ALAHADY 04 SEPTAMBRA 2022
“MIKELEZA AINA AMIN’NY ASA FITORIANA”

Alahady Fandraisana ny Fanasan’ny Tompo

Alahady faha XII manaraka ny Trinite

« Mitsangana, ka mankanesa any Ninive, ilay tanàna lehibe, ary torio ny Teny izay lazaiko aminao » Jona 3 : 2

Alahady voalohany amin’ny volana septambra, nandraisana ny Fanasan’ny Tompo, niarahabana ireo mpianakavin’ny finoana teraka volana aogositra, sady nanaovam-beloma ny Mpitandrina Andrianaivomanana Willy Johnson izay niana-draharaha teto amin’ny Fitandremana. Izy rahateo no nitarika ny fotoana, raha ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina no nitondra ny hafatr’ Andriamanitra. Ny litorjia endriny voalohany no narahina.

FIDERANA AN’ANDRIAMANITRA

Taorian’ny feon-javamaneno sy ny fanolorana dia natao ny Fiarahabana apostolika ary novakiana, ho fiderana an’ Andriamanitra, ny Salamo 71: 14-18 manao hoe: Fa izaho kosa dia hanantena mandrakariva, ary hitombo lalandava ny fideràko Anao. Ny vavako hitory ny fahamarinanao sy ny famonjenao mandrakariva, fa tsy fantatro ny isany. Ho entiko ny asa lehibe nataon’i Jehovah Tompo; hampahatsiaro ny fahamarinanao aho, dia ny Anao ihany. Andriamanitra ô, Hianao efa nampianatra ahy hatry ny fony aho mbola tanora; ary mandraka ankehitriny dia nitory ny fahagaganao aho. Koa mandra-pahantitro sy fotsy volo, dia aza mahafoy ahy, Andriamanitra ô, mandra-pilazako ny sandrinao amin’ny taranaka sy ny asanao lehibe amin’izay rehetra mbola ho avy ».

 Ny hira FFPM 171 : 1, 2 “ Jesoa Mpanjaka malaza ” sy ny vavaka fisaorana an’Andriamanitra no nanaraka izany.

SITRAPON’ANDRIAMANITRA

Rehefa izay dia nambara ny sitrapon’Andriamanitra araka ny II Timoty 4 : 2 manao hoe : «  mitoria ny teny, mazotoa, na amin’ny fotoana, na tsy amin’ny fotoana, mandrese lahatra, mamporisiha, mananara mafy amin’ny fahari-po sy ny fampianarana rehetra. ». Notononina ny “ Sambatra ny mahitsy lalana, izay mandeha araka ny lalàn’i Jehovah. Sambatra izay mitandrina ny teni-vavolombelony ka mitady Azy amin’ny fo rehetra” Salamo 119 : 1-2.

Natao ny hira FFPM 465 : 3 “ Ny nofoko malemy “ narahina Vavaka fifonana. Nohiraina ny FFPM 742 : 3 “ Mamindrà fo Zanahary !”

TENY FAMELAN-KELOKA

Nomena teo am-pitsanganana izany manao hoe : « Fa Kristy kosa, rehefa tonga ho Mpisoronabe ny amin’ny zavatra tsara ho avy, dia namaky teo amin’ny tabernakely lehibe lavitra sady tsara lavitra, izay tsy nataon-tanana, izany hoe, tsy isan’izao zavatra ary izao, ary tsy mba nitondra ran’osilahy sy ran-janak’omby Izy, fa ny ran’ny tenany, dia niditra indray mandeha ho any amin’ny fitoerana masina ka nahazo fanavotana mandrakizay.» Hebreo 9 :11-12. Hoy ny mpitarika hoe : « Voavela ny helokareo noho ny Anarany masina, miderà ny Tompo” ka niara-namaly ny Fiangonana hoe : “ Sambatra ny olona izay voavela ny helony sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy isain’I Jehovah heloka, ary tsy misy fitaka ny fanahiny. ” Salamo 32 : 1-2. Nohiraina ny FFPM 487 : 2 “ Ny fiainako be siasia taloha … ”

Notononina ny Fanekem-pinoana apostolika (laharana voalohany). Vavaka mangina tanaty feon-javamaneno fohy no nanohy izany.

FOTOANA HO AN’NY ANKIZY SY NY TANORA

Ny mpampianatra Sekoly Alahady ao amin’ny K6, Rasolofoson Voahirana, no nitarika izany.

Nanao vavaka izy teny am-piandohana, vavaka fisaorana noho ny Tenin’Andriamanitra.

Niainga tamin’ny lohahevitra volana septambra no nitondrany ny hafatra ho an’ny ankizy sy ny tanora “Mikeleza aina amin’ny asa fitoriana”.

Misy asa andrasan’Andriamanitra amintsika hoy izy, ka tokony ho vonona hatrany isika. Inona ary ilay asa ary fomba ahoana no hanaovana azy?

 • Ilay asa dia ny fitoriana ny Filazantsara ho an’ireo olomboantso, ny filazana ny vaovao mahafaly. Ilay toriana kosa dia Jesoa Kristy.
 • Ny fomba hanaovana azy dia tsy mikely aina fa kosa miasa fatratra. Ny asan’Andriamanitra dia misy ezaka tokoa ho atao, fitiavana, fikirizana, fahafoizana ary zotompo.

Notohizany tamin’ny tantara kely izany. Tantara izay manambara olona iray marary mafy, tsy mety mivavaka amin’Andriamanitra fa mihemotra foana. Nisy dokotera iray, mpivavaka nampanantsoiny tany an-trano ary nitsabo azy. Rehefa vita ny fizahana dia nanome ny fanafody ny dokotera dia lasa nandeha. Niantso azy ny marary nilaza hoe rahoviana no manomboka hohanina ny fanafody. Tsy nisalasala ilay dokotera nilaza hoe izay tianareo, fa ianao moa mbola tsy tena marary, ka hiverina afaka iray volana. Sadaikatra ny marary nilaza fa efa mahatsiaro miharatsy matoa niantso azy, koa maninona no hiandry fotoana ela vao hihinana fanafody. Tsy nisalasala ny dokotera nilaza fa toy ny fanemoranao ny fotoana handraisanao ny Tompo, izay dokotera sy fitsaboana tena tsara. Ny dokotera sy ny fanafody efa vonona efa ela, nefa dia tsy mety mandray izany ilay marary. Dia toy izany koa ny fiainantsika, izao dia izao no tokony ho raisina ny Tompo fa tsy miandry fotoana izay mety efa tsy hahafahanao manao izany intsony.

 

Niaraha-nanonona ny Teny ao amin’ny II Korintiana 6:2b mialoha ny ny hira.

 » fa hoy Izy: Tamin’ny taona fankasitrahana no nihainoako anao, Ary tamin’ny andro famonjena no namonjeko anao; indro, ankehitriny ny andro fankasitrahana; indro, ankehitriny no andro famonjena;… » 

Natao ny hira FF 24 : 1 “Mahereza, ny Tompo homba anao” namaranana izany.

RAHARAHAM-PIANGONANA

« Amparibe Famonjena : Mifankatiava tsara, Hazony mafy ny finoana, Mahefa be amin’ny asan’ny Tompo »

Rakotomanana Andry, Biraom-Piangonana Sekretera Mpitantsoratra, no nanao izany tatitra izany. Ny andinin-tSoratra Masina nanombohany izany dia ao amin’ny Lioka 10 : 3.

Toy izao ny asa tsara hofantarina ary hotanterahin’ny Fiangonana sy hoentiny amim-bavaka

mandritra ny volana septambra:

 • Herinandrom-bokatry ny AFF ny 05 hatramin’ny 11 septambra
 • Fisintonana katekomena ny 24 septambra
 • Fahalalana Soratra masina ny 25 septambra

Asa ivelany

Noho ny faha 25 taonan’ny Radio fahazavana dia hisy antsankira ao amin’ny Katedraly Analakely, hira ao anaty fihirana no hotanterahina amin’izany, ka handray anjara ny HAsin’ny Famonjena, ny zoma 09 septambra amin’ny 6ora15 hariva.

Nisy antso avy amin’ny SPAA, tolotanana, ho an’ny namana Birao iray izay tojo tsy fahasalamana

Asa anatiny

 • Tafaverina ny Mpitandrina mivady, avy nanao ny “recyclage pastoral” sy fialantsasatra, koa noarahabaina tongasoa;
 • Nambara fa mifarana ny fianara-draharahan’ ny Mpitandrina Andrianaivomanana Willy Johnson ka hamonjy ny toerana nanendren’ny Tompo azy izy. Any amin’ny faritra Anjozorobe ny tenany no hanohy ny asa fanompoany;
 • Mitohy ny fianarana katekomena
 • Hisy ny fivorian’ny Mpandray ny Fanasan’ny Tompo mandritra ny Asa Vavolombelona
 • Hisy ny fanatitra tsingerinandro volana aogositra

Nanohy nandray ny fitenenana ny Mpitandrina Raharijaona nanamafy ireo raharaha efa voalaza etsy ambony ary niarahaba kosa ireo vahiny nandalo, izay anisan’ny izany ny Filohan’ny Zanaka Ampielezana any ampitan-dranomasina sy ny fandalovan’ny Mpitandrina niana-draharaha teo aloha eto an-toerana.

Nitohy tamin’ny fanaovana ny rakitra tsingerinandro izany. Miisa 43 ireo nanao fanatitra. Ny

I Samoela 12 : 22 “Fa Jehovah tsy hahafoy ny olony noho ny anarany lehibe, satria sitrak’i Jehovah ny nanaovany anareo ho olony no nentiny niarahaba ireo. Ary natao ny hira FF 7 “Tsy hainay ny hangina”, andininy rehetra nandritra ny rakitra teny amin’ny alitara.

RAKITRA SY FANOMEZANA

Ny Biraom-Piangonana Andriamasinoro Tantely no namaky ireo raki-pisaorana sy voady maro nataon’ireo mpianakavin’ny finoana tamin’ity alahady ity. Nisy ny nahatratra ny faha 20 taonan’ny fanambadiany, ny fotoana fisotroandronono teo amin’ny sehatry ny asa; ny nangata-bavaka noho ny taom-pianarana vaovao, ny nisaotra ny Tompo noho ny fahasoavana noraisiny sy nandraisany valim-bavaka. Nisy koa nisaotra an’Andriamanitra noho ny nahavita ny fandidiana natao taminy, nisaotra tonga eo amin’ny fanafoana ny trano, tao koa ireo afa-panadinana (Master sy Baccalauréat) ary nangataka-bavaka ny amin’ny tohin’ny fianarany.

Ireto manaraka ireto ireo hira nangatahan’ireo mpianakavin’ny finoana : FF 7 “Tsy hainay ny hangina” ; FFPM 813 : 1 “Tia zaza” ; FFPM 471 : 2 “He sambatra aho, Jeso; FFPM 515 : 1,  3 “Tsara lova” ; FF 14 : 1 “Jesoa apetraka Aminao”.

Rehefa notantazana ny rakitra dia natao ny hira FFPM  441 : 3 “Raiso ny fahaizako” ho fanolorana izany.

FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Nohiraina ny FFPM 306 : 3, 4 “ Mamafaza voa ”. Nanao vavaka fangatahana ny fahafenoan’ny Fanahy Masina ny Diakona Rabezandrina Solohery. Namaky misesy ny perikopa voalahatra araka ny Jona 3 : 1-10, Lioka 10 : 1-7, I Korintiana 9 : 13-18 kosa ny Diakona Rabezandrina Lalaina. Ny Fiangonana nanao hoe: “ Ray masina ô, manamasìna anay amin’ny fahamarinana ; ny Teninao no fahamarinana ” Jaona 17 : 17. Nohiraina teo am-pitsanganana ny FFPM 313 : 1 “ Miantrà ny firenena ”. Toriteny no nanaraka izany.

TORITENY

Ny bokin’i Jona 3 : 1-10 no nitondran’ny Mpitandrina Raharijaona Solofo ny hafatra.

Teny am-boalohany ny Mpitandrina dia nilaza fa efa hamaraparana ny fe-potoana hiasany ny tomponandraikitra ankehitriny. Matetika rehefa amin’ny fotoana toy izao dia efa mihena ny zotompo manatanteraka ny Asa, maro ny fakampanahy.

Mila mikely aina isika hoy ny Mpitandrina, raha araka ity bokin’i Jona ity.

Nambaran’ny Mpitandrina fa efa ilay antso faharoa ity tanterahin’i Jona ity. Tamin’ny antso voalohany manko izy ilay nitsoaka nandositra an’Andriamanitra rehefa naharay azy.

Baiko tsy maintsy tanterahina no nataon’i Jona. Te hankato ny Tenin’Andriamanitra izy.

Nozarain’ny Mpitandrina roa ny nitondrany ny hafatra.

 1. Tanteraho araka izay nolazain’Andriamanitra ny iraka

Nozarainy roa ity tapany voalohany ity dia ny hoe mandeha amin’ny toerana nolazain’Andriamanitra sy hoe ambarao izay sitrapon’Andriamanitra.

 • Mandeha amin’ny toerana nolazain’Andriamanitra

Raha nirahin’Andriamanitra Jona handeha ho any Ninive tany am-boalohany dia nitsoaka izy. Lehibe teo anatrehany anefa io tanàna io, ka noho izany dia tsy maintsy notanterahin’i Jona ny iraka.

Izay asa ampanaovin’Andriamanitra anao dia lehibe ka tsy maintsy atao.

Naka ohatra ny Mpitandrina nilaza fa raha hanao tafika masina any Ambohipiara ny AFF, dia any no toerana handehanana fa tsy any amin’ny toeran-kafa. Lehibe eo anatrehan’Andriamanitra Ambohipiara satria Fiangonana hanirahan’ny Tompo antsika any. Izay toerana nolazain’Andriamanitra hanaovana ny asa dia iny no tanterahina.

 • Ambarao izay sitrapon’Andriamanitra

“Hisy loza hihatra ao Ninive”. Izay no hafatra nasain’Andriamanitra ho lazaina any Ninive, ho an’ireo vahoaka. Tsy maintsy lazaina izany na inona na inona mety hanjo anao any,

satria izay no hafatry ny Tompo. Rehefa mandeha tafika masina isika dia tsy maintsy lazaina ny hafatry ny Tompo izay hampibebaka ny olona mba hanarahany ny Tompo.

Rehefa ao an-trano isika, hoy ny Mpitandrina, rehefa misy zavatra tsy maintsy lazaina, dia lazaina ary atrehina izay zavatra mety hitranga ao.

Na mora na sarotra, na lavitra na akaiky, dia tsy maintsy tanterahina izay sitrapon’Andriamanitra izay. Tokony tsy manisy ahiahy ny amin’izay mety hanjo isika.

 1. Manantenà vokatra tsara hatrany

Rehefa Andriamanitra no maniraka dia manantenà vokatra tsara hatrany. Raha nanatanteraka ny iraka Jona, ka nankato izany, dia nandeha andro aman’alina izy, nanao ny asa. Nisy vokatra ny asa izay nataony satria raha nilaza ny loza hihatra amin’ny tananan’i Ninive izy, dia niainga tamin’ny mpanjaka, eny hatramin’ny vahoaka madinika indrindra, dia nandre izany ka tonga saina ary nibebaka.

Namonjy fanahin’olona maro sy aina vaovao ny hafatra izay nolazain’i Jona. Noho izany dia tony ny hatezeran’Andriamanitra ary tsy nampiharina ny loza izay tokony hihatra. Zava-dehibe teo anatrehan’Andriamanitra ny fiovan’ireo olona ireo.

Rehefa misy baiko na asan’Andriamanitra dia tokony hikely aina fatratra ny mpanompo izay voatendry hanatanteraka izany, satria dia ahitana vokatsoa lehibe izany. Manana ny valimpitia voatahiriny ho anao ny Tompo any an-danitra.

Maro no mety endriky ny asa izay misy. Raha heverinao fa mety ho sakana amin’izany ny maha ianao anao, dia angataho amin’ny Tompo izany, fa hoesoriny aminao izany sakana izany, raha tena vonona ianao hanao ny asany.

Naka ohatra ny Mpitandrina ny amin’ny tantaran’i Paoly Apostoly, izay tena nanenjika ny Tompo mihitsy. Saingy, rehefa tonga saina izy ka niova, dia lasa nitory Azy indray, nanambara ny hafany ka nilaza hoe “Lozako raha tsy mitory ny Filazantsara aho”.

Azontsika atao tsara, hoy ny Mpitandrina, ny ho tonga tahaka an’i Jona, ny Tompo dia miahy sy manampy antsika raha manaiky izay baiko izany isika.

VAVAKA FANGATAHAM-PITAHIANA

Ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina no nitarika izany vavaka izany. Nisaotra an’Andriamanitra izy noho ny Teny avy notoriana mba hinoana ny fandresena ny fahafatesana sy hananana fiadanana. Nivavaka koa izy ho an’ny Fiangonana, ny mpitondra Fiangonana ; ny mpitory Filazantsara ; Voatonona ny Foibe FJKM (Birao, Filoha) ; ny mpiandraikitra, ny synodamparitany, ny SPAA 10 sy ny mpandraharaha miara-miasa aminy.

Enga anie tsy ho mpihaino manadino fotsiny fa tena olona mankato ny baiko sy ny hafatra. Nangataka ny Mpitandrina mba hahatsiaro, fa mahavonjy ny olona ny fikelezana aina ny amin’ny fanaovana ny asan’Andriamanitra. Nangataka vavaka ho an’ireo sahirana, manana manjo ary tsy salama izy. Nentiny amim-bavaka ny amin’ny fisotroandronon’ny Mpitandrina, izay efa mamolavola izany ny komity. Nentiny amim-bavaka avokoa ireo nanao rakipisaorana sy voady, dia ny nahatratra ny tsingerinandro fanambadiana, ny nahatratra ny 30 taona niasana ka hiroso amin’ny fisotroandronono, ny fidiran’ny mpianatra, ny fiarovan’ny Tompo tamin’ny sotasota, ny vita fandidiana, ny nahazo fahasoavana, ny fahafahana fanadinana, ireo manana olana amin’ny asa ary nofaranana tamin’ny « Rainay Izay any an-danitra » izany.

Taorian’ny hafatra dia nanatanteraka ny anjara hirany ny Hasin’ny Famonjena « Hiara-mandeha Aminao ».

ASA VAVOLOMBELONA

Araka ny voalaza dia nisy ny fivorian’ny Mpandray ny Fanasan’ny Tompo. Nambara tamin’izany fa mankalaza ny faha 54 taona niorenany ny FJKM, ary araka ny fiofanana nataon’ny Mpitandrina dia tokony mankalaza an’Andriamanitra ihany koa ny Fitandremana, amin’ny fotoana izay nijoroan’ny Fiangonana misy azy. Ny 16 septambra moa no daty voasoratra fa nijoroan’ny Fitandremana Amparibe Famonjena, ary feno 166 taona izy amin’izao taona 2022 izao. Noho izany dia hanao fotoampivavahana ny Amparibe Famonjena ny zoma 16 septambra 2022 amin’ny 6 ora sy fahefany hariva.

Nitsangana ny Mpandray rehetra, nanao ny hira FF 53 : 3 «  Na ho lava na ho fohy ».

FAMARANANA NY FOTOANA

Natao avy hatrany ny hira FFPM 310 : 1 “ Iza no hitantara ”. Notononina ny tondrozotra 2022 hoe : “ Mifankatiava araka ny fifankatiavan’ny mpirahalahy, mitariha lalana amin’ny fifanomezam-boninahitra, araka ny olom-boafidin’ Andriamanitra sady masina no malala… Samia misikina fanetren-tena ianareo ka mifanompoa; fa Andriamanitra manohitra ny miavonavona, fa manome fahasoavana ho an’ny manetry tena. ” Romana 12: 10; Kolosiana 3 : 12b ;  I Petera 5 : 5b.

Mialoha ny nanolorany ny tsodrano dia nanao teny fisaorana ny Mpitandrina Andrianaivomanana Willy Johnson, noho ny fotoana farany hiarahany amin’Amparibe amin’ny maha mpiana-draharaha azy. Nisaotra noho ny rehetra izay noraisiny teto Amparibe ary nangataka ny hitondrana azy amim-bavaka sy ny amin’ny asa fitoriana izay mbola ho ataony. Nitehaka ny mpiara-mivavaka rehetra setrin’izay teny fisaorana nataony izay.

Natao taorian’izay koa ny tena fisaorana notarihin’ny Mpitandrina sy ny Biraom-piangonana.

Natolotra ny tsodrano dia noredonina ny hira vavaka FFPM 171 : 1 “ Jesoa mpanjaka malaza“. Nisy vavaka mangina sy fanononana ny Trinite.

FANDRAISANA NY FANASAN’NY TOMPO

Niara-nanatanteraka ny fitarihana ny sakramenta ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina sy ny Mpitandrina Andrianaivomanana Willy Johnson. Ho fanomanam-panahy nandritra ny fanesorana ny lamba nanarona ny mofo sy kapoaka, dia nataon’ny Fiangonana ny hira FFPM 358 : 1 “ He ry namako mahantra”. Fanatrehana sy fanehoana no nialoha ny famakiana Soratra Masina. Nisy vavaka izay narahin’ny hira Antema 1 « Masina, Masina, Masina ». Rehefa izay, natao ny Teny fanorenana sy vavaka fahatsiarovana. Nohiraina ny FFPM 45 : 1 “ He tonga ho antsika », dia nivavaka nangataka ny Fanahy Masina ny mpitarika : nanandratra ny kapoaka sy namaky ny mofo. Niarahan’ny Mpandray nanonona ny vavaka fanetrentena. Natolotra ny Diakona vavy tompon’anjara tsirairay ny mofo ary an’ny Diakona lahy kosa ny kapoaka. Tao anatin’izany no nanaovana misesy ny hira FFPM 44 “ Indro Jesoa, mba vohay “ ; FFPM 98 “Indro ny Tompo Jesosy, jereo” ; FFPM 262 : 1, 2“ Indreto izahay, ry Jesoa ô ”. Nony voazara tamin’ny Fiangonana ny mofo sy ny kapoaka, dia ny Diakona indray no nizaran’ny Mpitandrina izany. Rehefa samy vonona ny Mpandray ny Fanasan’ny Tompo dia nitsangana ka niara-nihinana sy nisotro. Taorian’ny fahanginana fohy dia ny ampahan-kira FFPM 469 « Mamy, ry Jesoa ny fitiavanao » no natao ary nisy vavaka fisaorana. Nanangona ny kapoaka ny Diakona sy nananty ny fanatitra, nandritra ny fanatanterahan’ny Fiangonana ny hira Antema 16 “ Isaoranay ”. Ny hira farany dia ny FFPM 312 : 3 “ Akekezo ireo mpania ” nofaranana tamin’ny Amen. Natolotry ny Mpitandrina Andrianaivomanana Willy Johnson ny Tsodrano: “Hitahy anareo anie Jehovah ka hiaro anareo; hampamirapiratra ny tavany aminareo anie Jehovah ka hamindra fo aminareo; hanandratra ny tavany aminareo anie Jehovah ka hanome anareo fiadanana.” Nomery 6: 24-26.

Nisy vavaka mangina sy fanononana ny Trinite masina taorian’izay, dia nirava ny Fiangonana tao anaty feon-javamaneno.

Ny Hafatra dia nalaina tao amin’ny Hebreo 10 :25 : «  Aza mahafoy ny fiarahantsika miangona, tahaka ny fanaon’ny sasany, fa mifananara kosa, mainka satria hitanareo fa mihantomotra ny andro. » Amen.

IREO TOMPON’ANJARA

Nitendry zavamaneno : Rajaofetra Philippe – Raharinoa Fenitra (Mpiofana ho mpitendry orga) sy ny Sampana Mpiangaly Zava-Maneno

Nikirakira ny fafana : Razafimaharo Kanto

Nikirakira ny fanamafisam-peo : Randriamahefa Tina Arivony

Naka sary : Rabemananoro Jonathan

Nandray an-tsoratra : Robel Hanitra