ALAHADY 02 AOGOSITRA 2020

Alahadin’ny sampana DORKASY

“Mahatoky hatramin'ny fahafatesana ny mino”

Alahady faha valo manaraka ny trinité, Alahady voalohany hibanjinantsika ny hevitra hoe « MAHATOKY HATRAMIN’NY FAHAFATESANA NY MINO » . Fotoana izay mbola voasokajy anatin’ny fihibohana ka fanompoam-pivavahana tanterahina amin’ny horonontsary no arahintsika, Ny Litorjia tamin’ny endriny faharoa no nentina nanatontosana ny fanompoam-pivavahana Ny filohan’ny Sampana Dorkasy, Ramatoa RAKOTONARIVO Domoina no nitarika ny fotoana Ny Mpitandrina RAHARIJAONA Solofonirina kosa no nitory ny tenin’Andriamanitra.

FANOMBOHAN’NY FOTOANA

Feon-javamaneno no nentina nanombohana ny fotoana anio. Rehefa izany dia niroso tamin’ny Fiarahabana Apostolika ny mpitarika.Novakiana ny Salamo Fiderana tao amin’ny bokin’ny Salamo 34 : 1- 10. Nanaraka izany ny hira tao amin’ny Fihirana FFPM 36 and 1 – 3 « Moa ho haiko ho tantaraina »

VAVAKA

« Ry Jeosa Kristy Tomponay ô ! Faly izahay fa afaka misaotra sy midera ary manome voninahitra Anao. Misaotra Anao izahay fa Ianao irery ihany no Tompon’ny hery sy fahefana, any an-danitra sy ety an-tany. Aoka ary ho feno ny fanatrehanao izao fanompoam-pivavahana tanterahanay izao ka hahazo hery sy fiadanam-po izahay amin’ny alalan’ny fanahinao masina. Ary hafana fo amin’ny asanao rehetra ka tsy hisy hiraviravy tanana na halemy lohalika fa hijoro sy hiady ny ady tsaran’ny finoana ka hahatoky hatramin’ny fahafatesana. Eto izahay dia mivavaka manokana ho an’ny Sampana Dorkasy eto anivon’ny fiangonanao, sitrakao ny hampielezanay ny filanzantsaranao eto anivon’izao tontolo izao kanef amandrakariva dia tsy mahatanteraka izany sitraponao izany izahay mpanomponao ka mifona sy miaiky ny fahotanay. Misaotra indrindra Tompo ô ! Nohon’ny famenal-keloka izay atolotrao . Amin’ny anaran’i Jesoa Kristy no angatahanay izany vavaka izany. Amen

FOTOANA HO AN’NY ANKIZY SY NY TANORA

Zoky Farasoaniaina Mbola no nitondra ny hafatra ho an’ny ankizy sy ny tanora ; Niarahana namaky ny tenin’Andriamanitra izay hita ao amin’ny Dan 6 : 11d : « Koa intelo isan’andro no nandohalika ka nivavaka sy nisaotra teo anatrehan’Andriamaniny izy, satria fanaony hatramin’ny taloha izany » Fomba fiainan’i Daniela io teny novakiana io. Izy dia olona tia an’Andriamanitra ary mahatoky Azy. Ny mpanjaka tamin’izany dia nanery ny olona hivavaka aminy fa i Daniela kosa dia tsy nanaiky izany ary noho ny fanoherana izay nataony dia natsipy tao anaty lavaka misy liona izy. Tsy natahotra anefa i Daniela, ary ny ampitso rehefa nijery ny mpanjaka dia gaga satria tsy maty i Daniela ka tsy nikasika azy ireo Liona, Nahatoky an’Andriamanitra izy ka nilaza fa ny anjely no nanakatona ny vavan’ireo liona.
Amin’izao vanimpotoana iainantsika izao koa Andriamanitra dia tokony hametrahantsika fitokisana na dia eo aza ny valan’aretina. Tokony mamaky ny tenin’Andriamanitra isika mba hahafantarantsika izay tokony ataontsika.

Rehefa vita ny fanoharana tamin’ny tantara dia nanao vavaka fisaorana sy fanetre-tena ny mpampita hafatra ho an’ny ankizy sy ny tanora.

VAKITENY

Ny hira FFPM 177 and 3 « Ry Fanahy Mpanazava » no notanterahina mialoha ny famakiana ny tenin’Andriamanitra, ary nisy ny vavaka mialoha izany :
« Ry Tompo malala ô ! tsy mitsahatra midera sy misaotra Anao izahay noho izao fotoana izao. Mbola nomenao andro hahafahanay mihaino ny teninao. Fenoy ny Fanahinao Masina izahay ry Jesoa mba hihaino tsara ny hafatrao ary hankato ny fampianarana izay ampitainao aminay. Tsy ho mpihaino fotsiny izahay fa tena mpankato Anao tokoa a hahazoanay tokoa ny famonjeana avy Aminao. » Amen.
Ireto ny teny novakiana izay mifanaraka amin’ny perikopa dia ny : Daniela 6 / 17 – 25 / Matio 2, 13 -15 / Asan’ny Apostoly 20 / 17 – 24 Rehefa vita izany dia natao ny hira FFPM 177 and 1 – 2 « Ry Fanahy Mpanazava »

TORITENY

Miditra lohahevitra vaovao isika izao izay manao hoe « MAHATOKY HATRAMIN’NY FAHAFATESANA NY MINO » .
Ny olona mety hanana izany fahatokiana izany dia tsy maintsy olona manana fitiavana ny Tompo ary miorina tsara amin’ny fanantenana ao amin’i Jesoa Kristy ary resy lahatra amin’ny finoany.
Ny perikopa izay hakana ny hafatra dia ny ao amin’ny Asan’ny Aposotoly 20 / 22 ; 24. i Paoly eto dia mampiseho fa mahatoky an’Andriamanitra amin’ny asa fanompoana izay namena ho tanterahiny.
Ireto no hevi-dehibe izay ho velabelarina ato anatin’izany teny izany :
– Nasehon’i Apostoly Paoly fa mandà ny tenanany izy ho an’ilay efa nanolorany ny tenany dia i Jesoa Kristy izany
– Nahafoy ny ainy izy ho an’ny Ilay naonolotra ny famonjena mba hananany anjara ao amin’izany.
1- Mandà tena ho an’ny Tompo :
Fantatra fa tamin’ny fandehanan’i Paoly voalohany dia nisedra zavatra sarotra izy. Tao ny fanoheran’ny Jiosy ny filazantsara ary nanahirana azy izany.
Ny nanehony ny fandavantenany dia :
– Tsy natahorany ny zavatra mety hanjo azy nefa,
– Nahatoky ny fitarihan’ny Fanahy Masina izy, satria rehefa matoky azy isika dia lavorary ny asa fanompoana.
Nandray izany filazantsara izany ny Efesiosy ary niorina ny fiangonana.
Tsy tanteraka anefa izany raha tsy ao ny finoana, fanantenana ary fitiavana ny Tompo dia tsy tanteraka izany. I Paoly dia resy lahatra ka nasehony sy nijoeroany vavolombelona izany.
2- Mahafoy ny ainy ho an’ny Tompo
Ny fitorian’i Paoly ny filazantsara sy fitoriana dia nandehanany tamin’ny toerana lavitra sy nanaovany ezaka maro.
Nanohitra ny fanompoantsampy izy ka nitory ny tenin’Andriamanitra. Izany no nahatonga ny Jiosy ho tezitra taminy satria i jesoa Kristy izay novonoin-dry zareo no toriany fa nitsangana tamin’ny maty.
Isika dia manana fomba fijery toy ny hoe : lahy tokana ny aina hany ka lasa mitandrina mafy amin’izany. Ny an’i Paoly Apostoly eto dia natolony ho an’Andriamanitra ny azy.
Porofon’izany ny nahafaty azy ho martiora toy ireo Apostoly namana ihany koa.
Ny fahatsapana ny fahatsaran’ny hoe fiainana ao amin’ny Tompo no hanamafisana ny Fahany mano hoe : dia sambatra tokoa anie izay maty ao amin’ny Tompo amin’ny fanatanterahana ny asany fa dia mitsahatra amin’ny sasarany izy, ny asany manaraka azy. Izany no hafatry ny apostoly Paoly.

Ho an’Andriamanitra irery anie ny voninahitra Amen.
Nisy feon-javamaneno fohy ary nanantanteraka hira ny Antoko Mpihira Hasin’ny Famonjena.

VAVAKA FANGATAHANA

Ry Jeosa Kritsy Tompo o, misaotra ano izahy nohon’ny teny sy ny hafatra izay napetrakao taminay. Fantatrao fa kanosa izahay, kanefa rehefa Ianao no momba anay, iza no atahoranay satria miaraka aminay ianao Jeosa Kristy, Aza avela hanana finoana matimaty na ho olona ketraka izahay. Ataovy hita sy tsapa eo amin’ny fiainanay ny fitiavanao Kristy, ka hananay fandavan-tena ho anao ilay namonjy anay.
Mivavaka aminao izahy ho an’ireo mpitondra Fiangonana sy mpitory ny Filazantsara rehetra ; ho an’ny kristiana rehetra eto amin’ny Fitandremana Amparibe ; vavaka ho an’ireo manaraka ny fanompoampivavahana avy any an-trano ; vavaka ho an’ireo tsy manaraka izany ihany koa ; vavaka ho an’ny sampana dorkasy ; vavaka ho an’ny FJKM manontolo ; vavaka ho an’ny tany sy ny firenena, indrindra amin’izao fotoan-tsarotra izao ; vavaka ho an’ireo mpitsabo sy mpikarakara ara-pahasalamana ; vavaka ho an’ireo mpitondra filaminana mba handry fahalemana ity Nosinay ity ; vavaka ho an’ireo marary, ireo sahirana sy azon’ny manjo ; vavaka ho an’ireo manana hataka manokana ;

Izany vavaka izany dia ampiarahinay amin’ilay vavaka nampianarin’ny Tompo manao hoe “Rainay izay any an’danitra…” Amena

Fanekem-pinoana laharana voalohany no natao, rehefa vita izany dia natao ny hira FFPM 306 and 1 – 3 « Mamafaza voa, ka aza mba malaina »

FAMARANANA NY FOTOANA

Natao ny hira Fihirana Fanampiny 5 and 1 – 2 « Izaho no fananganana ny maty », rehefa vita izany dia notononina ny Tondrozotra 2020 ary notanterahan’ny Mpitandrina ny Tso-drano. Rehefa vita izany dia natao ny hira famaranana ao amin’ny Fihirana Fanampiny 5 and 3 ary nitohy tamin’ny Vavaka Mangina

IREO TOMPON’ANJARA:

  • Nitarika ny fotoana : RAKOTONARIVO Domoina
  • Fotoana ho an’ny ankizy sy ny tanora : Zoky Farasoaniaina Mbola
  • Namaky ny tenin’ndriamanitra : Raharisata Lalanirina
  • Nitory ny teny : Mpitandrina RAHARIJAONA Solofonirina
  • Nitendry ny feon-javamaneno: Rabiazamaholy Mahery
  • Nandrindra ny horonon-tsary : Rabemananoro Jonathan
  • Nandray an-tsoratra : Ranaivoson Joël