Alahady 28 Aogositra 2022

ALAHADY 28 AOGOSITRA 2022
Alahady faha XI manaraka ny Trinite
Alahady fitondrana amim-bavaka ny Akany Fialofana Tangaina (AKAFITA)

“Efa nahita ny famonjen’Andriamanitsika ny vazan-tany rehetra” Salamo 98:3b

Alahady fahefatra amin’ny volana aogositra androany, mamarana ny fibanjinanana ny lohahevitra hoe “TANO MAFY NY FINOANA”. Ny Mpitandrina Andrianaivomanana Willy Johnson no nitarika ny fotoam-bavaka. Ny Mpitandrina Rabetokonana Rivomalala Valisoa no nitondra ny hafatry ny Tompo tamin’ny Fiangonana. Ny litorjia amin’ny endriny faharoa no narahina.

FIDERANA AN’ANDRIAMANITRA

Nisy feon-javamaneno sy Teny fampidirana ary Fiarahabana apostolika. Novakian’ny Fiangonana teo am-pitsanganana ny Salamo 98 : 1-3 hoe : «  Mihirà fihiram-baovao ho an’i Jehovah  fa efa nanao fahagagana Izy. Ny tanany ankavanana sy ny sandriny masina no nahavitany famonjena. Jehovah efa nampahafantatra ny famonjeny  teo imason’ny jentilisa no nanehoany ny fahamarinany. Efa nahatsiaro ny famindrampony sy ny fahamarinany tamin’ny taranak’Isiraely Izy. Efa nahita ny famonjen’ Andriamanitra ny vazan-tany rehetra » .  Noredonina ny hira FFPM 6 : 1,2,3 « Avia miondreha » “ary nataon’ny mpitarika ny vavaka fisaorana izay narahana feon-javamaneno. Nitohy avy hatrany tamin’ny fotoana ho an’ny ankizy sy ny tanora ny fotoana.

FOTOANA HO AN’NY ANKIZY SY NY TANORA

Ny mpampianatra Sekoly Alahady ao amin’ny K1 Andriamizakason Rajaonah Ny Hasina no nitarika izany. Ny andinin-tSoratra Masina nakana ny hafatra dia : “ Sambatra ny madio am-po ; fa izy no hahita an’Andriamanitra Matio 5 : 8.

Tantaran’i Kaina sy i Abela no nataony, izay mpirahalahy, mpamboly sy mpiompy. Samy nanao fanatitra izy ireo : ny an’i Kaina nentiny fotsiny, ny an’i Abela nofidiany ny tsara. Ny azy no nankasitrahan’ Andriamanitra. Tezitra mafy i Kaina ka nifofo ny ain’i Abela izy. Rehefa tsy manao zavatra vokatry ny fonao isika dia miteraka alahelo, fahatezerana, fialonana, fitsiriritana izany. Rehefa mihaona amin’ny olona tsy tiantsika isika dia vinitra, eo isika no tokony hangataka amin’ Andriamanitra mba hamoronany fo madio isika. Amin’ny maha-olombelona antsika mety ho sarotra amintsika ny mamela heloka, nefa vita izany rehefa miaraka amin’ Andriamanitra. Soloy tsiky izany dia ho hitanao fa ho maivana.

Natsangana ny fianakaviamben’ny Sekoly Alahady nanonona ilay andinin-tSoratra Masina. Nisy vavaka.

Nanaraka izany ny fankalazana ny Tenin’Andriamanitra.

FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Nohiraina ny FFPM 207 : 1,2 “ Mamy ny teninao ”. Ny vavaka fangatahana ny fahafenoan’ny Fanahy Masina dia notontosain’ny Diakona Rabako Tovohery. Ny Diakona Robel Hanitra no namaky misesy ny perikopa voalohatra araka ny ao amin’ny Ohabolana 4 : 10-19 ; Matio 18 : 1-6 ; I PETERA 5 : 5-9. Ny Fiangonana nanao hoe : “ Ray masina ô, manamasìna anay amin’ny fahamarinana ; ny Teninao no fahamarinana ” Jaona 17 : 17.

Natao ny hira FFPM 243 : 1,2,3 “ Mivory eto izahay ” mialoha ny toriteny.

TORITENY

Ny I Petera 5 : 5-9 no andinin-tSoratra Masina niompanan’ny hafatr’ Andriamanitra nampitondrainy ny mpanompony.

Misy zavatra maro samihafa miseho eo amin’ny fiainantsika, anisan’izany ny karazam-paharatsiana, izay hita taratra hatrany amin’ny fiainan’ny kristiana. Mampametra-panontaniana izany raha tena miaina amin’ny finoana tokoa isika. Ny kristiana miaina amin’ny finoana, araka ny lohahevitra banjinina mandritra ny volana aogositra dia misikina fanetrentena, mametraka ny ahiahiny ao amin’ny Tompo ary miambina mandrakariva. Ireo toetra telo ireo no mandrafitra ny fizarana ao anatin’izao toriteny izao.

 

 • Kristiana misikina fanetrentena (and 5-6)

Ny atao hoe misikina dia mifehy ny valahana. Mila mifehy antsika ny fanetrentena ka ho tonga fiainantsika izany. Andrasana amintsika ny tsy hitady hotompoina sy hasandratra, ny tsy ho ambony noho ny hafa. Jesoa Kristy no môdely tsara indrindra, araka ny ao amin’ny Filipiana 2 : 5-11 hoe : “ Aoka ho ao amianreo izao saina izao, izay tao amin’i Kristy Jesoa koa, Izay, na dia nanana ny endrik’ Andriamanitra aza, dia tsy nataony ho zavatra hifikiriny mafy ny fitoviana amin’Andriamanitra, fa nofoanany ny tenany tamin’ny nakany ny endriky ny mpanompo sy nahatongavany ho manam-pitoviana amin’ny olona ; ary rehefa nanan-tarehy ho olona Izy, dia nanetry tena ka nanaiky hatramin’ny fahafatesana, dia ilay fahafatesana tamin’ny hazofijaliana. Koa izany no nanandratan’ Andriamanitra Azy indrindra sy nanomezany Azy ny anarana izay ambony noho ny anarana rehetra, mba ho amin’ny anaran’i Jesoa no handohalehan’ny lohalika rehetra, na ny any an-danitra, na ny ety an-tany, na ny any ambanin’ny tany, sy haneken’ny lela rehetra fa Jesosy Kristy no Tompo ho voninahitr’ Andriamanitra Ray.” Maty Izy na dia manana voninahitra aza mba hananantsika fiainana mandrakizay raha mino Azy isika. Fitiavana izany. Ny Matio 18 dia mampianatra antsika hiverina tahaka ny zaza. Andao isika hifanompo hiaraka hikarakara ao an-tokantrano sy eo amin’ny sehatry ny fanompoana, tsy hanava-tena satria iray ihany isika ao amin’i Kristy. Ny Fanahy Masina hitarika antsika amin’izany.

 

 • Kristiana mametraka ny ahiahiny rehetra ao amin’ny Tompo (and.7)

Ny ahiahy dia mifamatotra amin’ny nofon’ny olona. Maro ny filàntsika ka rehefa tsy azontsika izany dia miteraka fanahiana, eo no itsofohan’ny ratsy ao anatintsika ka lasa feno fikorontanana, toa mitady zavatra hafa foana isika. Mamotika antsika no anjara asan’ny devoly, toy ny nahazo an’i Adama sy i Eva tao amin’ny saha Edena izay lavo. Mampahatsiahy antsika ny Tenin’Andriamanitra mba hitondra ny enta-mavesatra eo amin’i Jesoa Kristy isika, izay efa nentiny teo amin’ny hazofijaliana. Manoatra noho ny mpandresy isika. Fa hoy ny Teny fampanantenana ao amin’ny Filipiana 4 : 6 sy Salamo 55 : 22 hoe : “ Aza manahy na inona na inona ; fa aoka ny fivavahana sy ny fifonana mbamin’ny fisaorana no ho entinareo manambara ny fangatahanareo amin’Andriamanitra amin’ny zavatra rehetra … Apetraho amin’i Jehovah ny entanao, ary Izy no hanhana anao ; tsy havelany hangozohozo mandrakizay ny marina. ”Aoka ho feno vavaka mandrakariva isika. Mety hoe marary ianao na mandalo sedra, tsy afa-panadinana, tsy zakanao izany fa I Jesoa Kristy miahy antsika sy ny fiainantsika, asan’ny tanany sy adidiny isika. Manatòna Azy fa tsy misy tsy hainy atao. Ao Aminy dia azo antoka sy maharitra, izay tsara indrindra no efa omaniny ho antsika. Avotsory eo Aminy ny fanahianao dia hahita fitsaharana ianao.

 

 • Kristiana miambina mandrakiva (and.8-9)

Antsoiny isika hiambina, hiomana, ho feno vavaka ary hiaina ny Teniny eo ambany fitarihan’ny Fanahy Masina, hahonon-tena sy ho sahy hanohitra ny asan’ny satana. Jesoa dia avy handrava ny asan’ny maizina. Rehefa miomana sy manana paikady isika dia maharesy amin’ny ady. Aza miandry hopotehan’ny satana vao hanohitra, fa dieny tsy mbola manangoly izy andeha hiambina. Mahay ny zavatra rehetra Izy, manasitrana. Zava-poana ihany ny fandroahana devoly rehefa tsy mino, aoka isika hahatoky, hitafy ireo fiadiana efa nomena antsika (ny Tenin’Andriamanitra no sabatry ny fanahy) ary hanana fifandraisana tsy tapaka Aminy. Andriamanitra dia mahery, tsy misy tahaka Azy. Miorena amin’ny finoana an’i Jesoa dia tsy hiozongozona izany.

Ho an’ Andriamanitra irery ny voninahitra ! Amen.

 

Nisy feon-javamaneno fohy. Nanao ny hira “ Lift your voice » ny sampana Rindra Fanatanjahantena sy Fialamboly (RFF). Rehefa izay dia nanatontosa ny vavaka setrin’ny Tenin’ Andriamanitra sy fifonana ny mpitarika, izay narahin’ny fanononana ny fanekem-pinoana niarahana tamin’ireo vavolombelona talohantsika (Laharana fahefatra) natao teo am-pitsanganana. Nisy feon-javamaneno fohy.

RAHARAHAM-PIANGONANA

« Amparibe Famonjena : Mifankatiava tsara, Hazony mafy ny finoana, Mahefa be amin’ny asan’ny Tompo. »

Ny biraom-piangonana Razafimaharo Maminirina no nanao izany tatitra izany. Ny andinin-tSoratra Masina nanombohany izany dia ao amin’ny Kolosiana 2 : 6-7 hoe : “ Koa tahaka ny nandraisanao an’i Kristy Jesoa Tompo, dia mandehana ao aminy araka izany koa, ka mamaka tsara sy miorina mafy ao aminy ary tafatoetra amin’ny finoana, toy ny efa nampianarana anareo, ka mazoto amin’ny fisaorana ”.

Raharaha ivelany 

-Oniversite RAVELOJAONA : fampahatsiahivana fa efa misokatra ny fisoratana anarana ho amin’ny taom-pianarana 2022-2023 ho an’ny sampan fahasalamana. Ireo sampam-pianarana misy : Infirmier anésthésiste, Infirmier généraliste, Technicien de radiologie, Maieutique. Koa izay liana amin’izany dia aoka hanatona eny Ambatobevanja toerana misy ny Oniversity Ravelojaona .

-SP ARIVONIMAMO VAOVAO / FJKM ZIONA FAMONJENA IMERITSIATOSIKA

30 aogositra hatramin’ny 04 septambra 2022 : diaben’ny Filazantsara nampitondraina ny anarana hoe « RN1 ho an’i Kristy », ny lohahevitra voizina amin’izany dia « FILAZANTSARA MAMPANDRY FAHALEMANA » .

-Akany Fialofana Tangaina (AKAFITA) 

Alahady 28 Aogositra 2022 : hetsika TONTOLO ANDRO AKAFITA izay hotanterahina ao amin’ny FJKM Atsimon’I Mahamasina.

Raharaha anatiny 

-Tsy eto an-toerana ny Raiamandreny Mpitandrina mivady fa lasa niala sasatra

-Mitohy ny fotoanan’ny sampana mandritra ny herinandro

-Amin’ny alahady heriny anio, alahady voalohany amin’ny volana, hisy ny fandraisana ny

Fanasan’ny Tompo .

-Noarahabaina sy nirariana soa ny Mpitandrina nitory Teny, izay vadin’ny Mpitandrina nitarika. Hamonjy ny toerana nanendrena azy ity farany, ka hiomana amin’ny rakitra am-baravarana ny Fiangonana amin’ny alahady fandraisana herin’ny anio.

 

Nandray fitenenana ny Mpitandrina Andrianaivomanana Willy Johnson. Nisy fiarahabana, firariantsoa, fitondrana amim-bavaka ireo nahatanteraka ny fanamasinana ny fanambadiany.

Isaorana an’Andriamanitra, hoy izy, ny sampana samihafa nanatanteraka fihaonambe sy lasy, efa tafody. Mahatsiaro amim-bavaka ny raiamandreny Mpitandrina sy ireo any am-pialan-tsasatra isika. Miarahaba ireo afaka bakalôrera ary mankahery ny tsy afaka. Nitohy tamin’ny voady sy fanomezana ny fotoana.

RAKITRA SY FANOMEZANA

Ny Biraom-piangonana Ranaivoson Jacky no namaky ny voady rehefa avy nanolotra ny andinin-tSoratra Masina ao amin’ny I Korintiana 1 :9 izy, hoe : “ Mahatoky Andriamanitra, Izay nahatonga ny fiantsoana anareo hanananareo firaisana amin’ny Zanany, dia Jesoa Kristy Tompontsika ”. Toy izao manaraka izao ny hetahetan’ny mpianakavin’ny finoana nentina teo anivon’ny Fiangonana : misaotra an’Andriamanitra fa afaka fanadinana, nahavita dingana lehibe teo amin’ny fianarany, nahazo valim-bavaka (asa vaovao). Ao koa ireo nangata-bavaka ho an’ny fianarana, fitaizana ireo zanany, fidirana ny any amin’ny oniversite. Ny hira nangatahin’ny mpianakavin’ireo finoana ireto izay nohirain’ny Fiangonana nandritra ny fanatazana ny rakitra dia : A 16 “ Isaorany Jehovah Tomponay ” ; FFPM 2 : 1 “ Misaora an’i Zanahary ” ; FFPM 171 : 3 “ Jesoa Mpanjaka malaza  ” ; FFPM 20 : 1 “ Tsaroanay tokoa izao ”.

Ny hira vavaka FFPM 4 : 4 “ Mamy ny fitianao .no notanterahina teo am-pitsanganana ho fanolorana ny fanatitra sy fanavaozana fanolorantena.

VAVAKA FANGATAHAM-PITAHIANA

Ny Mpitandrina Andrianaivomanana Willy Johnson ihany no nitarika ny vavaka fangataham-pitahiana. Nisaotra an’Andriamanitra izy fa afaka nanatanteraka fotoam-bavaka, noho ny Teny avy notoriana mba hampiharana izany eo amin’ny fiainana. Nivavahana ny Foiben’ny Fiangonan’i Jesoa Kristy eto Madagasikara ; ny Filohany ; ny toby masina. Notoninona manokana ny akany fitaizana any Tangaina mba ho feno fahendrena ireo tomponandraikitra, ny zaza kosa ho fanilo sy fanasina eo amin’ny firenena. Tsy diso anjara ny Synodamparitany Antananarivo Andrefana mba hiaina amin’ny finoana, ho môdely amin’ny fahatsarana rehetra ; ao ireo manam-pikasana hanorim-panambadiana ; ny nidonam-pahoriana ; ny raiamandreny Mpitandrina miala sasatra syireo mpiangona mba hahita fifaliana ao amin’ Andriamanitra ; indrindra ireo nisaotra noho ny fitahiana tsapany. Ny hetahetan’ny nanatrika fotoam-bavaka dia natao mangina. Nofaranana tamin’ny « Rainay izany any an-danitra » ny fangataham-pitahiana.

FAMARANANA NY FOTOANA

Nohiraina ny FFPM 748 : 1 “ Havaozy, Tompo ô . Notononina ny tondrozotra 2022 hoe : “ Mifankatiava araka ny fifankatiavan’ny mpirahalahy, mitariha lalana amin’ny fifanomezam-boninahitra, araka ny olom-boafidin’ Andriamanitra sady masina no malala… Samia misikina fanetren-tena ianareo ka mifanompoa ; fa Andriamanitra manohitra ny miavonavona, fa manome fahasoavana ho an’ny manetry tena. ” Romana 12 : 10 ; Kolosiana 3 : 12b ; I Petera 5 : 5b. Natolotra ny hafatra sy tsodrano dia noredonina ny hira vavaka A 16 “ Isaoranay Jehovah Tomponay ”. Nisy vavaka mangina sy trinite ary feon-javamaneno. Nifarana tamin’ny 10 ora sy 35 minitra ny fotoam-bavaka. Nisy fivorian’ny ankatoky fandraisana taorian’izany.

NY TOMPON’ANJARA

Nitendry orga : Rajaofetra Philippe  sy ireo mpiofana ho mpitendry (Raharinoa Fenitra sy Rajaofetra Anthonio)

Nikirakira fafana : Raharijaona Nantenaina

Nikirakira fanamafisam-peo : Randriamahefa Tina

Naka sary : Rakotoarisoa Falimandimby

Nandray an-tsoratra : Ralaiarimanana Narindra

Alahady 21 Aogositra 2022

ALAHADY 21 AOGOSITRA 2022
« TANO MAFY NY FINOANA »
Alahady faha folo manaraka ny Trinité Alahadin’ny Aumônerie Nationale

« Jehovah no fahazavako sy famonjena ahy; iza no hatahorako? Jehovah no fiarovana mafy ho an’ny aiko; iza no hangovitako ? » Salamo 27 :1

Alahady faha folo manaraka ny Trinité androany, natokana itondrana amim-bavaka ny « Aumônerie Nationale » eo amin’ny sahan’ny FJKM. Ny Mpitandrina Andrianaivomanana Willy Johnson no nitarika ny fotoana. Ny Evanjelistra Rakotozanany Norosoa Miantra, Mpitandrina any amin’ny FJKM Katsaoka, SP Afovoany Andrefana, no nitory ny Tenin’Andriamanitra. Izy dia iray amin’ireo Evanjelistra tohanan’ny Fiangonana. Ny Litorjia amin’ny endriny voalohany no nentina nanatontosana ny fanompoam-pivavahana.

FANOMBOHANA NY FOTOANA 
Taoriana ny feon-javamaneno fidirana sy ny Fiarahabana Apostolika, ho fiderana sy fanomezam-boninahitra an’Andriamanitra dia novakian’ny Fiangonana teo am-pitsanganana ny Salamo 95 :1-6.
Rehefa vita izany dia natao ny hira FFPM 171 : 1-2-3 «Jesô Mpanjaka malaza»
Notohizan’ny mpitarika tamin’ny vavaka fisaorana sy fiderana izany hira izany.
Natolotra an’Andriamanitra ny dera sy laza ary voninahitra noho ny fahasoavany nahavory indray ny mianakavin’ny finoana eto an-tranon’Andriamanitra mba hidera, hanandratra vavaka ary hihaino ny tenin’Andriamanitra. Nangatahina ny fitarihan’ny Fanahy Masina ho amin’ny fanompoam-pivavahana ary nangatahina ny Tompo hanaisotra izay tsy azy ary nisaorana Izy noho ny fanatrehany.

NY SITRAPON’ANDRIAMANITRA 
Nalaina tao amin’ny Apokalypsy 2:8b-10 « Izao no nolazain’ny voalohany sy ny farany, Izay efa maty nefa velona indray : Fantatro ny fahorianao sy ny fahantranao (nefa manan-karena hianao), ary ny fitenenan-dratsy ataon’izay milaza ny tenany ho Jiosy, kanjo tsy izy, fa synagogan’i Satana. Aza matahotra izay efa hiaretanareo ; indro ny devoly efa hanao ny sasany aminareo ao an-tranomaizina, mba ho voazaha toetra hianareo, ary hanam-pahoriana hafoloana. Aoka ho mahatoky hatramin’ny fahafatesana hianao, dia homeko anao ny satroboninahitra fiainana.»
Tao ahorian’izany dia nohiraina ny FF 39 : 1-2 « Faniriako »

VAVAKA FIFONANA 
Noho ny tsy fahatanterahana manoloana ny sitrapon’Andriamanitra dia nanao vavaka fifonana sy fangatahana famelan-keloka ny mpitarika satria tsy nahajoro ho vavolombelon’ny Tompo isika sady tsy nahazaka fizahan-toetra.
Tao ahorian’izany vavaka izany dia nohiraina ny FF 28 « Efa voadinikao Andriamanitra ô »

FANOLORANA NY FAMELAN-KELOKA 
 « Ary hofafany ny ranomaso rehetra amin’ny masiny ; ary tsy hisy fahafatesana intsony, sady tsy hisyalahelo na fitarainana na fanaintainana ; fa efa lasa ny  zavatra taloha. Ary hoy ilay mipetraka eo ambonin’ny seza fiandrianana : Indro, havaoziko ny zavatra rehetra. Ary hoykoa Izy : Soraty fa mahatoky sy marina ireo teny ireo. » Apokalypsy 21:4-5
Tahorian’ny fanolorana ny famelan-keloka dia nohiraina ny FFPM 424:1-2 « Tsaroako dia tsaroako »
Ho fanambarana ny finoana dia niarahana nanonona ny ny Fanekem-pinoana fahatelo.

FOTOANA HO AN’NY ANKIZY SY NY TANORA 
Andriantseheno Rasoamaharo Hanitra Tiana, mpampianatra ao amin’ny K1, no nitondra ny hafatra.
Mialoha ny fotoana dia nisaorana ny Tompo noho ny fotoana nomeny ary nangatahina ny Fanahy Masina hanazava ny Teny izay noraisina tao amin’ny Matio 5:39a : « Aza manohitra izay manisy ratsy anareo ». Niaraka novakiana izany.
Tantara : Nahita bibilava may tao anaty afo ity mpaka kitay iray, nalainy tao anaty afo ilay biby mba ho avotra kinanjo nokakeriny ny tanan’ilay mpaka kitay ka latsaka tao anaty afo indray izy. Tsy kivy anefa ilay mpaka kitay fa naka hazo indray hanavotany ilay bibilava. Nisy nahatsikaritra ny fihetsik’ilay mpaka kitay ka nanontany azy hoe « Fa nahoana no biby efa nandratra ny tananao no mbola vonjenao ? » Tsotra ny valiteniny : « fomban’ny bibilava ny manaikitra ary tsy miova amin’izany izy, ary fombako ihany koa ny mamonjy ny sahirana ka tsy hiova amin’izany aho ».
Isika ihany koa dia tsy tokony hamaly ratsy izay manisy ratsy antsika fa tokony hanasoa ny rehetra. 
Tahorian’izany tantara fohy izany dia nohiraina ny FFPM 295 «Ry Jesosy mba tantano .»

RAHARAHAM-PIANGONANA 

« Amparibe Famonjena : Mifankatiava tsara, Hazony mafy ny finoana, Mahefa be amin’ny asan’ny Tompo. »

Ny Mpitantsoratry ny Fiangonana, Razafimaharo Mamy, no nanatontosa ny filazan-draharaha. Ny Teny ao amin’ny  Efesiana 6:16 no nentiny nanombohana izany :  « Tano ny finoana ho ampinga izay hahazoanareo hamono ny zanatsipika mirehatra rehetra izay alefan’ilay ratsy »

Raharaha ivelany 
-Oniversite RAVELOJAONA : Misokatra ny fisoratana anarana ho amin’ny taom-pianarana 2022-2023 ao amin’ny sampam-piofanana Fahasalamana. Koa izay liana amin’izany dia aoka hanatona eny Ambatobevanja toerana misy ny Oniversity Ravelojaona .
-SP ARIVONIMAMO VAOVAO / FJKM ZIONA FAMONJENA IMERITSIATOSIKA  : Mikarakara hetsika diaben’ny Filazantsara izay ho tanterahina ny 30 aogositra ka hatramin’ny 4 septambra 2022 ;  hetsika nampitondraina ny anarana hoe « RN1 ho an’i Kristy » ka ny lohahevitra voizina amin’izany dia « FILAZANTSARA MAMPANDRY FAHALEMANA » .

-AKANY FIALOFANA TANGAINA : mananasa ny Fiangonana amin’ny hetsika « TONTOLO ANDRO AKAFITA » hotanterahina ny alahady 28 aogositra 2022 ao amin’ny FJKM Atsimon’i Mahamasina.
Raharaha anatiny 

Tsy eto an-toerana ny Ray aman-dreny Mpitandrina mivady fa lasa namonjy ny Recyclage

Pastoral any Morondava sy nandeha niala sasatra.

-Mitohy ny fotoanan’ny sampana mandritra ny herinandro
-Misy ny fivorian’ny ankatoky ny mpandray ny fanasan’ny Tompo amin’ny alahady 28 aogositra 2022
-Noho ny fankalazana an’Andriamanitra noho ny faha 45 taonan’ny Gazety Taratry ny Famonjena dia hisy ny fifaninanana SARY PIKA , LAHATSORATRA , SARY MILOKO izay karakaraina ary

hanasana ny Kristiana rehetra. Ny andinindininy momba izany dia hiita ao amin’ny fafana

ao antokotany.
-Tafajoro ny ekipa Foot à 6 eo anivon’ny STK ary manentana ny tanora hanatevina ny sampana izy ireo
Fandraisam-pitenenan’ny Mpitandrina mpitarika ny fotoana :
-Ho fanohanana ny Evanjelistra mitondra ny Tenin’Andriamanitra dia hisy ny rakitra am-baravarana.
-Nanentana izy mba hitondra am-bavaka ny Mpitandrina any am-pialana sasatra sy ireo Sampana manatontosa fihaonam-be.

RAKITRA SY FANOMEZANA 

Nandritry ny Voady sy Raki-pisaorana dia ireto avy ny hira notanterahina :
FFPM 244 :1 « Ry Jesoa mba henoinao » ; FFPM 627:1  « Vimbino tsara izahay » ; FFPM 753:1 « Tiako ny hiaraka Aminao Jesoa » ; FFPM 2:1 « Misaora an’i Zanahary » ; FFPM 506:2 « Tsy misy miadana ka afa-po » ; FFPM 20:1 « Tsaroanay tokoa izao » ; FFPM  :1 « Ry Tompo Zanaharinay » ; Hira faha-50 taonan’ny FJKM
Maro ireo mpanompon’Andriamanitra nangataka ho entina am-bavaka.
Nisy ny nangataka vavaka hitombo fahendrena,  hahazo fitahiana ; tao ireo nangataka vavaka ho an’ny asa vao azo ; nisy ihany koa ny nisaotra noho ny fahavitan’ny fianarana, noho ny fahafaham-panadinana, noho ny fitsingerenan’ny taona nahaterahana dia nisaorana ny Tompo. Nisaorana ny Tomo noho ny fanavotany tamin’ny loza, noho ny fahasitranan’ny fianakaviana dia nisaorana ny Tompo.
Ny FFPM 432 :2 « Mandram-pihavy ny Tompo » no nohiraina teo amin’ny fanolorana ny rakitra.

FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Mialoha ny vakiteny dia nohiraina ny FFPM 786:1 « Ny Teninao rehetra »
Nialoha ny vakiteny dia nanao vavaka  ny Diakona Ravoniharimino Faramalala
Nisaorana Andriamanitra noho ny fahafahana mihaino ny Teniny, nangatahina ny fanokafan’ny Tompo ny masom-panahin’ny tsirairay, Nangatahina ny Fanahin’Andriamanitra mba hiasa sy hampangina ny feo rehetra tsy avy Aminy.
Izy ihany koa no namaky ny Testamenta Taloha Salamo 27:1-6 ary ny Diakona Rakotoarisoa Simon no namaky ny Testamenta vaovao Jaona 10:31-42 ; Efesiana 6:14-20

Diakona avy ao amin’ny Vaomieran’ny Aim-Panahy izy ireo.

TORITENY 
Mialoha ny Toriteny dia nohiraina ny FFM 306:1-4 « Mamafaza voa »
Tamin’ny taona 2012 no nanaovan’ity Evanjelistra ity fizarana asa teto amin’ny Fitandremana Amparibe Famonjena, taona faha-dimy izy tamin’izany ary mankalaza ny faha-folo taona nitandremany ny Mpitandrina amin’ity taona ity. Ny taona 2017 izy no nanomboka nitandrina tao amin’ny FJKM Katsaoka,  izy no mpitandrina fahatelo ao. Ny taona 2008 no nitsanganan’izany fiangonana izany. Ankehitriny dia sampana enina no misy ao amin’ny Fitandremana raha efatra no nisy teo aloha. Anisan’ny olana misy any dia ny fifanalaviran’ny fiangonana sy ny tanàna, eny an-toerana dia mbola misy ireo olona manaraka ny fivavahana amin’ny razana sy manompo sampy, eo ihany koa ny fisian’ireo fampianaran-diso izay manomboka mahazo vahana. Ny mpino dia mbola zaza ara-pinoana ary tsy mora ny fampianarana azy ireo. Isan’ny olana lehibe nosedrain’ny Mpitandrina teo am-panatontosana ny asan’Andriamanitra dia ny tsikeran’ireo mpino sasany. Ao ireo manaratsy satria maro anaka hono ny Mpitandrina sady masiaka. Isaorana ny Tompo fa nilamina ihany izany noho ny tolona am-bavaka, am-pinoana, nataon’ny Mpitandrina isan’andro isan’andro. Raha izany ny sedra nahazo ireto mpanompon’Andriamanitra ireto, dia tsy kivy izy satria misedra olana avokoa ny solotenan’Andriamanitra ety an-tany. Nanoloana ny olana nolalovany, Davida dia naharitra nivavaka, naneho ny fahatokiany an’Andriamanitra ary nijoro mandrakariva tamin’ny finoana. Davida dia zokintsika ara-pinoana. Ny Salamo 27:1-6 no ahitana izany fihetsik’i Davida Mpanjaka izany. Tokony alaintsika tahaka ny toetran’i Davida manoloana ny olana sedraina.
-Manoloana ny olana sedraina, ny olona manam-pinoana dia tony lalandava ary tsy matahotra.
Andriamanitra no miady ho an’ny olony, miaro amin’ny fotoana rehetra Izy. Na dia tahaka ny liona mierona aza ny fahavalontsika dia tsy tokony hatahotra isika satria afaka miaro amin’ny fotoana rehetra Andriamanitra. Manana fanantenana isika ao Aminy. Mandalo fizahan-toetra ny finoantsika ankehitriny manoloana ny olana marobe toy ny fahasarotan’ny fiainana sy ny aretina maro miforona. Raiso ny Tenin’Andriamanitra hampianatra anao hitana ny finoana. Tano Jesoa fa Izy no fanilon’ny tongotsika sy fanazavana ny lalantsika. Aza matahotra fa minoa fotsiny ihany.
-Ny olon’ny finoana dia mikatsaka ny tavan’i Jehovah. Ao an-tranon’i Jehovah no ahitany famonjena sy fandriam-pahalemana. Nanoloana ny olana nosedrain’i Davida dia ny fanatrehan’Andriamanitra no notadiaviny. Isika no Tempolin’Andriamanitra, sarobidy Aminy isika. Fahasoavana sy famindram-po no ao amin’ny Tempolin’Andriamanitraka. Izany no mahatonga an’i Davida maniry ny hitoetra ao an-tranon’i Jehovah amin’ny andro fahoriana. Eny amin’ny vatolampy no misy ny tranon’Andriamanitra, ny Tenin’Andriamanitra no vatolampy fiarovana ho antsika. Aza avela ho tapaka ny fifandraisanao amin’Andriamanitra. Mankalazà Azy, mihobia ny Anarany sahala an’i Davida. Mila miasa isika manorina finoana.
Fehiny, meteza ho olon’ny finoana ary mitonia mandrakariva manoloana ny olana ary manatona an’Andriamanitra amin’ny alalan’ny vavaka. Mivavaha mandrakariva handraisantsika fahasoavana.
Tao ahorian’ny toriteny dia nanao ny anjara hirany ny Sampana Tanora Kristiana.

VAVAKA FANGATANA
Ny Mpitandrina mitarika ny fotoana no nanao ny vavaka fangatahana.
Nisaorana ny Tompo noho ny fampianarana natolony manoloana ny olana. Nangatahina ny Tompo mba ahatonga izany fampianarana izany ho tanteraka aty anatin’ny olony mba hananan’izy ireo fahatokiana sy fitoniana manoloana ny olana ary ihany koa ny mba hanakaikezan’ny olon’Andriamanitra Azy Tompo mandritry ny androm-piainany.

Nentina am-bavaka ny Foibe FJKM sy ireo mpiara miasa ao, ny Synodam-paritany SPAA10 sy ny tompon’andraikitra ao. Notrotroina am-bavaka ireo Toby masina, akany, sy toeram-pitaizana ary ireo tompon’andraikitry ny Aumônerie Nationale. Nentina am-bavaka ny Mpitandrina izay any am-pialan-tsasatra, nentina am-bavaka ihany koa ireo sampana rehetra manatanteraka fihaonam-be sy lasy fibeazana. Tsy adino ny nivavaka ho an’ireo azom-pahoriana, tsy salama, manomana fanamasinana ny fanambadiana. Notrotroina am-bavaka ihany koa ny Mpitandrina Rakotozanany Norosoa Miantra sy ny ankohonany.
Nentina am-bavaka ireo nanatanteraka raki-pisaorana sy voady masina sy ireo manana hataka manokana.
Nofaranana tamin’ny vavaka nampianarin’ny Tompo ny vavaka.

FAMARANANA 
Nohiraina ny FFPM 298:1-2 « Aina no fetra »
Niarahana nanonona ny Tondrozotra
Tao amin’ny Hebreo 11:32-33 no hafatra natolotra ny mpianakavin’ny Tompo « Ary inona koa no ho lazaiko ? Fa ho lanyny andro, raha milaza an’i Gideona sy Baraka sy Samsona ary Jefta aho, Davida koa sy Samoela aryny mpaminany, izay  nandresy fanjakana tamin’ny finoana, niasa fahamarinana, nahazo teny fikasana, nanakombona ny vavan’ny liona. »
Natolotra ny Tso-drano ary ny hira  FFPM 731:1   « Enga anie ka homba anao Jeso » no namaranana ny fotoana

Nipetraka ny Fiangonana nanao vavaka mangina

« Amin’ny anaran’ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina- Amena »

IREO TOMPON’ANJARA

Nitendry orga : IRIMANANA Eninkaja

Nikirakira fafana : Randriamasimanana Andrinavalona

Nikirakira fanamafisam-peo : Rabiazamaholy Herilanto sy Andriamahatana Rija

Naka sary : Raharijaona Nirina

Nandray an-tsoratra : Zanaharitsimba Toky Noely Tiana

Alahady 14 Aogositra 2022

TATITRA FANOMPOAM-PIVAVAHANA
ALAHADY 14 AOGOSITRA 2022
« TANO MAFY NY FINOANA »
Alahady faha IX manaraka ny Trinité

Alahady natokan’ny Foibe FJKM ho alahadin’ny Maritiora

sy ny Komity Fanorenana ny Tsangambaton’ny Maritiora (KFTM)

« Ry malala, aza gaga noho ny fizahan-toetra mahamay izay mahazo anareo ho fitsapan-toetra, ary aza atao ho zavatra mahagaga manjo anareo izany» I Petera 4:12

Alahady faharoa amin’ny volana aogositra 2022, Alahadin’ny Maritiora ny andro anio,   ary  fotoana mbola ibanjinan’ny Fiangonana eto amin’ny sahan’ny FJKM ny lohahevitra fitaizam-panahy vaovao: « TANO MAFY NY FINOANA ».

Ny Mpitandrina Andrianaivomanana Willy Johnson no nitarika ny fanompoam-pivavahana tamin’ny endriny Litorjia faharoa. Rakotomanana Andry, Biraom-piangonana sady mpitoriteny, no nitondra ny hafatra. Rafetrarinanja Minoarisoa Tsivoafetra, Mpitandrina avy ao amin’ny FJKM Saint-Pierre, Philadelphie La Réunion, no nanatanteraka ny Asa vavolombelona.

FANOMBOHANA NY FANOMPOAM-PIVAVAHANA

Nanao ny Fiarahabana apostolika ny Mpitandrina ary niaraha-namaky ny Salamo 146 :1-10 ho Fiderana an’Andriamanitra : Haleloia. Miderà an’i Jehovah, ry fanahiko. Hidera an’i Jehovah aho, raha mbola miaina koa; Eny, hankalaza an’Andriamanitra aho, raha mbola velona koa;

Aza matoky ny lehibe, Na ny zanak’olombelona izay tsy mahavonjy. Miala ny fofonainy, ka miverina ho amin’ny taniny izy; Ary amin’izay indrindra no hahafoanan’ny fikasany. Sambatra izay manana an’Andriamanitr’i Jakoba ho Mpanampy azy Sady manantena an’i Jehovah Andriamaniny, Izay nanao ny lanitra sy ny tany, Ny ranomasina sy izay rehetra ao anatiny, Izay mitandrina fahamarinana mandrakizay, Izay manome rariny ho an’ny ampahoriana, Izay manome hanina ho an’ny noana. Jehovah mamaha ny mpifatotra;

Jehovah mampahiratra ny jamba, Jehovah mampitraka ny mitanondrika; Jehovah tia ny marina; Jehovah miaro ny vahiny Ary manandratra ny kamboty sy ny mpitondratena, Fa mamadika ny lalan’ny ratsy fanahy kosa. Manjaka mandrakizay Jehovah, Hatramin’ny taranaka fara mandimby Andriamanitrao, ry Ziona. Haleloia.Amena!

Nitohy tamin’ny hira FFPM 201 : 1, 2, 3, 4 “Midina, Tomponay” izany.

VAVAKA FISAORANA SY FIDERANA

Misaotra ny Tompo noho ny famindrampo izay nomeny ary manolotra ho Azy ny dera sy ny laza. Noho ny fahamasinany dia tsy tanteraka isika ary tsy mendrika eo imason’Andriamanitra. Tsy mahay mankalaza Azy noho ny fizahan-toetra. Mangataka ny famindrampony sy ny famelana ny heloka, mba ho raisiny ho hanitra hankasitrahana. ny hira sy ny vavaka izay hatao. Amen.

FOTOANA HO AN’NY ANKIZY SY NY TANORA

Rakotoarisoa Faralahy, Biraon’ny Sekoly Alahady no nanatanteraka ny fotoana.  Natsangana niaraka tamin’ny Fianakaviamben’ny Sekoly Alahady ireo ankizy sy tanora rehetra.  Nivavaka nisaotra ny Tompo izy noho ny nahatanterahan’ny fihaonambe tany Mahajanga.

Natao ny hira FFPM 808: 1Eo an-tratranao Jesosy” taorian’ny vavaka.

Nitohy tamin’ny hira FFPM 824: 1, 2 “Ry Andriamanitra nahary” ny fotoana, ho fiomanana amin’ny vavaka sy ny vakiteny.

FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Hira mialoha ny famakiana ny Soratra Masina ny FFPM 824: 1, 2: “Ry Andriamanitra nahary”. Ny perikopa voalahatra ka novakiana: -Testamenta taloha: I Mpanjaka 18:21-39; -Filazantsara: Lioka 12:22-31; -Epistily: I Petera 4:12-19.

Rakoto Hajaniaina Ginot no nitarika ny vavaka mialoha ny famakiana ny Soratra Masina. Rakotoarivony Lisy no namaky ny Teny. Diakona ireo.

Ny FFPM 244: 1, 2, 4: “Ry Jesoa! mba henoinao” no nohirain’ny Fiangonana mialoha ny toriteny.

TORITENY

Rakotomanana Andrimbazotiana, Biraom-piangonana sy mpitoriteny no nitondra ny hafatra. Ny bokin’i I Petera 4: 12; 19 no nakany izany. Nohamafisiny fa natao hitondrana amim-bavaka ny Komity fanorenana ny tsangambaton’ny maritiora ny anio ary ahatsiarovana ireo maritiora rehetra noho ny fitiavany an’Andriamanitra sy ny faharetany noho ny amin’i Kristy. Fanontaniana ny hoe: “Ny fiainana kristiana dia fiainana maritiora, koa moa ve, efa sedra nahazo anao ny maha Kristiana anao?” Efa nandalo tao an-tsaintsika ve izany? Ary raha fiainana kristiana dia fiainana maritiora, moa ve mbola misy ny maritiora ankehitriny? Teboka roa no nentiny nitondrana izany hafatra izany:

*Tano mafy ny finoana anaty fizahan-toetra                                                   *Tano mafy ny finoana na eo aza ny fahoriana

Tano mafy ny finoana anaty fizahan-toetra”: Asan’Andriamanitra ny fizahan-toetra fa ny fakam-panahy kosa dia tsy avy Aminy. Ny fiombonana fiainana Aminy dia ny fanahafana Azy. Ny fanaratsiana noho ny amin’i Kristy, ny fanasoketana ny tenanao noho ny Aminy, izany no tena fiainana kristiana, hitondra fihavaozana eo amin’ny fiainanao. Ny fizahan-toetra no mitarika antsika hiombona amin’Andriamanitra. Ny fakam-panahy kosa dia manalavitra anao Aminy.

Tano mafy ny finoana na eo aza ny fahoriana: Izay ampitondraina fahoriana, dia aoka ny fanaovan-tsoa no havaliny. Ny Kristiana dia mitondra hazofijaliana toa an’i Kristy. Tsy ny fahoriana, fisarahana aman’olona, na aretina, fa ny fandavana ny tena noho ny sitrapon’Andriamanitra. Dingana iray hanarahana ny Tompo ny fandavana ny filan’ny nofo, izay tsy sitrapon’Andriamanitra. Mandava ny tenanao hahafahanao mijoro ho vavolombelona. Diniho izay filan’ny nofontsika, lavo izany raha hita fa hitondra any amin’ny ratsy. Ataovy zava-dehibe ny fanahinao, ny fanahin’ny namanao, mba ho mendrika an’Andriamanitra Rainao.

VAVAKA SETRINY SY FANGATAHANA FAMELAN-KELOKA

Nanao ny vavaka fifonana ny Mpitandrina.

Misaotra noho ny fitiavana izay natolotr’Andriamanitra. Misaotra noho ny hafatra mampianatra izany fiainana maritiora izany.Maro ny ady sarotra, ny fahoriana, ny fanenjehana izay mihatra sy manjo. Mangataka ny Tompo hitahy mba tsy ho tarihin’ny filàna, ka ho resy. Mangataka ny fampaherezana avy Aminy rehefa sendra izany fizahan-toetra izany. Ny Fanahy Masina anie ho hery hiaro n’inona n’inona ady atrehina ary Izy ihany koa hampiaina ny maha Kristiana antsika. Amena.

FANEKEM-PINOANA

Ho fanavaozana ny finoana dia niaraha-nanonona ny Fanekem-pinoana laharana faharoa.

RAHARAHAM-PIANGONANA

« Amparibe Famonjena : Mifankatiava tsara, Hazony mafy ny finoana, Mahefa be amin’ny asan’ny Tompo. »

Ny Mpitantsoratry ny Fiangonana, Razafimaharo Mamy, no nanatontosa ny filazan-draharaha.

« Koa tahaka ny ny nandraisanareo  an’i Kristy Jesoa ho Tompo, dia mandehana ao Aminy araka izany koa, ka mamaka tsara sy miorina mafy ao Aminy ary tafatoetra amin’ny finoana, toy ny efa nampianarana anareo ka mazoto amin’ny fisaorana. » Kol. 2: 6-7

      Raharaha eto an-toerana

– Tsy eto ny Raiamandreny Mpitandrina mivady fa lasa namonjy ny “Recyclage Pastoral” any Morondava.

– Mivahiny eto amintsika ny Mpitandrina Rafetrarinanja Minoarisoa Tsivoafetra, avy any amin’ny Fitandremana FJKM La Réunion, hanatanteraka ny sakramentan’ny Batisa mandritra ny Asa vavolombelona izy.

– Fiheveran-draharaha ny sabotsy 21 aogositra ho avy izao amin’ny 8 ora sy sasany maraina.

– Handray Evanjelistra amin’ny alahady 21 aogositra dia ny Mpitandrina Rakotozanany Miantra.

– Antsoina ny Komity Fisotron-dronono Mpitandrina mivady hivory ny talata 16 aogositra amin’ny 6 ora hariva eto amin’ny Fiangonana.

– Noho ny fankalazana ny faha 45 taonan’ny Gazety Taratry ny Famonjena dia hisy ny fifaninanana sary pika sy sary miloko ary lahatsoratra, izay hiantsoana ny mpianakavin’ny

finoana. Hita eo an-tokotanim-piangonana ny andindininy momba izany.

Filazana manjo:

– Andriamanalinarivo Antonio Hubert, ny talata 30 jolay, 56 taona.

 – Rasolofo Andrianasolo Olivier, ny alakamisy 4 aogositra, 71 taona.

– Razananoro Louise, ny talata 9 aogositra, 84 taona.

-Ramanantsoa Laza Noely, 41 taona.

ASA VAVOLOMBELONA

Zaza nandray ny Sakramentan’ny Batisa: Radanielina Lovaniaina Manantsoa.

Ny ray aman-dreniny: Radanielina Mamy Harimisa sy Rakotoson Vanessa Rolande Volahasina. Ny Mpitandrina Rafetrarinanja Minoarisoa no nanatanteraka izany.

FANDRAISAM-PITENENAN’NY MPITANDRINA

Nisaotra ny Mpitandrina Rafetrarinanja Minoarisoa mivady izy, noho ny fivahinianany ary ny fanaovana ny fitsofan-drano ny Batisa.

Niarahaba ny tokantrano vao: Rakotoarivony Alan Noel mivady sy nitondra amim-bavaka azy.

RAKITRA SY FANOMEZANA

Voady sy raki-pisaorana

Hira nangatahin’ny mpianakavin’ny finoana ny FFPM 630: « Ry Jesosy mba tantano ».  Maro ireo nanao raki-boady : ny handeha hianatra any ivelany nangataka vavaka sy fampaherezana; ny ray aman-dreny misaotra noho ny fampihaonana ny fianakaviana sy nahatontosan’ny fanambadian’ny zanany; ny fisaorana an’Andriamanitra noho ny amin’ny zanaka afa-panadinana ka nifindra kilasy; ny nisaotra an’Andriamanitra noho ny fahatanterahan’ny fanambadiany.

FANOLORANA NY RAKITRA SY FANOMEZANA

Ny hira FFPM 275: 3 « Raisonao ry Tomposoa » no nanavaozana ny fanoloran-tena sy nanolorana ny rakitra.

Nanao ny anjara hirany ny Sampana Taniketsa Amparibe Famonjena (STAF): Mitoetra sy miorina” an-dRajaofetra John.

VAVAKA FANGATAHANA

Misaotra an’Andriamanitra noho ny fitiavana nasehony tamin’ny mpanompony, ny Teny nahafahana nibanjina ny fitiavana asehony amintsika olombelona. Nitondra amim-bavaka ny Foibe FJKM amin’ny fampandehanana ny asa; ny toby masina sy ny synodamparitany SPAA10 hijoro vavolombelona hatrany; ny Mpitandrina lasa nanao ny “Recyclage pastoral”; ny Mpitandrina any amin’ireo fihaonambe samihafa.

Nentina amim- bavaka ireo mpanompo nanao ny voady masina; ireo rehetra azom-pahoriana hahazo fampaherezana; ireo tsy salama; ireo manana olana; ireo miatrika fizahan-toetra; ny firenena ho voaaro amin’ny aretina. Nentina amim-bavaka koa ireo izay manana hetaheta ka nanao vavaka mangina.

Nofaranana tamin’ny “Rainay izay any an-danitra” sy ny fanononana ny Trinite masina izany.

FAMARANANA NY FOTOANA

Natao ny hira FFPM 645: 3 “Jesosy Kapiteninay… Indreo, ny maritiora soa”.

Notononina ny tondrozotra 2022. Natolotry ny Mpitandrina ny tsodrano. Nofaranana tamin’ny hira FFPM 175:6 “Avia, Fanahy o! … Mitomoera aty …” sy ny Amen.

IREO TOMPON’ANJARA

Nitendry orga : Rajaofetra Philippe

Nikirakira fafana : Andriamasimanana Andry Naval

Nikirakira fanamafisam-peo : Rova Harentsoa

Naka sary : Andriamampianina Faneva

Nandray an-tsoratra : Robel Hanitra

Alahady 07 Aogositra 2022

ALAHADY 07 AOGOSITRA 2022
« TANO MAFY NY FINOANA »

Alahady faha VIII manaraka ny Trinite
Alahady Fandraisana ny Fanasan’ny Tompo

« Tano amin’ny finoana sy ny fitiavana ao amin’i Kristy Jesoa ny mariky ny Teny tsy misy kilema, izay efa renao tamiko. Ilay zavatra tsara natolotra anao dia tehirizo amin’ny fampaherezan’ny Fanahy Masina, Izay mitoetra ao anatintsika. » II Timoty 1:13-14

Anio dia alahady voalohany amin’ny volana aogositra 2022 dia  fotoana izay hibanjinan’ny Fiangonana eto amin’ny sahan’ny Fiangonan’i Jesoa Kristy eto Madagasikara  ny lohahevitra fitaizam-panahy vaovao manao hoe : « TANO MAFY NY FINOANA ».

Ny Mpitandrina Andrianaivomanana Willy Johnson no nitarika ny fanompoam-pivavahana ka ny Litorjia voalohany fampiasa eto amin’ny Fiangonana no notanterahina.

Ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina no nitory ny Tenin’Andriamanitra.

Nisy ny fiaraha-mandray ny Fanasan’ny Tompo ary nisalahy niara-nanatanteraka izany ireo Mpitandrina mianaka.

FANOMBOHANA NY FANOMPOAM-PIVAVAHANA

Rehefa nanao ny fiarahaba ny Fiangonana tamin’ny Fiarahabana apostolika ny Mpitarika dia  nanolotra ny Teny fiderana sy fisaorana an’Andriamanitra entin’ny Fiangonana  manandratra  ny fiderana Ilay Tsitoha  tamin’ny famakiana ny Salamo faha 121 :1-8  Manopy ny masoko ho amin’ny tendrombohitra aho; Avy aiza ny famonjena ahy. Ny famonjena ahy dia avy amin’i Jehovah, Mpanao ny lanitra sy ny tany. Tsy mba havelany hangozohozo anie ny tongotrao; Tsy ho rendrehana anie ny Mpiaro anao. Indro, tsy matory na rendrehana Ny Mpiaro ny Isiraely. Jehovah no Mpiaro anao; Jehovah no fialofanao eo amin’ny an-kavananao. Ny masoandro tsy mba hamely anao nony andro, Na ny volana nony alina.

Jehovah hiaro anao amin’ny ratsy rehetra; Eny, hiaro ny fanahinao Izy. Jehovah hiaro anao, na mivoaka na miditra, Hatramin’izao ka ho mandrakizay..” Amena!

Rehefa izany dia natao ny hira FFPM 14:1, 3 “O, Ry tany rehetra, avia izao”, nentina nidera ny Tompo.

VAVAKA FISAORANA SY FIDERANA

Izao no vavaka nentin’ny Fiangonana niderana sy nisaorana an’Andriamanitra tamin’ity fotoana ity:

“Isaoranay Ianao ry Andriamanitra Tomponay noho ny fahasoavanao sy ny  famindramponao izay havaozinao isa-maraina eo amin’ny fiainanay. Indreto izahay velon’aina, tra-pamonjena, nomenao izao volana vaovao izao, koa derainay Ianao fa mahagaga ny fitondranao ny fiainanay ary sambatra tokoa izahay manana Anao Ilay miahy ny fiainanay. Manatanteraka izao fanompoam-pivavahana izao izahay ankehitriny. Inoanay fa eto Ianao Jesoa Kristy, manatrika anay araka ny teninao. Raiso ho hanitra ankasitrahanao izay rehetra tanterahinay ary mitariha anay ry Fanahy Masina , mba hahaizanay manome voninahitra Anao, Ilay tompon’ny finoanay sy mpanefa azy, Ray , Zanaka, Fanahy masina. Amen.”

SITRAPON’ANDRIAMANITRA

Ny sitrapon’Andriamanitra izay nambara tamin’ny Fiangonana dia araka izay voalaza manaraka izao:

Koa tahaka ny nandraisanareo an’i Kristy Jesosy Tompo, dia mandehana ao Aminy araka izany koa, ka mamaka tsara sy miorina mafy ao Aminy ary tafatoetra amin’ny finoana, toy ny efa nampianarana anareo, ka mazoto amin’ny fisaorana. Kolosiana 2:6-7

 Natao ny hira FFPM 439 :1 “ Mba taomy aho e!” ary rehefa izany dia nanao ny vavaka fifonana ny mpianakavin’ny finoana.

VAVAKA FIFONANA

Manoloana ny sitrapon’Andriamanitra izay nambara tamintsika, dia tsy nahatanteraka izany isika, koa izao no vavaka nentin’ny Fiangonana nifona sy niaiky ny fahotany teo anatrehan’Andriamanitra: “Ry Andriamanitra Rainay ô, Rainay amin’ny alalan’i Jesoa Kristy Tomponay, Ilay maty nisolo heloka anay teo amin’ny hazofijaliana. Misaotra Tompo o, noho ny sitraponao, izay nambara taminay, mitarika any hiorina sy hamaka tsara amin’ny finoana Anao Jesoa Kristy. Ary indrindra, feno fisaorana Anao Andriamanitra, amin’ny zavatra rehetra. Manoloana izany anefa dia miaiky izahay fa tsy tanteraka, samy efa nania teo anatrehanao. Matetika izahay no variana loatra amin’ny fiainana. Variana miahy ny ara-nofo ka tsy tafatoetra amin’ny finoana Anao Jesoa. Feno avonavona ny fonay ka tsy mahay misaotra Anao Andriamanitray. Amin’izay rehetra mitranga amin’ny fiainanay mantsy, dia minenomenona mandrakariva izahay, koa indreto izahay, mamelà ny helokay. Diovy amin’ny ranao izay Jesoa Kristy, ary havaozy izay Fanahy Masina, mba handeha amin’ny Finoana, ary ho tafatoetra amin’izany.  Noho ny Aminao Jesoa Kristy no anaovanay izany vavaka fifonana izany. Misaotra Ray o! Amen.”

Ny hira FF 8:1 “Masoko manganohano” no hira  nentina nifona tamin’ny Tompo.

TENY FAMELAN-KELOKA

Izao no teny famelan-keloka avy amin’ny Tompo, noraisin’ny Fiangonana : Fa sitraky ny Ray ho ao amin’i Kristy no hitoeran’ny fahafenoana rehetra, sady Izy no hampihavanany ny zavatra rehetra Aminy, ka dia ny ràny teo amin’ny hazofijaliana no nanaovany fampihavanana – eny, Izy, hoy izaho, no fampihavanana izany, na ny etỳ ambonin’ny tany, na ny any an-danitra. Amen!” Kolosiana 1:19-20

Voavela ny helokareo noho ny Anarany masina.

Ny hira FFPM 639:1, 2 “Ry miaramila, mandrosoa izao” no noredonin’ny Fiangonana ho fisaorana ny Tompo tamin’ny famelana ny fahotana.

Ny olona voavela heloka dia sahy manambara ny finoany eo anatrehan’ny olona sy Andriamanitra koa ny Fanekem-pinoana apostolika no nentina nanambarana izany.

FOTOANA HO AN’NY ANKIZY SY NY TANORA

Rabiazamaholy Léa, mpampianatra ao amin’ny Kilasy faha 7 no nanatanteraka izany:

Ny Teny araka ny 2 Timoty 1: 13a Tano amin’ny finoana ny fitiavana ao amin’i Kristy Jesoa.” no nitondrana ny hafatra.

Ny hafatra dia mila mitia ny namantsika isika fa izany no fanehoana ny finoana ao amin’i Kristy Jesoa.

Ny hira FFPM 298:1 “Aina no fetra ry Tompo malala” no notanterahin’ny Fiangonana taorian’izany.

Nisy ny ankizy nanao vavaka ho an’ny ankizy toa azy, izay lasa nanao fialantsasatra. Ankizy iray hafa koa nanao vavaka ho an’ireo ankizy sy ny tanora tafajanona eto an-toerana, tsy mba afaka nandeha naka rivotra.

RAHARAHAN’NY FIANGONANA

« Amparibe Famonjena : Mifankatiava tsara, Hazony mafy ny finoana, Mahefa be amin’ny asan’ny Tompo. »

Ny Biraom-piangonana  Mamy Razafimaharo  no nanatanteraka izany  ka ny Kolosiana 2: 6-7 : Koa tahaka ny nandraisanareo an’i Kristy Jesosy Tompo, dia mandehana ao Aminy araka izany koa, ka mamaka tsara sy miorina mafy ao Aminy ary tafatoetra amin’ny finoana, toy ny efa nampianarana anareo, ka mazoto amin’ny fisaorana” no nentiny niarahaba ny Fiangonana.

 • Ny trano famoaham-boky Antso dia manasa antsika hanjifa ny fitaovam-pianarana ao aminy. Misy ny fihenam-bidy 10% hatolony amin’izany.

Tenin’ny Mpitandrina

 • Misaotra an’Andriamanitra ny Mpitandrina noho ny famindrampon’Andriamanitra ka ahafantsika manatanteraka fanompoam-pivavahana eto amin’ity fitoerana masina ity.
 • Tsy ho eto an-toerana izy mandritra ny volana aogositra fa hanatrika ny “recyclage pastoral”, no sady haka rivotra koa dia mangata-bavaka amin’ny Fiangonana.
 • Niarahaba ny Sekoly Alahady tonga avy any amin’ny Fihaonambe.
 • Misy ireo zanaky ny Fiangonana nahorina ny fanambadiany:
  • Rakotoarisoa Andriamirado Modeste sy Rakotonimaro Anita
  • Randrianoelina Tolotra Harinavalona sy Andriantsoa Safidy Tojonirina Nantenaina.

FIARAHABANA IREO NAHATRATRA NY TSIGERINAN’ANDRO NAHATERAHANY

Natsangana sy noarahabaina ireo rehetra teraka ny volana jolay. Ny Teny nentina niarahabana azy ireo dia araka ny hita ao amin’ny Isaia 60:2b « …fa ianao kosa no iposahan’i Jehovah, ary aminao no isehoan’ny voninahiny. »

Nanao rakitra naterina teny amin’ny alitara izy 36 mianaka.

 

Ny hira FFPM 617:1, 2 “Aza manadino ahy” no nanatanterahina ny rakitra alitara.

RAKITRA SY FANOMEZANA

Voady sy raki-pisaorana

Ireto no hira nangatahan’ny mpianakavin’ny finoana: FFPM 171: 2 ; FF 37:2 ; FFPM 460: 3

FFPM 753:1 ; Hiran’ny Hasin’ny Famonjena « Ho Anao anie ny Dera »; Hiran’ny SMZM « Total Praise ».

Tao ny renim-pianakaviana mangata-bavaka amin’ny Fiangonana noho ny tsy fahasalamany.

Tao ny nahazo asa vaovao ka misaotra ny Tompo no sady mametraka izany Aminy.

Tao ny ankohonana izay ao anatin’ny adim-panahy ka mangata-bavaka amin’ny Fiangonana.

Tao ny nisaotra an’Andriamanitra noho ny fihainoany ny fifonany.

Tao ireo mpianakavin’ny finoana afaka fanadinana ka misaotra an’Andriamanitra.

Tao ny mangataka amin’Andriamanitra mba hahita asa.

Misy ny ankohonana misaotra an’Andriamanitra noho ny fahasoavana marobe azony.

Misy ny mangata-bavaka ho an’ny iray tampo aminy tsy salama.

Fanolorana ny rakitra

Ny hira FFPM 440: 3 « Ny tongotro, ny tanako, hiasa ho Anao» no nanavaozana ny fanoloran-tena sy nanaolorana ny rakitra.

FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Hira mialoha ny famakiana ny Soratra Masina ny FF 6“Ny Teninao Jehovah Ray mahery”

Ireto kosa ny perikopa izay voalahatra hovakiana: 

 Testamenta taloha: Daniela 3: 4-26; Filazantsara Marka 8: 34-38 ; Epistily : 2Timoty 1: 13-18.

Rajaonah Mamy no nitari-bavaka mialoha ny famakiana ny Soratra Masina ary namaky ny Teny kosa dia Andriatahiana Niarivola. Samy Diakona izy mianadahy ireo.

Ny FFPM 354: 3 “Sao ity no toriteny” no nohirain’ny Fiangonana mialoha ny toriteny.

TORITENY

Ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina no nitory ny Tenin’Andriamanitra.

Ny Teny nitondrany ny hafatra dia araka ny perikopa telo izay novakiana, ka hitondrana ny lohahevitra hoe “NY KRISTIANA MITANA NY FINOANA”.

Io lohahevitra io dia mahatonga antsika hieritreritra hoe misy ve izany ny Kristiana tsy mitana ny finoana?

Ny valiny dia ENY satria misy ny mitafy ny lamba maha-Kristiana nefa tsy mitana ny finoana ary tsy mahalala akory ny finoana izay tanany aza.

Ny Finoana dia ilay nandraisantsika an’i Jesoa Kristy ho Tompo sy Mpamonjy antsika ary ny Kristiana mitana ny finoana dia ny Kristiana nandray an’i kristy ho Tompo sy Mpamonjy azy.

Ny Finoana dia ilay hambaran’ny Hebreo 11:  1 “Ny finoana no fahatokiana ny zavatra antenaina, fanehoana ny zavatra tsy hita”. Ny finoana no hery mitazona ny olona ao anatiny ka entiny manatanteraka ny fijoroana ho vavolombelona ho an’ny Tompo. Io finoana io no hananana hery mahagaga ahafahana manatanteraka ny asa fanompoana sy mitarika ny olona hijoro amin’ny fotoana rehetra.

Ny olona mitana ny finoana dia mahajoro na dia amin’ny fotoana farany sarotra aza.

Rehefa mamaky ny bokin’ny Daniela 3:4-26 isika dia mahita ny fijoroan’i Sadraka sy Mesaka ary Abednego manoloana ny mpanjaka Nebokadnezara.

Moa va isika mahajoro toa an’i Sadraka sy Mesaka ary Abednego rehefa sendra ny sarotra?

Hitantsika anefa fa raha mandinika ny Soratra masina isika na izay nitranga tamin’ny fiainan’ny Zanak’Isiraely na teo amin’ i Mosesy, dia rehefa mijoro ny olon’Andriamanitra dia anehoany ny voninahiny mandrakariva.

Ireto no zava-tsarotra mazàna manjo ny olona manoloana ny fijoroany ho vavolombelon’ny Tompo:

Ny voalohany dia ny fahantrana sy ny fahasarotan’ny fiainana ary ny faharoa kosa dia ny aretina sy ny tsy fahasalamana. Moa va isika mahajoro mandrakariva ao amin’ny Tompo raha tojo izany?

Rehefa mamaky indray ny Marka 8:34-38 isika dia mahita ny fepetra takian’ny Tompo ho an’ny olona izay te hanaraka Azy. Moa va isika mahavita sy vonona hitondra ny hazo fijaliantsika?

Ny olona dia samy manana ny hazofijaliany. Ny hazofijaliana farany izay mavesatra indrindra dia izay efa nentin’ny Tompo. Tsy misy fakam-panahy ataon’Andriamanitra mahazo ny olona afa tsy izay mety ho zakany.

Mety hamoizana ny aina koa anefa ny fitondrana ny hazofijaliana ary izany no nanjo ny maritiora maro teto Madagasikara. Isika eto amin’ny FJKM Amparibe Famonjena dia isan’ny Fiangonana maritiora, noho ny fijoroan’Idadabe Rainimamonjy tamin’ny finoana na dia tao anatin’ny fanenjehana aza ary nahavatra nanangona ny taolambalon’ireo maritiora ho eto Amparibe. Isan’ny nijoroan’Idadabe Rainimamonjy ny niarovana ny fananantsika Fiangonana Protestanta tsy ho azon’ny vahiny tamin’izany fotoana izany.

Raha mijery indray isika ny taratasin’i Paoly araka ny 2 Timoty 1:13-18 dia mila mahay mitondra tena, maneho ny maha mpanompon’Andriamanitra ny Kristiana mitana ny finoana

 

Izao no hafatra araka ny Efesiana 6:10: Aoka isika hitafy ny fiadian’Andriamanitra rehetra mba hahatonga antsika hahazona tsara ny finoana ary handresy amin’ny fanangolen’ny devoly ary toy izany ihany koa ny voalaza ao amin’ny 1 Petera 5:9, fa ny devoly dia fahavalo azontsika toherina satria efa fahavalo resin’i Kristy.

 

Ry Amparibe Famonjena, “Miorena tsara, aza miova” araka ny teny faneva tanan’ny FJKM ankehitriny, taorian’ny Synoda lehibe farany, mba hahatonga antsika ho Kristiana mahatana ny finoana ka hisantatra sahady ny fiainana mandrakizay sy hisitraka izany amin’ny fahafenoana rehefa tonga ny Tompo.

 

Ho an’Andriamanitra ny voninahitra.

Nanana ny anjara hirany ny Hasin’ny Famonjena, dia ny hira noforonin’i Noel Rakotoarivony: “Tsy nomenao”.

VAVAKA FANGATAHANA

Tamin’izany no nisaorana an’Andriamanitra noho ity fotoana ity, fa Izy no mitaona antsika mba hahatonga antsika ho Kristiana marina mahatana ny finoana.

Ho Kristiana mahajoro ho vavolombelon’ny Tompo na dia amin’ny sarotra aza. Kristiana vonona hitondra ny hazofijaliany ary Kristiana mahay mitondra tena ho mpanompon’ny Tompo. 

Nitondra amim-bavaka ny Fiangonana, ny Mpitondra Fiangonana, ny toby masina sy ny akany fitaizana.

Nitondra amim-bavaka ny Foibe FJKM sy ny tomponandraikitra amin’izany. Nitondra amim-bavaka ny synodamparitany.

Nivavaka ho amin’ny fotoana hanaovan’ny Mpitandrina ny “recyclage pastoral” sy ny fakan-drivotra.

Nivavaka ho an’ny asa mandritra ity volana aogositra ity.

Nitondra amim-bavaka ny handeha tafika masina.

Nisaotra an’Andriamanitra noho ny mpianakavin’ny finoana nanatanteraka ny raki-pisaorana.

ASA VAVOLOMBELONA

Noraisina ho isan’ny mpandray ny Fanafasan’ny Tompo ny mpanompon’Andriamanitra Faranirina Weber.

Nisy koa ny fitsofan-drano ireo handeha tafika masina ho any Ambohipiara, Fiangonana miara-mizotra amin’Amparibe Famonjena.

FAMARANANA NY FOTOANA

Natao ny hira FFPM 52: 1 “Efa akaiky Jeso Tompo” ary notononina ny tondrozotra 2022.

Taorian’izany no nametrahana ny tsodrano ary nofaranana tamin’ny hira HF 24 “Mankanesa aty Amiko”, izao fanompoana masina izao.

 

FANDRAISANA NY FANASAN’NY TOMPO

Teo am-piomanana dia nohiraina ny FFPM 447:1, 3 « Ianao ry Kristy Tompo ».
Novakiana ny Soratra Masina, natao ny vavaka fanandratana ary nohiraina ny Antema 1 « Masina Masina ».
Ireto manaraka ireto ny hira natao nandritra ny fotoana: FFPM 226; FFPM 482; FFPM 428

Teo am-panantazana ny rakitra sy fanangonana ny kapoaka dia nohiraina ny FF 41.

Ny hafatra fohy: “ ny finoana dia avy amin’ny toriteny, ary ny toriteny kosa dia avy amin’ny Tenin’iKristy.”Rom.10:17

IREO TOMPON’ANJARA

Nitendry orga : Ranaivoson Jacky nifarimbona taminy Rabiazamaholy Mahery sy Rakotonarivo Hery (mpiofana ho mpitendry orga) ary ny SMZM.

Nikirakira fafana : Rabako Tovohery

Nikirakira fanamafisam-peo : Rakotovololona Lova

Naka sary : Ramiadamanana Lovatiana

Nandray an-tsoratra : Rabako Tovohery

Alahady 31 jolay 2022

ALAHADY 31 JOLAY 2022
« IORENANA AMIN’NY FINOANA NY FANOMPOANA » Alahady fahadimy

Alahady fahafito manaraka ny Trinite sy fitondrana amim-bavaka ny TPM sy ny IFRP
“Koa ankehitriny, dia mandehana, fa Izaho no homba ny vavanao ka hanoro anao izay holazainao.”  Eksodosy 4:12

Ity alahady ity no mamarana ny volana jolay ary koa mbola hibanjinana ny lohahevitra fitaizam-panahy eo amin’ny sahan’ny FJKM manao hoe : “ IORENANA AMIN’NY FINOANA NY FANOMPOANA ”.
Alahady nitondrana amim-bavaka ny TPM sy ny IFRP.


Andrianjafimasy Harinaivo, Diakona eto amin’ny Fitandremana, ary ao amin’ny Fikambanan’ny Mpitoriteny sy Katekista (FMK), no nitarika ny fotoana ary ny Mpitandrina Andrianaivomanana Willy Johnson kosa no nitondra ny hafatra.

Ny litorjia amin’ny endriny faharoa no narahina.

FANOMBOHANA NY FANOMPOAM-PIVAVAHANA

Taorian’ny feon-javamaneno, nanao ny fiarahabana apostolika ny mpitarika ary nanolotra ny Teny fiderana izay noraisiny tao amin’ny Salamo 146 ka novakiana miaraka, teo am-pitsanganana : « Haleloia. Miderà an’i Jehovah, ry fanahiko. Hidera an’i Jehovah aho, raha mbola miaina koa; Eny, hankalaza an’Andriamanitra aho, raha mbola velona koa…. Manjaka mandrakizay Jehovah, Hatramin’ny taranaka fara mandimby Andriamanitrao, ry Ziona. Haleloia.»Amen.

Natao ny hira FFPM 545 Endrey izany hafaliana!” ho fiderana an’Andriamanitra.

VAVAKA FISAORANA SY FIDERANA

Faly fa tonga eto amin’ny vavahadin’ny lanitra hanome voninahitra an’Andriamanitra. Misaotra Azy noho ny fahasoavana arotsany isan’andro. Mangataka ny Fanahy Masina hiasa ao anatin’ny tsirairay.

FOTOANA HO AN’NY ANKIZY SY NY TANORA

Rakotoarisoa Tanteraka, mpampianatra ao amin’ny kilasy faha 3, no nanatanteraka ny fotoana.

« Mivavaha ka aza mitsahatra » I Tesaloniana 5:17. Izany no Teny nentiny nitondrana hafatra.

Fotoana fialantsasara izao, hoy izy. Toa izany koa ny Sekoly Alahady. Ny fivavahana anefa mitohy foana. Tsy mifidy toerana fa mivavaha foana na aiza na aiza ary mamakia ny Tenin’Andriamanitra. Rehefa alahady dia mandehana any amin’ny trano fiangonana izay akaiky anao.

Naverina novakiana miaraka ny I Tesaloniana 5:17.

Jesoa Kristy nahafoy ny ainy ho antsika ka tsy tokony hisaraka Aminy mihitsy isika. Na faly, na malahelo dia tokony mivavaka foana.

Rehefa izay, dia natao ny hira 10:1 Mivavaka aho satria ”, ary nofaranana tamin’ny vavaka ny fotoana.

Notanterahina ny hira 788 : 1-2 Ry Jeso Sakaizan’ny zaza” mialoha ny fankalazana ny Tenin’Andriamanitra.

FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Razafimbelo Tommy no nitarika ny vavaka mialoha ny famakiana ny Soratra Masina.

Ary Razafimbelo Holy no namaky ny Testamenta Taloha sy ny Testamenta Vaovao. Samy Diakona ao amin’ny Vaomieran’ny Vola izy ireo.

Ny perikopa voalahatra : Eksodosy 4:10-17 ; Matio 24:1-14 ; I Timoty 3: 1-7.

Ny FFPM 205:1, 2 “Ny Teninao rehetra” no nohirain’ ny Fiangonana teo am-pitsanganana mialoha ny toriteny.

TORITENY

Ny Eksodosy 4:10-17 no Tenin’Andriamanitra nangalana ny hafatra. Ny tsara tsindriana dia mizara roa (2) ny antson’Andriamanitra.

Antso ho an’ny olona rehetra,  ho amin’ny famonjena sy antso ho amin’ny Ministera, ho amin’ny asa fanompoana (Mpitandrina, Diakona…)
Niantso an’i Mosesy Andriamanitra.

 1. Andriamanitra miara-miasa amin’ny olona tsy tonga lafatra (And. 10-13)

 2. Hoy Mosesy : « votsa vava sy miadam-piteny aho » (10)
  Fa Andriamanitra niteny hoe « mandehana fa Izaho homba ny vavanao. »
  Vitan’Andriamanitra samirery ny asany fa taominy anefa izaho sy ianao ho mpiara-miasa Aminy, ka irahany hitory ny Filazantsara. Andriamanitra tsy miara-miasa amin’olona tonga lafatra (olona mihevitra ny tenany fa mahavita azy)

Ohatra : Mosesy dia votsa vava, Isaia dia maloto molotra, Jeremia dia mbola zaza, Matio dia mpamory hetra, Petera dia mpanarato. Ireny fahalemena ireny no mahatonga hiankina bebe amin’Andriamanitra.

Andeha isika hanaiky ny antsony.

Fijoroana vavolomblona : « 5 taona lasa izay no nandrenesako ny antson’Andriamanitra. Tany amin’ny toerana mpanaraka fombafomba aho. Nisy feo niantso hoe « manaova pasitera ». Mpampianatra aho tamin’izany. Niverimberina foana ilay feo. Tsy naharitra fa dia tapakevitra ihany. Tsy nankasitraka ny tao an-trano ary tsy nitsodrano. Afaka fanadinana ; 45 tamin’ny 800 izahay no afaka. Nahazo tsodrano ihany. Ny mahafaly dia maro tao amin’ny fianakaviana no lasa mivavaka.»

Ianao, antsoin’Andriamanitra ianao hitory ny Filazantsara eo amin’ny ankohonanao.

« Tsy ianareo no nifidy Ahy, fa Izaho no nifidy anareo ka nanendry anareo mba handeha sy hamoa » Jaona 15:16

 1. Andriamanitra mamatsy izay irahany (And. 14-17)

Rehefa niantso an’i Mosesy Izy dia mbola naniraka an’i Arona hisolo vava. Novatsian’Andriamanitra olona i Mosesy. Tsy ianao no miezaka fa Andriamanitra no mikarakara, satria mpanefa iraka ianao dia Izy no mamatsy. Ho antsika dia i Jesoa Kristy no vatsy. Hoy Izy « indro, Izaho momba anareo mandrakariva. » Matio 28:20

Tsy takatry ny saina ny fitahian’Andriamanitra. Manao mihoatra Izy. (And. 16)

Fijoroana vavolomblona : « Samy mpianatra pasitera izahay mivady. Tsy ampy vola tamin’izany, sahirana miantsena ny ho amin’ny sakafo isan’andro. Misy olona anefa, tsy ampoizina, irahan’Andriamanitra manampy. Tena miahy, mamatsy, mikarakara Andriamanitra ; Ao anaty ady manahirana no tsapa izany. »

Miantefa amiko sy aminao ity. Nantsoina ho solon’Andriamanitra ianao ao amin’ny ankohonanao hitory ny Filazantsara. Ianao no Mpitandrina ao amin’ny ankohonanao. Izaho sy ianao no antsoin’ny Tompo hijoro vavolombelona.

Andriamanitra miara-miasa amin’ny olona tsy tonga lafatra. Andriamanitra mamatsy izay irahany.

Izaho sy ianao no hanao fanamby ny amin’izany.

Ho an’Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen!

Feon-javamaneno

VAVAKA NOHO NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Miantso ny Tompo ho amin’ny famonjena nefa mandà isika, mitady fotoana, kely finoana, tsy matoky. Amin’ny alalan’ ny Teny no hanovona hery. Mazava ny Tenin’ny Tompo fa solony eo anivon’ny ankohonana nefa tsy mendrika. Koa mifona.

TENY FAMELAN-KELOKA

Izao no Teny famelan-keloka noraisin’ny Fiangonana : « Ny Tompo tsy mahela ny teny fikasany, araka izay ataon’ny sasany ho fahelany; fa mahari-po aminareo Izy, ka tsy tiany hisy ho very, fa mba ho tonga amin’ny fibebahana izy rehetra. » II Petera 3 :9

Ny Fanekem-pinoana apostolika laharana fahaefatra (4) no nentina nanambara izany teo am-pitsanganana.

Nipetraka ny Fiangonana, taorian’izany, nanao vavaka mangina tao anaty feon-javamaneno.

Nanatanteraka ny anjara hirany ny Sampana RFF « Jehovah Ray… » avy eo.

RAHARAHAN’NY FIANGONANA

« Amparibe Famonjena : Mifankatiava tsara, Hazony mafy ny finoana, Mahefa be amin’ny asan’ny Tompo »

Razafimaharo Mamy, Biraom-Piangonana, no nanatanteraka izany. Ny Tenin’ny Soratra Masina ao amin’ny Romana 14:22 no noraisiny.

Toy izao no tsara hofantarina amin’ny asan’ny Fiangonana :

Asa ivelany 

 • Foibe FJKM

.Alahady 31 jolay tolakandro ny fanompoam-pivavahana fisaorana an’Andriamanitra sy fanirahana ireo Mpitandrina sy mpampianatra FJKM.

.Sabotsy 6 aogositra : ao amin’ny FJKM Tranovato Faravohitra amin’ny 9 ora sy sasany

ny fanompoam-pivavahana fisaorana an’Andriamanitra sady ivon’ny faha 25 naha Mpitandrina sy faha 10 taona naha Tale teo amin’ny TPM Ivato an-dRazafiarisoa Juliette.

.Trano famoaham-boky ANTSO : toy ny isan-taona dia manome fihenambidy 10% amin’ny fitaovam-pianarana. Mbola misy ireo tapakila hahafahana manjifa.

 • FJKM ARM

.Sabotsy 6 aogositra : fotoam-bokatra 2022 an’ny Fifohazana ARM ao amin’ny FJKM Tranovato Ambatonakanga, manomboka amin’ny 9 ora sy sasany.

Asa anatiny

.Misy Asa sy Fampaherezana aorian’ny fanompoam-pivavahana.

.Mitohy ny fotoanan’ny sampana mandritra ny herinandro

.AFF : Tafika Masina any Ambohipiara, 12-14 aogositra 2022. Asaina sy entanina isika mpianakavin ‘ny finoana, mba handray anjara amin’izany Tafika masina izany. Ny fiofanana dia isaka ny alatsinainy hariva amin’ny 6 ora hatramin’ny 7 ora eto amin’ny fiangonana. Ny fitsofandrano ny mpiantafika kosa dia ny alahady 7 aogositra mandritra ny asa vavolombelona.

Fandraisam-pitenenan’ny Mpitandrina

Fanirahana Mpitandrina izao alahady 31 jolay izao. Entina amim-bavaka.

Mifarana ny taom-pianaran’ny Sekoly Alahady 2021-2022. Entina amim-bavaka.

RAKITRA SY FANOMEZANA

Ralaindimby Haja, Biraom-Piangonana, no namaky ny voady sy raki-pisaorana, rehefa avy nanolotra ny andinin-tSoratra Masina ao amin’ny Joba 4 : 8-9.

Ireo fangataham-bavaka nentin’ny mpianakavin’ny finoana teo amin’ny Fiangonana :

Notahin’ny Tompo raha nieren-doza ; vita soa ny fanamasinana ny fanambadiana ; nahatratra tsingerinandro ; ho tanteraka ny rehetra kasaina hivoaka any ivelany ; nahazo asa vaovao tsara kokoa noho ny teo aloha ; niaram-boina ka tsy afaka mandeha intsony.

Ireo hira nangatahin’ny mpianakavin’ny finoana tamin’izany : FFPM 627:1 ; FFPM 9:4 ; FF32:1 ; FF32:3 ; Mialoka Aminao.

Ny FFPM 443:2 « Raiso ho Anao ny foko » no hira vavaka nataon’ny Fiangonana teo am-pitsanganana, ho fanolorana ny rakitra sy fanavaozana ny fanolorantena.

Feon-javamaneno

VAVAKA FANGATAHAM-PITAHIANA

Ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina no nitarika izany. Misaotra fa Andriamanitra tia, manambara ny sitrapony, mba ho fantatra izay tokony haleha sy ny toetra tokony hananana.

Nivavaka ho an’ny Fiangonana, Mpitondra Fiangonana, akany fitaizana… Nitondra tamim-bavaka ny Foibe FJKM, ny mpiandraikitra, ny Synodamparitany, ary indrindra ny SPAA10, ireo Kristiana rehetra, mba hanompo an’Andriamanitra amim-pifaliana, ary mba hijoro vavolombelona. Nivavaka ho an’ny Fitandremana Amparibe, ny mpiara-mivavaka. Fotoanan’ny fialantsasatra izao, ka maro ny handeha sy hiparitaka. Mangataka amin’Andriamanitra hivimbina azy ireo, ka hifaly rehefa hihaona eto amin’ny Fitandremana indray. Nitondra amim-bavaka ny fanompoam-pivavahana hitsofandrano sy hanirahana ireo mpiomana ho Mpitandrina sy mampianatra eo amin’ny sahan’ny FJKM. Mivavaka koa ho an’ny Sekoly Alahady eto amin’ny Fitandremana sy ny tomponandraikitra ary ny ankizy beazina rehetra, ny ray aman-dreny, mpandraharaha, mpampianatra, mpianatra mba tsy hanadino ny fiainan’ny Sekoly Alahady. Nivavaka ho an’ireo rafitra (SSAA), ny Mpitandrina handeha « recyclage ». Nahatsiaro ireo sahirana, tsy salama, manan-manjo. Ankinina amin’ny Tompo ny fiainan’izy ireo. Nivavaka koa ho an’ireo manana hataka manokana, mba hahazo valiny. Nitondra tamim-bavaka ireo nanao raki-pisaorana sy voady masina.

Nofaranana tamin’ny vavaka nampianarin’ny Tompo izany.

FAMARANANA NY FOTOANA

Nohiraina teo am-pitsanganana ny  FFPM 627:1, 3 “ Vimbino tsara izahay”.

Notononina ny Tondrozotra 2022 ary natolotry ny Mpitandrina ny Tsodrano.

Ny FFPM 625:1, 5 « Mpamonjy soa malala ô ! » no hira namaranana ny fotoana.

Nipetraka ny Fiangonana nanao vavaka mangina ary nanonona ny Trinite.

Nirava tao anaty feon-javamaneno ny fanompoam-pivavahana.

IREO TOMPON’ANJARA

Nitendry orga : Rabiazamaholy Hery Lanto sy Fenitra (mpiofana ho mpitendry orga)

Nikirakira fafana : Ratiarison Joris

Nikirakira fanamafisam-peo : Harentsoa Rova

Naka sary : Ramahery Hasina

Nandray an-tsoratra : Rajaofetra Voahangy