ALAHADY FAHA 03 JOLAY 2022

IORENANA AMIN’NY FINOANA NY FANOMPOANA

Alahady fahatelo manaraka ny Trinite

Alahady nandraisana ireo katekomena Miorina andiany I

“Ary ny tanan'ny Apostoly no nanaovana famantarana sy fahagagana maro teo amin'ny vahoaka...” Asan’ny Apostoly 5:12-16

Ny Tompo Andriamanintsika dia Andriamanitra tia sy be fahasoavana ka izany no isaorantsika sy hiderantsika Azy. Raha mandia izao volana jolay izao isika, Izy no nitantana tamin’ny tana-maheriny koa ankalazaina ny Anarany Masina.
Lohahevitra fitaizam-panahy vaovao: “Iorenana amin’ny finoana ny fanompoana” no banjin’ny Fiangonana ao anatin’ity volana jolay  ity.
Ny Mpitandrina  Andrianaivomanana Willy Johnson, mizaran-draharaha eto amin’ny Fitandremana, no nitarika ary ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina no nitory ny Tenin’Andriamanitra.
Niara-nanatanteraka ny fandraisana ny Fanasan’ny Tompo izy ireo. 
Lehibe tokoa ny fahasoavana ho an’ny Fiangonana fa androany ihany koa no nanokanana ireo efa-mianaka hiatrika ny latabatra masina ho amin’ny fandraisana ny Fanasan’ny Tompo tao amin’ny andian’ny katekomena “Miorina”.

Ny litorjia voalohany fampiasa eto anivon’ny Fiangonan’i Jesoa Kristy eto Madagasikara no notanterahina.

FANOMBOHANA NY FANOMPOAM-PIVAVAHANA

Taorian’ny Fiarahabana apostolika dia ny Salamo faha 113 and. 1, 3 no nentina niderana sy nisaorana an’Andriamanitra : “ Haleloia. Miderà, ianareo mpanompon’ i Jehovah, Miderà ny anaran’ i Jehovah. Isaorana anie ny anaran’ i Jehovah Hatramin’ izao ka ho mandrakizay. Hatramin’ny fiposahan’ny masoandro ka hatramin’ny filentehany No hoderaina anie ny anaran’ i Jehovah.”  Amen !
Ny hira FFPM 1: 1, 2 “Andriananahary, masina indrindra no  nanombohana  ny fanompoam-pivavahana ho fiderana sy fisaorana Azy.

VAVAKA FISAORANA SY FIDERANA

“Andriamanitra Tomponay ô! Misaotra Anao izahay fa noho ny fahasoavanao dia indreto izahay velon’aina tratra ity volana jolay diavinay ity. Derainay ianao Rainay miahy ny fiainanay, mikarakara anay mandrakariva satria zanakao izahay noho ny finoana an’i Jesoa Kristy. Manatanteraka izao fanompoam-pivavahana izao izahay ankehitriny, koa mangataka ny fitarihan’ny Fanahy Masina, hahatonga anay hiorina amin’ny finoana amin’ny fanompoana tanterahinay. Raiso ho hanitra ankasitrahanao izay rehetra ataonay; ny hira fiderana na ny vavaka asandratray, ny Teninao izay horenesinay, ary ny fiombonana latabatra Aminao, miaraka amin’ireo mpanomponao izay hatokana ho Mpandray ny Fanasan’ny Tompo androany. Amin’ny Anaranao Jesoa Kristy no anaovanay izany vavaka izany, misaotra Ray ô! Amen!”

FANAMBARANA NY SITRAPON’ANDRIAMANITRA

Hoy ny Tompo : Inona moa no soa azo, ry rahalahiko, raha misy milaza fa manam-pinoana izy, nefa tsy manana asa? Ny finoana va mahavonjy azy? Raha misy rahalahy na anabavy tsy manan-kitafy sady tsy manan-kohanina isan’andro, ka misy aminareo manao aminy hoe: Mandehana amin’ny fiadanana, mamindroa, mivokisa, kanefa tsy omenareo azy tsinona izay tandrifiny ho an’ny tenany, inona moa no soa azo amin’ izany? Ary mba toy izany koa ny finoana, raha tsy misy asa, dia maty mihitsy.” Amen . Jakoba 2: 14-17
Noredonina ny hira FFPM 203 and.1 “Ry Rainay be fitia”  ary nanatanteraka ny vavaka fifonana ny Fiangonana

VAVAKA FIAIKEN-KELOKA

Eo anatrehan’ny Sitrapon’Andriamanitra dia tsy nahatanteraka isika ka andeha hifona sy hibebaka amin’izao vavaka izao : “Tompo ô! Manoloana ny sitraponao izay nambara taminay, dia mahatsiaro fa tsy tanteraka izahay. Nampahafantatra anay Ianao fa foana ny finoana tsy misy asa. Matetika anefa izahay no misalasala, mametra-panontaniana Aminao Andriamanitra, manamafy ny fonay, tsy mety mino. Ankoatra izany dia tsy marina amin’ny asa tanterahinay izahay, satria tsy vokatry ny finoana no hanaovanay ny asanao ary matetika dia maloto ny fonay, koa indreto izahay manatona Anao amim-panetren-tena, mamindrà fo aminay. Diovy amin’ny ranao izahay Jesoa Kristy mba ho afa-keloka sy ho afa-pahotana , ary ny Fanahinao Masina no aoka hitarika anay, handehananay miaraka amin’ny Fanahy tokoa. Mino izahay Tompo, fa mihaino anay Ianao noho ny rà nalatsakao teo amin’ny Hazofijaliana, fa amin’ny Anaranao Jesoa no anaovanay izany vavaka fifonana izany. Misaotra Ray ô! Amen!”
Ny hira FFPM 417 : 1 “Nandao Anao ela aho Raiko o!” no natao ho fifonana sy fibebahana amin’ny Tompo.

FAMELAN-KELOKA

Izao no Teny famelan-keloka noraisin’ny Fiangonana : “Ny lalan’ i Jehovah rehetra dia famindram-po sy fahamarinana amin’ izay mitandrina ny fanekeny sy ny teni-vavolombelony; dia ianareo izay tsy firenena akory fahiny, fa ankehitriny efa olon’Andriamanitra; izay tsy namindrana fo, fa ankehitriny efa namindrana fo “.  Amen! Salamo : 25 : 10 ; I Petera 2 : 10.
Taorian’ny fandraisana ny famelan-keloka dia natao ny hira FF 13 “ Mihirà fihiram-baovao” ary rehefa izany dia nambaran’ny Fiangonana, ny Fanekem-pinoana apostolika.

FOTOANA HO AN’NY ANKIZY SY NY TANORA

Randriamiarana Lalao, mpampianatra ao amin’ny Kilasy faha 2, no nanatanteraka izany.

Ny  Jaona 21:19d  no nanompanany ny hafatra  : “ Manaraha Ahy”.

Ny hoe: “Manaraha Ahy” dia teny mandidy nataon’i Jesoa tamin’ny mpianany. Taorian’ny nitsanganan’i Jesoa Kristy tamin’ny maty no nisehoan’ny tantara eto raha niondrana an-tsambokely ry Petera andeha hanarato.

Ny tantaran-dRandria sy Ikoto, zanany, izay mpanjono an-dranomasina no nentina tamin’izany. Rehefa nangataka tamin’ny Tompo i Koto hoe “Jesoa ô! mba hiteneno tahaka ny mpianatrao izay hoe “Manaraha Ahy”, fa izahay dia mpanjono tahaka an’i Petera ihany koa”, dia nahazo trondro betsaka taorian’ny vavaka nataony.

Faly ny mpianakavy ary nitombo tamin’ny finoana ny Tompo izy ireo.
Ny hafatra ho antsika dia aoka isika hitaona ny namantsika ho ao amin’i Jesoa na dia mbola zaza sy tanora aza isika.
Taorian’izany hafatra izany dia nisy ny vavaka ho fangatahana mba hitomboana mandrakariva amin’ny finoana ary rehefa izany dia nohiraina ny FFPM 788 and.1 “ Ry Jesoa Sakaizan’ny zaza”.

ASAN’NY FIANGONANA

Rakotomanana Andrimbazotiana, Biraom-Piangonana, no nanatanteraka izany. Ny Jakoba 2:18 no nentiny  niarahaba ny mpianakavin’ny finoana sy nanombohana ny fanambarana ny asan’ny Fiangonana. 
Avy any ivelany:

 • Talata 5 jolay amin’ny 12 ora  ao amin’ny Faculté de théologie, Ambatonakanga, fanohanan-kevitra hotanterahin’ny Mpitandrina  Andrianaivomanana Willy Johnson hahazahoana ny Maîtrise en Théologie.
 • Sabotsy 9 jolay: Fankalazana an’Andriamanitra noho ny faha 185 nandefonana an-dRasalama maritiora, amin’ny 1.30 ora ao amin’ny PLAZA Ampefiloha. Hisy ny sarimihetsika tontosain’ny Foibe Arsiva sy Tranom-bakoka FJKM
 • Alahady 10 jolay: Rindrankira ara-pilazantsara ataon’ny AMPIFITA, ho fiaraha-mientana amin’ireo Mpitandrina misotro ronono sy ny vady navelan’ny Mpitandrina nodimandry, amin’ny 2ora ao amin’ny FJKM Isotry Fitiavana.
 • 25 hatramin’ny 29 jolay: Fampiofanana misionera hitory amin’ny ankizy sy ny tanora, hiantsoana ny Mpitandrina, ny Fiangonana, ny tompon’andraikitra mahakasika ny seha-pitaizana tanora sy ankizy ny amin’ny 12ora hatramin’ny 2 ora, ao amin’ny FJKM Isotry Fitiavana ho an’ny Misionera mitory amin’ny tanora; any amin’ny FJKM Andrainarivo fahasoavana kosa ny ho an’ny ankizy madinika.

Eto an-toerana:

 • Mandritra ity herinandro ity ny herinandrom-bokatry ny Sampana STK.
 • Sabotsy 9 jolay: Fivoriambe faharoan’ny Gazety Tafa sy ny Tranokala amin’ny 9 ora maraina ao amin’ny Akany Rainimamonjy, 
 • Sabotsy 9 jolay: Didim-poitra faobe manomboka amin’ny 5 ora maraina, hotanterahina eto amin’ny tananan’ny Fiangonana miaraka amin’ny Sampana VFL.
 • Sabotsy 16 jolay: Hetsika vaksiny Covid ny maraina, eto amin’ny tananan’ny Fiangonana.

TENIN’NY MPITANDRINA

Nisaotra an’Andriamanitra izy noho ny famindram-pony ka afaka miombona amin’izao fanompoam-pivavahana izao ny Fiangonana.

  • Nampahatsiahiviny fa misy ireo izay hatokana ho amin’ny fanatonana ny latabatra masina.
  • Mifarana androany ny fanononana mahakasika ny vokadehibe. Tsy manakana ny fanatanterahan’ny Fiangonana izay mbola adidy tiany hotontosaina anefa izany.
  • Nisaotra ny komity nanatanteraka ny Seho gasigasy.
 • Aoka isika hitrotro amim-bavaka ny zanatsika hanala fanadinana.

FIARAHABANA IREO TERAKA VOLANA JONA

 Niisa 68 mianaka izy ireo no tonga nanatanteraka ny raki-pisaorana teo amin’ny alitara masina.

Niarahaba ireo nahatratra ny tsingerinandro nahaterahany ny Mpitandrina. Ny Soratra Masina nentina niarahaba azy ireo dia araka izay hita ao amin’ny Deoteronomia 2 : 7a : “Fa Jehovah Andriamanitrao efa nitahy anao tamin’ izay rehetra nataon’ny tananao.” Nanatanteraka vavaka ho azy ireo ny Fiangonana ary rehefa izany dia  nanao ny rakitra teny amin’ny alitara, izy ireo.

VOADY SY RAKI-PISAORANA

Ny Biraom-Piangonana, Haja Ralaindimby, no namaky izany.

Ireto no hira nangatahan’ny Mpianakavin’ny Finoana izay nanatanteraka ny Voady sy raki-pisaorana : Hiran’ny  STAF “Ray ô ity”;  FF12 : 1; FFPM 627 : 1 ; FFPM 481 : 1 ; FFPM 617 : 1 ; FFPM 515 :1 ; FF 32:2.

Tao ny nisaotra ny Tompo noho ny Firaisana latabatra Aminy.

Tao ny nisaotra ny Tompo noho ny tsingerinandro nahaterahany.

Tao ireo nisaotra ny Tompo noho ny fahafahana fanadinana , nisy ny nahavita indray ny dingana teo amin’ny fianarana ary tao ny  nangata-bavaka ihany koa noho ny tsy fahasalaman’ny zanany.

Tao ny nangata-bavaka  fa hanala fanadinana.

Ny hira 275 : 1 “Raisonao ry Tomposoa” no natao ho Fanolorana ny Rakitra.

FANKALAZANA NY SORATRA MASINA

Mialoha ny vavaka ho an’ny Sotratra Masina dia mbola nohiraina ny hira FFPM 150: 1, 2 : “He! Tsara ny fonenanao”.

Ny Diakona Randrianandrasana Mamisoa Haja no nitari-bavaka ary Randrianandrasana Norosoa kosa no namaky ny perikopa manontolo. Ny Testamenta Taloha dia araka izay hita ao amin’ny 2 Mpanjaka  6 : 1 – 7. Ny Testamenta Vaovao dia araka izay hita ao amin’ny Matio 17: 14 – 20 sy ny Asa. 5 : 12 – 16.

Mialoha ny nirosoana tamin’ny hafatra sy ny toriteny dia nohirain’ny Fiangonana ny FFPM 243 and. 1,2,3 “Mivory eto Izahay”.

TORITENY

Ny Teny araka ny Asan’ny Apostoly 5 : 12 – 16 no nanompanana ny hafatra nentin’ny Mpitandrina ho an’ny Fiangonana, amin’izao lohahevitra fitaizam-panahy vaovao, izay manao hoe : “Iorenan’ny Finoana ny Fanompoana” izao.

Ny zava-misy eto dia izay nitranga tamin’ny niorenan’ny Fiangonana voalohany, ka niasan’ireo Apostoly, rehefa niakatra tany an-danitra i Jesoa ary efa tonga ihany koa ny andro Pentekosta izay nilatsahan’ny Fanahy Masina. Tao anatin’ny fotoana nampihorohoro ny Fiangonana ihany koa anefa, satria raha nahita ny nanjo an’i Ananiasy sy Safira ny Fiangonana, dia raiki-tahotra.

Nandroso ihany anefa ny Fiangonana sy ny asa fitoriana, ary ny Tompo dia nomba ny olony tokoa teo amin’ny asa fanompoana.

1-Ny tanan’ny mpanompon’Andriamanitra mahavita zavatra lehibe 

Ny apostoly Petera no resahina eto. Petera izay azo lazaina fa tsy dia nandia fianarana firy kanefa nofidiana hanao ny asa fanompoana ka ambara eto fa ny tànany no nampiasain’Andriamanitra hanehoana asa lehibe.

Teo amin’izany asa fanompoana notanterahin’i Petera izany dia hita fa  miaraka amin’ny  fahefana izay nomen’ny Tompo azy izany izy.

Ny hoe tamin’ny tanany no nanehoana famantarana dia maneho asa mesianika izany. Ny famantarana dia maneho ny andron’ny Mesia, manambara ny fahatongavan’ny fanjakan’Andriamanitra ety an-tany. 

Isika rehetra izao dia tokony ho mpanompon’Andriamanitra manao ny asa fanompoana avokoa fa indrindra isika rehetra izay vita Batisa, fa efa manana ny Fanahin’Andriamanitra miasa ao anatintsika.

Ataovy ho zava-dehibe eo amintsika izany, hahatonga antsika hiorina tsara amin’ny finoana  ka hatanjaka mandrakariva.

2-Ny aloky ny mpanompon’Andriamanitra dia manasitrana aretina samihafa

Na zavatra izay tsy mifandray mivantana amin’ny mpanompon’Andriamanitra aza, dia manjary misy fiantraikany amin’ny olona ka manasitrana azy. Izay rehetra eny amin’ny mpanompon’Andriamanitra dia iasan’Andriamanitra hanehoany fitahiana ho fampandrosoana ny Fiangonana ary hanehoana fahagagana sy famantarana ho an’izay manodidina ka mahita sy mandre ny asa fanompoan’ny mpanompon’Andriamanitra.

Aoka ary isika hatoky mandrakariva mba hahavitantsika tsara ny asan’Andriamanitra.

Asehoy fa mpanompon’Andriamanitra manam-pinoana ianao ary manatanteraka ny fanompoana.

Rehefa manatanteraka ny asan’ny Tompo isika ary manana finoana sy mitazona tsara ilay fahefana nomen’ny Tompo, dia ny herin’ny Fanahy masina no manatontosa , manorina ny finoana, mampatanjaka sy mahalehibe ny hery  hanatanterahana ny asan’Andriamanitra, na izay tsy haintsika aza, dia tonga tanteraka ireny, fa ny zavatra rehetra dia hain’ny mino.

Izay no atao faneva rehefa manao ny asan’Andriamanitra isika : “ Tompo ô! Ny zavatra rehetra dia hain’ny mino, koa na dia tsy haiko aza ity dia hotanterahiko satria maniraka ahy Ianao.”

Raha izany no tanteraka dia mandroso haingana ny fanjakan’Andriamanitra ary ho avy tsy ho ela ny Tompo, satria manafaingana ny fiavian’ny Tompo ny fivelaran’ny fanjakan’Andriamanitra haingana ary ny fandrosoan’ny fitoriana ny Filazantsara amin’ny olombelona rehetra , dia ho avy  ny Tompo ka hitsena azy amin’ny voninahitra isika, satria ny finoantsika izay tafaorina tsara ao anatintsika , hanompoantsika Azy dia nataon’Andriamanitra hahefantsika zava-mahagaga sy famantarana fa efa tonga ny fanjakany ary hotanteraka izany rehefa tonga amin-kery sy voninahitra ny Tompo.

Ho an’Andriamanitra irery ny voninahitra.

ASA VAVOLOMBELONA

Fanokanana ireo Mpandray ny Fanasan’ny TOMPO vaovao

Ireto ny anaran’ireo Katekomena Miorina izay noraisina ho Mpandray ny Fanasan’ny Tompo androany:

 • Ravololomalala Perline
 • Andriantsoa Safidy Tojonirina Nantenaina
 • Rakotoharisoa Vaniala
 • Rarivoson Hezekia

FAMARANANA NY FOTOANA

Mialoha ny vavaka fangatahana dia nanatanteraka ny anjara hirany ny Hasin’ny Famonjena: “Aoreno ny finoako” , hira noforonin’i  Rakotoarivony Noel.

Rehefa izany dia natao ny hira FFPM 627 :1, 2Vimbino tsara izahay” mialoha ny namakiana ny Tondrozotra.

Rehefa izany dia natolotra ny Tsodrano ary nofaranana tamin’ny hira FFPM 625 and 1. “Mpamonjy soa malala o!” ny fanompoam-pivavahana, mialoha ny nanohizana azy tamin’ny fiatrehan’ny Fiangonana ny Fandraisana ny Fanasan’ny Tompo.

Niisa 709 ny mpianakavin’ny Finoana tonga nanatrika ny fanompoana masina androany.

IREO TOMPON’ANJARA

Fafana:  Razafimaharo Kanto. 

Fanamafisam-peo: Rabemananoro Jonathan. 

Sary: Randriamahefa Tinarivony 

Zava-maneno: SMZM sy Rabiazamaholy Mahery 

Nandray an-tsoratra: Rabako Tovohery