0323Vatsimpanahy

Vatsimpanahy

Perikopa :  Eksodosy 33 : 7 – 11 ; Jaona 14 : 15-21 ; Apokalypsy 22 : 1-5

Teny maro ao amin’ny Soratra  Masina no milaza fa tsy misy olona mahita an’Andriamanitra ka ho velona: Eks.33:20; Gen.32:31; Deo.5:21; Mpit.6:22; Isa.6:5; Apo.1:16. Ny fanatrehan’Andriamanitra dia miavaka. Tsy ny momba an’Andriamanitra tanteraka anefa no mety ho hita amin’izany fa ny  endrik’Andriamanitra “imago Dei” na ny tarehin’Andriamanitra “effigies Dei” ihany. Izay antonona ny olona ihany no fomba isehoan’Andriamanitra amin’ny olom-boafidiny. Tsy ny olona rehetra rahateo koa no isehoany, fa izay efa voafidiny mialoha. Tsy mijanona amin’ny fomba sy fisehoana tokana ny Tompo fa araka izay sitrapony mifanaraka amin’ny iraka ampanaoviny ny olona irahiny. Eto amin’ny perikopa dia misy karazany roa isintonana lesona fa manatrika mpino ny Tompo.

– Ny ao amin’ny Fanekena Taloha;

– Ny ao amin’ny Fanekena Vaovao.

Ny fanatrehana sy fisehoan’Andriamanitra ao amin’ny Fanekena Taloha

Ato amin’ny Baiboly manontolo dia  maneho ny fanatrehana sy fisehoan’Andriamanitra amin’ny alalan’ny hitan’ny maso “théophanie” sy ny feo ren’ny sofina “theophonie”. Ny tantaran’i Mosesy no hita eto. Fanindroany izao no nanehoan’Andriamanitra ny fanatrehany sy ny fisehoany tamin’ity mpanompony ity.

a- Ny roimemy mirehitra afo, nefa tsy nety levona. Asehon’Andriamanitra amin’ny fomba mahagaga manintona, sy nahasarika an’i Mosesy izany(Eks.3:6s). Haniraka azy hanafaka ny Zanak’Israely ao Egypta ny Tompo no anton’ny fisehoany.

b- Ny andry rahona midina eo amin’ny varavaran’ny trano lay fihaonana

* Mihaona amin’ny Tompo tokoa ao amin’ny trano lay izay mitady ny Tompo, indrindra ny olom-boafidiny.

* Miresaka Aminy mifanatrika toy ny atao amin’ny sakaiza. Mba hampiaiky tanteraka ireto vahoaka mafy hatoka ireto no anton’ny fisehoana: mahita ny masony, mahare ny sofiny, ary mahalala ny sainy, fa tena irak’Andriamanitra i Mosesy.

* Fanamafisana ho azon’ny Zanak’Isarely antoka fa iny andry afo sy andry rahona hitany amin’ny alina sy atoandro iny, dia fanatrehan’Andriamanitra azy ireo. Izany dia fisehoan’ny fombana azy amin’izay alehany hiditra any amin’ilay tany nampanantenaina.

Ankehitriny:

* Ny trano lay dia ny trempolin’Andriamanitra.

* Ny mpanompon’Andriamanitra voatendriny no Mosesy.

* Ny tompon’andraikitra, mpiara-miasa

rehetra no Josoa miara-mitondra ny Zanak’Israely.

* Ny Fiangonana no Zanak’Israely.

Raiso amin’ny finoana ry havana, fa manatrika antsika mandrak’ankehitriny ny Tompo.

Ny fanatrehana sy fisehoan’Andriamanitra ao amin’ny Fanekena Vaovao

Tsy misy mahita an’Andriamanitra ka ho velona. Koa izay zakan’ny olombelona ihany no anehoan’Andriamanitra ny fanatrehany sy ny fisehoany.

Hoy ny Soratra Masina manondro an’i Jesoa Kristy ho ny endrika sy ny tarehin’Andriamanitra: Kol.1:15: “Izy no endrik’Andriamanitra tsy hita, ny Lahimatoa talohan’izao zavatra àry rehetra izao” (Heb.1:3). Ny anarana hoe Jesoa rahateo dia midika hoe “Jehovah no Mpamonjy” (Mat.1:25).

Jesoa Kristy dia sady Olona tokoa no Andriamanitra tokoa. Io no fomba tena zakan’ny olona amin’ny fanatrehana sy ny fisehoan’Andriamanitra amin’ny olony. Rehefa mandinika ny voalazan’i Jaona apostoly isika dia mahalala izany: “Ary tamin’ny voalohany … ny teny dia Andriamanitra…” (Jao.1:1-18).

a- Ilay Andriamanitra Zanaka – Teny tonga nofo ka nonina tamintsika. Ilay fahafenoan’ny endrika sy tarehin’Andriamanitra azo natrehina tety ambany masoandro. Ny filazan’i Jesoa ny fiombonany sy ny firaisany amin’ny Ray izay tsy mety takatry ny sain’ny mpianatra dia maneho ny maha Andriamanitra sy ny maha Olona Azy tokoa. Miaraka hatrany ireo eo amin’Andriamanitra Zanaka (Jao.14:7-11).

b- Manonona ny Fanahy Masina eto ny Tompo ho fiomanan’ny mpianatra handray izany. Andriamanitra dia Fanahy (Jao.4:24).  Manomboka eto indray dia amin’ny alalan’ny Fanahy Masina no anehoan’Andriamanitra ny fanatrehany sy ny fisehoany. Tsy ho kamboty ny mpianatra rehefa lasa ny Tompo, fa ny Fanahy Masina no hitoetra eo aminy sy ao aminy, tsy manam-petra. Tamin’ny rako-nofon’i Jesoa Kristy (Jesoa tonga nofo = Andriamanitra Zanaka) dia 33 taona ihany, fa izao kosa, dia mandrapiverin’ny Tompo amin-kery sy voninahitra. Ambaran’ny Tompo fa sady Mpananatra hafa io no Fanahin’ny fahamarinana. Tsy hanana sy tsy hahalala Azy izao tontolo izao, fa Izy no hampianatra sy hampahafantatra ary hitondra ny mpianatra amin’ny ataony rehetra.

d- Any amin’ny fiainana mandrakizay. Ao Jerosalema vaovao, ny fanatrehan’Andriamanitra dia amin’ny alalan’ny fahazavany izay manjaka mandrakizay. Tsy misy intsony ny alina, fa ny seza fiandrianan’Andriamanira sy ny Zanak’ondry ho eo aminy, ary ny mpanompony dia hanompo Azy, ka hahita ny tavany, ary ny anarany dia ho eo amin’ny handriny (Apo.22:1-5). Izany no antony ivavahantsika amin’ny alalan’i Jesoa Kristy fa eo anivon’izay mivory amin’ny Anarany Izy. Ny Fanahy Masina ao amin’ny mino sy eo amin’ny mpino no fanatrehan’Andriamanitra mivantana amin’ny fotoana rehetra sy ny toerana rehetra.

Ny Fanahy Masina no fanatrehan’Andriamanitra ao amin’ny sakramenta: eo amin’ny fanatanterahana sy ny fandraisana Azy (Henoy tsara ny teny ambaran’ny mpitandrina eo amin’ny litorjian’ny fanasan’ny Tompo). Nohafaran’ny Tompo sy nobaikoiny hataon’ny Fiangonana izany mba hitoetra hatrany ny fitiavany antsika sy ny hitandremantsika ny didiny ary ny hifankatiavantsika mpianany. Fanehoany ny fombàny antsika ny asan’ny Fanahy Masina, Izay mandresy ny fanahy ratsy rehetra sy ny fahavalon’ny mpino eo amin’ny fanompoana ny Tompo ety ambonin’ny tany mandrapiveriny indray handray ny Azy.

Fehiny

Raha raisinao amin’ny finoana fa manatrika anao lalandava ny Tompo, dia ianao no ilay kristiana matanjaka sy mahery indrindra. Ho an’Andriamanitra irery ny voninahitra. Amena.

 

Raharijaona Solofonirina Mpitandrina

0323Tantara

Ny hiram-pivavahana sy ny fivoarany

Miorena tsara, aza miova, ary mahefà be mandrakariva amin’ny asan’ny Tompo” 1Korintiana 15: 58

Raha ventesin’ny mpanao Salamo ny hoe: “Fihiram-baovao” dia tsy maintsy misy izany ny fihirana tranainy ary tsy hay loatra ny maha samy hafa ny hira na fihirana tranainy sy ny hira na fihirana maintimolaly. Ny atao hoe tranainy aloha, dia izay rehetra fantatra fa efa nisy tamin’ny fotoana ela dia ela ary tsy heverina loatra ny ampiasana azy amin’ny fotoana ankehitriny.

Voasoratra mazava tsara eo amin’ny fiandohan’ny hira ny maha tranainy azy ary voalaza mazava tsara eo koa fa hira avy any amin’ny firenen-kafa fa tsy avy eto Madagasikara.

Noho izany, ny hira tranainy dia tsy misy mampiavaka azy amin’ny hira hafa akory, fa miankina amin’ny fitandremana tsirairay ny fampiasana azy.

Vitsy ihany ny hira tranainy voarakitra ato anatin’ny Fihirana FFPM ary tsy maro mpahalala izany sady tsy ampahafantarina koa mba tsy ampiavaka azy loatra amin’ny hafa.

Ny atao hoe hira “Mainty Molaly” (izay lasa teny taty aoriana ka nanjary hoe: “Maintimolaly”, dia iantsoana ireo hira efa nampiasaina na niainana nandritra ny fotoana ela, kanefa mbola voatahiry mandraka ankehitriny. Koa na dia somary manahirana aza ny fampiasana azy satria misy tsy mifanandrify loatra ny tononkira sy ny feon-kira dia nohiraina araka izany eny izy.

Araka ny maha maintimolaly azy mantsy, dia tsy voalaza loatra ny namorona, na ny tonony na ny feony, ary nisy mpanan-talenta nahavatra namorona sy nanao ny Sol-Fa, arakaraka ny feo sy tonony fantatra dia ifampitaizana eny ny fanatanterahana azy.

Ohatra iray mazava tsara izao ny hira laharana faha 2 “Misaora ny Zanahary”, izay i Charles Rasoanaivo no nandray andraikitra namorona ny Sol-Fa, nefa taty aoriana, nisy mpanan-talenta tsara sitrapo koa nanao, ka samy noraketina anaty Tiona FFPM izy roaroa.

Dia izany no noheverin’ny Komitin’ny Fihirana nifandimby fa mety mba hahazoana mitahiry ny hasarobidin’ilay hira, izay tsy fantatra rahateo ny olona namorona azy fahizay ka angamba tsy ho sarotiny izy amin’ny fanitsiana.

Ny hira maintimolaly laharana faha 540 izao “Hitako ny lalan-tsara”, izay tena manana ny lazany manokana tokoa, satria nohirain-dRasalama talohan’ny nandefonana azy, dia tafiditra ao amin’ny laharan-kira maintimolaly na dia fantatra mazava aza ny niavian’ny feony, dia ny Congregational Hymnary 147, 8, 181, fa ny tononkira niaviany dia tsy voalaza na efa dikan-teny malaladalaka ho amin’ny fiteny Malagasy, na ahoana ! Ny tononkira sy ny Sol-Fa voatahiry ao anatin’ny Fihirana FFPM aza dia efa voalaza fa nahitsy ka tsy fantatra na ny tonony na ny feony no nasiam-panitsiana fa amin’ny ankapobeny dia “sarotra” ilay hira ary na ny antoko mpihira heno miventy azy aza dia tsapa fa sahirana ihany koa.

Mba asa loatra izay andininy vitan-dRasalama teny an-dalana mandra-pahatongany tany Ambohipotsy satria tononkira mifamaly mahafinaritra io hira io. Fantatra tsara fa tena hira vavaka nankalazan’ny Maritiora voalohany an’i Jesoa Kristy izany ka voarakitra ao anatin’ny tantara mandrakizay.

Saro-pantarina ka tsy azo itokiana ho fivoarana na tsia, ny namoronan’ny olona na sampana hafa feony ny hira maintimolaly, toa an’io “Hitako ny lalantsara”, ary re matetika izany ao amin’ny fandefasam-peo kristiana, amin’ny feony niantsan-dRasalama azy. Tena kanto tokoa satria Antoko Mpihira havanana tsara no nanatanteraka azy ara-tSol-Fa.

Ny tena faniriana izao dia ny hanaparitahana io hira manan-tantara io, vita ara-dalàna ho an’ny vahoaka kristiana, ka mba ho hirain’ny maro amin’izay. Fa na somary sarotsarotra aza rehefa imasoana dia ho lavorary ihany amin’ny farany.

Misy ny hira diso ary na dia ahitsy ombieny ombieny aza (indrindra ny feony) dia tsy mety tafarina mihitsy, satria maro an’isa ny mpihira mahay azy diso, ka mihevitra izany ho mety ; ary betsaka rahateo koa ireo manaraka ambokony. Tsaroana ny fanentanana natao tamin’ny niforonan’ny hira fanampiny (Laharana 1 sy 2, 3 ary faha 4).

Noezahina ny nandrakitra izany tanaty horonampeo (cassette) niaraka tamin’ny Sol-Fa ary nanaparitaka azy haingana dia haingana ; ka na dia misy indrokely aza eo amin’ny fahatanterahany, dia isaorana an’Andriamanitra fa mety ary   ain’ny olona tsara ihany.

Eo ny olana amintsika kristiana, izay manome vahana ny fihirana ireo hira ao amin’ny Fihirana Fanampiny, ka mitarika ny fanadinoana ny hira maro mitovy lenta aminy ao anaty Fihirana FFPM.

Misy koa anefa ireo hira ao amin’ny Fihirana hafa toy ny Fifohazana, Vokovoko Manga, tsy mba nohamaroina

tahaka ny natao tamin’ny Fihirana Fanampiny dia lasa mahalana ihany ny fihirana azy ; sady tsy milamina rahateo ny fitozoana amin’ny fampianarana azy; ka hita ho latsa-danja ny fiainana ireo hira ireo.                   

 

Mbola hotohizana

Rajaofetra John

0323Mahatoky

Mamerina ho amin’ny fahamarinana ny Tompo

Tsianjery : “…atolory ankehitriny toy izany koa ny momba ny tenanareo ho mpanompon’ny fahamarinana hahatanteraka ny fahamasinana” Romana 6:19d I

Fahizay dia nindramin’Andriamanitra ny mpaminany hizara ny teny fampanantenana sy fananarana mialoha ny hanasaziany ny olony (Zef. 2:3). Satria tokoa mantsy, ary mandrak’ankehitriny dia mora avily ary mora manaraka izay itompoany ny zanak’olombelona (Rom. 6:16). Koa matetika sy mazana no ninia nanota ka niala tamin’Andriamanitra izy ireo tamin’izany (Hos.2:15). Ary rehefa nanalavitra an’Andriamanitra izy ireo dia lasa niolon-ko azy niteny tamin’ny anarany manokana, nitady voninahitra ho an’ny tenany ary nanary ny fahamarinana avy amin’Andriamanitra (Jao. 7:18).

Mamindra fo Andriamanitra

Andriamanitra anefa dia be fitiavana sy mamindra fo amintsika olombelona mandrakariva. Tsy mitsahatra ny miantso antsika olony Izy hiverina amin’ny fahamarinany (Isa. 1:25-26). Marika lehibe nanehoany izany fitiavany izany, ny nanomezany antsika an’i Jesoa Kristy, Zanany Lahitokana izay naneho sy nampianatra antsika ny hoe fahamarinana eo imason’Andriamanitra (Efe. 4:21). Koa satria Izy dia mitana mandrakariva ny teny nomeny, izay toky ho antsika rehetra miverina miaina amin’ny fahamarinany sy ny fandeferana fa ho arovany fatratra manoloana ny fahatezerany sy ny fanasaziany (Jer.33:6). Ary ho fifaliana ho Azy tokoa ny hahita antsika rehetra izay miverina amin’ny fahamarinany ka homeny valim-pitia sy afaka hijoro ho vavolombelony eo imason’ny hafa (Jer. 33:9).

Miantso ny olona rehetra Andriamanitra 

Koa tsy sasatra ny Tompo miantso malefaka ny olony. Ianao, izaho, ny olona rehetra mba hiverina amin’izany fahamarinany izany (Hos. 2:16). Sady araka ny fampianaran’i Jesoa Kristy Ilay tena Fahamarinana, tsy manavakavaka, tsy mifidy firazanana na antokom-pinoana izany (Lio.10.37). Tsy mitanila Izy fa mamafy soa amin’ny rehetra eny na ho an’ireo ratsy fanahy aza (Mat. 5:45). Satria mahay mamela ny helok’izay rehetra miverina amin’ny fahamarinany Andriamanitra (Jer.33:8). Ary Jesoa Kristy dia nazoto hatrany nanitsy antsika ka nilaza fa ireo lavitra an’Andriamanitra sy ireo nanota taminy no tena mila ny famonjeny (Mat. 9:13). Satria hoy tokoa Izy hoe ny mitia sy ny miantra ny hafa nohanehoana ny fahamarinana (Lio.10:28) (Lio.10:37), ary izay miteny amin’ny alalan’Andriamanitra no milaza fahamarinana ka mijoro ho vavolombelony (Jao.7:18)

Fehiny

Avy amin’Andriamanitra Ilay fahamarinana tsy misy kilema (Efe. 4:24) koa baiko no omeny antsika olony mba ho mpanompon’ny fahamarinana isika (Rom.6:19). Ary I Jesoa Kristy ilay Andriamanitra tonga nofo no vavolombelon’izany mba ho tanteraka tahaka Azy isika hiavahana amin’ilay ratsy (Mat.5:48). Koa mila mitia Azy isika noho Izy ilay  fahamarinana (Lio.10:27) hananantsika ilay toe-panahy tahaka Azy ka hahay mijery ary indrindra tsy hitanila fa hanana ilay fahamarinana lalina toa Azy (Jao.7:24) ; satria izay miaina ny fahamarinana no misitraka Ilay fahasoavana avy any ambony ka handova fiainana mandrakizay eo anilan’ny Ray (Rom. 5:21). Ho an’Andriamanitra irery ny voninahitra ary ho antsika miverina ho amin’ny fahamarinany kosa ny

fahasoavana. Amen!

Vaomieran’ny Aim-Panahy

Alahady 19 Martsa 2023

ALAHADY 19 MARTSA 2023
« MAMERINA HO AMIN’NY FAHAMARINANA NY TOMPO »
Alahady fahaefatra amin’ny Karemy - Ivom-bokatry ny Sampana Taniketsa Amparibe Famonjena (STAF) - Alahady nitondrana amim-bavaka ny Sampan’Asa Fampandrosoana (SAF) FJKM

« fa raha misaraka amiko kosa ianareo, dia tsy mahay manao na inona na inona. » Jaona 15 : 5e

Androany no alahady fahatelo amin’ny volana martsa, mbola hibanjinana eto amin’ny sahan’ny FJKM, ny lohahevitra «MAMERINA HO AMIN’NY FAHAMARINANA NY TOMPO ». Ranivoson Toky, Filohan’ny Sampana Taniketsa (STAF), no nitarika ny fotoana ary Ramatoa Raharijaona Bodo no nitory ny Teny. Ny litorjia amin’ny endriny fahatelo no nentina nanatontosa ny fanompoam-pivavahana.

FANOMBOHANA NY FOTOANA

Taorian’ny feon-javamaneno, nanao ny anjara hirany ny Sampana Taniketsa Amparibe Famonjena « Saotra no atolotray Anao ry Ray Mpanjakanay ». Niara-nanandratra Ilay Tsitoha ny mpianakavin’ny finoana, tamin’ny famakiana teo am-pitsanganana ny Salamo 135 : 1, 2, 3, 5 : « Haleloia. Miderà ny anaran’i Jehovah; Miderà, ianareo mpanompon’i Jehovah, ianareo izay mpitoetra ao an-tranon’i Jehovah, Eo anatin’ny kianjan’ny tranon’Andriamanitsika. Miderà an’i Jehovah, fa tsara Izy; Mankalazà ny anarany, fa mahafinaritra izany… Fa fantatro fa lehibe Jehovah, Ary ambonin’ny andriamanitra rehetra ny Tompontsika. » 

Natao ny hira FFPM 45 :1, 2 “He, tonga ho antsika” ho fiderana an’Andriamanitra.

VAVAKA FISAORANA SY FIDERANA

Dera sy saotra no natolotra ny Tompo noho ny halehiazany sy ny voninahiny ary ny haben’ny fitiavany ka nahafahana manatontosa izao fanompoam-pivavahana iarahana mankalaza ny ivom-bokatry ny Sampana Taniketsa Amparibe izao sy itondrana amim-bavaka ny Sampan’Asa Fampandrosoana FJKM. Nangatahina ny fanatrehan’Andriamanitra ny fotoana ary ny Fanahiny Masina hitari-dalana.

FOTOANA HO AN’NY ANKIZY SY NY TANORA

Rakotondrazaka Lalasoa, mpampianatra ny K3 no nanatanteraka izany. Natao ny vavaka nangatahana ny Fanahy Masina hanampy amin’ny fihainoana sy ny fitadidiana ny hafatra.
Ny Jaona 15 : 5e no nangalana izany : « fa raha misaraka amiko kosa ianareo, dia tsy mahay manao na inona na inona. »
Nisy evanjelistra iray tafaraka tamina tovolahy iray tao anaty fiarandalamby. Namaky gazety ilay tovolahy ary rehefa tafapetraka teo akaikiny ilay evanjelistra dia nakombony ny gazety. Niresaka izy mianaka ireto ka mahakasika ny fiainam-panahin’ilay tovolahy ny resaka. Tsy tena miorina aho, hoy ranamana, fa fahazarana fotsiny ihany ny ahy ny fivavahana. Nahatsiaro tena ilay tovolahy fa tsy tanteraka. Nanao fanoharana ilay evanjelistra ka naka antsy pika. Natsangany teo ambony boky, nambarany tamin’ilay tovolahy fa mijoro tsara tsy mianjera io antsy pika io na dia mitotontotona aza ny fiarandalamby. Tsy tokony hianjera mihitsy io antsy pika io, hoy ilay tovolahy, satria tazominao. Sahala amin’izany ihany koa isika, hoy ilay evanjelistra, raha Jesoa no mitazona antsika dia tafajoro mahitsy tsy voahozongozona isika.
Raiso Jesoa, mifikira Aminy dia tsy ho voahozongozona ny finoanao.
Nanoloana izany dia nangatahina ny Tompo hihazona tsara ny mpanompony sy hiaro azy ireo tsy ho azon’ny fakam-panahy.

FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Ireo ankizy tanora mpikambana ao amin’ny Sampana Taniketsa no nivavaka sy namaky Teny.

Cedric no nivavaka, nisaotra ny Tompo noho ny fotoana nahafahana mandray ny hafany.

Nancy no namaky ny Testamenta Taloha ary Marine sy Fidy Hajaina namaky ny Testamenta Vaovao, araka ny perikopa voalahatra : Jeremia 33 : 1-9 ; Matio 9 : 9-13 ; Efesiana 4 : 17-24.

TORITENY
Mialoha ny toriteny dia nohiraina ny FFPM 210 : 1 , 5  « Zava-tsoa tokoa ny fitsipikao ».
Teo am-piandohana dia noarahabaina manokana ny Sampana Taniketsa Amparibe Famonjena noho izao fankalazany ny ivom-bokatra izao.
Naverina ho fampahatsiahivana ny lohahevitra banjinina : « MAMERINA HO AMIN’NY FAHAMARINANA NY TOMPO ». Aoka isika samy handini-tena amin’izao Karemy izao. Amin’ny maha nofo sy ra antsika dia mpanota isika ka mila mitodika amin’i Jesoa.

Miantso ny olona rehetra ny Tompo.

Hoy Izy : « Tsy ianareo no nifidy Ahy fa Izaho no nifidy anareo ». Noho ny antson’ny Tompo dia mila manao ny asany isika, mila mijoro vavolombelona amin’ny fotoana rehetra. Rehefa nantsoin’ny Tompo i Matio dia nanao fanasana ho fanaovam-beloma ny namany sy fandraisana an’i Jesoa, izy. Fotoana nararaotin’ny Tompo hitorina ny Filazantsara io fotoana io. Teo dia niantefa tamin’ny sokajin’olona maro ny fampianaran’i Jesoa. Voasa tao ny Jiosy izay mbola miandry ny Mesia, ny jentilisa sy ny Jiosy manompo ny fanjakana rômana, ary ireo jentilisa liana tamin’ny fampianaran’i Jesoa. Miantso ny olona hiala amin’ny ratsy Jesoa ary manolotra fiainana vaovao ho an’ny olona rehetra. Rehefa niala tamin’Andriamanitra ny olony dia natolony teo am-pelantanan’ny Babyloniana ho babo. Na izany aza dia mbola nampanantenainy ihany izy ireo fa mbola hody indray any amin’ny taniny. Raha tao amin’ny fanasana nokarakarain’i Matio isika dia iza amin’ireo ? Ianao ve ilay mino ny Mesia sa ilay Jiosy miasa ho an’ny fanjakana romana sa ilay jentilisa namaly ny antson’i Jesoa. Ny Sampana Taniketsa Amparibe Famonjena no hoavin’ny Fiangonana. Misy amin’ireo nandalo tao no mitana andraikitra lehibe eto amin’ny Fiangonana, toy ny Diakona. Firy taona izay no naha Taniketsa anao ? Nanao ahoana ny fandraisanao izany antson’ny Tompo izany ? Miantefa amintsika rehetra izao ihany koa izany fanontaniana izany. Tsarovy ny antson’ny Tompo miantefa aminao.

Jesoa manitsy ny mpitsara ivela-tsihy handeha amin’ny fahamarinana. Ny fariseo dia voasokajy ho mihatsaravelatsihy.Asainy miditra ao amin’ny fanjakan’ny lanitra ny olona , izy anefa tsy miditra. Miseho ho marina ety ivelany izy ireo ary tia manaratsy olona sy mitsikera olona. Anisan’ny nitsikerainy an’i Jesoa ny fiarahany mihinana sy misotro amin’ireo mpanota sy mpamory hetra. Aza mandeha tahaka ny jentilisa ianareo fa manàna fitondran-tena tsara araka an’Andriamanitra. Ento manome voninahitra ny Tompo ny talentanao fa aza hanaovana toetra hafahafa. Mifankatiava tsara araka ny fifankatiavan’ny mpirahalahy. Ny fandinihan-tena no zava-dehibe. Raiso lesona ho antsika i Matio, ilay fariseo nandray an’i Kristy. Antsoin’ny Tompo isika mba hanana anjara ao amin’ny fanjakany sy hanaraka Azy ho mpitory ny fahamarinana.
Ialao ny toetra ratsy ary tadidio fa izay maharitra hatramin’ny farany no hovonjena.

VAVAKA FIFONANA

Miantso antsika sy manitsy antsika ny Tompo, Diso anefa isika fa tsy nijoro ho vavolombelon’ny Tompo, ka tsy nahatanteraka ny sitrapony, koa nangataka famelan-keloka. Nangatahina ny Tompo mba hanadio ny tsy fahamarinantsika. Nangatahina ny Tompo mba hitarika amin’ny fandinihan-tena hafahana mihavao sy hitory ny fahatsarany.
Taorian’ny vavaka dia nohiraina ny FF 49 :1 «  Mifona re ry Ray ».

TENY FAMELAN-KELOKA

« Satria nino anatra ianao ka nanetry tena teo anatrehako, Izaho kosa efa nihaino, indro hoesoriko ny helokao ary tsy ho tsarovako ny fahotanao. Mpanompoko ianao efa nofidiako ka tsy mba hariako. Aza matahotra fa momba Anao aho ary aza mierikerika foana fa Izaho no Andriamanitrao ; mampahery anao Aho sady mamonjy anao. Eny mitantana anao amin’ny tanana ankavanan’ny fahamarinako aho. »
Rehefa voavela ny heloka dia nohiraina ny FFPM 506 : 3 « Tsy misy miadana ka afa-po »
Niarahana nanonona ny Fanekem-pinoana kristiana laharana fahatelo.

TATITRY NY SAMPANA

Razafimantsoa Malalatiana no namaky ny tatitra.

Taorian’ny hamehana ara-pahasalamana, nanomboka ny volana martsa 2022 no mankaty dia efa niverina tamin’ny laoniny ny fiainan’ny sampana.
Namaly ireo fanasan’ny Fiangonana avy any ivelany ny STAF tamin’ny fandraisana anjara amin’ny hira. Nandray anjara tamin’ireo hetsika nokarakarain’ny Fitandremana Amparibe Famonjena ihany koa ny STAF, anisan’izany ny Herinandro masina, ny Herinandron’ny Fanahy Masina sy ny Herinandro sambatra.
Nitohy ny fivarotana mofomamy ho fankalazana ny Fetin’ny ray. Ankoatra ny fikoloana ny feo dia manao fitaizam-batana ara-panatanjahantena ny sampana.
Ho fanamafisana ny fifankatiavana taorian’ny valanaretina dia nampitomboana ny fotoana fiarahana miala voly.
Ny alahady faharoa amin’ny volana no fotoana fanatontosan’ny sampana Taniketsa ny anjara hirany. Amin’ny fotoan-dehibe sy ny firaisan’ny sampana ihany koa dia mandray anjara hira izy.
Isaky ny Sabotsy hariva amin’ny roa ora sy sasany no mivory ny sampana, io no fotoana fanaovana famerenan-kira sy fitaizam-panahy.  Marihana fa nitombo isa ny mpikambana tamin’ny taom-pitaizana teo ary mbola manentana antsika hanatevina ny sampana.
Rehefa vita ny tatitra dia nanatanteraka ny anjara hirany izy ireo « Sasao madio izahay ry be indrafo. »

RAHARAHAN’NY FIANGONANA

“Amparibe Famonjena manao asa fanompoana tsara, mitombo finoana hatrany, miaina amin’ny fifankatiavana”

Razafimaharo Mamy, Sekreteram-piangonana no nanatanteraka izany.

Raharaha avy any ivelany 

Zoma 24 martsa : fiofanana ao amin’ny FJKM Anosisoa Fitiavana amin’ny 9 ora sy sasany, ho fiomanana amin’ny Tafika masina any Kelivao synodamparitany fahafito. Ny AFF dia mikarakara ho an’izay handeha hanao Tafika masina.

Sabotsy 25 martsa : fanompoam-pivavahana amin’ny teny anglisy hotanterahina ao amin’ny Paroisse Internationale Andohalo amin’ny 8 ora maraina.
Alahady 26 martsa :

-Ho fahatsiarovana ny faha 76 taonan’ny tolom-panafahana 29 martsa 1947 sy fitondrana amim-bavaka ny firenena, ny FFKM dia manasa antsika hanao fiombonam-bavaka iraisam-pinoana ;

-Alahadin’ny Aumônerie Synodamparitany : azo raisina ao amin’ny efitra atsimo ny mombamomba izany.
Ho fanatanterahana ny asa vavolombelona Sivy trano : 19 martsa FJKM Andrefan’i Mananjary ; 25 martsa amin’ny 2 ora sy sasany FJKM Ambatomena ; 8 aprily 9ora sy sasany FJKM Mandrosoa Ambohijatovo ; 26 aprily amin’ny 2 ora sy sasany FJKM Filadelfia Andavamamba ; 21 may FJKM Andrefan’i Mananjary ; 31 may amin’ny 2ora sy sasany FJKM Amparibe Famonjena.

Raharaha anatiny
Alahady 26 martsa : -Fivoriana ankatoky ny Fandraisana ny Fanasan’ny Tompo.

-Fandraisan-tanana ireo noraisina ho Mpandray nanomboka ny volana jolay 2008 teto amin’ny Fitandremana, ho fankalazana ny Jobilin’ny fisotroan-drononon’ny Mpitandrina.

Fanentanana ny amin’ny voka-dehibe :

Ny Biraom-Piangonana Andriamasinoro Tantely no nanatanteraka izany. Ankehitriny dia tafaverina ho amin’ny Paska izany. Manentana ny mpianakavin’ny finoana mba havitrika

amin’izany.

Hafatry ny Mpitandrina 
Noarahabaina manokana ny Sampana Taninketsa Amparibe Famonjena.
Nambara fa ny alarobia hariva amin’ny 2 ora sy sasany no fianaran’ny Katekomena zokiny.

RAKITRA SY FANOMEZANA

« Ianareo no voninahitray »,  hira fanevan’ny fisotroan-drononon’ny Mpitandrina no  notanterahina nandritra ny fanantazana ny rakitra. Teo am-panolorana ny rakitra dia nohiraina ny FFPM 4 : 4 « Mamy ny fitianao ».
Rehefa vita izany dia nanao ny anjara hirany ny STK.

ASA VAVOLOMBELONA

Ny Batisan’ ny zaza Raharimandranto Iriantsoa Karen no asa vavolombelona notanterahina.
Ny FFPM 248,1 « Nitondra ny zaza ny reny tao Salema » no nohirain’ny Fiangonana nandritra ny fiakaran’ny ray aman-dreny nitondra ny zaza teny amin’ny alitara.
Rehefa vita ny Batisa dia nentina tamim-bavaka ny zaza ho voatahiry eo ambany fahasoavan’Andriamanitra, hitombo tena, saina ary fanahy sy fitiavana an’Andriamanitra ; nentina tamim-bavaka ihany koa ny ray sy ny renin’ny zaza hahatanteraka ny teny sy ny voady nataony, tsy hadinoina ny nitondra tamim-bavaka ny Fiangonana handray ny andraikitra tandrify azy amin’ny fitaizana ny zaza araka ny fomba kristiana.

VAVAKA FANGATAHANA 
Nisaorana ny Tompo noho ny fanirahany ny Zanany hanatanteraka ny asa famonjena hiantso ny olona rehetra ho voavonjy. Nentina tamim-bavaka ny Fiangonana, ny mpitondra Fiangonana, ny mpitoriteny, ny akany fibeazana sy sekoly fanabeazana. Nentina tamim-bavaka ny Synodam-paritany hahatontosa ny asa sahaniny. Nentina tamim-bavaka ny Kristiana eto amin’ny Fitandremana Amparibe Famonjena. Nentina tamim-bavaka ireo hetsika rehetra karakarain’ny Komitin’ny fisotroan-drononon’ny Mpitandrina. Nentina tamim-bavaka ny Sampana Taninketsa Amparibe Famonjena sy ny mpikambana rehetra ao aminy ary ireo mpanohana sy ray aman-dreny. Nentina tamim-bavaka ny Sampan’asa Fampandrosoana FJKM. Nentina tamim-bavaka ny marary, ny sahirana, ny mana-manjo, ny tratran’ny tsy fidiny ary ireo manana hataka manokana. Nentina tamim-bavaka ny zaza natao Batisa sy ny ray aman-dreniny. Nofaranana tamin’ny vavaka nampianarin’ny Tompo ny vavaka fangatahana.

FAMARANANA NY FOTOANA

Nohiraina teo am-pitsanganana ny Antema 16 “Isaoranay Jehovah Tomponay”. Notononina ny Tondrozotra 2023 ary natolotry ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina ny Tsodrano ary noredomina ny hira faneva « Voninahitra sy fifaliana ». Natao ny vavaka mangina ary notononina ny Trinite masina. Feon-javamaneno taorian’izay.

IREO TOMPON’ANJARA

Nitendry orga : Rajaofetra Philippe sy Rakotonarivo Hery (mpiofana ho mpitendry orga)

Nikirakira fafana : Ratiarison Joris

Nikirakira fanamafisam-peo : Rabiazamaholy Hery Lanto

Naka sary: Ramiadamanana Lovatiana

Nandray an-tsoratra: Zanaharitsimba Toky Noely

Alahady 12 Martsa 2023

ALAHADY 12 MARTSA 2023
“MAMERINA AMIN’NY FAHAMARINANA NY TOMPO”
Alahady III Karemy - Alahady nandraisan-tanana ireo natao Batisa 2008 – 2023 sy niarahana nivavaka tamin’ireo katekomena avy any Besaiky Fitahiana

« Mandehana hianao, koa dia manaova toy izany koa » Lioka 10 : 37b

Alahady natokana ho fandraisan-tanana ireo rehetra natao Batisa tao anatin’ny fotoana niasan’ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina teto amin’ny Fitandremana ity alahady ity. Alahady faharoa amin’ ny volana marsa ary niarahana nivavaka tamin’ireo katekomena avy amin’ny Fitandremana Besaiky Fitahiana, Fiangonana miara-mandroso amin’Amparibe Famonjena ary miray synodamparitany aminy. Ny Mpitandrina miana-draharaha Jaomisy Hery Zo Erudit no nitarika ny fanompoam-pivavahana ary ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina kosa no nitory ny Tenin’Andriamanitra. Ny litorjia amin’ny endriny faharoa no nitondrana izao fanompoana masina izao.

FANOMBOHAN’NY FOTOANA

Ho fiderana sy fisaorana an’Andriamanitra dia nentin’ny Fiangonana manandratra Ilay Tsitoha ny Salamo 111 : 1 – 9 : “ Haleloia. Hidera an’i Jehovah amin’ny foko rehetra aho, Eo amin’ny fivorian’ny marina sy ny fiangonan-dehibe. Lehibe ny asan’i Jehovah, Ka dinihin’izay rehetra mankasitraka azy. Madera sady malaza ny asany; Ary ny fahamarinany maharitra mandrakizay. Manao izay hahatsiarovana ny fahagagana ataony Izy; Miantra sy mamindra fo Jehovah. Nomeny hanina izay matahotra Azy; Tsarovany mandrakizay ny fanekeny. Ny herin’ny asany nasehony tamin’ny olony. Tamin’ny nanomezany azy ny lovan’ny jentilisa. Ny asan’ny tànany dia fahamarinana sy fitsarana; Mahatoky avokoa ny didiny rehetra; Mitoetra mafy mandrakizay doria ireny, Fa natao tamin’ny fahamarinana sy ny fahitsiana. Manatitra fanavotana ho an’ny olony Izy; Efa nanorina ny fanekeny ho mandrakizay Izy; Masina sy mahatahotra ny anarany. ”  Amena !

Natao ny hira FFPM 2 : 1, 2, 3 “Misaora ny Zanahary” niarahan’ny Fiangonana niredona sy niray fo ho fiderana an’Andriamanitra.

VAVAKA FISAORANA SY FIDERANA

« Andriamanitra Rainay ô! Andriamanitry ny fahamarinana sy ny fahamasinana Ianao. Ianao Ilay tsara indrindra, koa dia atolotra Anao ny voninahitra, noho ny fitiavana izay omenao anay zanakao isan’andro. Mangataka Aminao izahay ry Tompo mba hamela heloka anay ny amin’ny tsy fahamarinanay. Mangataka ny Fanahy masina mba hitarika anay hatrany ny amin’izay lalana halehanay. Amena. ».

Nisy feonjavamaneno avy hatrany taorian’izany ary niroso tamin’ny fotoana ho an’ny ankizy sy ny tanora.

FOTOANA HO AN’NY ANKIZY SY NY TANORA

Rabenasolo Landy, Birao Sekoly Alahady, no nitondra ny fampianarana ho an’ireo ankizy sy tanora. Natombony tamin’ny vavaka izany ka nangataka tamin’Andriamanitra izy mba hanazavan’ny Fanahy masina ny sina, hafahana mandray izay hafatra tiana ampitaina.

Natombony tamin’ny fametrahana fanontaniana ho an’ny fianakaviamben’ny Sekoly alahady izany, ny amin’ny lohahevitra mandritra ny volana martsa. “Mamerina amin’ny fahamarinana ny Tompo”. Avy amin’Andriamanitra ny fahamarinana ary Izy ihany no afaka mamerina amin’izany fahamarinana izany. Ny andinin-tSoratra Masina ao amin’ny Matio 9: 12b « Tsy ny finaritra no mila mpanao fanafody fa ny marary » no nentiny nifampizarana.

Isika rehetra, hoy izy, dia mararin’ny fahotana avokoa, ary efa nolovaina tamin’ny Adama sy Eva izany.

Ny marary dia mila fitsaboana ary Jesoa Kristy Irery ihany no ahazoana izany.

Manana anjara lehibe amin’izany ny sampana Sekoly alahady hoy izy satria any dia efa mikatsaka izany fahamarinana izany ny ankizy. Tafiditra ao anatin’ny voady izay nataon’ny ray amandreny tamin’ny Batisa, ny hampiditra ny zaza ho mpianatra Sekoly alahady. Ny Sekoly alahady no hafahana manefy ny fahalalana ny Soratra masina.

Niara-nitsangana avy eo ny fianakaviamben’ny Sekoly alahady ary niara-namaky indray ny Teny tao amin’ny Filazantsara araka ny Matio.

Nofaranany tamin’ny vavaka izany fizarana izany.

 Mialoha ny vavaka sy ny fankalazana ny Tenin’Andriamanitra, nohiraina ny FFPM 190 :1, 2  « Ry Fanahy Mpanazava ».

FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Ny perikopa voalahatra novakina androany dia ny Hosea 2 : 10-22, Lioka 10 : 25-37, Romana 5 : 15-21.

Ny Diakona Rakotoarisoa Tanteraka no nitarika ny vavaka mialoha ny famakiana ny Soratra masina sy notohizany tamin’ny Testamenta Taloha izany. Ny namaky ny Teny tao amin’ny Testamenta Vaovao kosa dia ny Diakona Rakotoarisoa Faralahy.

Ny hira FF 22 : 2  “ Tsy mendrika ahy”  no niarahan’ny Fiangonana niredona mialoha ny toriteny.

TORITENY

Ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina no nitondra ny hafatra. Ny andinin-tSoratra masina ao amin’ny Lioka 10 : 25 – 37 no nisintonana ny dinika sy fampianarana ho an’ny mpianakavin’ ny finoana.

Nanamafy ny Mpitandrina teny am-boalohany fa amin’ny maha Karemy ny andro dia fotoana fandinihan-tena izao.

Jesoa Kristy dia naniraka 70 lahy handeha hitory, hanasitrana ary hanao izay hiverenan’ny olona amin’ny finoana marina. Rehefa vita ny asan’izy ireo dia tonga nanao ny tatitra tamin’ny Tompo, ka tao anatin’izany dia nisy mpahay lalana iray nanontany ny tokony hatao raha te handova ny Fanjakan’ny lanitra. Teo ny Tompo no nilaza ny tokony hataony. Zavatra roa no nolazain’ny Mpitandrina tamin’izany dia:

 • Mampandinika ny sitrapon’Andriamanitra, ny Tompo
 • Manitsy izay fahadisoan-kevitry ny olona Izy

 

Mampandinika ny sitrapon’Andriamanitra ny Tompo

Mpahay lalàna, hoy ny Mpitandrina no manontany ny Tompo eto. Misy teboka telo nentiny nanazava izany:

 • Taomin’i Jesoa Kristy ny olona mba hitodika amin’Andriamanitra, eny fa na dia ny mpahay lalàna aza. Misy tokoa hoy ny Mpitandrina ny mivavaka satria fahazarana fotsiny izany. Raha ho an’ny mpahay lalana dia hainy tsara ny Teny, saingy tsy fantany ny tena hevitra fonosin’izany. Mba hahazoana ny fiainana mandrakizay dia mila mitodika amin’Andriamanitra.
 • Mila mandinika ny Soratra masina isika ka mandray ny hafatra. Izany dia mety amin’ny alalan’ny fihainoana ny toriteny, fianarana ny Teny (Setela, Sefala) ary tanterahina izay Teny re na hianarana izany

d-Mila manatanteraka izay lazain’ny Soratra masina isika

Sarotra tamin’ny olona nihaino an’i Jesoa Kristy ny nandray ireo satria izy ireo miresaka dia samy olombelona ihany. Izay no nahatonga ny Tompo nilaza hoe “Manaova toy izany koa”.

Ny finoana an’i Jesoa Kristy no handraisantsika ny famonjena sy ny fanomezam-pahasoavana maimaimpoana.

 

 1. Manitsy ny fahadisoankevitra diso Izy

Fantatr’i Jesoa Kristy fa azon’ireto olona ireto ny didy izay avy amin’ny alalan’i Mosesy.

Naverin’ny Mpitandrina fa tamin’ny Jiosy, ny atao hoe namana sy havana dia ireo izay iray foko ihany. Izay ankoatra izay dia tsy fantany akory ary mety ho lasa fahavalo mihitsy aza.

Nasain’ny Tompo mitia ny namany ireo. Tsy ireo havana sy namana ihany no tokony hotiavina.

“Iza ary no tokony ho namako?” Mety manontany tena ny amin’izany isika, hoy ny Mpitandrina, mety hoe izay nahavonjy ahy tamin’ny ady sarotra, mety hoe izay olona akaiky ahy, sns.

Hoy ny Tompo, izay tia ny namany dia mandray izay mila vonjy rehetra. Tsy mizaha tavan’olona, na fiaviana na fivavahana satria sao ianao ilay voafidy hahatarika iny olona iny, hitodika amin’Andriamanitra. Ny baikon’Andriamanitra dia tokony mahafoy ny zavatra rehetra izay ilain’izay teny mila vonjy isika.

Raha niverenan’ny Mpitandrina ny bokin’ny Hosea 3 dia nilaza izy fa tsy mety ny zavatra ataon’ireo satria dia manao fanatitra amin’andriamanitra tsy izy, izy ireo.

Nofaranan’ny Mpitandrina ny hafatra tamin’ny fanentanana ny hanatanterahina ny fandoavana ny adidy eny amin’ny Foibe. Ho an’Amparibe Famonjena, dia tontosa hatrany izany. Nahafoy isika hoy ny Mpitandrina raha nanatanteraka izany.

VAVAKA FIFONANA

Natao ny vavaka fifonana sy ny vavaka setrin’ny Tenin’Andriamanitra: « Ry Andriamanitra Rainay tsara indrindra ô ! Misaotra noho ny Teny izay mitondra fiainana, ho anay zanakao. Tian’ny Tompo hanana fiainana mandrakizay ianao, ka mila mifantoka, mitodika ary mandray ny hafatra. Indreto ny zanakao ry Tompo, mitoetra eo anatrehanao, handinika ny Soratra masina satria izany no mampitombo ny finoanay. Misaotra noho ny Teninao nahafahana nahalala fa izany no hahazoana ny fiainana mandrakizay, mila tia Anao, tia ny namana. Enga anie hiseho, ho fahazavana lehibe izany ka mba hitondra fitiavana ho an’ny olona rehetra izahay. Enga anie izahay hahafoy ny zavatra rehetra ho an’izay mila vonjy. Misaotra satria Fanahy masina dia mitoetra mandrakariva hahantanteraka ny asa. Amena ».

Niarahana namaky ny Fanekem-pinoana laharana faharoa.

RAHARAHAM-PIANGONANA

“Amparibe Famonjena manao asa fanompoana tsara, mitombo finoana hatrany, miaina amin’ny fifankatiavana”

Razafimaharo Mamy, Sekreteram-piangonana no nanatanteraka izany.

Ny Soratra masina ao amin’ny Matio 9 : 63  no nanombohana izany.

Toy izao no tsara hofantarina amin’ny asan’ny Fiangonana:

 • Fanompoam-pivavahana tamin’ny teny anglisy ao amin’ny FKM Ambatonakanga ny hariva teo
 • Foibe FJKM : Hikarakara hetsika ny Vaomieran’ny Hazakazaka masina ny 23 volana aprily hatramin’ny volana jona. Izany dia hahitana fanatanjahantena toy ny foot à 11, basket, volley ary pétanque. Ny 15 aprily dia hisy ny diabe izay hiainga eo Talatamaty hankany amin’ny TPM Ivato.
 • Alahadin’ny Aumônerie ny alahady 26 martsa.
 • Eo amin’ny Asa vavolombelona dia hisy ny fandraisan-tanana ireo nandray ny sakramentan’ny Batisa niaraka tamin’ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina.
 • Herinandrom-bokatry ny STAF io herinandro manaraka io

Notohizan’ny Mpitandrina tamin’ny hafatra samihafa izany. Natomboka tamin’ny fanamafisana ny fiarahabana ireo katekomena avy any Besaiky Fitahina izany ary niarahabana ihany koa ireo vehivavy noho ny andron’ny 8 martsa.

 RAKITRA SY FANOMEZANA

Ranaivoson Jacky, Biraom-piangonana, no namaky ny voady sy raki-pisaorana rehefa avy nanolotra ny andinin-tSoratra masina ao amin’ny Salamo 25 : 5.

Ireo hira nangatahin’ny mpianakavin’ny finoana : FFPM 515 : 1 « Tsara lova ry Jesoa ô» ; FF 2 :4 « He manolo-tena », FFPM 451 : 1 « Tompo ô, tsy takatry ny saiko ».

Ho fanolorana ny fanatitra sy fanavaozana ny fanoloran-tena, dia noredomin’ny Fiangonana teo am-pitsanganana ny hira vavaka fanolorana ny rakitra FFPM 179 :4  « Tompo tia ô”, ary feon-javamaneno taorian’izay.

ASA VAVOLOMBELONA

Teo amin’ny Asa Vavolombelona no nanatanterahina ny fandraisan-tanana ireo natao Batisa rehetra nandritra ny fotoana nitandreman’ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina.

Nanombohany izany ny nampitsanganany ireo olona nataon’ireo Mpitandrina teo aloha Batisa, ny Mpitandrina Andriamasinoro, Rakotoarivony Paul ary Ramino Paul. Natsangany koa ireo rehetra vita Batisa araka ny sokajin-taona nanaovam-Batisa. Farany dia natsangany ireo nataon’ny Mpitandrina Raharijaona Solofo, Batisa.

Niroso ary ireto farany ka dia sady noraisin-tanana sy nomena “certificat” ary nanao ny rakitra alitara.  Taorian’izany dia tsy noferan’ny Mpitandrina ireo izay te hanao raki-pisaorana teny amin’ny alitara noho ny fahatsiarovana ny fahasoavana Batisa natao taminy.

Raha ny fahitana azy dia niroso avokoa ireo mpianakavin’ny finoana tonga nivavaka nanatanteraka fanatitra.

Nanao hira ny zanaky ny Mpitandrina tao anatin’ny rakitra ary tao ihany ko any Taniketsa no nanatanteraka ny anjara hirany.

VAVAKA FANGATAHAM-PITAHIANA

Ny Mpitandrina Raharijaona Solofo no nitarika izany.

Nisaotra ny Tompo ny Mpitandrina noho ny fahasoavana lehibe izany noraisina dia ny Batisa izany. Nivavaka ho an’ny Fiangonana izay mbola asa fanompoany ankehitriny. Nivavaka izy noho ireo sekoly izay manolokolo ny finoana, ireo toeram-pitaizana.

Nahatsiaro amim-bavaka ny Foibe FJKM, ny Filoha, ny Birao, ny Mpiandraikitra Foibe, ny synodamparitany ary notononiny manokana ny SPAA, ny Prezida synodaly, ny Birao ary ny mpandraharaha. Nitondra tamim-bavaka ny Fitandremana Besaiky Fitahiana, ny mpiara-mivavaka rehetra, ny katekomena izay niara-nivavaka tao, mba tsy hisy hiala an-dalana. Nitondra tamim-bavaka ny Kristiana Amparibe Famonjena, na ny eto an-toerana na ny any ivelany ; ny asan’ny KFM mba ho tontosa izay vina rehetra. Nitondra tamim-bavaka ireo mpanompo nahatsiaro fahasahiranana noho ny rivodoza, ka rava fananana. Mangataka ny Tompo ny hanomezany azy ireo valimbavaka mba hafahany mitombo ara-nofo ary ara-panahy.

Nentiny tamim-bavaka ny fivorian’ny Mpiandraikitra Foibe ho vita soa aman-tsara, ny Synodampinoana amin’ny volana mey mba ho voarafitra tsara.

Nentiny tamim-bavaka ireo mpanompo nanao raki-pisaorana :

Ny renim-pianakaviana izay nahazo valimbavaka nefa mbola mitondra kosa amim-bavaka ireo zanany roa vavy hanala fanadinana Baccalauréat sy hanao soutenance; Ny renim-pianakaviana nahazo valimbavaka ary mangata-bavaka amin’ny Fiangonana; ny havana izay niditra hopitaly; ny mpanompo izay manana vola amin’olona nefa dia tsy mety voaloa

Nofaranany tamin’ny vavaka “Rainay Izay any an-danitra” izany.

FAMARANANA NY FOTOANA

Nohiraina ny FFPM 487:1 “Fanavaozana izay mahagaga tokoa”. Notononina ny Tondrozotra 2023. Natolotry ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina ny Tsodrano ary noredomina ny hira « Voninahitra sy fifaliana », hira faneva anatin’izao fanomanana ny Fisotroan-drononon’ny Mpitandrina izao. Natao ny vavaka mangina ary notononina ny Trinite ary feon-javamaneno taorian’izay.

Fametrahan-tanana  sy Fampaherezana nataon’ireo Mpiandry ny nanaraka izany.

IREO TOMPON’ANJARA

Nitendry orga : Irimanana Eninkaja sy Sampana Mpiangaly Zava-Maneno (SMZM)

Nikirakira fafana : Raoliarizaka Bakoly

Nikirakira fanamafisam-peo : Rabiazamaholy Hery Lanto

Naka sary: Rakotoarisoa Falimandimby

Nandray an-tsoratra: Robel Hanitra

Alahady 05 Martsa 2023

ALAHADY 05 MARTSA 2023
“MAMERINA HO AMIN’NY FAHAMARINANA NY TOMPO”
Alahady II amin’ny Karemy - Alahady Fandraisana ny Fanasan’ny Tompo

“ Dia hampodiko ho toy ny teo aloha ny mpitsaranao, Ary ny mpanolo-tsainao ho toy ny tamin’ny voalohany; Ary rehefa afaka izany, ianao dia hantsoina hoe: Tanànan’ny fahamarinana, Tanàna mahatoky.”  Isaia 1: 26.

Isaorantsika Andriamanitra ary deraina ny heriny sy ny voninahiny fa noho ny haben’ny fahasoavany sy ny famindram-pony dia afaka niara-nidera sy niombom-bavaka  teto amin’ny tempoliny isika androany.

Mandia volana vaovao isika sy mandray ny lohahevitra fitaizam-panahy vaovao manao hoe : “MAMERINA HO AMIN’NY FAHAMARINANA NY TOMPO”. Ity dia  alahady faharoa irosoantsika  Kristiana ao anatin’ny Karemy. Fotoana izay natao indrindra ho fandinihan-tena.

Ny Mpitandrina miana-draharaha Jaomisy Hery Zo Erudit no nitarika ny fanompoam-pivavahana ary ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina kosa no nitory ny Tenin’Andriamanitra.

Ny litorjia amin’ny endriny voalohany no nitondrana izao fanompoana masina izao.

FANOMBOHAN’NY FOTOANA

Noraisina, ho fiderana sy fisaorana an’Andriamanitra, ny Efesiana 1: 3-6 : “ Isaorana anie Andriamanitra, Rain’i Jesoa Kristy Tompontsika, Izay nitahy antsika tao amin’i Kristy amin’ny fitahiam-panahy rehetra any an-danitra, araka ny nifidianany antsika tao Aminy, fony tsy mbola ary ny fanorenan’izao tontolo izao, mba ho masina sady tsy misy tsiny eo anatrehany isika, rehefa notendreny rahateo amin’ny fitiavana isika mba ho Azy amin’ny fananganan’anaka amin’ny alalan’i Jesoa Kristy, araka izay ankasitrahan’ny fony,  ho fiderana ny voninahitry ny fahasoavany, izay nanasoavany antsika maimaimpoana ao amin’ny Malala.” Amen.

Ny hira FFPM 15 : 1, 2 “Avia hankalaza!” no nentina niderana ny Tompo, ka rehefa izany dia niroso tamin’ny vavaka fisaorana ny mpitarika: “ Ry Andriamanitra Ray, Zanaka ary Fanahy Masina ô! Indreto tokoa izahay vahoakanao izay nofidianao ao amin’i Jesoa Kristy, manandratra ny feonay, midera, mankalaza Anao. Manome Voninahitra ny Anaranao fa Ianao irery no mendrika omem-boninahitra mandrakizay, satria Andriamanitra tsara Ianao, Andriamanitra mahery Ianao ary Andriamanitra be Fitiavana,ka mitaona sy mitarika anay ho amin’ny fahamarinanao, izay ao amin’i Jesoa Kristy. Derainay sy ankalazainay ny Anaranao Tompo ô, noho izany hatsaranao izany. Indreto izahay vahoakanao notaominao, mangataka indrindra Anao Tompo ô, hitari-dàlana amin’ny alalan’ny Fanahinao Masina, mba hahaizanay manaja izao fanompoam-pivavahana izao ho voninahitrao irery ihany, mba tsy hisy izay tsy sitrakao hanelingelina na hitaona anay hiala  fa mba ho tena tafatoetra  ho ao Aminao tokoa izahay. Amin’ny anaran’i Jesoa Kristy . Amen ”

NY SITRAPON’ANDRIAMANITRA 

Ny sitrapon’Andriamanitra dia nambara araka izay hita ao amin’ny Ezekiela 33 : 11 sy ny Asan’ny Apostoly 3: 19.  Hoy ny Tompo : “Raha velona koa Aho, hoy Jehovah Tompo, dia tsy sitrako ny hahafatesan’ny ratsy fanahy, fa ny hialan’ny ratsy fanahy amin’ny lalany, mba ho velona izy. Mialà, mialà amin’ny lalan-dratsinareo;… Koa mibebaha ianareo, ka miverena hamonoana ny fahotanareo. Amen

Taorian’izany dia nohiraina ny FFPM 475 : 1, 2 “Jeso Mpamonjy Mpiandry tokoa ”.

 VAVAKA FIFONANA 

Tsy nahatanteraka ny sitrapon’Andriamanitra isika koa izao no vavaka fifonana nataon’ny Fiangonana: “Ry Tompo Andriamanitray ô, Ianao tokoa dia Fitiavana ary tsy sitrakao ny hahafatesan’ny ratsy fanahy na dia iray aza fa ny hiverenany Aminao, mba hanananay fiainana ao Aminao. Ny Teninao mitaona anay hiverina Aminao. Mitaona anay hiala amin’ny ratsy fanaonay. Indrisy Tompo ô! Be ny heloka izay nataonay fa na dia miantso anay aza Ianao dia matetika no tsy mihaino izany antsonao izany izahay.Tsy te hiverina fa mbola mankamamy sy mifikitra amin’ny ota. Ankehitriny Tompo ô! Noho ny Teninao ihany, hiverina Aminao izahay. Noho ny fitiavanao dia indreto izahay mitalaho eto anatrehanao, mangataka famelana ny helokay, mangataka fanadiovana avy amin’ny ran’i Jesoa Kristy Zanakao izay nalatsany ho fisoloana ny helokay. Andriamanitra ô! ny fo torotoro sy mangorakoraka tsy mba ataonao tsinontsinona, ka mino sy matoky izahay  fa Ianao tokoa dia hanadio anay ary hanafaka mba hahatonga anay ho tonga ao amin’ny fahamarinanao. Amin’ny anaran’i  Jesoa Kristy , Ilay  maty ho famonjena anay no ametrahanay izany vavaka izany.  Amen!”

Ny hira FFPM 354 : 4  “Ndrisy be ny fahotako” no nohiraina nanehoana izany fifonana izany.

TENY FAMELAN-KELOKA 

Ny Tompontsika dia mamela ny helotsika mandrakariva, koa ho an’izay mibebaka marina tokoa dia raiso am-pifaliana ny Teny famelan-keloka izay ambaran’ny Tompo amintsika. Fa hoy ny Tompo amintsika , araka ny ao amin’ny bokin’i Jeremia 3 : 12b sy ny Filazantsaran’i Jaona 6 : 37b, manao hoe :  “ Tsy hampanjombona ny tavako aminareo Aho; Fa mamindra fo Aho, hoy Jehovah, ka tsy hitahiry fahatezerana mandrakizay.ary izay manatona Ahy dia tsy mba holaviko mihitsy.” Amen.

Naneho ny fandraisana izany famelan-keloka izany ny Fiangonana tamin’ny fihirana ny FFPM 417 : 4  « Raha tsy mendrika ny ho zanakao » ary taorian’izany dia natao ny Fanekem-pinoana Apostolika.

FOTOANA HO AN’NY ANKIZY SY NY TANORA 

Andriamihaja Andriambolamanana Toky, mpampianatra kilasy faha 3,  no nanatontosa izany. Noraisiny ho hafatra tamin’izany ny Teny ao amin’ny Matio 5 : 44 : « Tiava ny fahavalonao ary mivavaha ho an’izay manenjika anao ».

Hevitra roa no nosintonina.Ny voalohany dia ny hoe :  Tiava ny fahavalonareo, izany hoe aza mankahala na mialona azy fa hizarao fitiavana izy, satria tsy manana fahavalo hafa isika afa tsy ny devoly irery ihany. Ny hevitra faharoa dia ny hoe: Mivavaha ho an’izay manenjika anareo. Tadidio fa Jesoa dia nenjehina ary mbola enjehina hatramin’izao, koa tsara isika raha mivavaka ho an’ny olona izay manenjika antsika, hanana fitiavana ho azy mba hiovan’ny fisainany, mba hiroso kokoa amin’ny fitiavan’ny Tompo.

Fehiny : Mamerina antsika amin’ny fahamarinana ny Tompo ka hahatonga antsika hanana fitiavana ny fahavalontsika sy hivavaka ho azy hatrany .

Nisy ny vavaka notanterahina taorian’izany, nisaorana an’Andriamanitra noho ny Teny nomeny sy ny hafatra.

RAHARAHAN’NY FIANGONANA 

“Amparibe Famonjena manao asa fanompoana tsara, mitombo finoana hatrany, miaina amin’ny fifankatiavana.”

Ny Biraom-piangonana, Mpitantsoratra, Razafimaharo Mamy no nanolotra izany. Ny Teny araka Jeremia 9 : 23 no niarahabany ny vahoakan’Andriamanitra : “Fa izay te hirehareha dia aoka hirehareha amin’izao: Dia ny fahendreny sy ny fahalalany Ahy ho Jehovah, Izay manao famindram-po sy fitsarana marina ary fahamarinana etỳ ambonin’ny tany; fa izany no sitrako, hoy Jehovah”.

Raharaha avy any ivelany 

-Departementan’ny Fiangonana – Foibe FJKM : Mampirisika ny Fiangonana hiezaka amin’ny fahatratrana ny vinan’ny FJKM ao anatin’ny efa-taona hoe : “Vontosy Filazantsara ny Nosy Madagasikara. – Ny Filazantsara manova ny tantara”. Ny Birao mpiandraikitra Foibe dia mampirisika antsika hatrany hanao vaidohan-draharaha ny fitandroana ny voninahitr’Andriamanirtra sy ny fitandroana ny firaisan’ny Fiangonana tsy ho simba  ary amin’ny maha rafitra tsy manao poliika ny Fiangonana sy hitandro hatrany ny fanajana izay voalazan’ny foto-dalàna sy ny fitsipika mifehy ny FJKM momba ny fampiasana ny haino -vaky-jery.

-Synodam-paritany Antananarivo Andrefana

Sabotsy 18 martsa : Fitsidihana iombonana tontosain’ny Biraon’ny synodamparitany ety amin’ny faritra Atsinanana, eny amin’ny FJKM Itaosy sy ny manodidina.

Alakamisy 23 martsa : Jobily fisotroan-drononon’ny Mpitandrina eny amin’ny FJKM Anosivavaka Ambohimanarina.

Raharaha anatiny 

Sabotsy 11 martsa amin’ny 8.30 ka hatramin’ny 01ora tolakandro : Fiofan’ireo tomponandraikitra eto amin’ny Fitandremana.

Alahady 12 martsa : Fiombom-bavaka amin’ireo nandray ny sakrametan’ny Batisa teto amin’ny Fitandremanana, teo anelanelan’ny jolay 2008 sy ny martsa 2023.

Sabotsy 18 martsa : Fivoriamben’ny Sampana Vokovokomanga.

Alahady 19 martsa :   Fanateram-bokatry ny Sampana Taninketsa.

Alahady 26 martsa : Fiombom-bavaka amin’ireo noraisina ho Mpandray ny Fanasan’ny Tompo, teo anelanelan’ny jolay 2008 sy ny novambra 2022. Ireo fotoana roa ireo dia hiarahana amin’ny Komity Fisotroan-drononon’ny Mpitandrina.

Fandraisam-pitenenan’ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina

Nisaotra an’Andriamanitra sy niarahaba ny mpianakavin’ny finoana ary nankasitraka manokana ny Birao nitondra ny vaovao tsara ho fantatra androany. Nanamafy ireo izay efa voalaza tetsy ambony ny Mpitandrina dia ny fiofanan’ny tomponandraikitra hotanterahina ny sabotsy ho avy izao.

Eo koa ny fisoratana anarana tokony hataon’ireo izay voakasiky ny fotoana amin’ny alahady 12 martsa  sy ny faha 26 martsa ho an’ireo nandray ny sakramentan’ny Batisa sy ny Mpandray ny Fanasan’ny Tompo.

Nisy ny fanentanana ho an’ireo manana fikasana ny hanatona ny latabatra masina nefa tsy afa-manatrika ny fotoana fiofanana amin’ny fotoana mahazatra. Hisy ny fandaminana manokana ho azy ireo.

Fiarahabana ny nahatratra tsigerinandro nahaterahana: Nisy ny fiarahabana ireo mpianakavin’ny finoana miisa 60. Ny Teny niarahabana azy ireo dia araka ny hita ao amin’ny Salamo 145 : 18 “Jehovah dia eo akaikin’izay rehetra miantso Azy, Dia izay rehetra miantso Azy marina tokoa.”. Nisy ny vavaka ho azy ireo ary rehefa izany dia nanatanteraka ny rakitra alitara izy ireo., tao anatin’ny hira FF 1 “Mitsangàna ianao ry mino”.

RAKITRA SY FANOMEZANA 

Ny Biraom-piangonana Ralainbimby Haja no namaky ireo raki-pisaorana sy ny voady. Ny Salamo 92 : 1-3 no niarahabany ny vahoakan’Andriamanitra.

Lehilahy lehibe iray nanana olana goavana teo amin’ny fiainany, tafavoaka soa aman-tsara tamin’izany, ka midera ny Tompo noho ny fahasoavany. Fianakaviana iray mangata-bavaka amin’ny Fiangonana mba hahazo rariny amin’ny didim-pitsarana izay hivoaka amin’ity herinandro ity. Nisy ny nahatratra ny tsingerinandro nahaterahana ka misaotra ny Tompo.Raim-pianakaviana manao raki-pisaorana noho ny valimbavaka azony.

Ireo hira nangatahan’ny mpianakavin’ny finoana : FFPM 444 : 1 “Ry Raiko feno antra” ;  “Misaotra Anao ‘zahay” (Saholimalala)

Nohiraina to am-pitsanganana ny FFPM 356 : 5 “Ry mpanota mihevera”, nanavaozana ny fanoloran-tena ary nanolorana izao rakitra izao ho an’Andriamanitra.

 FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Mialoha ny famakina ny Soratra Masina dia natao ny hira FFPM 367 : 1 , 4 : “Ry zanako mania”. Ny Biraom-piangonana Razafimaharo Mamy no nanatanteraka ny vavaka no sady namaky ny Testamenta Taloha araka izay hita ao amin’ny  Isaia 1 : 21-26. Razafimaharo Fanja, Diakona, kosa no namaky ny Testamenta Vaovao araka izay hita ao amin’ny Matio 5  : 43-48 ary ny Romana 6 : 15-19.

TORITENY

Raha niroso tamin’ny hafatra ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina dia ny Teny araka ny Isaia 1 : 26 no nentiny nanompanana izany. Nambara ary fa ao anatin’ny lohahevitra vaovao manao hoe: “MAMERINA HO AMIN’NY FAHAMARINANA NY TOMPO” isika ankehitriny  ary ao anatin’ny Karemy ihany koa izay natao indrindra handinihan-tena mialoha ny fiavian’ny Paska.

Ao anatin’ny teolojian’ny Testamenta Taloha dia misy ny hoe : “pragmatisme à quatre temps”. Io dia entina hilazana ny fiainan’ny zanak’Isiraely teo anatrehan’Andriamanitra.

Rehefa mitoetra amin’ny fifaliana sy ny fiadanana ny firenen’Isiraely dia  variana izy ka adinony Andriamanitra ary mivadika amin’Andriamanitra izy. Rehefa izany dia faizin’Andriamanitra izy mba hahatsapany ny nataony, ka dia mibebaka izy ary avy eo dia miverina amin’Andriamanitra ka raisin’Andriamanitra ho zanany, toy ny teo aloha.

Ny bokin’ny Isaia dia mizara 3 amin’ny ankapobeny : Ny Isaia voalohany dia  ahitana ny zanak’Isiraely nivadika tamin’Andriamanitrra ka lasa babo tany Babylona ; Ny Isaia  boky faharoa dia ahitana ny zanak’Isiraely mahatsiaro ny fangirifirina sy ny fanaintainana ka nitaraina amin’i Jehovah Andriamanitra mba hiverina eo amin’ny taniny ; ary amin’ny fizarana fahatelo kosa  dia ahitana an’i Jehovah izay mamerina ny zanak’Isiraely any amin’ny tany izay niaviany.

Ity perikopa voalahatra ity izany dia tafiditra ao amin’ilay Isaia voalohany izay maneho ny zanak’Isiraely mbola mivadika amin’Andriamanitra, manao tsinontsinona ny fitondran’Andriamanitra sy ny fitiavany azy. Nefa ny mahagaga dia hita araka ny and. 26 io na dia tao anatin’ny fivadihany tamin’Andriamanitra aza ny zanak’Isiraely dia ho haverin’Andriamanitra eo amin’ny taniny ity firenena ity. Hafatra roa no azontsika tsoahina ao anatin’izany :

Ny fitanisana ny faharatsiana nataon’ny Isiraely 21-24

Janga sy mpamono olona, lasa nanompo andriamani-kafa. Nitaona ny olona hiataka sy handositra an’Andriamanitra. Ny faharoa dia fanehoana ny fiodinan’ny zanak’Isiraely, filazana ny fanaovana  kolikoly, feno faharatsiana, mifanambaka, mifampitsetsitra. Mampijaly ny kamboty sy ny mpitondra tena.

Moa va tsy mandalo izany isika ankehitriny fa andro farany tokoa izao, feno faharatsiana tokoa , ary tena manerana ny tany izany. Miharatsy ny zavatra rehetra ka ny valin’izany dia ho avy ny famaizana ka raha tsy mibebaka dia tsy ho tafaverina ao amin’Andriamanitra kanefa Andriamanitrra ihany no mahay mamerina antsika ho amin’ny fahamarinana amin’izany.

Izany no andraisantsika ny hafatra nomen’ny Tompo araka ny Matio 5 : 48: “aoka ianareo ho tanteraka tahaka ny fahatanterahan’ny Rainareo Izay any an-danitra”.

Mampitodika antsika izany fa raha tonga ny faharatsiana dia aza manaraka an’izany. Fa izay mandeha amin’ny faharatsiana dia hofaizin’Andriamanitra.

Jesoa dia te hitaona antsika mba hamerina antsika ho amin’ny fahamarinana;  satria ny fiainana izay nanolorantsika tena ho an’i Kristy; dia fiainana hirosoantsika amin’ny fahamarinana, dia ny famonjena antsika izay azontsika maimaim-poana , vitan’i Jesoa Kristy teo ambony hazo fijaliana. Tandremo fa aza maka fanahy ny Tompo. Mamerina antsika amin’ny fahamarinana ny Tompo ho an’izay mahay manetry tena.

Ny fahatsarana izay ho azon’ny olona rehefa miverina aorian’ny fahamarinana izy.

Andriamanitra tsy mamela antsika hitondra izay tsy ho zakantsika. Ny sisa amin’Isiraely no tojo ny famonjen’Andriamanitra dia ireo izay naharitra sy nahafikitra tamin’Andriamanitra. Diovin’Andriamanitra ho afaka amin’ny faharatsiana rehetra ireo.

Ao anatin’ny dingan’ny fibebahana ; ny voalohany amin’izany dia ny fandrenesana ny Tenin’Andriamanitra sy ny fandraisana izany , manenina amin’ny fahadisoana vita, manapa-kevitra hiova sy hanolotena ho an’ny Tompo. Raha tratrantsika izany dingana izany dia tsarovy fa isika no efa nofidian’ny Tompo ka noraisiny ho Azy.

Hampodian’Andriamanitra amin’ny laoniny ny Kristiana tena nanaraka sy nifikitra tamin’ny Tompo. Satana dia milofo hamotraka ny olona fa izay maharitra hatramin’ny farany no hovonjena.

Antsoina amin’ny anaram-boninahitra indray ny zanak’Isiraely  ka ny anarana nomen’ny Tompo azy dia Tanànan’ny fahamarina , tanàna mahatoky. Mpanota isika teo aloha fa nantsoin’ny Tompo ho mpanara-dia Azy dia lasa Kristiana, ka na dia nivadika aza isika kanefa tafaverina indray dia mbola tian’ny Tompo isika  hanam-boninahitra amin’ny maha Kristiana antsika ihany.

Mamerina antsika ny Tompo ho ao Aminy hatrany na dia mafy aza ny fisedrana. Ny Tompo mitana antsika amin’ny tanana ankavanan’ny fahamarinany, mba tsy ho very isika fa hahazona hatrany.

Ho an’Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen.

Nanatanteraka ny anjara hirany ny Hasin’ny Famonjena tamin’ilay hiran’i Rajaofetra John hoe : “Inona no entiko manatona an’i Jehovah?”

VAVAKA FANGATAHANA

Teo amin’ny vavaka fangatahana no nasandratry ny Fiangonana ny hataka, fa isaka ny mandre ny Teniny isika dia tiany hitodika Aminy mandrakariva ary raha sanatria ka niala sy nandao Azy, dia tiany haverina amin’ny fahamarinany mandrakariva mba ho ao Aminy. Maneho izany fa ny zanany sy ny asan’ny tanany dia efa adidiny, tsy misy haharombaka izay efa eo an-tanany.

Nivavaka ho an’ny mpitondra Fiangonana sy ny mpitory Filazantsara rehetra ; ho an’ny toby masina sy ny akany fibeazana. Nivavaka ho an’ny foibe FJKM, ny synodamparitany

Nivavaka ho an’ny Kristiana eto amin’ny Fitandremana ;  ho an’ny hetsika rehetra atao eto amin’ny Fitandremana  ho voninahitr’Andriamanitra ; ho an’ny fiofanan’ny tomponandraikitra. Mitondra amim-bavaka ireo mpanompo simban’ny rivodoza sy rava fananana, ireo marary, ireo mpanompo manana hataka manokana, nanao raki-pisaorana sy voady masina. Nivavaka ho amin’ny fanatanterahana ny synodam-pinoana.

ASA VAVOLOMBELONA

Ny asa vavolombelona androany dia ny hafatry ny Mpitandrina handeha hisotro ronono izay noraisiny tao amin’ny Hebreo 10 : 39. Ireto no hafatra :

 • Mandraisa andraikitra isika fa aza mihemotra;
 • Mila mirotsaka amin’ny lalina kokoa hatrany;
 • Raiso tsara izay Mpitandrina atolotra eto amintsika.

FAMARANANA NY FOTOANA

Natao ny hira FFPM 471: 1 , 2 : “He sambatra aho, Jesoa”.

Niara-notonina ny Tondrozotra 2023 ary taorian’ny fanambarana izany no natolotra ny Tsodrano. Ny hira Faneva Fisotroan-drononon’ny Mpitandrina “Voninahitra sy Fifaliana ” no nentina namaranana izao fotoam-bavaka izao.

Taorian’ity fotoana ity dia nisy ny Fandraisana ny Fanasan’ny Tompo.

FANDRAISANA NY FANASAN’NY TOMPO
Niara-nanatanteraka ny fotoana ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina sy ny Mpitandrina miza-draharaha.

Ho fanomanam-panahy nandritra ny fanesoran’ny Mpitandrina ny lamba nanarona ny mofo sy kapoaka dia nohiraina ny FFPM 426: 1 « Nanatona Anao, Mpanavotra ô ». Novakina ny Soratra Masina, natao ny vavaka narahin’ny hira Antema 1: « Masina, masina, masina ». Rehefa izay, dia natao ny Teny fanorenana sy vavaka fahatsiarovana ary nohiraina ny FFPM 184 « Fanahy Mpanazava anay! ». Natao ny vavaka fangatahana ny Fanahy Masina ary nanandratra ny kapoaka sy namaky ny mofo ireo Mpitandrina. Niarahan’ny Mpandray nanonona ny Vavaka fanetren-tena. Natolotra ny Diakona tsirairay tompon’anjara ny mofo sy ny kapoaka. Nandritra izany no nanaovana misesy ny FFPM 259 : « Ny latabatrao, ry Jeso »  sy  FFPM 262 « Indreto izahay ». Rehefa vita ny fizarana dia nitsangana ka niara-nihinana ny mofo sy nisotro ny kapoaka ny Mpandray ny Fanasan’ny Tompo. Nasandratra ny Vavaka fisaorana ary nanangona ny kapoaka ny Diakona. Mandritra izany nohiraina ny FFPM 437 – FFPM 438.     
Nanao ny hafatra fohy ny Mpitandrina. Rehefa izany dia natolony ny Tsodrano ary ny hira FFPM 684: 1 « Ao ny lanitra tsara tokoa» no hira farany. Natao ny vavaka mangina ary notononina ny Trinite

IREO TOMPON’ANJARA

Nitendry orga : Rajaofetra John sy ny Sampana Mpiangaly Zava-Maneno (SMZM)
Nikirakira fafana : Randriamasimanana Antenaina
Nikirakira fanamafisam-peo : Rabemananoro Jonathan
Naka sary : Rakotondramboa Andry
Nandray an-tsoratra : Rabako Tovohery

Alahady 26 Febroary 2023

ALAHADY 26 FEBORARY 2023
“NY FAHEFAN’NY TENIN’ANDRIAMANITRA”
ALAHADY I AMIN’NY KAREMY

Ankatoky ny fandraisana

« Anaka, voavela ny helokao » Marka 2 :5

Alahady farany amin’ny volana febroary izay mamarana koa ny fibanjinana ny lohahevitra hoe “NY FAHEFAN’NY TENIN’ANDRIAMANITRA” ity alahady ity ; ary koa alahady voalohany amin’ny Karemy.

Fotoana miavaka ao anatin’ny Jobily fisotroan-drononon’ny Mpitandrina ka natokan’ny Komity (KFM) ho fiarahabana ireo tokantrano kristiana.

Rambeloson Mitsoa, Diakona, no nitarika ny fotoana. Ny Mpitandrina miana-draharaha, Jaomisy Erudit, no nitory ny Teny. Ny litorjia endriny fahatelo no narahina.

FANOMBOHANA NY FOTOANA

Feon’orga teo am-pidirana. Ho fiderana an’Andriamanitra sy fanomezam-boninahitra Azy dia niarahana namaky teo am-pitsanganana ny Eksodosy 15 : 1b, 2 ; 11-13 « Hihira ho an’i Jehovah aho, fa avo indrindra Izy … ; Jehovah no heriko sy fiderako, fa efa famonjena ahy Izy ; izao no Andriamanitro, ka hankalaza Azy aho, dia Andriamanitry ny razako, ka hanandratra Azy aho. Iza moa no tahaka Anao, Izay ankalazaina amin’ny fahamasinana, deraina amin’ny fahatahorana, Mpanao fahagagana ? ; Tarihinao amin’ny famindram-ponao ny firenena izay navotanao, ka entinao amin’ny herinao ho any amin’ny fonenanao masina izy.

Nohiraina ny FF 13 « Mihirà fihiram-baovao ». Rehefa dia natao ny vavaka Fiderana.

Niombona ny Fiangonana nidera sy nisaotra, mankasitraka noho izao fotoana izao, izay iatrehana ny Karemy. Manaiky tarihin’ny Fanahy Masina noho ny fahefan’ny Teny. Mangataka mba tsy ho fahazarana ny atao eto fa faniriana ny hianatra sy hankato ny Teny.

FOTOANA HO AN’NY ANKIZY SY NY TANORA

Ny mpampianatra Sekoly Alahady ao amin’ny K9, Harentsoa Louisa, no nitarika ny fotoana. Niarahaba ny ankizy sy ny tanora izy teo am-panombohana ary noraisiny ny andinin-tSoratra Masina niompanan’ny hafatra dia  hoe :  » Misaora amin’ny zavatra rehetra «  ao amin’ny I Tesaloniana 5:18a. Mazàna, rehefa mahafinaritra, dia mora ny misaotra an’Andriamanitra.

Tantara : nody avy niasa ity lehilahy ka tratran’ ny oram-be. Kotsa izy ka nimonomonona. Nisy jiolahy nanafika azy, nitifitra nefa tsy nipoaka ny basy fa lenan’ny orana. Nanenjika ireo jiolahy fa tsy nahazo, nianjera izy ka folaka ny tongony. Tafatsoaka izy, voavonjy noho ny orana.

Ny raisina amin’izany dia ny fisaorana an’Andriamanitra, misaotra Azy noho ny orana na dia mahasosotra aza izany.

Naverina ilay Teny :  » Misaora amin’ny zavatra rehetra «  I Tesaloniana 5:18a.

Natao teo am-pitsanganana ny hira FFPM 547 : 4 « Ry Jeso Masoandronay ô » ary nofaranana tamin’ny vavaka ny fotoana.

FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Nohiraina avy hatrany ny FFPM 244 : 1, 2 « Ry Jesoa mba henonao ».

Nivavaka ny Diakona Razafindrabe Mamy Bam,  ary nanohy namaky ny Teny tao amin’ny Deoteronomia  18 : 20-22.  Ny Diakona Razanajatovo Ravakiniony no namaky ny Marka 2 : 1-12 sy Hebreo 4 : 12-13.

Nohiraina ny FFPM 226 : 1, 2 “ Ny Teninao, ry Tompo ô! ” mialoha ny toriteny

TORITENY

Faly namerina ny fiarahabana ny Mpitandrina miana-draharaha.

Mamarana ny lohahevitra hoe  “NY FAHEFAN’NY TENIN’ANDRIAMANITRA” isika hoy izy.

Alahady voalohany amin’ny Karemy izao. Ny Karemy dia fotoana handinihan-tena indrindra ny amin’ny fifandraisana amin’Andriamanitra.

Ny Marka 2 : 1-12 no nandraisana ny hafatra. Hita ao Jesoa Kristy tonga tao Kapernaomy, ary rehefa tonga tao an-trano Izy dia fantatry ny olona, ka tonga ny olona handray fampianarana.

Ao amin’ny Marka 1 dia nampianatra ny olona tao amin’ny Synagoga izy. Fampianarana tena nisy fahefana izay nahatalanjona. Hatramin’ny demonia aza tsy nahazaka ny fampianaran’i Jesoa : nahasitrana olona ny Teny nataon’i Jesoa. Rehefa tonga tao Kapernaomy Izy dia tafangona ny olona satria nahafantatra ny fahefan’ny Tenin’i Jesoa.

 • Ny fahefan’ny Teny dia mitondra ny olona ho olona misahirana ho an’ny hafa

Amin’ny ankapobeny dia ny finoana no mampifandray amin’Andriamanitra. Eto amin’ity Perikopa ity dia entina misahirana hitondra ny hafa hihaona amin’i Jesoa Kristy.

Nisy olona efatra nitondra marary voan’ny paralysisa. Nisy ny sakantsakana nefa tsy nahakivy izany, fa nataony izay hatafahoana ilay marary amin’i Jesoa Kristy : Nesorina mihitsy ny tafon’ilay trano. Vokatr’izay fisahiranana izay dia hoy Jesoa eo amin’ny and.5 : « Anaka, voavela ny helokao », noho ny finoana izany.

Hoy Jesoa : « Tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao, dia ny manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany.» (Jaona 15:13)   Ireto olona efatra (4) ireto dia tena nanolotra ny ainy mba hamonjena ny sakaizany.

Isika izay manana finoana dia mila mitondra ireny olona sahirana na marary ireny.

Manana finoana ve ianao ka hitaona ny olona ho olona misahirana ho an’ny hafa ?

 • Ny fahefan’ny Teny dia mamerina fifandraisana tsara

Rehefa nahita ny nataon’ireto olona efatra ireto Jesoa dia niteny eo amin’ny and.11 hoe : « Mitsangàna, betao ny fandrianao, ka modia any an-tranonao. »

Misy fifandraisana roa rehefa mandray ny fahefan’ny Teny.

-Fifandraisan’ny olona amin’ Andriamanitra. Mamela heloka Andriamanitra. Ny fahotana atao dia mampisaraka amin’Andriamanitra,  mampiteraka aretina. Rehefa miteny Andriamanitra hoe « voavela ny helokao » dia tafaverina amin’Andriamanitra izany.  Ny teny hoe « Anaka » kosa dia fifandraisan’ny ray aman-dreny sy zanaka, feno fifankatiavana.

Tsarovy na fantaro fa ny fifandraisana amin’Andriamanitra dia tsy mandeha ho azy fa misy sakana ; mitarika ny olona i Jesoa tsy ho kivy. Raha miteny Jesoa hoe « betao ny fandrianao », midika izany fa tsy misy mahavela heloka afa tsy Andriamanitra Irery ihany.

Mety misy amintsika tsy tena manana fifandraisana amin’Andriamanitra. Fotoana izao hanatsarana ny fifandraisana Aminy, hiverenana Aminy.

Aiza ho aiza ny fifandraisanao amin’Andriamanitra ? Mitarika antsika Jesoa hanana fifandraisana tsara.

-Fifandraisan’ny olona amin’ny olona

Tsy miteny fotsiny hoe « modia » fa « modia any an-tranonao ». Maniraka Izy mba hiverina amin’ny fifandraisana amin’ny ankohonana. Ao anatin’izany no hanehon’ny voavela heloka ny amin’ny finiavany hankato an’Andriamanitra. Maniraka Jesoa, ka ilay olona dia mila mankato an’i Jesoa Kristy. Raha mody any an-trano izy dia noho ny fankatoavany an’i Jesoa. Koa amboary ny fifandraisanao amin’ny hafa, izay atomboka ao amin’ny ankohonanao.

« Mitsangàna » : voambolana nampiasaina tamin’ny nitsanganan’i Jesoa Kristy tamin’ny maty izany.  Milaza fa ilay olona maty (ilay paralysisa, ao anatin’ny fahotana)  dia Jesoa Kristy no manangana azy, ka hihavao eo anatrehan’ny fiarahamonina.

Koa tsy amin’Andriamanitra ihany ny fifandraisantsika fa amin’ny olona koa.

Ianao izay nandray tamin’Andriamanitra ; mitaona anao ny Tompo mba hiverina amin’ny fifandraisana Aminy sy amin’ny olona, fifandraisana ao anatin’ny fitiavana. Atomboy eo amin’ny ankohonana izany ary amparitao amin’ny olona mifanerasera.

Ho an’Andriamanitra ny voninahitra.

Feon-javameno

VAVAKA FIFONANA

Nangataka ny famindram-pon’Andriamanitra miaraka miombona amin’i Davida.

Rehefa miato ny mpitarika dia namaky ny Salamo 51 :1-5 ny mpianakavin’ny finoana.

« Mamindrà fo amiko, Andriamanitra ô, araka ny fahasoavanao ; araka ny haben’ny fiantranao vonoy, ny fahadisoako.  Sasao madio aho mba ho afa-keloka, ary diovy aho mba ho afa-pahotana.  Fa tsaroako ny fahadisoako, ary eo anatrehako mandrakariva ny fahotako.  Taminao dia taminao ihany no nanotako, ary izay ratsy eo imasonao no efa nataoko, mba ho marina Hianao, raha miteny, ary tsy hanan-tsiny Hianao, raha mitsara.  Indro, tamin’ny heloka no niterahana ahy, ary tamin’ny fahotana no torontoronina ahy ny reniko. »

Natao ny hira FFPM 499 : 2, 3 « Inona, re, no atakaloko ».

TENY FAMELAN-KELOKA

Teo am-pitsanganana no nandraisana izany. « Mamindra fo sy miantra Jehovah; Mahari-po sady be famindram-po Izy. » Salamo 145 : 8 ; « Raha maharitra amin’ny teniko ianareo, dia ho mpianatro tokoa  » Jaona 8 : 31 ; « Koa raha ny Zanaka no hahafaka anareo, dia ho afaka tokoa ianareo » Jaona 8 : 36.

Nohiraina ny FF 7 : 1  « Tsy hainay ny hangina » ary ho fanehoana ny finoana dia niara-notononina, teo am-pitsanganana ihany ny Fanekem-pinoana fahaefatra.

Nipetraka ny Fiangonana, nivavaka mangina tao anaty feon-javamaneno

RAHARAHAM-PIANGONANA

“Amparibe Famonjena manao asa fanompoana tsara, mitombo finoana hatrany, miaina amin’ny fifankatiavana.”

Rakotomanana Andrimbazotiana, Sekreteram-piangonana no nanatanteraka izany.

« Fa velona sy mahery ny tenin’Andriamanitra ka maranitra noho ny sabatra roa lela, ka manindrona hatramin’ny fampisarahana ny aina sy ny fanahy ary ny tonona sy ny tsoka, ka mahay mamantatra ny eritreritra sy ny fisainan’ny fo » Hebreo 4 :12. Izany no andian-tSoratra Masina noraisiny, nentiny hilazana ireo raharaha tsara hofantarina.

Ivelany

FIKAMBANANA MPIARA-MAMAKY BAIBOLY : Mbola misokatra ny fisoratana anarana amin’ny fiofanana fitoriana Filazantsara hatao ny 06 hatramin’ny 10 marsa.

KT AMBATOVINAKY : Fanasana hanatrika rindran-kira ara-pilazantsara lehibe hotanterahan’izy ireo miaraka amin’ny Trompetra Fanantenana 67ha sy ny TFKT Ambavahaditokana Itaosy ny alahady 5 martsa 2023.

Anatiny

05 martsa : Ny AFF dia manasa ireo ankizy latsaky ny 10 taona. Hisy fitoriana amin’ny alalan’ny lalao. Ny lohahevitra : « Jesoa tia ahy ». Hisy mpanakanto « surprise » ho tonga amin’io fotoana io.

05 martsa : Ho avy eto amin’ny Fitandremana ny Mpitandrina Rakotomalala Herinjaka, avy any amin’ny FJKM Ambohitsitaitaika-SP Mananara Firaisana. Ao anaty tsy fahasalamana izy. Hivarotra tantely sy vokatra hoentina hanampiana azy amin’ny fitsaboana.

11 martsa :  Fiofanan’ny tomponandraikitra (Birao, komity, fikambanana, mpampianatra katekomena,

mpampianatra Sekoly Alahady, mpitendry zava-maneno, mpirakira fafana, sonorisation, régisseur, mpandinibola.…ireo manan-draharaha rehetra eto amin’ny Fiangonana).

Fandraisam-pitenenan’ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina

Manentana hitondra amim-bavaka ny fotoana fiofanan’ny tomponandraikitra, ny hetsika rehetra ataon’ny KFM mandritra ny volana martsa.

Nisaotra ny rehetra nitondra amim-bavaka ny dia tany Ambositra nanatanterahina ny « Pré-camp » ho an’ny Synodam-pinoana izay hatao ny 11-14 mey 2023. Misaotra an’Andriamanitra tsy tratran’ny fandalovan’ny rivodoza Freddy. Fiangonana dimy (5)  no simban’ny rivodoza.

RAKITRA SY FANOMEZANA

Feon-javameno mialoha ny namakin’ny Biraom-piangonana, Razafindrabe John Bam, ireo voady sy raki-pisaorana. Ny andinin-tSoratra Masina nanombohany izany dia ao amin’ny Salamo 71 : 8 « Ny vavako ho feno ny fiderana Anao sy ny fankalazana Anao mandrakariva ».

Fisaorana an’Andriamanitra noho ny Batisan’ny zaza ; fisaorana an’Andriamanitra noho ny nanaovan’i Jesoa soa teo amin’ny fiainana ary mangata-bavaka ny amin’ny hoavy.

Natao ny hira FFPM 480 « Mamin’ny foko, ry Jesoa ô » mandritra ny fanantazana ny rakitra, ka natsahatra rehefa vita izany.

Natolotra teo am-pitsanganana ny rakitra tamin’ny hira vavaka FFPM 441: 3 « Raiso aho, Tompo ô ».

Nanao ny anjara hirany ny  Rantsana Fialamboly sy Fanatanjahantena (RFF).  Notohizana tamin’ny Asa Vavolombelona ny fotoana.

ASA VAVOLOMBELONA

Roa ny Asa Vavolombelona notanterahina :

 • SAKRAMENTAN’NY BATISA 

Nohiraina ny FFPM 788 : 1 «Ry Jeso Sakaizan’ny zaza »  mandritra ny nitondrana ny zaza teo amin’ny alitara. Hira nangatahana tamin’ny voady io hira io.

Ny zaza Randrianisa Narovaniavo Stephan no natao Batisa

Rehefa vita ny vavaka dia namonjy ny toerany tao anatin’ny feon-kira izy ireo ary niomana ireo mpivady kristiana.

 • FIARAHABANA IREO TOKANTRANO KRISTIANA

Nampahatsiahy ny Mpitandrina fa nanomboka tamin’ny jolay 2008 hatramin’izao dia niisa teo amin’ny 200 any ho any ny fanambadiana nohamasininy teto amin’ny Fitandremanana Amparibe Famonjena. 62 ireo nisoratra anarana ny amin’ity fotoana ity. Maro ny monina any ampitan-dranomasina sy any amin’ny faritra, hoy ny Mpitandrina, no niantso azy sy niantso ny KFM ka mba naniry ny ho raisin-tanana amin’io fotoana io. Mahatsiaro sy miombona amin’izy ireo. Afaka manatona ny komity izy ireo misoratra anarana hanaovana sertifika. Natsangana ara-tsokajin’ny faharetan’ny fanambadiana ireo mpivady rehetra nanatrika teo : ny feno 50 taona ; 30-49 ; 10-29 ; 9 taona midina. Nasaina nitsangana daholo ny rehetra avy eo. Matoa maharitra, hoy ny Mpitandrina, dia noho ny fitahian’Andriamanitra ka homba mandrakariva Izy. Fianarana ho an’ny mino izao.

Fitsofandrano sy fanamasinana

Firarian-tsoa sy fankasitrahana ary fiarahabana noho ny faharetana no notanterahina. Naverin’ny Mpitandrina ho fampahatsiahivana ny Teny fanorenana ny fanambadiana. Nasainy mifanatrika ny mpivady dia mifandray tanana ankavanana : « Tsy tsara raha irery ralehilahy; dia hanaovako vady sahaza ho azy izy » ; « Ary noho izany ny lehilahy dia handao ny rainy sy ny reniny ka hikambana amin’ny vadiny; ary dia ho nofo iray ihany izy roroa. » ; « mbola hijanona aminao irery ihany aho, mandra-piavian’ny fahafatesana ».

Rehefa vita izay dia nitehaka  mafy ny Fiangonana manontolo.

Nivavaka ny Mpitandrina nisaotra an’Andriamanitra, nitrotro amim-bavaka ny tokantrano kristiana hanana faharetana, hitoetra amin’ny fahamarinana sy fahamasinana, ho fianarana ho an’ny mino izay manana fikasana hiroso amin’izany.

Nantsoina ny anaran’ireo mpanambady 62, notolorana ny sertifika ; nanaraka ireo mpivady. Samy nasaina nanonona ny andinin-tSoratra Masina nosafidiany izay mahatsiaro ary samy nanao raki-pisaorana.

Ny feon-kira voalohany notendrena nandritra izany fandalovana teny amin’ny alitara izany dia « Oui devant Dieu », feon-kira nangatahina manokana.

Famaranana

Nitsangana ireo rehetra nandalo teny amin’ny alitra dia niara-nihira ny FFPM 703 : 4 « Ry Jehovah Ray Tsitoha » (mitovy feo amin’ny Jesoa Tompo Vatolampy).

Nivavaka ny Mpitandrina nisaotra noho ny fahatanterahan’ny fotoana izay nahatsiarovana ny fotoana fahiny nanaovana ny voady.

VAVAKA FANGATAHANA

Naneo fisaorana sy fankasitrahana fa manana fahefana ny Tenin’i Jesoa. Ny Teny dia manorina fifandraisana tsara, ho tena tonga lafatra hijoroana ho vavolombelona. Ny Fiangonana anie hahatonga izany Teny izany ho fiainana.

Mametraka eo am-pelatanan’Andriamanitra ny Mpitondra Fiangonana, ny mpitory Filazantsara, ny Foibe FJKM, ny mpandraharaha, ny mpiandraikitra Foibe, ny Synodamparitany rehetra indrindra ny SP andrefana, ny mpiara-miasa rehetra sy ny mpandraharaha ao.

Ho eo am-pelatanan’ny Tompo ny fiandohan’ny fandinihan-tena, ny Karemy, ka hanatsarana ny fifandraisana amin’Andriamanitra.

Mivavaka ho an’ny Sampana, Sampan’Asa, Asa ;  indrindra ny Sekoly Alahady izao ao anatin’ny faha 160 taona nijoroany.

Mivavaka ho an’ny Kristiana rehetra eto amin’ny Fitandremana, ny hetsika rehetra tanterahan’ny KFM, ny fiomanana amin’ny fiofanan’ny tomponandraikitra, ny Kristiana eto amin’ny Fitandremana na eto an-toerana na any am-pielezana.

Mivavaka ho an’ny mpanompo nandalovan’ny rivodoza sy ny simba sy rava. Tsy ho kivy fa afaka mijoro hatrany.

Tsy hadinoina ny Asa rehetra sy andraikitra iantsoroana amin’izao volana vaovao izao, ho vita tsara.

Trotrona amim-bavaka ny sahirana, ny marary, ny manan-manjo ; ireo manana hataka manokana ho valina vavaka ary ireo izay nanao voady sy raki-pisaorana.

Nofaranana tamin’ny vavaka nampianarin’ny Tompo izany.

FAMARANANA NY FOTOANA

Nohiraina teo am-pitsanganana ny FFPM 332 : 1 « Finaritra ny olonao ». Notononona ny tondrozotra 2023. Natolotra ny Tsodrano. Nofaranana tamin’ny hira fanevan’ny fisotroan-drononon’ny Mpitandrina.

Nipetraka nanao vavaka mangina ny Fiangonana.

Niaraha-nanonona ny Trinite Masina : « Amin’ny anaran’ny Ray sy ny Zananaka ary Fanahy Masina.» nofaranana tamin’ny Amen.

Nijanona ny Mpandray ny Fanasan’ny Tompo nanatrika ny fivoriana fanao ankatoky ny Fandraisana ny Fanasan’ny Tompo..

IREO TOMPON’ANJARA

Nitendry orga : Heninkaja Irimanana sy Rova Harentsoa ary ny SMZM

Nikirakira ny fafana : Rakotondramboa Andry

Nikirakira ny fanamafisam-peo : Rabiazamaholy Hery Lanto sy Rakorovololona Lova

Naka sary : Ramiadamanana Josian Lovatiana

Nandray an-tsoratra : Rajaofetra Voahangy