Alahady 27 Novambra 2022

ALAHADY 27 NOVAMBRA 2022 « MIOMANA HANDRAY NY MPAMONJY » ALAHADY VOALOHANY AMIN’NY ADVENTO

ALAHADIN’NY ZANAKA AM-PIELEZANA

ALAHADIN’NY KPMS (KOMITIM-PIRENENA MIADY amin’ny SIDA)

ALAHADY NITOKANANA NY FANAMIAN’NY STKZO

“ Ataovy izay efa nianaranareo sy efa noraisinareo ary efa renareo sy efa hitanareo tamiko; ary ho aminareo ny Andriamanitry ny fiadanana” Filipiana 4 : 9

Alahady mbola nanohizan’ny Fiangonan’i Jesoa Kristy eto Madagasikara ny fandinihana ny lohahevitra fitaizam-panahy: «  Miomàna handray ny Mpamonjy», nitondrana amim-bavaka ny komitim-pirenena miady amin’ny sida. Alahady natokan’ny Fitandremana ho fotoanan’ny zanaka am-pielezana ary nitokanana ny fanamiana vaovaon’ny sampana Tanora Kristiana Zokiny. Alahady niarahana tamin’ireo solotena avy amin’ny Fiangonana miara-mandroso avy eny Ambohipiara.

Ny litorjia endriny faharoa no narahina. Ny Filohan’ny Zanaka am-pielezana Rabaonarison Sahondravololona no nitarika ny fotoana ary ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina no nitondra  ny hafatra.

FANKALAZANA AN’ANDRIAMANITRA
Taorian’ny feon-javamaneno, dia nanao ny Fiarahabana apostolika ny mpitarika. Niara-nanandratra Ilay Tsitoha ny mpianakavin’ny finoana, tamin’ny famakiana teo am-pitsanganana ny Salamo 9 :1-6 : « Hidera an’i Jehovah amin’ny foko rehetra aho; hanambara ny fahagaganao rehetra aho. Ho faly sy ho ravoravo Aminao aho; hankalaza ny anaranao aho ry Avo Indrindra ô, Satria lasa nihodina ny fahavaloko, nirepirepy izy ka ringana tsy ho eo anatrehanao. Fa efa nitsara ahy Ianao ka nanome ahy ny rariny; mipetraka eo amin’ny seza fitsaranao Ianao ho Mpitsara marina. Efa nanarinao mafy ny jentilisa, efa naringanao ny ratsy fanahy, ny anarany efa nokosehinao ho faty mandrakizay doria. Ny amin’ny fahavalo, dia tanteraka ho mandrakizay ny fandravàna azy; ary izay tanàna efa noravanao, dia very na dia ny fahatsiarovana azy aza. » Haleloia, Amen.
Natao ny hira FF 24 : 1, 5  « Mahereza ! ny Tompo momba anao ».

VAVAKA FISAORANA SY FIDERANA

Nisaotra ny Tompo ny mpitarika noho ity tombonandro ity ary nisaotra noho ny fotoana izay nomeny ho an’ny Zanaka am-pielezana. Misaotra fa afaka mankalaza ny Tompo indray. Mendrika ny Tompo ny dera sy ny laza.

Mpanota mahantra nefa izahay, hoy ny mpitarika, ka manatona anao amin’ny fo mangorakoraka, mifona noho izany tsy fahamendrehana izany. Ianao, izay Tompo tsy manisa ny heloky ny mpanota.

Mangataka izahay mba hanatrika feno izao fotoana izao ho voninahitry ny anaranao irery ihany. Amen.

FOTOANA HO AN’NY ANKIZY SY NY TANORA
Andrianjafitrimo Elia mpampianatra ao amin’ny kilasy faha 2 no nanatanteraka ny fotoana.

Vavaka no nanombohany izany ary nangataka mba hitoetra ny Teny izay ampianarina. « Ary na inona na inona no ataonareo, dia ataovy amin’ny fo, tahaka ny ho an’ny Tompo, fa tsy ho an’olona » Kolosiana 2 : 3 no nentina nangalana ny fampianarana.
Nisy mpivady, mpivarotra tady no asany ary dia nahalafo be dia be mihitsy rehefa nody tany an-trano ny hariva. Rehefa hatory izy ireo dia nampahatsiahy ramatoa fa vokadehiben’ny Fiangonana ny alahady, ka nanontany hoe inona no tokony hatao. Aleo tsy kitihina ny vola, hoy rangaha fa aleo ny ambin’ny tady izay tsy lafo no haterina atao vokatra. Ireo tady ireo nefa dia efa ratsy dia ratsy tokoa. Nony alina ny andro, dia samy nanonofy izy mivady ary nitovy ny nofiny. Nandritra ny vokadehibe dia tonga ny Tompo, ary nakariny any an-danitra avokoa ireo izay nanao vokatra niaraka tamin’ny vokatra nentiny. Rehefa teo amin’izy mivady dia nentina niakatra izy ireo tamin’ny tady izay nentiny. Nosintomina tamin’ny tady izy ireo ka rehefa teny ambony teny dia tapaka ny tady ka nilatsaka indray izy ireo.

Nony maraina ny andro dia nifampiresaka izy ireo ary tonga saina fa tsy mety ity vokatra izay nokasainy omena ny Tompo ity. Niova hevitra izy ireo ka nanome lehibe tokoa ho an’ny Tompo.

FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA
Nohiraina ny FFPM 786 : 1 « Ny Teninao rehetra ». Rasoavatsahara Lanto no nitarika ny vavaka mialoha ny famakiana ny Soratra Masina. Ireto kosa ny perikopa voalahatra novakiana androany alahady : Isaia 50 : 4-9 ; Jaona 1: 9-13 ; 2 Petera 3:14-18. Razafindralambo Andrinirina, Rakotonirainy Josie sy Randriamanana Toky ary Rakotoson Andrianasy Andriamanantena Rova no nanatanteraka ny vakiteny. Natao ny FFPM 205 : 4 « Fa teny mampisava » no notanterahina mialoha ny hafatra nentin’ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina.

TORITENY 
Niarahaba sy nankasitraka ny Fikambanan’ny zanaka am-pielezana ny Mpitandrina teny am-piandohana satria afaka mifanotrona sy mandray anjara amin’izao fanompoam-pivavahana izao.

Ny bokin’ny II Petera 3 : 14-18 no nitondrany ny hafatra.

Taratasy nalefa ho an’ny Jiosy sy ny Kristiana any am-pielezana ity taratasy ity. Ny antony dia ho fampaherezana azy ireo ny amin’ny fiainana misy, na mora na sarotra.

Tsy mora izany miaina ny Filazantsaran’i Kristy izany tamin’ny fotoan’andro. Eny fa na dia amin’izao fotoana izao aza.

Ny mijoro no vavolombelon’i Kristy eny an-dalana dia hita fa sarotra amin’izao fotoana izao, Eny fa na dia isika samy Kristiana aza. Zakaintsika daholo izany rehetra izany.

Misy zavatra 3 ampitaina eto :

Manaiky ny faharimpon’ny Tompo ny famonjena

Miresaka faharetana sy fiharetana izany. Rehefa mpanara-dia ny Tompo ianao dia tsy maintsy miharitra sy maharitra. Mandeha ny fotoana ary ao anatin’izany no mila fiharetana sy faharetana. Izany fotoana izany dia mety ho fohy, mety ho lava, nefa dia mila izay faharetana izay hatrany. Tsy isika no mamaritra izay fotoana izay fa Andriamanitra ihany.

Izay maharitra hatramin’ny farany no hovonjena, hoy ny Tompo. Mila manaiky ny faharimpon’Andriamanitra isika.

Ny fitandremana mba tsy hahatonga antsika ho voataonan’ny fahadisoan’ny ratsy fanahy

Miaina ny andro farany isika izao.  Maro dia maro tokoa ny ratsy mitranga ary satana dia mandrovi-tsihy mihitsy amintsika zanak’Andriamanitra.

Rehefa manao zavatra, hoy ny Mpitandrina, dia ataovy amin’ny fo, toy ny an’ny Tompo ; satana dia mitarika anao tsy hanao izay sitrapon’Andriamanitra. Betsaka ny endrik’izany etsy sy eroa.

Mila mitandrina isika manoloana ny fampianarana samihafa.

Tsy mora nefa ny mandray an’i Jesoa sy ny manaraka Azy. Eo indray dia ilaina ny faharetana sy fiharetana. Mila mitandrina mba tsy ho voataona.

Isika tsy mba naman’izay mihemotra, fa naman’izay mino amin’ny famonjena ny fanahy. Raha misy izany fihemorana izany dia tsy afaka ny ho faty intsony ny Tompo. Efa natolony ny ainy ho famonjena antsika. Mila mitodika ary mibebaka Aminy isika raha izany ary rehefa voavela ny heloka dia manana izay fiharetana izany.

Raha mbola mahatsiaro mibebaka isika dia mbola misy izay ny Fanahy Masina ao anatintsika.

Nanentana moa ny Mpitandrina fa raha manana fotoana ianao dia aza laniana amin’ny facebook fa mba hatokany ho an’ny Tompo mba hibanjinanao ny famonjena.

Mandiniha tena ny amin’ny toerana misy anao sy ny fifandraisanao amin’Andriamanitra.

Tohero ny ratsy, fa rehefa avy manohitra izany ianao dia tsy ho very fa hiaraka aminao hatrany ny Tompo.

Mba hahatonga antsika hitombo amin’ny fahasoavana sy ny fahalalana an’i Jesoa Kristy Tompontsika sy Mpamonjy antsika.

Maninona no tononina miaraka eto daholo « Jesoa, Kristy, Tompo, Mpamonjy » ?

Ny anton’izany dia ao anatin’ny fotoana farany isika ary mila antoka fa Andriamanitra marina, Ilay Zanaka no manatanteraka ny asa eto. Io ilay Zanak’Andriamantira.

Izany dia hanehoana fa ny fandresena rehetra dia ao amin’io Jesoa Kristy io.

Ny fahazotoanao mivavaka, na aiza na aiza misy anao dia mampitombo ny fahalalanao Azy eo amin’ny fiainanao. Rehefa tsy misy izany dia mihena ka tsy mitombo ny fahasoavana ao aminao.

Na ilay toerana efa nomanin’ny Tompo ho anao aza dia lavinao raha tsy manao izany ianao.

Maninona moa no amin’ity andro anio ity, izay alahadin’ny KPMS no itondrana izany hafatra izany, dia satria fantatra fa avy amin’ny ratsy no nahatonga izany aretina izany ka nananganana ity komity ity entina amim-bavaka, hiadiana amin’izany aretina ratsy izany.

Raha nosoratana ho an’ny zanaka am-pielezana izany hafatra izany taloha dia mbola mitombona ihany izany ankehitriny. Nilaza moa ny Mpitandrina fa rehefa lasa manambady dia tokony hitohy foana ny fahazotoana izay nananana fony mbola tato ka tsy tokony hovaina.

Sao hoe rehefa tsy ato Amparibe no mivavaka dia lasa malaina.

Tokony miezaka hatrany hanatona ny Tompo, tokony haharitra ny amin’ny asa fanompoana. Taomy ny fianakaviana raha toa misy malaindaina mba hanana izay faharetana izay.

RAHARAHAN’NY FIANGONANA
« Amparibe Famonjena : Mifankatiava tsara, Hazony mafy ny finoana, Mahefà be amin’ny asan’ny Tompo »

Razafimaharo Mamy, Biraom-piangonana, no namaky ny raharaha tsara ho fantatry ny Fiangonana

« Fa ianareo rehetra dia zanaky ny mazava sy zanaky ny andro ; tsy an’ny alina na an’ny

maizina isika. Koa dia aza mba matory toy ny sasany isika, fa aoka hiambina ka

hahonontena. »I Tesaloniana 5:5-6.

Amin’ny maha alahadim-bokatry ny  zanaka am-pielezana dia nanao teny fiarahabana azy ireo izy.
Raharaha  ivelany 

-Foibe FJKM-Departemanta Fiangonana : Manainga ny Synodamparitany sy ny Fitandremana manerana ny sahan’ny FJKM mba hanokatra sy hanohy ny fanatanterahana ny fanompoam-pivavahana amin’ny teny anglisy isam-pitandremana.

-SPAA 10-AFF9 Trano : ho fanohizana ny asa tanterahin’ny AFF 9 trano sy ny Fitandremana miara-miasa amin’ny Asa Fitoriana ny Filazantsara ankalamanjana, manaraka ny lalamby (Ankadimbahoaka-Isotry) sy fitsidihana an-tokantrano eny amin’ny manodidina, dia asaina ny mpino miaraka amin’ny AFF isam-pitandremana, ho tonga amin’ny fampiorenana sy fifampizarana amin’ny alarobia 30 novambra amin’ny 2ora 30 ao amin’ny FJKM atsimon’Imahamasina.

Raharaha anatiny
-Tontosa io alahady io ny fanokanana ireo fialofana vaovao, tsangambaton’ny faha 65 taona STKZO.

Taratasy avy amin’ny rafitra

-Biraon’ny Fiangonana : Antsoina ny Mpihevi-draharahan’ny Fiangonana (Diakona, Loholona ary solotenan’ny SSAA) ho tonga ny sabotsy 3 desambra amin’ny 8 ora maraina ao amin’ny Akany Rainimamonjy. Amin’io no hitondran’ny BFG sy ny Mpandinibola ny tatitry ny vola.

-KFM : Araka ny antso nataon’ny Mpitandrina dia entanina izay rehetra manam-pikasana

hiroso amin’ny fanambadiana miara-mizotra, Batisa faobe, ary katekomena zokiny mba

hanatona ny komity haka ireo dinidinika sy taratasy hofenoina amin’izany. Toy izany kioa ireo rehetra nohamasinina fanambadiana, nandray ny sakramentan’ny Batisa sy noraisina ho Mpandray ny Fanasan’ny Tompo nandritra ny fotoana niasan’ny Mpitandrina  Raharijaona

Solofonirina teto Amparibe.

-Ho an’ny zanaka am-pielezana : havaozina ny lisitr’ireo any Ampitan-dranomasina. Hisy solotenan’ny zanaka am-pielezana ao anatin’ny KFM, handray ny anarana sy ny adiresin’izy ireo.

Hafatry ny Mpitandrina
Nanao fanentanana mahakasika ny Mariazy miara-mizotra hotontosaina ny 29 janoary 2023 sy ny Batisa faobe tanterahina ny 12 febroary ny Mpitandrina, noho ny Jobily Fisotroan-drononony.
Miditra ny desambra 2022 ny katekomena zokiny ary raisina ho Mpandray ny alahadin’ny Pentekoty 2023.
Nanentana ny Mpitandrina ho an’ireo Mpandray mazoto hanao fandalinam-pinoana, hianatra SeFaLa.

Nanentana ihany koa izy ny amin’ny boky tononkalo nosoratan’ny zanaky ny Fiangonana, ny Mpitandrina Ramino Ny Ilo Jihy, izay hamidy eo an-tokotanim-piangonana.

RAKITRA SY FANOMEZANA

Amin’ny maha Alahadin’ny zanaka am-pielezana dia nanao ny rakitra alitara ireo zanaka am-pielezana marobe, izay tonga nanatrika ny fotoana. Izany dia nataony ho fandraisana anjara amin’ny fikarakarana ny fisotroan-drononon’ny Mpitandrina.

Novakiana avy eo ireo raki-pisaorana sy raki-boady.

Nisy mpianakavin’ny finoana nangataka vavaka mba hialan’ny asan’ny maizina mihatra aminy. Hiatrika fanadihadiana ka nangataka ny hitondrana azy amim-bavaka. Nisy nanao raki-pisaorana noho ny sakramentan’ny Batisa izay horaisina. Misy ny nanao raki-pisaorana noho ny fitahiana sy fahasoavana izay voarainy tamin’ny Tompo. Misy ny nahatratra ny tsingerinandro nahaterahana ary nisy ny nangata-bavaka ny amin’ny fiainany sy ny fianarany.

Ireo hira nangatahan’ny mpianakavin’ny finoana : FF 26 : 2 « Jesosy rehereheko » ; FF 39 : 1 «  Faniriako ». Ho fanolorantena sy fanolorana ny rakitra dia natao ny hira FFPM 275 : 1, 2 : « Raisonao ry Tompo soa ».

ASA VAVOLOMBELONA

 • Ny Batisan’ny zaza Andrianaharison Aiko, Andrianaharison Aina, Robson Lucas, Robson Rubis ary Rabenatoandro Nomena.
 • Ny fanokanana ireo fanamiana vaovaon’ny mpikambana Sampana Tanora Kristiana Zokiny.

VAVAKA FANGATAHAM-PITAHIANA
Nangatahina ny Tompo hampiomana ny olony hitsena Azy. Nentina amim-bavaka ny Fiangonana, ny mpitondra Fiangonana, ny mpitory Filazantsara, ny toby masina rehetra mijoro, ny akany fitaizana sy ny sekoly fanabeazana. Nentina amim-bavaka ny Foibe FJKM, ny Filoha mpiandraikitra foibe, ny Synodamparitany, ny Filoha, ny Birao, ny mpandraharana, ny sampana sy sampan’asa ary asa, indrindra ny asa fitantanana ny fananan’ny Fiangonana. Nentina amim-bavaka ny Kristiana eto amin’ny Fitandremana Amparibe Famonjena sy ny Zanaka am-pielezana. Nentina amim-bavaka ireo Fiangonana miara-mandroso ary entina manokany ny Fitandremana Ambohipiara izay miara-manatrika eto ankehitriny. Nentina amim-bavaka ny ezaka hita maso izay hotanterahin’ny Fiangonana mba hotontosa soa aman-tsara ; ny komity manomana ny Fisotroan-drononon’ny Mpitandrina, ny Sampana sy sampan’asa ary asa eto Amparibe Famonjena indrindra ireo ao anatin’ny fankalazana. Nentiny amim-bavaka manokana ny STKZokiny izay nanolotra fananana tsangambato ho an’ny Fiangonana. Enga anie hiroborobo hatrany ny asan’izany sampana izany. Nivavaka ho an’ireo izay nanohy ny asa Sefala mba hazoto hatrany amin’ny firosoana lalina kokoa ny amin’ny fanompoana Anao. Mivavaka ho an’ireo sahirana, marary ary manan-manjo, ireo mpanompo nangata-bavaka manokana na ny manatrika eto izany na tsia. Nangata-bavaka manokana ho an’ireo nanao raki-pisaorana sy voady. Izay miatrika ny ady sarotra eo amin’ny fiarahamonina mba tsy hisaraka aminy Ianao. Ireo mpanompo izay nahatsapa fahasoavana mba hitohy hatrany ka tsy ho tapaka izany. Izay handray ny sakramentan’ny Batisa mba hahita fitia Aminao. Tsaroana izay tratry tsy ny fahasalamana mba ho sitrana soa aman-tsara. Izay nahatratra ny tsingerinandro mba hotahianao hatrany amin’ny androm-piainana iray manontolo. Nofaranana tamin’ny vavaka : Rainay Izay any an-danitra izany vavaka izany.

FAMARANANA NY FOTOANA
Nohiraina ny FFPM 643 : 1 « O ! mandrosoa mba ho tena mpandresy ».
Notononina ny Tondrozotra 2022 ary natolotry ny Mpitandrina ny Tsodrano
Notohizana ny hira FFPM 643 : 3 « Mba matokia ny hery tsy hita ».
Nipetraka ny Fiangonana nanao vavaka mangina ary nanonona ny Trinite Masina.

FANDRAISANA NY FANASAN’NY TOMPO

Ho fanomanam-panahy sy ho fanatrehana ary fanehoana mialoha ny famakiana ny Soratra Masina, dia nohiraina ny FFPM 447 : 1, 3 “ Ianao ry Kristy Tompo”. Natao ny vavaka, narahina ny hira A1 « Masina, Masina, Masina ». Rehefa izay, natao ny Teny fanorenana sy ny vavaka fahatsiarovana. Nohiraina ny FFPM 444 : 4 “ Ry Raiko feno antra » dia nivavaka, nangataka ny Fanahy Masina ny Mpitandrina : nanandratra ny kapoaka sy namaky ny mofo. Niarahan’ny Mpandray nanonona ny vavaka fanetrentena. Natolotra ireo Diakona vehivavy tompon’anjara tsirairay ny mofo ary an’ny Diakona lehilahy ny kapoaka. Tao anatin’izany no nanaovana misesy ny hira FFPM 482 “ Jehovah ô, Ianao nandinika ahy ; FFPM 107 “ Maniry mafy aho ”; FFPM 261 “Ankehitrio no isehoanao“. Nony voazara tamin’ny Fiangonana ny mofo sy ny kapoaka, dia ny Diakona indray no notoloran’ny Mpitandrina. Rehefa samy vonona ny Mpandray ny Fanasan’ny Tompo dia nitsangana ka niara-nihinana sy nisotro. Taorian’ny fahanginana fohy dia ny ampahan-kira FFPM 469 « Mamy, ry Jesoa ny Fitiavanao » no natao ary nisy vavaka fisaorana. Nanangona ny kapoaka ny Diakona sy nananty ny fanatitra, nandritra ny fanatanterahan’ny Fiangonana ny hira FFPM 465 ”Ry Jeso ô, ry Jeso”. Ny hira farany dia ny FF 47 : 1 “ Fiadanana ” nofaranana tamin’ny Amen.

Ny hafatry ny Mpitandrina tamin’ny Fandraisana dia ny Filipiana 4 : 9 “ Ataovy izay efa nianaranareo sy efa noraisinareo ary efa renareo sy efa hitanareo tamiKo; ary ho aminareo ny Andriamanitry ny fiadanana”.

Nisy vavaka mangina sy fanononana ny Trinite masina, dia nirava ny Fiangonana tao anaty feon-javamaneno.

Teo am-piravana dia nanao ny lavantimbokatra notanterahin’ireo solotena avy any amin’ny Fitandremana Ambohipiara hanaovana ny tafotranom-piangonana.

IREO TOMPON’ANJARA
Nitendry ny orga : Ranaivoson Jacky – Harentsoa Rova
Nikirakira ny fafana: Rajaofetra Arielle

Nikirakira  ny fanamafisam-peo: Rabemananoro Jonathan
Naka sary sy soratra : Robel Hanitra

Alahady 20 Novambra 2022

ALAHADY 20 NOVAMBRA 2022
“ MIOMÀNA HANDRAY NY MPAMONJY ”
ALAHADY FAHA-XXIII MANARAKA NY TRINITE

ALAHADY NASIONALIN’NY SAMPANA MPANAZAVA SY TILY (SAMPATI)

IVON’NY HERINANDROM-BOKATRY NY SAMPATI FIVONDRONANA FAHAFOLO A « HERIN’NY FAMONJENA ”

“ Hetseho mafy ny herinao ” Nahoma 2 : 2e

Ny mpikambana ao amin’ny SAMPATI eto amin’ny fitandreman’ Amparibeno nandray anjara tamin’ny fitarihana, fotoana ho an’ny ankizy sy ny tanora, vavaka fangatahana ny fahafenoan’ny Fanahy Masina, vakiteny, fanatazana ny rakitra faharoa sy nanao ny tatitry ny asa noho ny ivon’ny herinandrom-bokatr’izy ireo amin’ity taona 2022 ity ao anatin’ny fankalazany an’ Andriamanitra noho ny faha-60 taonany.

Andrianarimihamina James no nitarika. Ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina no nitondra ny Tenin’Andriamanitra tamin’ny Fiangonana.

Fandaharana iombonana manerana ny Fiangonan’i Jesoa Kristy eto Madagasikara (FJKM) no narahina, litorjia endriny fahatelo.

739 no olona nanatrika ny fotoana.

FANOMBOHANA NY FOTOANA

Ho fiderana an’Andriamanitra sy fanomezam-boninahitra Azy dia niarahana namaky teo am-pitsanganana ny Apokalypsy 15 : 3b-4. Niraina ny FFPM 6 « Avia miondreha ». Nisy vavaka fiderana.

FOTOANA HO AN’NY ANKIZY SY TANORA

Ny mpampianatra Sekoly Alahady ao amin’ny K3 Andriamahery Hanitra no nitarika izany.

Nisy fiarahabana sy vavaka.

Ny andinin-tSoratra Masina niompanan’ny hafatra dia hoe : » Endrey ny hamamin’ny  Teninao, raha andramako ! Mihoatra noho ny tantely ato am-bavako aza ! «  Salamo 119 : 103.

Miasa mafy ny tantely, voafetra androm-pahavelomany. Mitety voninkazo izy ireo, mitady sakafo, tsy mba mipetra-potsiny, tsy tia mitoetra amin’ny toerana maloto, mitondra mamy ary manasoa ny olombelona satria azo atao sakafo sy fanafody ny tantely vokariny.

Andeha koa isika hanao toy izany : hiasa mafy ho an’ Andriamanitra. Mila mahafoy fotoana sy vola amam-karena isika manao ny asam-panompoana. Andeha isika hankamamy ny Teniny satria mahavelombolo ny fandraisana izany amin’ny alalan’ny fianarana Sekoly Alahady, fihainonaa ny Teniny, handeha lavitra hizara famonjena, hanasoa ny hafa, hanampy, hampahery amin’ny fitondrana am-bavaka.

Nohirain’ny fianakaviamben’ny Sekoly Alahady teo am-pitsanganana ny FFPM 207 : 1 « Mamy ny Teninao » ary nisy vavaka. Nitohy ny fotoana.

FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Noredonina ny FFPM 176 : 1, 3 ,5 “ Avia Fanahy Masina ô! ”. Rabearinoro Harimino no nanao ny vavaka fangatahana ny fahafenoan’ny Fanahy Masina sy namaky ny Testamenta Taloha raha Ranaivo Rahamefy Radon laina no namaky ny Testamenta Vaovao. Ny perikopa voalahatra dia : Deoteronomia 33 : 26-29 ; Jaona 4 : 39-45 ; I Tesaloniana 5 : 1-11. Natao ny hira FFPM 269 : 1, 2 “ He tianay ny monina eto ”. Toriteny no nanaraka izany.

TORITENY (famintinana)

Ny I Tesaloniana 5 : 1-11 no andinin-tSoratra Masina nisintonana ny vatsim-panahy.

Ny perikopa dia miresaka ny fihavian’i Kristy indray. Voalaza fa ho avy fanindroany Izy. Tsy fantatra ny fahataperan’ny fotoana farany. Ambara hoe io no andron’ny Tompo, na fara andro (tsy afangaro amin’ny andro farany). Any amin’ny Testamenta Taloha dia andron’i Jehovah no ilazana izany : hamaly sy hitsara Izy, fotoana izay hisehoan’ny fahoriana sy fijaliana, toy ny fanehoana ny fahatezerany amin’izay tsy manaraka ny sitrapony.

Mizara telo ny hafatra eto :

 • Tampoka tsy ampoizina io fotoana io
 • Tsy tokony hatahotra izany ny mpino
 • Ny toky sy fanantenana eo anatrehan’izany
 • Tampoka tsy ampoizina io fotoana io

Tsy misy mahafantatra na ny anjelin’ny lanitra aza, na Jesoa Kristy aza, satria an’Andriamanitra io fotoana io.

Hoy i Paoly : “ Toy ny fihavian’ny mpangalatra amin’ny alina”, izany hoe tsy mampandre fa manapoka. Toy ny fandrika izany satria voasarona ao ny zavatra, tokony hisy fiambenana amin’ny alina tsy hiharan’ny loza sy atambo. Anarina sy ampitandremana isika mandre ny Filazantsara sao variana sy mbola mangataka andro.

“ Toy ny fahararian’ny vehivavy hiteraka ” : tombam-potoana no omen’ny mpitsabo ny mitondra vohoka, misy famantarana, tsy hoe miandry an’izay fa mety ho lasa aloha na aoriana.

Tsy ampoizina ny fahatongavan’ny Tompo ka miomàna handray Azy.

 

 • Tsy tokony hatahotra izany ny mpino

Ny mpianatra, ny olona mino dia zanaky ny mazava, tsy tratran’ny aizina, mazava aminy daholo ny fiainana, azy io fotoana io fa efa nandrasany ka rehefa tonga dia tsenainy. Raha toa isika matahotra izany dia misy tsy manjary ny fiainantsika, mihanahana, very amin’ny fiainan’izao tontolo izao. Miomana mandrakariva ny amin’izany isika.

Mody tambazan’i satana ianao dia variana, izay ilay fitaka tsy maintsy hiambenantsika. Vakio ao amin’ny Efesianina 6 : 10-18 : tsy misy irika hidiran’ny fahavalo, satria voaaro hatrany an-tampin-doha ka hatrany am-paladia.

Ny andron’ny Tompo na fara andro dia hanomezana valim-pitsarana, hijinjan’ny rehetra izay nafafiny tety ambanin’ny masoandro, hamaly ny fahavalony amin’ny fahatezerana Izy. Izay maditra dia ho any amin’ny farihy mirehitra afo fa ho an’ny mino handraisana ny valin’ny fiaretana vokatra tsara ho amin’ny fiainana mandrakizay.

 

 • Ny toky sy fanantenana eo anatrehan’izany

Efa miomana tokoa isika miandry.an’izany am-panahy sy fanantenana. Raha tena mpanara-dia Azy dia mitafy ny fiadian’Andriamanitra. Hiavaka tsara izay manaiky an’i Jesoa Kristy ho Tompony, tsy eo ambany fahatezeran’Andriamanitra satria mitazona ny finoana, natsangany ho zanany, isan’ny manana anjara ho amin’ny famonjena, faly, ravoravo, tretrika, hiditra amin’ny fahatanterahana, fahasambarana mandrakizay.

 

Aoka isika hifanohana, hifanampy hahatonga izany fiainana izany ho azontsika mino.

 

Ao amin’ny Deoteronomia 33 : 26-29 dia voalaza fa lehibe Andriamanitra, manana ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany, manafaka antsika amin’ny fahoriana. Mitondra fitahiana sy fanambinana ho antsika Izy.

Ankamamio ny Teniny, aza misaraka amin’izany, maro ny fomba azo ihainoana izany : Baiboly efa misy mamaky dia henoina fotsiny, “ radio ”, “ applications ”, …

 

Ivom-bokatry ny SAMPATI izao. Aoka isika hifanohana, samy ho tafita amin’ny fiavian’ny andron’ny Tompo.

Toetsaina, toepo, toepanahy entin’ny SAMPATI mijoro :

 • tsy mifanary amin’ny sarotra fa mifanampy foana na avy aiza, na tsy manao fanamiana, hatrany amin’ny fianarana sy fiainana samihafa. Aza avela ho variana ny namanao. Torio ny Filazantsara ;
 • Mifanohana tsara rehefa hanao zavatra : avondrony mihitsy ny heriny manontolo hahalalan’ny olona azy, mba ho vita ny asa ka tsy ho menatra ny tomponandraikitra, fifanohanana azo tsapain-tanana, tsy manao kitoatoa ;
 • Sahy manao fanamby goavana : voasokajy anaty sampana mitaiza tanora sy ankizy ka tohanana. Mba ho tonga fianarana ho an’ny sampana velona eto anivon’ny fitandremana. Jereo ny vitsika kely fa mahavita zavatra, toy izany koa ny tantely. Ny SAMPATI dia manana andraikitra sy adidy.

 

Handray ny Mpamonjy isika, hiatrika ny Krismasy isika raha tsy mbola tonga ny Tompo. Mahaiza miomana.

Velomy tsara ny finoana sy fanantenana. Izay rehetra mampandroso dia raiso sy iaino.

Ho an’Andriamanitra ny voninahitra. Amen.

Nisy feon-javamaneno fohy.

VAVAKA

Nisy vavaka setrin’ny toriteny sy fifonana. Niraina ny FFPM 460 : 1, 4 “ Ario ny tahotrao ”. Notolotry ny mpitarika ny Teny famelan-keloka ao amin’ny Asan’ny Apostoly 3 : 19a. Niraina ny FFPM 428 : 2 “ Reko izao, ry Tompo ”. Ho fanambaran’ny Fiangonana ny finoany dia niarahana nanonona ny fanekem-pinoana laharana fahatelo. Nisy feon-javamaneno fohy ary nanao ny hira « Amorony mandrakizay » ny Sampana Tanora Kristiana (STK).

TATITRY NY SAMPANA

Ramialijaona Faniry no namaky ny tatitry ny asan’ny SAMPATI, narahin’ny famakiana ny hafatra avy amin’ny SAMPATI Foibe izany. Ny hira fanevan’ny faha-60 taona « Hetseho mafy ny herinao » no niarahan’ny beazina natao.

RAHARAHAN’NY FIANGONANA

« Amparibe Famonjena : Mifankatiava tsara, Hazony mafy ny finoana, Mahefa be amin’ny asan’ny Tompo »

Razafimaharo Mamy no namaky ny raharaha tsara ho fantatry ny Fiangonana sy hentiny amim-bavaka ary hotanterahiny. Ny Romana 13 : 12 no nanombohany izany.

Entanina ny Fiangonana hisasa tanana sy hanao arovava orona noho ny fiakaran’ny tahan’ny olona voan’ny COVID.

Ireto avy ny fivoriambe faharoa mandritra ny herinandro :

 • alatsinainy 21 novambra 2022 amin’ny 6 ora hariva : Asa Fitoriana ny Filazantsara (AFF) ;
 • talata 22 novambra 2022 amin’ny 2 ora sy sasany tolakandro : Dorkasy ;
 • sabotsy 26 novambra 2022 amin’ny 9 ora maraina : Sampana Vokovoko Manga (SVM).

Ny Fiangonana miara-mandroso amintsika eny Ambohipiara dia tsy mbola mitafo, fahavaratra anefa ny andro. Mangataka tolotanana izy ireo, tafo 37 isa no tsy mbola ampy. Ho avy eto ny solontena avy amin-dry zareo amin’ny alahady 27 novambra 2022 hitondra vokatra hamidy, hisy valopy hozaraina. Samia miomana hanehoantsika fa tia asa iombonana isika.

 Ny tenin’ny mpitandrina

Fiarahabana sy fankasitrahana ary fankaherezana amin’ny asa no nanombohan’ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina ny fandraisam-pitenenany. Niarahaba, nirary soa, nitsodrano ny SAMPATI izy. Nisy fanentanana momba ny hetsika amin’ny fisotroan-drononon’ny Mpitandrina, mba hisoratra anarana izay liana amin’ireto :

 • 29 janoary 2023 : mariazy miara-mizotra ;
 • 12 febroary 2023 : batisa faobe ;
 • Pentekositra 2023 : fanokanana Katekomena zokiny.

Amin’ny alahady 11 desambra 2022 amin’ny 2 ora sy 15 minitra ny fidirana fianarana ho an’ny katekomena vaovao.

Efa niditra koa ny mpianatra ao amin’ny Sekoly Fanomanana Laika na SEFALA, fiomanana ho mpitoriteny, mpiandry, katekista.

Hanome anarana ny efitry ny Fiangonana isika ka amin’ny fiheveran-draharaha volana desambra izany no hotapahina.

Tsy ho eto ny Mpitandrina ny 23 hatramin’ny 25 novambra 2022 fa handeha hitarika ny komity foibe FFP.

Nisaorana ny Gazety Taratry ny Famonjena nanolotra tsangambato « chapiteaux » hampiasan’ny Fiangonana.

Nitohy tamin’ny fanoloran-jaza ny fotoana.

FANOLORAN-JAZA

Nohirain’ny Fiangonana ny FFPM 248 : 1 “ Nitondra ny zaza ny reny tao Salema”.

Randrianandrasana Mamisoa Maharo Ny Fitia Ilohajanavalona no natolotry ny ray aman-dreniny.

RAKITRA SY FANOMEZANA

RazafindrabeJohn Bam no namaky ny fanomezana. Ny famakiana Salamo 5 : 12 no nanombohany izany.

Toy izao manaraka izao ny fisesin’ny hira nangatahina sy niraina : FF2 : 1 “ He manolo-tena ” ; FFPM 461 : 1 “ Aoka ho an’Andriamanitra ” ; FF 34 : 1 “ Tompo malala ô “ ; FFPM 638 : 2 “Ry Jesoa Mpamonjy malala” ; FFPM 432 : 3 “ Mandra-pihavin’ny Tompo ” ; FFPM 630 : 1 “ Ry Jesosy mba tantano ” ; FFPM 427 : 1 “ Ho vavolombelonao ” ; FF 10 : 1 “ Mivavaka aho satria ”.

Ireo nisaotra sy nangata-bavaka voatonona ireo dia : mandalo fitsapana ; nahazo fahasoavana ; nahatratra ny tsingerinanandro nahaterahany ; hiatrika raharaham-pitsarana ; hifindra fonenana sy miomana amin’ny fampakaram-bady ; notokanana ho mpandray ; voaaro tamin’ny loza.

Natolotra teo am-pitsanganana ny rakitra tamin’ny hira vavaka FFPM 512 : 5 “ He matoky aho, Tompo ”. Nisy feon-javamaneno fohy.

ASA VAVOLOMBELONA

Niraina ny FFPM 813 : 1 “ Tia zaza ” ary nandray ny sakramentan’ny batisa RABENANDRASANA Arivero SoaMiahy. Nisy feon-javamaneno.

VAVAKA FANGATAHAM-PITAHIANA

Ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina no nitari-bavaka. Nisaotra izy noho ny asan’ny Fiangonana tontosa. Nentina amim-bavaka ny fiandrasana ny mpitory Teny sy ny akany fitaizana ary toby masina ; ny Foibe FJKM isan’ambaratongany, ny Synodamparitany Antananarivo Andrefana ; ny kristiana rehetra eto amin’ny fitandremana sy any am-pielezana ; ny hetsiky ny komitin’ny fisotroan-dronono ; ny sampana sy sampanasa ary asa manao fankalazana amin’ity taona 2022 ity ; ny SAMPATI (birao, komity, mpikambana, tsangambato) ; ireo hiditra ao amin’ny SEFALA sy Katekomena. Tsy diso anjara tamin’ny tonombavaka ireo sahirana, ny tsy salama, ny mana-manjo, indrindra ireo nanao raki-pisaorana. Nofaranana tamin’ny « Rainay izay any an-danitra » izany.

FAMARANANA NY FOTOANA

Niraina ny FFPM 635 : 1 “ Aina no fetra, ry Jesosy Tompo ”.  Novakiana ny tondrozotra 2022. Natolotra ny tsodrano. Ny andininy fahatelo amin’ny hira farany no natao nofaranana tamin’ny Amen hiraina. Notononina ny trinite. Nisy feon-javamaneno firavana. Nifarana tamin’ny 11 ora sy 44 minitra ny fotoana izay narahin’ny fivorian’ny ankatoky ny fandraisana.

IREO TOMPON’ANJARA

Nitendry orga  : Rabiazamaholy Hery Lanto sy Rajaofetra Anthonio (mpiofana ho mpitendry orga) ary mpikambana ao amin’ny Sampana Mpiangaly Zava-Maneno (SMZM)

Nikirakira fafana : Razafimaharo Kanto

Nikirakira fanamafisam-peo : Harentsoa Rova sy Ramahery Yves

Naka sary : SAMPATI

Nandray an-tsoratra : Ralaiarimanana Narindra

Alahady 13 Novambra 2022

ALAHADY 13 NOVAMBRA 2022
« MIOMANA HANDRAY NY MPAMONJY »
ALAHADY FAHA XXII MANARAKA NY TRINITE

ALAHADIN’NYFITANTANANA NY FANANANA FJKM – ALAHADY IVOM-BOKATRY NY GAZETIM-PIANGONANA – TARATRY NY FAMONJENA SY NY TRANOKALA- MANKALAZA AN’ANDRIAMANITRA NOHO NY FAHA 45 TAONANY

« Koa soraty izay zavatra efa hitanao, na izay zavatra ankehitriny, na izay zavatra mbola ho avy rahatrizay » Apokalypsy 1 : 19

Alahady mbola nanohizan’ny Fiangonan’i Jesoa Kristy eto Madagasikara ny fandinihana ny lohahevitra fitaizam-panahy: «  Miomàna handray ny Mpamonjy» sy nitondrana amim-bavaka ny fitantanana ny fananana. Alahady natokan’ny Fitandremana ho Ivon’ny herinandrom-bokatry ny Gazety Taratry ny Famonjena sy ny Tranokala ary Ivon’ny fankalazana an’Andriamanitra noho ny fahatratrarany ny faha 45 taonany, izay nisafidianany ny tena faneva « Koa soraty izay zavatra efa hitanao, na izay zavatra ankehitriny, na izay zavatra mbola ho avy rahatrizay » Apokalypsy 1 :19.

Ny litorjia endriny faharoa no narahina. Ny Komitin’ny Gazety sy ny Tranokala no nisahana ny fanompoam-pivavahana.
Andrianilaina Six, Loholona, no nitarika ny fotoana. Raharijaona Solofonirina, Mpitandrina eto Amparibe Famonjena,  no nitondra ny hafatry ny Tompo.

FANKALAZANA AN’ANDRIAMANITRA
Taorian’ny feon-java-maneno, dia nanao ny Fiarahabana apostolika ny mpitarika: « Ry Fiangonana malala, « Ho aminareo rehetra anie ny fahasoavan’i Jesoa Kristy Tompo sy ny fitiavan’Andriamanitra ary ny firaisana amin’ny Fanahy Masina ». 2 Korintiana 13:14  ary nanolotra  ny Teny fiderana sy fisaorana an’Andriamanitra. Niara-nanandratra Ilay Tsitoha ny mpianakavin’ny finoana, tamin’ny famakiana teo am-pitsanganana ny Salamo 150 :1-6 : « Haleloia. Midera an’Andriamanitra eo amin’ny fitoerany masina. Midera Azy eo amin’ny habakabaky ny heriny. Midera Azy noho ny asany lehibe ; Midera Azy araka ny haben’ny voninahiny ; Midera Azy amin’ny fitsofana ny anjomara ; Midera Azy amin’ny valiha sy ny lokanga ; Midera Azy amin’ny aponga tapaka sy ny dihy ; Midera Azy amin’ny zava-maneno tendrena sy ny sodina ; Midera Azy amin’ny kipantsona maneno ; Midera Azy amin’ny kipantsona tsara feo. Aoka izay rehetra manam-pofonaina samy hidera an’i Jehovah. » Haleloia.Amen.
Natao ny hira FF 14 Jesoa apetraka Aminao.

VAVAKA FISAORANA SY FIDERANA

« Misaotra Anao izahay ry Andriamanitra Rainay ô, fa notaominao ka afaka nanatona Anao amim-pifaliana hihaino sy handray ny Teny fiainana atolotrao anay. Mangataka ny hiasan’ny Fanahinao amin’ny isam-batan’olona izahay mandritra izao fanompoam-pivavahana izao. Ho tsapanay anie fa te hanao zava-baovao aminay Ianao anio, ka hahazo hery sy hitombo finoana ary hazoto hiasa izahay noho ny fanatrehanao.

Misaotra Anao koa izahay noho izao fotoana natokan’ny Foibe FJKM izao hitrotroana amim-bavaka ny asan’ny Komity Fitantanana ny fananao. Ny Fanahinao Masina anie hitarika anay hitantana amim-pahamarinana sy amim-panetrentena ny fananao.

Endrey koa ny hafalianay Tompo ô, noho ny nitantananao ny asa fanaovan-gazety Taratry ny Famonjena ka nahatratraranay ny faha 45 taonany ankehitriny. Isaoranay sy iderainay Anao, Loharanon’ny asa izany, Tompo ô. Misaotra noho ny asa vita rehetra, dia tariho izahay amin’ny zavatra rehetra ataonay ho fanomezam-boninahitra ny Anaranao masina, Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina. Amin’ny anaran’i Jesoa. Amen.

FOTOANA HO AN’NY ANKIZY SY NY TANORA
Rakotozafy Holimalala, mpampianatra ao amin’ny kilasy faha 2 no nanatanteraka ny fotoana. Ny Teny araka ny Ohabolana 22 :9 « Izay anana maso miantra hotahiana, Satria anomezany ho an’ny malahelo ny haniny» no nentina nangalana ny fampianarana:
Nitomany i Miaro rehefa avy any am-pianarana satria nolazain’ny ankizy fa vary maloto ny vary gasy mena izay sakafony. Tsy vitan’izany fa mbola nakorain’ny namany izy raha nizara ny sakafony tamin’i Soa, ankizy sahirana tao an-dakilasy. Mazoto manome ny malahelo i Miaro ka voatahy. Ny vary mena izay zarainy amin’ny malahelo dia be otrikaina sy mahasalama, ka na dia kely aza sisa no hohanina aminy, dia ampy hiatrehana ny tontolo andro ny hery entiny. Isika no tananan’Andriamanitra ampiasainy manasoa ny hafa.
Rehefa vita izany tantara kely izany dia nisaorana ny Tompo noho ny fampianarany.

FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA
Nohiraina ny FF 6 :1,2 Ny Teninao

Razafinjato Kaya no nitarika ny vavaka mialoha ny famakiana ny Soratra Masina :
Noho ny fahafahana mihaino sy mandinika ny Tenin’Andriamanitra dia natolotra Azy ny saotra sy dera ary ny haja. Nangatahina ny fitarihan’ny Fanahy Masina ho an’ny mpamaky sy ny mpitory ny Teny. Nangatahina ny Tompo hampangiana ny feo tsy avy Aminy ary hampitoetra ny Teniny any am-pon’ny tsirairay.

Ireto kosa ny perikopa voalahatra novakiana androany alahady : Ezekiela 34 :1-10; Lioka 19 : 1-10; Romana 13.11-14.

Robel Hanitra, Tonian’ny Tranokala, no namaky ny Testamenta Taloha.
Rafanomezantsoa Olivier kosa no namaky ny Testamenta Vaovao.
Ny FFPM 205:1-2-3 : Ny Teninao rehetra no nohiraina mialoha ny toriteny.

TORITENY 
Teo am-piandohana dia niarahaba sy nirary soa ny Gazety Taratry ny Famonjena sy Tranokala ny Mpitandrina. Niompana tamin’ny fampitana sy fampahafantarana ny gazety ny hafatra.
Araka ny perikopa, ny bokin’i Ezekiela dia mampahafantatra fa misy mamiravira ny ondrin’Andriamanitra ; ny bokin’i Lioka kosa dia mampiseho ny fahalianan’i Zakaiosy amin’i Jesoa Kristy. Ary farany, ny voalaza ao amin’ny bokin’ny Romana dia manaitra antsika hifoha. Asan’ny Gazety avokoa ireo rehetra voalaza ireo. Miaro ny ondry tsy hampahorian’ny ratsy fanahy ny gazety, mamaly ny filan’ny Fiangonana izy ary manaitra ny rehetra.
Mizara telo ny fampianarana dia ny tanjon’ny gazety, ny mombamomba ny mpanoratra ary ny hoavin’ny gazety no namaranana azy.
Ny tanjon’ny Gazety
Ny voalohany dia mitaiza ny olona rehetra sy ny olona manontolo saina, sy vatana ary fanahy ny Taratry ny Famonjena. Afaka manjifa ny gazetintsika ny olona rehetra na Kristiana izy na tsia.
Ny tanjony gazety manaraka dia ny fanabeazana ny vahoakan’Andriamanitra ho lalim-paka sy mitohy. Ity faharoa ity moa dia mirona any amin’ny fitaizam-panahy.
Anisan’ny tanjona kendren’ny Gazety TaFa ihany koa ny fankafizan’ny mpianakavin’ny finoana  ny maha Mpiangona eto amin’ny Fitandremana Amparibe  Famonjena azy.
Tanjona apetraky ny gazety ihany koa ny hahafahan’ny tsirairay manaraka tsy tapaka ny fiainan’ny Fiangonana. Ankehitriny, na ireo zanaka am-pielezana hatrany ampitan-dranomasina aza dia afaka manaraka ny fiainan’ny Fitandremana Amparibe Famonjena.
Farany, ny Gazety TaFa dia mampatsiahy antsika fa FJKM isika Fiangonana Protestanta Réformé ary Calviniste.

Ny mpanoratra
Eto am-piandohana dia tsara ny mampahafantatra fa mila mpandimby ny mpanoratra.
Miisa folo ireo fepetra tokony hananan’ny mpanoratra
Voalohany tsara raha mahalala ny fototra ijoroan’ny Fiangonana izy.
Mila mahafehy tsara ny fiainan’ny Fiangonana,
Takina ny fahalalana  ny Teolojia fototry ny Fiangonana.
Ilaina ny fahafantaran’izy ireo ny zavatra ilaina sy mahaliana ny vahoakan’Andriamanitra.
Ny fitiavana mampandroso ny Fiangonana amin’ny lafiny maro dia tena zava-dehibe satria sady mampiorina finoana no mahasoa ny mpiara-mivavaka.
Ny fahazotoana mianatra sy manovo fahalalana dia mampitombo sy mampivelatra.
Zava-dehibe ho an’ny mpanoratra ny fitiavana sy fahaizana mizara.
Ny fahaizana mampiteny sy mamintina ny zavatra ambara dia misarika ny fahalinan’ny mpamaky. Ny mpanoratra dia manitsy ireo hevitra sy fironana rehetra avy any ivelan’ny Fiangonana (Apologie). Mila mahay manitsy ireo hevi-diso miforona ao anatin’ny Fiangonana ihany koa ny mpanoratra.
Ny hoavin’ny Gazety
Ny gazetintsika dia miezaka amin’ny lafiny rehetra. Ampiasainy ny fitaovana mendrika ny vanim-potoana ankehitriny hahafahany mikirakira ireo vaovao sy mampita izany. Ireo mpikirakira ny gazety dia misitraka fiofanana homen’ireo olona matihanina.
Harena sarobidy no raiketin’ny Gazety Taratry ny Famonjena.
« Koa soraty izay zavatra efa hitanao, na izay zavatra ankehitriny, na izay zavatra mbola ho avy rahatrizay. » Amen.

Taorian’ny toriteny dia nanatanteraka ny anjara hiran’ny Sampana Taninketsa.
Ho setrin’ny toriteny dia nanao vavaka ny mpitarika:
Rehefa vita ny vavaka dia niarahana nanonona ny Fanekem-pinoana Nikeana ho fampitomboana ny finoana sy firaisana amin’ny mpino rehetra manerantany.

RAHARAHAN’NY FIANGONANA :
Natomboka tamin’ny fiarahabana ny Gazety Taratry ny Famonjena sy Tranokala ny fotoana.
Taratasy avy any ivelany :
-19 novambra: Fihaonamben’ny FDL Synodamparitany Antananarivo andrefana
-26-27 novambra: Fiofanana tafika masina
-20 novambra: Fanasana avy amin’ny SAMPATI Andavamamba mikarakara rindran-kira.
-13 novambra: Fihaonambe FDL Antananarivo Renivohitra sy ny manodidina. Fiaraha-mivavaka ao amin’ny Katedraly Analakely.
-18 novambra : Fanokanana ho Mpitandrina an-dRakotobe Andry Harimalala sy ny ankohonany.
Raharaha anatiny
– 14- 20 novambra : Herinandron’ny SAMPATI. Ny alahady faha 14 no ivom-bokatra.

-Hankalaza ny faha 160 taonany ny Sampana Sekoly Amparibe Famonjena. Hanomana Fety Krismasy miavaka izy ireo, izay hanentanana ny fandraisan’ny mpianatra sy sakaizan’ny Sekoly alahady anjara.
-Nisy ny fiantsoana fanambadiana.

HAFATRY NY MPITANDRINA
Nanao fanentanana mahakasika ny Mariazy miara-mizotra tontosaina ny 29 janoary 2023 sy ny Batisa faobe tanterahina ny 12 febroary ny Mpitandrina, ao anatin’ny fandaharana « Jobily fisotroan-drononon’ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina mivady »
Nambara fa miditra ny desambra 2022 ny Katekomena zokiny ary raisina Mpandray ny alahadin’ny Pentekoty 2023.
Nanentana ny Mpitandrina ho an’ireo Mpandray mazoto hanao fandalinam-pinoana hianatra SeFaLa.

RAKITRA SY FANOMEZANA
Hira: FF12:1 Am-pelantenanao ry Raiko; FFPM 32:1 Aza havela hahalala; FFPM 146 :3 Anao ny dera; FFPM 731 :4 Enga anie ka homba anao Jesoa.
Raki-pisaorana sy voady Masina : Fangatahana fahasalamana ho an’ny zanaka ; Vavaka ho an’ny zaza hatao Batisa ; Fisaorana noho ny soa azo ;Fisaorana noho ny fahafahana fanadinana sy fanohizana fianarana eny amin’ny anjerimanontolo ; Fisaorana noho ny fahavitan’ny fianarana ; Fangataham-bavaka ho an’ny fianarana ; Fangataham-bavaka ho an’ny hoavy ; Fangataham-bavaka ho an’ny asa, ny fianarana, ny fianakaviana. ; Fisaorana noho ny tsingerinandro nahaterahana.

FANOLORANA NY RAKITRA
Ho fanoloran-tena sy fanolorana ny rakitra dia natao ny hira : Ry Tompon’ny harena ô.

ASA VAVOLOMBELONA

Anankiroa ny Asa vavolombelona dia :

 • Ny Batisan’ny zaza Razafimandimby David James.
 • Ny fanokanana ireo Trano heva roa na « chapiteaux », Tsangambaton’ny faha 45 taona,  atolotry ny Gazety Taratry ny Famonjena sy Tranokala hiasan’ny Fiangonana izay notanterahana taorian’ny fanompoam-pivavahana, mialohan’ny Asa sy Fampaherezana

TATITRY NY GAZETY TARATRY NY FAMONJENA SY NY TRANOKALA
Nanana vahiny isika dia ny solotenan’ny AFIFAB, ny solotenan’ny Gazety Tsimihatsaka Vaovao, ny solotenan’ny Gazety Tady ary ny solotenan’ny Radio Fahazavana.
Rakotoseheno Solofo, Tonian’ny Gazety Taratry ny Famonjena, no nandrindra ny fandraisam-pitenenana ka natombony tamin’ny teny fisaorana ny lahateny. Nisaorany ny fanotronan’ireo vahiny, ny mpikirakira ny Gazety Taratry ny Famonjena sy Tranokala, ny mpanohana, ny mpanjifa, ny Mpitandrina ary ny mpianakavin’ny finoana rehetra.
Narahin’ny tononkalon-dRamatoa Ramino Vololona izany, ary nofaranana tamin’ny fandraisam-pitenenan’ny solotenan’ny AFIFAB.
Ny hira Haleloia (an’i Haendel) no niarahana niredona tamin’ny Fiangonana manontolo. 
Vavaka : Taorian’ny hira dia nentina amim-bavaka ny Gazety Taratry ny Famonjena sy ny Tranokala ka nisaorana ny Tompo noho ny 45 taona niasana. Nentina amim-bavaka ny mpikambana rehetra ao anatiny. Nangatahina ny Fanahy Masina hitarika azy ireo hahatonga ny asa hitaiza sy hanabe ny tena, saina sy fanahy. Napetraka tamin’Andriamanitra ny hoaviny. Nangatahina ny Tompo mba hampitombo ny fanomezam-pahasoavana ho an’ireo mpikambana hahafahan’ny Fiangonana misitraka ny soa azo avy amin’ny gazety.

VAVAKA FANGATAHAM-PITAHIANA
Nangatahina ny Tompo hampiomana ny olony hitsena Azy. Nentina amim-bavaka ny Fiangonana, ny mpitondra Fiangonana, ny mpitory Filazantsara, ny toby masina rehetra mijoro, ny akany fitaizana sy ny sekoly fanabeazana. Nentina amim-bavaka ny Foibe FJKM, ny sampana sy sampan’asa ary asa, indrindra ny asa fitantanana ny fananan’ny Fiangonana. Nentina amim-bavaka ny Kristiana eto amin’ny Fitandremana Amparibe Famonjena sy ny Zanaka am-pielezana. Nentina amim-bavaka ireo Komity manomana ny Fisotroan-drononon’ny Mpitandrina, ny Sampana sy sampan’asa ary asa eto Amparibe Famonjena, indrindra ny Gazety Taratry ny Famonjena sy Tranokala. Nentina amim-bavaka ny zaza vao vita Batisa, ny mpanompon’Andriamanitra maniry hianatra SeFaLa, Nentina amim-bavaka ireo sahirana, ny tsy salama, ny manan-manjo. Nentina amim-bavaka ireo manana hataka manokana sy ireo rehetra nanatanteraka ny raki-pisaorana sy nanao voady masina. Nofaranana tamin’ny vavaka nampianarin’ny Tompo izany vavaka izany.

FAMARANANA NY FOTOANA
Nohiraina ny FF 24:1 Mahereza ny Tompo momba anao.
Notononina ny Tondrozotra 2022 ary natolotry ny Mpitandrina ny Tsodrano
Notohizana ny hira FF24.
Nipetraka ny Fiangonana nanao vavaka mangina ary nanonona ny Trinite masina.

Tao an-tokotanim-piangonana no efa nivelatra ny trano heva, Tsangambaton’ny faha 45 taonan’ny Gazety Taratry ny Famonjena sy Tranokala, ary notapahana ny kofehy ho fanamarihana ny fanokanana. Manarak’izany dia nisy ireo takelaka afaka nahitana ny tantaran’ny Gazety Taratry ny Famonjena nandritra izay 45 taona izay. Rehefa dia nozarana ny mamy (koba) ny mpiankavin’ny finoana tsirairay izay nanatrika ny fotoana.

ASA SY FAMPAHEREZANA
Hira notanterahina nandritra ny asa sy fampaherezana : FFPM 12 Jehovah o, deraina Ianao ; FFPM 176 Avia Fanahy Masina o ! FFPM 354 Ny Mpamonjy no mitady ; FFPM 316 Maizina ny firenena.

HAFATRA : Ny Asan’ny Apostoly 16 :30-31  «Ary rehefa nentiny nivoaka izy roa lahy  dia hoy izy : Tompoko, inona no mety hataoko, mba hovonjena aho ? Dia hoy izy roa lahy : Minoa an’i Jesoa Tompo dia hovonjena hianao sy ny ankohonanao » no nangalana izany ho an’ny mpianakavin’ny finoana. Teo am-pamaranana dia ny Teny manao hoe : «Ny sampana rehetra izay mamoa dia karakaraina hamoa bebe kokoa» no hafatra natolotry ny Mpitandrina.
Nohiraina teo am-pamaranana ny asa sy fampaherezana ny FFPM 336 :1 Ampodio izahay, Jehovah no natao.

Taorian’ny fanompoam-pivavahana dia nisy fizarana koba nataon’ny Gazety Taratry ny Famonjena ho an’ny mpianakavin’ny Tompo.

IREO TOMPON’ANJARA
Nitendry ny orga : Rajaofetra Phillipe sy Raharinoa Fenitra ary Rajaofetra Antonio (Mpiofana ho mpitendry orga)

Nikirakira ny fafana: Raharijaona Nirina
Nikirakira  ny fanamafisam-peo: Ramahery Yves sy Harentsoa Rova
Naka sary: Rakotondramboa Andry
Nandray an-tsoratra : Zanaharitsimba Toky.

 

Alahady 06 Novambra 2022

ALAHADY 06 NOVAMBRA 2022
“MIOMANA HANDRAY NY MPAMONJY”
ALAHADY FAHA XXII MANARAKA NY TRINITE
FANDRAISANA IREO KATEKOMENA ANDIANY “MIORINA”

« Iza moa no mpanompo mahatoky sy manan-tsaina, izay notendren’ny tompony hifehy ny mpanompony mba hanome azy hanina amin’ny fotoana ? » Matio 24 : 45

Alahady voalohany amin’ny volana novambra, nandraisana ho Mpandray ny Fanasan’ny Tompo ireo 35 mianadahy, mpianatra katekomena andiany “Miorina”. Alahady niarahabana ireo mpianakavin’ny finoana teraka volana oktobra miisa 72, ary niarahan’ny mpianakavin’ny finoana miisa 1597 niara-niombom-bavaka noho izao alahady miavaka izao. Ramatoa Raharijaona Bodo no nitarika ny fanompoam-pivavahana. Ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina no nitondra ny hafatr’ Andriamanitra. Ny litorjia endriny voalohany no narahina.

FIDERANA AN’ANDRIAMANITRA

Taorian’ny feon-javamaneno sy ny fanolorana dia natao ny fiarahabana apostolika ary niaraha-namaky ny Salamo 33: 1-4 : “ Mihobia ho an’i Jehovah ianareo, ry olo-marina; fa mendrika hataon’ny olo-mahitsy ny fiderana. Miderà an’i Jehovah amin’ny lokanga; mankalazà Azy amin’ny valiha tory folo. Mihirà fihiram-baovao ho Azy; mitendre tsara amin’ny feo fifaliana. Fa mahitsy ny tenin’i Jehovah, ary ny asany rehetra dia mahatoky avokoa ». Amen.

 Ny hira FFPM 8 : 1, 2 “ Dera, laza, hery, haja ” no nanaraka izany ary vavaka fisaorana.

SITRAPON’ANDRIAMANITRA

Rehefa izay dia nambara ny sitrapon’Andriamanitra izay nalaina tao amin’ny Kolosiana 2 : 6-7 manao hoe: “Koa tahaka ny nandraisanareo an’i Kristy Jesoa Tompo, dia mandehana ao Aminy araka izany koa, ka mamaka tsara sy miorina mafy ao Aminy ary tafatoetra amin’ny finoana, toy ny efa nampianarana anareo, ka mazoto amin’ny fisaorana”. Notononina ny“Sambatra ny mahitsy lalana, izay mandeha araka ny lalàn’i Jehovah. Sambatra izay mitandrina ny teni-vavolombelony ka mitady Azy amin’ny fo rehetra” Salamo 119 : 1-2.

 Natao ny hira FF 14: 1, 3 “Jesoa apetrako Aminao”narahina vavaka fifonana. Nohiraina ny FFPM 408 : 1, 7 “ Jehovah, Ray mahari-po !”

TENY FAMELAN-KELOKA

Nomena teo am-pitsanganana ny Teny famelan-keloka manao hoe: “fa Andriamanitra mamindra fo Jehovah Andriamanitrao ka tsy hahafoy anao, na handringana anao, na hanadino ny fanekena tamin’ny razanao, izay efa nianianany taminy …… Tahaka ny halavitry ny atsinanana amin’ny andrefana No halavitry ny anesorany ny fahotantsika amintsika. Tahaka ny fiantràn’ny ray ny zanany No fiantran’i Jehovah izay matahotra Azy » Deoteronomia 4 :31 ; Salamo 103 : 12-13. Ary hoy ny mpitarika hoe : « Voavela ny helokareo noho ny Anarany masina, miderà ny Tompo” ka niara-namaly ny Fiangonana hoe : “ Sambatra ny olona izay voavela ny helony sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy isain’I Jehovah heloka, ary tsy misy fitaka ny fanahiny. ” Salamo 32 : 1-2. Nohiraina ny FF 7 : 1 “ Tsy hainay ny hangina… ”

Notononina ny Fanekem-pinoana apostolika (laharana voalohany). Vavaka mangina tanaty feon-javamaneno fohy no nanohy izany.

FOTOANAN’NY ANKIZY SY NY TANORA

Ny mpampianatra Sekoly Alahady ao amin’ny K3, Raharintsalama Hantanirina, no nitarika izany.

Ny Teny nitondrana fampianarana dia manao hoe « Sambatra ny madio am-po fa izy no hahita an’Andriamanitra » Matio 5:8.

 

Nanazava ny teny izy nilaza fa raha manana fo maloto isika dia tokony hiova ary hibebaka satria araka izay voalaza dia izay madio am-po no hahita an’Andriamanitra.

Nofaranany tamin’ny vavaka izany fotoana izany. Nitsangana ny fianakaviamben’ny Sekoly Alahady nanatanteraka izany vavaka izany.

RAHARAHAM-PIANGONANA

« Amparibe Famonjena : Mifankatiava tsara, Hazony mafy ny finoana, Mahefa be amin’ny asan’ny Tompo »

Rakotomanana Andry, Biraom-Piangonana Sekretera Mpitantsoratra, no nanao izany tatitra izany. Ny andinin-tSoratra Masina nanombohany izany dia ao amin’ny Lioka 10 : 3.

Toy izao ny asa tsara hofantarina ary hotanterahin’ny Fiangonana sy hoentiny amim-bavaka:

Mandritra ny volana septambra dia ireto no fotoana hohatrehina

 • 12 novambra: fitsangantsanganan’ny Fiangonana, eny Mandriambero Ambohidratrimo.
 • 13 novambra: Ivombokatra faha 45 taonan’ny Gazety Taratry ny Famonjena sy Tranokala.
 • 20 novambra: Ivombokatry ny Sampati, izay kasaina hitokanana ny trano vaovao, tsangambato.
 • 23 novambra: Hisy ny fitsidihana eny Ambohipiara izay ho tanterahin’ny Fiangonana hanentanana ny mpianakavin’ny finoana.
 • 24 novambra: Fotoana hanehoana ny tsangambato faha 165 taonan’ ny STK.
 • 27 novambra : Fotoanan’ny Zanaka Ampielezana

Asa ivelany

 • Hisy ny fiofanana momba ny fananan-tany ny 08 novambra ao amin’ny FJKM Kristy Fanantenana.
 • Ny Aumônerie dia hanao asa vavolombelona hamangy fonja ny alarobia 9 novambra. Nanao fanasana izy ireo izay vonona hifanome tanana amin’izany.

Asa anatiny

 • Fandraisana ireo katekomena Miorina androany
 • Hisy ny rakitra anniversaire volana oktobra
 • Nodimandry ny 22 oktobra teo amin’ny faha 52 taonany ny mpanompon’Andriamanitra, Andriamahatana Davy.

Nanohy nandray ny fitenenana ny Mpitandrina nanamafy ireo raharaha efa voalaza etsy ambony ary niarahaba kosa ireo vahiny nandalo. Nanao fanentanana ny amin’ny Batisa faobe ary ny fanentanana ny amin’ireo izay tsy mbola Mpandray ny Fanasan’ny Tompo ny amin’ny hirosoana ho mpianatra katekomena.

Nitohy tamin’ny fanaovana ny rakitra tsingerinandro nahaterahana izany. Miisa 78 ireo nanao fanatitra. Ny Malakia 3: 20 “Ary hiposaka aminareo, izay matahotra ny anarako, ny Masoandron’ny fahamarinana, manana fanasitranana ao amin’ny tanany; ary hivoaka ianareo ka hifalihavanja toy ny zanak’omby mifahy » no nentiny niarahaba ireo. Nentina amim-bavaka izy ireo ary natao avy hatrany ny hira FF 53 “Havaoziko ilay voady” sy ny HF 31 “Ny lalanao Jesoa”.   

FANATITRA SY FANOMEZANA

Maro ireo mpianakavin’ny finoana nanao raki-pisaorana sy voady tamin’ity alahady ity. Novakiana izany :

 • Misy ny tokantrano mandalo tsy filaminana ary misedra ady sarotra.
 • Nisy ny mpianakavin’ny finoana misaotra ny Tompo noho ny firosoana hiray latabatra Aminy.
 • Nisy ny nangata-bavaka noho ny faha herintaona naha Mpandray ny Fanasan’ny Tompo azy.
 • Nisy ny nisaotra ny Tompo noho ny faha 35 taonan’ny fanambadiany.
 • Nisy ny nisaotra ny Tompo noho ny valimbavaka nitantanan’ny Tompo ny fiainany.
 • Nisy ny mpianakavin’ny finoana nahazo asa vaovao sy fiara vaovao.
 • Nisy ireo nahavita fianarana.

Ireo mpianakavin’ny finoana nanao raki-pisaorana sy voady ireo dia nangataka ny hira FF 53 , HF 31 voalaza etsy ambony, ny hira “Entre tes mains” sy “Natolotrao ho avotray” an’ny Hasin’ny famonjena; ny hira “Ampianaro” sy “Tompo ô fantatrao” ny RFF, ny FF 53 “Havaoziko ilay voady”, “Mialoka Aminao” ary ny FF 39 : 2 “Ray ô, mba faniriako”.

Rehefa notantazana ny rakitra dia natao ny hira FFPM 4 : 4 “Mamy ny fitianao” ho fanolorana izany.

FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Nohiraina ny FFPM 432 : 1, 2 “ Mandra-piavin’ny Tompo ”. Nanao vavaka fangatahana ny fahafenoan’ny Fanahy Masina ny Diakona Rakotonirina Tsiry. Namaky misesy ny perikopa voalohatra araka ny Isaia 35 : 1-4, Matio 24 : 42-51, Asan’ny Apostoly 13 : 16-25 kosa Rakotonirina Tiana, Diakona. Ny Fiangonana nanao hoe : “ Ray masina ô, manamasìna anay amin’ny fahamarinana ; ny teninao no fahamarinana ” Jaona 17 : 17. Nohiraina teo am-pitsanganana ny FFPM 206 : 1 “ Ny teny masinao ”. Toriteny no nanaraka izany.

TORITENY

Andro lehibe tokoa ny andro anio, hoy ny Mpitandrina satria dia miampy 35 mianadahy indray ireo miroso hiray latabatra amin’ny Tompo. Ny Filazantsara araka ny Matio no nitondrany ny hafatra ka ny Matio 24 : 45Iza moa no mpanompo mahatoky sy manan-tsaina, izay notendren’ny tompony hifehy ny mpanompony mba hanome azy hanina amin’ny fotoana ? ».

Mikasika ny Vaovao mahafaly ny amin’ny handravana an’i Jerosalema sy ny hiverenany indray no lazainy eto.

Ny fiverenan’i Jesoa Kristy dia milaza ny andro farany.

Tany am-piandohany ny Mpitandrina dia nanambara fa misy boky novakiany izay milaza hoe: amin’ny taona 2033 no tonga ny farany. Hisy krizy ara-tsakafo hono amin’izany maneran-tany ary maro ny firenena tsy mahazaka izany.

Ny tenin’Andriamanitra nefa dia milaza fa misy ny andro farany. Inona ary no tokony ho atao mandra-pahatonga izany?

Milaza ny Tompo fa ny mpanompo mahatoky dia mila miomana sy mitandrina.

Mila miambina fatratra isika. Izany no tokony hataon’ny mpanompo mahatoky. Ny dikan’ny hoe miambina eto dia hoe tsy matory mihitsy amin’ny alina, mailo mandrakariva. Tokony mahay mijery lavitra ny mpanompon’Andriamanitra ary miaina ny tenin’ny Tompo isan’andro isan’andro.

Ahoana ary no tokony hatao raha mpianatry ny Tompo mahatoky tokoa ianao?

Ny mpianatry ny Tompo ihany no nilazany izany. Izaho sy ianao dia mpianatry ny Tompo. Inona ary no tokony hataoko sy hataonao?

 • Ataovy mahazo laka eo amin’ny fiainanao ny Tompo.
 • Tehirizo ary raiso amin’ny antsipiriany ny Tompo. Mazotoa mamaky ny Baiboly. Misy ny mofon’aina. Tokony ho azonao atao ny iray amin’ireo.
 • Matokia fa ho tanteraka avokoa ireo teny nampanantenain’ny Tompo.
 • Izy Tompo ihany no afaka mahatanteraka izany aminao.

Ny fiavian’ny Tompo dia ho an’ireo izay efa niambina tsara. Izany mihitsy no hiainantsika no vinan’ny Fjkm hoy ny Mpitandrina.

Ny olona miomana indray dia olona vonona hiatrika izay ho tonga, olona izay toy ny efa manampo izay mety hiseho, olona tsy matahotra izay sedra rehetra holalovana.

Tsy izay rehetra ambaran’ny olona nefa no marina fa izay ambaran’ny Tompo.

Efa nilaza ny Tompo fa homba anareo mandrakariva izany hoe ireo mpanompo ireo izany no afaka miorina hahatratra izany fotoana izany ary ho mpanompo mahatoky.

Amin’ny teny hebreo ny teny hoe miorina dia midika hoe miambina. Nampanontany tena ny tsirairay ny Mpitandrina raha tena miorina tokoa. Tsy misy afaka hitsara anao afa tsy ny Tompo ihany.

Nanao fanentanana izy namaranany ny hafatra. Ireo efa lehibe nefa mbola tsy Mpandray ny Fanasan’ny Tompo, ireo tanora mahatsapa antso, tapaho ny hevitra ary manatona Azy satria izay no hahafahanao miambina sy miorina ao Aminy.

Nisy feonjavamaneno taorian’izany.

VAVAKA FANGATAHAM-PITAHIANA

Ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina no nitarika izany vavaka izany. Nisaotra an’Andriamanitra izy noho ny Teny avy notoriana mba hinoana ny fandresena ny fahafatesana sy hananana fiadanana. Nivavaka koa izy ho an’ny Fiangonana, ny mpitondra Fiangonana ; ny mpitory Filazantsara. Voatonona ny Foibe FJKM (Birao, Filoha) ; ny mpiandraikitra, ny synodamparitany, ny SPAA 10 sy ny mpandraharaha miara-miasa aminy. Enga anie mba hahavita ny adidy masina izay napetraka taminy izy ireo.

Mivavaka ho an’ireo Kristiana eto an-toerana sy any am-pitan-dranomasina izy mba hiorina tsara ka hahay hiambina ary hiomana ny amin’ny fiavian’ny Tompo.

Ho an’ireo Mpandray vaovao dia enga anie ka ho vonona hiatrika sy handray ny teninao.

Nitondra amim-bavaka ny amin’ny hetsika rehetra izay karakarain’ny fisotroandrononon’ny Mpitandrina, mba ho tontosa araka izay nomanina izany. Nivavaka izy ho an’ireo sahirana, ireo manan-manjo ho an’ireo manana hetaheta, mba ho tanteraka izany raha sitraky ny Tompo.

Nitondra amim-bavaka ireo rehetra izay nanao raki-pisaorana ny Mpitandrina. Tao ireo izay nangataka fahasalamana, tao ireo izay ho raisina Mpandray ny Fanasan’ny Tompo vaovao. Nentina amim-bavaka ireo mpanompo nankalaza an’Andriamanitra noho ny tsingerinandro nahaterahana sy noho ny fanambadiana. Nangataka ny Mpitandrina mba ho eo anatrehany ny tombon’andro rehetra.

Nivavaka izy ho an’ny mpanompony izay nahazo asa sy fiara vaovao ary nametraka teo am-pelantanan’ny Tompo ny amin’ny fitahiana sy fahasoavana rehetra. Nofaranana tamin’ny « Rainay izay any an-danitra » izany.

Taorian’ny hafatra dia nanatanteraka ny anjara hirany ny Hasin’ny Famonjena « Isaoranay ».

ASA VAVOLOMBELONA

Araka ny voalaza dia nisy ny fandraisana ho mpiray latabatra amin’ny Tompo tamin’ireo 35 mianadahy.

      VEHIVAVY

 • Ranivondraibe Hanta Lalaina
 • Razafindrakoto Joëlle Gabriella
 • Rakotoarisoa Miaronavalona Ikoriantsoa
 • Ravelomanantsoa Aina Herinivo
 • Ravokatra Malala Zo Angela Patricia
 • Rajaonarivelo Mirantsoa Nancia
 • Razafinjato Ianja Kaya
 • Raholiarimalala Volatiana Fanomezana Valimbavaka
 • Rakotomalala Franciscanie Fabienne
 • Raboanarijesy Koloiniavo Iaviantsoa
 • Ralaindimby Iangotiana Miantsa
 • Randriambololona Tsantaniaina
 • Razafindrabe Sariaka Bam
 • Razafindralambo Iriana Miantsa
 • Ratsimbazafy Miangalifitia Gabriella

LEHILAHY

 • Rafanomezantsoa Olivier
 • Rakotonirina Hobiarisoa Alexandre
 • Rajaonah Mendrikaja
 • Ramahery Nasolomanalina
 • Antema Rakotoarivelo
 • Ratovondrahety Prinz Harald Von Manampisoa
 • Ratahina Erwann Robbi
 • Ramasomanana Ando Mahefa
 • Ramasomanana Aina Mahery
 • Rakotoarisoa Navalona Falimandimby
 • Randriamanampisoa Riana
 • Razafimahefa Fanirintsoa Ariniaina
 • Andriamandimby Manambina Rajaonary
 • Razafinjato Jonathan Aloe Georges
 • Randriamanampisoa Toavina
 • Ranaivo Elia Miharisoa
 • Ranaivosoa Andriamirindra Lyzio
 • Rakotoarisoa Andriatsiferana Nomena Itokiana
 • Andriatanteliniaina Manampison Jean Yvon
 • Rajaofetra Heritiana Cédric

 

Nitsangana izy ireo ary nanambara ny teny Soratra masina tamin’izy ireo ny Mpitandrina. Rehefa avy namaly ny fanontaniana napetraka taminy izy ireo, dia niakatra ny vehivavy sady nanao ny hira FFPM 446 : 1 « Atolotro ho Anao » ireo. Rehefa vita ny fandraisana ny vehivavy dia niakatra ny lehilahy nanao ny andininy faha 2 tamin’ny hira teo ihany.

Rehefa vita izany dia nentina amim-bavaka ireo Mpandray vaovao ireo ary nanao ny anjara hirany « Tahaka ny nandraisanareo » an-dRajaofetra John.

Nanao ny hira FFPM 295 : 4 « Ry Jesosy hatanjaho » ireo Mpandray vaovao, ny andininy 1, nataon’ireo Mpandray rehetra ary ny andininy faha  2 sy  3 dia nataon’ny Fiangonana iray manontolo.  

FAMARANANA NY FOTOANA

Natao avy hatrany ny hira FF 2 : 1 “ He! Manolo-tena”. Notononina ny tondrozotra 2022 hoe : “ Mifankatiava araka ny fifankatiavan’ny mpirahalahy, mitariha lalana amin’ny fifanomezam-boninahitra, araka ny olom-boafidin’ Andriamanitra sady masina no malala… Samia misikina fanetren-tena ianareo ka mifanompoa; fa Andriamanitra manohitra ny miavonavona, fa manome fahasoavana ho an’ny manetry tena. ” Romana 12 : 10 ; Kolosiana 3 : 12b ; Petera voalohany 5 : 5b.

Natolotra ny tsodrano dia noredomina ny hira vavaka FFPM 699 : 1 “ Midera Anao ny olo-masina“. Nisy vavaka mangina sy ny fanononana ny Trinite.

FANDRAISANA NY FANASAN’NY TOMPO

Ho fanomanam-panahy nandritra ny fanesorana ny lamba nanarona ny mofo sy kapoaka dia nataon’ny Fiangonana ny hira FFPM 169 : 1, 5 “ Ry Tompo Andriamanitra”. Fanatrehana sy fanehoana no nialoha ny famakiana Soratra Masina. Nisy vavaka izay narahina ny hira A1 « Masina, Masina, Masina ». Rehefa izay, natao ny Teny fanorenana sy vavaka fahatsiarovana. Nohiraina ny FF 20 : 1 “ Jesoa fitiavana » dia nivavaka nangataka ny Fanahy Masina ny mpitarika : nanandratra ny kapoaka sy namaky ny mofo. Niarahan’ny Mpandray nanonona ny vavaka fanetrentena. Natolotra ny Diakona vehivavy tompon’anjara tsirairay ny mofo ary an’ny Diakona lehilahy kosa ny kapoaka. Tao anatin’izany no nanaovana misesy ny hira FFPM 169 “ Ry Tompo Andriamanitra “ ; FFPM 159 “Satrohy voninahitra“ ; FFPM 107 “ Maniry mafy aho ”. Nony voazara tamin’ny Fiangonana ny mofo sy ny kapoaka, dia ny Diakona indray no notoloran’ny Mpitandrina mofo sy kapoaka. Rehefa samy vonona ny Mpandray ny Fanasan’ny Tompo dia nitsangana ka niara-nihinana sy nisotro. Taorian’ny fahanginana fohy dia ny ampahan-kira FFPM 469 « Mamy, ry Jesoa ny Fitiavanao » no natao ary nisy vavaka fisaorana. Nanangona ny kapoaka ny Diakona sy nananty ny fanatitra, nandritra ny fanatanterahan’ny Fiangonana ny hira FFPM 480 ”Mamin’ny foko”. Ny hira farany dia ny FFPM 427 : 1 “ Ho vavolombelona ” nofaranana tamin’ny Amen. Nisy vavaka mangina sy fanononana ny Trinite masina, dia nirava ny Fiangonana tao anaty feon-javamaneno.

IREO TOMPON’ANJARA

Nitendry zavamaneno : Irimanana Enikaja- Raharinoa Fenitra sy ny Sampana Mpiangaly Zava-Maneno

Nikirakira ny fafana : Rabiazamaholy Mahery

Nikirakira ny fanamafisam-peo : Rabiazamaholy Hery Lanto

Naka sary : Ramiadamanana Lovatiana

Nandray an-tsoratra : Robel Hanitra

Alahady 30 Oktobra 2022

ALAHADY 30 OKTOBRA 2022
“HAVAOZY NY FANOMPOAN’NY FIANGONANA”
Alahady faha XX manaraka ny Trinite Alahadin’ny Reformasiona Alahady faha dimy

“Ary ny mpanjaka nandidy an’i Hilkia mpisoronabe sy ireo mpisorona manarakaraka ary ny mpiandry varavarana hamoaka ny fanaka rehetra izay natao ho an’i Bala sy Astarta ary ho an’izay rehetra eny amin’ny lanitra hiala amin’ny tempolin’i Jehovah,…” 2 Mpanjaka 23 :4-15

Isaorantsika mandrakariva ny Tompo fa nomeny fotoana indray isika afaka niara-nidera sy niombom-bavaka  teto an-tranon’i Jehovah androany alahady  30 oktobra 2022.

Ny fotoana androany dia alahady faha 20 manaraka ny trinite ary natokan’ny Fiangonana rehetra eto amin’ny sahan’ny FJKM ho alahadin’ny Reformasiona.

Ny diakona Ravoniharimino Faramalala ao amin’ny FMKF no nitarika ny  fanompoam-pivavahana . Nampahatsiahivin’ny Mpitarika fa ity alahady ity no alahady farany amin’ity volana ity ka mbola hibanjinantsika ny lohahevitra hoe : “HAVAOZY NY FANOMPOAN’NY FIANGONANA”. Ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina no nitondra ny hafatra. Ny litorjia faha telo no notanterahina.

FIDERANA AN’ANDRIAMANITRA 

Feon-javamaneno teo am-pidirana. Rehefa avy nanao ny fiarahabana apostolika ny mpitarika dia noraisina ho fiderana sy fisaorana an’Andriamanitra ny Salamo 96 : 1-6 : “Mihira fihiram-baovao ho an’i Jehovah; Mihirà ho an’i Jehovah ry tany rehetra. Mihirà ho an’i Jehovah, misaora ny anarany; Lazao isan’andro isan’andro ny famonjeny mahafaly. Ambarao any amin’ny jentilisa ny voninahiny Ary any amin’ny firenena rehetra ny fahagagana ataony. Fa lehibe Jehovah ka mendrika hoderaina indrindra, Sady mahatahotra, fa ambonin’ny Andriamanitra rehetra.

 Fa ny andriamanitry ny firenena dia tsinontsinona; Fa Jehovah no nanao ny lanitra.

 Famirapiratana sy voninahitra no eo anatrehany; Hery sy fahatsaran-tarehy no ao amin’ny fitoerany masina. Amen”.

Ny hira FFPM 16 : 1 – 2 “Avia ry vazan-tany ô!” no noredonin’ny Fiangonana taorian’izany .

Niroso tamin’ny vavaka fisaorana ny Fiangonana ka tamin’izany no nanambaran’ny mpitarika ny fisaorana sy fiderana an’Andriamanitra noho izao fotoana ahazoana miara-miombom-bavaka izao. Nangataka ny Fanahy Masina hanatrika izao fotoana izao. Nisaotra ny Tompo noho ny tombon’androm-pahavelomana. Mangataka ny Tompo hiasa ahatonga fihavaozana ao anatin’ny olona ka ahatonga ny finoana hitombo. Ho hanitra ankasitran’Andriamanitra anie izao fanompoam-pivavahana izao.

Feon-javamaneno fohy

FOTOANA HO AN’NY ANKIZY SY NY TANORA

Rakotonarivo Ravaka , mpampianatra ao amin’ny K8 no nanatanteraka izany . Noraisiny hitondrana ny hafatra ny Teny araka ny Ohabolana 3 : 12  “Fa izay tian’i Jehovah no anariny, dia tahaka ny ataon’ny ray amin’ny zanaka tiany « .

Nisy ny tantara kely nentina namehezana izany dia ny tantaran’ity renim-pianakaviana iray izay lozabe sy masiaka amin’ny zanany ka isaky ny misy tsy mety ataon’ny zanany dia kapoka no mahazo ireo zanany mianadahy. Indray andro anefa, nifarana ny taom-pianarana, ary samy tsy namokatra ireto zaza mianadahy. Akory ny fahorian’ireto zaza fa tsy maintsy ho kapoka indray izany no hiandry azy ireo rehefa fantatry ny reniny izao voka-pianarana izao.

Kanjo tsy araka izay noheverin’izy ireo no nitranga fa fanomezana aza no natolotry ny reniny azy mianadahy na dia tsy nahomby tamin’ny fianarana aza izy ireo. Efa nampoizin’ny reniny mantsy izay mety hitranga amin’ny fianaran’izy miandahy ka tsy nibedy azy ireo akory izy.

Ny hafatra dia izao : ny ray amandreny dia mikatsaka mandrakariva izay hahasoa ny zanany ary ny Tompo Andriamanintsika dia toa izany. Mety misy zava-tsarotra avelan’ny Tompo hitranga amin’ny fiainantsika fa ireny dia nataon’ny Tompo hanitsiana antsika.

Teo am-pamaranana dia nanao vavaka, nisaotra an’Andriamanitra noho ny hafatra ary nanambaràna fa ny Tompo dia manitsy ny zanaka tiany. Tamin’izao vavaka izao koa no nangatahana tamin’ny Tompo ho an’ny ray amandreny mba ahay hankasitraka ny zanaka eo amin’izay ataony.

FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Mialoha ny famakiana ny Soratra Masina dia nohirain’ny mpianakavin’ny finoana ny FFPM 357 : 1-2 “Efa tonga aty izao” ary rehefa izany dia niroso tamin’ny vavaka  sy ny famakiana ny soratra Masina. Ny diakona Andrianifahanana Hantarisoa no nanao ny vavaka. Ny namaky ny Perikopa manontolo kosa dia ny diakona Rakotovololona Lova .

Ny Testamenta Taloha  dia araka izay hita ao amin’ny 2 Mpanjaka 23:4-15.

Ny Testament Vaovao kosa dia araka izay hita ao amin’ny Lioka 14:25-35 ary ny Epistily dia araka ny Galatiana 4:8-20

Mialoha ny nirosoana tamin’ny toriteny dia mbola nohirain’ny Fiangonana ny FFPM 226 “Tompo ô mba te-hihaona”.

TORITENY

Teo am-piandohana dia nomarihan’ny Mpitandrina fa andro hanamarihana ny fanitsiam-pivavahana na ny Reformasiona eto amin’ny sahan’ny FJKM ity alahady ity. Tao anatin’ny Reformasiona  dia tsy tao an-tsaina mihitsy ny fananganana antokom-pivavahana fa ny tena heviny dia ny hanitsy ny Fiangoana mba handeha araka ny Filazantsaran’i Jesoa Kristy. Hanaraka marina izay hambaran’ny Soratra Masina fa tsy hitoky amin’ny fombafomba ivelany ao anatin’ny fanompoam-pivavahana.

Teo amin’ny tantaran’ny Fiangonana manko dia nanana fikasana hanangana trano fiangonana lehibe ny Kristiana dia ny “Basilique de Saint Pierre” izany. Vola be anefa no hilaina hanatanterahana izany fikasana izany ka ny nataon’ny Fiangonana dia ny “nivarotra famelan-keloka” izany hoe arakaraky ny vola izay harotsaky ny olona no hilazana fa nahazo famelan-keloka izy.

Teo indrindra no nijoroan’ireo mpitondra fivavahana toa an’i Lotera izay nijoro noho izany fivilian’ny Fiangonana amin’ny fahamarinan’ny Tenin’Andriamanitra.

Nisy ary ireo toan-kevitra 93 avy amin’i Lotera nentina nanoherana ireo hevi-diso nampivoana ny Fiangonana .

Vokatr’izany anefa dia nohenjehana i Lotera, saingy nafenin’ny olona izy ka tsy tratran’ ireo mpanenjika azy, ary  taorian’izany dia niforona ny Fiangonana Loterana ary nanaraka azy  taty aoriana moa ny mpanitsy fivavahana toa an’i Jean Calvin.

Raha niroso tamin’ny fitondrana ny hafatra kosa ny Mpitandrina dia noraisiny ny Perikopa araka ny 2 Mpanjaka 23:4-15 .

Ity tantara ity dia maneho ny fanitsiam-pivavahana tamin’ny andron’ny Testamenta Taloha.

Rehefa namerina namaky ny bokin’ny lalàna ny Mpanjaka, dia nitodika tamin’Andriamanitra ka nifona tamin’i Jehovah Andriamanitra ka namerina ny firenena hitodika amin’i Jehovah Andriamanitra, ilay nanaovany fanekena.

 

Zavatra roa no aseho eto:

 • fiovam-penitra mahery vaika

Nolevonina sy nopotehina ary noravana tanteraka izay mahakasika ilay andriamani-tsy izy izay narahan’ny firenena dia i Bala sy Astarta. Noravana, narodana ary nodorana ny altara sy ny toerana fanaterana fanatitra ho an’ireo andriamani-tsy izy ireo. Natao tsy nisy niangana ny momba izany rehetra izany mba tsy hisy hahatsiarovan’ny olona izany intsony. Ny mpisorona izay nanatanteraka asa tamin’ny sampy dia nahato.

Izany ihany koa no nahatonga an’i Paoly nibedy ireto Kristiana voalaza ao amin’ny Galatiana ireto (Galatiana 4:8-20). Efa nandray ny finoana izy ireo kanefa mbola nijanona tamin’ny fanaony taloha ihany. Izany mihitsy no mampatahotra ka hilana ny “reforme”

Raha ny nitranga teto Imerina dia lasa fivavahan-drazana ny maha-protestanta. Tamin’ny vaninandro faha-mpanjaka manko dia lasa protestanta daholo ny vahoaka nanodidina ny mpanjaka sy ny fitondrana satria io no fivavahan’ny mpanjaka ka tsy fiovam-po no naharesy lahatra ny mpanaraka ny fivavahana fa fanarahan-drenirano fotsiny sy filana tombony eo amin’ny fitondrana na koa lasa fombafomba ivelany fotsiny.

Vokatr’izany dia mbola manafangaro izay andriamanitra tompoiny ny olona ka mbola manao ny fivavahan-drazana izay fanompoan-tsampy rahateo moa izany.

Noho izany dia mila atao ny “reforme” eo anivon’ny Fiangonana. Ny vaolohany dia mila atao ny “evangélisation” na ny fifohazam-panahy sy fitarihana ny olona hiverina amin’Andriamanitra Marina. Ny faharoa dia ny “Edification” izay natao indrindra ho fanorenam-pinoana.

Rehefa izany dia atao ny fitaizam-pinoana ahatonga azy ireo hiorina sy handroso sy hitombo amin’ny fanarahana ny Tompo na ny “catechèse”.

 • Ny fibebahana azo tsapain-tanana

Ny olona tena mibebaka dia miala amin’ny fanaony taloha ary tsy miverina amin’ny fanaony efa nahazatra azy intsony. Olona tsy menatra fa sahy mijoro sy mampiseho fa efa ao aminy tokoa ny fiovana sy ny fanarahana ny Tompo.

Raha mijery ny voalaza araka ity 2 Mpanjaka 23:4-15 ity isika dia mahita fa nasaina niova fo avokoa ny mpitondra fivavahana rehetra. Mihainga avy amin’ny mpitondra fivavahana izany ny fibebahana azo tsapain-tanana, fa ireo no tokony hanome ohatra ho an’ny hafa.

Ny mpanapaka eo amin’ny firenena dia nantsoina koa hibebaka. Nantsoina hibebaka ihany koa ny vahoaka izay nanao fanekena tamin’i Jehovah ka miala amin’ny ratsy fanao.

Mifanaraka amin’izany indrindra izay voalazan’i Jesoa ao amin’ny Lioka 14 dia ny hoe raha tsy mahafoy havana sy ray aman-dreny isika dia tsy mendrika ho an’ny Tompo. Ny tiana hambara dia satria ireo havana sy ray aman-dreny ireo, mbola milona ao anatin’ny fanompoan-tsampy sy ny fahotana ary ny fahazaran-dratsy ka ny tian’ny Tompo dia ny hialantsika tanteraka sy tsy hifandray amin’izany.

Mila vonona hitondra ny hazo fijaliany ny olona ka maharitra amin’ny fanompoana. Jesoa Kristy dia mandinika ny voa sy ny fo, mahalala izay farany miafina momba antsika.

Misy fiovam-penitra mahery vaika tokoa ve ny fiainanao mahatonga anao ho kristiana ?

Ary ny fibebahanao ve azo tsapain-tanana tokoa ? Rehefa manolo-tena ho an’ny Tompo isika dia ny fiainantsika manontolo no hatolotra ho Azy.

Mila mandrombaka ny fanjakan’Andriamanitra isika satria rombahana izany. Aza mangataka andro ho amin’ny fanoloranao ny tena ho an’Andriamanitra. Rehefa mandroso dia aza mihemotra. Havaozy isan’andro ny fanompoanao an’Andriamanitra.

Ho an’Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen!

Feon-javamaneno fohy taorian’ny Toriteny.

VAVAKA FIFONANA

Izao no vavaka setrin’ny tenin’Andriamanitra no sady nentin’ny Fiangonana nifona noho ny tsy fahatanterany manoloana ny tenin’Andriamanitra ka tamin’izany no nisaorana an’Andriamanitra noho ny teny izay nomeny ho an’ny Fiangonana. Tamin’izany ihany koa no nitaomana ny Fiangonana handini-tena raha tena manaraka sy miorina tokoa amin’ny fanarahana ny Tompo  izy. Nitaona ny Fiangonana raha tena nanatanteraka “Fibebahana Marina” fa tsy fombafomba no hanarahana ny Tompo. Nitaona ny Fiangonana ho tena tempolin’Andriamanitra hitoeran’i Jesoa Kristy dia Izy ilay mahafantatra ny voa sy ny fo. Nangataka amin’ny Tompo ny ahafahana manavaka ny tsara sy ny ratsy. Mangataka amin’ny Tompo ny hamelany ny heloka

TENY FAMELANKELOKA

Ny teny famelan-keloka noraisin’ny fiangonana dia araka izay hita ao amin’ny Isaia 44 : 22 sy ny  Lioka 19 : 10  “ Izaho efa nandevona ny fahadisoanao tahaka ny fandevona ny zavona, ary ny fahotanao tahaka ny rahona; Koa miverena amiko, fa efa nanavotra anao Aho… Fa efa tonga ny Zanak’olona hitady sy hamonjy ny very.”

Natao ny hira FFPM 487: 1-3 “Fanavaozan’izay mahagaga tokoa” ary rehefa izany dia nanambara ny finoana tamin’ny fanononana ny Fanekem-pinoana kristiana Laharana 3 ny Fiangonana

 Nandray anjara hirany ny Sampana Taniketsa (STAF),ka ny hira « Indreo Jereo ny Magy » no notanterahina.

RAHARAHAM-PIANGONANA

« Amparibe Famonjena : Mifankatiava tsara, Hazony mafy ny finoana, Mahefa be amin’ny asan’ny Tompo »

Ny Biraom-Piangonana, Mpitantsoratra, Rakotomanana Andrimbazotiana no nanatanteraka izany. Ny Josoa 24:14a no nentiny nanombohana izao filazan-draharaha izao ary ho fiarahabana ny Fiangonana.  “Koa ankehitriny, matahora an’i Jehovah, ka manompoa Azy amin’ny fahitsiana sy ny fahamarinana”

Raharaha ivelany

Avy amin’ny Foibe FJKM:

 • Antsoina ny komity foibe, ny sampana , ny sampan’asa ary asa , izay manana solontena eo amin’ny foibe hanatrika ny fihaonam-be voalohany izay atao ao amin’ny FJKM Analamahitsy ny 01 sy 02  novambra 2022
 • Misy antso ho an’ny Mpitandrina, ny BP ny vaomieran’ny fananana ary ny fiangonana manontolo fa hisy ny famelabelaran-kevitra mikasika ny fananan-tany ny talata 08 novambra 2022 amin’ny 01.00 ora ka hatramin’ny 04.00 ora tolakandro. Ny komitin’ny fitantanana ny fananana eo amin’ny sahan’ny FJKM no mikarakara izany eny amin’ny FJKM Antohamadinika Fanantenana.
 • Ny SAMPATI foibe dia manasa ny fiangonana hanatrika ny fanompoam-pivavahana fanamarihana ny Alahady Nasionaly sy ny iray volan’ny SAMPATI, ny faha sabotsy12 Novambra 2022 amin’ny 09.30 ora ao amin’ny FJKM Atsimon’i Mahamasina.
 • Ny dorkasy foibe dia hankalaza an’Andriamanitra noho ny faha 10 taonan’ny Akany GAZELA, ary hanatanteraka lasy tselatra any Moramanga ny 09 sy 10 Novambra 2022.

Fanasana Manokana:

 • Ny zanaky ny Fiangonana Ny Ilo Jihy dia haneho ny boky mirakitra ny vokatry ny asa soratra tononkalo nataony ho fanohanana ny hatrika fianarana hotanterahany. Izany dia hatao ao amin’ny Chapelle Ampahibe ny sabotsy 12 novambra 2022. Izany dia arahina antsan-kira izay tanterahan’ny AMPIFITIA.

Raharaha eto an-toerana

 • Hanohana sy handray anjara amin’ny fanohanana ny filohan’ny FJKM efa nitsahatra amin’ny andraikiny araka ny tolonkevitry ny foibe, amin’ny famitana ny tranony.
 • Hanatanteraka ny fivoriam-be faharoa ny sabotsy faha 05 novambra 2022 amin’ny 02.00 ora ny SAMPATI. Ny toerana dia ao amin’ny Akany Rainimamonjy.
 • Ny KFM dia nametraka boatin-drakitra eny am-baravarana ho an’ny Fisotroan-drononon’ny Mpitandrina, ka azontsika handrotsahana izay fanohanana hatolotra amin’izany.
 • Amin’ny 08.30 ora no miditra ny fanompoam-pivavahana amin’ny alahady 06 novambra 2022 ho avy izao. Hisy ny fandraisana ireo Katekomena “Miorina” ho mpandray ny fanasan’ny Tompo.
 • Ny fitsangatsanganan’ny Fiangonana dia hotanterahina ny sabotsy 12 novambra 2022. Eny amin’ny faritra Ambohidratrimo no hanatanterahana izany. Ny andinindininy dia holazaina amin’ny manaraka.

Ny tenin’ny mpitandrina

 • Nisaotra an’Andriamanitra noho ny famindram-pony ka nahafahantsika nanatanteraka izao fanompoana masina izao.
 • Nanentana ny fanohanana ny zanaky ny Fiangonana izay manao hetsika manokana toa ity famoahana boky tononkalo voalaza etsy ambony.
 • Nanentana ihany koa ho fanohanana ny filohan’ny FJKM teo aloha.
 • Nanentana ny fidirana SEFALA
 • Ao anatin’ny hetsika tanterahin’ny KFM dia nanentana ny fanaovana ny Batisa faobe sy ny Mariazy miara-mizotra.

RAKITRA SY FANOMEZANA

Razafindrabe John Bam, Biraom-piangonana, no namaky ny voady sy raki-pisaorana. Ny hira FFPM 753 no nangatahan’ny mpianakavin’ny finoana tamin’izany. Nisy ny mpianakavin’ny finoana nanolotra ny fahafolon-karena ho an’ny asan’Andriamanitra.

Ny hira FFPM 441: 1-3 “Raiso aho tompo o!” no nanolorana ny rakitra

ASA VAVOLOMBELONA

Sakramentan’ny Batisa no nanterahana tamin’izany. Tanora roa sy zaza iray.Ny tanora dia Rakotonirina Hobiarison Alexandre sy Randriamanampisoa Riana. Ny zaza kosa dia Andriamanamisaina Iorenantsoa Angelacanie

FAMARANANA NY FOTOANA

Teo amin’ny tapany farany tao anatin’izao fanompoam-pivavahana izao moa dia nisy ny vavaka fangatahana izay notanterahan’ny Mpitandrina.

Ny nohiraina ny FFPM 432 : 1 “Mandra-pihavin’ny tompo”

Notononina nyTondrozotra izay tanterahan’ny Fiangonana mandritra ity taona  2022 Natolotry ny Mpitandrina ny Tsodrano  ary rehefa avy eo dia  noredonina ny hira FF 47:1 “Fiadanana”.

Nipetraka ny Fiangonana nanao vavaka mangina

Amin’ny Anaran’ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina

IREO TOMPON’ANJARA

Nitendry orga : Rabiazamaholy Herilanto sy Randriambeloson Sitraka (Mpiofana ho mpitendry orga)

Nikirakira fafana : Randriamasimanana Antenaina

Nikirakira fanamafisam-peo : Randriamahatana Rija

Naka sary : Robel Hanitra

Nandray an-tsoratra : Rabako Tovohery