ALAHADY 01 JANOARY 2023
« Mpahary izao rehetra izao ny Tompo »
Andro voalohany amin’ny taona
Alahadin’ny Epifania

“ Ary ny Teny dia tonga nofo ka nonina tamintsika ” Jaona 1 : 14

Niditra tamin’ny 8 ora sy sasany maraina ny Fiangonana. Niavaka ny andro voalohany amin’ny taona fa nisy fandraisana ny Fanasan’ny Tompo, ny fotoana natokana ho an’ny raiamandreny am-panahy amperinasa sy Ramatoa Ramino Vololona noho ny nahatratrana ny taona vaovao ary ny niarahabana ireo Zokiolona sy ireo izay nankalaza ny tsingerinandro nahaterahany tamin’ny volana desambra.

Niisa 555 ireo nanatrika ny fotoam-bavaka ny alahady 01 janoary 2023 teto amin’ny Fitandremana.

Ramatoa Raharijaona Bodo no nitarika ny fotoana, nanaraka ny litorjia endriny faharoa.

Ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina no nitory ny Tenin’Andriamanitra.

Ny Biraom-piangonana kosa no nifarimbona tamin’ny andraikitra ankoatra ireo.

FIDERANA AN’ANDRIAMANITRA

Taorian’ny feon-javamaneno fidirana dia nalefa ny hira fanevan’ny jobily fisotroan-drononon’ny Mpitandrina mivady.

Nisy ny teny fampidirana ary natao ny fiarahabana apostolika.

Novakian’ny Fiangonana teo am-pitsanganana ny andinin-tSoratra Masina fiderana ao amin’ny SALAMO 71 : 5 – 8. Noredonina ny hira FFPM 746 : 1,2,3 « Mifalia, ry sakaiza » ary nataon’ny mpitarika ny vavaka fisaorana sy fifonana izay narahina feon-javamaneno sy vavaka mangina.

JERY TODIKA

Razafimaharo Maminirina no namintina ny asa vita nandritra ny taona 2022.

Rakotomanana Andrimbazotiana nilaza momba ny taona 2023 : niova ny vina sy ny tondrozotra.

Ranaivoson Jacky no namarana izany tamin’ny vavaka.

32 no natao batisa teto amin’ny Fitandreman’ Amparibe ; 11 no nanamasina ny fanambadiany teo ambony vatolampin’ny Tenin’Andriamanitra ary 35 no notokanana ka lasa Mpandray ny Sakramentan’ny Fanasan’ny Tompo.

Rehefa izay dia nitohy ny fotoana. Nohiraina ny FFPM 241 : 1,2,3 « Ry Jesoa ô ! midìna ».

FOTOANA HO AN’NY ANKIZY SY TANORA

Ny mpampianatra Sekoly Alahady ao amin’ny kilasy faha 4 Andrianifahanana Hantarisoa no nitarika izany.

Ny tantara fohy nakana ny lesona androany dia tovovavy nisy nanontany rehefa avy niasa harivariva hoe ahoana no afahany mamofona ranomanitra lafo vidy. Manaraka azy ny fofon-dranomanitra noho izy miasa amina toerana fanamboarana izany.

Inona no tianao hataon’ny Tompo aminao? Hiadana ve, sa ho sambatra sa hifaly sa hahay? Raha tiantsika ho hita taratra eny amintsika ny voninahitr’Andriamanitra dia mila mifankazatra Aminy isika hahitantsika ny hasoavany.

Ny andinin-tSoratra Masina mifandray amin’izay tantara izay dia ao amin’ny Joba 22 : 21 hoe : “ Mifankazara amin’ny Tsitoha ianao dia hiadana ».

Nohirain’ny fianakaviamben’ny Sekoly Alahady teo am-pitsanganana ny FF 14 : 3 “ Jesoa apetraka Aminao ” dia natao ny vavaka.

FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Ny vavaka fangatahana ny fahafenoan’ny Fanahy Masina dia notontosain’Andriamasinoro Tantely raha Ralaindimby Haja no namaky misesy ny perikopa araka ny Genesisy 2 : 4-17 ; Jaona 1 :1-5 ; Kolosiana 1 : 15-20. Natao ny hira FFPM 243 : 1,2,3 « Mivory eto izahay » mialoha ny toriteny.

TORITENY (fintina)

Ny Jaona 1 : 1-15 no andinin-tSoratra Masina nakana ny hafatra. Ny votoatin’izany dia fanehoana ny maha Mpahary an’i Jesoa, hoe tena Andriamanitra Izy.

Momba ny asa fahariana dia tsy ampy raha Genesisy ihany no resahina.

I Jaona dia manana fomba fanoratra miavaka raha hoharina amin’ny Filazantsara telo ambiny (izay mitovy fitantara ny amin’ny nahaterahan’ny Mpamonjy), noho izy zanaka mpisorona afaka nianatra tamina sekoly ambony tao Aleksandria. “ Apologétique ” no ilazana ny Filazantsara nosoratany. Ny fitarihany dia miainga amin’ny tsy mbola nisy na inona na inona, manambara ny fiainana sy famonjena, ary indrindra fiarovana satria maro ny fampianaran-diso nisy tamin’izany, notadiavin’ny olona nofoanana ny fivavahana kristiana.

Mizara roa ny hafatra : ny voalohany momba ny toetry ny Teny, raha izay nataon’ny Teny no ao amin’ny fizarana faharoa.

  • Ny toetra sy fomban’ Andriamanitra (and.1-2)

Ny eo amin’ny andininy faha 14 hoe : “ ary ny Teny dia tonga nofo ka nonina tamintsika ” dia manamafy ny voalaza ao amin’ny Isaia 7 : 14 sy Matio 1 : 23 hoe amintsika sy miara-monina amintsika Andriamanitra, fanehoana fa Andriamanitra Mpahary i Jesoa. Misy fomba telo izany:

  • Raha misy Andriamanitra dia miara-misy Aminy ny Teny, tao amin’ Andriamanitra hatramin’ny voalohany ny Teny ;
  • Ny Teny dia Andriamanitra : ataovy mazava ny fanambaràna, ifikiro izay efa nahazoanao famonjena, aza avela havilin’ny hafa ny finoantsika ;
  • Mivoaka mivantana avy ao amin’ Andriamanitra ny Teny : “ Misia mazava… dia nisy ny mazava ”.

Andriamanitra dia Ray, Zanaka, Fanahy. Ny fananantsika finoana, ny fahalalana ireo toetra ireo dia milaza fa azo antoka ny famonjena antsika. Ampy ho antsika Jesoa. Tsy maintsy tanteraka izay Teny rehetra nomeny antsika. Mazava ny Fitiavan’ Andriamanitra. Amin’izao fiandohan’ny taona izao, hevero ny hahasoa ny fiainanao eo anatrehan’izany fanomezan-tsarobidy izany : diniho ny fiainanao, apetraho Aminy izany mba hahitsy.

 

  • Izay nataon’ny Teny (and. 3-5)

Ny Genesisy 1 : 1-5 dia miresaka ny naharian’ Andriamanitra ny tany sy lanitra sy izay rehetra ao aminy ary ny Hebreo 11 : 3 hoe : “ finoana no nahafantarantsika fa ny Tenin’ Andriamanitra no nahariana izao rehetra izao ”. Tsy nisy dikany izao rehetra izao raha tsy nisy fiainana (tena, saina, fanahy). Tonga lafatra ny fifaliana rehefa milamina ny aina. Rehefa miaraka Aminy dia manana ny mazava (Jaona 14 : 6). Ny Fanahy Masina, izay mampahafantatra antsika ny zavatra rehetra, no hahazoana antoka hoe amintsika Andriamanitra.

Raha tsapantsika fa Mpahary ny zavatra rehetra Izy dia efa ao anatintsika ny toetra amam-pombany. Angataho Aminy izay rehetra irianao fa homeny anao izany raha toa ka mino ianao. Ilaintsika izany hamakivakiantsika ny taona.

Ho an’ Andriamanitra irery ny voninahitra ! Amen.

 

Nisy ny feon-javamaneno fohy.

Rehefa izay dia nanatontosa ny vavaka setrin’ny Tenin’ Andriamanitra Razafindrabe John Bam, izay narahin’ny fanononana ny Fanekem-pinoana apostolika (Lah. I) natao teo am-pitsanganana.

Nisy ny feon-javamaneno fohy.

RAHARAHAM-PIANGONANA

Vina 2023 : Amparibe Famonjena mazoto manao asa fanompoana tsara, mitombo finoana hatrany, miaina amin’ny fifankatiavana

Razafimaharo Maminirina no namaky ny vaovao, natombony tamin’ny andinin-tSoratra Masina ao amin’ny Kolosiana 6 : 7 izany.

Toy izao ny santionan’ny asa tsara hofantarina, izay hotanterahin’ny Fiangonana sy hoentiny amim-bavaka :

Asa ivelany

Alahady 15 janoary 2023 amin’ny 9 ora sy sasany maraina eny amin’ny Coliseum Antsonjombe : fitondrana amim-bavaka ny taom-piasana 2023 sy fiarahabana ny Filohan’ny FJKM. Hikatona avokoa ny trano fiangonana eto Antananarivo Renivohitra sy ny Manodidina (ARM).

Asa anatiny

  • Sabotsy 07 janoary 2023 amin’ny 9 ora maraina eto Amparibe Famonjena : fotoam-bavaka noho ny faha 65 taonan’ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina ;
  • Alahady 08 janoary 2023 : fitondrana amim-bavaka ny mpanao raharahan’ny Fiangonana ;
  • Alahady 22 janoary 2023 : fizarana valisoa ho an’ireo afaka fanadinam-panjakana ;
  • Alahady 29 janoary 2023 : mariazy miara-mizotra karakarain’ny komitin’ny fisotroan-drononon’ny Mpitandrina mivady. Efa nifarana omaly alahady ny fisoratana anarana. Ny 26 janoary 2023 no dinika voalohany.

Nandray fitenenana ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina niarahaba, nisaotra, nampahery sy nirary soa ny nanana anjara sy ny Fiangonana ary nanamafy ny efa voalazan’ny Biraom-Piangonana momba ny fankalazana tsingerinandro nahaterahana amin’ny sabotsy, ny vina sy ny tondrozotra 2023.

Nitohy ny fotoana.

FIFAMPIARAHABANA NOHO NY TAOM-BAOVAO 2023

Mifampiarahaba ny Fiangonana rehefa fety : eo am-pitsanganana manonona andinin-tSoratra Masina sy ny anaran’ny eo akaiky ka ny Deoteronomia 11 : 12b no nifampirariana soa, hoe : « Ny mason’i Jehovah Andriamanitra hitsinjo anao mandrakariva hatramin’ny fiandohan’ny taona ka hatramin’ny fiafarany. ”

FANKALAZANA FITSINGERENAN’ANDRO NAHATERAHANA DESAMBRA

Natsangana ireo teraka volana desambra, narahabaina sy norariana soa. Ny Teny nomena azy ireo dia hoe : « Dia aoka ho sitrakao ny hitahy ny taranaky ny mpanomponao haharitra mandrakizay eo anatrehanao ; fa Ianao Jehovah Tompo ô ! efa niteny izany, eny aoka ny fitahianao no hitahianao ny taranaky ny mpanomponao mandrakizay. » Samoela faharoa 7 : 29. Nisy vavaka. Nanao fanatitra teo amin’ny alitara izy ireo. Nitohy avy hatrany tamin’ny fanatitra ny fotoana.

FANATI-PISAORANA

Ranaivoson Jacky no namaky ny voady.

Toy izao manaraka izao ny hetahetan’ny mpianakavin’ny finoana nentina teo anivon’ny Fiangonana : misaotra an’ Andriamanitra fa mahatsapa ho nahazo fahasoavana ; nahatratra ny tsingerinandro nahaterahany ; ny tsingerinandro nanambadiany. Ao koa ireo nangata-bavaka ho an’ny asa sy ny fianarana ; ny fiainan’ny mpivady kristiana.

Ny hira nangatahin’ ireo mpianakavin’ny finoana ireo dia nohirain’ny Fiangonana nandritra ny fanantazana ny rakitra. Ireto avy izany : FF 26 : 3 “ Jesosy reharehako” ; FFPM 488 : 3 “ Na inona na inona hitranga ” ; FFPM 403 : 1 “ Ry Jesoa Tompo tsara ô! » ; .FF 53 : 1 “ Havaoziko ilay voady ” ; FF 9 : 1 “ Isaorana anie Jehovah ”.

Ny hira vavaka FFPM 275 : 1 “ Raisonao, ry Tompo soa ” no notanterahina teo am-pitsanganana ho fanolorana ny fanatitra sy fanavaozana fanolorantena.

Nisy feon-javamaneno fohy. Nanao ny Antema 18 « Saotra, dera » ny antoko mpihira Hasin’ny Famonjena. Asa vavolombelona no nanohizana ny fotoana.

ASA VAVOLOMBELONA

Nizara roa ny asa vavolombelona : ny voalohany fiarahabana ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina mivady sy Ramatoa Ramino Vololona noho ny taona vaovao 2023. Ny faharoa dia fiarahabana ireo Zokiolona mihoatra ny 70 taona.

Fiarahabana ny raiamandreny am-panahy

Nijoro teo amin’ny alitara ny Mpitandrina mivady sy Ramatoa Ramino natrehin’ny solontenan’ny rafitra. Ny Biraom-Piangonana no nandray fitenenana niarahaba, nirary soa, nivavaka. Natolotra azy ireo ny valopy. Ramatoa Bodo no nisaotra ny Fiangonana. Ny Mpitandrina, Ramatoa vadiny, ny zanany Nirina, Valiha sy Nantenaina niara-nihira ny « Fantatrao ny amiko ».

Fiarahabana Zokiolona: Notononina tsirairay ny anaran’ny Zokiolona ary nitsangana teny amin’ny toerana avy ihany izay voatonona, notolorana valopy. 94 taona no lehibe indrindra. Nentina amim-bavaka izy ireo. Nohirainy teo am-pitsanganana ny FF 34 : 1 « Tompo malala ô ! ».

Vavaka fangataham-pitahiana no nanaraka izany izay nofaranana tamin’ny « Rainay izany any an-danitra ».

FAMARANANA NY FOTOANA

Nohiraina ny FF 1 : 1 « Mitsangàna ianao, ry mino ». Notononina ny tondrozotra vaovao 2023 hoe : « Raha misy olona manompo, dia aoka izy hanao izany araka ny hery izay omen’Andriamanitra azy… Ary na inona na inona ataonareo, dia ataovy amin’ny fo, tahaka ny ho an’ny Tompo, fa tsy ho an’ny olona ” ao amin’ny Petera voalohany 4 : 11b ; Kolosiana 3 : 23 ; izay nofaran’ny Mpitandrina tamin’ny hoe : « Ianareo no voninahitray sy fifalianay » (Tesaloniana voalohany 2 : 20).

Natolotra ny tsodrano dia noredonina ny hira vavaka FFPM 731 : 1 « Enga anie ka homba anao Jesoa ». Nisy vavaka mangina; notononina ny Trinite masina ary nofaranana tamin;ny feon-javamaneno.

Nifarana tamin’ny 11 ora sy 37 minitra ny fotoam-bavaka ho an’ny rehetra dia mbola nisy fandraisana ny Fanasan’ny Tompo.

FANDRAISANA NY FANASAN’NY TOMPO

Ho fanomanam-panahy nandritra ny fanesoran’ny Mpitandrina ny lamba nanarona ny mofo sy kapoaka dia nataon’ny Fiangonana ny hira FFPM 742 : 1,3 “ Zanahary no mahela ”. Fanatrehana sy fanehoana no nialoha ny famakiana Soratra Masina. Nisy vavaka izay narahin’ny hira A1 « Masina, masina, masina ». Rehefa izay, natao ny Teny fanorenana sy vavaka fahatsiarovana. Nohiraina ny FFPM 262 : 1 “ Indreto izahay, ry Jesoa ô ” dia nivavaka nangataka ny Fanahy Masina ny Mpitandrina : nanandratra ny kapoaka sy namaky ny mofo. Niarahan’ny Mpandray nanonona ny Vavaka fanetrentena. Natolotra ny Diakona tompon’anjara tsirairay ny mofo sy ny kapoaka. Nandritra izany no nanaovana misesy ny HF 39 “ Tompo ô izay mahita ” ; FFPM 107 : 1,2,3 “ Maniry mafy aho ” ; FFPM 254 : 1,2,3 “ Avia, ry mangetaheta ô ”. Nony voazara ny mofo sy kapoakan’ny Fiangonana dia ny Diakona indray ny notoloran’ny Mpitandrina izany. Rehefa samy vonona ny Mpandray ny Fanasan’ny Tompo dia nitsangana ka niara-nihinana ny mofo sy nisotro ny kapoaka. Taorian’ny fahanginana fohy dia ny ampahan-kira FFPM 469 « Mamy, ry Jesoa ny Fitiavanao » no natao ary nisy vavaka fisaorana. Nanangona ny kapoaka ny Diakona sy nananty ny fanatitra, nandritra ny fanatanterahan’ny Fiangonana ny hira FFPM 753 “ Tiako ny miaraka Aminao Jesoa ”. Hafatra avy amin’ny Soratra Masina dia hoe : « “Kristy no fampihavanana, na ny ety ambonin’ny tany na ny any an-danitra ” Kolosiana : 1 : 20. Natolotra ny Tsodrano, ny hira farany dia FFPM 734 : 1,3 “ Zanahary ô! Tahio ny tanindrazanay ”. Natao ny vavaka mangina ary notononina ny Trinite masina.

Nirava ny Fiangonana tamin’ny 12 ora sy 15 minitra tao anaty feon-javamaneno.

NY TOMPON’ANJARA

Nitendry orga : Rabiazamaholy Mahery sy ny Sampana Mpiangaly Zava-Maneno

Fafana : Rabako Tovohery

Nikirakira fanamafisam-peo : Randriamahefa Tina

Naka sary : Ramiadamanana Lovatiana

Nandray an-tsoratra : Ralaiarimanana Narindra