Alahady 25 Septambra 2022

ALAHADY 25 SEPTAMBRA 2022
« MIKELEZA AINA AMIN’NY ASA FITORIANA »

Alahady faha XV manaraka ny Trinite

Alahadin’ny sampan’asa FJKM Fikarohana sy Fandalinam-Pinoana (FFP)

Alahadin’ny Katekomena « MIORINA »

 Fa tsy menatra ny filazantsara aho ; fa herin’Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany, amin’ny Jiosy aloha, dia vao amin’ny jentilisa koa.  Romana 1:16

Alahady faha 15 manaraka ny Trinite nitondrana tamim-bavaka ny sampan’asa Fikarohana sy Fandalinam-Pinoana (FFP) sy natokan’ny Fitandremana Amparibe Famonjena hitondrana amim-bavaka  ny Katekomena Miorina ary nanatanterahina ny fahalalana Soratra Masina. Ity alahady ity ihany koa no mbola hibanjinana  ny lohahevitra fitaizam-panahy eo amin’ny sahan’ny FJKM manao hoe : “ MIKELEZA AINA AMIN’NY ASA FITORIANA”. Notanterahina taorian’ny fanompoam-pivavahana ny fivoriana Ankatoky ny Fandraisana.

Rasoanaivo Lalao, Katekista, mpampianatra katekomena no nitarika ny fotoana.Raharijaona Solofonirina, Mpitandrina, no nitondra ny hafatra. Ny litorjia amin’ny endriny faharoa no narahina.

FANOMBOHANA NY FANOMPOAM-PIVAVAHANA

Taorian’ny feon-javamaneno, nanao ny Fiarahabana apostolika ny mpitarika dia nanolotra  ny Teny fiderana sy fisaorana an’Andriamanitra. Niara-nanandratra Ilay Tsitoha ny mpianakavin’ny finoana, tamin’ny famakiana teo am-pitsanganana ny Salamo 66 : 8-12 manao hoe : “Misaora an’Andriamanitsika, ry firenena, ary asandrato ny feo fiderana Azy. Izay mampitoetra ny fanahintsika amin’ny fiainana ka tsy mamela ny tongotsika hangozohozo. Fa efa nizaha toetra anay Ianao, Andriamanitra o, efa nanadio anay Ianao, tahaka ny fanadio volafotsy amin’ny memy. Efa nampiditra anay tamin’ny fandrika Ianao, efa nanisy enta-mavesatra teo am-balahanay Ianao. Efa nampandeha ny olona hanitsaka ny lohanay Ianao, nandeha namaky ny afo sy ny rano izahay, fa nitondra anay nivoaka ho amin’ny fitahiana mahatretrika Ianao » ”  Amena !

Natao ny hira FFPM 45 :1, 2, 3 “He, tonga ho antsika” ho fiderana an’Andriamanitra.

VAVAKA FISAORANA SY FIDERANA

« Ry Andriamanitra, Rainay izay any an-danitra o ! Rainay amin’ny alalan’i Jesoa Kristy Tompo sy  Mpamonjy anay Ianao. Midera Anao izahay fa ambonin’ny andriamanitra rehetra Ianao.Tsy misy andriamanitra  tahaka Anao, fa Ianao ilay Tompon’ ny tompo ary Mpanjakan’ny mpanjaka, Anao ny fahefana  rehetra  Andriamanitra o. Midera Anao izahay noho  ny halehiben’ny herinao, fa izany no efa hikoizan’ny fahavalonao Anao.

Misaotra Anao izahay ry Tompo tsara indrindra o, fa notarihinao tamin’ny fitiavanao, ka  tafavory eto amin’ity tempolinao masina ity, miombona fo amam-panahy, midera sy manome voninahitra Anao. Misaotra  ihany koa noho ny alahady natokan’ny Fiangonana ho Alahadin’ny Katekomena Miorina ;  hitondrana amim-bavaka azy ireo, ary ny Alahadin’ny sampan’asa Fikarohana sy Fandalinam-pinoana (FFP) eto amin’ny FJKM. Amin’ny anaran’i Jesoa Kristy no hanaovanay izany vavaka izany.» Amena !

FOTOANA HO AN’NY ANKIZY SY NY TANORA

Rajaofetra John Eric, mpampianatra ao amin’ny kilasy faha 4 no nanatanteraka ny fotoana.

Taorian’ny vavaka, ny Teny araka ny Matio 10 : 6  « Fa aleo mankany amin’ny ondry very amin’ny taranak’Isiraely. » no nentiny nangalana ny fampianarana.

Iza no taranak’ Isiraely ? : Isika izao no taranak’ Isiraely.

Ny ondry very ? Jesoa Kristy mihitsy no miteny eto. Isika rehetra izao dia mpianatr’i Jesoa Kristy. Misy amin’ireny havantsika, ankohonantsika ao an-trano ireny, tsy mety mandeha mivavaka, tsy mety mankaty am-piangonana, tsy mety mianatra Sekoly Alahady na mampianatra Sekoly Alahady.

Tantara mahakasika ankohonana kristiana no nangalana ny fampianarana. Ny ankizy no mandeha mianatra Sekoly Alahady, fa ny ray aman-dreny tsy dia mazoto loatra. Rehefa fotoan-dehibe sy fanasana izy ireo vao mandeha izy ireo. Indray andro, tsy navelany nandeha nianatra Sekoly Alahady ny zanany. Naharesy lahatra azy ihany anefa ny ankizy ary nafarany fatratra ny hody aloha. Rehefa tonga tao an-trano dia naverin’ny ankizy nohiraina ilay hira FFPM 780 tany am-piangonana. « He, dera laza hery, ny zaza no hilaza ny voninahitrao ». Somary badabada ilay zaza nihira ka lasa hoe « He dera, laza, hery, ny dada no hilaza ny voninahitrao ». Nanomboka teo dia lasa nivavaka ilay raim-pianakaviana.

Niaraha-namerina ny andinin-tSoratra Masina, ary nohirain’ny fianakaviamben’ny Sekoly Alahady ny hira   FFPM 780 :1 : « He dera, laza hery ! »

Notanterahina ny hira FFPM 190 : 1, 2 “Ry Fanahy Mpanazava ! ” mialoha ny fankalazana ny Tenin’Andriamanitra.

FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Rakotoarisoa Navalona Falimandimby no nitarika ny vavaka mialoha ny famakiana ny Soratra Masina.

Ireto kosa ny perikopa voalahatra novakiana androany alahady : Isaia 40 : 1-11 ; Matio 10 : 1-10 ; Romana 1 : 13-17.

Rakotoarisoa Miaronavalona Ikoriantsoa no namaky ny Testamenta taloha, ary  Ranaivosoa Lyzio sy

Rafanomezantsoa Olivier kosa no namaky ny Testamenta vaovao.

Ny hira FFPM 226  “Tompo o ! mba te hihaona”  no nohirain’ ny Fiangonana mialoha ny toriteny.

TORITENY

Noraisin’ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina ny Romana 1 :16  « Fa tsy menatra ny Filazantsara aho, fa herin’Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino… »

Fanentanana sy baiko omena ny Fiangonana izao, hoy izy. Mikelaza aina amin’ny asa fitoriana.

« Fa tsy menatra ny Filazantsara aho » hoy ny Apostoly Paoly.

Ny vanimpotoana iainantsika izao dia mitovy tamin’ny vanimpotoana niainan’i Paoly. Nisy zavatra sarotra nolalovana tokoa teo amin’ny fiainana ary tany anaty fiarahamonina tany. Nanahirana na dia ny fitoriana ny Filazantsara aza tamin’izany fotoana izany. Amin’izao androntsika izao, hoatra ny hoe : malalaka ny asa fitoriana ny Filazantsara nefa misy fahasarotana ihany koa satria iza moa no tena mihaino ny Filazantsara ? Ary tena mihaino ve izay mandre ny Filazantsara ? Noho ny hamaroan’ny mpitory dia indraindray toa zara fa mihaino ny olona na tsy mihaino mihitsy aza.

Ao anatin’izany fitoriana ny Filazantsara izany dia misy menatra ny manatanteraka azy. Nahoana ?

Izany no angalantsika ny hafatra mba hametrahantsika ny hoe « Mikeleza aina amin’ny asa fitoriana ».

 1. Ny Filazantsara manova fiainana

Inona moa no fiainana ovain’izany Filazantsara izany ? Izay no hanentanana antsika hoe « Aza menatra » satria raha ny Filazantsara no manova fiainana, dia ho an’ny olona maditra, ho an’ny olona ratsy fanahy, ho an’ny olona mankahala Fiangonana. Hoatry ny mahamenatra raha handray anjara amin’izany fitoriana ny Filazantsara izany. Ka tonga amin’ilay fitenenan’ny olona « Fa inona koa no nahazo an’io ? ». Hoatra izany no nahazo an’i Paoly. Paoly ilay mpanenjika ny Kristiana ary tena nifofo ny ain’izay mitory  ny Filazantsara nefa tsy maintsy izy no hitory  ny Filazantsara  taty aoriana ary na ny olona nahita azy dia niteny hoe « Fa naninona ? Olona fahavalon’ny Filazantsara kanefa ankehitriny, indro mimokomoko manao ny ainy tsy ho zavatra ny amin’izany fitoriana ny Filazantsara izany? ». Dia menatra eo imason’ireo namana taloha. Mihevitra fa fahafaham-baraka satria ny namana taloha dia hanesoeso, handrabiraby.

Izany mihitsy no asan’ny Filazantsara, manova fiainana izy. Ka ho ahy sy ho anao, izay manaiky hovain’ny Filazantsara dia tsarovy fa izay no ambaran’ny Apostoly Paoly eto hoe : io Filazantsara io dia manova fiainana tokoa, fa herin’Andriamanitra miasa ao anatin’ny olona mandray azy izany Filazantsara izany.

Ireto ny zavatra kasihin’izany Filazantsara izany ka hita tanteraka rehefa mandre izany :

 • Io Filazantsara io, rehefa toriana ka renesintsika, dia mandratsana ny toetra ratsy rehetra eo amin’ny fiainana. Raha mpisotro toaka ianao dia rantsanany ny fisotroan-toaka mba tsy hisotro intsony. Raha mifoka sigara ianao dia rantsanany, tsy hifoka sigara intsony. Raha mpiteny ratsy ianao dia rantsanany, tsy hiteny ratsy intsony, …Izay no mahatonga ny hoe « Aza menatra ny fitoriana ny Filazantsara fa ilay namanao mpiara-migoka, ilay mifoka kely,…dia lasa haneso hoe « Tsy namantsika intsony lery ? », « Fa ahoana ? » « Ka efa mpitory Filazantsara dia novain’ny Filazantsara ny fiainany, dia io izy io. »
 • Mitondra hetaheta hifandray amin’Andriamanitra izany Filazantsara izany, izany hoe tsy tafajanona amin’ilay toetra tranainy sy ratsy taloha intsony, fa manana hetaheta hiaraka amin’Andriamanitra hatrany, hitady fiainana mifamatotra amin’Andriamanitra mandrakariva. Ohatra Adama sy Eva : Adama rehefa nantsoin’Andriamanitra dia niafina, nandositra, ary izany mihitsy ny fiainan’ny olona rehefa manota dia mandositra an’Andriamanitra. Rehefa nandray ilay fanavaozan’ny Filazantsara anefa, dia nanjary nanana hetaheta hifamatotra amin’Andriamanitra, mitady an’Andriamanitra mandrakariva eo amin’ny fiainany.
 • Teraka ao aminy ny fahasahiana hanambara ny Vaovao Mahafaly ho an’ny hafa. Izaho nandray dia hizara aho, ary hizara maimaimpoana aho. Ohatra noraisana tamin’izany ny resaka nifanaovan’ny Mpitandrina tamin’ny mpanao gazety sady mpanao politika malaza efa lasa nodimandry : « Any amin’ny antoko politika sy ny fikambanana samy hafa dia tsy mety ho betsaka ny mpikambana raha tsy tambazana vola. Fa izao no mahagaga : ny Kristiana any am-piangonana asaina mandoa rakitra nefa vao maika be dia be no tonga any am-piangonana ». Hoy ny Mpitandrina : « Tsy menatra ny Filazantsara izy, fa misy herin’Andriamanitra manainga azy, ka na ny fananany rehetra aza dia hafoiny hitoriana izany Filazantsara izany. Tsy omena vola na karamaina ny olona mandray an’i Kristy kanefa dia mamono tena manao ny fitoriana ny Filazantsara, mandeha an’ny amin’ny toerana sarotra ireny manatanteraka izany asan’Andriamanitra izany. Nandray ny Filazantsara izy, tsy menatra ny Filazantsara izy, fa io Filazantsara io no nanova ny fiainany.

2. Ny Filazantsara mandresy ny fahavalo rehetra

Ny fahavalo eto dia ny « Ady ». Izay no mahatonga antsika hiteny hoe « Ady  ny fiainana » izany hoe ny fiainantsika ety ambany masoandro ety dia ady foana ary tena ady tokoa fa tsy vazivazy izany. Taorian’ny fahalavoana rehefa niditra ny fahotana dia tena ady tokoa ny fiainana. Na tsy manana fahavalo aza ianao dia ady ny fiainana, miady amin’ny tenanao ianao. Ohatra, rehefa noana ianao dia miady amin’ny hanohanana, izany hoe miady amin’ny tenanao ianao. Ary mihoatra noho izany ny fahantrana, ny tsy fisiana, …ankoatra ny hoe tena misy ady atrehana toy ny fakam-panahy. Tsy avelan’ny devoly mitsahatra mihitsy ianao fa ataony miady hatrany, ka hivoaka ho mpandresy sa hanaiky ho resy ?

Izay no antony hilazan’i Apostoly Paoly hoe : « Aza menatra ny Filazantsara ».

Aza menatra ny Filazantsara fa ny Filazantsara dia maheresy amin’ny sarotra rehetra. Io ihany no hifikirana. Izao no zavatra aterak’izany :

 • Manafaka amin’ilay zavatra entin’ny ratsy hanelingelenina antsika izay mino, izany ady izany. Zahan’Andriamanitra toetra ianao ary alain’ny devoly fanahy. Raha havelan’Andriamanitra eo ianao, aiza ho aiza marina moa ny finoako sy ny finoanao ity ? Raha vao mitodika ianao mijery ny Filazantsaran’i Jesoa dia mivoaka mpandresy. Raha tsy mitodika ianao fa miantehitra amin’ny herin’ny tenanao dia ho resy tanteraka. Hoy ny Soratra Masina : « Isika tsy mitolona amin’ny nofo aman-drà, fa ny fanahy ratsy eny amin’ny rivotra. »
 • Omen’Andriamanitra fahefana ianao handrava ny asan’ny maizina. Mahazo fahefana avy amin’Andriamanitra ianao noho ny Filazantsara ninoanao satria nanaiky an’i Jesoa Kristy ianao ho Tompo sy Mpamonjy. Andriamanitra ivavahanao sy iasanaono hanatanterahinao ny fihazakazahana sy hahatonga anao hahatahiry ny finoana. Ny fandrenesanao ny Filazantsara no hanananao ny faharetana ka hahavitanao ny ady sy handresenao amin’izay sarotra rehetra.

Alahadin’ny FFP androany, ny FFP dia sampan’asa Fikarohana sy Fandalinam-pinoana eo amin’ny sahan’ny FJKM. Marobe ny asan’ny FFP : mamorona ny perikopa vakiana mandritra ny taona, mametraka ny lohahevitra isam-bola mandritra ny taona, manao fikarohana ny amin’ny fandalinam-pinoana, mamaritra ny arofanina izay mety hahavoafitaka ny Fiangonana amin’ny fampianaran-diso.

Ny Fiangonana dia :

 • mihazona ny Kristiana mba tsy hivembena na hihemotra, hihazona ny finoany hatramin’ny farany, handray ny famonjeny.
 • tenan’i Kristy ety ambany masoandro ary tokony hijoro ho vavolombelona mandrakariva amin’izany amin’ny sehatra rehetra. Tsy ato anatin’ny rindrina efatra ihany fa any ivelan’ny trano fiangonana ihany koa.  
 • fikambanan’ny olona nantsoina mba hikambana hiara-hiasa amin’ny fampielezana ny Filazantsara ary hijoro vavolombelona manomboka ao an-trano. Ohatra noraisina ny hira nataon’ilay zaza nibadabada ny FFPM 780 « ny zaza no hilaza ny voninahitrao » nanjary « ny dada no hilaza ny voninahitrao ». Tonga dia voatsindrona ao am-po any ambadika any ; voatsindrona ilay dada tsy mety mandeha mivavaka. Izay ilay hoe avy amin’ny Jiosy aloha vao mankany amin’ny jentilisa.
 • mampiasa ny fanomezam-pahasoavana izay omen’ny Tompo azy. Ohatra ny mpitendry orga, samy manana ny fomba fitendriny manokana izay hamantarana azy avy izy ireo. Ny asa atao dia efa asa fitoriana. Tsy ety ambony pilopitra ihany ny fitoriana ny Filazantsara, fa ny fihetsikao, ny teninao, ny fiainanao ; ianao miresaka amin’ny olona manambara ny fahasoavana dia efa mitory ny Filazantsara.

Mitodika ami’ireo Katekomena amin’ny maha Alahadin’ny Katekomena izao fotoana izao : ao anatin’ny fianarana katekomena sy fiomanana ho Mpandray Fanasan’ny Tompo no ampianarana ny fototry ny finoan’ny Fiangonana, ny maha izy azy anao dia ny Fiangonana FJKM, fanomanana ny tanora sy ny olon-dehibe ho olon’ny Fiangonana, fanofanana ho tomponandraikitra.

 Taorian’ny feon-javamaneno, nanao ny anjara hirany ny Hasin’ny Famonjena.

Nataon’ny Mpitandrina ny vavaka setrin’ny Tenin’Andriamanitra, narahina fangatahana famelan-keloka. Niarahan’ny Fiangonana nanonona ny Fanekem-pinoana apostolika, laharana fahaefatra, rehefa voaray ny famelan-keloka.

TATITRA KATEKOMENA

Razafindralambo Miantsa no nanao ny tatitry ny katekomena, andiany « Miorina ».

RAHARAHAM-PIANGONANA

« Amparibe Famonjena : Mifankatiava tsara, Hazony mafy ny finoana, Mahefa be amin’ny asan’ny Tompo »

Rakotomanana Andrimbazotiana, Sekreteram-piangonana no nanatanteraka izany. Ny Tenin’ny Soratra Masina ao amin’ny Habakoka 2 : 4 no nanombohany azy : « Fa ny marina ho velon’ny finoany. »

Toy izao no tsara hofantarina amin’ny asan’ny Fiangonana:

Asa ivelany 

 • English Club Academic Mahamasina : fianarana teny anglisy (ankizy, tanora, olon-dehibe). Manomboka ny fisoratana anarana ao amin’ny English Club Academic na ao amin’ny Librairie Antso (izay ahazoana fihenam-bidy 50%).
 • Synodamparitany andrefana :
  • Talata 27 sept 2022 : FJKM Betafo Fanavaozana : Fivorian’ny mpihevidraharaha.
  • Alakamisy 29 sept 2022 : FJKM Soavimasoandro, Ratsiazombola Jean Jacques 30 taona naha Mpitandrina.
  • Sabotsy 01 oktobra 2022, FJKM Andrahamahavola Vatofehizoro, 20 taona Mpitandrina an-dRakotoarinaivo Benjamina.
  • Zoma 21 oktobra 2022 : Toby Getsemane Tambohomena : andron’ny ray aman-drenin’ny toby.
  • FJKM Ambohimanatrika : fivarotana confiture, noho ny faha 130 taonan’ny Fiangonana

Raharaha anatiny 

 • 02 oktobra 2022 : Alahadin’ny Mpitandrina hitondrana amim-bavaka ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina mivady sy ny ankohonany ary fanokafana ny Jobily fisotroan-drononon’ny Mpitandrina.

RAKITRA SY FANOMEZANA

Razafindrabe Bam, Biraom-piangonana   no namaky ny voady sy raki-pisaorana rehefa avy nanolotra ny andinin-tSoratra Masina ao amin’ny Salamo 29 :2.  

Ireto manaraka ireto ireo hira nangatahin’ny mpianakavin’ny finoana : FF 46 : 1 « Mba tantanonao ry Raiko » ; HF 12 : Feno Toky.

Ho fanolorana ny fanatitra sy fanavaozana ny fanoloran-tena dia noredonin’ny Fiangonana teo am-pitsanganana ny hira vavaka FFPM 443:2 “ Raiso ho Anao ny foko ”.

ASA VAVOLOMBELONA

Roa  ny Asa Vavolombelona notanterahina : Batisa sy Fahalalana Soratra Masina.

-Batisa

Ny hira FFPM 248 :1 « Nitondra ny zaza » no nataon’ny Fiangonana nandritra ny niakaran’ireo ray aman-dreny nitondra ny zaza : Zanaharitsimba Tsiorintsoa Tianay Logan hatao Batisa.

Ny zaza natao Batisa :

-Fahalalana Soratra Masina

Ny Vaomieran’ny Aim-panahy no niandraikitra izany. Nozaraina araka ny sokajin-taona ireo mpianakavin’ny finoana. Naharitra 30 minitra ny famaliana an-tsoratra ireo fanontaniana.

VAVAKA FANGATAHAM-PITAHIANA

Ny Mpitandrina Raharijaona Solofo no nitarika izany.

Nofaranana tamin’ny vavaka nampianarin’ny Tompo : « Rainay izay any an-danitra » ny vavaka fangataham-pitahiana.

 FAMARANANA NY FOTOANA

Nohiraina ny FFPM 310 :1-2 “ Misy maro ao an-tsaha mitaraina ”.

Notononina ny Tondrozotra 2022 ary natolotry ny Mpitandrina ny Tsodrano. Ny hira FFPM 307: 1 « Iza no hanompo an’i Jeso soa»  no hira namaranana ny fotoana.

Nipetraka ny Fiangonana nanao vavaka mangina ary nanonina ny Trinite.

IREO TOMPON’ANJARA

Nitendry orga : Irimanana Eninkaja 

Nikirakira fafana : Rakotonarivo Vatsy

Nikirakira fanamafisam-peo : Rabiazamaholy Hery Lanto – Ramahery Yves

Naka sary : Rakotondramboa Andry

Nandray an-tsoratra : Raoliarizaka Bakoly

Alahady 18 Septambra 2022

ALAHADY 18 SEPTAMBRA 2022
“MIKELEZA AINA AMIN’NY ASA FITORIANA”

Alahady fahatelo – Alahady faha XIV manaraka ny Trinite

Alahady ankalazana an’Andriamanitra noho ny tsingerinandro niorenan’ny Fiangonana

« Andeha, fa efa voavoatra izao ny fanasana » Lioka 14:17b 

Misaotra ny Tompo isika fa afaka niombom-bavaka teto amin’ny tempoliny masina androany alahady faha 18 septambra 2022. Ity no alahady  faha 14 manaraka ny Trinite ary mbola  hibanjinantsika ny lohahevitra fitaizam-panahy hoe : “MIKELEZA AINA AMIN’NY ASA FITORIANA” ary alahady ankalazantsika an’Andriamanitra noho ny tsingerinandro niorenan’ny Fiangonana teto Amparibe.

Ny fanatanterahana ny fanompoam-pivavahana androany dia nosahanin’ny Vaomieran’ny Aim-panahy. Ny Diakona Rakotovololona Malalatiana  no nitarika ny fanompoam-pivavahana ary ny litorjia fahatelo no nanatanterahina izany.

Nandray ny Evanjelistra Joelison Rolland avy ao amin’ny FJKM FIADANANA isika, amin’ny synodamparitany Mananjara Pangalana – SP23, faritr’i Nosy Varika no misy azy.

Izy rahateo no nitondra ny hafatry ny Tompo tamin’ny fitoriana ny Tenin’Andriamanitra.

FISAORANA SY FIDERANA

Ny Apokalypsy 7: 10-12  no nentin’ny mpianakavin’ny finoana nisaotra sy nidera ny Tompo Andriamanitsika : “ dia niantso tamin’ny feo mahery izy nanao hoe: Ny famonjena anie ho an’Andriamanitsika, Izay mipetraka eo ambonin’ny seza fiandrianana, sy ho an’ny Zanak’ondry. Ary ny anjely rehetra nitsangana manodidina ny seza fiandrianana mbamin’ny loholona sy ny zava-manan’aina efatra, dia niankohoka teo anoloan’ny seza fiandrianana izy ka nivavaka tamin’Andriamanitra nanao hoe: Amena! Ny saotra sy ny voninahitra sy ny fahendrena sy ny fisaorana sy ny haja sy ny hery ary ny faherezana anie Ho an’Andriamanitsika mandrakizay mandrakizay. Amen.”

Natao ny hira HF 14  ”Haleloia”  ho fiderana sy fisaorana an’Andriamanitra.

VAVAKA FISAORANA SY FIDERANA

“Ry Andriamanitra Rainay tsara indrindra ô! Rainay Izay any an-danitra, Rainay tokana Ianao nefa telo Izay Iray: Ray, Zanaka ary Fanahy Masina. Rainay amin’ny alalan’i Jesoa Kristy Tomponay. Notaominao izahay ka tafavory eto amin’ity tranonao ity indray, noho ny fitiavanao sy ny fitarihanao hiombom-po amam-panahy, hidera sy hisaotra ary hanome Voninahitra Anao, fa Ianao Andriamanitra dia tsy maintsy mitombo , ary izahay kosa dia tsy maintsy mihena. Andriamanitra tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay Ianao. Misaotra Anao izahay noho ny fitahianao sy ny fanampianao, na dia mifamaofao amin’ny toe-javatra samihafa aza ny fiainanay, na amin’ny mora na amin’ny sarotra. Ry Tompo Andriamanitray ô! Misaotra Anao eram-po, eran-tsaina izahay noho ny nitehirizanao ny Fiangonana nandritra izay 161 taona izay. Tsy tambo isaina ny fahasoavana  nomenao anay tsirairay avy, tao anatin’izany. Teo koa anefa ny zava-tsarotra nolalovan’ny Fiangonana. Soa fa teo Ianao Jesoa Tompo ô! Afaka mamindra aina aminay, amin’ny alalan’ny Fanahy Masina, Izay  miasa manankery, ka mahatonga ny Fiangonana mijoro mandraka ankehitriny, amin’ny adidy masina,  dia ny fikelezan’aina amin’ny fanohizana ny asam-pamonjena notanterahinao dia ny fitoriana ny vaovao mahafaly amin’ny olombelona rehetra. Misaotra Andriamanitra Ray Zanaka ary Fanahy Masina ô!. Amin’ny alalan’i Jesoa Kristy Ilay Lohan’ny Fiangonana  no anaovanay izany vavaka izany. Amen”

FOTOANA HO AN’NY ANKIZY SY TANORA

Ravaoaritompo Norolalao,  mpampianatra ao amin’ny K7, no nitondra ny fotoana ho an’ny ankizy sy ny tanora.

Ny Teny araka  ny 1 Timoty 4: 12   »  Aoka tsy hisy olona hanao tsinontsinona anao noho ny hatanoranao; fa aoka ho tonga fianarana ho an’ny mino ianao amin’ny fiteny, amin’ny fitondran-tena, amin’ny fitiavana, amin’ny finoana, amin’ny fahadiovana » no nitondrana ny fampianarana.

Ity Teny ity dia miantefa indrindra amin’ny ankizy sy ny tanora satria voalaza fa isika Fiangonana manontolo no tokony hitory ny Filazantsara. Ao anatin’izany anefa, moa mahavita sy azo hitokisana  tokoa ve ny ankizy sy ny tanora amin’ny asa fitoriana?

Mazava ny fepetra apetrak’i Paoly eto, ho an’ny tanora, raha te ho tonga fianarana ho an’ny mino izy :

 • Fianarana ho an’ny mino amin’ny FITENY
 • Fianarana ho an’ny mino amin’ny FITONDRAN-TENA
 • Fianarana ho an’ny mino amin’ny FITIAVANA
 • Fianarana ho an’ny mino amin’ny FINOANA
 • Fianarana ho an’ny mino amin’ny FAHADIOVANA

Natao ny hira FFPM 772 : 2 “Manatòna, manatòna”. Narahina vavaka nisaorana an’Andriamanitra izany ary nitondrana tamim-bavaka ny tanora mba ho vonona, vanona ary vahatra eo anivon’ny Fiangonana sy ny fiarahamonina.

FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Mialoha ny famakiana ny Soratra Masina dia niarahan’ny mpianakavin’ny finoana noredonina ny hira HF 13 : 1  “Fitiavana kanto”.

Nitari-bavaka Randrianjafitrimo Christian, Diakona. Randrianjafitrimo Elia, Diakona, no namaky misesy ireo perikopa voalahatra hovakiana androany dia ny  Testamenta Taloha , araka izay hita ao amin’ny   Salamo 71: 14-24,  ny Testamenta Vaovao sy ny Epistily araka ny  Lioka 14:15-24  sy ny  2 Timoty 4 : 1-8.

Teo am-pitsanganana no niarahan’ny Fiangonana nohiraina ny hira FF 10: 2 “ Mivavaka aho satria” ary rehefa izany dia niroso tamin’ny fitoriana ny Tenin’Andriamanitra ny Mpitandrina.

TORITENY

Teo am-panombohana dia nivavaka ny Evanjelistra nangataka ny Fanahy Masina, hitari-dalana. Rehefa avy niarahaba ny Fiangonana tamin’ny fiarahabana apostolika  izy dia  niroso tamin’ny  fanambarana ny hafatra izay nalaina tao amin’ny Lioka 14:15-24.

Mbola ao anatin’ny fibanjinana ny lohahevitra hoe : “ MIKELEZA  AINA AMIN’NY ASA  FITORIANA” isika ankehitriny.

Jesoa Kristy miresaka momba ny Fanasana  no hita amin’izao perikopa izao.

Hevitra roa no azo havoitra amin’izao fanoharana nataon’ny Tompo izao.

 

I-Manasa olona ho amin’ny fanasana ny Tompo ka izay nasainy, tsy tonga namaly ny antso. (and. 15-20)

Ao anatin’izao fanoharana izao ny Tompo no mampiseho ny fisiana fanasana  sy fiarahana misakafo. Endrika iray anehoan’ny Tompo ny fanjakan’Andriamanitra ny fiarahana misakafo, hisiana korana sy fifaliana ary hiram-piderana.

Mandefa fanasana ny tompon’ny fanasana ary manantena mba ho tonga amin’ny fanasana ireo olona izay nantsoina sy niantefan’ny fanasana. Tsy fanasana an-tsoratra no nalefa fa ny mpanompon’ny tompom-panasana mihitsy no nalefa  niantso ireo nasaina.

Mampieritreritra anefa ny zava-mitranga  fa  nilaza ho tsy afaka sy niala tsiny avokoa ireo izay nasaina. Tsy nataon’izy ireo ho laharam-pahamehana ny fanasana fa ny azy aloha no notanterahiny. Tsy tao an-tsain’ny nasaina mihitsy ny fisahiranan’ny tompom-panasana sy ny fikarakarana izao fanasana izao.

Ry Havana, zava-dehibe amin’Andriamanitra tokoa ny fanasany antsika ho amin’ny  Fanasana. Ny olona nasaina dia efa navahan’ny Tompo mihitsy.

Diso fanantenana anefa Izy manoloana ny fialan-tsiny nataon’ireo olona izay nomena fanasana, koa nahoana moa izy no tsy ho tezitra manoloana izany?

Hampahafantarina eto ry Havana fa ratsy ny manao izay mahatezitra ny tompon’ny fanasana dia Andriamanitra izany. Manao tsinontsinona sy ambanin-javatra ny fanasana ataon’ny Tompontsika.

II Manasa olona ho amin’ny Fanasana ny Tompo ka izay tsy nasainy no tonga (and. 21-22)

Eto dia ny olona izay tsy nihevitra akory ny hahazo fanasana no indro voantso.

Tsy misy fizahan-tavan’olona ny fanjakan’Andriamanitra.Manana anjara ao ny olona voahiliky ny fiarahamonina sy natao an-jorom-bala.

Hita eto ihany koa ny endriky ny fiala-nenina ataon’ny Tompo.

Rehefa nantsoina mantsy ny olona teny an-dalambe dia mbola tsy feno ihany ny trano. Ireto olona ireto dia tsy mba nisalasala; tsy niady hevitra fa rehefa tonga ny mpanasa dia namaly ny antso izy ireo.

Tsy maintsy hilofosantsika amin’ny fitoriana ny Filazantsara dia satria tena mbola miala nenina ny Tompo, fa hoy Jesoa: “Manana ondry hafa izay tsy amin’ity vala ity Aho; ary ireny koa dia tsy maintsy ho entiko ka hihaino ny feoko; ary ho tonga andiany iray izy, sady iray ihany ny Mpiandry” Jaona 10:16.

Ny fitoriana amin’ny olona rehetra sy amin’ny olona manontolo no adidintsika. Asain’ny Tompo isika ary tandindon’ny fanjakan’Andriamanitra ny Fanasan’ny Tompo izay hanasany antsika mba hiray latabatra Aminy.

Tao anatin’izao toriteny izao dia naka fotoana ny Evanjelistra mba hitantarany ny zava-misy sy ny fiainan’ny Fiangonana amin’ny Fitandremana izay naha-voatendry azy hiasany. Toerana tena lavitra, mandeha lakana miainga amin’ny 6 ora sy sasany eo Mananjary ary tonga amin’ny 7 ora alina; avy eo mandeha an-tongotra mandritra ny adiny telo vao tonga any Fiadanana. Orana mandava-taona ny any. 20 no isan’ny Fiangonana teny am-boalohany fa ny 4 lasa any Mahanoro, izay akaiky azy kokoa.

Raha fintinina dia tsy mora ny asa , betsaka ny asa mila tontosaina hitaizana ny olona; na ireo efa nandray ny Tompo, na ireo izay mbola ho taomina handray ny Filazantsara. Mbola tena lalim-paka ny fanarahana ny fomban-drazana sy ny fomban-tany. Ny Tangalamena no to teny, ka izay lazainy rehetra no tsy maintsy arahana. Ny nanatona ny Tangalamena no nataon’ny Evanjelistra voalohany. Nilaza ny Tangalamena fa tsy misy mahazo milevina ao amin’ny fasan-drazana, izay rehetra tsy manaraka ny fomban-drazana. Nisy trangan-javatra toy izao : handalo fitsarana ny FJKM. Maty ny zanaky ny Tangalamena. Nampanantsoina i Pasitera ka natahotra, nivavaka mafy. Kanjo nangataka ilay Tangalamena hanaovana “litorjia”, fa tsy araka ny fomban-drazana. Niteraka tsy fifanarahana sy fisarahana teo amin’ny fiarahamonina indray izany… Mahatezitra azy ireo ny fifaneraserany amin’ny Tangalamena. Tena mbola maro ny zava-tsarotra atrehina any, na ny mikasika ny fanambadiana, na ny fomba fiainana andavanandro, na ny fampiasana fanafody… Ahoana ary ny fomba hanalana izany rehetra izany ?

Koa mangataka izy mba hitondrana amim-bavaka ny Asa tontosaina, ary manao antso any amin’ny tafika masina izay tsy mbola nisy mihitsy.

Ho an’Andriamanitra irery ny Voninahitra.

 

VAVAKA SETRIN’NY TENIN’ANDRIAMANITRA

“Misaotra ny Tompo fa tsy nataony diso anjara amin’ny hanim-panahy, izay nampitondrain’ny mpanompony, ny Fiangonana. Nanao fanoharana ny Tompo ny amin’ny fampakaram-bady. Ianao no tompon’ny fanasana, kanefa indrisy fa diso fanantenana Ianao. Ireo nasaina tsy tonga, fa ireo tsy nasaina indray no tonga. Menatra sy mangaihay izahay manoloana ny sitraponao. Tsy mba manery anay na manao amboletra amin’ny fiainanay fa manome safidy malalaka ho anay. Mifona izahay noho ny toetranay, tsy nanaovana laharam-pahamehana ny fanasanao, variana amin’ny zavatry ny tany izahay fa tsy nisaina ny zavatry ny lanitra. Mamindrà fo aminay, ary mamelà ny helokay. Diovy amin’ny ranao soa izahay Jesoa Kristy Ilay niharitra ny mafy teo amin’ny hazofijaliana. Nandresy ny fahafatesana  tamin-kery sy voninahitra izay fototry ny finoanay , ary handresenay ny endri-pahafatesana rehetra dia ny fahotana sy ny faharatsianay sy ny fahazaran-dratsinay. Toroy lalana izahay Fanahy Masina o, hikelezanay aina fatratra amin’ny fitoriana ny Filazantsara satria baikonao izany. Miasà mahery Ianao Fanahy Masina satria tsy hefan’ny herinay izany fa Ianao Jesoa Kristy no mametraka ny teny ao ambavanay amin’ny alalan’ny Fanahy Masina hahatonga ny asa ho tanteraka.

Tendreo izahay satria maika ny asanao, ary mametraka ny mpitory Filazantsara rehetra eo am-pelantananao fa voasoratra hoe : “Indro Aho momba anareo mandrakariva ambara- pahatongan’ny fahataperan’izao tontolo izao. Amin’ny Anaran’i Jesoa Kristy no anaovana izany vavaka izany. Amen.”

.

Natao ny  hira FF 37:2   “Fa tsy misy hafaliana”  ary taorian’izany dia nandray ny Teny famelan-keloka ny Fiangonana, fa hoy ny Tompo: “Ataoko ahoana e! ny fahafoy anao;  hositraniko ny fiodinanao; ka tsy ho avy amin’ny fahatezerana mirehitra Aho fa fiainana mandrakizay no omen’Andriamanitra antsika; ary ao amin’ny Zanany izany fiainana izany”.

Natao ny hira FFPM 424:1- 2  “Tsaroako dia tsaroako”.Rehefa izany dia nanambara ny finoany tamin’ny fanambarana ny Fanekem-pinoana fahatelo ny Mpianakavin’ny finoana.

RAHARAHAN’NY FIANGONANA

« Amparibe Famonjena : Mifankatiava tsara, Hazony mafy ny finoana, Mahefa be amin’ny asan’ny Tompo. »

Rakotomanana Andrimbazotiana, Mpitantsoratry ny Fiangonana, no nanolotra ny asa hotanterahina.

Teo am-piandohana izy dia niarahaba ny Fiangonana tamin’ny  tenin’ny mpanao Salamo hoe :

Fa izaho kosa dia hanantena mandrakariva, ary hitombo lalandava ny fiderako Anao …ary mandraka ankehitriny dia nitory ny fahagaganao ahoSalamo 71:14 ; 17b.

Avy any ivelany :

 • AFIFAB : Jobily volafotsy Radio Fahazavana, alahady 18 septambra amin’ny 1 ora sy sasany tolakandro : fanompoam-pivavahana ao amin’ny FJKM Ambatonakanga – valopinjobily.
 • SEFALA FOIBE : Fihaonambe 23 – 25 septambra any Toamasina.
 • INSTITUT SUPERIEUR PROTESTANT PAUL MINAULT : Misokatra ny fisoratana anarana ho an’ny taom-pianarana 2022-2023 ho an’ny mpianatra nahazo Baccalauréat, sokajy tsy ankanavaka, ka maniry hahazo ny mari-pahaizana Licence en Sciences agronomiques, filière Agroalimentaire na Elevage. Manatona ny birao ISPPM eny amin’ny Foibe FFPM Vohipiraisana Ambohijatovo na miantso ny 034 06 975 97.
 • KOMITY 20 TAONA MAHA MPITANDRINA : RAKOTONINDRAINY JAONA, Mpitandrina, Sekretera Jeneraly amperinasa FJKM. Hisy ny fankalazana  an’Andriamanitra ny alahady 15 oktobra, amin’ny 3 ora tolakandro, FJKM Faravohitra.

Raharaha anatiny :

 • AIM-PANAHY : Nanao fanentanana sy fampahafantarana ny Fiangonana ny solotenan’ny Vaomieran’ny Aim-panahy, Rabenasolo Rija, fa hotanterahina ny alahady 25 septambra 2022 ny Fahalalana Soratra Masina fanaontsika isan-taona. Alaina ao amin’ny perikopa jona -jolay – aogositra 2022 ny laza adina rehetra.

 Tenin’ny Mpitandrina

Nisaotra an’Andriamanitra noho ny famindrampony ka nahatontonsantsika izao fanompoana masina izao.

Nankasitraka ny Vaomieran’ny Aim-panahy sy ny Firaisan’ny Sampana ary koa ny fientanan’ny Fiangonana manontolo tamin’ny fankalazana an’Andriamanitra noho ny faha 161 taonan’ny Fiangonana. Ny hira rehetra nandritra ny fanompoam-pivavahana dia ireo nohiraina ny zoma 16 septambra ary hira noforonin’ireo mpamoron-kira avy eto Amparibe.

Nampahery ny Evanjelistra amin’ny Asa tanterahiny.

FANOLORAN-JAZA

Ny zaza Andrianarivo Irako Nehemia no naroso sy natolotra  ho amin’ny Fanoloran-jaza

RAKITRA SY FANOMEZANA

Andriamasinoro Tantely, Biraom-Piangonana, no namaky ireo voady sy raki-pisaorana.

Tao ny zanaky ny Fiangonana nisaotra an’Andriamanitra noho ny fahatanterahan’ny fanambadiany; tao ny nangata-bavaka amin’ny Fiangonana noho ny olana eo amin’ny taratasin’ny taniny; nisy ny mpanompon’Andriamanitra nisaotra Azy noho ny valimbavaka; ankohonana iray nandray valimbavaka ka nisaotra ny Tompo; tao ny ray aman-dreny nisaotra ny Tompo fa nahatratra ny faha 80 taonany; nisy ny nangata-bavaka noho ny zanany tsy salama.

Ireto ny hira nangatahan’ny mpianakavin’ny finoana : FF 48:1 , FFPM 461:6 , FFPM 20:1 , FFPM 482:1 , FF 32:2 , “Mialoka Aminao”.

Ny hira  HF 11:2 “Ny fitiavanao ry Jesoa Mpamonjiko”  no notanterahina ho fanolorana ny rakitra.

Nanatanteraka ny anjara  hirany  ihany koa ny STK tamin’ity alahady ity.

VAVAKA FANGATAHANA

Teo amin’ny vavaka fangatahana no nisaorana ny Tompo noho ny fahatanterahan’ny fanompoam-pivavahana androany  ary nangataham-bavaka ho an’ireo olona izay nanefa ny voadiny tamin’i Jehovah.

FAMARANANA NY FOTOANA

Notanterahina ny hira HF 43 “Vavaka”  ary taorian’izany dia notononina ny Tondrozotra 2022 .

Nametraka ny Tsodrano ny Mpitandrina ary ny hira HF 12 :1, 5  no namaranana ny fotoana.

NY DERA SY NY LAZA ARY NY VONINAHITRA ANIE HO AN’ANDRIAMANITRA IRERY IHANY.

IREO TOMPON’ANJARA

Nitendry orga : Ranaivoson Jacky sy Rajaofetra Anthonio (Mpiofana ho mpitendry orga)

Nikirakira fafana : Randriamasimanana Andrinavalona

Nikirakira fanamafisam-peo : Rakotovololona Lova

Naka sary : Ramiadamanana Lovatiana

Nandray an-tsoratra : Rabako Tovohery

Zoma16 Septambra 2022

ZOMA 16 SEPTAMBRA 2022
“MIKELEZA AINA AMIN’NY ASA FITORIANA”

Fankalazana an’Andriamanitra noho ny faha 161 taona niorenan’ny Fitandreman’Amparibe Famonjena

« Fa izaho kosa dia hanantena mandrakariva, ary hitombo lalandava ny fideràko Anao. » Salamo 71 : 14

Fotoana miavaka eo amin’ny fiainam-piangonana izao, satria ny 16 septambra 1861 no nanorenana ny Fiangonana Amparibe Famonjena. Nankalazaina voalohany izany tsingerinandro izany, araka ny fanapahan-kevitra tany amin’ny “Recyclage pastoral”, taona 2022. .

Antsan-kira no nanomboka tamin’ny 4 ora sy sasany nifarimbonan’ny Sampana Mpiangaly Zava-Maneno (SMZM) sy ny Rantsana Fanatanjahantena sy Fialamboly (RFF). Niditra teo amin’ny polipitra ny Mpitandrina mivady tamin’ny 5 ora. Niditra koa, naka toerana, ireo Diakona sy ireo mpanompon’Andriamanitra tompon’anjara. Nitohy hatrany nanakoako ny antsan-kira nataon’ny RFF.  Maro ny mpianakavin’ny finoana tonga nanatrika ny fotoana.

Nanomboka ny fanompoam-pivavahana tamin’ny 5 ora sy sasany katroka. Ramatoa Raharijaona Bodo no nitarika araka ny fandaharana nomanin’ny Vaomieran’ny Aim-Panahy sy ny Firaisan’ny Sampana. Ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina no nitondra ny hafatr’ Andriamanitra.

FIDERANA AN’ANDRIAMANITRA

Namarana ny antsan-kirany ny RFF ary nanasa ny mpianakavin’ny finoana hitsangana ny mpitarika, hisaotra sy hanome voninahitra an’Andriamanitra, amin’ny fiaraha-mamaky ny Salamo 103 : 1-5.

Rehefa izay, dia nitehaka mafy ny mpiangona ho fiderana an’Andriamanitra; noredonina ny hira HF 33:  1-2 “O! aingao ny hiram-pifaliana masina ”.

VAVAKA

Voninahitra ho an’Andriamanitra hatramin’izao sy ho mandrakaizay !

Nisaotra noho ny faha 161 taonan’ny Fiangonana sy ny fahatontosan’ny fotoana sy faly manao izao mari-pifaliana izao.

Mpanota anefa, tsy nahay nanome voninahitra ny Tompo, koa mifona.

Amin’ny finoana sy fanantenana no handraisana ny famelan-keloka omen’ny Tompo ka ho fotoam-pifaliana tokoa ny fotoana hotanterahina.

FOTOANA MALALAKA, NIVAVAKA HO AN’NY FITANDREMANA

Natao ny hira FFPM  473 : 2  “ Mandalo koa ny andronay ety ”.

Nivavaka Ratiarison Vall avy ao amin’ny SAFIF « Ho Fiangonana mahatahiry ny famonjena tokoa isika Amparibe Famonjena ».

Nohiraina ny FFPM 473 : “ Tsy mahaleo tena izahay ary nanohy ny vavaka Andrianarivo Holy avy ao amin’ny VVM  « Mba hiainantsika Amparibe Famonjena ny Filazantsara efa notorina hatrizay ».

FOTOANA HO AN’NY ANKIZY SY NY TANORA

Nanohy ny fotoana avy hatrany ny sampana Sekoly Alahady. Rakotoarisoa Dina, mpampianatra ao amin’ny K4, no nitarika izany. Nitsangana ny fianakaviam-ben’ny Sekoly Alahady ary nanao vavaka ny tompon’anjara.

Niara-novakina ny Kolosiana 3 : 2 « Saino ny zavatra any ambony, fa tsy ny zavatra ety an-tany » . Izany no nakana ny hafatra. Be ny fahasahiranana, hoy izy. Hanadinoina an’Andriamanitra izany, satria variana mikaroka vaovao isan-karazany isika.

Sary roa (2) no nasehony nandravahana ny hafatra tiany ampitaina. Ny iray dia totozy tafiditra anaty “bocal” feno vary. Mihinana ny vary. Ary ny sary iray dia ilay totozy iny ihany, nahalany ny vary tao anaty “bocal”, ka tavela ery ambany, tsy tafavoaka intsony. Lasa fandrika ho azy ilay nitondra fahafinaretana. Izany no ampahatsiahivin’ny Kolosiana 3 : 2.

Nivavaka ho famaranana.

FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Natao ny hira HF 34 : 1 “ O ry Amparibe ‘zay nitaiza ” ary Rasoanarivo Koloina, avy ao amin’ny SAMPATI, no nanao ny vavaka mialoha ny famakiana ny Soratra Masina.

Ny Perikopa : Salamo 71 : 14 -24 ; Lioka 14 : 15-24 ; 2 Timoty 4 : 1-8

Ramanantsoa Domoina, avy ao amin’ny sampana Dorkasy, no namaky ny Testamenta Taloha ary Rakotonarivo Olivia avy ao amin’ny VMFP no namaky ny Testamenta Vaovao.

Nohiraina ny FFPM 20 : 1- 4 “ Tsaroanay tokoa izao ” mialoha ny Toriteny.

TORITENY

Taona voalohany ankalazana ny tsingerinandron’ny Fiangonana ity fotoana ity, hoy ny Mpitandrina. Mazàna isaky ny 5 taona na 50 taona ny fanaovana izany. Fa manomboka izao dia isan-taona no atao, araka ny fanapahan-kevitra tany amin’ny “recyclage pastoral”. Misaotra an’Andriamanitra isika fa sitrak’Andriamanitra ny hahafahana manomboka izao fankalazana izao. Rehefa misy ny “anniversaire” dia mifaly, koa maninona moa no tsy hifaly isika?

Ny Salamo 71 : 14 -24 no nakan’ny Mpitandrina ny hafatra. Davida no nanoratra izao Salamo izao, tao anatin’ny fahanterany, amin’ny maha Mpanjaka azy. Vavaka an-kira mitantara ny fahazazany hatramin’ny fahanterany. Notahian’Andriamanitra izy, nahomby ny asa teo amin’ny Fanjakana nentiny.

Zavatra telo (3) no entintsika amin’izao hoe mankalaza ny faha 161 taonan’ny Fiangonana izao.

1) Fiangonana manohy ny fiderana an’Andriamanitra

Davida dia mampahafantatra fa eo amin’ny fiainana mifandray amin’Andriamanitra dia tokony ho Fiangonana manohy ny fiderana an’Andriamanitra ary tokony hitohy ho amin’ny taranaka fara mandimby izany. Zavatra roa (2) no hanentanana antsika:

 • Mitory ny fahagagana;
 • Mijoro vavolombelona fa velona Andriamanitra ary mitsinjo.

Nampahatsiahivin’ny Mpitandrina ny hafatra nentina tamin’ny fotoanan’ny ankizy sy ny tanora hoe: “Aza variana fa saino ny any ambony”. Aza manao tahaka ilay totozy. Manomboka izao dia tsy ho voalavo voafandrika anaty tavoahangy isika.

2°) Fiangonana mahatahiry ny finoana

Miverimberina amin’ny Vinan’ny Fiangonana io. Eto Davida dia miteny ny aminy sy ny fifandraisany amin’Andriamanitra. Nisamaritaka ny fiainan’i Davida. Nisedra hain-tany sy hatsiaka, sy biby dia masiaka… Nitahiry ny finoany anefa izy ka tsy nanana tebiteby, izany no nahatonga azy naharesy an’i Goliata.

Zavatra roa (2) no nataon’i Davida tao anatin’ny fitehirizany ny finoany, ka tokony ataontsika koa:

 • Ny fatahorana an’Andriamanitra;
 • Mazoto amin’ny fanompoana.

Mifameno ireo. Ny mpanompon’Andriamanitra, rehefa matahotra an’Andriamanitra, dia manontany tena hoe: “Ahoana no hahavitako ny Asa fanompoako?”

Ny Fiangonana Atsimon’Imahamasina dia zanak’Amparibe, Fiangonana najoron’Amparibe, vokatry ny Asa fitoriana ny Filazantsara. Betsaka ny Fiangonana najoron’Amparibe. Ambohitompoina ohatra dia Fiangonana efa saika nakatona. Fa noho ny ezaka nataon’Amparibe tamim-pahazotoana dia efa ho Fiangonana mahaleo tena izy izao. Tsy diso mihitsy ny anarana nomena ny Fiangonana hoe “Famonjena” satria Fiangonana mahavonjy fanahy maro be. Tsy hitsahatra eo izany, fa hitohy amin’ny taranaka fara mandimby.

3°) Fiangonana manana taranaka vanona

Io no tena fanirian’ny Mpitandrina dia ho Amparibe: Vonona; Vanona; Vahatra (noyau dur). “Noyau dur” mitaiza, mahatahiry ny finoana ary mamela taranaka vanona hanohy ny fiainan’ny Fiangonana.

Ny fifalian’ny Mpitandrina dia Fiangonana mora mandray fanentanana ny Fiangonana eto Amparibe satria:

 • Fiangonana mandroso miaina anaty “automatisme”;
 • Fiangonana mora entanina. Hitantsika amin’izany izao fankalazana ny faha 161 taona izao. Fanentanana fohy no natao nefa dia izao. Isika no mitarika fa tsy taritina.

Hafatra

Raha Fiangonana manana taranaka vanona dia:

 • Mahatsiaro ny fitondran’Andriamanitra;
 • Te hampandroso lalandava ny fanjakan’Andriamanitra.

Izay no hifanentanantsika hanatanteraka Asa tsara, hampandroso ny zavatra rehetra. Isan’izany ny fanohanana Evanjelistra sy Mpitandrina.

Ankoatra ny tantara taloha, tamin’ny andron’Idadabe Rainimamonjy, Amparibe Famonjena dia manana ny maha izy azy, mitaiza ny ankohonany mba hanompo an’Andriamanitra amin’ny fiderana tsy mitsahatra; amin’ny fanohizana ny fitoriana; amin’ny fitehirizana ny finoana ary ny famelomana ny taranaka vanona handimby hahavelona ny Fiangonana mandra-piavin’ny Tompo.

Ho an’Andriamanitra ny voninahitra.

Nanao vavaka mangina ny mpianakavin’ny finoana tao anaty feon-javamaneno.

Niara-nanatanteraka anjara hira ny antoko mpihira efatra (HF, STAF, STK, RFF)

ASA VAVOLOMBELONA

Tsiahy nitaterana ny tantaran’ny Fiangonana nanomboka ny taona 1861 niforonany hatramin’ity taona 2022 ity no novakin-dRajaonarison Rivo, Filoha lefitry ny Firaisan’ny Sampana, noravahan’ny sary fahiny, nalefa teny amin’ny fafana.

VAOVAO TSARA HOFANTARINA

Ny Mpitandrina no nandray fitenenena nanambara fa :

-Hankalaza isan-taona ny tsingerinandron’ny Fiangonana ;

-Hisy fandaminana ny amin’ny fodiana aorian’ny fanompoam-pivavahana ;

-Hisy mofomamy hodidina sy hozaraina, ho fanamarihana izao fotoana izao ;

-Rakitra iray haterina eny amin’ny alitara no endriky ny rakitra sy fanomezana ;

-Hisy ny fiombonana Latabatra amin’ny Tompo.

Rehefa izay, dia nanohy tamin’ny vavaka fangatahana ny Mpitandrina.

VAVAKA FANGATAHANA

Nisaotra an’Andriamanitra noho ny fijoroan’ny Fiangonana hatramin’izay ka hatramin’izao ary mangataka fitahiana ho an’ny Fitandremana. Mangataka mba ho tanteraka aminy ny vavaka an-kira nataon’i Davida. Hatanjaka ara-pinoana anie ary hahavita mihoatra noho ny taloha. Misy koa ireo any am-pielezana; mitondra amim-bavaka azy ireo hazoto hidera an’Andriamanitra sy hanompo Azy ary ho torak’izany koa ny eto an-toerana. Mametraka ireo tanora sy ankizy eo am-pelantanan’ny Tompo, hanana fiainam-pinoana ka hahafantatra fa famonjena Amparibe. Betsaka ireo tiana angatahana ka mangataka amin’ny Tompo mba hitahiry eo ambanin’ny fahasoavany ary nakambana tamin’ny vavaka nampianarin’i Jesoa izao vavaka izao.

RAKITRA SY FANOMEZANA

Nifandimby ny antoko mpihira 4, nanatanteraka hira nandritra ny fanaterana ny Fanatitra teny amin’ny alitara.

Rehefa izany, dia nanao vavaka fanolorana ny rakitra Ramatoa Raharijaona Bodo

FANDRAISANA NY FANASAN’NY TOMPO

Niroso avy hatrany tamin’ny fotoana iombonana Latabatra amin’ny Tompo.

Ny hira HF 39 : “ Tompo ô Izay mahita ” no  noventesina ho fiomanana. Novakiana ny Soratra Masina, natao ny vavaka fanandratana ary nohiraina ny Antema 1 “Masina Masina”.
Ireto manaraka ireto ny hira natao nandritra ny fotoana: HF 31 : 1 “ Ny lalanao Jesoa ” ; HF 29

“Natolotrao ho avotray” ; FFPM 625 “ Mpamonjy soa malala ô! ”.

Teo am-panantazana ny rakitra sy fanangonana ny kapoaka dia nohiraina ny HF 14 “Haleloia”.

Ny Hafatra dia nalaina tao amin’ny Isaia 61 : 10 Hifaly dia hifaly amin’i Jehovah aho, ny fanahiko ho ravoravo amin’Andriamanitro, fa notafiany fitafiana FAMONJENA aho, ary nakanjoiny akanjo fahamarinana, toy ny mpampakatra misatroka hamama, tahaka ny mpisorona; ary toy ny ampakarina miravaka ny firàvany.”

FAMARANANA NY FOTOANA

Nanolotra ny Tsodrano ny Mpitandrina.

Nipetraka ny mpianakavin’ny finoana nanao vavaka mangina ary nanonona ny Trinite masina.

FANAPAHANA NY MOFOMAMY

Naroso teo amin’ny alitara ny mofomamy. Narehitra ny jiro kintana sy ny labozia.

Nanapaka ny mofomamy niaraka tamin’ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina mivady ny solotenan’ny FDL, VAP, Firaisan’ny Sampana, Zanak’Ampielezana.

Nivavaka ny Mpitandrina nisaotra an’Andriamanitra ny amin’ity fotoana voalohany fankalazana ity.

Nozaraina tamin’ny mpianakavin’ny finoana tsirairay teo am-pivoahana ny trano fiangonana ny mofomamy.

 

IREO TOMPON’ANJARA

Nitendry zavamaneno : Rabiazamaholy Hery Lanto sy ny Sampana Mpiangaly Zava-Maneno (SMZM)

Nikirakira ny fafana : Rabako Tovo

Naka sary : Robel Hanitra

Nandray an-tsoratra : Rajaofetra Voahangy

Alahady 11 Septambra 2022

ALAHADY 11 SEPTAMBRA 2022
« MIKELEZA AINA AMIN’NY ASA FITORIANA »
Alahady faha XIII manaraka ny Trinite Alahady ivombokatry ny Asa Fitoriana ny Filazantsara (AFF)

« Ry zanak’olona, ​​mitsangàna, fa hiteny aminao Aho. » Ezekiela 2:1 « Ry zanak’olona, ​​vokiso ny kibonao, ary fenoy ny horonan-taratasy omeko anao ity ny tsinainao. Dia nihinana aho, ka, mamy tao am-bavako toy ny tantely izy. » Ezekiela 3:3

Alahady faharoa amin’ny volana septambra ary alahady fahatelo ambin’ny folo manaraka ny Trinite ity alahady ity, izay mbola hibanjinana ny lohahevitra fitaizam-panahy eto amin’ny sahan’ny FJKM manao hoe : « MIKELEZA AINA AMIN’NY ASA FITORIANA ». Alahady natokan’ny FJKM hitondrana amim-bavaka ny Asa Fitoriana ny Filazantsara  ary  alahady miavaka  eto amin’ny Fitandremana noho ny ivombokatry ny AFF, sady indrindra fotoam-pankalazana an’Andriamanitra noho ny nahatratraran’ny Sampan’Asa ny faha 25 taonany.

Rafalimanana Debora no nitarika ny fotoana ary ny Mpitandrina Ranjakavola Marc, Mpitandrina misotro ronono avy ao amin’ny FJKM Ankadifotsy, kosa no nitondra ny Tenin’Andriamanitra. Ny litorjia amin’ny endriny faharoa no narahina.

FANOMBOHANA NY FANOMPOAM-PIVAVAHANA

Tao anaty feon-javamaneno no niditra ireo mpikambana ao amin’ny AFF. Ho fanombohana dia nataony ny hira « Hiara-mandeha Aminao ».

Nanao ny Fiarahabana apostolika ny mpitarika ary nanolotra ny Teny fiderana noraisiny tao amin’ny Salamo 96:1-6, novakiana miaraka teo am-pitsanganana : «Mihira fihiram-baovao ho an’i Jehovah; Mihirà ho an’i Jehovah ry tany rehetra. Mihirà ho an’i Jehovah, misaora ny anarany; Lazao isan’andro isan’andro ny famonjeny mahafaly… Ambarao any amin’ny jentilisa ny voninahiny Ary any amin’ny firenena rehetra ny fahagagana ataony. Famirapiratana sy voninahitra no eo anatrehany; Hery sy fahatsaran-tarehy no ao amin’ny fitoerany masina..»

Natao ny hira FF 7 “Tsy hainay ny hangina”  ho fiderana an’Andriamanitra.

VAVAKA FISAORANA SY FIDERANA

Nidera ny Anaran’Andriamanitra fa ambony Izy ary ny fitiavany dia mandrakizay. Nisaotra an’Andriamanitra fa miasa ny Fanahy ka samy afaka tonga midera sy mankalaza ary hihaino ny Teny eto amin’ny tempoliny masina. Nisaotra koa noho ny fijoroan’ny AFF nandritra ny 25 taona. Nisaotra fa mitondra amin’ny fitahiana mahatretrika ny Tompo. Tsy tanteraka anefa isika ka mifona sy mangataka famelan-keloka. Mangataka ny Fanahy Masina hanamasina ny Fiangonana, ka hahatsapa fa te hanao zava-baovao ny Tompo. Ho voninahitr’Andriamanitra irery ihany, izay rehetra hatao.

Feon-javamaneno fohy.

FOTOANA HO AN’NY ANKIZY SY NY TANORA

Andrianary Rambolamasoandro, mpampianatra ao amin’ny kilasy faha 10, no nanatanteraka ny fotoana. Nosokafana ny Baiboly tao amin’ny Matio 22:39b ary niarahana namaky :  » Tiava ny namanao tahaka ny tenanao« , Teny nentiny nitondrana ny hafatra. Nanontany izy hoe : « Ahoana izany hoe « tia namana » ? Valiny : manampy, mikarakara, mivavaka ho azy. Ary « Ahoana izany hoe « tia ny tenany » ? Valiny : mitandrina ny tena tsy ho voaloto, miaro ny tenany. Ary iza no «  Namana » ? Valiny : ao an-trano, dia i Dada sy Neny ; any am-pianarana, ny mpiara-mianatra ; any am-piasana, ny mpiara-miasa, ary ny eo amin’ny fiarahamonina dia ny mpiara-monina. Hoy Jesoa ao amin’ny Matio 22 : 39b hoe  » Tiava ny namanao tahaka ny tenanao« . Ny tia ny tenany dia miaro ny tenany tsy ho lasa any amin’ny fahaverezana ka manana ny famonjen’i Jesoa izay tokony hozaraina amin’ny namana. Mikeleza aina, hoy Jesoa. Mandehana ka torio ny famonjena. Tsy ho an’ny lehibe ihany izany fa ho an’ny ankizy koa.

Niara-nitsangana ny fianakaviambe an’ny Sekoly Alahady, nanavao ny fanolorantenany tamin’ny alalan’ny vavaka. Ary naverina niaraka ilay Teny ao amin’ny  Matio 22:39b

Notanterahina ny FFPM 314 : 1, 3 “ Injany, misy feo! ” mialoha ny fankalazana ny Tenin’Andriamanitra.

FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Rasolomanana Christian no nitari-bavaka mialoha ny famakiana ny Soratra Masina. Rakotonarivo Holy no namaky ny Testamenta Taloha sy ny Testamenta Vaovao. Samy mpikambana ao amin’ny AFF izy ireo.

Ny perikopa voalahatra : Ezekiela 2 : 1 ; 3 :3 Lioka 4: 42-44 ; Asan’ny Apostoly  8: 1-8.

Ny FFPM 183 :2-4  “ Midina, ry Fanahy ô! ” no nohirain’ ny Fiangonana teo am-pitsanganana mialoha ny toriteny.

TORITENY

Niarahaba ny Fiangonana sy nampahatsiahy ny momba ity alahady ity ny Mpitandrina nitory ny Tenin’Andriamanitra ary nivavaka mialoha ny nitondrany ny hafatra noraisiny tao amin’ny Ezekiela 2 : 1 ; 3 :3

Ezekiela 2 : 1  « Ry zanak’olona, mitsangàna, fa hiteny aminao Aho. »

Maniraka Andriamanitra. Mpaminany no hirahan’Andriamanitra noho ny maha AFF. Aza mitaredretra, aza mangataka andro, aza be eritreritra, aza be erikerika foana ! Maniraka anao ho any amin’ny jentilisa, Jehovah.

Inona no zava-mitranga ankehitriny ka hanirahan’Andriamanitra antsika toa ny nanirahany an’i Ezekiela ?  Ny AFF dia ny Fiangonana iray manontolo fa tsy olom-bitsy. Mitodika amin’ny fireneny i Jehovah dia ny Fiangonana izany, ny FJKM. Manomboka amin’ny Filoha dia mandalo amin’ny ambaratonga rehetra. Mila fahasahiana izany satria firenena mpiodina sady mafy hatoka, mafy andrina, hoy Jehovah.

Ry zanak’olona, mitsangana ! Tsy teninao no entinao fa ny Tenin’i Jehovah. Hiteny aminao Aho, hoy Jehovah ; koa hianatra amin’Andriamanitra isika, hahafantarana izay tiany tenenina.

Arakaraka ny zava-mitranga no hitondrana ny Teny.

Ezekiela 3:3 « fenoy ny horonan-taratasy omeko anao ity ny tsinainao »

Ny hevitr’izany dia hoe tonga hatrany amin’ny tsinainao ny Tenin’Andriamanitra ; tsy mivavabavaka fotsiny, fa olona tena mandray an’ny Tompo, ka mamy ao am-bavany ny Teniny.

Raha hitory tahaka an’i Ezekiela, dia mila fahasahiana tahaka azy. Raha tsy tonga amin’ny fibebahana ny olona hitoriana, dia tsy tafita ny Teny, fa nolambolamboina fotsiny izany. Tsy nisy fahasahiana, tsy nandaitra hatrany amin’ ny tsinay, fa toa ny rano nararaka teny ambonin’ny lamosin’ny vorona.

Ato anatiny ny firenentsika, ny FJKM izany. Tsapa sy hita fa tsy ampy, na tsy misy,  mpanitsy ny firenen’i Jehovah. Noraisin’ny Mpitandrina ho ohatra ny Litorjia FJKM, novakiany ny Lioka 2 : 25-28. Momba ny Fanoloran-jaza io. And 28 : « nitrotro Azy… ». Tokony hotrotroina ny zaza rehefa hatolotra an’Andriamanitra. Misy fanitsiana izany tokony hatao. Amparibe dia isan’ny nanendry misionera hitory tany Anindran-tany, hananganana Fiangonana sy mitarika ny olona hiala amin’ny sampy. Mahagaga ihany hoe nandeha any lavitra, nefa eto Antananarivo dia feno fanompoam-tsampy (Ohatra : Ambohimananarina, Ambohimanambola). Ndao haverina indray ny hafanan’ny Fiangonana hitory ny Filazantsara, tsy ho any Anindran-tany, fa ho eto akaiky. « …ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy eran’i Jodia sy Samaria ary hatramin’ny faran’ny tany » Asan’ny Apostoly 1:8.

Eto Jerosalema aloha, nefa aza variana eto fotsiny, fa mandeha hatrany amin’ny faran’ny tany.

Tamin’ny tonga ny Covid, nakatona ny trano fiangonana. Nahajanona ny Covid ve ny fikatonan’ny trano fiangonana ? Nanangana alitara tao an-tokantrano ny Mpitandrina ary nanao fanompoam-pivavahana an-trano, izay nampitaina eran-tany izany. Tsy miandry an’i Jerosalema ho vita,  fa mitoria, na amin’ny fotoana, na tsy amin’ny fotoana. Tsy mangataka andro, tsy miandry : Aza mangina !!! fa firenena mafy hatoka ny firenentsika, firenena maloto molotra, manota eo anatrehan’Andriamanitra.

Manana anjara sy andraikitra amin’izany isika. Hiteny amin’ny ambaratonga rehetra isika, tsy hatahotra. Mampahery ny AFF sy ny Fiangonana manontolo hanana ilay fahasahiana, mahafantatra ny tian’ny Tompo holazaina sy mahafantatra ny toe-javatra mba tsy hiteniteny foana.

Niarahana namaky ny Filipiana 1 : 15 ho fampaherezana tsy ho ketraka. « Fialonana sy fifandirana aza no itorian’ny sasany an’i Kristy, ary fifaliana kosa ny an’ny sasany. » Fantatry ny Tompo daholo fa tsy misy zava-baovao eto an-tany. Aza gaga raha hisy hialona rehefa mitory. Misy mifampiandany. « Kristy no torina, ary mifaly amin’izany aho » (And 18)

« fa lozako raha tsy mitory ny Filazantsara aho » I Korintiana 9 : 16. Ny Soratra rehetra dia avy amin’ny tsindrimandrin’Andriamanitra.

Hampitombo ny fikarohana efa natao hatrizay isika. Tohizo dia mahefà be, fa ny Tompo efa miteny hoe « MITSANGANA ! »

Nasain’ny Mpitandrina nitsangana ny mpianakavin’ny finoana ary nivavaka izy nangataka tamin’ny Tompo mba haniraka any amin-tsehatra samihafa, ka hanafy hery, hanohana, hanome torohevitra sy torontsaina.

Nitohy tamin’ny fifonana ny vavaka noho ny tsy nanatanterahana ny iraka nataon’i Jesoa. Nangataka famelan-keloka fa tsy nanao izay ankasitrahany.

Natolotra ny famelan-keloka.

« Mandehana, miorena fa efa voavela ny helokareo, noho ny famindrampon’i Jesoa ».

Dia namaly ny rehetra hoe : « Sambatra ny olona izay voavela ny helony sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy isain’i Jéhovah heloka, ary tsy misy fitaka ny fanahiny.

Sambatra ny olona izay voavela » Salamo 32 : 1-2.

 

Ho an’Andriamanitra irery ny voninahitra. Amena !

Feon-javamaveno fohy ary avy eo dia nanatanteraka ny anjara hirany ny Sampana Taniketsa Amparibe Famonjena (STAF) : « Torio Jesoa ».

FANEKEM-PINOANA

Ho fanambarana ny finoanan’ny Fiangonana dia niaraha-nanonona teo am-pitsanganana ny Fanekem-pinoana laharana faharoa.

Rehefa izany, dia nipetraka ny Fiangonana nanao vavaka mangina tao anaty feon-javamaneno.

TATITRA ASA AFF

Rabako Miora, Mpitantsoratry ny Sampan’Asa AFF, no namaky ny tatitra.

«Mandehana any amin’izao tontolo izao ianareo, ka mitoria ny filazantsara amin’ny olombelona rehetra. » Marka 16 :15.

Andraikitry ny Kristiana no manatanteraka izany baikon’ny Tompo izany.

Tatitr’asa septambra 2021 hatramin’ny 11 septambra 2022  no novakiany.

Ny fivorian’ny AFF dia isaky ny alatsianainy hariva ary ny alatsinainy  voalohany amin’ny volana dia miaraka amin’ny Sampana manana herinandrom-bokatra.

Tanteraka ny Tafika masina, tany amin’ny FJKM Ambohipiara, niaraka tamin’ny rafitra ary ny Asa mitohy ho an’ny AFF dia indroa  isam-bolana.

Vita ireo Soratra Masina fampaherezana napetraka ao an-tokotanim-piangonana ary misy ireo sary fampirantina ho fanamarihana ny faha 25 taona.

Novakiana ny hafatry ny Foibe.

Rehefa vita izany, dia nitsangana ny mpikambana nanao ny hira mitondra ny lohateny hoe « Fihavanana » izay nanasàna ny rehetra hiara-hanandram-peo.

RAHARAHAN’NY FIANGONANA

« Amparibe Famonjena : Mifankatiava tsara, Hazony mafy ny finoana, Mahefa be amin’ny asan’ny Tompo »

Rakotomanana Andry, Biraom-Piangonana, no nanatanteraka izany. Ny Tenin’ny Soratra Masina ao amin’ny Ezekiela 3 : 1-3 no noraisiny teo am-piandohana.

Nanantitra ny fiarahabana ny Mpitandrina nitondra ny Tenin’Andriamanitra sy ny vady aman-janany, izay tonga nanatrika ny fanompoam-pivavahana.

Toy izao no tsara hofantarina amin’ny asan’ny Fiangonana :

Asa ivelany 

. Foibe FJKM:

– Fiantsoana Fanofanana misionera. Izay maniry ny amin’izany dia manatona eny amin’ny FJKM Katedraly Analakely, mitondra taratasy fanolorana avy amin’ny Fitandremana. Efa nanomboka ny 5 septambra ny fisoratana anarana.

– Mankalaza ny faha 20 taona ny Sekretera Jeneralin’ny FJKM. Ao amin’ny FJKM Faravohitra no hanatanterahina izany. Mangataka fanampiana ny amin’ny fikarakarana ny Komitin’ny fankalazana.

. AFIFAB

Mankalaza Jobily volafotsy ny Radio Fahazavana. Ivon’ny Jobily hotanterahina ao amin’ny FJKM Ambatonakanga ny 17 septambra manomboka amin’ny 9 ora, Sokafy ny onjampeo 88.6 FM. Alahady 18 septambra, fanompoam-pivavahana ao amin’ny FJKM Tranovato Ambatonakanga ihany.

. AFF: Miantso ny tomponandraikitra rehetra fa hisy fampiofanana nasionaly ny 14-16 septambra any Vatomandry, mikasika ny Fitoriana ny Filazantsara.

Asa anatiny

. Misy Asa sy Fampaherezana aorian’ny fanompoam-pivavahana noho ny maha alahady faha- roa.

. Alahady 24 septambra : Fahalalana Soratra Masina. Jona, jolay, aogositra no ho laza adina. .Ho avy hamangy ny Fiangonana ny Evanjelistra Joelison Leon avy any Pangalana.

Fanentanana mikasika ny 16 septambra: Nasain’ny mpanentana nanotrona azy teny amin’ny alitara ny Filohan’ny Sampana sy Sampan’Asa rehetra ary ny Filohan’ny Vaomieran’ny Aimpanahy. Manan-tantatra io daty io satria io no nanorenana ny Fiangonana Amparibe voalohany. Manomboka izao dia hankalazaina isan-taona ny tsingerinandro. Feno 161 taona ny Fiangonana. Ho fanamarihana izany, dia hisy fanompoam-pivavahana arahina Fandraisana ny Fanasan’ny Tompo. Hanomboka amin’ny 5 ora sy sasany ny fotoana. Koa manasa ny rehetra hiara- hiombom-bavaka. Ny antoko mpihira 4 dia hihira hifandimby hanafana ny fotoana.

Hisy fiara hanatitra amin’ny fodiana. Mila misoratra anarana.

Fandraisam-pitenenan’ny Mpitandrina

– Misaotra ny Tompo afaka miaraka mivavaka eto amin’ny trano fiangonana ny mpianakavin’ny finoana.

– Mankasitraka ny Birao sy Komity ary ny mpikambana ao amin’ny AFF niketrika ny fetim-bokatra sy fankalazana an’Andriamanitra noho ny faha 25 taona.

– Miara-mientana isika ny amin’ny fotoana zoma 16 septambra.

– Mankasitraka ny Mpitandrina nitondra ny hafatra sy ny vady aman-janany.

– Niarahaba ireo mpanompon’Andriamanitra izay nanorina tokantrano. Nanentana azy ireo hanoratra ao amin’ny Boky Volamena, hametraka soratra fanehoam-pihetsempo ny amin’ny nahavitan’ny fanamasinan’ny fanambadiana.

Fanoloran-jaza : Ny zaza natolotra : Randrianisa Narovaniavo Stephan.  

Natao ny hira FFPM 788 : 1 « Ry Jesoa sakaizan’ny zaza ».

Nomena ny Tenin’ny Soratra Masina ary nataon’ny Mpitandrina ny vavaka. Nanao ny teny fiarahabana ny Mpitandrina sy nanentana ny amin’ny dingana manaraka dia ny Batisa.

RAKITRA SY FANOMEZANA

Ralaindimby  Haja, Biraom-Piangonana, no namaky ny voady sy raki-pisaorana rehefa avy nanolotra ny andinin-tSoratra Masina ao amin’ny Salamo 95:16-17

Ireo fisaorana sy fangataham-bavaka nentin’ny mpianakavin’ny finoana teo amin’ny Fiangonana :

Fisaorana noho ny fanolorana ny zanany an’Andriamanitra ; fisaorana noho ny fahatanterahan’ny fanamasinana ny fanambadiana ; fisaorana noho ny fahavitan’ny Batisa ; fisaorana noho ny fitsingerenan’ny andro nahaterahana ; fisaorana noho ny izay rehetra notanterahin’ny Tompo teo amin’ny fianakaviana ; fangatahana vavaka fa hamakivaky ny taom-pianarana vaovao.

Ireo hira nangatahin’ny mpianakavin’ny finoana tamin’izany :

Hiran’ny RFF « Lift your voice and sing » ; FFPM 488 : 2 ; FF 4 : 1 ; FFPM 20 : 4 ; FFPM 731 : 4

Ny hira FFPM 512 : 5 « He! matoky aho, Tompo » no hira vavaka nataon’ny Fiangonana teo am-pitsanganana ho fanolorana ny rakitra sy fanavaozana ny fanoloran-tena.

ASA VAVOLOMBELONA

Rakotondramboa  Ny Kanto Mariska no natao Batisa.

Natao ny hira FFPM 283 : 1 « Manan-jara ry Jesosy, ny mpanomponao »  ary niakatra teny amin’ny alitara ny hatao Batisa sy ny ray aman-dreniny. Novakian’ny Mpitandrina ny Tenin’i Jesoa ho amin’ny fanorenana ny Batisa, sy ny momba ny Batisa ao amin’ny Soratra Masina. Avy eo dia natao ny Fanekena, nitsangana ny Fiangonana ho vavolombelona eo anatrehan’Andriamanitra sy izao tontolo izao. Ary natao ny vavaka.

Feon- javamaneno teo am-pamonjen’izy ireo ny Sakramenta ny toerany

VAVAKA FANGATAHAM-PITAHIANA

Ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina no nitarika izany. Misaotra fa Andriamanitra tia. Manentana mandritra ny vola septambra mba hikely aina. Mahatsiaro fa adidy masina izany Fitoriana Filazantsara izany ary ka hijoro ho vavolombelona. Nangataka ny Tompo mba hananana fahasahiana hanatanteraka izany ary hampanantena fandresena. Koa tokony hikely aina amin’izany fitoriana izany ka hahavonjy fanahy maro.

Nivavaka ho an’ny Fiangonana, Mpitondra Fiangonana, akany fitaizana, mpitory Filazanatsara, Toby masina mba samy hahavita izay napetaraka taminy. Nitondra tamim-bavaka ny Foibe FJKM, Ny Filoha, ny mpiandraikitra, ny Synodam-paritany, ary indrindra ny SPAA10 tarihan’ny Prezida Synodaly sy ny mpiandraikitra rehetra,  ireo Kristiana rehetra na ny eto an-toerana na ny any ivelany. Mivavaka noho ny faha 25 taonan’ny AFF. Nivavaka ho an’ny Mpitandrina nitondra ny hafatra, sy ny ankohonany  Nivavaka ho an’ny fanompoam-pivavahana hotanterahina amin’ny zoma 16 septambra (fahatsiarovana ny nijoroan’izao Fiangonana izao), ny fidiran’ny mpianatra, ho zaza sy tanora mpianatra mahay anie ho an’ny firenena sy ny Fiangonana. Nahatsiaro ireo sahirana, tsy salama, manan-manjo. Ao amin’ny Tompo no misy ny vaholana, fiononana ka ankinina Aminy ny fiainan’izy ireo. Nivavaka koa ho an’ireo manana hataka manokana mba hahazo valiny amin’ny fotoana izay sitraky ny Ray. Nitondra tamim-bavaka ireo nanao raki-pisaorana sy voady masina.

Nanao vavaka mangina senton’ny fo ary nofaranana tamin’ny Vavaka nampianarin’ny Tompo izany.

FAMARANANA NY FOTOANA

Nohiraina teo am-pitsanganana ny FF 18 : 1 “ Afafazo ”.

Notononina ny Tondrozotra 2022 ary natolotry ny Mpitandrina ny Tsodrano.

Ny FFPM 427 : 2 – 3 « Ho vavolombelonao » no hira namaranana ny fotoana.

Nipetraka ny Fiangonana nanao vavaka mangina ary nanonina ny Trinite.

Nirava tao anaty feon-javamaneno.

Nisy ny Asa sy Fampaherezana

IREO TOMPON’ANJARA

Nitendry orga : Rabiazamaholy Hery Lanto sy Fenitra (Mpiofana ho mpitendry)

Nikirakira fafana : Rajaofetra Arielle

Nikirakira fanamafisam-peo : Andriamahatana Rija

Naka sary : Ramahery Hasina

Nandray an-tsoratra : Rajaofetra Voahangy

Alahady 04 Septambra 2022

ALAHADY 04 SEPTAMBRA 2022
“MIKELEZA AINA AMIN’NY ASA FITORIANA”

Alahady Fandraisana ny Fanasan’ny Tompo

Alahady faha XII manaraka ny Trinite

« Mitsangana, ka mankanesa any Ninive, ilay tanàna lehibe, ary torio ny Teny izay lazaiko aminao » Jona 3 : 2

Alahady voalohany amin’ny volana septambra, nandraisana ny Fanasan’ny Tompo, niarahabana ireo mpianakavin’ny finoana teraka volana aogositra, sady nanaovam-beloma ny Mpitandrina Andrianaivomanana Willy Johnson izay niana-draharaha teto amin’ny Fitandremana. Izy rahateo no nitarika ny fotoana, raha ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina no nitondra ny hafatr’ Andriamanitra. Ny litorjia endriny voalohany no narahina.

FIDERANA AN’ANDRIAMANITRA

Taorian’ny feon-javamaneno sy ny fanolorana dia natao ny Fiarahabana apostolika ary novakiana, ho fiderana an’ Andriamanitra, ny Salamo 71: 14-18 manao hoe: Fa izaho kosa dia hanantena mandrakariva, ary hitombo lalandava ny fideràko Anao. Ny vavako hitory ny fahamarinanao sy ny famonjenao mandrakariva, fa tsy fantatro ny isany. Ho entiko ny asa lehibe nataon’i Jehovah Tompo; hampahatsiaro ny fahamarinanao aho, dia ny Anao ihany. Andriamanitra ô, Hianao efa nampianatra ahy hatry ny fony aho mbola tanora; ary mandraka ankehitriny dia nitory ny fahagaganao aho. Koa mandra-pahantitro sy fotsy volo, dia aza mahafoy ahy, Andriamanitra ô, mandra-pilazako ny sandrinao amin’ny taranaka sy ny asanao lehibe amin’izay rehetra mbola ho avy ».

 Ny hira FFPM 171 : 1, 2 “ Jesoa Mpanjaka malaza ” sy ny vavaka fisaorana an’Andriamanitra no nanaraka izany.

SITRAPON’ANDRIAMANITRA

Rehefa izay dia nambara ny sitrapon’Andriamanitra araka ny II Timoty 4 : 2 manao hoe : «  mitoria ny teny, mazotoa, na amin’ny fotoana, na tsy amin’ny fotoana, mandrese lahatra, mamporisiha, mananara mafy amin’ny fahari-po sy ny fampianarana rehetra. ». Notononina ny “ Sambatra ny mahitsy lalana, izay mandeha araka ny lalàn’i Jehovah. Sambatra izay mitandrina ny teni-vavolombelony ka mitady Azy amin’ny fo rehetra” Salamo 119 : 1-2.

Natao ny hira FFPM 465 : 3 “ Ny nofoko malemy “ narahina Vavaka fifonana. Nohiraina ny FFPM 742 : 3 “ Mamindrà fo Zanahary !”

TENY FAMELAN-KELOKA

Nomena teo am-pitsanganana izany manao hoe : « Fa Kristy kosa, rehefa tonga ho Mpisoronabe ny amin’ny zavatra tsara ho avy, dia namaky teo amin’ny tabernakely lehibe lavitra sady tsara lavitra, izay tsy nataon-tanana, izany hoe, tsy isan’izao zavatra ary izao, ary tsy mba nitondra ran’osilahy sy ran-janak’omby Izy, fa ny ran’ny tenany, dia niditra indray mandeha ho any amin’ny fitoerana masina ka nahazo fanavotana mandrakizay.» Hebreo 9 :11-12. Hoy ny mpitarika hoe : « Voavela ny helokareo noho ny Anarany masina, miderà ny Tompo” ka niara-namaly ny Fiangonana hoe : “ Sambatra ny olona izay voavela ny helony sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy isain’I Jehovah heloka, ary tsy misy fitaka ny fanahiny. ” Salamo 32 : 1-2. Nohiraina ny FFPM 487 : 2 “ Ny fiainako be siasia taloha … ”

Notononina ny Fanekem-pinoana apostolika (laharana voalohany). Vavaka mangina tanaty feon-javamaneno fohy no nanohy izany.

FOTOANA HO AN’NY ANKIZY SY NY TANORA

Ny mpampianatra Sekoly Alahady ao amin’ny K6, Rasolofoson Voahirana, no nitarika izany.

Nanao vavaka izy teny am-piandohana, vavaka fisaorana noho ny Tenin’Andriamanitra.

Niainga tamin’ny lohahevitra volana septambra no nitondrany ny hafatra ho an’ny ankizy sy ny tanora “Mikeleza aina amin’ny asa fitoriana”.

Misy asa andrasan’Andriamanitra amintsika hoy izy, ka tokony ho vonona hatrany isika. Inona ary ilay asa ary fomba ahoana no hanaovana azy?

 • Ilay asa dia ny fitoriana ny Filazantsara ho an’ireo olomboantso, ny filazana ny vaovao mahafaly. Ilay toriana kosa dia Jesoa Kristy.
 • Ny fomba hanaovana azy dia tsy mikely aina fa kosa miasa fatratra. Ny asan’Andriamanitra dia misy ezaka tokoa ho atao, fitiavana, fikirizana, fahafoizana ary zotompo.

Notohizany tamin’ny tantara kely izany. Tantara izay manambara olona iray marary mafy, tsy mety mivavaka amin’Andriamanitra fa mihemotra foana. Nisy dokotera iray, mpivavaka nampanantsoiny tany an-trano ary nitsabo azy. Rehefa vita ny fizahana dia nanome ny fanafody ny dokotera dia lasa nandeha. Niantso azy ny marary nilaza hoe rahoviana no manomboka hohanina ny fanafody. Tsy nisalasala ilay dokotera nilaza hoe izay tianareo, fa ianao moa mbola tsy tena marary, ka hiverina afaka iray volana. Sadaikatra ny marary nilaza fa efa mahatsiaro miharatsy matoa niantso azy, koa maninona no hiandry fotoana ela vao hihinana fanafody. Tsy nisalasala ny dokotera nilaza fa toy ny fanemoranao ny fotoana handraisanao ny Tompo, izay dokotera sy fitsaboana tena tsara. Ny dokotera sy ny fanafody efa vonona efa ela, nefa dia tsy mety mandray izany ilay marary. Dia toy izany koa ny fiainantsika, izao dia izao no tokony ho raisina ny Tompo fa tsy miandry fotoana izay mety efa tsy hahafahanao manao izany intsony.

 

Niaraha-nanonona ny Teny ao amin’ny II Korintiana 6:2b mialoha ny ny hira.

 » fa hoy Izy: Tamin’ny taona fankasitrahana no nihainoako anao, Ary tamin’ny andro famonjena no namonjeko anao; indro, ankehitriny ny andro fankasitrahana; indro, ankehitriny no andro famonjena;… » 

Natao ny hira FF 24 : 1 “Mahereza, ny Tompo homba anao” namaranana izany.

RAHARAHAM-PIANGONANA

« Amparibe Famonjena : Mifankatiava tsara, Hazony mafy ny finoana, Mahefa be amin’ny asan’ny Tompo »

Rakotomanana Andry, Biraom-Piangonana Sekretera Mpitantsoratra, no nanao izany tatitra izany. Ny andinin-tSoratra Masina nanombohany izany dia ao amin’ny Lioka 10 : 3.

Toy izao ny asa tsara hofantarina ary hotanterahin’ny Fiangonana sy hoentiny amim-bavaka

mandritra ny volana septambra:

 • Herinandrom-bokatry ny AFF ny 05 hatramin’ny 11 septambra
 • Fisintonana katekomena ny 24 septambra
 • Fahalalana Soratra masina ny 25 septambra

Asa ivelany

Noho ny faha 25 taonan’ny Radio fahazavana dia hisy antsankira ao amin’ny Katedraly Analakely, hira ao anaty fihirana no hotanterahina amin’izany, ka handray anjara ny HAsin’ny Famonjena, ny zoma 09 septambra amin’ny 6ora15 hariva.

Nisy antso avy amin’ny SPAA, tolotanana, ho an’ny namana Birao iray izay tojo tsy fahasalamana

Asa anatiny

 • Tafaverina ny Mpitandrina mivady, avy nanao ny “recyclage pastoral” sy fialantsasatra, koa noarahabaina tongasoa;
 • Nambara fa mifarana ny fianara-draharahan’ ny Mpitandrina Andrianaivomanana Willy Johnson ka hamonjy ny toerana nanendren’ny Tompo azy izy. Any amin’ny faritra Anjozorobe ny tenany no hanohy ny asa fanompoany;
 • Mitohy ny fianarana katekomena
 • Hisy ny fivorian’ny Mpandray ny Fanasan’ny Tompo mandritra ny Asa Vavolombelona
 • Hisy ny fanatitra tsingerinandro volana aogositra

Nanohy nandray ny fitenenana ny Mpitandrina Raharijaona nanamafy ireo raharaha efa voalaza etsy ambony ary niarahaba kosa ireo vahiny nandalo, izay anisan’ny izany ny Filohan’ny Zanaka Ampielezana any ampitan-dranomasina sy ny fandalovan’ny Mpitandrina niana-draharaha teo aloha eto an-toerana.

Nitohy tamin’ny fanaovana ny rakitra tsingerinandro izany. Miisa 43 ireo nanao fanatitra. Ny

I Samoela 12 : 22 “Fa Jehovah tsy hahafoy ny olony noho ny anarany lehibe, satria sitrak’i Jehovah ny nanaovany anareo ho olony no nentiny niarahaba ireo. Ary natao ny hira FF 7 “Tsy hainay ny hangina”, andininy rehetra nandritra ny rakitra teny amin’ny alitara.

RAKITRA SY FANOMEZANA

Ny Biraom-Piangonana Andriamasinoro Tantely no namaky ireo raki-pisaorana sy voady maro nataon’ireo mpianakavin’ny finoana tamin’ity alahady ity. Nisy ny nahatratra ny faha 20 taonan’ny fanambadiany, ny fotoana fisotroandronono teo amin’ny sehatry ny asa; ny nangata-bavaka noho ny taom-pianarana vaovao, ny nisaotra ny Tompo noho ny fahasoavana noraisiny sy nandraisany valim-bavaka. Nisy koa nisaotra an’Andriamanitra noho ny nahavita ny fandidiana natao taminy, nisaotra tonga eo amin’ny fanafoana ny trano, tao koa ireo afa-panadinana (Master sy Baccalauréat) ary nangataka-bavaka ny amin’ny tohin’ny fianarany.

Ireto manaraka ireto ireo hira nangatahan’ireo mpianakavin’ny finoana : FF 7 “Tsy hainay ny hangina” ; FFPM 813 : 1 “Tia zaza” ; FFPM 471 : 2 “He sambatra aho, Jeso; FFPM 515 : 1,  3 “Tsara lova” ; FF 14 : 1 “Jesoa apetraka Aminao”.

Rehefa notantazana ny rakitra dia natao ny hira FFPM  441 : 3 “Raiso ny fahaizako” ho fanolorana izany.

FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Nohiraina ny FFPM 306 : 3, 4 “ Mamafaza voa ”. Nanao vavaka fangatahana ny fahafenoan’ny Fanahy Masina ny Diakona Rabezandrina Solohery. Namaky misesy ny perikopa voalahatra araka ny Jona 3 : 1-10, Lioka 10 : 1-7, I Korintiana 9 : 13-18 kosa ny Diakona Rabezandrina Lalaina. Ny Fiangonana nanao hoe: “ Ray masina ô, manamasìna anay amin’ny fahamarinana ; ny Teninao no fahamarinana ” Jaona 17 : 17. Nohiraina teo am-pitsanganana ny FFPM 313 : 1 “ Miantrà ny firenena ”. Toriteny no nanaraka izany.

TORITENY

Ny bokin’i Jona 3 : 1-10 no nitondran’ny Mpitandrina Raharijaona Solofo ny hafatra.

Teny am-boalohany ny Mpitandrina dia nilaza fa efa hamaraparana ny fe-potoana hiasany ny tomponandraikitra ankehitriny. Matetika rehefa amin’ny fotoana toy izao dia efa mihena ny zotompo manatanteraka ny Asa, maro ny fakampanahy.

Mila mikely aina isika hoy ny Mpitandrina, raha araka ity bokin’i Jona ity.

Nambaran’ny Mpitandrina fa efa ilay antso faharoa ity tanterahin’i Jona ity. Tamin’ny antso voalohany manko izy ilay nitsoaka nandositra an’Andriamanitra rehefa naharay azy.

Baiko tsy maintsy tanterahina no nataon’i Jona. Te hankato ny Tenin’Andriamanitra izy.

Nozarain’ny Mpitandrina roa ny nitondrany ny hafatra.

 1. Tanteraho araka izay nolazain’Andriamanitra ny iraka

Nozarainy roa ity tapany voalohany ity dia ny hoe mandeha amin’ny toerana nolazain’Andriamanitra sy hoe ambarao izay sitrapon’Andriamanitra.

 • Mandeha amin’ny toerana nolazain’Andriamanitra

Raha nirahin’Andriamanitra Jona handeha ho any Ninive tany am-boalohany dia nitsoaka izy. Lehibe teo anatrehany anefa io tanàna io, ka noho izany dia tsy maintsy notanterahin’i Jona ny iraka.

Izay asa ampanaovin’Andriamanitra anao dia lehibe ka tsy maintsy atao.

Naka ohatra ny Mpitandrina nilaza fa raha hanao tafika masina any Ambohipiara ny AFF, dia any no toerana handehanana fa tsy any amin’ny toeran-kafa. Lehibe eo anatrehan’Andriamanitra Ambohipiara satria Fiangonana hanirahan’ny Tompo antsika any. Izay toerana nolazain’Andriamanitra hanaovana ny asa dia iny no tanterahina.

 • Ambarao izay sitrapon’Andriamanitra

“Hisy loza hihatra ao Ninive”. Izay no hafatra nasain’Andriamanitra ho lazaina any Ninive, ho an’ireo vahoaka. Tsy maintsy lazaina izany na inona na inona mety hanjo anao any,

satria izay no hafatry ny Tompo. Rehefa mandeha tafika masina isika dia tsy maintsy lazaina ny hafatry ny Tompo izay hampibebaka ny olona mba hanarahany ny Tompo.

Rehefa ao an-trano isika, hoy ny Mpitandrina, rehefa misy zavatra tsy maintsy lazaina, dia lazaina ary atrehina izay zavatra mety hitranga ao.

Na mora na sarotra, na lavitra na akaiky, dia tsy maintsy tanterahina izay sitrapon’Andriamanitra izay. Tokony tsy manisy ahiahy ny amin’izay mety hanjo isika.

 1. Manantenà vokatra tsara hatrany

Rehefa Andriamanitra no maniraka dia manantenà vokatra tsara hatrany. Raha nanatanteraka ny iraka Jona, ka nankato izany, dia nandeha andro aman’alina izy, nanao ny asa. Nisy vokatra ny asa izay nataony satria raha nilaza ny loza hihatra amin’ny tananan’i Ninive izy, dia niainga tamin’ny mpanjaka, eny hatramin’ny vahoaka madinika indrindra, dia nandre izany ka tonga saina ary nibebaka.

Namonjy fanahin’olona maro sy aina vaovao ny hafatra izay nolazain’i Jona. Noho izany dia tony ny hatezeran’Andriamanitra ary tsy nampiharina ny loza izay tokony hihatra. Zava-dehibe teo anatrehan’Andriamanitra ny fiovan’ireo olona ireo.

Rehefa misy baiko na asan’Andriamanitra dia tokony hikely aina fatratra ny mpanompo izay voatendry hanatanteraka izany, satria dia ahitana vokatsoa lehibe izany. Manana ny valimpitia voatahiriny ho anao ny Tompo any an-danitra.

Maro no mety endriky ny asa izay misy. Raha heverinao fa mety ho sakana amin’izany ny maha ianao anao, dia angataho amin’ny Tompo izany, fa hoesoriny aminao izany sakana izany, raha tena vonona ianao hanao ny asany.

Naka ohatra ny Mpitandrina ny amin’ny tantaran’i Paoly Apostoly, izay tena nanenjika ny Tompo mihitsy. Saingy, rehefa tonga saina izy ka niova, dia lasa nitory Azy indray, nanambara ny hafany ka nilaza hoe “Lozako raha tsy mitory ny Filazantsara aho”.

Azontsika atao tsara, hoy ny Mpitandrina, ny ho tonga tahaka an’i Jona, ny Tompo dia miahy sy manampy antsika raha manaiky izay baiko izany isika.

VAVAKA FANGATAHAM-PITAHIANA

Ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina no nitarika izany vavaka izany. Nisaotra an’Andriamanitra izy noho ny Teny avy notoriana mba hinoana ny fandresena ny fahafatesana sy hananana fiadanana. Nivavaka koa izy ho an’ny Fiangonana, ny mpitondra Fiangonana ; ny mpitory Filazantsara ; Voatonona ny Foibe FJKM (Birao, Filoha) ; ny mpiandraikitra, ny synodamparitany, ny SPAA 10 sy ny mpandraharaha miara-miasa aminy.

Enga anie tsy ho mpihaino manadino fotsiny fa tena olona mankato ny baiko sy ny hafatra. Nangataka ny Mpitandrina mba hahatsiaro, fa mahavonjy ny olona ny fikelezana aina ny amin’ny fanaovana ny asan’Andriamanitra. Nangataka vavaka ho an’ireo sahirana, manana manjo ary tsy salama izy. Nentiny amim-bavaka ny amin’ny fisotroandronon’ny Mpitandrina, izay efa mamolavola izany ny komity. Nentiny amim-bavaka avokoa ireo nanao rakipisaorana sy voady, dia ny nahatratra ny tsingerinandro fanambadiana, ny nahatratra ny 30 taona niasana ka hiroso amin’ny fisotroandronono, ny fidiran’ny mpianatra, ny fiarovan’ny Tompo tamin’ny sotasota, ny vita fandidiana, ny nahazo fahasoavana, ny fahafahana fanadinana, ireo manana olana amin’ny asa ary nofaranana tamin’ny « Rainay Izay any an-danitra » izany.

Taorian’ny hafatra dia nanatanteraka ny anjara hirany ny Hasin’ny Famonjena « Hiara-mandeha Aminao ».

ASA VAVOLOMBELONA

Araka ny voalaza dia nisy ny fivorian’ny Mpandray ny Fanasan’ny Tompo. Nambara tamin’izany fa mankalaza ny faha 54 taona niorenany ny FJKM, ary araka ny fiofanana nataon’ny Mpitandrina dia tokony mankalaza an’Andriamanitra ihany koa ny Fitandremana, amin’ny fotoana izay nijoroan’ny Fiangonana misy azy. Ny 16 septambra moa no daty voasoratra fa nijoroan’ny Fitandremana Amparibe Famonjena, ary feno 166 taona izy amin’izao taona 2022 izao. Noho izany dia hanao fotoampivavahana ny Amparibe Famonjena ny zoma 16 septambra 2022 amin’ny 6 ora sy fahefany hariva.

Nitsangana ny Mpandray rehetra, nanao ny hira FF 53 : 3 «  Na ho lava na ho fohy ».

FAMARANANA NY FOTOANA

Natao avy hatrany ny hira FFPM 310 : 1 “ Iza no hitantara ”. Notononina ny tondrozotra 2022 hoe : “ Mifankatiava araka ny fifankatiavan’ny mpirahalahy, mitariha lalana amin’ny fifanomezam-boninahitra, araka ny olom-boafidin’ Andriamanitra sady masina no malala… Samia misikina fanetren-tena ianareo ka mifanompoa; fa Andriamanitra manohitra ny miavonavona, fa manome fahasoavana ho an’ny manetry tena. ” Romana 12: 10; Kolosiana 3 : 12b ;  I Petera 5 : 5b.

Mialoha ny nanolorany ny tsodrano dia nanao teny fisaorana ny Mpitandrina Andrianaivomanana Willy Johnson, noho ny fotoana farany hiarahany amin’Amparibe amin’ny maha mpiana-draharaha azy. Nisaotra noho ny rehetra izay noraisiny teto Amparibe ary nangataka ny hitondrana azy amim-bavaka sy ny amin’ny asa fitoriana izay mbola ho ataony. Nitehaka ny mpiara-mivavaka rehetra setrin’izay teny fisaorana nataony izay.

Natao taorian’izay koa ny tena fisaorana notarihin’ny Mpitandrina sy ny Biraom-piangonana.

Natolotra ny tsodrano dia noredonina ny hira vavaka FFPM 171 : 1 “ Jesoa mpanjaka malaza“. Nisy vavaka mangina sy fanononana ny Trinite.

FANDRAISANA NY FANASAN’NY TOMPO

Niara-nanatanteraka ny fitarihana ny sakramenta ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina sy ny Mpitandrina Andrianaivomanana Willy Johnson. Ho fanomanam-panahy nandritra ny fanesorana ny lamba nanarona ny mofo sy kapoaka, dia nataon’ny Fiangonana ny hira FFPM 358 : 1 “ He ry namako mahantra”. Fanatrehana sy fanehoana no nialoha ny famakiana Soratra Masina. Nisy vavaka izay narahin’ny hira Antema 1 « Masina, Masina, Masina ». Rehefa izay, natao ny Teny fanorenana sy vavaka fahatsiarovana. Nohiraina ny FFPM 45 : 1 “ He tonga ho antsika », dia nivavaka nangataka ny Fanahy Masina ny mpitarika : nanandratra ny kapoaka sy namaky ny mofo. Niarahan’ny Mpandray nanonona ny vavaka fanetrentena. Natolotra ny Diakona vavy tompon’anjara tsirairay ny mofo ary an’ny Diakona lahy kosa ny kapoaka. Tao anatin’izany no nanaovana misesy ny hira FFPM 44 “ Indro Jesoa, mba vohay “ ; FFPM 98 “Indro ny Tompo Jesosy, jereo” ; FFPM 262 : 1, 2“ Indreto izahay, ry Jesoa ô ”. Nony voazara tamin’ny Fiangonana ny mofo sy ny kapoaka, dia ny Diakona indray no nizaran’ny Mpitandrina izany. Rehefa samy vonona ny Mpandray ny Fanasan’ny Tompo dia nitsangana ka niara-nihinana sy nisotro. Taorian’ny fahanginana fohy dia ny ampahan-kira FFPM 469 « Mamy, ry Jesoa ny fitiavanao » no natao ary nisy vavaka fisaorana. Nanangona ny kapoaka ny Diakona sy nananty ny fanatitra, nandritra ny fanatanterahan’ny Fiangonana ny hira Antema 16 “ Isaoranay ”. Ny hira farany dia ny FFPM 312 : 3 “ Akekezo ireo mpania ” nofaranana tamin’ny Amen. Natolotry ny Mpitandrina Andrianaivomanana Willy Johnson ny Tsodrano: “Hitahy anareo anie Jehovah ka hiaro anareo; hampamirapiratra ny tavany aminareo anie Jehovah ka hamindra fo aminareo; hanandratra ny tavany aminareo anie Jehovah ka hanome anareo fiadanana.” Nomery 6: 24-26.

Nisy vavaka mangina sy fanononana ny Trinite masina taorian’izay, dia nirava ny Fiangonana tao anaty feon-javamaneno.

Ny Hafatra dia nalaina tao amin’ny Hebreo 10 :25 : «  Aza mahafoy ny fiarahantsika miangona, tahaka ny fanaon’ny sasany, fa mifananara kosa, mainka satria hitanareo fa mihantomotra ny andro. » Amen.

IREO TOMPON’ANJARA

Nitendry zavamaneno : Rajaofetra Philippe – Raharinoa Fenitra (Mpiofana ho mpitendry orga) sy ny Sampana Mpiangaly Zava-Maneno

Nikirakira ny fafana : Razafimaharo Kanto

Nikirakira ny fanamafisam-peo : Randriamahefa Tina Arivony

Naka sary : Rabemananoro Jonathan

Nandray an-tsoratra : Robel Hanitra