ALAHADY 03 APRILY 2022
“ MANDRESY NY FAHAFATESANA NY TOMPO ”
Alahady fahadimy amin’ny karemy Fandraisana ny Fanasan’ny Tompo

« Ny zanak’olona hatolotra ho amin’ireo lohan’ny mpisorona sy ny mpanora-dalàna dia hohelohina ho faty, ….ary amin’ny andro fahatelo dia hatsangana indray Izy » Matio 20 : 18b ;19b

Ny Mpitandrina miana-draharaha Andrianaivomanana Willy Johnson no nitarika ny fotoana.

Ity no alahady voalohany ibanjinan’ny FJKM  ny lohahevitra hoe « Mandresy ny fahafatesana ny Tompo ».

Ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina no nitondra ny Tenin’Andriamanitra ary ny Diakona Rajaoarisoa Herizo sy Rambeloson Mitsoa no nanatanteraka ny vavaka sy ny famakiana ny Soratra masina. Ny litorjia endriny voalohany no narahina. Azonao henoina ato ny hafatra.

FIDERANA AN’ANDRIAMANITRA

Feon-javamaneno teo am-pidirana, ary rehefa vita ny Fiarahabana Apostolika dia novakian’ny Fiangonana teo am-pitsanganana ny Salamo 121 :1-8, ho fiderana an’Andriamanitra.

Nohiraina ny FFPM 16:1, 2 « Avia ry vazantany ô » taorian’izany ary nanao ny vavaka ny mpitarika, nidera ny anaran’Andriamanitra.

Nanambara ny sitrapon’Andriamanitra izay nalaina tao amin’ny Deoteronomia 30 : 19 « Miantso ny lanitra sy ny tany aho anio ho vavolombelona aminareo fa efa nataoko teo anoloanao ny fiainana sy ny fahafatesana ary ny fitahiana sy ny fanozonana; koa mifidiana ny fiainana, mba ho velona hianao sy ny taranakao”.

Taorian’izay dia natao ny hira FFPM 203 : 1 – 2 « Ry Rainay be fitia », ary narahin’ny vavaka fifonana noho ny tsy nahatanterahina izany sitrapon’Andriamanitra izany.

Ho fiaiken-keloka dia natao ny hira FFPM 417:1 – 2 « Nandao Anao ela aho Raiko o ! ».

Nambaran’ny mpitarika ny Teny famelan-keloka izay nalaina tao amin’ny Isaia 45 : 25 ; Jaona 17: 3.

Niara-nitsangana ny Fiangonana rehefa avy nandray izany teny famelan-keloka izany ary nanatanteraka ny hira FFPM 141 : 1   « Efa resy izao ».

Ho fanavaozana ny fanoloran-tena dia niara-nanonona ny fanekem-pinoana laharana voalohany.

Nisy feon-javamaneno fohy taorian’izay.

FOTOANA HO AN’NY ANKIZY

Ny Salamo 119 : 103 « Endrey ny hamamin’ny teninao raha andramako ! Mihoatra noho ny tantely ato am-bavako aza » Misarika ny sain’ny ankizy dieny mbola kely hatraty amin’ny fianarana Sekoly Alahady mba hankamamy ny Tenin’Andriamanitra ary hisafidy ny hamaky ny Tenin’Andriamanitra, hisafidy mivavaka mandrakariva, hiaina izany amin’ny androm-piainany rehetra, mba hahafahany mandresy ny faharatsiana rehetra , ka ho mpandresy tahaka an’i Jesoa Kristy ihany koa isika.

RAHARAHAN’NY FIANGONANA

Nilaza ny raharahan’ny Fiangonana ny tompon’andraikitra Rakotomanana Andry. Anisan’ny voalazany tamin’izany ireto manaraka ireto :

  • Ny TPM Ambatonakanga dia nanao taratasy fangatahana amin’ny fiomanana ny fanatrehana ny famoahana Mpitandrina.
  • Misy ny taratasy fanasana avy amin’ny komity noho ny fankalazana an’Andriamanitra noho ny faha 20 taona niasan-dRamahaleo Zo tao amin’ny trano fivarotamboky Antso.
  • Herinandrom-bokatry ny Sampana Dorkasy ny 4 – 10 aprily, Herinandro masina ny 10 – 17 aprily ary ny 18 – 23 aprily dia herinandron’ny STKZo.

RAKITRA SY FANOMEZANA

Satria moa voalohan’ny volana ny andro dia nisy ny rakitra « anniversaire », ho an’ireo teraka volana martsa. Nasaina nitsangana izy ireo sy nentina amim-bavaka ary nanao ny rakitra tany amin’ny alitara avy eo.

Nitohy tamin’ny famakiana ny raki-pisaorana sy ny voady izany ary nanatanteraka ny fanatitra ny kristiana.

Natao ny hira FFPM 443 : 2 « Raiso ho Anao ny foko » ho fanolorana ny rakitra.

FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Ho fiomanana amin’ny fankalazana ny Tenin’Andriamanitra dia natao ny hira FFPM 177 : 1 -2  « Ry Fanahy Mpanazava ».

Natao ny vavaka mialoha ny famakiana ny Tenin’Andriamanitra ary novakiana ny perikopa anio. Izany dia nalaina tao amin’ny Jona 2: 1 – 11; Matio 20: 17 – 19; Apokalypsy 1: 17 – 20.

TORITENY

Manomboka mandinika lohahevitra vaovao isika hoy ny Mpitandrina dia ny hoe « Mandresy ny fahafatesana ny Tompo ».

Ny Matio 20 : 17 – 19 no nitondrany ny hafatra. Misy soramandry mialaza ao fa fanintelony izay no nilazan’i Jesoa ny zavatra hiaretany. Matio 16 : 21, Matio 17 : 22-29 no milaza izany hafa ka ity izany no fanintelony.

Milaza Izy fa ny zanak’olona dia mandeha araka ny Soratra Masina. Tsy resin’ny fasana ny Tompo. Ny fasana dia entina hanambarana ny fahavalo farany dia ny fahafatesana izany. Lohahevitra lehibe roa no azo alaina eto hoy ny Mpitandrina : « Nomelohina sy novonoina ho faty Izy » ary « Tsy nahazona Azy ny fasana ».

Ireo no foto-kevitra lehibe eto. Ireo no ataony hahatanteraka ny famonjena izay ho ataony.

  1. Nomelohina sy novonoina ho faty Izy
  2. Atolotra eo am-pelantanan’ny Mpitondra fivavahana Jiosy Izy

Tiany aseho fa ny Mpitondra fivavahana teo amin’ny Jiosy mihitsy no nanameloka Azy. Voaheloka araka ny Lalana jiosy Izy ary lalana mahafaty izany. Mandika ny sabata ny Tompo hoy ireo. Hita fa maneho fankahalana mihitsy izany.

Izany rehetra izany dia nihatra tamin’i Jesoa.

1. Atolotra eo am-pelatanan’ny Jentilisa Izy

Isan’ny filazana ratsy indrindra izany. Natao satria ireo dia velom-pialonana tamin’ny nataon’i Jesoa. Nataon’izy ireo ho fihomehezana Jesoa noho ny hoe « izany no olon’ny Jiosy ». Ny jentilisa no tompon-kevitra tamin’ny amin’ny famonoana an’i Jesoa.

Ny jentilisa dia olona tsy mifaninona amin’ny Jiosy ka tsy nahasahy nanohitra izany ireto Jiosy.

Handeha amin’izany lalana izany Jesoa ary efa nambarany tamin’ny mpianany izany.

2. Tsy nahazona Azy ny fasana

Na dia nomelohina sy novonoina ho faty aza Izy dia tsy nahazona Azy izany. Na ny olona, eny na ny anjely aza dia samy talanjona tamin’ny zavatra nisy. Tsy takatry ny saina ny drafitr’Andriamanitra ny amin’ny fanafahana ny olona. Eny, na i satana aza tsy nahalala izany drafitra izany, hoy ny Mpitandrina. Ny jentilisa no nataon’i satana fitaovana hamonoana an’i Jesoa.

Tsy nahazona an’i Jesoa ny fasana. Raha nijanona tao manko Izy dia toy ireny olona malaza, maty ireny. Ny fivavahana kristiana dia nijoro rehefa nitsangana tamin’ny maty ny Tompo. Izany tokoa no mampiorina ny finoana amin’ny maha kristiana antsika. Izany no mampisy lanja ny toriteny izay henointsika.

Araka izany, hita fa ny fahavalon’Andriamanitra dia tsy nahageja ilay irany, dia ilay Zanak’olona, ilay Zanak’Andriamanitra. Ny fahafenoana amin’ny maha olona sy ny maha Andriamanitra dia asehon’i Jesoa avokoa.

Ny fiainan-tsy hita dia toy ny andriamby misintona ny manan’aina rehetra. Esoriny ny aina ho afaka ary tsy miverina intsony, izay no atao hoe maty. Teto nefa dia tena nasehon’Andriamanitra mihitsy fa tena maty Izy ary resiny izany.

Vita ny fanavotana, voaloa ny trosa, afaka ny fatorana teo amin’ny fahavalon’ny ain’ny olombelona.

Tantara nasain’ny Tompo heverina ny ao amin’ny bokin’i Jona. Hita fa olona efa nanda ny fiantsoana Jona. Hita fa niaran-doza izy rehefa tsy nanaiky ny antson’ny Tompo. Rehefa nipetraka 3 andro tao an-kibon’ny trozona Jona dia niverina teny an-tany indray hanehoana fa afaka manao ny zavatra rehetra Andriamanitra.

Izany no atao dia mba hazoantsika finoana mahery, matanjaka. Im-betsaka io tantaran’i Jona no nolazain’ny Tompo. Rehefa mibebaka ianao dia afaka miverina ao anatin’ny fahavelomana indray.

Ny fahalalana fa efa resin’ny Tompo ny fahafatesana dia tokony manome hery anao iatrehana ny asan’Andriamanitra. Zava-dehibe ho antsika ny fanomezana izany filazana izany, ho toky sy fanantenana hoentina miasa.

Tsy manana fahefana hitelina sy hihazona ny ain’ny olona mino ao amin’ny Tompo intsony ny fahafatesana. Izany no fanantenantsika fa na inona miseho, na inona ady atrehina, dia ny fandresen’i Kristy no hoentintsika miady ihany koa.

Na mbola tsy tonga aza ny Paska hoy ny mpitondra ny Teny, dia tokony manana izany toe-tsaina izany isika. Sambatra izay rehetra nahita nefa mino. Mihoatra noho ny fahasambaran’i Tomasy izany ny antsika raha mino izany isika. Ny fiainantsika rehetra, ny anio, ny ampitso, dia ho fandresena hatrany hiomanantsika ny fiainana miaraka amin’ny Tompo.

Taorian’ny feon-kira fohy dia nanao ny anjara hirany ny Hasin’ny Famonjena. Ny hira « Fidionareo anio » an-dRandrianandrainy Falinirina no notanterahiny tamin’izany.

FAMARANANA NY FOTOANA

Nanao ny vavaka fangatahana ny Mpitandrina Raharijaona Solofo, izay nitondrany amim-bavaka ireo nangata-bavaka tamin’ny raki-pisaorana sy voady ary nofaranana tamin’ny vavaka Rainay izay any an-danitra izany.

Natao ny Hira FF 39 : 1 – 2 « Faniriako » ary novakiana ny tondrozotra 2022. Nanome ny tsodrano ny Mpitandrina taorian’izay. Nofaranana tamin’ny hira FFPM 625: 1 – 5 « Mpamonjy soa malala ô  »  ny fotoana, nofaranana tamin’ny Amen nohiraina.

Nitohy tamin’ny fandraisana ny Fanasan’ny Tompo ny fotoana.

FANDRAISANA NY FANASAN’NY TOMPO

Ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina sy ny Mpitandrina miza-draharaha Andrianaivomanana Willy Johnson no niara-nanatanteraka ny fotoana.

Nohiraina ny FFPM 262 : 1, 2 « Indreto izahay » teo am-piomanana.

Novakiana ny Soratra Masina, natao ny vavaka fanandratana ary ny hira fihobiana Antema 1 « Masina, Masina, Masina ».

Ireto manaraka ireto ny hira natao nandritra ny fotoana: FFPM 115 : 1, FFPM 90, FFPM 107.

Natao ny vavaka ary nohiraina mandritra ny fanantazana ny raki-pisaorana sy ny fanangonana ny kapoaka ny ANTEMA 16 « Isaoranay, isaoranay ».

 

Nanome hafatra ny Mpitandrina:

Lioka 10 : 19 « Indro, efa nomeko fahefana hanitsaka menarana sy maingoka sy handresy ny hery rehetra ananan’ny fahavalo ianareo, ka tsy hisy hampaninona anareo akory. »

Natolotra ny Tsodrano.

Ny hira « Mialoka Aminao » no natao teo am- pamaranana ny fotoana.

Nipetraka ny Mpandray ary nivavaka mangina.

“Amin’ny anaran’ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina.”

Amena.

IREO TOMPON’ANJARA

  • Nitendry orga : Rakotonarivo Hery sy Rabiazamaholy Mahery (Fenitra) ary ny SMZM
  • Nikirakira ny fafana :  Raharijaona Nantenaina
  • Nikirakira ny fanamafisam-peo : Harentsoa Rova
  • Naka sary :  Andriamampianina Faneva
  • Nandray an-tsoratra : Robel Hanitra