Alahady 05 Jolay 2020

 » Ambarao ny fahafahanao amin’ny Tompo « 

Ambarao ny fahafahanao amin’ny Tompo. Izany indray no lohahevitra banjinintsika Fjkm amin’ity volana Jolay ity. Alahady voalohany ity faha 05 Jolay ity, Alahady fahaefatra manaraka ny trinite ary Alahady ivombokatry ny sampana Taniketsa. Ny filohan’ny sampana Atoa Ranivoson Toky no nitarika ny fotoana, Atoa Rajaoarisoa Lala Herizo no nanao ny vavaka ary Atoa Rabiazamaholy Haga sy Randriambeloson Sitraka no nanao ny vakiteny. Ny mpitandrina Raharijaona ihany no nitondra ny hafatra. Ny litorjia amin’ny endriny voalohany no nitondrany ny fotoana.

Fiantsoana sy fiderana an’Andriamanitra

Ny Salama 103 : 1-5 no novakiana niderana an’Andriamanitra. Rehefa izay dia natao ny hira Ffpm 427 : 1, 2, 3. Nanao ny vavaka ny mpitarika ary rehefa izany dia nanambara ny sitrapon’Andriamanitra.

Natao ny hira Ffpm 511 : 1 ho setrin’izany sitrapon’Andriamanitra izany. Natao ny vavaka fifonana  ary natao ny hira Ffpm 426 : 1. Nambara ny teny famelankeloka ary natao ny hira Ffpm 538 : 2.

Ny fanekempinoana laharana voalohany no natao ho fanavaozana indray ny fanolorantena.

 

Nisy feonjavamaneno ary dia niroso tamin’ny tantara ho an’ny ankizy.

Fotoana ho an’ny ankizy

Atoa Rajaofetra Eric, tompon’andraikitra ny K1 no nanatanteraka ny fotoana ho an’ny ankizy. Natombony tamin’ny vavaka izany ary ny tenin’Andriamanitra izay nitondrany hafatra teto dia ny Joba 22 ; 21 « MIfankazara amin’ny Tsitoha hianao dia hiadana ». Nitondra tantara iray izy nanazavany izany hafatra izany ary nofaranana tamin’ny hira Ffpm 790 : 1, 2 izany.

Nisy ny hiran’ny STAF « Ray ô, inty » taorian’izany. Noho ny tsy fifanatrehana moa dia samy nanao fakana feo tany antranony avy ny ankizy ary natambatry ny tompon’andraikitra

 

Niroso avy hatrany tamin’ny fiomanana amin’ny soratra masina sy ny hafatra ka natao ny Ffpm 207 : 1, 3 mialoha izany.

Soratra masina sy hafatra

Niroso tamin’ny vavaka mialoha ny vakiteny ny tompon’anjara ary avy eo dia novakiana ny teny. Ny perikopa anio moa dia ny Isaia 51 : 9-11, Jaona 9 : 30-38 ary ny Asan’ny Apostoly 26 : 12-18.

 

Natao ny hira Ffpm 202 : 1, 2 mialoha ny hafatra

Toriteny

Ny filazantsara araka ny Jaona no nitondran’ny mpitandrina Raharijaona Solofonirina ny hafatra.

Perikopa tafiditra amin’ny fotoana nifandiran’ny mpitondra fivavahana ny amin’i Jesoa Kristy ity etoity. Araka ny voalaza ao amin’ny filazantsara dia nisy lehilahy iray izay teraka jamba nefa dia sitrana rehefa noahafahan’i Jesoa Kristy.

Nanahirana ireo mpitondra fivavahana teo amin’ny Jiosy io toe-javatra iray io. Nanadihady hatrany amin’ny ray amandrenin’ity lehilahy jamba ity ireo mpitondra fivavahana ireo satria dia te hiampanga an’i Jesoa Kristy ireo. Ilay lehilahy izay jamba hatramin’izay tokoa manko no nahagaga ireto mpitondra fivavahana ireto. Izay no itondran’ny mpitandrina hafatra amin’ity anio ity.

Nanambara ny fahafahany tanteraka izy ary fahafahana roa tonta no azony tamin’izany dia fahafahana ara-nofo ary fahafahana ara-panahy ihany koa.

Fahafahana ara-nofo

Ny olona jamba dia olona tsy mahalala afa-tsy ny loko mainty. Ny alina sy ny aizina no mandrakotra ny fiainany. Rehefa nahita izy ary dia afaka nahita loko hafa ankoatra ny mainty ary lasa olona afaka niaina ny mazava, ny andro sy ny alina.

Rehefa nohadihadin’ireto mpitondra fivavahana izy dia tsy nisy azony lazainy afatsy ny fahafahany. Nijoro hatrany hatramin’ny farany noho izany fahafahana azony izany izy.

Nisy moa ny fanontaniana nipetraka hoe izy ve no nanota sa ireo ray amandreniny. Fahiny manko dia vokatry ny ota matoa misy takaitra mahazo ny taranaka. Namaly nefa Jesoa fa tsy noho izy na noho ny ray amandreniny no nahatonga azy ho jamba fa fanehoana ny voninahitr’Andriamanitra.

Ny voninahitr’Andriamanitra dia ho an’ny rehetra. Izay dia tena aseho eto tokoa satria ity jamba ity dia olona madinika, tsy dia misy miraharaha loatre teo amin’ny fiaraha-monina. Na mahantra hianao, na marary, na ireo efa voahilikilika azy dia afaka hanehoana ny voninahitr’Andriamanitra avokoa.

Ny Isaia 51 : 9-11 dia tantara manambara fa ny zanak’Israely dia babo tany Babylona. Efa nanome ny teny fikasana azy ireo Andriamantira fa ho afaka izy ireo ary hody any an-tanindrazany. Rehefa Adriamanitra no miteny dia tsy maintsy tontosa. Manambara ny herin’Andriamanitra ity bokin’Isaia voalaza eto ity.

 

Fahafahana ara-panahy

Noroahan’ireo mpitondra fivavahana ilay jamba raha toa ka tsy nahazoany teny izay eritreretany fa mety azo hanenjehana ny Tompo.

Ity lehilahy izay rehefa nifanena tamin’ny Tompo taty aoriana dia lasa nangetaheta sy te-hahalala ny Tompo. (andininy 36-38). Azon’Andriamanitra atolotra izay mangetaheta Azy ny famonjena.

Dia toy izany koa ny boky ao amin’ny Asan’ny Apostoly, perikopa anio miala ny ny amin’ny Paoly Apostoly izay afaka roa sosona.

Hain’Andriamanitra ny zavatra rehetra. Manana izay hanafahana anao amin’izay manahirana anao ny Tompo. Eo amin’ny fiainantsika dia misy ireo fahazarantdratsy izay fanaontsika. Ny Tompo irery ihany no afaka manafaka antsika amin’izany.

Eo amin’ny sehatrintsika Fjkm, ny asan’ny Fiangonana dia ny hanafaka ny olona rehetra. Amin’izao fiainantsarotra izao dia tokony ahatoky an’i Jesoa Kristy isika. Manana ny rafitra hitondrany ny fiainantsika ny Tompo. Tokony hanao toy ny zanak’Israely, na dia mbola tany amin’ny fahababoana aza dia efa mifaly sahady satria Izy Andriamanitra mihitsy no mapanantena antsika.

Na ny fifandefasantsika vaovao eo tambazotrantsika aza dia efa fifampizarana lehibe.

Ivon’ny taniketsa anio , io sampana io dia famolavolana ankizy, fanomanana azy ireo mba ho olom-piangonana. Izay mahakolokolo no manana ny soa hoy ny hira Ffpm 787. Ny sampana dia hitaizana ny ankizy mba hanana fiainam-panahy manomboka any amin’ny fahazazany, hiditra mpianatra katekomena, ho lasa mpandray ny fanasan’ny Tompo, hanohy ny fanompoana amin’ny alalan’ny hira. Ireo no hoavin’ny Fiangonana. Anisan’ny fitaizana dia asaina mihaino toriteny ny ankizy ary mandray an-tsoratra izany.

 

Nisy ny anjarana hiran’ny Antoko mpihira Hasin’ny Famonjena, « Afak’olana » taorian’ny hafatra.

Famaranana ny fotoana

Rehefa izany dia nanao ny vavaka fangatahana ny mpitandrina ary nofaranana tamin’ny Rainay izay any an-danitra… 

 

Natao ny hira Ffpm 642 : 1, 2, nambara ny tondrozotra 2020 ary natolotra ny tso-drano. 

 

Natao ny hira Ffpm 414 : 1, 2 namaranana ny fotoana.

Lahatsoratra : Robel Hanitra

Sary : Ranaivoson Joel

Nampita ny horonan-tsary : Rabemananoro Jonathan, Raharijaona Nirina,

Fanamafisam-peo : Tina Arivony