FOTOAM-PIVAVAHANA ALAHADY FAHA 4 APRILY

ALAHADIN’NY PASKA

Mampiorina ny mino ny fanavotan’i Kristy. Tanteraka tamin’ity andro Paska ity izany fanavotan’i Kristy izany. Resiny ny fahafatesana ka nitsangana tamin’ny maty Izy.
« Jesoa Kristy ilay Mpanavotra ». Izany no lohahevitra napetraka hobanjinin’ny Fitandremantsika amin’ity anio ity. Ny Biraon’ny Fiangonana no niandraikitra ny fanatanterahana ny fotoana. RAZAFINDRABE John Bam, Mpanolotsaina, no nitarika ny fotoana. RALAINDIMBY Haja, Mpitantsoratry ny vola, no nanao ny vavaka sy ny vakiteny. Ny Mpitandrina RAMILISON Diamondra no nitondra ny hafatra.

FIARAHABANA APOSTOLIKA

Novakiana ny Salamo 46 : 1-3, ho fiderana an’Andriamanitra : « Andriamanitra no aro sy hery ho antsika; Mpamonjy mora azo indrindra amin’ny fahoriana Izy, Koa izany no tsy hatahorantsika, na dia ho levona aza ny tany, na mifindra ho ao anatin’ny ranomasina aza ny tendrombohitra, Na mirohondrohona sy misamboaravoara aza ny onjany, ka mihorohoro ny tendrombohitra noho ny fisafoakany ».
Taorian’ny hira 142 : 1, 2, 3 : « Tafatsangana tokoa », dia nanao ny vavaka fisaorana sy fiderana an’Andriamanitra ny mpitarika. Misaotra ny Tompo noho ny fahasoavana noraisina isan’andro, ary nangataka ny fahafenoan’ny Fanahy Masina.

Noventesina ny hira FFPM 141 : 1, 2 : « Efa resy izao ». Feonkira fohy no taorian’izay.

VAVAKA SY VAKITENY

RALAINDIMBY Haja no nanao ny vavaka sy vakiteny.

Ny perikopa anio dia ny

  • Hosea 13 : 14 – 15
  • Matio 28 : 1 – 10
  • Galatiana 3 : 10 – 14.

    Natao ny hira Ffpm 526 : 1, mialoha ny toriteny.

TORITENY

Niarahaba ny mpianakavin’ny finoana ny Mpitandrina nitondra ny hafatra. Andro Paska dia ahatsiarovana ny nitsanganan’i Jesoa Kristy tamin’ny maty. Ny Filazantsara araka ny Matio no nitondrany ny hafatra. Ity bokin’i Matio ity dia misy fizarana 6 lehibe ka ao amin’ny fizarana fahaenina farany no misy ity perikopa ity. Misy zana-pizarana 5 izy io ary fizarana fahadimy no misy azy. Ny Matio 28 dia misy fotokevitra 3 ny amin’ny fitsanganan’i Jesoa, ny amin’ny didiny sy ny fampielezana ny Filazantsara.
Ny mampiavaka ity Matio ity, mihoatra noho ny hafa, dia ny andininy fahavalo. Azo omena lohahevitra hoe « Ny olona mahazo ny hafatry ny Paska » izany hoy ny Mpitandrina.
Ireo olona ireo dia nandao ny toerany noho ny faharesena. Eo amin’ny andininy faha 8a. Ny mandao dia ny mpianatra, izay nahalala ny vaovao. Maria Magdalena sy ilay ilay Maria iray izy ireo. Niala faingana izy ireo, nandositra. Azo lazaina fa nandao ny toerana izay tsy nisy an’i Jesoa izy ireo.
Ny hafatry ny Paska dia tsy miova hatramin’izay dia ny ilay hoe : « Jesoa nohombona teo amin’ny hazo- fijaliana, nitsangana tamin’ny maty tamin’ny andro fahatelo ».
Tokony mampiorina ny fiainan’ny Kristiana ny andro Paska raha jerena. Ireo mpianatra ireto dia nihaino izay nolazain’ny anjely.
Namantatra hoe marina ve izany fanambarana izany, tonga ny hafaliana ary niala faingana ny toerana. Rehefa fantany fa mitombona ny teny izay nolazain’ny anjely, dia nino izy ireo. Mila mahay mihaino isika mba hiasan’i Jesoa eo amin’ny fiainantsika.
Ny toerana faharesena ambara eto dia ny fasana. Izany nefa amintsika dia milaza fahafatesana. Matetika isika dia manangana fasana kely any anatintsika any. Mety ahazoana voninahitra sy harena izany, nefa mety tsy ho mendrika eo anatrehan’ny Tompo.
Ny faharoa, raha tonga teo ny mpianatra dia nisy ny horohorontany. Izany dia milaza fahafatesana ihany koa. Rehefa misy izany dia miendrika faharesena. Rehefa tojo sarotra isika dia tsy mahajery intsony ny famonjen’i Jesoa Kristy.
Nisy koa ny fatahoran’ny mpiambina. Tonga tahaka ny maty ilay mpiambina noho ilay tahotra tao anatiny. Tahotra nahafaty mihitsy izany. In-365 ao anaty Baiboly no misy ny teny hoe « Aza matahotra ». Mitovy amin’ny taona iray, izany hoe tsy tokony hatahotra isika isan’andro isan’andro. Marobe ny toerana misy faharesena eo amin’ny fiainana. Tsy tokony hijanona amin’ny toerana tsy misy an’i Jesoa isika.
Faharesena ny tsy finoana ny fitsanganan’i Jesoa Kristy tamin’ny maty. Tokony hitaona ny hafa isika ho amin’ny Tompo. Mbola faharesena ihany koa ny tsy fangalantsika ny safidy tsy hiaraka amin’ny Tompo. Ny olona manaiky hisafidy an’i jesoa, dia manaiky ny hitondra ny hazofijaliana. Tokony hibebaka isika, hanala izay ratsy amin’ny fiainantsika. Nanome ohatra ny Mpitandrina : Eritrereto hoe misy olona mipetraka amin’ny trano fasana, izany hoe, ny olona rehetra ao dia mpimamo, mpiteny ratsy, ….
Sao mbola misy an’izany any ? Tokony hafahan’ny Tompo izany.
Ho aiza tokoa moa isika raha tsy miala amin’izany ? Tokony mibanjina ilay toerana feno fiadanana, fiainana finaritra isika. Tokony manolo-tena isika rehefa tafahoana amin’ny Tompo. Tokony miankohoka isika ahafantarana fa afaka tamin’ny fiainana mangidy isika ; tonga amin’ny fiainana vaovao.
Ny olona mahazo ny hafatry ny Paska dia maika hilaza ny vaovao mahafaly (8b). Maika hilaza ny vaovao mahafaly ho an’ny mpianatra namany ireo. Tahotra mahavelona no nisy tao amin’ireo mpianatra. Ireto avy ireo vaovao mahafaly :
– Tsy ato am-pasana Jesoa : Tsy razana ny Tompo fa Andriamanitra velona ; – Tsy tany amin’ny maty no itadiavana azy fa any amin’ny velona indray ; – Efa nitsangana Izy Tompo ary tena velona. Fandresena ho an’izay mino izany ; – Efa nolazain’i Jesoa Kristy in-telo izany hafatra izany, fa tsy nilentika tao an-tsain’ireo mpianatra.
Tokony hanavao ny fomba fisainana isika, tsy hanao toy ireo mpianatra raha efa nambaran’ny Tompo ny zavatra hitranga, nefa tsy nety nino ireo.
Ekentsika ve izany vaovao mahafaly izany ? Ireo mantsy no entintsika hanao ny hazakazaky ny fiainana indray. Tokony hizara izany amin’ny hafa isika. Mbola maro manko no mila mandre izany. Manana antoka ny amin’ny fiainana mandrakizay isika, raha toa ka manaraka Azy ? Manaiky ny hizara izany. Tsy misy ny làlana hafa ankoatra an’i Jesoa ahazoana famonjena sy ahazoana ny fiainana mandrakizay. Tokony hihazakazaka, toy ireto mpianatra ireto isika, mba hilaza izany vaovao mahafaly izany.
Ny fanavaozana lehibe andrasan’ny Tompo amitsika dia ny mba ho maika hilaza ny vaovao mahafaly.
Nisy feonkira namarana izay hafatra nentin’ny Mpitandrina izay.

Nanatanteraka ny Vavaka fifonana sy ny vavaka fanoloran-tena ny mpitarika taorian’izay ary nofaranany tamin’ny fanonona ny Fanekempinoana laharana voalohany izany.

TENY FIARAHABANA NOHO NY ANDRO PASKA

Nanao ny fiarahabana noho ny andro Paska ny Mpitandrina RAMILISON Diamondra. Faly noho ny fahatratrarana izao andro Paska. Ny Romana 5 : 1, 6, 8 no natambatra hifampiarahabana. Nanentana ny amin’ny fifampiarahaban’ny ao an-tokantrano ny tsirairay. Ny miarahaba milaza hoe « Mifalia amin’ny alalan’i Jesoa Tompontsika ». Ilay arabaina kosa hilaza « Dia hiara-belona Aminy isika. »

VAVAKA FANGATAHANA SY FAMARANANA NY FOTOANA

Ny Mpitandrina no nanao izany. Noentina am-bavaka ny fiainan’ny Fiangonan’Amparibe, ny an’ny FJKM. Ho Paska hitondra fanavaozana lehibe eo amin’ny fiainam-panompoan’ny tsirairay avy anie.
Noentina am-bavaka ireo mpianakavin’ny finoana tsy salama rehetra, manaraka fitsaboana, ireo izay azom-pahoriana. Noentina am-bavaka ny asa fivelomana, ny fianaran’ny ankizy, ny ao an-tokantrano mba hahitana fifaliana ary hiara-belona rehefa tonga ny fotoana hiavian’ny Tompo. Noentina am-bavaka ny asan’ny Fiangonana izay mbola marobe no miandry.
Nisy ny vavaka mangina ary nofaranana tamin’ny « Rainay Izay any an-danitra ».

Natao ny hira 133 : 1 « Efa namangy ny olony ». Notononina ny tondrozotra ary natolotra ny tsodrano.
Nofaranana tamin’ny hira Ffpm 146 : 1 ny fotoana.
Ireo Tompon'anjara:

Nandray an-tsoratra: ROBEL Hanitra

Naka ny sary sy rakitsary: HARENTSOA Rova