ALAHADY 07 AOGOSITRA 2022
« TANO MAFY NY FINOANA »

Alahady faha VIII manaraka ny Trinite
Alahady Fandraisana ny Fanasan’ny Tompo

« Tano amin’ny finoana sy ny fitiavana ao amin’i Kristy Jesoa ny mariky ny Teny tsy misy kilema, izay efa renao tamiko. Ilay zavatra tsara natolotra anao dia tehirizo amin’ny fampaherezan’ny Fanahy Masina, Izay mitoetra ao anatintsika. » II Timoty 1:13-14

Anio dia alahady voalohany amin’ny volana aogositra 2022 dia  fotoana izay hibanjinan’ny Fiangonana eto amin’ny sahan’ny Fiangonan’i Jesoa Kristy eto Madagasikara  ny lohahevitra fitaizam-panahy vaovao manao hoe : « TANO MAFY NY FINOANA ».

Ny Mpitandrina Andrianaivomanana Willy Johnson no nitarika ny fanompoam-pivavahana ka ny Litorjia voalohany fampiasa eto amin’ny Fiangonana no notanterahina.

Ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina no nitory ny Tenin’Andriamanitra.

Nisy ny fiaraha-mandray ny Fanasan’ny Tompo ary nisalahy niara-nanatanteraka izany ireo Mpitandrina mianaka.

FANOMBOHANA NY FANOMPOAM-PIVAVAHANA

Rehefa nanao ny fiarahaba ny Fiangonana tamin’ny Fiarahabana apostolika ny Mpitarika dia  nanolotra ny Teny fiderana sy fisaorana an’Andriamanitra entin’ny Fiangonana  manandratra  ny fiderana Ilay Tsitoha  tamin’ny famakiana ny Salamo faha 121 :1-8  Manopy ny masoko ho amin’ny tendrombohitra aho; Avy aiza ny famonjena ahy. Ny famonjena ahy dia avy amin’i Jehovah, Mpanao ny lanitra sy ny tany. Tsy mba havelany hangozohozo anie ny tongotrao; Tsy ho rendrehana anie ny Mpiaro anao. Indro, tsy matory na rendrehana Ny Mpiaro ny Isiraely. Jehovah no Mpiaro anao; Jehovah no fialofanao eo amin’ny an-kavananao. Ny masoandro tsy mba hamely anao nony andro, Na ny volana nony alina.

Jehovah hiaro anao amin’ny ratsy rehetra; Eny, hiaro ny fanahinao Izy. Jehovah hiaro anao, na mivoaka na miditra, Hatramin’izao ka ho mandrakizay..” Amena!

Rehefa izany dia natao ny hira FFPM 14:1, 3 “O, Ry tany rehetra, avia izao”, nentina nidera ny Tompo.

VAVAKA FISAORANA SY FIDERANA

Izao no vavaka nentin’ny Fiangonana niderana sy nisaorana an’Andriamanitra tamin’ity fotoana ity:

“Isaoranay Ianao ry Andriamanitra Tomponay noho ny fahasoavanao sy ny  famindramponao izay havaozinao isa-maraina eo amin’ny fiainanay. Indreto izahay velon’aina, tra-pamonjena, nomenao izao volana vaovao izao, koa derainay Ianao fa mahagaga ny fitondranao ny fiainanay ary sambatra tokoa izahay manana Anao Ilay miahy ny fiainanay. Manatanteraka izao fanompoam-pivavahana izao izahay ankehitriny. Inoanay fa eto Ianao Jesoa Kristy, manatrika anay araka ny teninao. Raiso ho hanitra ankasitrahanao izay rehetra tanterahinay ary mitariha anay ry Fanahy Masina , mba hahaizanay manome voninahitra Anao, Ilay tompon’ny finoanay sy mpanefa azy, Ray , Zanaka, Fanahy masina. Amen.”

SITRAPON’ANDRIAMANITRA

Ny sitrapon’Andriamanitra izay nambara tamin’ny Fiangonana dia araka izay voalaza manaraka izao:

Koa tahaka ny nandraisanareo an’i Kristy Jesosy Tompo, dia mandehana ao Aminy araka izany koa, ka mamaka tsara sy miorina mafy ao Aminy ary tafatoetra amin’ny finoana, toy ny efa nampianarana anareo, ka mazoto amin’ny fisaorana. Kolosiana 2:6-7

 Natao ny hira FFPM 439 :1 “ Mba taomy aho e!” ary rehefa izany dia nanao ny vavaka fifonana ny mpianakavin’ny finoana.

VAVAKA FIFONANA

Manoloana ny sitrapon’Andriamanitra izay nambara tamintsika, dia tsy nahatanteraka izany isika, koa izao no vavaka nentin’ny Fiangonana nifona sy niaiky ny fahotany teo anatrehan’Andriamanitra: “Ry Andriamanitra Rainay ô, Rainay amin’ny alalan’i Jesoa Kristy Tomponay, Ilay maty nisolo heloka anay teo amin’ny hazofijaliana. Misaotra Tompo o, noho ny sitraponao, izay nambara taminay, mitarika any hiorina sy hamaka tsara amin’ny finoana Anao Jesoa Kristy. Ary indrindra, feno fisaorana Anao Andriamanitra, amin’ny zavatra rehetra. Manoloana izany anefa dia miaiky izahay fa tsy tanteraka, samy efa nania teo anatrehanao. Matetika izahay no variana loatra amin’ny fiainana. Variana miahy ny ara-nofo ka tsy tafatoetra amin’ny finoana Anao Jesoa. Feno avonavona ny fonay ka tsy mahay misaotra Anao Andriamanitray. Amin’izay rehetra mitranga amin’ny fiainanay mantsy, dia minenomenona mandrakariva izahay, koa indreto izahay, mamelà ny helokay. Diovy amin’ny ranao izay Jesoa Kristy, ary havaozy izay Fanahy Masina, mba handeha amin’ny Finoana, ary ho tafatoetra amin’izany.  Noho ny Aminao Jesoa Kristy no anaovanay izany vavaka fifonana izany. Misaotra Ray o! Amen.”

Ny hira FF 8:1 “Masoko manganohano” no hira  nentina nifona tamin’ny Tompo.

TENY FAMELAN-KELOKA

Izao no teny famelan-keloka avy amin’ny Tompo, noraisin’ny Fiangonana : Fa sitraky ny Ray ho ao amin’i Kristy no hitoeran’ny fahafenoana rehetra, sady Izy no hampihavanany ny zavatra rehetra Aminy, ka dia ny ràny teo amin’ny hazofijaliana no nanaovany fampihavanana – eny, Izy, hoy izaho, no fampihavanana izany, na ny etỳ ambonin’ny tany, na ny any an-danitra. Amen!” Kolosiana 1:19-20

Voavela ny helokareo noho ny Anarany masina.

Ny hira FFPM 639:1, 2 “Ry miaramila, mandrosoa izao” no noredonin’ny Fiangonana ho fisaorana ny Tompo tamin’ny famelana ny fahotana.

Ny olona voavela heloka dia sahy manambara ny finoany eo anatrehan’ny olona sy Andriamanitra koa ny Fanekem-pinoana apostolika no nentina nanambarana izany.

FOTOANA HO AN’NY ANKIZY SY NY TANORA

Rabiazamaholy Léa, mpampianatra ao amin’ny Kilasy faha 7 no nanatanteraka izany:

Ny Teny araka ny 2 Timoty 1: 13a Tano amin’ny finoana ny fitiavana ao amin’i Kristy Jesoa.” no nitondrana ny hafatra.

Ny hafatra dia mila mitia ny namantsika isika fa izany no fanehoana ny finoana ao amin’i Kristy Jesoa.

Ny hira FFPM 298:1 “Aina no fetra ry Tompo malala” no notanterahin’ny Fiangonana taorian’izany.

Nisy ny ankizy nanao vavaka ho an’ny ankizy toa azy, izay lasa nanao fialantsasatra. Ankizy iray hafa koa nanao vavaka ho an’ireo ankizy sy ny tanora tafajanona eto an-toerana, tsy mba afaka nandeha naka rivotra.

RAHARAHAN’NY FIANGONANA

« Amparibe Famonjena : Mifankatiava tsara, Hazony mafy ny finoana, Mahefa be amin’ny asan’ny Tompo. »

Ny Biraom-piangonana  Mamy Razafimaharo  no nanatanteraka izany  ka ny Kolosiana 2: 6-7 : Koa tahaka ny nandraisanareo an’i Kristy Jesosy Tompo, dia mandehana ao Aminy araka izany koa, ka mamaka tsara sy miorina mafy ao Aminy ary tafatoetra amin’ny finoana, toy ny efa nampianarana anareo, ka mazoto amin’ny fisaorana” no nentiny niarahaba ny Fiangonana.

  • Ny trano famoaham-boky Antso dia manasa antsika hanjifa ny fitaovam-pianarana ao aminy. Misy ny fihenam-bidy 10% hatolony amin’izany.

Tenin’ny Mpitandrina

  • Misaotra an’Andriamanitra ny Mpitandrina noho ny famindrampon’Andriamanitra ka ahafantsika manatanteraka fanompoam-pivavahana eto amin’ity fitoerana masina ity.
  • Tsy ho eto an-toerana izy mandritra ny volana aogositra fa hanatrika ny “recyclage pastoral”, no sady haka rivotra koa dia mangata-bavaka amin’ny Fiangonana.
  • Niarahaba ny Sekoly Alahady tonga avy any amin’ny Fihaonambe.
  • Misy ireo zanaky ny Fiangonana nahorina ny fanambadiany:
    • Rakotoarisoa Andriamirado Modeste sy Rakotonimaro Anita
    • Randrianoelina Tolotra Harinavalona sy Andriantsoa Safidy Tojonirina Nantenaina.

FIARAHABANA IREO NAHATRATRA NY TSIGERINAN’ANDRO NAHATERAHANY

Natsangana sy noarahabaina ireo rehetra teraka ny volana jolay. Ny Teny nentina niarahabana azy ireo dia araka ny hita ao amin’ny Isaia 60:2b « …fa ianao kosa no iposahan’i Jehovah, ary aminao no isehoan’ny voninahiny. »

Nanao rakitra naterina teny amin’ny alitara izy 36 mianaka.

 

Ny hira FFPM 617:1, 2 “Aza manadino ahy” no nanatanterahina ny rakitra alitara.

RAKITRA SY FANOMEZANA

Voady sy raki-pisaorana

Ireto no hira nangatahan’ny mpianakavin’ny finoana: FFPM 171: 2 ; FF 37:2 ; FFPM 460: 3

FFPM 753:1 ; Hiran’ny Hasin’ny Famonjena « Ho Anao anie ny Dera »; Hiran’ny SMZM « Total Praise ».

Tao ny renim-pianakaviana mangata-bavaka amin’ny Fiangonana noho ny tsy fahasalamany.

Tao ny nahazo asa vaovao ka misaotra ny Tompo no sady mametraka izany Aminy.

Tao ny ankohonana izay ao anatin’ny adim-panahy ka mangata-bavaka amin’ny Fiangonana.

Tao ny nisaotra an’Andriamanitra noho ny fihainoany ny fifonany.

Tao ireo mpianakavin’ny finoana afaka fanadinana ka misaotra an’Andriamanitra.

Tao ny mangataka amin’Andriamanitra mba hahita asa.

Misy ny ankohonana misaotra an’Andriamanitra noho ny fahasoavana marobe azony.

Misy ny mangata-bavaka ho an’ny iray tampo aminy tsy salama.

Fanolorana ny rakitra

Ny hira FFPM 440: 3 « Ny tongotro, ny tanako, hiasa ho Anao» no nanavaozana ny fanoloran-tena sy nanaolorana ny rakitra.

FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Hira mialoha ny famakiana ny Soratra Masina ny FF 6“Ny Teninao Jehovah Ray mahery”

Ireto kosa ny perikopa izay voalahatra hovakiana: 

 Testamenta taloha: Daniela 3: 4-26; Filazantsara Marka 8: 34-38 ; Epistily : 2Timoty 1: 13-18.

Rajaonah Mamy no nitari-bavaka mialoha ny famakiana ny Soratra Masina ary namaky ny Teny kosa dia Andriatahiana Niarivola. Samy Diakona izy mianadahy ireo.

Ny FFPM 354: 3 “Sao ity no toriteny” no nohirain’ny Fiangonana mialoha ny toriteny.

TORITENY

Ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina no nitory ny Tenin’Andriamanitra.

Ny Teny nitondrany ny hafatra dia araka ny perikopa telo izay novakiana, ka hitondrana ny lohahevitra hoe “NY KRISTIANA MITANA NY FINOANA”.

Io lohahevitra io dia mahatonga antsika hieritreritra hoe misy ve izany ny Kristiana tsy mitana ny finoana?

Ny valiny dia ENY satria misy ny mitafy ny lamba maha-Kristiana nefa tsy mitana ny finoana ary tsy mahalala akory ny finoana izay tanany aza.

Ny Finoana dia ilay nandraisantsika an’i Jesoa Kristy ho Tompo sy Mpamonjy antsika ary ny Kristiana mitana ny finoana dia ny Kristiana nandray an’i kristy ho Tompo sy Mpamonjy azy.

Ny Finoana dia ilay hambaran’ny Hebreo 11:  1 “Ny finoana no fahatokiana ny zavatra antenaina, fanehoana ny zavatra tsy hita”. Ny finoana no hery mitazona ny olona ao anatiny ka entiny manatanteraka ny fijoroana ho vavolombelona ho an’ny Tompo. Io finoana io no hananana hery mahagaga ahafahana manatanteraka ny asa fanompoana sy mitarika ny olona hijoro amin’ny fotoana rehetra.

Ny olona mitana ny finoana dia mahajoro na dia amin’ny fotoana farany sarotra aza.

Rehefa mamaky ny bokin’ny Daniela 3:4-26 isika dia mahita ny fijoroan’i Sadraka sy Mesaka ary Abednego manoloana ny mpanjaka Nebokadnezara.

Moa va isika mahajoro toa an’i Sadraka sy Mesaka ary Abednego rehefa sendra ny sarotra?

Hitantsika anefa fa raha mandinika ny Soratra masina isika na izay nitranga tamin’ny fiainan’ny Zanak’Isiraely na teo amin’ i Mosesy, dia rehefa mijoro ny olon’Andriamanitra dia anehoany ny voninahiny mandrakariva.

Ireto no zava-tsarotra mazàna manjo ny olona manoloana ny fijoroany ho vavolombelon’ny Tompo:

Ny voalohany dia ny fahantrana sy ny fahasarotan’ny fiainana ary ny faharoa kosa dia ny aretina sy ny tsy fahasalamana. Moa va isika mahajoro mandrakariva ao amin’ny Tompo raha tojo izany?

Rehefa mamaky indray ny Marka 8:34-38 isika dia mahita ny fepetra takian’ny Tompo ho an’ny olona izay te hanaraka Azy. Moa va isika mahavita sy vonona hitondra ny hazo fijaliantsika?

Ny olona dia samy manana ny hazofijaliany. Ny hazofijaliana farany izay mavesatra indrindra dia izay efa nentin’ny Tompo. Tsy misy fakam-panahy ataon’Andriamanitra mahazo ny olona afa tsy izay mety ho zakany.

Mety hamoizana ny aina koa anefa ny fitondrana ny hazofijaliana ary izany no nanjo ny maritiora maro teto Madagasikara. Isika eto amin’ny FJKM Amparibe Famonjena dia isan’ny Fiangonana maritiora, noho ny fijoroan’Idadabe Rainimamonjy tamin’ny finoana na dia tao anatin’ny fanenjehana aza ary nahavatra nanangona ny taolambalon’ireo maritiora ho eto Amparibe. Isan’ny nijoroan’Idadabe Rainimamonjy ny niarovana ny fananantsika Fiangonana Protestanta tsy ho azon’ny vahiny tamin’izany fotoana izany.

Raha mijery indray isika ny taratasin’i Paoly araka ny 2 Timoty 1:13-18 dia mila mahay mitondra tena, maneho ny maha mpanompon’Andriamanitra ny Kristiana mitana ny finoana

 

Izao no hafatra araka ny Efesiana 6:10: Aoka isika hitafy ny fiadian’Andriamanitra rehetra mba hahatonga antsika hahazona tsara ny finoana ary handresy amin’ny fanangolen’ny devoly ary toy izany ihany koa ny voalaza ao amin’ny 1 Petera 5:9, fa ny devoly dia fahavalo azontsika toherina satria efa fahavalo resin’i Kristy.

 

Ry Amparibe Famonjena, “Miorena tsara, aza miova” araka ny teny faneva tanan’ny FJKM ankehitriny, taorian’ny Synoda lehibe farany, mba hahatonga antsika ho Kristiana mahatana ny finoana ka hisantatra sahady ny fiainana mandrakizay sy hisitraka izany amin’ny fahafenoana rehefa tonga ny Tompo.

 

Ho an’Andriamanitra ny voninahitra.

Nanana ny anjara hirany ny Hasin’ny Famonjena, dia ny hira noforonin’i Noel Rakotoarivony: “Tsy nomenao”.

VAVAKA FANGATAHANA

Tamin’izany no nisaorana an’Andriamanitra noho ity fotoana ity, fa Izy no mitaona antsika mba hahatonga antsika ho Kristiana marina mahatana ny finoana.

Ho Kristiana mahajoro ho vavolombelon’ny Tompo na dia amin’ny sarotra aza. Kristiana vonona hitondra ny hazofijaliany ary Kristiana mahay mitondra tena ho mpanompon’ny Tompo. 

Nitondra amim-bavaka ny Fiangonana, ny Mpitondra Fiangonana, ny toby masina sy ny akany fitaizana.

Nitondra amim-bavaka ny Foibe FJKM sy ny tomponandraikitra amin’izany. Nitondra amim-bavaka ny synodamparitany.

Nivavaka ho amin’ny fotoana hanaovan’ny Mpitandrina ny “recyclage pastoral” sy ny fakan-drivotra.

Nivavaka ho an’ny asa mandritra ity volana aogositra ity.

Nitondra amim-bavaka ny handeha tafika masina.

Nisaotra an’Andriamanitra noho ny mpianakavin’ny finoana nanatanteraka ny raki-pisaorana.

ASA VAVOLOMBELONA

Noraisina ho isan’ny mpandray ny Fanafasan’ny Tompo ny mpanompon’Andriamanitra Faranirina Weber.

Nisy koa ny fitsofan-drano ireo handeha tafika masina ho any Ambohipiara, Fiangonana miara-mizotra amin’Amparibe Famonjena.

FAMARANANA NY FOTOANA

Natao ny hira FFPM 52: 1 “Efa akaiky Jeso Tompo” ary notononina ny tondrozotra 2022.

Taorian’izany no nametrahana ny tsodrano ary nofaranana tamin’ny hira HF 24 “Mankanesa aty Amiko”, izao fanompoana masina izao.

 

FANDRAISANA NY FANASAN’NY TOMPO

Teo am-piomanana dia nohiraina ny FFPM 447:1, 3 « Ianao ry Kristy Tompo ».
Novakiana ny Soratra Masina, natao ny vavaka fanandratana ary nohiraina ny Antema 1 « Masina Masina ».
Ireto manaraka ireto ny hira natao nandritra ny fotoana: FFPM 226; FFPM 482; FFPM 428

Teo am-panantazana ny rakitra sy fanangonana ny kapoaka dia nohiraina ny FF 41.

Ny hafatra fohy: “ ny finoana dia avy amin’ny toriteny, ary ny toriteny kosa dia avy amin’ny Tenin’iKristy.”Rom.10:17

IREO TOMPON’ANJARA

Nitendry orga : Ranaivoson Jacky nifarimbona taminy Rabiazamaholy Mahery sy Rakotonarivo Hery (mpiofana ho mpitendry orga) ary ny SMZM.

Nikirakira fafana : Rabako Tovohery

Nikirakira fanamafisam-peo : Rakotovololona Lova

Naka sary : Ramiadamanana Lovatiana

Nandray an-tsoratra : Rabako Tovohery