Alahady 25 Desambra 2022

ALAHADY 25 DESAMBRA 2022
« TANO MAFY NY FINOANA »
ALAHADYKRISMASY

« Ary mifalia amin’ny soa rehetra izay nomen’i Jehovah Andriamanitrao anao sy ny ankohonanao ianao sy ny Levita mbamin’ny vahiny eo aminao. » Deotoronomia 26:11

Alahady fahatsiarovana ny nahaterahan’ny Mpamonjy sady alahady farany amin’ity taona 2022 ity. Ramatoa Raharijaona Bodoharisoa  no nitarika ny fotoana ary ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina no nitondra ny hafatra. Ny Litorjia amin’ny endriny voalohany no nentina nanatontosa ny fanompoam-pivavahana ary taorian’izany dia nisy ny fandraisana ny Fanasan’ny Tompo.

FANOMBOHANA NY FOTOANA
Taorian’ny feon-javamaneno, nanao ny Fiarahabana apostolika ny mpitarika sy nanolotra ny Teny fiderana sy fisaorana an’Andriamanitra. Niara-nanandratra Ilay Tsitoha ny mpianakavin’ny finoana, tamin’ny fihirana teo am-pitsanganana ny FFPM 67:  1- 2 – 3 – 4 « Avia ry mino ».   

VAVAKA FISAORANA SY FIDERANA 
Nisaorana ny Tompo noho ny fitantanany, noho ny fahatontosan’ny Herinandro Sambatra. Nentina amim-bavaka ny fanompoam-pivavahana Krismasy sy ny faran’ny taona. Nangatahina ny Tompo mba hitondra fifaliana ny fisitrahana ny Fanjakany.  Nangatahina ny fanatrehan’Andriamanitra ny fotoana ary natolotra Azy ny dera, laza ary ny voninahitra.

FANAMBARANA NY SITRAPON’ANDRIAMANITRA 
« Izaho no Alfa sy Omega, ilay Ankehitriny sy taloha ary ho avy; Ny maso rehetra hahita Azy, na dia izay nandefona Azy aza; Ary ny fanjakany tsy hanam-pahataperana. »
Rehefa voaray ny sitrapon’Andriamanitra dia nohiraina ny FFPM 68 : 1-2 « Re tokoa ny feon’ny anjely. ».
Noho ny fahatsapana ny tsy fahatanterahana manoloana ny sitrapon’Andriamanitra dia niarahana nanao ny Vavaka fifonana. Tokony helohina isika ka nifona sy nibebaka mba ho voadio, ka afaka manana anjara amin’ny fanjakan’Andriamanitra.
Nohiraina avy eo ny FFPM 64 : 3 « Injany hiran-danitra »
Teo am-pitsanganana no nanolorana ny Teny famelankeloka.
« Izaho no Mpiandry tsara » « Izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana » « Mifalia fa voavelan’ny Tompo ny helokareo ka midera Azy ».
Ho fiderana ny Tompo dia nohiraina ny FFPM 77 : 1-3 « Tonga indray re ny Noely »
Ho fanehoana sy fanambarana ny finoana dia niarahana nanonona ny Fanekem-pinoana laharana voalohany.

FOTOANA HO AN’NY ANKIZY SY NY TANORA 
Razafindrasata Lalaina, Mpampianatra K1, no tompon’anjara. « Izy ho lehibe ka hatao hoe Zanaky ny Avo Indrindra ; ary Jehovah Andriamanitra hanome Azy ny seza fiandrianan’ i Davida rainy » Lioka 1 :32. Izany no Teny natolotra ny zanaky ny Fiangonana. Teny nambaran’ny Anjely an’i Maria renin’i Jesoa io.  Io Teny io no nentina nanambara fa hitoe-jaza Maria ka hiteraka an’i Jesoa.
Jesoa dia Mpanjaka lehibe ary tsy manam-pahataperana ny fanjakany. Na dia Mpanjaka lehibe sy Zanak’Andriamanitra aza Izy dia nanetry tena nidina tety an-tany mba hamonjy ny zanak’olombelona. Araka izany dia mendrika Azy ny dera sy laza ary voninahitra amin’ny fo sy saina ary ny fanahy.
Manaraka izany dia nanentana ny tompon’anjara mba hanotrona ny fety Krismasy karakarain’ny Sampana Sekoly Alahady.
Taorian’ny  hafatra fohy dia nanao vavaka miendrika tsianjery ny mpitarika ho fisaorana, fiderana sy fanomezana haja ary voninahitra ho an’i Jesoa Kristy.
Rehefa nahazo ny anjarany ny ankizy sy tanora dia nanao ny anjara hirany ny antoko mpihira Hasin’ny Famonjena.

RAHARAHAN’NY FIANGONANA 

« Amparibe Famonjena : Mifankatiava tsara, Hazony mafy ny finoana, Mahefa be amin’ny asan’ny Tompo »

-Nampahafantarina fa ho tanterahina, eny amin’ny Coliseum, Antsonjombe, ny 15 janoary 2023 ny fanompoam-pivavahana hitondrana amim-bavaka ny taom-piasana 2023.
-Ho tanterahina eto amin’ny FJKM Amparibe Famonjena ny 8 janoary amin’ny 2 ora hariva ny fanompoam-pivavahana amin’ny teny anglisy karakarain’ny Departemantan’ny Fiangonana.
-Hisy ny Asa sy Fampaherezana mandritra ny fanompoam-pivavahana ny zoma hariva, 30 desambra.
-Hisy fanompoam-pivavahana ny sabotsy 31 desambra amin’ny 2 ora ka hatramin’ny 4 ora hariva. Izany dia handraisan’ny tarika Christophe Ratrema anjara

-Ny fanompoam-pivavahana voalohan’ny volana janoary 2023 dia miditra amin’ny 8 ora sy sasany. Hisy ny fiarahabana ny Mpitandrina mivady sy Ramatoa Ramino Vololona amin’io fotoana io ary, araka ny mahazatra, dia hoarahabaina ihany koa ireo zokiolona 70 taona no miakatra.
-Ny Fety Krismasy tontosain’ny Sekoly Alahady dia tanterahina anio hariva amin’ny 3 ora sy sasany, handraisan’ny mpianatra sekoly alahady sy mpianatra tranainy ary ho avy ao ihany koa i Bodo Mpihira.

Fandraisam-pitenenan’ny Mpitandrina

Nanamafy ny fanentanana ho amin’ny Mariazy miara-mizotra izy. Nambarany tamin’io fa ny alahady ho avy izao no fara-fisoratana anarana ho amin’izany.
Ho fifampiarahabana noho ny fankalazana ny nahaterahan’ny Mpamonjy dia ny Deoteronomia 26 : 11 no nentina nifampirariana soa ka samy manao hoe  « Ho feno fifaliana anie ianao… » amin’ny manodidina azy ny tsirairay

RAKITRA SY FANOMEZANA 

Novakiana ireo voady sy raki-pisaorana voaray.
Nisy ny nahazo valim-bavaka ka nijoro vavolombelona, tao ny afaka fanadinana sy nahazo diplaoma, tao ihany koa ny nahazo tombon’andro sy naharitra tamin’ny tokantrano ;
Ao kosa ireo mangata-bavaka ho an’ny asa, tokantrano, fahasalamana, fianarana, fanorenana trano.
Maro ny nangataka hira koa nanana anjara hira telo ny Hasin’ny Famonjena, ny RFF kosa dia nanao anjara hira anankiroa ; ary nandritra ny fanantazana ny rakitra dia nohiraina ny : FFPM 4 : 1 « Mamy ny fitiavanao Jehovah tomponay ; FF 34 : 1 « Tompo malala ô » ; FF 14 : 3 « Jesoa apetraka Aminao » ; FFPM 460 : 3 « Ario ny tahotrao » ; FF 48 : 2 Andriamanitra fitiavana Ianao »
Teo am-panolorana ny rakitra dia nohiraina ny FFPM 75 :3  « Andro Malaza ».

FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA
Nohiraina ny FFPM  71 :   1-4 « Mihainoa, mihainoa. » ary natao ny vavaka mialoha ny vakiteny araka ny Perikopa voalahatra :
Testamenta Taloha : Isaia 9 : 1-6 ; Filazantsara : Lioka 1 : 26-33 ; Epistily : Apokalypsy 12 : 1- 6.
Ny mpitarika, Ramatoa Raharijaona Bodoharisoa  no nitondra amim-bavaka ny Vakiteny sy namaky ny Teny.
Ny FFPM 62 : 1-5  « He teraka any Betlehema » no nohiraina mialoha ny toriteny.

TORITENY 
Manambara ny fanjakan’Andriamanitra tsy manam-pahataperana ny bokin’i Isaia novakiana tamintsika teo. Taonjato maro nialoha ny fahatongavan’ny Mpamonjy no efa naminany ny hiavian’i Jesoa ny Mpaminany Isaia.
Jesoa no mpanjaka amin’ny fanjakan’ny lanitra izay tsy manam-pahataperana. Izany fanjakana izany dia anjakan’ny rariny sy ny hitsiny. Amin’ny fankalazana ny Krismasy dia tsy ny daty no ankalazaintsika fa ny fahatsiarovana ny fahatongavan’ilay Mpanjaka lehibe nonina tamintsika.
Fanjakana mandrakizay ny fanjakan’ny Mesia ary tsy maintsy tanteraka izany.
Ny Fanjakan’ny Mesia dia efa voaporofo tamin’ny faminanian’ny Mpaminany Isaia. Imanoela no anaran’izany Mpanjaka izany. Raha nampijalian’ny Mediana ny zanak’Isiraely dia nampanantenain’Andriamanitra fanjakana hanjakan’ny rariny sy ny hitsiny tamin’ny alalan’ny Mpaminany Isaia. Efa tanteraka izany fanjakan’ny Mesia izany satria voalaza fa raha ny Fanahin’Andriamanitra no amoahana ny demonia dia efa tonga ny fanjakan’ny lanitra. Jesoa sy ny mpanara-dia Azy no efa namoaka ny demonia. Ny Tompo dia nanasitrana olona maro ary nahavoky vahoaka maro. Tsy misy rofy sy hanoanana ny fanjakan’ny lanitra. Amin’ny fandraisana ny Fanahy Masina dia efa misantatra ny fanjakan’ny lanitra isika. Fiainam-panahy miorina amin’ny fiadanana sy fifaliana no omen’ny Tompo antsika. Ireny Maritiora izay nampijaliana sy maty novonoina ireny dia tsy nijery ny nofo fa ny fiadanan’ny Tompo no tao aminy, ka tsy nampihemotra azy na dia mafy aza ny fampahoriana azy ireo.
« Ary noho izany dia ny Tompo no hanome famantarana ho anareo : Indro, ny virijina ka hiteraka zazalahy, ary ny anarany hataony hoe Imanoela » Tsy maintsy tanteraka izany faminaniana izany ary efa tanteraka tamin’ny fahaterahan’i Jesoa Kristy (Isaia 7 :14). Tonga Izy hanafaka antsika sy hitondra ny rofintsika. Tsy maintsy tonga ny fanjakan’Andriamanitra ary efa misantatra izany isika ankehitriny satria mitoetra aty anatintsika ny Fanahin’Andriamanitra.
Andriamanitra dia miditra amin’ny antsipirian’ny fiainantsika. Rehefa manana fahasahiranana isika dia mila mivavaka. Mamaly ny vavaka mihoatra noho izay eritreretintsika ny Tompo.
Tsy manadino ny olona manao fanekena Aminy Andriamanitra. Rehefa miverina manatona an’Andriamanitra isika dia mamela ny helotsika Izy.
Jehovah tompon’ny maro dia Andriamanitry ny tafika. Andriamanitra mahery Izy ary Izy no miady ho antsika, tahaka ny nataony tamin’ny zanak’Isiraely nifanandrina tamin’ny fahavalony.
Tia antsika Andriamanitra ka saropiaro amintsika. Sarobidy Aminy ny fanekena. Izay ambarany tsy maintsy tanteraka. Sambatra izay manana anjara amin’ny fanjakan’Andriamanitra. Amin’izao Noely izao dia mifalia fa tanteraka ny fanjakan’Andriamanitra. Mifalia amin’ny fifaliana ao amin’Andriamanitra. Asehoy fa teraka ho anao ny Mpamonjy. Avaozy ny finoanao sy ny fanantenanao, fa manana anjara amin’ny fanjakan’ny lanitra ianao.

Taorian’ny vavaka mangina sy feon’orga dia nanao ny anjara hirany ny RFF : « Joy joy God’s great joy ».

VAVAKA FANGATAHANA
Nisaorana Andriamanitra noho ny fitiavany. Ka nanomezany ny fanjakan’ny lanitra tsy manam-pahataperana. Nangatahina ny Tompo mba hahatsapa ny tsirairay fa tsy mivadika amin’ny Teniny ny Tompo. Nentina tamim-bavaka ireo nanao raki-pisaorana sy voady masina.
Nentina tamim-bavaka ny hetsika karakarain’ny Sekoly Alahady sy ny AFF. Nentina tamim-bavaka ny sahirana, ny tsy salama, ny mana-manjo, …Nofaranana tamin’ny Vavaka nampianarin’ny Tompo ny vavaka.

ASA VAVOLOMBELONA
Notsarovana ireo mpianakavin’ny finoana nodimandry ny taona 2022

FAMARANANA NY FOTOANA
Nohiraina ny FFPM 73 « Indro zazakely », Novakiana ny Tondrozotra, izay amin’ity no hanononana azy farany: “Mifankatiava araka ny fifankatiavan’ny mpirahalahy, mitariha lalana amin’ny fifanomezam-boninahitra araka ny olom-boafidin’Andriamanitra sady masina no malala” (Rom. 12:10; Kol.3:12b). “Samia misikina fanetren-tena ka mifanompoa fa Andriamanitra manohitra ny miavonavona fa manome fahasoavana ny manetry tena koa” (1 Pet. 5:5b).

Natolotry ny Mpitandrina ny Tsodrano.  

Nohiraina ny FFPM 79 « Sambasamba Zanahary »,
Nipetraka ny Fiangonana nivavaka mangina ary notononina ny Trinite masina :

« Amin’ny anaran’ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina ». Amen.

FANDRAISANA NY FANASAN’NY TOMPO
Ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina no nanatanteraka ny fotoana.

Teo am-piomanana dia nohirain’ny Mpandray ny FFPM 70 : 1 « Iza moa io zazakely ». Nivavaka ary narahin’ny hira Antema 1 « Masina, Masina, Masina ».

Rehefa izay, natao ny Teny fanorenana sy vavaka fahatsiarovana. Nohiraina ny  FFPM 63 : 1, 2 « Tany finaritra » dia nivavaka nangataka ny Fanahy Masina ny Mpitandrina, nanandratra ny kapoaka sy namaky ny mofo. Niarahan’ny Mpandray nanonona ny vavaka Fanetrentena.

Tao anatin’ny fizarana ny mofo sy ny kapoaka no nanaovana misesy ny hira FFPM 76 « Midera anio ry mino », FFPM 81 « Tao an-tsahan’i Betlehema »

Nanangona ny kapoaka ny Diakona sy nananty ny rakitra. Nandritra izany dia natao ny hira FFPM 98 « Indro Jesosy jereo ».

FAMARANANA 

Nanome ny hafatra fohy ny Mpitandrina :
« An’i Jesoa ny tany sy izay rehetra eo aminy. Ny fanjakan’ny Tompontsika dia tsy manam-pahataperana. »
Nohiraina teo am-piravana ny FFPM 74  « Tany Betlehema fahiny ».

Nifarana tao anaty feon-javamaneno ny fanompoam-pivavahana.

IREO TOMPON’ANJARA
Nitendry orga : Ranaivoson Jacky sy ny Sampana Mpiangaly Zava-Maneno (SMZM)        
Nikirakira fafana : Raoliarizaka Bakoly
Nikirakira fanamafisam-peo : Randriamahefa Tina
Nandray an-tsoratra : Zanaharitsimba Toky

Alahady 18 Desambra 2022

ALAHADY 19 DESAMBRA 2022
“AN’NY TOMPO NY FANJAKANA”
Alahady ivom-bokatry ny Fikambanan’ny Mpitoriteny sy Katekista sy ny vita Fiofanana (FMKF)

Alahady famaranana ny Taom-pankalazana an’Andriamanitra ho an’ireo Rafitra dimy tamin’ity taona 2022 ity

 « Aoka hisikina ny valahanareo sy hirehitra ny jironareo » Lioka 12 :35 

Alahady ivom-bokatry ny Fikambanan’ny Mpitoriteny sy Katekista sy ny vita Fiofanana (FMKF) eto amin’ny Fitandremana Amparibe Famonjena. Ary koa alahady famaranana ny taom-pankalazana ho an’ireo Rafitra dimy eto amin’ny Fitandremana, dia ny STK : 65 taona, ny STKZo 65 taona, ny SAMPATI : 60 taona, ny Gazety Taratry ny Famonjena  45 taona, ny AFF 25 taona. Izy ireo sy ny FMKF no nifarimbona tamin’ny fanatanterahana ny fanompoam-pivavahana. Alahady mamarana ny Advento izao alahady izao ary mbola  hibanjinantsika ny lohahevitra fitaizam-panahy FJKM hoe : “AN’NY TOMPO NY FANJAKANA”.

Rakotonarivo Holy no nitarika ny fotoana ary Razanamparany Clément no nitondra ny hafatra. Samy avy ao amin’ny FMKF ireo tompon’anjara ireo. Ny litorjia amin’ny endriny fahatelo no narahina.

FANOMBOHANA NY FANOMPOAM-PIVAVAHANA

Taorian’ny feon-javamaneno, nanao ny fiarahabana apostolika ny mpitarika dia nanolotra ny teny Fiderana sy Fisaorana an’Andriamanitra entin’ny Fiangonana manandratra Ilay Tsitoha tamin’ny famakiana ny Salamo 47 : “Mitehafa tanana, ry firenena rehetra, mihobia ho an’Andriamanaitra. Fa Jehovah no avo indrindra ka tokony hatahorana. Mpanjaka lehibe ambonin’ny tany rehetra Izy. Mandresy firenena maro Izy ho ambanintsika, ary firenen-tsamy hafa ho ambanin’ny tongontsika. Mifidy ny lovantsika ho antsika Izy, dia ny voninahitr’i Jakoba izay tiany. Efa niakatra tamin’ny fihobiana Andriamanitra, Jehovah niakatra tamin’ny fitsofana ny anjomara. Mankalaza an’Andriamanitra, eny mankalazà, mankalazà ny Mpanjakantsika, eny, mankalazà. Fa Mpanjaka amin’ny tany rehetra Andriamanitra, mahaiza mankalaza tsara ianareo. Andriamanitra manjaka amin’ny  firenen-tsamy hafa, Andriamanitra mipetraka eo ambonin’ny seza fiandrianany masina. Ny mpanapaka ny firenen-tsamy hafa miangona ho olon’Andriamanitr’i Abrahama. Fa an’Andriamanitra ny ampingan’ny tany Avo indrindra Izy..» ”  Amena !

Natao ny hira FFPM 351 :1, 3 “Tsy hangina re ny hoby noho ianao ry Ziona” niarahan’ny Fiangonana niredona sy niray fo ho fiderana an’Andriamanitra.

Nisy ny vavaka fisaorana sy fiderana taorian’izany.

FOTOANA HO AN’NY SEKOLY ALAHADY

Raverombolamanana Fanja, mpampianatra ao amin’ny kilasy faha 7 no nanatanteraka ny fotoana.

 

Taorian’ny vavaka, ny Teny araka ny Romana 8 : 18 « Fa ataoko fa ny fahoriana amin’izao andro ankehitriny izao dia tsy tokony hoharina amin’ny voninahitra izay haseho amintsika » no nentina nisintonana ny fampianarana.

Niarahan’ny fianakaviamben’ny Sekoly alahady namerina ny andinin-tSoratra Masina, ary notanterahina ny hira 758 :1 “Izahay ankizy ”.

 

Mialoha ny vavaka sy ny fankalazana ny Tenin’Andriamanitra, nohiraina ny FFPM 64 :1-2 « Injany hiran-danitra ».

FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Andrianilaina Gina (Gazety Taratry ny Famonjena) no nitari-bavaka mialoha ny famakiana ny Soratra Masina.

Ny perikopa voalahatra hovakiana androany : Mika 5 : 1-5 ; Lioka 12 : 32-40 ; I Korintiana 15 : 24-28.

Ratavao Sitraka (SAMPATI) no namaky ny Testamenta Taloha, ary Rahajanirina Michelle (STKZo) no namaky ny Testamenta Vaovao.

Ny hira FFPM 225 : 1-5  “Aty an-tranonao izao”  no niarahan’ny Fiangonana niredona mialoha ny toriteny.

TORITENY

Razanamparany Clément no nitondra ny hafatra. Ny andinin-tSoratra Masina ao amin’ny Lioka 12 :32-34 no nisintonana ny hafatra sy nanaovana ny fampianarana ho an’ny mpianakavin’ ny finoana.

Ny hafatra nataon’ny Tompo tamin’ny mpianany dia ny fifantohana sy ny fanankinan-doha amin’Andriamanitra hatrany ary ny fananana fo mahay mandanjalanja  mandrakariva.

1 –  Ny zavatra ataon’ny mpino no manamarika ny maha mpianatry ny Tompo azy

Misy toetra tsy maintsy tokony ho hita eo amin’ny fiainana maha kristiana, hamantarana ny maha mpianatr’ i Jesoa antsika. Voalohany, ny fitiavana satria Andriamanitra dia fitiavana ary ny fitiavana dia ny fananana fifaliana mizara ho an’ny hafa. Faharoa, hisy fiantraikany eo amin’ny toe-panahintsika izany. Harena ho lovain’ny mpino any an-danitra no ao amin’izany fanjakana izany, satria tsy an’izao tontolo izao intsony izy.

2 –  Takin’i Jesoa ny mpino hiomana sy hiambina mandrakariva     

Zavatra tsy maintsy ataon’ny mpino ny miomana sy miambina mandrakariva. Isika dia olona efa niova fo, isika no tompon’ny familiana, ka mahita ny lalana tokony haleha : Be ny sampanan-dalana sy ny zavatra maro mety hanenligelina. Ny Soratra Masina no mametraka ny « panneaux de signalisation » manazava ny lalana.  « Aoka hisikina ny valahanareo » Fitondrantenan’ny mpanompo izany. « … sy hirehitra ny jironareo » Izany no fijoroana ho vavolombelona, fanehoana ny maha an’Andriamanitra, Ilay fahazavana izay tsy maintsy  hisongadina hanala ny aizina mandrakotra ny fisainan’ ny tontolo izao  eo am-piandrasana ny Tompo.

3 – Ny fitiavan’Andriamanitra mamaly soa ny mpino miandrandra Azy

Ho avy hamaly soa ny mpanompony mahatoky Izy, koa dia fifaliana ho an’ireo ny fahatongavany. Vita izay nasain’ny tompony natao, ka dia faly hanompo azy ireo indray ny tompony. Ary ianao, moa azonao antoka ve izao asanao izao ? Tsy efa naniraka anao va Andriamanitra ? (Matio 21 :28)

Fehiny : Ny andrasan’ny Tompo amintsika dia ny hialana amin’ny fanaon’izao tontolo satria ny tena sy ny asan’i Kristy no fahombiazan’ ny Filazantsara.

Ho an’Andriamanitra irery ny voninahitra. Amena.                                                  

Taorian’ny feon-javamaneno, dia natao ny vavaka Fifonana sy ny vavaka setrin’ny Tenin’Andriamanitra. Nifona noho ny tsy fahatanterahin’izany hafatra nomena izany.  

 Niarahan’ny Fiangonana natao ny hira FFPM 225 :1-5 « Aza mba mandalo ahy ». Nomen’ny mpitarika ny Teny famelan-keloka ary taorian’izay dia nohiraina ny FFPM 68 : 1-3 « Re tokoa ny feon’anjely » ary novakiana ny Fanekem-pinoana apostolika laharana fahatelo.

Mialoha ny tatitra sy ny hira FF 33 : 1-2 – 3 « Inty aho Jesoa » noredomin’ny FMKF, dia nanao ny anjara hirany ny Sampana Tanora Kristiana : « Feon’anjely ».

RAHARAHAM-PIANGONANA

« Amparibe Famonjena : Mifankatiava tsara, Hazony mafy ny finoana, Mahefa be amin’ny asan’ny Tompo »

Rakotomanana Andrimbazotiana, Sekreteram-piangonana no nitondra ny raharaham-piangonana. Ny Soratra Masina ao amin’ny Lioka 12 :35  « Aoka hisikina ny valahanareo sy hirehitra ny jironareo » no nanombohana izany.

Fanoloran-jaza

Taorian’ny filazana ny raharahan’ny Fiangonana dia nisy ny fanoloran-jaza ka ny zaza Raharijaona Ranaivosolo Miangola Irintsoa no natolotra tamin’izany.

RAKITRA SY FANOMEZANA

Ranaivoson Jacky, no namaky ny voady sy raki-pisaorana rehefa avy nanolotra ny andinin-tSoratra Masina ao amin’ny Apokalypsy 1 :19 « Koa soraty izay zavatra efa hitanao, na izay zavatra ankehitriny, na izay zavatra mbola ho avy rahatrizay, »

Ireo hira nangatahan’ny mpianakavin’ny finoana : FFPM 170 : 1 « Ry Jeso ! ny fitiavanao » ; FF 12 « Am-pelantananao ry Raiko » ; FFPM 460 « Ario ny tahotrao » ; FFPM 539 « Faly dia Faly » ; Misaotra anao izahay (Saholimalala)

Ho fanolorana ny fanatitra sy fanavaozana ny fanoloran-tena., noredonin’ny Fiangonana teo am-pitsanganana ny hira vavaka fanolorana ny rakitra FFPM 434:4 “ Ny foko ry Mpamonjy ”, ary feon-javamaneno taorian’izay.

Niroso tamin’ny vavaka fangatahana ny mpitandrina taorian’izany.

ASA VAVOLOMBELONA

Teo amin’ny Asa Vavolombelona dia nisy ny sakramentan’ny Batisa sy ny famaranana ny taom-pankalazana.

 • Batisa : Ny zaza Randrianasolo Manjatosoa Hope no nentin’ny ray aman-dreniny niteraka sy mpiahy. Natao ny hira FFPM 813 :1 « Tia zaza, tia zaza » raha nandroso teny amin’ny alitara ny zaza sy ny fianakaviana.
 • Famaranana ny Taom-pankalazana : Nasain’ny Mpitandrina niroso teny amin’ny alitara solontena roa avy any amin’ireo Rafitra dimy. Nasaina nitsangana teny an-toerana ihany ny mpikambana. Rehefa vita ny vavaka sy ny fanambarana fa mifarana ary ny taom-pankalazana dia noraisin’ny Mpitandrina tanana ireo solontena ary nandeha namonjy toerany avy eo.

FAMARANANA NY FOTOANA

Nohiraina ny FFPM 81 :1-2 “ Tao an-tsahan’i Betlehema ”. Notononina ny Tondrozotra 2022. Natolotry ny Mpitandrina ny Tsodrano ary noredonina ny hira FFPM 77 :1-2 « Tonga indray re ny Noely ». Natao ny vavaka mangina ary notononina ny Trinite.

Feon-javamaneno no namarana.

IREO TOMPON’ANJARA

Nitendry orga : Rajaofetra Philippe sy Rajaofetra Anthonio (mpiofana mpitendry orgue)

Nikirakira fafana : Ratiarison Joris

Nikirakira fanamafisam-peo : Harentsoa Rova

Naka sary : Ramahery Hasina

Nandray an-tsoratra : Raoliarizaka Bakoly

Alahady 11 Desambra 2022

ALAHADY 11 DESAMBRA 2022
« AN’NY TOMPO NY FANJAKANA » ADVENTO FAHATELO

ALAHADY IVOM-BOKATRY NY SAMPANA SEKOLY ALAHADY

FANOKAFANA NY FANKALAZANA NY FAHA 160 TAONA

« Ary mahereza hianareo ka itondray ny vokatry ny tany » Nomery 13 :20b

Alahady mbola nanohizan’ny Fiangonan’i Jesoa Kristy eto Madagasikara ny fandinihana ny lohahevitra fitaizam-panahy hoe : «  AN’NY TOMPO NY FANJAKANA », alahady fahatelo ao anaty advento. Alahady natokan’ny Fitandremana ho Ivon’ny herinandrom-bokatry ny Sampana Sekoly Alahady ary fanokafana ny taom-pankalazana an’Andriamanitra noho ny faha 160 taonany.  « Ary mahereza hianareo ka itondray ny vokatry ny tany » Nomery 13 : 20b.  Izany no Teny Faneva nofidian’ny Sampana.

Ny litorjia endriny faharoa no narahina. Ny Filohan’ny Sampana, Razafindrasata Abel, no nitarika ny fotoana. Rakotoarimanana Jean Roussel, Mpitandrina misotro ronono tao amin’ny Fitandremana atsimon’ny Mahamasina no nitondra ny hafatry ny Tompo ary ireo mpianatra Sekoly Alahady no nanatanteraka ny vavaka sy ny vakiteny.

FANKALAZANA AN’ANDRIAMANITRA
Taorian’ny feon-java-maneno, dia nanao ny Fiarahabana Apostolika  ary nanolotra  ny Teny fiderana sy fisaorana an’Andriamanitra. Niara-nanandratra Ilay Tsitoha ny mpianakavin’ny finoana, tamin’ny famakiana teo am-pitsanganana ny Isaia 12 : 4b – 6 : « Miderà an’i Jehovah, miantsoa ny anarany, ampahafantaro any amin’ny firenena ny asany. Ampahatsiarovy fa efa misandratra ny anarany. Mankalazà an’i Jehovah, fa asa lehibe no nataony; Ary aoka ho fantatra any amin’ny tany rehetra izany. Miantsoa mafy sy mihobia, ry mponina any Ziona; Fa lehibe ao afovoanao ny Iray Masin’ny Isiraely. » Haleloia. Amen.
Natao ny hira FFPM 788 : 1, 2 Ry Jesoa sakaizan’ny zaza.

VAVAKA FISAORANA SY FIDERANA

Tao anaty tononkalo no nitondran’ny mpitarika ny hafatra izay nisaorana sy niderana an’Andriamanitra noho izao fotoana fanokafana ny fankalazana ny faha 160 taonan’ny Sekoly Alahady izao.

FOTOANA HO AN’NY ANKIZY SY NY TANORA
Radanielina Noro, mpampianatra ao amin’ny kilasy faha 7 no nanatanteraka ny fotoana. Ny Teny araka ny Jaona 1 : 14a  « Ary ny teny tonga nofo ka nonina tamintsika ; » no nentina nangalana ny fampianarana. Avy amin’izany andin-tSoratra Masina izany no nitondrany hafatra.

FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA
Nohiraina ny FFPM 786 : 1,4 Ny Teninao Jehovah.

Rakotoarisoa Miaro no nitarika ny vavaka mialoha ny famakiana ny Soratra Masina. Nanao ny famakiana ny teny kosa Rajaofetra Cédric sy Rakotoarisoa Falimandimby

Ireto kosa ny Perikopa voalahatra novakiana androany alahady : Daniela 7:13-28, Lioka 19:11-28 ary Apokalypsy 11:15-19.

TORITENY 
Teo ampiandohana dia niarahaba ny Mpitandrina, ny Diakona sy Loholona, ny Sampana Sekoly Alahady ary ny kristiana rehetra ny mpitandrina nitondra ny hafatra.

Ny Teny Fanevan’ny Sampana Sekoly Alahady moa no nitondrany ny hafatra. « Ary mahereza hianareo ka itondray ny vokatry ny tany » Nomery 13 : 20b. Ilain’ny Fiangonana ny Sampana Sekoly Alahady satria dia mbola betsaka no misento sy mitoreo hoy ny Mpitandrina.

Ny tantaran’i Mosesy sy ny zanak’Israely izay ivoaka ny tany Egypta no nisian’izao Teny izao. Mosesy, ilay lehilahy voafidin’Andriamanitra manokana hamoaka ny zanak’Israely amin’ny fanagejazana tao Egypta. Na dia maro aza ny sedra nandalovan’i Mosesy dia nitsangana izy ka niteny ity teny ity : « Mahereza hianareo » hoy Mosesy. Tena Andriamanitra no naniraka azy ary mba hankahery ireto vahoaka ireto.

Mahereza dia avy amin’ny teny hoe MAHERY + EZAKA. Miverina in-27 io teny io ao anaty Baiboly. Ny hoe « MAHERY » dia anaran’i Jesoa Kristy. Rehefa miteny izy hoe : «  Mahereza ! » dia midika izany fa miaraka aminareo Andriamanitra satria Izy no naniraka Azy hitondra ireto zanak’Israely ireto. Izany dia milaza fahamarinana, fitiavana ary fandresena. Ny teny faharoa hoe « EZAKA » dia fonosan’ny teny hoe « TALENTA ». Io talenta io manko, araka ny I Korintiana 12 : 4, dia zarazaraina ho samy hafa ary samy manana ny azy ary antsoina koa hoe fanomezam-pahasoavana. Avy amin’ny Fanahy izany fanomezam-pahasoavana izany. Noho izany, raha naniraka izany Mosesy dia milaza hoe « Ilay Andriamanitra mahery izay mitoetra ao anatinareo, ilay manana fitiavana ary mpandresy hampitombo ny fanomezam-pahasoavana izay ao anatinareo ». Tsy handeha irery ianareo fa hiaraka aminareo Andriamanitra ka tsy tokony atahotra ianareo.

Nitodika tamin’ny tompon’andraikitra rehetra ny Mpitandrina dia niteny tamin’izy ireo hoe « Mahereza ! », fa Andriamanitra momba anareo. Tsy olona iray no nolazain’i Mosesy eto fa olona maro  satria « HIANAREO » hoy izy, izany hoe ho an’ireo vahoaka rehetra izay niaraka taminy.

« ITONDRAY », raha izany teny izany indray dia toa miainga avy amin’ny teny fototra hoe « AGAPE ». Izany dia milaza hoe « tsy tia tena » fa mizara  ary mihevitra ny hafa ivelan’ny tena. Tia manolotra amin’ny fo madio ary rehefa manome dia mijery an’i Jesoa Kristy Tompo izay nitondra ny hazo fijaliana. Izany fahafoizana izany dia ho amin’ny famelankeloka. Aiza izay mba ho afoinao ho an’ny Tompo ? hoy ny Mpitandrina.

 

Rehefa misy iraky ny Tompo izay tsy maintsy atao dia maro ny sedra mety ho lalovina, manahirana nefa izay fahafoizanao ho an’ny Tompo izay dia tena zava-dehibe. Nitodika tamin’ireo ray aman-dreny izay manatitra ny zaza mandeha mianatra Sekoly Alahady moa ny Mpitandrina ka nanontany hoe mahavita manatitra sy miandry azy ireo ve ianareo sa dia alefa mandeha irery ireo ankizy ireo ? Mila fahafoizana hoy izy rehefa manao ny asan’ny Tompo na mitarika olona hiaraka Aminy.

 

Nitodika tamin’ny tantaran’ny Fiangonana indray kosa ny Mpitandrina. Fantany tsara tokoa ny tantaran’ny Fiangonana satria dia notanisainy ireo Mpitandrina rehetra nifandimby, fantany ny daty nananganana ny Sekoly Alahady ary nilaza izy fa ny Fitandremana atsimon’i Mahamasina izay nisy azy dia zanak’Amparibe satria araka ny tantara dia olona avy eto Amparibe no nalefa nanangana ny Fitandremana Atsimon’i Mahamasina.

 

Izany rehetra izany dia nentiny nilaza fa nivelatra ny asan’Andriamanitra ary mbola manohy izany isika ankehitriny. Azontsika ankehitriny ny dikan’ny teny hoe « mahereza » ary azontsika ny teny izay nampitain’i Mosesy ho an’ireto zanak’Israely.

Nahafantatra na namerina nihaino ampahany amin’ny tantaran’ny Fiangonana ihany koa isika hoy izy ary izany dia fampianarana ho amin’izao fotoanan’ny Sekoly Alahady hankalaza ny faha 160 taonany izao.

RAHARAHAN’NY FIANGONANA 

« Amparibe Famonjena : Mifankatiava tsara, Hazony mafy ny finoana, Mahefa be amin’ny asan’ny Tompo »

Rakotomanana Andry, Biraom-Piangonana Sekretera Mpitantsoratra, no nanao ny tatitra.

An’ny tompo ny fanjakana” hoy ny Soratra Masina “ ny fanjakana amin”izao tontolo izao,

dia efa lasan’ny Tompontsika sy ny Kristiny ary Izy no hanjaka mandrakizay mandrakizay

Apokalypsy 11 : 15b Izany Tenyizany no nentiny teo am-paindohana ary nanao fiarahabana ny Sampana Sekoly alahady izy.

Ireto manaraka ireto ny vaovao sy raharaha tsara hofantatarina :

Avy any ivelany
FOIBE FJKM : Noho ny fodiamandrin’ny mpiara-miasa eo anivon’ny Foibe FJKM dia nofoanana ilay Antsa Krismasy nokasaina tanterahana ny 11 desambra 2022. Ilazana araka izany ny Maintimolaly Hasin’ny Famonjena.

DEPARTEMANTA FIANGONANA : FP famaranana ny jobily fisotroan-dronon’Atoa Randriambeloson Richard Solonirina mianakavy hatao ny Alakamisy 15 desambra 2022 ao amin’ny FJKM Faliarivo Ambanidia amin’ny 9ora sy sasany.

FEO KANTO – Antsakira faha-10 taona – hatao eto amin’ny FJKM Amparibe Famonjena ny 14 desambra amin’ny 4 ora tolakandro.

 

SPAA/Fikambanana Mpitoriteny sy Katekista – Vita fiofanana : Talata 13 desambra 2022 amin’ny 9ora sy sasany, FJKM Ambohijanaka Fivoarana – fandraisana ireo andiany vaovao navoaka ny taona 2022 – entina ny anjara adidy isaky ny mpikambana sy isam-piangonana, ary ny anjara fiveloman’ny Katekista Ivahona isam-bolana.

SPAA/FJKM AMBOHIMARINA Ziona vaovao : Jobily faha -25 taona maha-mpitandrina sy fisotroan-dronono Atoa Rabeharivelojaona Lantoniaina Andrea Mpitandrina mianakavy – sabotsy 17 desambra 2022 amin’ny 9ora sy sasany

SPAA/SAAFF 9 TRANO : 14 desambra 2022 FJKM Imeritsiafindra.

SPAA / KRISMASY SPAA : 16 desambra 2022 VOMM Anjazafoy sy FJKM Ambinintsoa Fitahiana – azo aterina aty Amparibe hatramin’ny alakamisy 15 desambra 2022 ny fanomezana atolotra ireo sahirana.

MPANAZAVA ETO MADAGASIKARA : FP famaranana faha-80 taona MEM sy 75 taona Sampana Mena, Eto Amparibe Famonjena 17 desambra 2022 amin’ny 9 ora hatramin’ny 12 ora. Miomana ny mpanao fafana, sono, Diakona tomponanjara, mpitendry orga sy zava-maneno.

METM SAMPANA TSANTAN’NY BETELA : Antsakira mozika klasika METM Tranovato Betela Fitiavana Avaradoha ny alahady 18 desambra 2022

Raharaha anatiny

Mahatsiaro amim-bavaka ny Sampana Sekoly Alahady noho ny fanokafana ny fankalazana an’Andriamanitra noho ny faha-160 taonany.

Manomboka mianatra ny katekomena anio tolakandro amin’ny 2ora sy fahefany.

Alarobia 14 des 2022 : Fiantsoana ireo birao rafitra rehetra anehoana ny tetibola 2023

Sabotsy 17 des 2022 @ 8 ora maraina : Mpihevidraharaha mahakasika ny Tetibola 2023

Alahady 18 desambra 2022 : Fivorian’ny mpandray ny fanasan’ny Tompo

Taratasy fisaorana : avy amin’ny FJKM Ambohipiara Ziona, noho ny Asa tanteraka ny 27 novambra 2022, fivarotana ireo vokatry ny tany sy valopy nentina nanampiana tamin’ny ezaka tafo.

FANOLORANJAZA

Faly ireo ray aman dreny noho ny nahazoany taranaka ka nanolotra izany zaza izany ho an’Andriamanitra. Rajaona Rina Tiffany no zaza natolotra tamin’izany, nentin’ny Mpitandrina amim-bavaka.

HAFATRY NY MPITANDRINA
Nanao fanentanana mahakasika ny Mariazy miara-mizotra tontosaina ny 29 janoary 2023 sy ny Batisa faobe tanterahina ny 12 febroary ny Mpitandrina.
Nambara fa manomboka anio ny fianarana ho an’ireo katekomena zokiny izay ho raisina amin’ny Pentekosta.
Nanentana ny Mpitandrina ho an’ireo Mpandray mazoto hanao fandalinam-pinoana hianatra SeFaLa.

Nanamafy ny fiarahabana ny Mpitandrina nitondra ny hafatra, Rakotoarimanana Jean Roussel, izy ary nisaotra azy noho ny hafatra izay nentiny.

RAKITRA SY FANOMEZANA

Ny Biraom-Piangonana Andriamasinoro Tantely no namaky ireo raki-pisaorana sy voady nataon’ireo mpianakavin’ny finoana tamin’ity alahady ity.
Tao ireo nisaotra an’Andriamanitra izay nahazo fahasoavana na sendra ady sarotra, ny nisaotra an’Andriamanitra noho ny fanatanterahin’ny Batisa ny zanany ary nangataka vavaka avy amin’ny Mpitandrina sy ny Fiangonana. Nisy ny nandray fahasoavana ka nisaotra an’Andriamanitra ; ny nangataka mba ho vita avokoa ireo tetik’asa  izay nokasaina teo aloha sy izay vao ho atao  nisy koa ny nangataka mba ho voaloha ireo trosa izay natao ary nangataka mba tsy hamotika ny fitoriana izay mihatra aminy ankehitriny. Ary tao koa ny nahatratra ny tsingeritaona nahaterahany ka nisaotra an’Andriamanitra sy nangata-bavaka.

Nisy tamin’ireo nanao voady sy raki-pisaorana no nangataka ny hira FFPM 164 : 1 Jesosy irery ihany  sy FF 39 : Ray ô mba faniriako

Ho fanoloran-tena sy fanolorana ny rakitra dia natao ny hira  FFPM 71 : 3  Mba omeo, mba omeo

ASA VAVOLOMBELONA

Telo ny Asa Vavolombelona natrehina :

 • Sakramentan’ny Batisa : Ny zaza Rakotondramboa Mirasoa sy Razafindramboa Harentsoa Aaron ary Razafintsalama Joshua Fitahiana
 • Fanokafana tamin’ny fombam-piangonana ny faha-160 taonan’ny Sekoly Alahady
 • Fizarana valisoa an’ireo mpianatra Sekoly Alahady nandritra ny taom-pianarana 2021/2022. Ao anatin’izao fanokafana ny fankalazana izao dia nozaraina Baiboly ireo mpianatra tsirairay ireo.
 •  

VAVAKA FANGATAHAM-PITAHIANA
Nisaotra ny Tompo ny Mpitandrina noho ny hafatra voaray, nahafantarana fa rehefa miteny hoe mahereza dia misy hoe mahery ao ary misy hoe ezaka. Tena fampianarana tokoa ny teninao ka nisaorany ny Tompo izany. Misaotra noho ny hafatra mafonja. Nahafantatra fa tokony ahery izahay rehefa manao ny asanao ka manatanteraka ny iraka. Rehefa misy miteny izahay hoe « itondray ny vokatry ny tany » dia mampatsiahy anay izany mba hizara fitiavana ahazoanay sitraka entina hampandrosoana ny asanao. Nitondra ambavaka ireo Fiangonana rehetra izay manana ny sampana sekoly alahady mba hiroborobo tokoa satria ao tokoa no fototra amin’ny fianarana ny teninao. Nivavaka ho an’ireo mpitory ny Filazantsara mba ahatanteraka ny hazakazaka masina.  Dia toy izany koa ireo toby masina mijoro, ireo fitaizana. Nentina amim-bavaka ny Foibe FJKM, filoha mpiandraikitra foibe, ny Synodamparitany, ny filoha, ny birao, ny mpandraharana, ny Sampana sy Sampan’Asa ary Asa, indrindra ny Asa fitantanana ny fananan’ny Fiangonana. Nentina amim-bavaka ny Kristiana eto amin’ny Fitandremana Amparibe Famonjena sy ny Zanaka am-pielezana. Nentina amim-bavaka ny ezaka hita maso izay ho tanterahin’ny Fiangonana mba ho tontosa soa amantsara. Ny komity manomana ny Fisotroan-drononon’ny Mpitandrina, ny Sampana sy sampan’Asa ary Asa eto Amparibe Famonjena ao anatin’ny fankalazana. Nentina amim-bavaka ireo mpianakavin’ny finoana izay nangata-bavaka, ireo izay misedra olana mba ho voavaha izany, ireo izay ao anatin’ny tsy fahasalamana sy ireo nanatanteraka voady sy raki-pisaorana. Nofaranana tamin’ny « Rainay izay any an-danitra » ny vavaka .

FAMARANANA NY FOTOANA
Nohiraina ny FFPM 81:1 Tao an-tsahan’i Betlehema.
Notononina ny Tondrozotra 2022 ary natolotry ny Mpitandrina ny Tsodrano
Notohizana ny hira FFPM 81 : 4.
Nipetraka ny Fiangonana nanao vavaka mangina ary nanonona ny Trinite masina.

IREO TOMPON’ANJARA
Nitendry ny orga: Raharinoa Fenitra (Mpiofana ho mpitendry orga)
Nikirakira ny fafana: Rakotonarivo Vatsy
Nikirakira  ny fanamafisam-peo: Rabiazamaholy Hery Lanto – Andriamahatana Rija
Naka sary: Ramahery Hasina
Nandray an-tsoratra : Robel Hanitra

Alahady 04 Desambra 2022

ALAHADY 04 DESAMBRA 2022
« AN’NY TOMPO NY FANJAKANA »

ALAHADY FAHAROA ADVENTO IANDRASANA NY KRISMASY
ALAHADY FANDRAISANA NY FANASAN’NY TOMPO

Fa an’i Jehovah ny fanjakana; ary manapaka amin’ny firenen-tsamy hafa Izy. Salamo 22:28

Alahady voalohany amin’ny volana desambra izay hibanjinana ny lohahevitra vaovao manerana ny sahan’ny FJKM hoe « AN’NY TOMPO NY FANJAKANA », ary koa alahady faharoan’ ny Advento. Andrianasy Fanja, Diakona avy ao amin’ny Vaomieran’ny Fifandraisana, no nitarika ny fotoana ary ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina no nitory ny Tenin’Andriamanitra. Amin’ny maha alahady voalohany azy, nisy ny fandraisana ny Fanasan’ny Tompo. Nisy ihany koa ny fiarahabana ireo nankalaza ny tsingerinandro nahaterahana nandritra ny volana novambra,  Litorjia endriny voalohany no narahina.

FANOMBOHANA NY FOTOANA 

Taorian’ny feon-javamaneno fidirana sy ny Fiarahabana apostolika, ho fisaorana sy fiderana an’Andriamanitra dia novakian’ ny mpianakavin’ny finoana teo am-pitsanganana ny 1 Tantara 29 : 11-13 : « Anao, Jehovah ô, ny fahalehibiazana sy ny hery sy ny voninahitra sy ny famirapiratana ary ny fiandrianana, dia izay rehetra any an-danitra sy etỳ an-tany; Anao ny fanjakana, Jehovah ô, ary Anao ny fisandratana ho Lohany ambonin’izy rehetra. Avy Aminao ny harena sy ny voninahitra, ary Hianao no manjaka amin’izao rehetra izao; eo an-tananao ny hery sy ny tanjaka, ka eo an-tananao koa ny mampahalehibe sy ny mampahatanjaka izao rehetra izao. Koa ankehitriny misaotra Anao izahay, ry Andriamanitray ô, sy midera ny anaranao be voninahitra. »

Rehefa vita izany dia natao ny hira FFPM 24 : 1, 5 « Ny lanitra ao ambony ao »

VAVAKA FISAORANA SY FIDERANA

Tsy tambo isaina ny soa omen’Andriamanitra Izay Mpanjakan’ny mpanjaka koa misaotra  Azy. Misaotra Azy noho ity alahady  voalohany mamarana ity taona ity. Ny tanan’Andriamanitra mahery no nihazona teo an-tanan’ny fahavalo, niseho ny fahasoavana noho ny nanomezan’Andriamanitra an’i Jesoa Kristy. Nomeny famelombelomana amin’ny alalan’izao fanompoam-pivavahana izao

NY SITRAPON’ANDRIAMANITRA 

« Manomeza an’i Jehovah, ry zanak’Andriamanitra, eny, manomeza voninahitra sy hery ho an’i Jehovah.  Omeo an’ny Tompo ny voninahitry ny anarany; miankohofa eo anatrehan’i Jehovah amin’ny fihaingoana masina. » Salamo 29 : 1-2 ;  « Horoahina hiala amin’ny olona ianao, ary ny fonenanao ho any amin’ny bibi-dia ary hampihinanina ahitra toy ny omby ianao ary ho kotsan’ny andon’ny lanitra, ary fetr’andro fito no holanina aminao, ambara-pahafantatrao fa ny Avo Indrindra no manapaka amin’ny fanjakan’ny olona ka manome izany ho an’izay tiany. » Daniela 4 : 22 ;  « Ny zanaka manaja ny rainy, ary ny mpanompo ny tompony; koa raha Ray Aho, aiza ary izay hajako? ary raha Tompo Aho, aiza izay tahotra Ahy ? »  Malakia 1 : 6a.

Taorian’ny fanambarana ny sitrapon’Andriamanitra dia noventesina ny hira ny FFPM 7 : 1, 2, 3, 4

« Misaora an’Andriamanitra ».

VAVAKA FIFONANA

Mahatsiaro tsy mendrika isika. Nambara ny sitrapon’Andriamanitra. Tokony hanome haja sy voninahitra Azy, nefa ny tena no matetika asandratra koa mifona. Be ny fireharehana eto amin’ny firenena sy ny fanaparam-pahefana ka manakona ny voninahitran’Andriamanitra. Koa mangataka  ny famelana. Asain’ny Teny hiankohoka sy hanompo ny Tompo nefa tsy mendrika satria tsy misy mampiavaka ny amin’ny fitafy andavanandro sy ny aty am-piangonana. Lavitra ny fahamasinana, be fitiavan-tena koa mifona.

Rehefa vita ny vavaka fifonana dia nohiraina ny FFPM 415 : 1-2-4  « Mifona Aminao izahay, Andriamanitra ô ! »

FAMELAN-KELOKA

Natolotra ny Teny famelan-keloka. Noraisin’izay mibebaka marina teo am-pitsanganana :

« Koa, indro, Izaho dia hitaona anao ka hitondra anao ho any an’efitra ary hanao teny malefaka hahafinaritra anao. Ary hatrany dia homeko anao ny tanim-boalobony sy ny lohasaha Akora ho varavaram-panantenana; Ary any no hamaliany toy ny tamin’ny andro fahatanorany, dia toy ny tamin’ny andro niakarany avy tany amin’ny tany Egypta… Dia hafafiko ho Ahy amin’ny tany ianao ; ary hamindra fo amin’i Lô-rahama Aho sady hanao amin’i Lô-amy hoe : oloko ianao ; ary ianao kosa hanao hoe : Andriamanitro Ianao»  Hosea 2 : 16-17, 25 ;  « Niteniteny foana ianao tamin’ny nianiananao tsy tò sy ny nanaovanao fanekena; Ka nitrebona toy ny zava-mangidy eny am-bavasa eny an-tsaha ny rariny. » Hosea 10: 4; « Fa ao an-tendrombohitra Ziona dia hisy izay sisa afaka, Ary ho masina izy; Ary ny taranak’i Jakoba hahalasa ny fananany…Ary ho an’i Jehovah ny fanjakana » Obadia 1 : 17- 21b.

Nohiraina teo am-pitsanganana ihany ny FFPM 430 : 1, 4 « Endrika sariaka » ary ho fanambarana sy fanehoana ny finoana ary ho fijoroana vavolombelona koa, dia niarahana nanonona ny Fanekem-pinoana Apostolika, laharana I.

Nipetraka ny Fiangonana ary nanao vavaka mangina tao anaty feon-javamaneno.

FOTOANA HO AN’NY ANKIZY SY TANORA 
Andriantseheno Rasoamaharo Hanitra Tiana, mpampianatra ao amin’ny K1 no tompon’anjara

«fa an’i Jehovah ny fanjakana; ary manapaka amin’ny firenen-tsamy hafa Izy » (Salamo 22 : 28) no andinin-tSoratra Masina noraisiny nakany hafatra. Niara-novakiana izany

Tantara kely no nentiny : Tao an-dakilasy dia nanontaniana hoe : iza no manolotena hanao « chef de classe ». Samy nanangan-tanana daholo. Natao ary ny fisarihana ka i Koto no lany.

Nisy fotoana tsy teo ny mpampianatra ka nisy nanakorontana tao an-dakilasy. Nandeha nandaza an’i Tafita tany amin’ny « Directrice » i Koto. Raha sendra tonga ny « Directrice » nijery tao an-dakilasy dia gaga nahita an’i Koto milalao sy mandrahona an’i Tafita. Voasazy i Koto ary nalana amin’ny maha « chef de classe » dia nifona.

Ny hafatra raisina amin’izany dia hoe : Tsy manararao-pahefana fa manetry teny. Mila manontany an’Andriamanitra hatrany ny sitrapony. An’ny Tompo ny fanjakana, Izy no tompon’ny fanjakana.

Rehefa vita izany hafatra fohy izany dia nohirain’ny fianakaviamben’ny Sekoly Alahady ny FFPM 171:1 « Jesoa Mpanjaka malaza ».
Ho setrin’izany hafatra izany dia nanao vavaka ny tompon’anjara ka nisaotra ny Tompo izy noho ny fampianarany hahatonga ny mpanompony tsy ho mora kivy sy hamoy fo fa hanovo hery hatrany ao amin’Andriamanitra. Ny Tompo no manjaka ka mangataka Aminy ny handehanana amin’ny fahamarinana hatrany.

RAHARAHAN’NY FIANGONANA 

« Amparibe Famonjena : Mifankatiava tsara, Hazony mafy ny finoana, Mahefa be amin’ny asan’ny Tompo »

Rakotomanana Andry, Biraom-Piangonana Sekretera Mpitantsoratra, no nanao ny tatitra.

Ny Salamo 22:28 ihany koa no Tenin’ny Soratra Masina nanombohany izany: Fa an’i Jehovah ny fanjakana; ary manapaka amin’ny firenen-tsamy hafa Izy”.

Ireto manaraka ireto ny vaovao sy raharaha tsara hofantatarina:

Avy any ivelany

 .FJKM FOIBE:

11 desambra : Antsa krismasy manomboka amin’ny 2 ora sy sasany ao amin’ny FJKM Isotry Fitiavana. Isan’ny mandray anjara amin’izany ny Maintimolaly Hasin’ny Famonjena.

.Fanasana

11 desambra : Ho fankalazana an’Andriamanitra noho ny faha 10 taona nitoriana, ny Feo Kanto dia manasa antsika ny amin’ny antsa fiderana hataony eto amin’ny FJKM Amparibe Famonjena, manomboka amin’ny 4 ora.

17 desambra : Fampiantranoana ny fankalazana an’Andriamanitra noho ny famaranana ny faha 80 taonan’ny Mpanazava. Manomboka amin’ny 9 ora maraina

Raharaha anatiny:

.5-11 desambra : Herinandrom-bokatry ny Sampana Sekoly Alahady

.11 desambra : Fidiran’ny Katekomena. Antsoina na tanora na olon-dehibe na zokiolona na ireo manana kilema. Hisy kilasy manokana famonjena ho an’ny olona rehetra

.19 -25 desambra : Herinandro Sambatra ; Ny fandaminana dia entin’ny Vaomieran’ny Aim-Panahy

.Fandraisana anjara amin’ny fanomanana ny fisotroandronon’ny Mpitandrina : Misy boatin-drakitra karakarain’ny KFM isam-baravarana handrotsahan’ny mpianakavin’ny finoana ny fandraisany anjara ny amin’izany.

.11 desambra : Fivorian’ny Mpihevidraharaha momba ny tatitry ny vola. Manomboka amin’ny 8 ora maraina.

.14 desambra : Fivorian’ny Biraon’ny rafitra, fanolorana vinanavina teti-bola.

.17 desambra : Fivoriana faharoa ny Mpihevidraharaha: momba ny tetibola.

.18 desambra : Fivoriana ankatoky ny Fandraisana.

.18 Fivoriana : Fanokanana tsangambato, famaranana taom-pankalazana an’ireo rafitra 5.

.1janoary 2023: Fiarahabana zokiolona. Misoratra anarana ireo feno 70 taona.

Fandraisam-pitenenan’ny Mpitandrina

Fanamafisana : Fianarana katekomena. Antso ho an’ny maniry hianatra SeFaLa, ho an’ireo manam-paniriana hanatanteraka mariazy miara-mizotra ny 29 janoary, toa izany koa ny Batisa faobe amin’ny 12 febroary. Ireo Katekomena zokiny horaisina  amin’ny Pentekosta 2023 (28 mey).

Manentana ny rafitra rehetra ny amin’ny fanatanterahana ny Herinandro Sambatra.

Nofaranana tamin’ny fiarahabana ireo vita fanamasinana fanambadiana ary nitondra amim-bavaka azy ireo ny Mpitandrina.

Fiarahabana ireo nahatratra ny tsingerinandro nahaterahana volana novambra 

Nasaina nitsangana izy ireo ary nanao ny teny fiarahabana sy firariantsoa ny Mpitandrina.
« Kanefa izao indrindra no hampaharetako anao. » Eksodosy  9 :16. Izany no Teny nentin’ny Fiangonana niarahabana ireo mpianakavin’ny finoana azy ireo ary nanao vavaka ny Mpitandrina. Rehefa dia nanatanteraka fanatitra  teny amin’ny alitara izy ireo. Nisy 60 ny isany.
Ny FFPM 3 : 1 « Isaorana anie Andriamanintsika » sy FF 48 : 1 « Andriamanitra Fitiavana» no nohiraina nandritra ny rakitra alitara.

RAKITRA SY FANOMEZANA 

Ny Biraom-Piangonana Andriamasinoro Tantely no namaky ireo raki-pisaorana sy voady nataon’ireo mpianakavin’ny finoana tamin’ity alahady ity.

Nisy ireo nanao raki-pisaorana noho ny tombon’andro na fahatratrarana ny fitsingerenan’ny andro nahaterahana. Nisy fianakaviana nangataka vavaka mba hitsaharan’ny hetraketraka ataon’ny olona. Tao koa ny nanao fisaorana an’Andriamanitra noho ny fahavitan’ny fanamasinana sy fitsofan-drano ny fanambadiany, ny nahazo delegasiona pastoraly lasa teo. Nisy ny nisaotra an’Andriamanitra nahavita dingana iray lehibe teo amin’ny fiainana na nisy fahoriana aza, ny nangata-bavaka hahavita fianarana. Nisy ny nangata-bavaka fa hanala fanadinana, mba tsy hanan-tahotra. Nisy koa ny nangata-bavaka ho an’ny fiainany. Tao koa ireo nisaotra an’Andriamanitra fa nahazo valim-bavaka : vita ny taratasy ho an’ny diany ho any ivelany.

Ny FFPM 20 : 1 « Tsaroanay tokoa izao », FF 37 : 2 « Fa tsy misy fahoriana », FF 14 : 2 « Jesoa apetraka Aminao », FFPM 449 : 4 « Mamy ny fitianao », Hiran’ny Hasin’ny Famonjena « Vavaka », FFPM 4 : 1 « Mamy ny fitianao », FF 46 :1 « Mba tantanonao, ry Raiko ! »  ary  « Misaotra Anao izahay » no hira nangatahan’izy ireo. (Miampy ireo hira natao nandritra ny rakitra alitara).

Teo am-panolorana ny rakitra dia nohiraina ny FFPM 75:3 « Andro malaza sady soa tokoa ».

FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA
Nohiraina ny FFPM 68:1-2 «Re tokoa ny feon’anjely»
Andrianary Rado no nivavaka, nangataka ny Fanahy Masina, nialoha ny namakiana nisesy ny Tenin’Andriamanitra izay notanterahin’Andrianary Mbolamasoandro. Samy Diakona ao amin’ny Vaomieran’ny Vola izy ireo.

Ireto manaraka ireto ny Perikopa voalahatra : Ny Testamenta Taloha dia ny Salamo 22 : 22-31 ary ny Testamenta Vaovao  dia ny Lioka 17 : 20-30 sy ny Apokalypsy 19 : 5-10.

TORITENY 
Nohiraina teo am-pitsanganana ny FFPM 183: 2 « Midina ry Fanahy ô » mialoha ny hafatry ny Tompo.

Araka ny lohahevitra banjinina hoe « AN’NY TOMPO NY FANJAKANA », dia ny Salamo 20 : 28 no andinin-tSoratra Masina noraisin’ny Mpitandrina.

Davida no mpanoratra io Salamo io ary maneho ny fahalehibiazana sy fahatsaran’Andriamanitra Izay mitondra izao rehetra izao, any an-danitra sy ety an-tany. Andriamanitra dia manana ny fahefana rehetra na ety an-tany na any an-danitra.

Raha fintinina ny tantara ao amin’ny Fanekena Taloha dia niditra mivantana eo amin’ny  fiainan’ny firenena Andriamanitra. Rehefa tafapetraka tao Kanana ny zanak’Isiraely dia nanangana mpanjaka olona. Tao anatin’ny fitondran’i Saoly dia ory izany firenena izany. Nefa rehefa Jehovah no manjaka dia tsy misy fahoriana.

Ny Advento dia fiomanana amin’ny fiverenan’i Jesoa Kristy. Andriamanitra miditra mivantana amin’ny fiainana.

Davida nametraka hoe Andriamanitra no manjaka satria an’i Jehovah ny fanjakana ary manapaka Izy. Inona ary no ambaran’i Davida ?

 • Mitondra ny olony araka ny sitrapony Izy

Izay sitrapony no hitondrany ary manaiky Azy sy mandray ny fahasoavany. Hoy Davida hoe rehefa manjaka Andriamanitra dia Izy no mitondra araka ny sitrapony :

 • Mandresy ny fahavalo rehetra Izy, ary mandresy ny firenena samy hafa ny olony
 • Miadana izay tany misy an’Andriamaitra miditra eo amin’ny fiainan’ny olona. Misy fandriampahalemana.
 • Mahomby amin’ny ezaka rehetra ataony ny olona. Misy fitahiana avy amin’Andriamanitra.

Izany no finoana hitarihana antsika. Raha manaiky, mino ianao, fa an’ny Tompo ny fanjakana dia ho tanteraka izany fandresena izany ary hisy fiadanana eo amin’ny fiainana rehetra ary ho tahian’Andriamanitra amin’izay rehetra atao.

Rehefa ny Tompo no mitsofoka ao amin’ny tantatra dia lasa mpandresy ianao, manana fiadanana ary mahazo fitahiana.

 • Manapaka ny firenen-tsamy hafa Izy

Hita ao amin’ny Isaia sy ny 2 Tantara hoe mpanjaka jentilisa nefa nampiasain’Andriamanitra io jentilisa io hamonjy ny firenen’Isiraely. Izany no mety hitranga. Mety misy olona tsy mahalala an’Andriamanitra akory nefa ataon’Andriamanitra hanampy anao, hamonjy anao.

Ohatra : Nenilava dia zanaka mpisikidy, toa izany ny rain’i Abrahama. Nampiasain’Andriamanitra ireny. Nofohazin’Andriamanitra.

Manome aina vaovao hatrany ny Tompo mba hahatonga ny amin’ny hoe hahazo ny firenena maro samy hafa ny fanapahan’ny Tompo.

 • Miandry ny fiavian’ny Tompo izaho sy ianao

Misy ny filazana fa amin’ny 2030 hono no ho tonga ny Tompo. Hitsena Azy izany isika ka fifaliana ho an’ny mpino, fa miomana ny hitsena Azy amin’ny voninahitra sy fifaliana. Hisy ady ety ambonin’ny tany. Ara-toetr’andro, be ny maha lasa saina ankehitriny. Manambara ny Tompo fa efa akaiky ny andro. Tsarovy fa ny 1000 taona dia toa ny 1 andro amin’ny Tompo. Tandremo !!!

Ny Fanjakan’Andriamanitra dia efa any an-danitra ka tahaka ny efa ety an- tany ihany

Fa an’i Jehovah ny fanjakana; ary manapaka amin’ny firenen-tsamy hafa Izy. 

Voninahitra ho an’Andriamanitra Irery ihany

Taorian’ny feon-javamaneno fohy dia nanatanteraka ny anjara hirany ny antoko mpihira Hasin’ny Famonjena « Mihobia ho an’ny Jehovah ry tany rehetra. »

VAVAKA FANGATAHANA 

An’Andriamanitra ny fanjakana any an-danitra ka aty an-tany dia manjaka Izy, tsy misy mahasakana Azy.

Mitondra amim-bavaka ny Fiangonana, ny mpitondra Fiangonana, ny toby  masina sy ny akany fanabeazana. Mangataka ny famindram-pon’Andriamanitra. Mivavaka ho an’ny FJKM, ny Filoha,  ny mpiara miasa, ny mpiandraikitra. Mivavaka koa ho an’ny SPP rehetra, na ny eto na ny any Ampitan-dranomasina, indrindra ny eto Antananarivo andrefana izay misy antsika, tarihin’ny Prezidà synodaly sy ny mpandraharaha rehetra, hahatanteraka ny Asa ho voninahitr’i Kristy. Mitondra amim-bavaka ny Kristiana eto an-toerana sy any Ampita, ny hetsika rehetra ataon’ny KFM mba hahita fahombiazana, ny fiomanana amin’ny Herinandro Sambatra, mba hahatsapa sy resy lahatra ny rehetra fa an’Andriamanitra ny fanjakana, Mivavaka ho an’ny Sampana, Sampan’Asa, Asa,  indrindra ireo anatin’ny fankalazana. Mivavaka koa ho an’ireo manam-pikasana sy efa niditra ao amin’ny SeFaLa. Mahatsiaro ireo sahirana, marary, manan-manjo. Misy ny amin’ny hopitaly. Ho sitrana soa aman-tsara. Misy ny efa ambavahoan’ny fahafatesana., hahita fiononana sy fampaherezana. Mahatsiaro koa ireo izay manana hataka manokana, mba hahazo valim-bavaka. Mivavaka manokana ho an’ireo nanao voady sy raki-pisaorana.

Nofehezina ho amboara tokana izany tamin’ny vavaka nampianarin’ny Tompo.

FAMARANANA NY FOTOANA 
Nohiraina ny hira FFPM 625: 1-5 « Mpamonjy soa malala ô » ary niarahana nanonona ny Tondrozotra 2022 dia natolotry ny Mpitandrina ny Tsodrano.
Ny hira FFPM 79 « Sambasamba Zanahary » no namarana ny fotoana.
Nipetraka ny Fiangonana nivavaka mangina nofaranana tamin’ny fanononana ny Trinite masina :

«Amin’ny anaran’ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina».

Feon-javamaneno

FANDRAISANA NY FANASAN’NY TOMPO

Ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina no nanatanteraka ny fotoana.

Teo am-piomanana dia nohirain’ny Mpandray ny FFPM 76 : 1 « Miderà anio, ry mino ». Nivavaka ary narahin’ny hira Antema 1 « Masina, Masina, Masina ».

Rehefa izay, natao ny Teny fanorenana sy vavaka fahatsiarovana. Nohiraina ny  FFPM 115 : 1 « Jesoa Tompo lehibe » dia nivavaka nangataka ny Fanahy Masina ny Mpitandrina, nanandratra ny kapoaka sy namaky ny mofo. Niarahan’ny Mpandray nanonona ny Vavaka Fanetrentena.

Tao anatin’ny fizarana ny mofo sy ny kapoaka no nanaovana misesy ny hira FFPM 90 « Tsy haiko ny milaza re », FFPM 107 « Maniry mafy aho », FFPM 109 « Nahafoy ny aiko Aho »

Nanangona ny kapoaka ny Diakona sy nananty ny rakitra, nandritra izany dia notanterahina ny Antema 16 «Isaoranay, Isaoranay».

FAMARANANA 

Nanome ny hafatra fohy ny Mpitandrina: «Izaho no Jehovah, Iray Masinareo, Mpamorona ny Isiraely sady Mpanjakanareo. Miasa Aho, ka iza moa no mahasakana izany ?» ary natolony ny Tsodrano. Natao ny hira « Mialoka Aminao » teo am-pamaranana.
Nirava tao anaty feon-javamaneno.

IREO TOMPON’ANJARA

Nitendry orga : Rabiazamaholy Hery Lanto sy ny Sampana Mpiangaly Zava-maneno (SMZM)

Nikirakira ny fafana : Raoliarizaka Bakoly

Nikirakira ny fanamafisam-peo : Ramahery Yves

Naka sary : Rakotoarisoa Falimandimby

Nandray an-tsoratra : Rajaofetra Voahangy