Alahady 05 Desambra 2021

Alahady 05 desambra 2021
MINOA NY FIFALIANA AO AMIN’NY TOMPO
Alahadin’ny Firaisan’ny Diakona sy ny Loholona, FJKM Amparibe Famonjena
“Mifalia mandrakariva ao amin’ny Tompo,” Filipiana 4: 4a 4a

Alahady voalohany amin’ny volana desambra 2021, ary  fotoana izay ibanjinan’ny Fiangonana eto amin’ny sahan’ny Fiangonan’i Jesoa Kristy eto Madagasikara  ny lohahevitra fitaizam-panahy vaovao manao hoe: « MINOA NY FIFALIANA AO AMIN’NY TOMPO ».

Alahady faha 2 amin’ny Advento ary ho an’ny FJKM Amparibe Famonjena manokana dia natao ho fiaraha-miombom-bavaka amin’ny Firaisan’ny Diakona sy ny Loholona na ny FDL.

Ny Loholona Rabako Ralambonirina Jean-Jacques no nitarika ny fanompoam-pivavahana ka ny Litorjia Voalohany fampiasa eto amin’ny Fiangonana no notanterahina.

Ny Mpitandrina Robel Bruno, izay zanaky ny Fiangonana ihany, no nitory ny Tenin’Andriamanitra.

Nisy ny fiarahana nandray ny Fanasan’ny Tompo, notarihan’ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina, taorian’izao fanompoam-pivavahana izao.

FANOMBOHANA NY FANOMPOAM-PIVAVAHANA

Notanterahina avy hatrany ny hira fanevan’ny faha 160 taonan’ny  Fiangonana « Fa masina ny tempolin’Andriamanitra dia ianareo izany ».

Nanao ny Fiarahabana Apostolika ny Mpitarika, ary nitohy tamin’ny Fiderana sy Fisaorana an’Andriamanitra izany, tamin’ny famakiana ny Salamo faha 98 :1-5 manao hoe:Mihirà fihiram-baovao ho an’i Jehovah; Fa efa nanao fahagagana Izy; Ny tanany ankavanana sy ny sandriny masina no nahavitany famonjena. Jehovah efa nampahafantatra ny famonjeny; Teo imason’ny jentilisa no nanehoany ny fahamarinany. Efa nahatsiaro ny famindram-pony sy ny fahamarinany tamin’ny taranak’Isiraely Izy; Efa nahita ny famonjen’Andriamanitsika ny vazan-tany rehetra. Mihobia ho an’i Jehovah, ry tany rehetra, Velomy ny hoby, ka mihirà. Mankalazà an’i Jehovah amin’ny lokanga, Dia amin’ny lokanga sy ny feo fihirana.” Amena!

Natao ny hira 539 and.1-2 “Faly dia faly”, nentina nidera ny Tompo.

VAVAKA FISAORANA SY FIDERANA

Izao no vavaka fisaorana an’Andriamanitra notanterahin’ny Fiangonana tamin’ity fotoana ity:

“Andriamanitra Tomponay ô! Masina Ianao, koa indreto izahay Fiangonanao miara-manandratra vavaka ho fiderana Anao. Andriamanitra marina Ianao ary manao fahagagana mandrakariva eo imasonay. Mpamonjy anay amin’ny tsy fahatanterahanay Ianao, koa izany no ifalianay. Nombanao sy nosakambininao mandrakariva izahay tamin’ireo adim-piainana maro samihafa nosedrainay, ka nahatonga anay ho mpandresy tahaka Anao. Nomenao izao Alahady, andro tsara izao izahay, hihaonanay sy hifalianay Aminao eto amin’ity Fiangonanao, Amparibe Famonjena ity. Koa raiso Tompo izao vavakay izao. Ekeo re ny fiderana sy ny fisaorana atolotray Anao Andriamanitra Ray, Zanaka ary Fanahy Masina, Amena!”

 

NY SITRAPON’ANDRIAMANITRA

Ny sitrapon’Andriamanitra izay nambara tamin’ny Fiangonana dia araka izay voalaza manaraka izao:

Ataovy ho reharehanareo ny anarany masina; Aoka hifaly ny fon’izay mitady an’i Jehovah.

Mitadiava an’i Jehovah sy ny heriny, Katsaho mandrakariva ny tavany. Mahatsiarova ny asa mahagaga izay nataony, dia ny fahagagany sy ny fitsaran’ny vavany, Hianareo taranak’Isiraely mpanompony, Hianareo olom-boafidiny, taranak’i Jakoba. Jehovah, Izy no Andriamanitsika, manerana ny tany rehetra ny fitsarany.” I Tantara 16:10-14.

 

Natao ny hira 531:1 “Ry Jesoa Loharanon’aina”. Natao ny vavaka fifonana avy eo.

VAVAKA FIFONANA

Tsy nahatanteraka ny sitrapon’Andriamanitra isika fa nivily tsy nanaraka ny lalàny, koa izao no vavaka niombonan’ny Mpianakavin’ny Finoana, nifonana tamin’Andriamanitra: “Tompo Andriamanitray ô! Mifona Aminao izahay fa diso teo anatrehanao, variana tamin’ny olana sedrainay isan’andro izahay, ka nanadino ny niantoraka taminao. Tsy tsaroanay ny famonjena lehibe notanterahinao ho anay, koa ankehitriny ary, manatona Anao izahay. Raiso re Tompo ny fifonanay, mihainoa ny vavakay, ary hampamirapirato aminay ny tavanao; fafao re ny helokay. Amena!”

 

Ny hira 201 and. 1 “Midina Tomponay” no hira nentina nangataka ny herin’ny Tompo.

 

TENY FAMELAN-KELOKA

 

Izao no Teny famelan-keloka noraisin’ny Fiangonana tamin’ny Tompo: “Fitiavana mandrakizay no nitiavako anao; koa izany no nampaharetako famindram-po ho anao; Kristy izay tsy nahalala ota dia efa nataon’Andriamanitra hamonjy antsika, mba ho tonga fahamarinan’Andriamanitra ao Aminy koa isika. Voavela ny helokareo noho ny Anarany Masina. Aleloia!  Amena!”

 

Ny hira FF 34: 1, 3 “Tompo Malala ô!” no noredonin’ny Fiangonana ho fisaorana ny Tompo tamin’ny fandraisana ny famelan-keloka.

Ny olona voavela heloka dia sahy manambara ny finoany eo anatrehan’Andriamanitra sy ny olona. Ny Fanekem-pinoana Apostolika no nentina nanambara izany.

FOTOANAN’NY SEKOLY ALAHADY

 

Ny mpampianatra K7, Zoky Rahalivaseheno Noro, no nanantanteraka izany.

Teo am-panombohana, dia nanao vavaka ho fisaorana an’Andriamanitra ny tompon’anjara, noho ny fotoana sarobidy omen’ny Tompo ny tanora ahafahany mihaino sy mahita zava-mahagaga amin’ny fandraisana izao Tenin’Andriamanitra izao.

Araka ny lohahevitra izay banjinina manao hoe: “Minoa ny fifaliana ao amin’ny Tompo “, dia noraisina ny Teny ao amin’ny Filipiana 4: 4aMifalia mandrakariva ao amin’ny Tompo”, mba hitondrana ny hafatra.

Nisy mpivady iray izay nifanolotra fanomezana noho ny fahatongavan’ny noely. Na dia tsy nifanaraka tamin’izay nilan’ny tsirairay azy avy aza ny fanomezana, dia nifaly ihany ireto mpivady ireto.

Ny hafatra dia hoe: Mila mifaly amin’ny zavatra rehetra sy amin’ny fotoana rehetra isika. Taorian’ny hafatra dia nisy ny vavaka ary nofaranana tamin’ny fihirana ny hira faha 71: Mihainoa, Mihainoa! and. 2 izany.

 

TATITRY NY FDL

Ny Diakona Rajaonah Hanta Oliva no nanantanteraka izany.   Ny Jaona 15:16a: “Tsy ianareo no nifidy Ahy, fa Izaho no nifidy anareo, ka nanendry anareo mba handeha sy hamoa, ary mba haharetan’ny vokatrareo”, no tondrozotran’ny FDL eto amin’ny SPAA10.

Notsiahivin’ny mpanao tatitra ny fisian’ny mpikambana miisa valo izay nodimandry tamin’ity taona ity.

Ny volana janoary dia nisy ny fotoan-dehibe fanokafana ny taona vaovao tao amin’ny FJKM Isotry Fitiavana.

Ny volana febroary dia nisy ny fiofanan’ny Diakona sy ny Loholona teto amin’ny Fitandremana.

Nisy ny fanatrehana ny fivorian’ny FDL Antananarivo Renivohitra.

Nisy ny fanatrehana ny fivorian’ny Komity lehiben’ny FDL Synodamparitany SPAA10.

Nisy ny fanatrehana ny fiofanana mahakasika ny tetik’asa “Talenta Mifanasoa”, izay miompana indrindra amin’ny fambolena.

Ny volana septamba dia niatrika ny fivorian’ny FDL SPAA10 Faritra antsinana.

Ny volana oktobra no nisy ny fiofanana faharoa teto amin’ny Fitandremana.

Ny volana novambra no nitsidika ny TPM tany Fianarantsoa isika teto Amparibe.

Noho ny toe-draharaha misy dia tsy tanteraka kosa ny fifampiarahabana noho ny taona vaovao 2021 ary tsy tontosa ihany koa ny fivoahana an-tsaha.

Nanatanteraka ny hirany ny FDL taorian’ny tatitra, ka hira FF 2:1, 4” He! Manolo-tena” no natao.

RAHARAHAN’NY FIANGONANA

Ny Biraom-piangonana Razafimaharo Mamy no nanantanteraka izany. Ny IKor 3: 17b “Fa masina ny tempolin’Andriamanitra dia ianareo izany” no nentiny niarahaba ny Fiangonana.

 

Taratasy fanasana avy any ivelany:

-Foibe FJKM: Sabotsy 18 desambra  eny Andanona ny fambolenkazo iombonana. Fiaingana: 6 ora maraina eo amin’ny Esplanade Analakely; fiara iombonana 6000 Ar ny sarandalana; sakafo 2500 Ar. Fisoratra anarana ao amin’ny Foibe FJKM varavarana 204.

-SPAA 10: Alahady 12 desambra tolakandro amin’ny 2.30, Antsam-panahy STK ao amin’ny Aumônerie Protestanta Befelantanana. Ny rakitra dia entina hanampiana ireo marary ao amin’ny sampana Pneumologie izay hiahian’ny sampana.

-Toby Getsemane Antambohomena: Alarobia 8 desambra 2021, Fanompoam-pivavavahana fankalazana an’Andriamanitra noho ny faha20 taonan’ny Toby. Ezaka SINIBEN-DRANO (Château- d’eau) hatsangana eny Antambohomena. Mandefa valopy miisa 22 izy ireo ahafahantsika mandray anjara.

-Chaîne d’honnêteté: Alahady 12 desambra 2021 @ 2 ora tolakandro ao amin’ny FJKM Isotry Fitiavana, Fanompoam-pivavahana fanamarihana ny andro iraisam-pirenena iadiana amin’ny kolikoly.

FJKM Tranovato Ambatonakanga / SAMPATI: Ho fankalazana ny faha 30 taona ny SAMPATI FJKM Tranovato Ambatonakanga dia mikarakara hetsika ara-pahasalamana“ fizahana maso” amin’ny 11 desambra sy 18 desambra 2021 ao amin’ny Akany Ambatonakanga . Ny saran’ny fizahana dia 5000 ar ary hisy solomaso azo jifaina amin’ny vidiny mirary.

 

Raharaha eto an-toerana:

        Manomboka alatsinainy ny herinandrom-bokatry ny sampana Sekoly Alahady

 Filazana manjo: Andriamizakason Rajaonah Ny Ando Lantoniaina dia nodimandry ny alarobia 1 desambra 2021 teo amin’ny faha 49 taonany.Ilazana ny Mpitandrina  mivady sy ny Fiangonana , ny Sampana SA , STK Zo ary ny SAMPATI.

      Fiantsoana fanambadiana:

   1- Rakotonarivo Vatsy Ambinina sy Ramasindraibe Hobiniaina: Fanamasinana hotanterahina ny zoma 10 desambra 2021  amin’ny 9 ora sy sasany maraina eto amin’ny FJKM Amparibe Famonjena.
          2- Ratavilahy Nomenjanahary Ronald sy Razafindravelona Volamihanta Nirina: Fanamasinana hotanterahina ny sabotsy 11 desambra 2021 amin’ny 10 ora sy sasany maraina eto amin’ny FJKM Amparibe Famonjena.

  Fiantsoana faharoa:

* Gervos Léonander sy Ramilison Daniella                                                                    

*Rakotondramboa Sandy Jeremia sy Casimir Sandy Laurence

* Razafimandimby Niaina Tiantsoa sy Rajoelinarivo Saholy Elia

Fiantsoana voalohany: Ny zanaky ny Fiangonana vavy Rakotomavo Hanitriniaina dia hampakarin-dRandriamananjara Ny Aina harijaona ho vadiny.

Fiantsoana fivoriana sy filazana samihafa

        Antsoina ny solotenan’ny rafitra handrafitra ny Komity Fisotron-drononon’ny Mpitandrina ho ny alahady 12 desambra aorian’ny fanompoam-pivavahana.

        Komity faha 160 taona: Hisy indray ny fanantanterahana vaksiny fiarovana amin’ny Covid19 amin’ny sabotsy 18 desambra ho avy izao ka ny vaksiny Jensen tsindrona tokana no atao amin’izany ; koa asaina ireo rehetra tsy mbola nanao vaksiny ka maniry ny hanao izany mba ho tonga eto amin’ny Fiangonana.

        STKZo: Ny alahady 19 desambra ny fizarana valisoa: afaka fanadianana ara-panjakana, fandraisan-tanana ireo mpianakavin’ny finoana nahavita fianarana SETELA, SEFALA, SAAM,FITELA,SEMI. Ny taratasy fisoratana anarana dia raisina ao amin’ny Efitra atsimo, ka averina amin’ny STKZo hatramin’ny 12 desambra 2021.

        Sampana Dorkasy: Talata 7 desambra fiarahana amin’ny sampana Fifohazana manomboka amin’ny 2 ora.

        VMFP na Vondrona Manambatra ny Fanomezam-pahasoavana : Fiantsoana Fivoriambe faharoa sabotsy 11 desambra, 10 ora maraina, Akany Rainimamonjy.

        RFF na Rindra Fialamboly sy Fanatanjahantena: Mitohy ny fanazarantena, taranja Basket sy Volley ao amin’ny RMI Analakely ho an’ny Basket isaka ny sabotsy maraina amin’ny 8 ora; eny amin’ny ESCA Antanimea ny Volley ny sabotsy amin’ny 9 ora.

Voka-dalao manasa-dalana, taranja Basket tournoi karakarain’ny FJKM Anosivavaka: ny FJKM Amparibe dia nandresy ny FJKM Ambodimita tamin’ny isa 65 noho 64 . Ny lalao famaranana dia hotanterahina amin’ny sabotsy 11 desambra 2021.

Ho tohin’ny fankalazana ny faha 20 taona, ny RFF dia hanantanteraka Concert de Noel nampitondraina ny lohateny hoe : “ Imanoela amintsika Andriamanitra” izay hotontosaina ny Alakamisy 16 desambra amin’ny 7 ora hariva ao amin’ny ARENA IVANDRY.

        Sampana Taniketsa: Alahady 19 desambra hariva, Antsam-panahy hanomboka amin’ny 6ora hariva.

        Vaomiera Vola: Antsoina ny mpikambana ho tonga amin’ny fivoriana ny talata 7 desambra amin’ny 6 ora hariva eto amin’ny Fiangonana . Antsoina ihany koa ny Biraon’ny rafitra rehetra ho tonga amin’ny fivoriana izay hiarahana ny alarobia 8 desambra amin’ny 6 ora hariva eto amin’ny Fiangonana.

        Vaomieran’ny Fananana: Fivoriana ny talata 7 desambra amin’ny 6 ora hariva eto amin’ny Fiangonana.

        Vaomiera Aim-panahy: Alahady 26 desambra, fizarana valisoa ho an’ireo izay nandray anjara tamin’ny fahalalana Soratra Masina ny volana septambra lasa teo .

        Sekoly Alahady: Fandaharana herinandrom-bokatra :

Alatsinainy 6 desambra amin’ny 6ora latsaka fahaefany fotoana hiarahana amin’ny AFF.

Alarobia 8 desambra famangiana ny Akany eny Tangaina , fiaingana amin’ny 11 ora sy sasany. Entanina isika hanolotra fanomezana toy ny PPN ( vary , siramamy , voamaina , sns…) Aterina ao amin’ny mpiandry tananan’ny Fiangonana hatramin’ny Alarobia amin’ny 10 ora maraina.

        Fanentanana natao manoloana ny firongatry ny aretina Covid 19 no namaranana ny filazan-draharaha.

 Ho an’Andriamanitra irery ny voninahitra.

TENIN’NY MPITANDRINA

Nisaotra an’Andriamanitra ny Mpitandrina noho ity fotoana ity.

Nankasitraka ireo Komity sy mpikambana eo anivon’ny FDL amin’ny fanantanterahana ny fanompoam-pivavahana. Nankasitraka ihany koa ny Mpitandrina Robel Bruno amin’ny fandraisana anjara amin’izao fanompoana masina izao.

·       Niantso ny Fiangonana ho amin’ny fidirana ao amin’ny SEFALA.

·       Niantso ny mpianakavin’ny finoana izay hiditra Katekomena. Ny faha 12 desambra izao no fidirana.

·       Efa miroso amin’ny Voka-dehibe isika ankehitriny ka ny ivony dia ny andro Krismasy ny faha 25 desambra 2021 ho avy izao.

 

FIARAHABANA IREO NAHATRATRA NY TSIGERINANDRONY

Nisy ny fiarahabana ireo teraka volana novambra.

Ny Teny nentina niarahaba azy ireo dia araka ny hita ao amin’ny Salamo faha 16 and. 11:”Hampahafantatra ahy ny lalan’aina ianao; fa havokisam-pifaliana no eo anatrehanao, ary fahafinaretana no eo an-tananao ankavanana mandrakizay.”

Nisy ny rakitra teny amin’ny alitara masina nataon’ireo nahatratra ny tsingerinandrony. Niisa 54 ireo mpianakavin’ny finoana nanantanteraka izany.

Nisy ny fitondrana amim-bavaka azy ireo.

Ny hira 171 “Jeso, Mpanjaka malaza” and. 1 no notanterahina tamin’ny rakitra alitara.

 

VOADY SY RAKI-PISAORANA

Ireto no hira nangatahin’ny mpianakavin’ny finoana: FFPM 171: 1; FF10:1.

·       Tao ny nisaotra an’Andriamanitra noho ny faha 85 taonany.

·       Tao ny nankalaza an’Andriamanitra noho ny fitsingerenan’ny andro nahaterahany.

·       Nisy ny nahazo asa fivelomana koa misaotra an’Andriamanitra.

·       Teo ny nisaotra sy nidera an’Andriamanitra noho ny nahavitan’ny zanany ny “Mémoire Licence”.

·       Renim-pianakaviana mahatsiaro ny fitahian’Andriamanitra ny ankohonany.

·       Nisy ny nangata-bavaka ho amin’ny famindrampon’Andriamanitra, noho izay natao ka tsy mifanaraka amin’ny sitrapon’Andriamanitra.

·       Nisy ny nangata-bavaka ho amin’ ny fitsaboam-pasalamana izay ataony.

·       Nisy ny nanao raki-pisaorana noho ny fitahian’Andriamanitra ny tokantranony.

 

HIRA FANOLORANA NY RAKITRA

Ny hira FF 33: 3 « Inty aho Jesoa » no nanavaozana ny fanoloran-tena sy nanaolorana ny rakitra.

FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

 

Ny hira mialoha ny famakiana ny Soratra Masina dia ny FF 27: 1, 2 “Ilay alim-pamonjena”.

Ireto kosa ny perikopa izay voalahatra hovakiana androany/ ny 1Samoela 2:1-5; ny Lioka 1: 18-25 ary ny Filipiana 4:4-9.

Ny Diakona Rakotoarisoa Faralahy no nitari-bavaka mialoha ny famakiana ny Soratra Masina.

Ny Diakona Rakotoarisoa Tanteraka kosa no namaky manontolo ireo perikopa voalahatra hovakiana androany.

Ny hira 68: 1 “Re tokoa ny feon’anjely” no nohirain’ny Fiangonana mialoha ny toriteny.

 

TORITENY

Ny Mpitandrina ROBEL Bruno no nitory ny Tenin’Andriamanitra.

Ny Lohahevitra vaovao izay entina hitaizana ny fiainam-panahin’ny Fiangonana, amin’ity volana ity, dia ny hoe “MINOA NY FIFALIANA AO AMIN’NY TOMPO”.

Mialoha ny nitoriana ny Teny dia mbola nitari-bavaka ny Mpitandrina, nametraka izao fotoana izao ho eo ambany fitarihan’ny Fanahy Masina.

Teo am-panombohana dia nanambara ny fifaliany ny Mpitandrina Robel raha nandray anjara amin’izao asa fanompoana izao ary nisaotra ny FDL amin’izany fiantsoana azy izany.

Ny Teny araka ny Filipiana 4:4a no nentiny nitondrana ny hafatra.

Raha nanao izao fanambarana izao i Paoly dia azo lazaina fa matoa izy milaza ny tokony hifaliana mandrakariva, dia nisy zavatra nahaketraka tao, ka dia ny fifaliana no entina handresena izany.

Traikefa koa izany satria i Paoly ihany no nianjadian’izany, ka izay nitranga tamin’ny fiainan’i Paoly eto no hambarany.

I Paoly dia tena nanenjika ny fivavahana kristiana, nefa rehefa lasa nitory an’ i Kristy izy, dia nanandratra avo ny fifaliana noho izany asa izany.

Ny epistilin’ny Filipiana no atao hoe epistilin’ny fifatorana, satria tany am-pigadrana i Paoly no nanoratra izao epistily izao.

Tanàna nandroso i Filipy ary tamin’ny dian’i Paoly faharoa, izany hoe tany amin’ny taona faha 49 na 50 tany ho any, no nandalovan’i Paoly tao.

Azo lazaina fa nandroso ny asa fitoriana ny Filazantsara tamin’ny nandalovan’i Paoly tao Filipy, ka dia fifaliana ho an’i Paoly izany.

Nisy anefa ny tsy faly tamin’izany, toy ny tamin’ny nandroahan’i Paoly ny demonia tamin’ilay zazavavy nataon’ny sasany ho fitadiavam-bola.

Fa inona tokoa moa azo hamaritana ny atao hoe fifaliana?

1 – MISY NY MIFALY SATRIA…

Misy ny mifaly satria nahazo fisondrotana; mifaly fa nihaona tamin’ny olona tsy hita ela.

Ny fifaliana eto dia hateraky ny fepetra, koa raha tsy feno ilay fepetra dia tsy tanteraka ilay fifaliana.

Misy koa anefa ilay antsoina hoe “FIFALIANA MIIBA”, izay fifaliana noho ny fahorian’ny hafa na fahavoazan’ny sasany.

Misy koa ny FIFALIANA MIABO, izay fifaliana raisina noho ny fahasoavana azon’ny hafa na ny fanambinana azon’ny hafa.

Misy ny fifaliana vokatry ny fivavahana amin’Andriamanitra.

Misy ny fifaliana noho ny zavaboaary sy ny fifampikasohana amin’ny natiora. Ny fahitana ny zavaboaary mahafinaritra manodidina dia efa miteraka fifaliana ho an’ny olona.

 

Ny fifaliana anefa raha tsy ao amin’ny Tompo dia very maina sy zavapoana ihany.

I Paoly dia maniraka antsika hifaly mandrakariva, izany hoe mifaly amin’ny fotoana rehetra ary mifaly amin’ny toe-javatra rehetra.

2- MISY NY MIFALY, NA DIA…

I Paoly, na dia tao an-tranomaizina aza, dia nanana fifaliana.

Izany no tena fiainana kristiana. Olona afaka mifaly na dia nohenjehina sy nohesoina aza.

Raha jerentsika ny Habakoka 3:17 -18Fa na dia tsy mamontsina aza ny aviavy, Ary tsy misy voany ny voaloboka, Na dia mahadiso fanantenana aza ny oliva, Ary tsy mahavokatra hohanina ny saha, Na dia vonoina aza ny ondry ao amin’ny vala, Ary tsy misy omby ao am-pahitra, Nefa izaho dia mbola hifaly amin’i Jehovah ihany Sy hiravoravo amin’Andriamanitry ny famonjena ahy”.

FAMARANANA: “MIFALIA MANDRAKARIVA AO AMIN’NY TOMPO”

Misy mantsy ny fifaliana ao amin’ny Tompo, fa misy koa ny fifaliana tsy ao amin’ny Tompo.

Ny fifaliana ao amin’ny Tompo dia fifalian-tsy azon’iza n’iza hesorina amintsika. Marina fa misy fahoriana ety amin’izao tontolo izao, fa ao amin’i Kristy no manome ny fifaliana ho antsika.

Ny fiombonana ao amin’ny Tompo no fifaliantsika. Raha ao amin’ny Tompo isika dia hiara-manam-boninahitra Aminy isika.

Ny mahafaly antsika dia nomena fanomezana isika, dia ny nanomezana antsika Ilay Mpanavotra. Manana fifaliana maharitra isika.

Ho an’ny ray amandreny, ny fifaliany dia ny mahita fa mandeha amin’ny fahamarinana ny zanany.

Ho an’Andriamanitra irery ny voninahitra.

 

Nanana ny anjara hirany ny Hasin’ny Famonjena. Ny FFPM 273: He vokatra ny tany no nohirain’izy ireo tamin’izany.

VAVAKA FANGATAHANA

Tamin’izany no nisaorana an’Andriamanitra noho ity fotoana ity.  Nanehoana fa mila mifaly mandrakariva isika.

Nisaotra an’Andriamanitra noho ny mpianakavin’ny finoana nanantanteraka ny raki-pisaorana.

 

FAMARANANA NY FOTOANA

Taorian’ny hira faha 64: Injany hiran-danitra and. 1, 2 dia nambara ny Tondrozotra 2021 ary noraisina ny Tsodrano.

 

Ny hira 64, and. 3 no namaranana izao fanompoana masina izao.

Nisy ny fandraisana ny Fanasan’ny Tompo taorian’izany.

 

Ireo tompon’anjara :

 

Soratra: Rabako Tovohery

Sary : Lovatiana Josian