ALAHADY FAHA 03 JANOARY 2021
MANEHO NY MAHA ANDRIAMANITRA AZY NY TOMPO

“Izao no lazain'i Jehovah amin'ny voahosony, dia Kyrosy, izay notantanako tamin'ny tànany ankavanana, mba handreseko firenena eo anoloany... » . Isaia 45 :1-8

Isaorantsika ny  Tompo Andriamanitra ary deraina sy ankalazaina tokoa ny  Anarany Masina. Andriamanitra mahery sy be voninahitra Izy, mbola mitahy antsika sy mitantana ny fiainantsika ka nomeny ity taona vaovao 2021 ity isika.

Ity no alahady voalohany amin’ity taona vaovao 2021 ity. Alahadin’ny Epifania izay manambara sy maneho fa  mamangy ny olony, Andriamanitra. Amin’ity volana janoary ity dia hibanjina ny lohahevitra hoe : “MANEHO NY MAHA ANDRIAMANITRA AZY NY TOMPO” isika eto anivon’ny FJKM. 

Ramatoa PERLE, Mpitandrina miana-draharaha eto amin’ny Fitandremana no nitarika ny fanompoam-pivavahana. Ny litorjia fahatelo fampiasa eto amin’ny sahan’ny FJKM no notanterahina . Ny Mpitandrina RAMILISON Diamondra izay miofana sy miana-draharaha eto amin’ny Fiangonana ihany koa no nitory ny Tenin’Andriamanitra.

Ny fitantanana ny Latabatra Masina tamin’ny fanatanterahana ny fandraisana ny Fanasan’ny Tompo dia niarahan’ireo Mpitandrina mirahavavy voalaza etsy ambony nifarimbonana

Nisy ny fiarahabana ireo mpianakavin’ny finoana izay nahatratra ny tsingerintaona nahaterahany tamin’iny volana desambra lasa teo iny. Miisa 65 mianaka izy ireo no tonga nanatanteraka ny raki-pisaorana teo amin’ny alitara masina ka 36 no tamin’ny fidirana voalohany ary 29 kosa no tamin’ny fidirana faharoa.

Androany ihany koa no notanterahina ny fiarahabana ireo Zokiolona nahatratra 70 taona noho miohatra ary miisa 176 izy ireo no notolorana ny sombim-pifaliana. 

Tsy latsa-danja tamin’izany ny fiarahaban’ny Fiangonana ny Mpitandrina mivady sy Ramatoa RAMINO Vololona Razafindramanga, noho ny fahatratrarana  izao taona vaovao izao.

FANOMBOHAN’NY FANOMPOAM-PIVAVAHANA

Ny Sampana Mpiangaly Zavamaneno no nisahana tanteraka ny fitarihana ny Fiangonana tamin’ny hira.

NY diakona ao amin’ny vaomieran’ny Aim-panahy sy ny Fifandraisana no tompon-draharaha.

Ny Salamo faha 47 no nentina niderana sy nisaorana an’Andriamanitra. 

Ny hira faha 746 “Mifalia ry sakaiza” no nanombohana  izao fanompoam-pivavahana izao ho fiderana sy fisaorana ny Tompo Andriamanitra noho ny taona vaovao izay nomeny.

VAVAKA FIDERANA

Izao no vavaka fiderana  nataon’ny Fiangonana :

“Ry Tompo Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina o, tafavory eto izahay amin’ity alahady voalohany amin’ny taona ity hanome voninahitra sy hanatitra fisaorana  ho Anao Tomponay. Midera Anao izahay noho ny fahefana ambony izay anananao, fa eo an-tananao avokoa ny fanjakana sy ny fanapahana rehetra hatramin’izay ka ho mandrakizay. Misaotra Anao izahay noho ny asanao tsy takatry ny saina amin’ny fiainanay, fa raha namakivaky iny taona lasa iny izahay dia teo mandrakariva Ianao, niahy sy niaro anay. Amin’ity taona vaovao ity dia mbola matoky hatrany izahay fa mbola hanehoanao ny haben’ny fahasoavanao sy ny fitiavanao  Isaoranay ny antsom-pitiavanao  nitaomanao anay hahalala Anao bebe kokoa ao amin’i Jesoa Kristy Zanakao. Ny Fanahy Masina anie hiasa aty anatinay, hahaizanay mibanjina Anao ka hahitanay ny herinao sy ny fahalebiazanao, hitomboanay amin‘ny finoana sy ny fahatokiana Anao hatrany. Amin’ny Anaran’i Jesoa Kristy Tomponay, Amen!”

FOTOANA HO AN’NY TANORA SY NY ANKIZY

RAKOTONDRAZAKA Lalasoa mpampianatra K5  no nanatanteraka izany.

Ny  Jaona 15:2 no nitondrany ny hafatra: “ Ny sampany rehetra eo amiko izay tsy mamoa dia esoriny; fa ny sampany rehetra izay mamoa kosa dia amboariny, mba hamoa bebe kokoa”.

Ny hoe « Amboarina » dia tapahina, hanesorana , diovina, rantsanana ka amin’izany dia lasa maniry tsara ilay voninkazo.

Ny fanamboarana dia tsy hoe sazy fa fanefena.

Nisy ny tantara kely nentina nanamafisana izany Soratra Masina izany dia ny tantaran’ireo voninkazon’ olona mpifanolobodi-rindrina ka ny an’ny anankiray naniry tsara fa ny ny an’ny iray kosa zara raha naniry.

Rehefa notapahina anefa ilay tsy naniry tsara dia miova ny faniriny fa lasa naniry tsara io voninkazo io.

Nisy ny vavaka izay nangatahana tamin’ny Tompo mba hanefeny ny vahoakany ho vanona ao amin’ny Tompo.

Natao ny hira 750 and. 1, 2  « Dera, Laza ry mpanjaka » ary niroso amin’ny vavaka mialoha ny Tenin’Andriamanitra ny Fiangonana.

FAMAKIANA NY SORATRA MASINA

Mialoha ny famakiana ny Soratra Masina dia nanatanteraka vavaka Ramatoa Bodo RAHARIJAONA RASETAMANANA ary izy rahateo no namaky manontolo ireo perikopa izay voalahatra hovakiana androany.

Ny Testamenta Taloha dia araka izay hita ao amin’ny Isaia 45: 1-8. Ny Testamenta Vaovao kosa dia nalaina tao amin’ny Jaona 1: 43–51 ary ny epistily dia ny 1 Timoty 1:12-17.

Taorian’ny famakiana ny Soatra Masina dia niarahan’ny Fiangonana noredonina ny hira 742 and. 1 «Zanahary no maha ela »

TORITENY

Ny Mpitandrina RAMILISON Diamondra no nitory ny Tenin’Andriamanitra. 

Teo am-piandohana dia nanamarika ny Mpitandrina fa manana lohahevitra lehibe hodinihana isika eto anivon’ny FJKM izay hobanjinina mandritra ny efa-taona  dia ny hoe : « MIORENA TSARA, AZA MIOVA » 1 Kor 15 :58. Izany dia araka ny Synoda lehibe izay tokony  notontosaina tamin’ny taona lasa iny, kanefa dia hotanterahina kosa amin’ity taona ity.

Amin’ity volana janoary ity kosa isika dia manana ilay lohahevitra hoe : « MANEHO NY MAHA ANDRIAMANITRA AZY NY TOMPO »

Ny Teny araka ny Isaia 45 : 1-8 no nitondrana ny vatsim-panahy ho an’ny mpianakavin’ny finoana ho amin’izao taombaovao izao. 

Ity perikopa ity dia ao anatin’ny fizarana faharoa amin’ny boky. Manambara fampiononana ho an’ny Jiosy tany amin’ny fahababoana. 

Miantefa manokana amin’i Kyrosy mpanjaka ny hafatr’Andriamanitra eto. Izy izay manosotra an’i Kyrosy.

 

Lohahevitra telo no hosintonina araka izany :

 

TOMPON’NY FIFIDIANANA SY NY FIANTSOANA NY TOMPO (and. 3,4) 

“Izaho no Jehovah Izay miantso anao amin’ny anaranao” (and 3).

I Kyrosy dia mpanjaka persa, noho izany dia jentilisa nefa nosoran’Andriamanitra ho famonjena ireo Jiosy izay babo any Babylona.

Ny hosotra nataon’i  Jehovah tamin’i Kyrosy dia ho fanafahana indray ny zanak’israely ka hampodiana azy ireo amin’ny tany Kanana.

Ny hevi-panahy ambaran’izany dia miantso ny olona rehetra ho amin’ny famonjena Andriamanitra mba ho fiasana eo am-pelatanany. Hain’Andriamanitra ny mampiasa ny olona rehetra mba hahatontosa ny fikasany.

Hambara ho mpanjaka voairak’Andriamanitra i Kyrosy ary nantsoina mihitsy hoe : “voahosotra”

Ny hoe : voahosotra dia ny mesia no fahafantarantsika izany.

Ny voahosotra koa anefa dia olona nofidian’Andriamanitra manokana hanatanteraka ny asany.

Araka izany ary dia miantso olona ho amin’ny fanompoana ny Tompo, tsy manavaka izy fa izay manaiky ny antsony dia hosorany ho amin’ny fanompoana ka hitondra fanafahana ho an’ireo mbola babon’i satana.

 

TOMPO TOKANA NY TOMPO (and. 5-6)

 

« Izao no Jehovah fa tsy misy hafa ».

Ny hoe : IZAHO eto dia Andriamanitra manambara ny tenany.

Tsy misy hafa ankoatra Azy. Amin’ny maha tompo tsy toa Azy dia manambara ny tenany amin’ny fahefana no antony nitenen’Andriamanitra izany.

Ny maha tokana an’Andriamanitra dia ny fanehoany fa eo an-tànany irery ihany ny fiainan’ny vahoakany ka marina sy mahitsy mandrakariva Izy, amin’ny fomba rehetra entiny mitondra sy mamonjy ny vahoakany.

Tokona hotsarovana anefa fa tsy ho an’ny Israely irery ihany no maha tokana  an’Andriamanitra fa ho an’izao tontolo izao mihitsy, ka isan’izany i Madagasikara. Izy no nanao ny alina sy ny mazava ho an’ny rehetra ary tsy misy Andriamanitra tahaka Azy. Izy irery no tena Andriamanitra ary tsy voafetra izany fahefany izany. Izy no tompomarika amin’ny famonjena ny olony.

Raha izany no Andriamanitsika, inona no tokony hampanahy sy hahakivy antsika nefa efa eo Aminy ny fahefana rehetra sy ny hery rehetra. Ny angatahan’ny Tompo amintsika fotsiny dia ny fahatokiana Azy.

Aminao àry : Iza moa Jesoa ? Meteza hanaiky toa an’i Natanaela ka hiteny hoe : « Ianao no Zanak’Andriamanitra, Ianao no mpanjakan’ny Israely ». 

 

TOMPON’NY FITAHIANA NY TOMPO (and. 7,8 sy and. 2,3)

“Handravona ny mikitoantoana sy hanorotoro ny varavarana varahina ary hanapatapaka ny hidy vy”.

Asehon’Andriamanitra eto fa Izy no hanafaka antsika amin’ny kitoantoana eo amin’ny fiainana. Andriamanitra no hanala ny sakana izay tsy vitan’ny olona atao. Ho lasa fitahiana kosa izany ho an’izay manaraka Azy sy miankina Aminy.

 

Omen’Andriamanitra taona vaovao isika amin’izao 2021 izao. Isaorantsika Azy izany. Mbola miafina amintsika anefa izay hitranga rehetra mandritra ity taona ity, fa anio kosa  ny Tompo manome toky fa raha avelatsika handroso eo anoloantsika Izy, dia Izy no handamina  sy handravona ny kitoantoana amin’ny lalantsika . Izy hanome ny rakitra sy harena ho antsika na ara-panahy na ara-piainana. Ny fanalahidin’izany dia ny fanaovana an’Andriamanitra ho eo aloha amin’ny zavatra rehetra.

Miorena tsara ao amin’ny Tompo!

Ho an’Andriamanitra irery ny voninahitra.

VAVAKA FIFONANA

Manoloana ny Tenin’Andriamanitra dia mahatsiaro tsy tanteraka isika koa izao no votoatin’ny vavaka fiaiken-keloka notanterahan’ny Fiangonana.

« Ry Tompo tsara indrindra o, misaotra Anao izahay fa nasehonao ny fahalebiazanao sy ny fahamarinanao izay mitaona anay indray hibebaka eto anatrehanao. Nasehonao fa Andriamanitra Tompon’ny Fiantsoana Ianao.  Tsy tanteraka izahay fa mandà ny antsonao. Mamindrà fo aminay. Ny ranao anie hanamarina anay. Ny fanahinao anie hanavao anay, hananay fitondran-tena masina sy hiandrasanao anay amin’ny maha olom-boantsonao anay. Amin’ny anaranao Jesoa Kristy no anaovanay ny vavakay. Amen ! »

Ny hira 517 and. 3 no natao taorian’izany.

TENY FAMELAN-KELOKA

Izao no teny famelan-keloka noraisin’ny Fiangonana :

Hoy ny Tompo : «Na dia mandra-pahantitrareo aza, dia tsy miova Aho, ary mandra-pahafotsy volonareo, dia Izaho ihany no hisahirana mitondra anareo. Izaho no nanao, ka Izaho ihany no hitrotro, eny, Izaho no hitondra sy hanafaka; efa niantso ny anaranao Aho, Ahy ianao”. Voavela ny helokareo noho ny Anarany Masina” .

FANEKEM-PINOANA

Ny fanekem-pinoana apostolika no niarahan’ny mpianakavin’ny finoana natao.

Ny hira 747 : and. 1, 3 no notanterahina taorian’izany.

ASAN’NY FIANGONANA

Ny mpitantsoratry ny Fiangonana RAKOTOMANANA Andrimbazotiana no nanatanteraka izany.

Ny Deoteronomia 4 : 4 no nentiny  niarahaba ny mpianakavin’ny finoana sy nanombohana ny fanambarana ny asan’ny Fiangonana.

Hotanterahina eny amin’ny Coliseum Antsonjobe ny alahady faha 17 janoary  2021 ny fanompoam-pivavahana fanamarihana ny taom-piasana 2021 sady fiarahabana ny filohan’ny FJKM. Ny fanombohan’ny fanompoam-pivavahana dia hisy indroa miantoana amin’ny 07 ora maraina sy amin’ny 11 ora . Entanina isika mpianakavin’ny finoana hanatrika izany.

Ny alahady 10 janoary no fiarahabana ny mpanao raharaha.

Ny alahady faha 24 Janoary no alahadin’ny firaisan’ny sampana ary fanokafana ny taom-pankalazana  ho an’ireo Sampana manatanteraka izany ny taona 2021.

TENIN’NY MPITANDRINA

Nisaotra an’Andriamanitra izy noho ny tombon’androm-pahavelomana nomeny ny Fiangonana sy ny mpianakavin’ny Finoana.

– Nisaotra an’Andriamanitra sady nankasitraka ny Fiangonana noho ny fahavitan’ny tanjona teo amin’ny voka-dehibe.

– Nanatanteraka ny fifampiarahabany ihany koa ny mpianakavin’ny finoana izay nanatrika  ny fanompoam-pivavahana androany ka ny teny nifampiarahabana dia araka izay hita ao amin’ny Lioka 19 : 9  : “ Anio no tonga eto amin’ity trano ity ny famonjena, fa izy dia zanak’i Abrahama koa”.

Izao kosa ny teny nifampiarahabana : « ARAHABAINA IANAO RY ZANAKY NY FAMONJENA »

FIARAHABANA IREO NAHATRATRA NY TSINGERINTAONA NAHATERAHANY

Niarahaba ireo nahatratra ny tsingerintaona nahaterany tamin’iny volana desambra lasa iny ny Fiangonana. Ny Soratra Masina nentina niarahaba azy ireo dia araka izay hita ao amin’ny Hebreo 13 : « Izaho tsy handao anao mihitsy na hahafoy anao akory.”

Nanatanteraka vavaka ho azy ireo ny Fiangonana ary rehefa izany, dia  nanao ny rakitra teny amin’ny alitara, izy 65 mianaka izay  nahatratra izao tsingerintaona izao.

FIARAHABANA IREO ZOKIOLONA

Ny teny nentina niarahaba ireto Zokiolona ireto dia araka ny Fitomaniana 3: 25.

Taorian’ny  fanomezana ny Tenin’Andriamanitra dia nanao vavaka fisaorana an’Andriamanitra  ny Fiangonana noho ny fananana ireto ray aman-dreny zokiolona ireto ary koa  nanao vavaka fangataham-pitahiana ho azy 176 mianadahy.

VOADY SY RAKI-PISAORANA

 Ny Biraon’ny Fiangonana RALAINDIMBY Haja no namaky izany.

Ireto no hira nangatahan’ny mpianakavin’ny finoana izay nanatanteraka ny voady sy raki-pisaorana : FFPM 460 : 3 ; FF 39 : 2.

FIARAHABANA NY MPITANDRINA

Tamin’ity fotoana ity no niarahabana ny Mpitandrina RAHARIJAONA Solofonirina mivady sy ny ankohonany noho ny fahatratrana izao taona vaovao izao.

Ny Biraom-piangonana RAZAFIMAHARO Mamy no nisolotena ny Fiangonana ka miarahaba azy ireo sy nanao ny teny  firariantsoa.

Ny Birao, Andry RAKOTOMANANA kosa no nitari-bavaka.

Noharabaina niaraka tamin’ny Mpitandrina ihany koa moa Ramatoa RAMINO Vololona. 

NISY NY FANDRAISANA NY FANASAN’NY TOMPO IZAY NANASANA NY MPIANAKAVIN’NY FINOANA ARY NY VAHINY IZAY NANATRIKA IZAO FOTOANA IZAO.

TONDROZOTRA 2021

"Aoka isika hifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara" (Hebreo 10 :24) "Famindrampo sy fahamarinana no ho an'izay manao asa tsara. Amen! » (Ohabolana 14 :22).

IREO TOMPON’ANJARA:

Soratra : RABAKO Tovohery 

Fafana : RABEMANANORO Jonathan 

Fanamafisam-peo : RANDRIAMAHEFA Tinarivony

Sary : HARENTSOA Rova