ALAHADY 04 DESAMBRA 2022
« AN’NY TOMPO NY FANJAKANA »

ALAHADY FAHAROA ADVENTO IANDRASANA NY KRISMASY
ALAHADY FANDRAISANA NY FANASAN’NY TOMPO

Fa an’i Jehovah ny fanjakana; ary manapaka amin’ny firenen-tsamy hafa Izy. Salamo 22:28

Alahady voalohany amin’ny volana desambra izay hibanjinana ny lohahevitra vaovao manerana ny sahan’ny FJKM hoe « AN’NY TOMPO NY FANJAKANA », ary koa alahady faharoan’ ny Advento. Andrianasy Fanja, Diakona avy ao amin’ny Vaomieran’ny Fifandraisana, no nitarika ny fotoana ary ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina no nitory ny Tenin’Andriamanitra. Amin’ny maha alahady voalohany azy, nisy ny fandraisana ny Fanasan’ny Tompo. Nisy ihany koa ny fiarahabana ireo nankalaza ny tsingerinandro nahaterahana nandritra ny volana novambra,  Litorjia endriny voalohany no narahina.

FANOMBOHANA NY FOTOANA 

Taorian’ny feon-javamaneno fidirana sy ny Fiarahabana apostolika, ho fisaorana sy fiderana an’Andriamanitra dia novakian’ ny mpianakavin’ny finoana teo am-pitsanganana ny 1 Tantara 29 : 11-13 : « Anao, Jehovah ô, ny fahalehibiazana sy ny hery sy ny voninahitra sy ny famirapiratana ary ny fiandrianana, dia izay rehetra any an-danitra sy etỳ an-tany; Anao ny fanjakana, Jehovah ô, ary Anao ny fisandratana ho Lohany ambonin’izy rehetra. Avy Aminao ny harena sy ny voninahitra, ary Hianao no manjaka amin’izao rehetra izao; eo an-tananao ny hery sy ny tanjaka, ka eo an-tananao koa ny mampahalehibe sy ny mampahatanjaka izao rehetra izao. Koa ankehitriny misaotra Anao izahay, ry Andriamanitray ô, sy midera ny anaranao be voninahitra. »

Rehefa vita izany dia natao ny hira FFPM 24 : 1, 5 « Ny lanitra ao ambony ao »

VAVAKA FISAORANA SY FIDERANA

Tsy tambo isaina ny soa omen’Andriamanitra Izay Mpanjakan’ny mpanjaka koa misaotra  Azy. Misaotra Azy noho ity alahady  voalohany mamarana ity taona ity. Ny tanan’Andriamanitra mahery no nihazona teo an-tanan’ny fahavalo, niseho ny fahasoavana noho ny nanomezan’Andriamanitra an’i Jesoa Kristy. Nomeny famelombelomana amin’ny alalan’izao fanompoam-pivavahana izao

NY SITRAPON’ANDRIAMANITRA 

« Manomeza an’i Jehovah, ry zanak’Andriamanitra, eny, manomeza voninahitra sy hery ho an’i Jehovah.  Omeo an’ny Tompo ny voninahitry ny anarany; miankohofa eo anatrehan’i Jehovah amin’ny fihaingoana masina. » Salamo 29 : 1-2 ;  « Horoahina hiala amin’ny olona ianao, ary ny fonenanao ho any amin’ny bibi-dia ary hampihinanina ahitra toy ny omby ianao ary ho kotsan’ny andon’ny lanitra, ary fetr’andro fito no holanina aminao, ambara-pahafantatrao fa ny Avo Indrindra no manapaka amin’ny fanjakan’ny olona ka manome izany ho an’izay tiany. » Daniela 4 : 22 ;  « Ny zanaka manaja ny rainy, ary ny mpanompo ny tompony; koa raha Ray Aho, aiza ary izay hajako? ary raha Tompo Aho, aiza izay tahotra Ahy ? »  Malakia 1 : 6a.

Taorian’ny fanambarana ny sitrapon’Andriamanitra dia noventesina ny hira ny FFPM 7 : 1, 2, 3, 4

« Misaora an’Andriamanitra ».

VAVAKA FIFONANA

Mahatsiaro tsy mendrika isika. Nambara ny sitrapon’Andriamanitra. Tokony hanome haja sy voninahitra Azy, nefa ny tena no matetika asandratra koa mifona. Be ny fireharehana eto amin’ny firenena sy ny fanaparam-pahefana ka manakona ny voninahitran’Andriamanitra. Koa mangataka  ny famelana. Asain’ny Teny hiankohoka sy hanompo ny Tompo nefa tsy mendrika satria tsy misy mampiavaka ny amin’ny fitafy andavanandro sy ny aty am-piangonana. Lavitra ny fahamasinana, be fitiavan-tena koa mifona.

Rehefa vita ny vavaka fifonana dia nohiraina ny FFPM 415 : 1-2-4  « Mifona Aminao izahay, Andriamanitra ô ! »

FAMELAN-KELOKA

Natolotra ny Teny famelan-keloka. Noraisin’izay mibebaka marina teo am-pitsanganana :

« Koa, indro, Izaho dia hitaona anao ka hitondra anao ho any an’efitra ary hanao teny malefaka hahafinaritra anao. Ary hatrany dia homeko anao ny tanim-boalobony sy ny lohasaha Akora ho varavaram-panantenana; Ary any no hamaliany toy ny tamin’ny andro fahatanorany, dia toy ny tamin’ny andro niakarany avy tany amin’ny tany Egypta… Dia hafafiko ho Ahy amin’ny tany ianao ; ary hamindra fo amin’i Lô-rahama Aho sady hanao amin’i Lô-amy hoe : oloko ianao ; ary ianao kosa hanao hoe : Andriamanitro Ianao»  Hosea 2 : 16-17, 25 ;  « Niteniteny foana ianao tamin’ny nianiananao tsy tò sy ny nanaovanao fanekena; Ka nitrebona toy ny zava-mangidy eny am-bavasa eny an-tsaha ny rariny. » Hosea 10: 4; « Fa ao an-tendrombohitra Ziona dia hisy izay sisa afaka, Ary ho masina izy; Ary ny taranak’i Jakoba hahalasa ny fananany…Ary ho an’i Jehovah ny fanjakana » Obadia 1 : 17- 21b.

Nohiraina teo am-pitsanganana ihany ny FFPM 430 : 1, 4 « Endrika sariaka » ary ho fanambarana sy fanehoana ny finoana ary ho fijoroana vavolombelona koa, dia niarahana nanonona ny Fanekem-pinoana Apostolika, laharana I.

Nipetraka ny Fiangonana ary nanao vavaka mangina tao anaty feon-javamaneno.

FOTOANA HO AN’NY ANKIZY SY TANORA 
Andriantseheno Rasoamaharo Hanitra Tiana, mpampianatra ao amin’ny K1 no tompon’anjara

«fa an’i Jehovah ny fanjakana; ary manapaka amin’ny firenen-tsamy hafa Izy » (Salamo 22 : 28) no andinin-tSoratra Masina noraisiny nakany hafatra. Niara-novakiana izany

Tantara kely no nentiny : Tao an-dakilasy dia nanontaniana hoe : iza no manolotena hanao « chef de classe ». Samy nanangan-tanana daholo. Natao ary ny fisarihana ka i Koto no lany.

Nisy fotoana tsy teo ny mpampianatra ka nisy nanakorontana tao an-dakilasy. Nandeha nandaza an’i Tafita tany amin’ny « Directrice » i Koto. Raha sendra tonga ny « Directrice » nijery tao an-dakilasy dia gaga nahita an’i Koto milalao sy mandrahona an’i Tafita. Voasazy i Koto ary nalana amin’ny maha « chef de classe » dia nifona.

Ny hafatra raisina amin’izany dia hoe : Tsy manararao-pahefana fa manetry teny. Mila manontany an’Andriamanitra hatrany ny sitrapony. An’ny Tompo ny fanjakana, Izy no tompon’ny fanjakana.

Rehefa vita izany hafatra fohy izany dia nohirain’ny fianakaviamben’ny Sekoly Alahady ny FFPM 171:1 « Jesoa Mpanjaka malaza ».
Ho setrin’izany hafatra izany dia nanao vavaka ny tompon’anjara ka nisaotra ny Tompo izy noho ny fampianarany hahatonga ny mpanompony tsy ho mora kivy sy hamoy fo fa hanovo hery hatrany ao amin’Andriamanitra. Ny Tompo no manjaka ka mangataka Aminy ny handehanana amin’ny fahamarinana hatrany.

RAHARAHAN’NY FIANGONANA 

« Amparibe Famonjena : Mifankatiava tsara, Hazony mafy ny finoana, Mahefa be amin’ny asan’ny Tompo »

Rakotomanana Andry, Biraom-Piangonana Sekretera Mpitantsoratra, no nanao ny tatitra.

Ny Salamo 22:28 ihany koa no Tenin’ny Soratra Masina nanombohany izany: Fa an’i Jehovah ny fanjakana; ary manapaka amin’ny firenen-tsamy hafa Izy”.

Ireto manaraka ireto ny vaovao sy raharaha tsara hofantatarina:

Avy any ivelany

 .FJKM FOIBE:

11 desambra : Antsa krismasy manomboka amin’ny 2 ora sy sasany ao amin’ny FJKM Isotry Fitiavana. Isan’ny mandray anjara amin’izany ny Maintimolaly Hasin’ny Famonjena.

.Fanasana

11 desambra : Ho fankalazana an’Andriamanitra noho ny faha 10 taona nitoriana, ny Feo Kanto dia manasa antsika ny amin’ny antsa fiderana hataony eto amin’ny FJKM Amparibe Famonjena, manomboka amin’ny 4 ora.

17 desambra : Fampiantranoana ny fankalazana an’Andriamanitra noho ny famaranana ny faha 80 taonan’ny Mpanazava. Manomboka amin’ny 9 ora maraina

Raharaha anatiny:

.5-11 desambra : Herinandrom-bokatry ny Sampana Sekoly Alahady

.11 desambra : Fidiran’ny Katekomena. Antsoina na tanora na olon-dehibe na zokiolona na ireo manana kilema. Hisy kilasy manokana famonjena ho an’ny olona rehetra

.19 -25 desambra : Herinandro Sambatra ; Ny fandaminana dia entin’ny Vaomieran’ny Aim-Panahy

.Fandraisana anjara amin’ny fanomanana ny fisotroandronon’ny Mpitandrina : Misy boatin-drakitra karakarain’ny KFM isam-baravarana handrotsahan’ny mpianakavin’ny finoana ny fandraisany anjara ny amin’izany.

.11 desambra : Fivorian’ny Mpihevidraharaha momba ny tatitry ny vola. Manomboka amin’ny 8 ora maraina.

.14 desambra : Fivorian’ny Biraon’ny rafitra, fanolorana vinanavina teti-bola.

.17 desambra : Fivoriana faharoa ny Mpihevidraharaha: momba ny tetibola.

.18 desambra : Fivoriana ankatoky ny Fandraisana.

.18 Fivoriana : Fanokanana tsangambato, famaranana taom-pankalazana an’ireo rafitra 5.

.1janoary 2023: Fiarahabana zokiolona. Misoratra anarana ireo feno 70 taona.

Fandraisam-pitenenan’ny Mpitandrina

Fanamafisana : Fianarana katekomena. Antso ho an’ny maniry hianatra SeFaLa, ho an’ireo manam-paniriana hanatanteraka mariazy miara-mizotra ny 29 janoary, toa izany koa ny Batisa faobe amin’ny 12 febroary. Ireo Katekomena zokiny horaisina  amin’ny Pentekosta 2023 (28 mey).

Manentana ny rafitra rehetra ny amin’ny fanatanterahana ny Herinandro Sambatra.

Nofaranana tamin’ny fiarahabana ireo vita fanamasinana fanambadiana ary nitondra amim-bavaka azy ireo ny Mpitandrina.

Fiarahabana ireo nahatratra ny tsingerinandro nahaterahana volana novambra 

Nasaina nitsangana izy ireo ary nanao ny teny fiarahabana sy firariantsoa ny Mpitandrina.
« Kanefa izao indrindra no hampaharetako anao. » Eksodosy  9 :16. Izany no Teny nentin’ny Fiangonana niarahabana ireo mpianakavin’ny finoana azy ireo ary nanao vavaka ny Mpitandrina. Rehefa dia nanatanteraka fanatitra  teny amin’ny alitara izy ireo. Nisy 60 ny isany.
Ny FFPM 3 : 1 « Isaorana anie Andriamanintsika » sy FF 48 : 1 « Andriamanitra Fitiavana» no nohiraina nandritra ny rakitra alitara.

RAKITRA SY FANOMEZANA 

Ny Biraom-Piangonana Andriamasinoro Tantely no namaky ireo raki-pisaorana sy voady nataon’ireo mpianakavin’ny finoana tamin’ity alahady ity.

Nisy ireo nanao raki-pisaorana noho ny tombon’andro na fahatratrarana ny fitsingerenan’ny andro nahaterahana. Nisy fianakaviana nangataka vavaka mba hitsaharan’ny hetraketraka ataon’ny olona. Tao koa ny nanao fisaorana an’Andriamanitra noho ny fahavitan’ny fanamasinana sy fitsofan-drano ny fanambadiany, ny nahazo delegasiona pastoraly lasa teo. Nisy ny nisaotra an’Andriamanitra nahavita dingana iray lehibe teo amin’ny fiainana na nisy fahoriana aza, ny nangata-bavaka hahavita fianarana. Nisy ny nangata-bavaka fa hanala fanadinana, mba tsy hanan-tahotra. Nisy koa ny nangata-bavaka ho an’ny fiainany. Tao koa ireo nisaotra an’Andriamanitra fa nahazo valim-bavaka : vita ny taratasy ho an’ny diany ho any ivelany.

Ny FFPM 20 : 1 « Tsaroanay tokoa izao », FF 37 : 2 « Fa tsy misy fahoriana », FF 14 : 2 « Jesoa apetraka Aminao », FFPM 449 : 4 « Mamy ny fitianao », Hiran’ny Hasin’ny Famonjena « Vavaka », FFPM 4 : 1 « Mamy ny fitianao », FF 46 :1 « Mba tantanonao, ry Raiko ! »  ary  « Misaotra Anao izahay » no hira nangatahan’izy ireo. (Miampy ireo hira natao nandritra ny rakitra alitara).

Teo am-panolorana ny rakitra dia nohiraina ny FFPM 75:3 « Andro malaza sady soa tokoa ».

FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA
Nohiraina ny FFPM 68:1-2 «Re tokoa ny feon’anjely»
Andrianary Rado no nivavaka, nangataka ny Fanahy Masina, nialoha ny namakiana nisesy ny Tenin’Andriamanitra izay notanterahin’Andrianary Mbolamasoandro. Samy Diakona ao amin’ny Vaomieran’ny Vola izy ireo.

Ireto manaraka ireto ny Perikopa voalahatra : Ny Testamenta Taloha dia ny Salamo 22 : 22-31 ary ny Testamenta Vaovao  dia ny Lioka 17 : 20-30 sy ny Apokalypsy 19 : 5-10.

TORITENY 
Nohiraina teo am-pitsanganana ny FFPM 183: 2 « Midina ry Fanahy ô » mialoha ny hafatry ny Tompo.

Araka ny lohahevitra banjinina hoe « AN’NY TOMPO NY FANJAKANA », dia ny Salamo 20 : 28 no andinin-tSoratra Masina noraisin’ny Mpitandrina.

Davida no mpanoratra io Salamo io ary maneho ny fahalehibiazana sy fahatsaran’Andriamanitra Izay mitondra izao rehetra izao, any an-danitra sy ety an-tany. Andriamanitra dia manana ny fahefana rehetra na ety an-tany na any an-danitra.

Raha fintinina ny tantara ao amin’ny Fanekena Taloha dia niditra mivantana eo amin’ny  fiainan’ny firenena Andriamanitra. Rehefa tafapetraka tao Kanana ny zanak’Isiraely dia nanangana mpanjaka olona. Tao anatin’ny fitondran’i Saoly dia ory izany firenena izany. Nefa rehefa Jehovah no manjaka dia tsy misy fahoriana.

Ny Advento dia fiomanana amin’ny fiverenan’i Jesoa Kristy. Andriamanitra miditra mivantana amin’ny fiainana.

Davida nametraka hoe Andriamanitra no manjaka satria an’i Jehovah ny fanjakana ary manapaka Izy. Inona ary no ambaran’i Davida ?

  • Mitondra ny olony araka ny sitrapony Izy

Izay sitrapony no hitondrany ary manaiky Azy sy mandray ny fahasoavany. Hoy Davida hoe rehefa manjaka Andriamanitra dia Izy no mitondra araka ny sitrapony :

  • Mandresy ny fahavalo rehetra Izy, ary mandresy ny firenena samy hafa ny olony
  • Miadana izay tany misy an’Andriamaitra miditra eo amin’ny fiainan’ny olona. Misy fandriampahalemana.
  • Mahomby amin’ny ezaka rehetra ataony ny olona. Misy fitahiana avy amin’Andriamanitra.

Izany no finoana hitarihana antsika. Raha manaiky, mino ianao, fa an’ny Tompo ny fanjakana dia ho tanteraka izany fandresena izany ary hisy fiadanana eo amin’ny fiainana rehetra ary ho tahian’Andriamanitra amin’izay rehetra atao.

Rehefa ny Tompo no mitsofoka ao amin’ny tantatra dia lasa mpandresy ianao, manana fiadanana ary mahazo fitahiana.

  • Manapaka ny firenen-tsamy hafa Izy

Hita ao amin’ny Isaia sy ny 2 Tantara hoe mpanjaka jentilisa nefa nampiasain’Andriamanitra io jentilisa io hamonjy ny firenen’Isiraely. Izany no mety hitranga. Mety misy olona tsy mahalala an’Andriamanitra akory nefa ataon’Andriamanitra hanampy anao, hamonjy anao.

Ohatra : Nenilava dia zanaka mpisikidy, toa izany ny rain’i Abrahama. Nampiasain’Andriamanitra ireny. Nofohazin’Andriamanitra.

Manome aina vaovao hatrany ny Tompo mba hahatonga ny amin’ny hoe hahazo ny firenena maro samy hafa ny fanapahan’ny Tompo.

  • Miandry ny fiavian’ny Tompo izaho sy ianao

Misy ny filazana fa amin’ny 2030 hono no ho tonga ny Tompo. Hitsena Azy izany isika ka fifaliana ho an’ny mpino, fa miomana ny hitsena Azy amin’ny voninahitra sy fifaliana. Hisy ady ety ambonin’ny tany. Ara-toetr’andro, be ny maha lasa saina ankehitriny. Manambara ny Tompo fa efa akaiky ny andro. Tsarovy fa ny 1000 taona dia toa ny 1 andro amin’ny Tompo. Tandremo !!!

Ny Fanjakan’Andriamanitra dia efa any an-danitra ka tahaka ny efa ety an- tany ihany

Fa an’i Jehovah ny fanjakana; ary manapaka amin’ny firenen-tsamy hafa Izy. 

Voninahitra ho an’Andriamanitra Irery ihany

Taorian’ny feon-javamaneno fohy dia nanatanteraka ny anjara hirany ny antoko mpihira Hasin’ny Famonjena « Mihobia ho an’ny Jehovah ry tany rehetra. »

VAVAKA FANGATAHANA 

An’Andriamanitra ny fanjakana any an-danitra ka aty an-tany dia manjaka Izy, tsy misy mahasakana Azy.

Mitondra amim-bavaka ny Fiangonana, ny mpitondra Fiangonana, ny toby  masina sy ny akany fanabeazana. Mangataka ny famindram-pon’Andriamanitra. Mivavaka ho an’ny FJKM, ny Filoha,  ny mpiara miasa, ny mpiandraikitra. Mivavaka koa ho an’ny SPP rehetra, na ny eto na ny any Ampitan-dranomasina, indrindra ny eto Antananarivo andrefana izay misy antsika, tarihin’ny Prezidà synodaly sy ny mpandraharaha rehetra, hahatanteraka ny Asa ho voninahitr’i Kristy. Mitondra amim-bavaka ny Kristiana eto an-toerana sy any Ampita, ny hetsika rehetra ataon’ny KFM mba hahita fahombiazana, ny fiomanana amin’ny Herinandro Sambatra, mba hahatsapa sy resy lahatra ny rehetra fa an’Andriamanitra ny fanjakana, Mivavaka ho an’ny Sampana, Sampan’Asa, Asa,  indrindra ireo anatin’ny fankalazana. Mivavaka koa ho an’ireo manam-pikasana sy efa niditra ao amin’ny SeFaLa. Mahatsiaro ireo sahirana, marary, manan-manjo. Misy ny amin’ny hopitaly. Ho sitrana soa aman-tsara. Misy ny efa ambavahoan’ny fahafatesana., hahita fiononana sy fampaherezana. Mahatsiaro koa ireo izay manana hataka manokana, mba hahazo valim-bavaka. Mivavaka manokana ho an’ireo nanao voady sy raki-pisaorana.

Nofehezina ho amboara tokana izany tamin’ny vavaka nampianarin’ny Tompo.

FAMARANANA NY FOTOANA 
Nohiraina ny hira FFPM 625: 1-5 « Mpamonjy soa malala ô » ary niarahana nanonona ny Tondrozotra 2022 dia natolotry ny Mpitandrina ny Tsodrano.
Ny hira FFPM 79 « Sambasamba Zanahary » no namarana ny fotoana.
Nipetraka ny Fiangonana nivavaka mangina nofaranana tamin’ny fanononana ny Trinite masina :

«Amin’ny anaran’ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina».

Feon-javamaneno

FANDRAISANA NY FANASAN’NY TOMPO

Ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina no nanatanteraka ny fotoana.

Teo am-piomanana dia nohirain’ny Mpandray ny FFPM 76 : 1 « Miderà anio, ry mino ». Nivavaka ary narahin’ny hira Antema 1 « Masina, Masina, Masina ».

Rehefa izay, natao ny Teny fanorenana sy vavaka fahatsiarovana. Nohiraina ny  FFPM 115 : 1 « Jesoa Tompo lehibe » dia nivavaka nangataka ny Fanahy Masina ny Mpitandrina, nanandratra ny kapoaka sy namaky ny mofo. Niarahan’ny Mpandray nanonona ny Vavaka Fanetrentena.

Tao anatin’ny fizarana ny mofo sy ny kapoaka no nanaovana misesy ny hira FFPM 90 « Tsy haiko ny milaza re », FFPM 107 « Maniry mafy aho », FFPM 109 « Nahafoy ny aiko Aho »

Nanangona ny kapoaka ny Diakona sy nananty ny rakitra, nandritra izany dia notanterahina ny Antema 16 «Isaoranay, Isaoranay».

FAMARANANA 

Nanome ny hafatra fohy ny Mpitandrina: «Izaho no Jehovah, Iray Masinareo, Mpamorona ny Isiraely sady Mpanjakanareo. Miasa Aho, ka iza moa no mahasakana izany ?» ary natolony ny Tsodrano. Natao ny hira « Mialoka Aminao » teo am-pamaranana.
Nirava tao anaty feon-javamaneno.

IREO TOMPON’ANJARA

Nitendry orga : Rabiazamaholy Hery Lanto sy ny Sampana Mpiangaly Zava-maneno (SMZM)

Nikirakira ny fafana : Raoliarizaka Bakoly

Nikirakira ny fanamafisam-peo : Ramahery Yves

Naka sary : Rakotoarisoa Falimandimby

Nandray an-tsoratra : Rajaofetra Voahangy