ALAHADY 02 MEY 2021

Alahady voalohany amin’ny volana mey, fahefatra aorian’ny Paska

« MAMPIORINA NY MINO NY HERIN’NY FANAHY MASINA »

“Koa hendre tahaka ny menarana, ary morà tahaka ny voromailala ” MATIO 10 : 16b

Noho ny hamehana ara-pahasalamana dia tsy nisy fotoam-bavaka azon’ny Fiangonana natrehina mivantana tao an-tranon’Andriamanitra. Ny horonan-tsary notontosaina ho fiaraha-miombona an-tokantrano izao taterina eto izao, izay nozaraina tao amin’ny Facebook Mpiangona Amparibe tamin’ny 9 ora maraina.
Ny Mpitandrina miana-draharaha RAMILISON Diamondra no nitarika ny fotoana raha ny Mpitandrina RAHARIJAONA Solofonirina no nitory ny Teny. Solontena avy ao amin’ny Sampana Tanora Kristiana no nitarika ny hira. Ny litorjia endriny voalohany no narahana.

FIDERANA AN’ANDRIAMANITRA

Taorian’ny feon-javamaneno fidirana sy ny fanolorana ary ny fiarahabana apostolika dia ny SAL. 108: 1-5 no niarahana namaky teo am-pitsanganana, izay manao hoe : « Andriamanitra ô ! Tafatoetra ny foko.  Ny fanahiko no hihira sy hankalaza. Mifohaza, ry valiha sy lokanga ; hifoha maraina koa aho. Hidera Anao eny amin’ny firenena maro aho, Jehovah ô, ary hankalaza Anao eny amin’ny jentilisa. Fa lehibe mihoatra ny lanitra ny famindramponao ; ary mipaka eny amin’ny rahona ny fahamarinanao. Misandrata any ambonin’ny lanitra Ianao, Andriamanitra ô ! Ary aoka ho ety ambonin’ny tany rehetra ny voninahitrao ». Amen. Ny hira FFPM 194: 1; 3 « ANDRIANANAHARY Ô! ENDREY » no nanaraka izany ary vavaka fisaorana.

 Rehefa izay dia nambara ny sitrapon’Andriamanitra araka ny ROM. 8 : 5-6  manao hoe : « Fa izay araka ny nofo dia mihevitra izay zavatry ny nofo ; fa izay araka ny Fanahy kosa dia mihevitra izay zavatry ny Fanahy. Fa ny fihevitry ny nofo dia fahafatesana ; fa ny fihevitry ny Fanahy kosa fiainana sy fiadanana » izay notohizana tamin’ny « Sambatra ny mahitsy lalana izay mandeha araka ny lalàn’i Jehovah. Sambatra izay mitandrina ny teni-vavolombelony ka mitady Azy amin’ny fo rehetra » (SAL. 119 : 1-2). Amen.  Natao ny hira FFPM 599: 3 « Ô, RY JESOSY MIFALY NY FOKO » dia nisy vavaka fifonana. Nohiraina ny FFPM 174: 1; 2 « FANAHY MASINA Ô ! »  nialoha ny Teny famelan-keloka nomena ny Fiangonana teo am-pitsanganana ao amin’ny EZE. 36 : 26a ; 27b ; ROM. 6 : 22 ; JAO. 8 : 11 manao hoe : « Ary homeko fo vaovao ianareo, ary fanahy vaovao no hataoko ao anatinareo…ka hahatonga anareo handeha araka ny lalàko sy hitandrina ny fitsipiko ka hanaraka azy. Fa rehefa natao afaka tamin’ny ota hianareo ka efa tonga mpanompon’Andriamanitra, dia manana ny vokatrareo ho amin’ny fahamasinana, ary ny farany dia fiainana mandrakizay. Mandehana ary amin’izao sisa izao dia aza manota intsony » ary narahin’ny « Sambatra ny olona izay voavela ny helony sy voasarona ny fahotany, sambatra ny olona izay tsy isain’i Jehovah heloka ary tsy misy fitaka ny Fanahiny ». Amen. (SAL. 32 : 1-2). Nohiraina ny FFPM 430: 2 « ENDRIKA SARIAKA » dia notononina ny fanekem-pinoana apostolika (laharana I). Nisy vavaka mangina tanaty feon-javamaneno fohy.

FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Nohiraina ny FF 6 : 1 « NY TENINAO ». Nanao vavaka fangatahana ny fahafenoan’ny Fanahy Masina sy namaky nisesy izany ny Soratra Masina Ramatoa RAHARIJAONA RASETAMANANA Bodo. Ny perikopa voalahatra eo amin’ny sahan’ny FJKM androany dia ao amin’ny DEO. 34 : 5-9 ; MAT. 10 : 16-20 ; II KOR. 3 : 1-6, izay narahin’ny « Ray masina ô! Manamasina anay amin’ny fahamarinana; ny Teninao no fahamarinana » Amen (JAO. 17 17). Natao teo am-pitsanganana ny hira FFPM 177: 1 « RY FANAHY MANAZAVA, MITARIHA ANAY », toriteny no nanaraka izany.

TORITENY (Fintina)

Ny MAT. 10: 16-20 no niompanan’ny hafatra androany, izay momba ny iraka nampanaovin’i Jesoa Kristy ny mpianany ary nanomezany azy ireo fahefana hanatontosany ny iraka ampanaovin’ny Tompo azy.

Mizara telo ny hafatra:

 1. Ny toetry ny iraky ny Tompo ;
 2. Ny fitandremana amin’ny fanatanterahana ny asa ;
 3. Ny fahatokiana ny Fanahin’Andriamanitra miasa ao amin’ny irany.
 1. Ny toetry ny iraky ny Tompo

Tany Galilia no nanambaran’i Jesoa ny fanjakan’ny lanitra. Rehefa nahafantatra ny asa nataon’i Kristy ireo mpianatra ireo dia voairaka. Ny votoatin’ny hafatra dia hoe: “ Efa mby akaiky ny fanjakan’Andriamanitra ”. Ny herin’ny Fanahy Masina no mitarika azy ireo hanana ny toetra takiana, dia: “ hendry tahaka ny menarana ary mora tahaka ny voromailala ”. Ilaina ny fahaizana mandanjalanja amin’ny fanatanterahana ny asa mba hahavitana izany ka ho hitan’ny fiarahamonina, satria toetran’i Jesoa rahateo izany. Ny II KOR. 3: 3; 6b dia misarika ny kristiana tany Korinto hanana izany toe-panahy izany. Ataovy tsapan’ny olona amin’ny toetranao àry fa mpanompon’Andriamanitra ianao, ezaho ho fitaratra sy fitahiana ianao, eny na dia manoloana ireo mankahala anao aza.

 1. Ny fitandremana amin’ny fanatanterahana ny asa

Tsy sitrak’i satana ny sitrapon’Andriamanitra: mankahala ny fitoriana izy, izay no antony ampitandremana. Ireto avy no fampitandremana hita tamin’izany vanim-potoana izany:

 • Mitandrema amin’ireo manam-pahefana ara-pivavahana sy ara-panjakana : mety tsy hifanaraka amin’ny eritreriny ka hisy olana samihafa (fisamborana sy fanenjehana) ;
 • Mitandrema amin’ireo mpiara-monina: ny Tompo efa niteny mba hitiavana ny fahavalo, mila malina isika, manana fahendrena, mora sy tsotra mba hisehoan’ny voninahitr’Andriamanitra amin’ny ataontsika ka na misy aza ny zava-tsarotra dia efa nahazo fampitandremana ka mahatanteraka ny asa.
 1. Ny fahatokiana ny Fanahin’Andriamanitra miasa ao amin’ny irany

Raha tsy tafiana ny herin’ny Fanahy Masina dia tsy ho vita ny asa. Noho izany, aza be fanahiana rehefa mandray antso: ny olona nirahina dia nomena fahefana ary io manana fahefana io no manana hery. Ambaran’i Jesoa ny toky sy fanantenana fa tsy miady irery ny iraka fa ny Fanahin’Andriamanitra mihitsy no miasa (“hanolotra izay tokony holazaina ”), izany hoe hanome fahamendrehana. Aoka isika hanana antoka ary hivelatra amin’ny fitoriana. Ny Tompo rehefa maniraka sy miantso dia tsy mijery olona fa omeny fahefana izy ka mahatanteraka asa. Ao amin’ny DEO. 34 mikasika ny nitondrana ny zanak’Israely nivoaka avy tany Egypta dia nisy Teny fikasana izay lova: i Josoa dia nanana fanahin’ny fahendrena tamin’ny fametrahan’i Mosesy tanana azy.

Rehefa mahatoky ny herin’ny Fanahy Masina ianao fa tsy miantehitra amin’ny herinao na ny fahalalanao dia ho vita ny asa. Tsy ny fikatonan’ny trano fiangonana no tsy hahatanterahana ny vina sy tanjon’ny rafitra mijoro rehetra. Aoka isika hangataka saina Aminy hahafahantsika manao ny asa. Marina fa mafy ny tolona eo anatrehan’ny aretina – ary nandalovanay izany – fa Andriamanitra manome antsika ny fomba rehetra hahatontosantsika ny asany rehefa mahatoky isika. Ny hafatry ny Filohan’ny FJKM averimberina ao amin’ny Radio Fahazavana hoe “ kristiana VTT na voiture tout terrain ” dia mitaona antsika hiorina tsara amin’ny finoantsika.

Ho an’Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen.

Nisy feon-javamaneno narahina vavaka fangataham-pitahiana.

VAVAKA FANGATAHAM-PITAHIANA

Ny Mpitandrina miana-draharaha RAMILISON Diamondra no nitarika izany vavaka izany. Nisaoran’ny mpitarika ny Teny avy notoriana mba hiasan’ny herin’ny Fanahy Masina any anatin’ny Fiangonana ka hampiarahana izany eo amin’ny fiainana andavanandro. Nivavaka koa izy ho an’ny FJKM (ny Foibe sy ny Synodamparitany) ; ny Mpitandrina rehetra ; ny mpitory ny Filazantsara mba tsy hisy intsony ny fangatsiahana ara-panahy ateraky ny fikatonan’ny trano fiangonana fa hafana amin’ny alalan’ny fiasan’ny Fanahy Masina, hiorina mafy ary handroso hatrany ; ny fanatanterahana ny Synoda Lehibe. Voatonona koa ny ambaratongan-drafitra rehetra misy eto anivon’ny Fitandremana Amparibe Famonjena (ny Mpitandrina sy ireo mpiara-miasa aminy, ny sampana, sampanasa, komity, vaomiera, ny mpianakavin’ny finoana, ny any am-pielezana). Tsy diso anjara tamin’ny tsiaro ny mila fanafahana, ny azom-pahoriana ; ny marary ; ny mpitsabo ; ireo manana olana isan-karazany ; ny tsy an’asa, ny tsy manan-kohanina ; ny kamboty sy ny mpitondra tena ary ireo ao anaty fahasoavana sy fanambinana. Nambara nandritra ny tonom-bavaka ny firenena, ny mpitondra, ny vahoaka rehetra, ny fampianarana, ny fitsarana, ny sehatra tsy miankina, ny mpandraharaha. Nofaranana tamin’ny « Rainay izany any an-danitra » ny fangatahana.

FAMARANANA NY FOTOANA

Natao ny hira FF4: 2 « RY FANAHY Ô! », notononina ny tondrozotra 2021 hoe:“ Aoka isika hifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara… Famindrampo sy fahamarinana no ho an’izay manao asa tsara ”. Natolotry ny Mpitandrina RAHARIJAONA Solofonirina ny tsodrano dia noredonina ny hira FFPM 460: 1; 3 « ARIO NY TAHOTRAO » nofaranana tamin’ny Amen nohiraina. Nisy vavaka mangina sy Trinité ary feon-javamaneno. Naharitra 56 minitra ny fotoana.

NY TOMPON’ANJARA
 • Nitendry orga : RANAIVOSON Jacky sy HARENTSOA Rova
 • Nanantontosa sy ny horonan-tsary : HARENTSOA Rova
 • Nikirakira ny fanamafisam-peo: RABEMANANORO Jonathan sy HARENTSOA Rova
 • Nandray an-tsoratra : RALAIARIMANANA Narindra
 • Naka ny sary : RABEMANANORO Jonathan