Alahady 24 jolay 2022

ALAHADY 24 JOLAY 2022
« IORENANA AMIN’NY FINOANA NY FANOMPOANA »

Alahady faha enina manaraka ny Trinite
Alahady Ivom-bokatry ny sampana Rindra Fanatanjahantena sy Fialamboly (RFF)

« Hianao Jehovah ô, efa nanao izay sitraky ny fonao” Jona 1 : 14b

Alahady natokana hitondrana tamim-bavaka ny sampana Rindra Fanatanjahantena sy Fialamboly ity alahady ity. Alahady faha enina manaraka ny Trinité ary mbola nibanjinana ny lohahevitra fitaizam-pabahy eto amin’ny sehatry ny FJKM manao hoe : « IORENANA AMIN’NY FINOANA NY FANOMPOANA ». Ny Filohan’ny Sampana RFF, Rakotondramboa Johary no nitarika ny fotoana ary ny Mpitandrina Rakotobe Andry Arimalala, Mpitandrina avy ao amin’ny Fitandremana Moria Famonjena Ambohitsaratany, Synodamparitany Mananara Firaisana, no nitondra ny hafatr’Andriamanitra. Ny litorjia amin’ny endriny voalohany no nanatanterahana ny fanompoam-pivavahana.

FANOMBOHANA NY FOTOANA

Taorian’ny feon-java-maneno fidirana dia nanatanteraka ny hira « Ianao no heriko » ny RFF. Ho fiderana an’Andriamanitra dia novakiana ny Salamo 98 : 1-4 « Mihirà fihiram-baovao ho an’i Jehovah; Fa efa nanao fahagagana Izy; Ny tanany ankavanana sy ny sandriny masina no nahavitany famonjena. Jehovah efa nampahafantatra ny famonjeny; Teo imason’ny jentilisa no nanehoany ny fahamarinany. Efa nahatsiaro ny famindram-pony sy ny fahamarinany tamin’ny taranak’ i Isiraely Izy; Efa nahita ny famonjen’ Andriamanitsika ny vazan-tany rehetra. Mihobia ho an’ i Jehovah, ry tany rehetra, Velomy ny hoby, ka mihirà.  »

Rehefa avy novakiana izany dia natao ny hira FFPM 1: 1, 3, 4 « Andriananahary masina indrindra ».

Nanao ny vavaka fisaorana sy fiderana an’Andriamanitra ny mpitarika taorian’izany. Fisaorana noho ny amin’ny RFF, sampana najoro hampiova fo ny Kristiana. Nangataka izy mba ho tsapa tokoa izany fiovana ho vaovao izany.

FANAMBARANA NY SITRAPON'ANDRIAMANITRA

Nanambara ny sitrapon’Andriamanitra ny mpitarika. Izany dia nalaina tao amin’ny Efesiana 4: 31-32 ; 5 :1-2 « Esory aminareo ny fo-lentika rehetra sy ny fahavinirana sy ny fahatezerana sy ny fitabatabana sy ny fitenenan-dratsy ary ny lolompo rehetra ; ary aoka samy halemy fanahy amin’ny namany avy ianareo, ka hifampiantra sy hifamela heloka, tahaka ny namelan’Andriamanitra ny helokareo ao amin’ i Kristy…Koa amin’izany dia aoka hanahaka an’Andriamanitra ianareo tahaka ny zanaka malala; ary mandehana amin’ny fitiavana, toy ny nitiavan’i Kristy anareo, dia ny nanolorany ny tenany ho fanatitra sy ho fanavotana amin’Andriamanitra, ho hanitra ankasitrahana, hamonjy antsika. »

Natao ny hira FFPM 470:1, 5 « Ny foko, ry Mpamonjy » taorian’izany.

VAVAKA FIFONANA

Noho ny tsy fahatanterahana izany dia nanao ny vavaka fifonana ny mpitarika. Nanetry tena teo anatrehan’Andriamanitra ary nifona fa tsy nikatsaka ny fanjakany; tsy tia ny namana tahaka ny tena ; ny fahoriana lasa nankamamiana. Mitalaho tamin’ny Tompo noho ny heloka vita. 

Nohiraina ny FFPM 579 :1 ,4 « Aza mba mandalo ahy » taorian’izany.

FANOLORANA NY FAMELAN-KELOKA

Noho ny fifonana natao dia nambara ny Teny famelan-keloka, izay nalaina tao amin’ny II Mpanjaka 22 : 19 sy Isaia 43:1,25 : « Henoy ary ny tenin’ i Jehovah: Nahita an’ i Jehovah nipetraka teo amin’ny seza fiandrianany aho, ary ireo maro be rehetra any an-danitra nitsangana teo andaniny avy, dia teo amin’ny ankavanany sy teo amin’ny ankaviany ; Fa ankehitriny, … izao no lazain’ i Jehovah, Izay nahary anao sady namorona anao, ry Isiraely ô: Aza matahotra ianao, fa efa nanavotra anao Aho; Efa niantso ny anaranao Aho, Ahy ianao. Izaho dia Izaho no mamono ny fahadisoanao noho ny amin’ny tenako, ary tsy hotsarovako ny fahotanao. »

Natao ny hira FFPM 547: 1, 4 « Ry Jesoa Masoandronay o ! » taorian’izay.

Ho fanavaozana ny fanolorantena dia notononina teo am-pitsanganana ny Fanekem-pinoana faha 4. Nisy feon-javamaneno taorian’izay.

FOTOANA HO AN'NY ANKIZY SY NY TANORA

Raharitsalama Hanta no nitondra ny fampianarana ho an’ny ankizy sy tanora. Ny bokin’ny Isaia 1:17a « Mianara hanao ny tsara, diniho izay rariny, anaro ny mpampahory » no noraisiny.

Nitondra tantara izy nanazavana izany teny izany izy. Tantaran’ny fianakaviana iray sahirana ara-bola, ka voatery niasa hatramin’ny ankizy, mba hanampiany ny ray aman-dreny. Narary ary ity renim-pianakaviana. Ilay zanany izay niasa tamin’ny toeram-pivarotana iray dia resin’ny fakampanahy hangalatra ny vola tao an-tsena, hanampiana ny fitsaboana ny reniny. Tratra izy ary nanarin’ny mpampiasa azy.

Aza mety resin’ny fakampanahy, mianara manao ny tsara, diniho izay atao, mba tsy hanimba ny hafa. Nitsangana ny ankizy sy ny tanora namerina ny Teny, ary vavaka no namaranany azy.

TATITR’ASA RFF

‌Andriantseheno Hanitra, mpitantsoratra no nitondra ny tatitra. Ny tanjon’ny RFF dia ny  hanabeazana amin’ny fialamboly, fanatanjahantena. Sampana tsimialonjafy izy : misy ankizy, tanora, lehibe. Tsy maintsy olona mino an’i Jesoa kristy anefa. Ny fivoriana dia ny alarobia sy ny sabotsy.

Anisan’ny asa tontosa, voalaza nandritra ny tatitra, ireto manaraka ireto :asa tato anatiny : Sport ao amin’ny RN1 rehefa sabotsy – Volley ao amin’ny ESSCA rehefa sabotsy maraina ; Grand concert d’orgue ; Dia an- tongotra niarahana tamin’ny K160 ; Fandraisana anjara VVM ; Fandraisam-peo ny hira faneva ; Fandraisana anjara tamin’ny Diampenin’i Rado – Seho aimpanahy sy kanto ; Garden party ; Fivoahana an-tsaha tany Mantasoa ; Fifampiarahabana Tratra ny taona ; Fivoriambe 1 ; Fampianarana ara-panahy ; Hetsika kolotsaina fialamboly Zo Ramahaleo ; Vavaka ho an’ny tanindrazana 9e édition ; Hetsika gasigasy 26 jona 2022 ; ary ny mihira alahady fahaefatra.  

‌Asa ivelany : Fanotronana fanasana maro ; Lalao ara- pirahalahiana ; Toriteny an-kira ; Concert de Noël niarahana tamin’i Rija Ramanantoanina.

Taorian’ny tatitra dia natao ny hira « Anao no indramiko », niarahana tamin’i Henri Ratsimbazafy

RAHARAHAN’NY FIANGONANA

« Amparibe Famonjena : Mifankatiava tsara, Hazony mafy ny finoana, Mahefa be amin’ny asan’ny Tompo. »

Ny Mpitantsora-mpiangonana, Mamy Razafimaharo, no namaky ny raharaha. Anisan’ny voalazany tamin’izany ireto manaraka ireto :

Asa ivelany 

 • SEFALA : hanatanteraka Fihaonambe Nasionaly ny 23 hatramin’ny 25 septambra. Mila alefa any amin’ny SP reniny hatramin’ny 30 jolay ny anaran’ireo izay handeha.
 • Trano famoaham-boky ANTSO: toy ny isan-taona dia manome fihenambidy 10% amin’ny fitaovam-pianarana. Hisy tapakila hozaraina isam-pitandremana hahafahana manjifa.
 • AFF Sivy trano : manasa ny Fiangonana hanatrika ny fifampizarana sy fampiorenana izay atao ao amin’ny FJKM Isotry Fitiavana ny alarobia 27 jolay amin’ny 2 ora sy sasany tolakandro
 • FDL ARM : Hotanterahina ny alahady 31 jolay tolakandro ny fanompoam-pivavahana
 • hanirahana ireo Mpitandrina avy ao amin’ny TPM sy ny mpampianatra avy amin’ny IFRP. Mangataka Diakona 20 avy eto amin’ny Fitandremana hanao ny asan’ny Diakona.

Asa anatiny 

 • Ankatoky ny Fandraisana aorian’ny fanompoam-pivavahana
 • Mitohy ny fotoanan’ny sampana mandritra ny herinandro
 • Ity alahady ity, amin’ny 2 ora : fanompoam-pivavahana voalohany amin’ny teny anglisy, eto amin’ ny Fitandremana.

Fandraisam-pitenenan’ny Mpitandrina

Nandray fitenenana ny Mpitandrina taorian’izay. Nisaotra an’i Henri Ratsimbazafy izy noho ny fanotronany ny RFF, nisaotra ny Mpitandrina nitondra ny hafatra koa. Nilaza izy fa ho fiaraha-miasa dia nitondra koba hamidy izy ao an-tokotany. Hoentina amim-bavaka ireo zandry manao ny fanadinana Sekoly alahady.

FANOLORAN-JAZA

Nisy ny fanolorana ny zaza Rakotondramboa Miangaly tamin’ity alahady ity. Natao ny hira FFPM 808:1 « Eo an-tratranao Jesosy » ary nentina tamim-bavaka ireo ray aman-dreny sy ny zaza mba hahatontosa ny dingana manaraka, dia ny Batisa.

RAKITRA SY FANOMEZANA

Niroso tamin’ny rakitra sy fanomezana. Notatazana ny rakitra ary natao ny hira FFPM 443:1 «  Raiso ho anao ny foko » ho fanolorana ny rakitra.

FANKALAZANA NY SORATRA MASINA

Nohiraina ny FFPM 760:1, 4 « Aza mba manadino ny ray sy reninao » ho fiomanana amin’ny vavaka sy ny vakitenyaraka ny perikopa : Jona 1 : 1-16 ; Lioka 4 : 38-41 ; Jakoba 2 : 21-26.

Nanao ny vavaka Ramahandry Faly ary nanao ny vakiteny kosa dia Ranovona Irina sy Razafitsalama Andy.

Natao ny hira FFPM 357:1, 2 « Efa tonga aty izao » mialoha ny hafatra.

TORITENY

Teo am-panombohana dia nizara ny hafaliany ny Mpitandrina ny amin’ny fahatongavany eto amin’ny Fitandremana Amparibe Famonjena.

Ny bokin’i Jona no nitondrana ny hafatr’Andriamanitra. Eo amin’ny soramandry, hoy izy, dia milaza hoe « Andriamanitra naniraka, Jona nandositra, ary ny zavatra nanjo azy.»  

Eo amin’ny fiainanantsika andavanandro, rehefa misy iraka tokony hatao, nefa tsy tiantsika hatao, dia mitady antony isika tsy hanaovana azy. Mamorona zavatra hafa atao na miala teo, mba tsy hanaovana izany. Rehefa asan’Andriamanitra nefa ny iraka izay atao dia tsy azontsika hialana izany.  

Jona dia mpaminany, izany hoe mpanompon’Andriamanitra, noho izany dia tokony manatanteraka ny asan’Andriamanitra izy.

Ny hafatr’Andriamanitra eto dia nolazain’ny Mpitandrina manao hoe « Ry mpanompo nofidin’ny Tompo, tsarovy fa miteradoza ny fandavana ny irak’Andriamanitra. » 

Naniraka an’i Jona Andriamanitra. Mitsangana, mankanesa any Ninive, lazao ny hafatr’Andriamanitra. Maro loatra ny faharatsiana misy ao Niniva. Tian’Andriamanitra hambara amin’ireo, izany faharatsiana izany, ary hilazany fa ho avy hamely azy ireo Andriamanitra. Noho ny fitiavany azy ireo no hanafaizany azy.  

Naninona ary nefa i Jona no nandositra tsy nety nanatanteraka izany iraka izany ?

‌Mpanompon’Andriamanitra izy ary fantany tsara fa io Jehovah io dia mahari-po sady be famindrampo. Tsy tian’i Jona hiantra azy ireo anefa Andriamanitra ka hamela ny helony, fa tiany ho faizin’Andriamanitra izy ireo jentilisa ny tao Ninive. Ho an’i Jona dia ho an’ny vahoaka Isiraely irery ihany ny famonjena.

Vokatry ny fandavan’i Jona dia loza no nitranga. Lasa nisy elanelana teo aminy sy Andriamanitra. Ireo loza ireo dia :

 • Tafasaraka amin’Andriamanitra izy ;
 • Fahaverezana no nataony satria teo amin’ny tany mamokatra izy no niala handeha ho an’ny tany maina ;
 • Andriamanitra no nialana, nandeha ambony sambo tsy misy afa tsy ranomasina.

Fatiantoka izany hoe manda ny asan’Andriamanitra izany. Naleon’i Jona niala am-paosy, noho ny fitsoahany an’Andriamanitra.

Rehefa izay no zavatra manjo dia tsy tokony hanome tsiny ny hafa. Ireo zavatra rehetra miseho ireo dia tena ataon’Andriamanitra mihatra aminy mihitsy. 

Matoa misy zavatra mitranga dia misy olana tsy voavaha ary mety misy asan’Andriamanitra tsy voavaha na tsy vita ao. Ny olona rehefa tsy miasa dia matory. N’inona antony hisakana antsika amin’ny asan’Andriamanitra dia tokony hiroso isika hoy ny Mpitandrina.

Tanjon’Andriamanitra ny hampivavaka ny mponina tao Ninive. Mba hahatanteraka ny teniny hoe : mba ho velona ireo. 

Izany no antony hanirahan’Andriamanitra ny Fiangonana, hanao tafika masina. Tsy tokony hisy sakana.

Nitodika tamin’ny RFF ny Mpitandrina : Ahoana no hitoriana ny Soratra Masina amin’ny fanatanjahantena. Azo atao tsara ny manao fialamboly mba hahasoa ny tenako ary indrindra hitarihana ireo olona izay mbola tsy mahalala an’Andriamanitra. 

Ny talenta dia natao hanompoana an’Andriamanitra. Mila manontany tena foana isika hoe « Inona no andraikitra tsy vitako? ». Tompon’andraikitra isika amin’izany miseho. Ho hadinina aminao ireny, hoy ny Mpitandrina. Meteza ho tompon’andraikitra mahatsiaro tena ianao.

Rehefa nisamboaravoara ny sambo dia natory Jona. Ireo zavatra rehetra nataon’ireo olona tao anaty sambo dia efa planinan’Andriamanitra avokoa. Fantatr’i Jona fa izy no tompon’antoka amin’izao zavatra mitranga izao ary tsy nanda fa nanaiky izy. Rehefa tompon’andraikitra amin’ny zava-misy ianao dia tokony manaiky hoy ny Mpitandrina. 

Maro ireo efa nandray ny andraikiny noho ny amin’i Kristy. Meteza ianao ho tompon’andraikitra na mety hamongotra ny ainao aza.

Hanontanio ny Tompo hoe : Inona no talenta hanananao. Ny talenta nomen’Andriamanitra dia tsy natao hisehoana ivelany fa hanaovana ny asany. Raiso ny andraikitra, aza manavakavaka. Ny tanjona hananantsika dia ny hanala ny olona anaty mavesatra, manao tafika masina.

Taorian’ny hafatra dia nanao hira ny RFF  « Ny voninahitra » ary niroso tamin’ny vavaka fangatahana ny Mpitandrina.

VAVAKA FANGATAHANA

Ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina no nanatanteraka ny vavaka fangatahana. Nisaotra fa.nandray lesona vaovao ary nampiorina ny finoana ny fanompoana. Naheno ny tantaran’i Jona ary dia nahafantatra fa mampidi-doza ny fandavana ny asan’ Andriamanitra. 

Nivavaka ho an’ny mpitondra Fiangonana, ny Mpitandrina, ny mpitory Filazantsara … Enga anie ireo mba hampiorina ny finoana. Nitondra tamim-bavaka ny Foibe FJKM, ny mpiandraikitra, ny Synodamparitany, ary indrindra ny SPAA10, ireo Kristiana rehetra mba hanompo an’ Andriamanitra amim-pifaliana, ary mba hijoro vavolombelona.

Nentiny tamim-bavaka ny rafitra rehetra mijoro. 

Nisaotra noho ny mpanompo nitondra ny hafatr’Andriamanitra (ankohonany, Fitandremana entiny). Nentina tamim-bavaka ireo mpianatra Sekoly alahady manao fanadinana, ireo efa nahavita fanadinana, mbola hanao « soutenance », …hiantehitra Aminy amin’izany rehetra atao;

Ireo manan-manjo mba ho sitrana ary hahita fiononana ; ireo izay manana hataka manokana.

Hamaly vavaka anie ny Tompo ; ireo izay nanao raki-pisaorana:n entina tamim-bavaka, mba ho tontosa soa aman-tsara ny Batisa izay atao ary hitombo tena saina, fanahy ny zaza. 

Nofaranana tamin’ny Rainay Izay any andanitra ny vavaka.

ASA VAVOLOMBELONA

Zaza roa no nandray ny Sakramentan’ny Batisa : Rajaonarison Arotia Eden sy Ramilison Joy Naël Fitahiana.

 Nohiraina ny FFPM 248:1 « Nitondra ny zaza » raha niakatra teny amin’ny alitara ireo ray aman-dreny sy ny zaza.

FAMARANANA NY FOTOANA

Rehefa vita izany dia natao ny hira FFPM 283:1,5 « Mananjara ry Jesosy ». Niaraha-nanonona avy eo ny tondrozotra 2022 ary natolotra ny Tsodrano.

Ny hira FFPM 731:1,3 « Enga anie ka homba anao Jesoa » no namaranana ny fotoana, narahina vavaka mangina ary ny fanononana ny Trinite masina.
Mbola nisy ny fivoriana ankatoky ny Fandraisana taorian’izany.

IREO TOMPON’ANJARA

Nitendry orga : Irimanana Eninkaja sy Rakotonarivo Hery (Mpiofana ho mpitendry) ary ny SMZM

Nikirakira ny fafana : Raoliarizaka Bakoly

Nikirakira ny fanamafisam-peo : Ramahery Yves

Naka sary : Ramiadamanana Lovatiana

Nandray an-tsoratra : Robel Hanitra

Alahady 17 Jolay 2022

ALAHADY 17 JOLAY 2022

« IORENANA AMIN’NY FINOANA NY FANOMPOANA »

Alahady fahadimy manaraka ny Trinite

Alahady Ivom-bokatry ny Sampana Vondrona Fototra Laika sy nitondrana tamim-bavaka ny VFL manerana ny sahan’ny FJKM

« Ka dia tonga fianarana ho an’ny mino rehetra… ianareo” I Tesaloniana 1 : 7a

Alahady natokana nitondrana tamim-bavaka ny Sampana Vondrona Fototra Laika. Alahady fahatelo mbola nibanjinana ny lohahevitra fitaizam-panahy : «Iorenana amin’ny finoana ny fanompoana».
Rajaonarison Rivo, Diakona, Filohan’ny Sampana Vondrona Fototra Laika eto amin’ny Fitandremana, no nitarika ny fotoana. Ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina kosa no nitory ny Teny. Ny Litorjia amin’ny endriny fahatelo no nentina nanatontosa ny fanompoam-pivavahana.

FANOMBOHANA

Taorian’ny Fiarahabana apostolika ho fiderana sy fanomezam-boninahitra an’Andriamanitra dia niarahana namaky ny Salamo 106:1-5.
Nohiraina avy eo ny FF 45: «Hira Fiderana».
Napetraka teo ambany fitarihan’Andriamanitra ny fanompoam-pivavahana. Natao ny vavaka fisaorana sy fiderana noho ny fitahiany nandritra ny herinandro ka nahafahana nanatrika ny fanompoam-pivavahana androany. Nangatahina ny Fanahy Masina hanavao indray ny fanolorantena.

FOTOANA HO AN’NY ANKIZY SY TANORA

Ramino Lalaina, mpampianatra K 10 A, no nitondra ny hafatra.

 «Fa izay rehetra miantso ny anaran’ny Tompo no hovonjena» Romana 10:13.
Manana zavatra manahirana isika rehetra ary samy mila vonjy amin’Andriamanitra. Antsoy Jesoa dia ho voavonjy ianao. Maro ny antony tsy hafahantsika miantso ny Tompontsika. Anisan’izany ny tsi- fahalalana, ny fanadinoana ary ny tsy fisian’ny fotoana. Mila mivavaka sy mamaky ny Tenin’Andriamanitra matetika isika.

Nataony ny tantaran’ilay siny nasiana vato lehibe, vatokely, fasika, rano, nefa tsy mety feno. Sahala amin’izany ny fotoanantsika. Raha jerena dia toy ny feno, kanefa dia mbola afaka hangalana fotoana ho an’ny Tompo ihany.
Antsoy ny Tompo vakio ny Baiboly ary vavaka tsotra no ataovy, mahaiza misaotra sy mankasitraka amin’ny valimbavaka azo.
Taorian’izany hafatra fohy izany dia nohiraina ny FFPM 808 « Eo an-tratranao Jesosy ».
Noho izany fampianarana fohy izany dia nisaorana ny Tompo ary nangatahina Izy mba hitantana sy hitari-dalana ny ankizy sy ny tanora.


Nohiraina ny FFPM 550: 1, 2 « Ry Tompo ô, ny tany maina », ho fanohizana ny fotoana.

VAKITENY

Nialoha ny vakiteny dia nanao vavaka Andriamahatana Rado ka nangatahina ny Fanahy Masina hiasa any anatin’ny mpamaky ny Teny sy hanokatra ny fo ary ny saina amam-panahin’ny mpihaino, mba hafahana mandray ny Tenin’Andriamanitra. 
Notohizana tamin’ny hira FFPM 163: 1, 3 « He Jesosy Tokintsika » izany vavaka izany.
Andriamahatana Michèle no namaky ny Teny, araka ny perikopa:
Salamo 116: 12-19
Marka 6: 7-13;
ITesaloniana 1: 1-10.

Ny Marka 6:7-13; Matio 5:47b « Inona no ataonareo mihoatra noho ny sasany? »
ary ny Jakoba  2:18b:  « Ary izaho kosa haneho aminao ny finoako amin’ny asako » ny Tenin’Andriamanitra nangalana ny toriteny.


Jaona mpanao Batisa dia nitory ny fibebahana ary nanao ny Batisan’ny fibebahana. Notohizan’i Jesoa izany fitoriana ny fibebahana izany ary nasainy notontosain’ny mpianany. Rehefa nirahin’i Jesoa ny mpianany dia nomeny fahefana. Nino ny Tompo izy ireo, ka nandeha tamin’ny fahatokisana. Nahita maso ny asa mahagaga nataon’ny Tompo ka dia tena nahatoky Azy tokoa. Resy lahatra ny mpianatra, ka nahita vokatra tany hampanatontosana ny asan’Andriamanitra. Rehefa nitory Teny tany Tesalonia i Paoly dia maro ireo olona nandray an’i Kristy.
Mirona amin’ny fanatontosana ny asan’Andriamanitra ny Laika. Tsy tokony ho voafitaka isika hoe mivavaka fotsiny dia mandeha ny zavatra rehetra. Mila miasa amin’ny finoana isika. Niasa tamin’ny fahatokisana tsy misy ahiahy ny mpianatry ny Tompo. Nahazo fahefana izy ireo ka nahazo hery.
Rehefa mahazo ny fahefana enti-miasa avy amin’Andriamanitra ny irany dia mahazo hafanam-po.
Rehefa maniraka i Jesoa dia tsy mamela antsika ho irery, fa omeny antsika ny heriny sy ny fahefany, Izy no miasa ao anatintsika. Na ny fikasana na ny fanaovana dia Izy Tompo no manatontosa izany.
Rehefa tsy misalasala dia mizotra ara-dalana ny iraka sady mahomby ny asan’Andriamanitra. Araka izany dia manàna fanantenana. Tao anatin’ny Salamo 116:12-19 dia tojo olana lehibe mety hanafaka ny ainy sy hanala baraka azy ity mpanoratra Salamo ity. Ny fanantenany dia ny fametrahany ny fiainany teo amin’Andriamanitra. Mamaly vavaka Andriamanitra, tsy mamela antsika ho irery Izy ary mamoaka antsika ho mpandresy. Mila olona vonona, vanona sy vahatra ny Tompo. Ny Kristiana tsotra dia tsy mba manana anjara andraikitra ao amin’ny Fiangonana. Ny tombonandrontsika avy amin’Andriamanitra dia tokony hatokantsika hampandrosoana ny asany. Teny filamatry ny Vondrona Fototra Laika ny hoe « Inona no ataonao mihoatra noho ny an’ny sasany?» Tsy tokony hidonanam-poana sy hijanona ho Kristiana tsotra isika, fa tokony handray anjara fanompoana. Manafaingana ny fiavian’ny Tompo ny fampandrosoana ny asany. Sampana velona tsy mialon-jafy ny Vondrona Fototra Laika. « Izaho haneho ny finoako amin’ny asako », raiso ny andraikitrao hampandroso ny asan’Andriamanitra. Tohano ny Vondrona Fototra Laika amin’ny fidirana ho mpikambana. Tohano ara-bola sy ara-pitaovana ihany koa.

Ho an’Andriamanitra irery ihany ny voninahitra.

VAVAKA FIFONANA

Mibaribary eo anatrehan’Andriamanitra ny fahotantsika. Mihaino vavaka sy mamela heloka anefa Izy. Araka izany, noho ny fahotana vita dia natao ny fifonana sy nangatahina ny famelan-keloka.
Narahin’ny hira FFPM 403 « Ry Jesoa Tompo tsara ô » izany vavaka fifonana izany.

FAMELAN-KELOKA

« Fa halaiko avy any amin’ny jentilisa ianareo ary hangoniko avy any amin’ny tany rehetra ka ho entiko any amin’ny taninareo, ka hadio, sy mba ho afaka amin’ny fahalotonareo rehetra sy ny sampinareo rehetra no hanadiovako anareo ary Fanahy vaovao no hataoko ao anatinareo, ary esoriko amin’ny nofonareo ny fo vato ka omeko fo nofo ianareo. Ary ny Fanahiko no hataoko ao anatinareo   hahatonga anareo handeha araka ny lalàko sy hitandrina ny fitsipiko hanaraka Ahy».
Taorian’ny Teny fanolorana ny famelan-keloka dia nohiraina ny FFPM 122: 2, 3: « Hitako izao sakaiza ».
Ho fanehoana sy fanambarana ny finoana dia niarahana nanonona ny Fanekem-pinoana laharana fahatelo.

TATITRY NY VONDRONA FOTOTRA LAIKA

Rabako Hantavololona no namaky ny tatitra.
Nandray anjara feno tamin’ny fiainan’ny Fiangonana ny sampana. Anisan’izany ny fanompoam-pivavahana niraisana, niarahana tamin’ny Foibe teny amin’ny Coliseum;
ny fanompoam-pivavahana fankalazana ny faha 25 taonan’ny SPAA10  teny Mahabo; ny fanatontosana ny alahadin’ny Mpitandrina; ny fanatontosana ny fanompoam-pivavahana amin’ny Advento; ny fiarahabana ireo mpiara-mivavaka nahatratra ny tsingerinandro nahaterahana; ny fandraisana anjara amin’ny alahadin’ny Firaisan’ny sampana.
Maro koa ireo asa sosialy nokarakarainy sy nandraisany anjara toy ny fizarana menaka ho an’ny mpianatra Soratra masina, ny fanohanana ireo mpiomana ho Mpitandrina, ny fanatontosana ny hasoavan-jaza teto amin’ny tananan’ny Fiangonana,…
Novakiana ny hafatra avy any amin’ny Filohan’ny Sampana Vondrona Fototra Laika Foibe, izay manentana ny mpikambana hanana toe-panahy kristiana; ny fampahatsiahivana fa ny Fanahin’Andriamanitra no hahavitana asa lavorary noho ny hafa. Nentanina ny mpikambana mba handefitra sy hanana finoana ary fanantenana amin’ny zavatra rehetra.
Taorian’ny tatitry ny sampana dia nanatontosa ny anjara hirany izy ireo.

RAHARAHA'NY FIANGONANA

Ny Sekretera mpitantsoratry ny Fiangonana, Rakotomanana Andry no nitondra izany.

Ho aminareo anie ry Fiangonan’Andriamanitra ny fiadanan’i Jesoa Kristy Tompo. 

Ny tsara ho fantatra mahakasika ny asam-piangonana iantsoan’ny Tompo antsika ho tanterahina.

Avy any ivelany 

– Foibe FJKM, departemanta Fiangonana : 25, 26, 27, 28, 29 jolay 2022 isaky ny atoandro amin’ny 12 – 2 ora: fampiofanana ho Misionera hitory amin’ny Tanora ao amin’ny FJKM Isotry Fitiavana ;Misionera hitory amin’ny Ankizy, FJKM Andrainarivo Fahasoavana.

-Alahady 17 jolay 2022 amin’ny 2h30, ao amin’ny FJKM AtsimonImahamasina, Jobily volafotsy Mpitandrina Randrianantenaina Lazandrainy, Mpiandraikitra foibe, mpampianatra eny amin’ny TPM Ivato ary Filoha Mpanampy Sampana Fifohazana Foibe FJKM. FJKM – SEFALA.

-Sabotsy 23 jolay 2022, 9ora 30 ao amin’ny FJKM Amboniloha Jerosalemako : fivoriamben’ny Sampana Lehilahy Kristiana Faritra Atsinanana.

-Alahady 24 jolay, 3 ora, FJKM Katedraly Analakely, velan-kevitra momba “Ny fahalalam-pomba, ny fahaiza-miaina ary ny fitaizana kristiana”. Mpandray anjara : Rakotoanosy Marie Michèle, mpanoratra boky, sy n y Mpitandrina Ravelosoa Andriamamonjy Mickael.

-01-05 aogositra 2022 tontolo andro, fiofanana fitoriana Filazantsara eo anivon’ny FMMB Analamanga, ao amin’ny FMMB Antaninarenina. Sarany : Ar 20.000

-SPAA: Tolotrasa ho an’izay manana Baccalauréat no miakatra, mahafehy tsara ny “informatique”. Ny Synodamparitany Antananarivo Andrefana dia mitady « Secrétaire administratif ». Ny antontan-taratasy fangatahan’asa dia aterina eny amin’ny Ivo-toerana Ambohibao alohan’ny 30 jolay 2022.

– 23-25 septambra 2022, fihaonamben’ny SEFALA manerana ny Nosy. Any Toamasina ho an’ny SP Antananarivo Andrefana.

 

Raharaha anatiny

Mitohy ny fotoanan’ny sampana mandritra ny herinandro.

-STK: taratasy fisaorana noho ny fanohanana azy tamin’ny fankalazana an’Andriamanitra noho ny 65 taona sy fanatontosana ny herinandrom-bokatra.
-Manomboka ny alatsinainy 18 jolay ny herinandrom-bokatry ny Rantsana Fialamboly sy Fanatanjahantena (RFF).

-Sekoly alahady, Fanadinana SPAA 10, alahady 24 jolay 2022 : K1 -K5, eto Amparibe : K6 – K10 : Lycée Privé Champagnat Anatihazo Isotry. Fotoana : eo amin’ny FJKM Andavamamba Kristy Velona amin’ny 7 ora maraina.

-Alahady 24 jolay amin’ny 2 ora sy sasany : fanompoam-pivavahana amin’ny teny anglisy ho fanatanterahana ny vinan’ny FJKM 2021- 2025 sy ny fanapahan-kevitry ny synodalehibe faha19 ny hisian’ny fanompoam-pivavahana amin’ny teny anglisy isam-pitandremana. Hisy mialoha ny antsam-piderana amin’ny teny anglisy.

RAKITRA SY FANOMEZANA

Voady sy raki-boady


-Fisaorana noho ny fahafahana fanadinana;
-Fangatahana vavaka fa hanala fanadinana;
-Fahatsiarovana fianakaviana nodimandry;
-Fisaorana noho ny valimbavaka sy fahasoavana noraisina;
-Fangatahana fanafahana amin’ny zava-mahadomelina;
-Fangatahana fahasalamana.


Ireo hira natao:

 
-FFPM 18:1 «Ny feonay rehetra izao»


-Hira RFF : « Mifaly Aminao ny foko Andriamanitra ô »; « Tompo ô Fantatrao »; « Fa lalina »
-FF 37: 2 «Fa tsy misy fahoriana»


-Hasin’ny Famonjena: « Inona no havaliko »


-FFPM 164:1 « Jesosy irery ihany »


-FF 3:1 « Jesoa Vato fehizoro »


-FFPM 623:4 « Mba omeo ahy »


-FFPM 731:6 « Enga anie ka homba anao Jeso »


-FF 26:1 «Jesosy reharehako »


-FF39:“Faniriako”
 

Hira nanolorana ny rakitra sy fanomezana ary fanavaozana ny fanolorantena: FFPM 275: 4:“Raisonao ry Tompo soa”

VAVAKA FANGATAHANA

Nisaorana ny Tompo noho ny fahatontosan’ny fanompoam-pivavahana. Nentina tamim-bavaka ny Fiangonana, ny mpitondra Fiangonana, ny mpitory Filazantsara, ny toby masina sy ireo akany fanabeazana. Nentina tamim-bavaka ny Synodamparitany, indrindra ny Synodam-paritany Antananarivo Andrefana. Nentina tamim-bavaka ny Kristiana eto Amparibe Famonjena sy ireo zanaka am-pielezana miaraka amin’ireo rafitra rehetra indrindra ny Vondrona Fototra Laika sy ny STK, izay hanatontosa rindrankira. Nentina tamim-bavaka ny mpanala fanadinana rehetra sy izay hiatrika fanohanan-kevitra (soutenance). Nentina tamim-bavaka ireo sahirana, ny marary, ny manan-manjo   sy ireo Malagasy rehetra manoloana ny hasarotan’ny fiainana. Nentina tamim-bavaka ireo manana hataka manokana sy ireo rehetra nanatanteraka raki-pisaorana sy voady masina.
Nofaranana tamin’ny vavaka nampianarin’ny Tompo izany.

FAMARANANA NY FOTOANA

Teo am-pamaranana dia nohiraina ny FFPM 338 « Arovy aho, Tompo ».

Niarahana nanonona nyTondrozotra 2022: “Mifankatiava tsara, Hazony mafy ny finoana, , Mahefa be amin’ny asan’ny Tompo.”
Natolotra ny Tsodrano.

Teo am-piravana dia nohiraina ny Antema 16, narahina vavaka mangina sy fanononana ny Trinite masina.

NY TOMPON’ANJARA

Nitendry orga: Irimanana Eninkaja sy Rabiazamaholy Mahery
Nikirakira ny fafana: Rabako Tovohery
Nikirakira ny fanamafisam-peo: Randriamahefa Tiana
Naka sary: Rabemananoro Jonathan
Nandray an-tsoratra: Zanaharitsimba Toky Noely

Alahady 10 jolay 2022

ALAHADY 10 JOLAY 2022

“IORENANA AMIN’NY FINOANA NY FANOMPOANA”

ALAHADY FAHEFATRA MANARAKA NY TRINITE

ITONDRANA AMIM-BAVAKA NY SAMPANA TANORA KRISTIANA (STK) MANERANA NY SAHAN’NY FJKM

IVON’NY FANKALAZANA AN’ ANDRIAMANITRA NOHO NY FAHA 65 TAONAN’NY STK ETO AMIN’NY FITANDREMANA

“Mba ho fiderana ny voninahiny izahay” Efesiana 1 : 12a

Niavaka ny fotoana satria ivon’ny fankalazana an’ Andriamanitra ao anatin’ny faha 65 taonan’ny Sampana Tanora Kristiana (STK). Mpikambana ao amin’izany rafitra izany no nandray anjara tamin’ny fandavorariana ny litorjia. 

Ny litorjian’ny fiderana endriny fahefatra no narahina. Ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina no nitarika ny fotoana ary ny Mpitandrina miana-draharaha Andrianaivomanana Willy Johnson no nanentana nandritra ny toriteny an-kira.

FANOMBOHANA

Nanao ny hira « Andriamanitra he mahagaga » ny STK teo am-pidirana. Teo anoloan’ny alitara izy ireo no nijoro nanatrika ny mpiangona. 

Taorian’ ny fiarahabana apostolika, nohirain’ny Fiangonana ny FF 48 «  Andriamanitra Fitiavana », narahina vavaka.

TATITRY NY ASAN’NY SAMPANA STK

Ny mpitantsoratry ny fivorian’ny STK Ramananjoelina Natacha no namaky ny tatitry ny asan’ny sampana. Rehefa izay dia novakiany ny hafatra avy amin’ny STK Foibe FJKM. Taorian’izany no nihiran’ny mpikambana ny « ‘Ndreto izahay ».

RAHARAHAM-PIANGONANA

Rakotomanana Andrimbazotiana, Biraom-piangonana, no nanao ny tatitra. Ny andinin-tSoratra Masina nanombohany izany dia ao amin’ny Timoty voalohany 4 : 15 hoe : “ Mazotoa hihevitra izany zavatra izany, dia mikeleza aina fatratra amin’izany, mba hiseho amin’ny olona rehetra ny fandrosoanao ”. Toy izao ny asa tsara fantarina ary hotanterahin’ny Fiangonana sy hoentiny amim-bavaka :

Asa ivelany

Talata 12 jolay 2022 amin’ny 9 ora maraina: fandraisana sary sy feo miaraka amin’ny FTV karakarain’ny Sampana Fivondronana Laika FJKM.

Asa anatiny

-Alatsinainy 11 jolay 2022 : fanombohana ny herinandrom-bokatry ny sampana Vondrona Fototra Laika (VFL).

-Sabotsy 16 jolay 2022 amin’ny 8 ora sy sasany maraina : hetsika fanaovam-baksiny ho fisorohana ny fiparitahan’ny aretina Covid, hiarahana amin’ny Ministeran’ny fahasalamam-bahoaka.

-Alahady 17 jolay 2022 amin’ny 8 ora maraina : fivoriana fiheveran-draharaha ao amin’ny Akany Rainimamonjy.

-Alahady 24 jolay 2022 amin’ny 7 ora sy sasany maraina : fanadinana Sekoly Alahady eto anivon’ny Synodamparitany Antananarivo Andrefana ao amin’ny Lycée privé Champania Anatihazo Isotry.

Tenin’ny Mpitandrina

Nanao fiarahabana, fisaorana, sy fanamafisana ny fanazavana ny litorjia endriny fahefatra izay ampiharina sy tsy mbola mahazatra ny Fiangonana izy. Nitaona momba ny rindran-kira hiarahan’ny Rindra Fialamboly sy Fanatanjahantena amin-dRija Ramanantoanina ao amin’ny FJKM Tranovato Ambatonakanga androany alahady. Nanentana izy mba havitrika sy ho tonga maro amin’ny fotoam-bavaka halain-tsary sy feo amin’ny talata eto amin’ny Fitandremana Amparibe, izay halefa amin’ny fahitalavitra dimy amin’ny alahady 17 jolay 2022.

FIDERANA AN’ ANDRIAMANITRA

Novakian’ny Fiangonana teo am-pitsanganana Salamo fiderana 145 : 1-6: “Hanandratra Anao aho, ry Andriamanitro Mpanjaka o, Sy hankalaza ny anaranao mandrakizay doria. Lehibe Jehovah ka okony hoderaina indrindra; Ary tsy takatry ny saina ny fahalehibizany. Ny taranaka rehetra samy hider any asanao amin’izay mandimby azy Sy hanambara ny asanao lehibe. Ny lazan’ny voninahitry ny fiandriananao Sy ny asanao mahagaga no hosaintsainiko. Ny herin’ny asanao mahatahotra no hotenenin’ny olona; Ary ny fahalehibiazanao no holazaiko.” Amen.

Nanaraka izany ny fotoana ho an’ny ankizy sy ny tanora.

FOTOANA HO AN’NY ANKIZY SY TANORA

Ny mpampianatra Sekoly Alahady ao amin’ny K2, Arisoa Lanto Fredine, no nitarika izany.

I Sandy dia ankizy vavy izay mazoto mianatra Sekoly Alahady, tsy mba terena izy ary tsy mila aterina. Nisy fotoana izy tsy salama ka natory maraina, koa nentin’ny ray aman-dreniny tany amin’ny mpitsabo. Nitomany izy nony tonga tao an-trano, nahita ny sariny eo an-doham-pandrian’ny ray aman-dreniny, mba hanehoana fa ireo farany dia misaina izay hahasoa azy, mikaroka ny fomba rehetra hahasitrana ny zanany, mainka fa i Jesoa amintsika!

Misy sandany eo amin’i Jesoa isika, mihevitra antsika Izy, tsy manadino sy mikarakara amin’ny fotoana rehetra. Aza misaraka Aminy mihitsy dia ho hitanao ny voninahiny.

Novakian’ny fianakaviamben’ny Sekoly Alahady teo am-pitsanganana ny andinin-tSoratra Masina hoe :  » Izaho tsy handao anao mihitsy na hahafoy anao akory  » Hebreo 13 : 5d.

Nohiraina ny FFPM 759 : 4 “ Ry sakaizan’ny tanora ”, narahina vavaka.

Ho an’ Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen.

FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Nohiraina ny FF 52 : 1 “Avia! torio Kristy”. Nanao vavaka fangatahana ny fahafenoan’ny Fanahy Masina ny Filoha teo aloha, Rajaonah Mamy. Andriamampianina Koloina, tomponandraikitra ao amin’ny sokajin’asa fanomezam-pahasoavana, no namaky ny Testamenta Taloha, ao amin’ny Josoa 2 : 1-16. Rasolondraibe Sarobidy no namaky ny Testamenta Vaovao, araka ny voasoratra ao amin’ny Matio 8 : 14-17 sy Timoty voalohany 4 : 11-16.

Ny Fiangonana nanao hoe : “ Ray masina ô, manamasìna anay amin’ny fahamarinana ; ny Teninao no fahamarinana ” Jaona 17 : 17. Nohiraina teo am-pitsanganana ny FFPM 210 : 1,5 “Zava-tsoa tokoa ny fitsipikao”. Toriteny an-kira no nanaraka izany.

TORITENY AN-KIRA

Niisa fito (7) ireo hira, noelanelanina vavaka,  nentina namelona ny Hafatra. Navoaka teo amin’ny fafana ny tononkira rehetra nandritra izany. 13 mianadahy no nihira, mpitarika 1, mpitendry zavamaneno 6, izay misy STK avy any amin’ny FJKM Ankadimbahoaka.

Nidera an’Andriamanitra ny zanak’Israely afaka tamin’ny fanandevozana. Ireo apostoly koa sy i Jesoa Kristy talohan’ny niakarany tany an-danitra. Fa maninona isika no midera ? Satria nodidiany hanambara ny fiderana Azy, araka ny voasoratra ao amin’ny Isaia. Rehefa nofidiany isika dia zava-dehibe Aminy ny mitia, tsy misy kisendrasendra, tsy takatsika ny fitondrany. Tsy misy ahiahy ny fiainana fa manana ny lalany Izy, koa matokia Azy.

-HIRA « ANTSO HO ANAO »

-HIRA « LALANA HO AHY »

Te-haneho ny fahatsarany amin’ny alalantsika Andriamanitra. Raiso ny Fitiavany ! Tsara sady mpanao ny tsara Izy. Nahoana i Jesoa Kristy Izay Andriamanitra, tsy mba nanana hatsaran-tarehy rehefa tonga olombelona ? Satria nomeny antsika ny hatsarany, nitafy endri-paharatsiana Izy hahatanteraka ny famonjena antsika. Rehefa mino Azy isika dia nomena hery ho tonga Zanany, dia sahy mihira sy misaotra isika. Tongava manolotena ho isan’ny STK hidera an’Andriamanitra fa izany no antom-pisiantsika eto ambonin’ny tany.

-HIRA « HATSARANAO »

-HIRA « MISAORA AN’I JEHOVAH »

Tsy nofidiany sy anehoany ny fahatsarany ihany isika, fa iraka natao hitaona ny hafa mba hino an’i Jesoa Kristy Ilay velona, nandresy ny fahafatesana. Andao hijoro vavolombelona fa izany no andrasana amintsika.

-HIRA « MPANTSAKA VAVY »

-HIRA « LEHIBE JEHOVAH »

-Sahia mijoro ho fiderana !

Ho an’Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen.

Naharitra 39 minitra ny toriteny an-kira.

VAVAKA FANGATAHAM-PITAHIANA

Ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina no nitarika ny vavaka. Nisaotra an’Andriamanitra izy noho ny Teny avy notoriana. Nivavaka izy ho an’ny Fiangonana ; ny mpitondra Fiangonana ; ny mpitory Filazantsara ; ny toby masina sy akany fitaizana. Voatonona ny Foibe FJKM (Birao, Filoha) ; ny mpiandraikitra, ny synodamparitany, ny SPAA 10, ny Birao sy ny mpandraharaha miara-miasa aminy. Tsy diso anjara tamin’ny tonombavaka ny Kristiana rehetra eto amin’ny Fitandremana ; ny zanaka ampielezana ; indrindra ny STK amin’izao fankalazana an’Andriamanitra noho ny 65 taona izao ; ny hanala fanadinana sy ireo hanao tohan-kevitra ; ny sahirana, ny marary, ny manan-manjo ; ireo manana hataka manokana, ary mba ho foana ny aretina covid 19. Nofaranana tamin’ny « Rainay izay any an-danitra » ny fangataham-pitahiana.

ASA VAVOLOMBELONA

Nizara roa ny asa vavolombelona, dia ny Sakramentan’ny Batisa sy ny fanamarihana ny ivon’ny faha 65 taonan’ny STK.

Nohirain’ny Fiangonana ny FFPM 788 : 1 “ Ry Jesoa Sakaizan’ny zaza” mandritra ny fiakaran’ny ray aman-dreny sy ny zaza Rakotosalama Harizo Nolan hatolotra ho amin’ny Sakramentan’ny Batisa teo amin’ny alitara.

Nitohy tamin’ny fanamarihana ny ivon’ny faha-65 taonan’ny STK ny fotoana. Nandray fitenenana ny Filoha amperinasa Harentsoa Rova. Natombony tamin’ny Teny faneva izany. Notohizany tamin’ny fanazavana ny asa sy tanjona, ny fomba fiasa sy rafitra. Misy sokajin’asa efatra ao : aim-panahy, hira sy mozika, fanomezam-pahasoavana ary fanatanjahantena. Tsangambato mandritra ny fankalazana ny famoahana rakikira voalohany, hahitana hira noforonin’ny mpikambana sy ny fanamiana vaovao hoentin-mihira. Nanao hafatra sy fanentanana ho an’ny tanora koa izy.

Nasaina nitsangana teny amin’ny toerany ny mpikambana. Nisy fitondrana amim-bavaka ho fitokanana ny fanamiana. Nandritra ny fanolorana amin’ny fomban’ny Fiangonana ny ekipa “ basketball ” sy fanolorana “maillots” dia teo amin’ny alitara ny tanora lahy mpilalao naneho santionana “ maillot ” fotsy sy volomboasary. Nentina amim-bavaka izy ireo, sady mbola hiatrika lalao. Nisy feon-javamaneno fohy narahin’ny hira faneva.

Rehefa izay, dia notononin’ny Fiangonana teo am-pitsanganana ny fanekem-pinoana nikeanina (laharana faharoa). Nitohy tamin’ny rakitra sy fanononana voady ny fotoana.

FANATI-PISAORANA

Ralaindimby Haja, Biraom-piangonana, no namaky ny hetahetan’ny Fiangonana. Ny Salamo 37 : 5-6 no novakiany hoe : “ Ankino amin’i Jehovah ny lalanao, ary matokia Azy, fa hataony tanteraka. Ary hampiseho ny fahamarinanao tahaka ny mazava Izy, ary ny rariny ho anao tahaka ny mitataovovonana”.

Tao ireo nisaotra sy nangata-bavaka, nanolotra fahafolon-karena; olona any ampita mangataka vavaka noho ny homamiadan’ny nono mianjady aminy; ireo afa-panadinana sy nisondrotra kilasy. Ny hira nangatahin’izy ireo sy nataon’ny Fiangonana nandritra ny fanantazana rakitra dia FF 14 : 3 “Jesoa apetraka Aminao”, “ Misaotra Anao izahay ”.

Ny hira FFPM 445 : 3 “Jesoa mora fo indrindra” no noredonina ho fanolorana ny rakitra.

FAMARANANA NY FOTOANA

Notononina ny tondrozotra 2022 hoe : “ Mifankatiava araka ny fifankatiavan’ny mpirahalahy, mitariha lalana amin’ny fifanomezam-boninahitra, araka ny olom-boafidin’ Andriamanitra sady masina no malala… Samia misikina fanetren-tena ianareo ka mifanompoa ; fa Andriamanitra manohitra ny miavonavona, fa manome fahasoavana ho an’ny manetry tena. ” araka ny Romana 12 : 10 ; Kolosiana 3 : 12b ; Petera voalohany 5 : 5b.

Nisy vavaka ho an’ireo nanao raki-pisaorana sy nangata-bavaka. Natolotra ny Tsodrano. Nohiraina ny FF 26 : 1-3 “Jesosy reharehako”.

Natao ny vavaka mangina, notononina ny Trinite.

Nifarana tamin’ny 11 ora sy 54 minitra ny fotoana. Niisa

Ralaindimby Haja, Biraom-piangonana, no namaky ny hetahetan’ny Fiangonana. Ny Salamo 37 : 5-6 no novakiany hoe : “ Ankino amin’i Jehovah ny lalanao, ary matokia Azy, fa hataony tanteraka. Ary hampiseho ny fahamarinanao tahaka ny mazava Izy, ary ny rariny ho anao tahaka ny mitataovovonana”.

Tao ireo nisaotra sy nangata-bavaka, nanolotra fahafolon-karena; olona any ampita mangataka vavaka noho ny homamiadan’ny nono mianjady aminy; ireo afa-panadinana sy nisondrotra kilasy. Ny hira nangatahin’izy ireo sy nataon’ny Fiangonana nandritra ny fanantazana rakitra dia FF 14 : 3 “Jesoa apetraka Aminao”, “ Misaotra Anao izahay ”.

Ny hira FFPM 445 : 3 “Jesoa mora fo indrindra” no noredonina ho fanolorana ny rakitra.

492 ny mpiangona androany.

Nisy asa sy fampaherezana taorian’ny fotoam-bavaka.

NY TOMPON’ANJARA

Nitendry : Randriambeloson Sitraka Fabrice sy ny STK

Fafana : Rakotonarivo Vatsy

Nikirakira fanamafisam-peo : Rabemananoro Jonathan

Naka sary : Rakotoarisoa Falimandimby

Nandray an-tsoratra : Ralaiarimanana Narindra

Alahady 03 jolay 2022

ALAHADY FAHA 03 JOLAY 2022

IORENANA AMIN’NY FINOANA NY FANOMPOANA

Alahady fahatelo manaraka ny Trinite

Alahady nandraisana ireo katekomena Miorina andiany I

“Ary ny tanan'ny Apostoly no nanaovana famantarana sy fahagagana maro teo amin'ny vahoaka...” Asan’ny Apostoly 5:12-16

Ny Tompo Andriamanintsika dia Andriamanitra tia sy be fahasoavana ka izany no isaorantsika sy hiderantsika Azy. Raha mandia izao volana jolay izao isika, Izy no nitantana tamin’ny tana-maheriny koa ankalazaina ny Anarany Masina.
Lohahevitra fitaizam-panahy vaovao: “Iorenana amin’ny finoana ny fanompoana” no banjin’ny Fiangonana ao anatin’ity volana jolay  ity.
Ny Mpitandrina  Andrianaivomanana Willy Johnson, mizaran-draharaha eto amin’ny Fitandremana, no nitarika ary ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina no nitory ny Tenin’Andriamanitra.
Niara-nanatanteraka ny fandraisana ny Fanasan’ny Tompo izy ireo. 
Lehibe tokoa ny fahasoavana ho an’ny Fiangonana fa androany ihany koa no nanokanana ireo efa-mianaka hiatrika ny latabatra masina ho amin’ny fandraisana ny Fanasan’ny Tompo tao amin’ny andian’ny katekomena “Miorina”.

Ny litorjia voalohany fampiasa eto anivon’ny Fiangonan’i Jesoa Kristy eto Madagasikara no notanterahina.

FANOMBOHANA NY FANOMPOAM-PIVAVAHANA

Taorian’ny Fiarahabana apostolika dia ny Salamo faha 113 and. 1, 3 no nentina niderana sy nisaorana an’Andriamanitra : “ Haleloia. Miderà, ianareo mpanompon’ i Jehovah, Miderà ny anaran’ i Jehovah. Isaorana anie ny anaran’ i Jehovah Hatramin’ izao ka ho mandrakizay. Hatramin’ny fiposahan’ny masoandro ka hatramin’ny filentehany No hoderaina anie ny anaran’ i Jehovah.”  Amen !
Ny hira FFPM 1: 1, 2 “Andriananahary, masina indrindra no  nanombohana  ny fanompoam-pivavahana ho fiderana sy fisaorana Azy.

VAVAKA FISAORANA SY FIDERANA

“Andriamanitra Tomponay ô! Misaotra Anao izahay fa noho ny fahasoavanao dia indreto izahay velon’aina tratra ity volana jolay diavinay ity. Derainay ianao Rainay miahy ny fiainanay, mikarakara anay mandrakariva satria zanakao izahay noho ny finoana an’i Jesoa Kristy. Manatanteraka izao fanompoam-pivavahana izao izahay ankehitriny, koa mangataka ny fitarihan’ny Fanahy Masina, hahatonga anay hiorina amin’ny finoana amin’ny fanompoana tanterahinay. Raiso ho hanitra ankasitrahanao izay rehetra ataonay; ny hira fiderana na ny vavaka asandratray, ny Teninao izay horenesinay, ary ny fiombonana latabatra Aminao, miaraka amin’ireo mpanomponao izay hatokana ho Mpandray ny Fanasan’ny Tompo androany. Amin’ny Anaranao Jesoa Kristy no anaovanay izany vavaka izany, misaotra Ray ô! Amen!”

FANAMBARANA NY SITRAPON’ANDRIAMANITRA

Hoy ny Tompo : Inona moa no soa azo, ry rahalahiko, raha misy milaza fa manam-pinoana izy, nefa tsy manana asa? Ny finoana va mahavonjy azy? Raha misy rahalahy na anabavy tsy manan-kitafy sady tsy manan-kohanina isan’andro, ka misy aminareo manao aminy hoe: Mandehana amin’ny fiadanana, mamindroa, mivokisa, kanefa tsy omenareo azy tsinona izay tandrifiny ho an’ny tenany, inona moa no soa azo amin’ izany? Ary mba toy izany koa ny finoana, raha tsy misy asa, dia maty mihitsy.” Amen . Jakoba 2: 14-17
Noredonina ny hira FFPM 203 and.1 “Ry Rainay be fitia”  ary nanatanteraka ny vavaka fifonana ny Fiangonana

VAVAKA FIAIKEN-KELOKA

Eo anatrehan’ny Sitrapon’Andriamanitra dia tsy nahatanteraka isika ka andeha hifona sy hibebaka amin’izao vavaka izao : “Tompo ô! Manoloana ny sitraponao izay nambara taminay, dia mahatsiaro fa tsy tanteraka izahay. Nampahafantatra anay Ianao fa foana ny finoana tsy misy asa. Matetika anefa izahay no misalasala, mametra-panontaniana Aminao Andriamanitra, manamafy ny fonay, tsy mety mino. Ankoatra izany dia tsy marina amin’ny asa tanterahinay izahay, satria tsy vokatry ny finoana no hanaovanay ny asanao ary matetika dia maloto ny fonay, koa indreto izahay manatona Anao amim-panetren-tena, mamindrà fo aminay. Diovy amin’ny ranao izahay Jesoa Kristy mba ho afa-keloka sy ho afa-pahotana , ary ny Fanahinao Masina no aoka hitarika anay, handehananay miaraka amin’ny Fanahy tokoa. Mino izahay Tompo, fa mihaino anay Ianao noho ny rà nalatsakao teo amin’ny Hazofijaliana, fa amin’ny Anaranao Jesoa no anaovanay izany vavaka fifonana izany. Misaotra Ray ô! Amen!”
Ny hira FFPM 417 : 1 “Nandao Anao ela aho Raiko o!” no natao ho fifonana sy fibebahana amin’ny Tompo.

FAMELAN-KELOKA

Izao no Teny famelan-keloka noraisin’ny Fiangonana : “Ny lalan’ i Jehovah rehetra dia famindram-po sy fahamarinana amin’ izay mitandrina ny fanekeny sy ny teni-vavolombelony; dia ianareo izay tsy firenena akory fahiny, fa ankehitriny efa olon’Andriamanitra; izay tsy namindrana fo, fa ankehitriny efa namindrana fo “.  Amen! Salamo : 25 : 10 ; I Petera 2 : 10.
Taorian’ny fandraisana ny famelan-keloka dia natao ny hira FF 13 “ Mihirà fihiram-baovao” ary rehefa izany dia nambaran’ny Fiangonana, ny Fanekem-pinoana apostolika.

FOTOANA HO AN’NY ANKIZY SY NY TANORA

Randriamiarana Lalao, mpampianatra ao amin’ny Kilasy faha 2, no nanatanteraka izany.

Ny  Jaona 21:19d  no nanompanany ny hafatra  : “ Manaraha Ahy”.

Ny hoe: “Manaraha Ahy” dia teny mandidy nataon’i Jesoa tamin’ny mpianany. Taorian’ny nitsanganan’i Jesoa Kristy tamin’ny maty no nisehoan’ny tantara eto raha niondrana an-tsambokely ry Petera andeha hanarato.

Ny tantaran-dRandria sy Ikoto, zanany, izay mpanjono an-dranomasina no nentina tamin’izany. Rehefa nangataka tamin’ny Tompo i Koto hoe “Jesoa ô! mba hiteneno tahaka ny mpianatrao izay hoe “Manaraha Ahy”, fa izahay dia mpanjono tahaka an’i Petera ihany koa”, dia nahazo trondro betsaka taorian’ny vavaka nataony.

Faly ny mpianakavy ary nitombo tamin’ny finoana ny Tompo izy ireo.
Ny hafatra ho antsika dia aoka isika hitaona ny namantsika ho ao amin’i Jesoa na dia mbola zaza sy tanora aza isika.
Taorian’izany hafatra izany dia nisy ny vavaka ho fangatahana mba hitomboana mandrakariva amin’ny finoana ary rehefa izany dia nohiraina ny FFPM 788 and.1 “ Ry Jesoa Sakaizan’ny zaza”.

ASAN’NY FIANGONANA

Rakotomanana Andrimbazotiana, Biraom-Piangonana, no nanatanteraka izany. Ny Jakoba 2:18 no nentiny  niarahaba ny mpianakavin’ny finoana sy nanombohana ny fanambarana ny asan’ny Fiangonana. 
Avy any ivelany:

 • Talata 5 jolay amin’ny 12 ora  ao amin’ny Faculté de théologie, Ambatonakanga, fanohanan-kevitra hotanterahin’ny Mpitandrina  Andrianaivomanana Willy Johnson hahazahoana ny Maîtrise en Théologie.
 • Sabotsy 9 jolay: Fankalazana an’Andriamanitra noho ny faha 185 nandefonana an-dRasalama maritiora, amin’ny 1.30 ora ao amin’ny PLAZA Ampefiloha. Hisy ny sarimihetsika tontosain’ny Foibe Arsiva sy Tranom-bakoka FJKM
 • Alahady 10 jolay: Rindrankira ara-pilazantsara ataon’ny AMPIFITA, ho fiaraha-mientana amin’ireo Mpitandrina misotro ronono sy ny vady navelan’ny Mpitandrina nodimandry, amin’ny 2ora ao amin’ny FJKM Isotry Fitiavana.
 • 25 hatramin’ny 29 jolay: Fampiofanana misionera hitory amin’ny ankizy sy ny tanora, hiantsoana ny Mpitandrina, ny Fiangonana, ny tompon’andraikitra mahakasika ny seha-pitaizana tanora sy ankizy ny amin’ny 12ora hatramin’ny 2 ora, ao amin’ny FJKM Isotry Fitiavana ho an’ny Misionera mitory amin’ny tanora; any amin’ny FJKM Andrainarivo fahasoavana kosa ny ho an’ny ankizy madinika.

Eto an-toerana:

 • Mandritra ity herinandro ity ny herinandrom-bokatry ny Sampana STK.
 • Sabotsy 9 jolay: Fivoriambe faharoan’ny Gazety Tafa sy ny Tranokala amin’ny 9 ora maraina ao amin’ny Akany Rainimamonjy, 
 • Sabotsy 9 jolay: Didim-poitra faobe manomboka amin’ny 5 ora maraina, hotanterahina eto amin’ny tananan’ny Fiangonana miaraka amin’ny Sampana VFL.
 • Sabotsy 16 jolay: Hetsika vaksiny Covid ny maraina, eto amin’ny tananan’ny Fiangonana.

TENIN’NY MPITANDRINA

Nisaotra an’Andriamanitra izy noho ny famindram-pony ka afaka miombona amin’izao fanompoam-pivavahana izao ny Fiangonana.

  • Nampahatsiahiviny fa misy ireo izay hatokana ho amin’ny fanatonana ny latabatra masina.
  • Mifarana androany ny fanononana mahakasika ny vokadehibe. Tsy manakana ny fanatanterahan’ny Fiangonana izay mbola adidy tiany hotontosaina anefa izany.
  • Nisaotra ny komity nanatanteraka ny Seho gasigasy.
 • Aoka isika hitrotro amim-bavaka ny zanatsika hanala fanadinana.

FIARAHABANA IREO TERAKA VOLANA JONA

 Niisa 68 mianaka izy ireo no tonga nanatanteraka ny raki-pisaorana teo amin’ny alitara masina.

Niarahaba ireo nahatratra ny tsingerinandro nahaterahany ny Mpitandrina. Ny Soratra Masina nentina niarahaba azy ireo dia araka izay hita ao amin’ny Deoteronomia 2 : 7a : “Fa Jehovah Andriamanitrao efa nitahy anao tamin’ izay rehetra nataon’ny tananao.” Nanatanteraka vavaka ho azy ireo ny Fiangonana ary rehefa izany dia  nanao ny rakitra teny amin’ny alitara, izy ireo.

VOADY SY RAKI-PISAORANA

Ny Biraom-Piangonana, Haja Ralaindimby, no namaky izany.

Ireto no hira nangatahan’ny Mpianakavin’ny Finoana izay nanatanteraka ny Voady sy raki-pisaorana : Hiran’ny  STAF “Ray ô ity”;  FF12 : 1; FFPM 627 : 1 ; FFPM 481 : 1 ; FFPM 617 : 1 ; FFPM 515 :1 ; FF 32:2.

Tao ny nisaotra ny Tompo noho ny Firaisana latabatra Aminy.

Tao ny nisaotra ny Tompo noho ny tsingerinandro nahaterahany.

Tao ireo nisaotra ny Tompo noho ny fahafahana fanadinana , nisy ny nahavita indray ny dingana teo amin’ny fianarana ary tao ny  nangata-bavaka ihany koa noho ny tsy fahasalaman’ny zanany.

Tao ny nangata-bavaka  fa hanala fanadinana.

Ny hira 275 : 1 “Raisonao ry Tomposoa” no natao ho Fanolorana ny Rakitra.

FANKALAZANA NY SORATRA MASINA

Mialoha ny vavaka ho an’ny Sotratra Masina dia mbola nohiraina ny hira FFPM 150: 1, 2 : “He! Tsara ny fonenanao”.

Ny Diakona Randrianandrasana Mamisoa Haja no nitari-bavaka ary Randrianandrasana Norosoa kosa no namaky ny perikopa manontolo. Ny Testamenta Taloha dia araka izay hita ao amin’ny 2 Mpanjaka  6 : 1 – 7. Ny Testamenta Vaovao dia araka izay hita ao amin’ny Matio 17: 14 – 20 sy ny Asa. 5 : 12 – 16.

Mialoha ny nirosoana tamin’ny hafatra sy ny toriteny dia nohirain’ny Fiangonana ny FFPM 243 and. 1,2,3 “Mivory eto Izahay”.

TORITENY

Ny Teny araka ny Asan’ny Apostoly 5 : 12 – 16 no nanompanana ny hafatra nentin’ny Mpitandrina ho an’ny Fiangonana, amin’izao lohahevitra fitaizam-panahy vaovao, izay manao hoe : “Iorenan’ny Finoana ny Fanompoana” izao.

Ny zava-misy eto dia izay nitranga tamin’ny niorenan’ny Fiangonana voalohany, ka niasan’ireo Apostoly, rehefa niakatra tany an-danitra i Jesoa ary efa tonga ihany koa ny andro Pentekosta izay nilatsahan’ny Fanahy Masina. Tao anatin’ny fotoana nampihorohoro ny Fiangonana ihany koa anefa, satria raha nahita ny nanjo an’i Ananiasy sy Safira ny Fiangonana, dia raiki-tahotra.

Nandroso ihany anefa ny Fiangonana sy ny asa fitoriana, ary ny Tompo dia nomba ny olony tokoa teo amin’ny asa fanompoana.

1-Ny tanan’ny mpanompon’Andriamanitra mahavita zavatra lehibe 

Ny apostoly Petera no resahina eto. Petera izay azo lazaina fa tsy dia nandia fianarana firy kanefa nofidiana hanao ny asa fanompoana ka ambara eto fa ny tànany no nampiasain’Andriamanitra hanehoana asa lehibe.

Teo amin’izany asa fanompoana notanterahin’i Petera izany dia hita fa  miaraka amin’ny  fahefana izay nomen’ny Tompo azy izany izy.

Ny hoe tamin’ny tanany no nanehoana famantarana dia maneho asa mesianika izany. Ny famantarana dia maneho ny andron’ny Mesia, manambara ny fahatongavan’ny fanjakan’Andriamanitra ety an-tany. 

Isika rehetra izao dia tokony ho mpanompon’Andriamanitra manao ny asa fanompoana avokoa fa indrindra isika rehetra izay vita Batisa, fa efa manana ny Fanahin’Andriamanitra miasa ao anatintsika.

Ataovy ho zava-dehibe eo amintsika izany, hahatonga antsika hiorina tsara amin’ny finoana  ka hatanjaka mandrakariva.

2-Ny aloky ny mpanompon’Andriamanitra dia manasitrana aretina samihafa

Na zavatra izay tsy mifandray mivantana amin’ny mpanompon’Andriamanitra aza, dia manjary misy fiantraikany amin’ny olona ka manasitrana azy. Izay rehetra eny amin’ny mpanompon’Andriamanitra dia iasan’Andriamanitra hanehoany fitahiana ho fampandrosoana ny Fiangonana ary hanehoana fahagagana sy famantarana ho an’izay manodidina ka mahita sy mandre ny asa fanompoan’ny mpanompon’Andriamanitra.

Aoka ary isika hatoky mandrakariva mba hahavitantsika tsara ny asan’Andriamanitra.

Asehoy fa mpanompon’Andriamanitra manam-pinoana ianao ary manatanteraka ny fanompoana.

Rehefa manatanteraka ny asan’ny Tompo isika ary manana finoana sy mitazona tsara ilay fahefana nomen’ny Tompo, dia ny herin’ny Fanahy masina no manatontosa , manorina ny finoana, mampatanjaka sy mahalehibe ny hery  hanatanterahana ny asan’Andriamanitra, na izay tsy haintsika aza, dia tonga tanteraka ireny, fa ny zavatra rehetra dia hain’ny mino.

Izay no atao faneva rehefa manao ny asan’Andriamanitra isika : “ Tompo ô! Ny zavatra rehetra dia hain’ny mino, koa na dia tsy haiko aza ity dia hotanterahiko satria maniraka ahy Ianao.”

Raha izany no tanteraka dia mandroso haingana ny fanjakan’Andriamanitra ary ho avy tsy ho ela ny Tompo, satria manafaingana ny fiavian’ny Tompo ny fivelaran’ny fanjakan’Andriamanitra haingana ary ny fandrosoan’ny fitoriana ny Filazantsara amin’ny olombelona rehetra , dia ho avy  ny Tompo ka hitsena azy amin’ny voninahitra isika, satria ny finoantsika izay tafaorina tsara ao anatintsika , hanompoantsika Azy dia nataon’Andriamanitra hahefantsika zava-mahagaga sy famantarana fa efa tonga ny fanjakany ary hotanteraka izany rehefa tonga amin-kery sy voninahitra ny Tompo.

Ho an’Andriamanitra irery ny voninahitra.

ASA VAVOLOMBELONA

Fanokanana ireo Mpandray ny Fanasan’ny TOMPO vaovao

Ireto ny anaran’ireo Katekomena Miorina izay noraisina ho Mpandray ny Fanasan’ny Tompo androany:

 • Ravololomalala Perline
 • Andriantsoa Safidy Tojonirina Nantenaina
 • Rakotoharisoa Vaniala
 • Rarivoson Hezekia

FAMARANANA NY FOTOANA

Mialoha ny vavaka fangatahana dia nanatanteraka ny anjara hirany ny Hasin’ny Famonjena: “Aoreno ny finoako” , hira noforonin’i  Rakotoarivony Noel.

Rehefa izany dia natao ny hira FFPM 627 :1, 2Vimbino tsara izahay” mialoha ny namakiana ny Tondrozotra.

Rehefa izany dia natolotra ny Tsodrano ary nofaranana tamin’ny hira FFPM 625 and 1. “Mpamonjy soa malala o!” ny fanompoam-pivavahana, mialoha ny nanohizana azy tamin’ny fiatrehan’ny Fiangonana ny Fandraisana ny Fanasan’ny Tompo.

Niisa 709 ny mpianakavin’ny Finoana tonga nanatrika ny fanompoana masina androany.

IREO TOMPON’ANJARA

Fafana:  Razafimaharo Kanto. 

Fanamafisam-peo: Rabemananoro Jonathan. 

Sary: Randriamahefa Tinarivony 

Zava-maneno: SMZM sy Rabiazamaholy Mahery 

Nandray an-tsoratra: Rabako Tovohery