0123Mahatoky

Mpahary izao rehetra izao ny Tompo Tsianjery : “Izy no nahariana ny zavatra rehetra; ary raha tsy Izy dia tsy nisy nahariana izao zavatra ary izao, na dia iray aza” Jaona 1:3 Fanontaniana mipetraka amintsika olombelona mazana ny manontany tena na manontany ny manodidina hoe iza tokoa moa no nahary izao zavatra àry rehetra izao. …

0622Mahatoky

Mampanjaka ny fahefany ny Tompo Tsianjery : “… dia nampanaiky ny zavatra rehetra ho eo ambanin’ny tongony Izy ”    Efesiana 1 : 22a Rehefa nomena an’i Jesoa Kristy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany, mbola hanompo an’iza indray ary isika? Mampandeha amin’ny  fahefana ny Tompo * Matahora : Manaova hatrany izay mahitsy eo …

0522Mahatoky

Manavao ny Fanahy Masina Tsianjery : “Koa raha hianareo, na dia ratsy aza, mahalala hanome zava-tsoa ho an’ny  zanakareo, tsy mainka va ny Ray, Izay any an-danitra, no hanome ny Fanahy Masina ho an’izay mangataka aminy?” Lioka 11:13 Andriamanitra dia Fanahy Raha vao avy nandray ny famonjena nomen’i Jesoa Kristy antsika isika tamin’ny fankalazana ny …

0422Mahatoky

Mandresy ny fahafatesana ny Tompo Tsianjery “ Aza  matahotra : Izaho no Voalohany  sy Farany,  dia  Ilay velona;  efa maty Aho,  nefa, indro, velona   mandrakizay  …” Apokalypsy 1: 17b-18a Maro ny fivavahana manerana izao tontolo izao, fa ny hany mampiavaka antsika Kristiana, dia ny finoana fa efa maty Jesoa Kristy ary nitsangana sy naharesy izany …

0322Mahatoky

Mamaly amin’ny faharatsiana ny Tompo Tsianjery : « Fa ankehitriny kosa, hoy Jehovah, sanatria Ahy izany; fa izay manome voninahitra Ahy no omeko voninahitra, ary izay manamavo Ahy no ho afa-baraka. » ISamoela 2:30b Fa ny Andriamanitra ivavahantsika dia tsara ary mpanao ny tsara. Isika rehetra dia samy mahalala izany. Andriamanitra tsy tia ratsy Izy …

Mahatoky Septambra 2019

«Manompoa ny Tompo amin’ny fahamasinana» Tsianjery : «Miezaha mitady fihavanana amin’ny olona rehetra ary fahamasinana; fa izay tsy manam-pahamasinana dia tsy hahita ny Tompo ». Hebreo 12 :14 Masina Andriamanitra Masina Andriamanitra ka tsy tokony hasiana ady varotra ny fepetra rehetra apetrany amin’ny fanajana ny fanompoana Azy. (Eks. 12:15-17) Masina Andriamanitra ka tsy tokony haroharoina …

Mahatoky rehetra

LISITRY IREO MAHATOKY REHETRA Azonao jerena ireo mahatoky izao teny izao rehetra eto anivon’ito pejy ito Mahatoky volana Jolay 2019 : Manatrika ny mino ny Tompo Tsianjery : Matio 18 : 20 : « Fa na aiza na aiza no iangonan’ny roa na telo amin’ny Anarako, dia eo afovoany Aho » Hamaky manontolo Ireo Mahatoky teo …

Mahatoky jolay 2019

Jolay 2019 manatrika ny mino ny Tompo Manatrika ny mino ny Tompo Tsianjery : Matio 18 : 20 : « Fa na aiza na aiza no iangonan’ny roa na telo amin’ny Anarako, dia eo afovoany Aho » Endrey ny hatsaram-pon’Andriamanitra, ry Havana, fa mahatsapa ny fiasan’ny tanany mahery isika tamin’ny namenoiny antsika ny Fanahy Masina. …

Alahady 22 Janoary 2023

ALAHADY 22 JANOARY 2023 “MPAHARY IZAO REHETRA IZAO NY TOMPO” ALAHADIN’NY FIRAISAN’NY SAMPANA « …mba ho iray ihany izy rehetra, tahaka Anao Ray ato amiko, ary Izaho koa ao aminao… »  Jaona 17 :20-26 Mbola mandia ny volana janoary, ibanjinana ny lohahevitra fitaizam-panahy : « MPAHARY IZAO REHETRA IZAO NY TOMPO » isika mpianakavin’ny finoana. Ity no alahady fahatelo manaraka ny Epifania …