Alahady 24 Aprily 2022

ALAHADY 24 APRILY 2022
“MANDRESY NY FAHAFATESANA NY TOMPO”
Alahady fahaefatra
Alahady I manaraka ny Paska

Ivom-bokatra sady ivon’ny fankalazana an’Andriamanitra noho ny faha 65 taonan’ny

Sampana Tanora Kristiana Zokiny (STK Zo)

« mba ho tanteraka ny olon’Andriamanitra, ho vonona tsara ho amin’ny asa tsara rehetra.«  2 Timoty 3:17

Alahady miavaka ity alahady ity satria ivom-bokatra ary koa fankalazan’ny Sampana Tanora Kristiana Zokiny an’Andriamanitra noho ny taon-jobily. Nahatratra 65 taona ny STK Zo. Ny Teny Faneva amin’izany dia noraisiny tao amin’ny 2 Timoty 3:17 « mba ho tanteraka ny olon’Andriamanitra, ho vonona tsara ho amin’ny asa tsara rehetra.« 

Alahady volalohany manaraka ny Paska sady koa alahady farany amin’ny volana aprily, mamarana ny fibanjinana ny lohahevitra eto amin’ny sahan’ny FJKM, hoe : “Mandresy ny fahafatesana ny Tompo.”, ary alahady nitondrana amim-bavaka ny Asa TOPAZA.

Razafindramboa Vololoniaina, Filohan’ny Sampana Tanora Kristiana Zokiny, no nitarika ny fotoana ary ny Mpitandrina misotro ronono, Rabehatonona James, Filoha maharitra tao amin’ny Fifohazana Foibe, no nitory ny Tenin’Andriamanitra.

Ny litorjia fahatelo no narahina.

Nisy ny fivoriana ankatoky ny Fandraisana ny Fanasan’ny Tompo taorian’ ny fanompoam-pivavahana. Azonao henoina ato ny hafatra.

FISAORANA SY FIDERANA

Feon-javamaneno teo am-pidirana, ary rehefa vita ny Fiarahabana Apostolika dia novakian’ny Fiangonana teo am-pitsanganana ny Salamo 96 :7-13, ho fiderana an’Andriamanitra.

Rehefa izany dia nasandratra ho fiderana ny hira FFPM 171 : 1 – 3Jeso Mpanjaka malaza”.

 VAVAKA FISAORANA SY FIDERANA

Dera no natolotra an’Andriamanitra, fisaorana noho ny fahatanterahan’ny herinandrom-bokatra sy ny faha 65 taonan’ny Sampana Tanora Kristiana Zokiny. Nangataka ny Fanahy Masina, ny hahazo hery sy hitombo finoana.

Natao ho fanomezam-boninahitra an’Andriamanitra izao fotoana izao.

FOTOANA HO AN’NY ANKIZY SY NY TANORA

Razafindratsima Lalaina, mpampianatra ao amin’ny K1 no nitondra ny fotoana.

Ny Teny araka ny Ohabolana 1:10:  » Anaka, raha taomin’ny mpanota ianao, aza manaiky” no noraisiny nitondrany ny fampianarana.

Nivavaka izy teo am-piandohana, nametraka ny fotoana eo am-pelantanan’i Jesoa.

Tantaran’i Lita sy Soa, zaza niaraka notinaiza izy mianadahy, samy mpianatra Sekoly Alahady, mpinamana tsy mifankafoy, saingy samy hafa ny toetra. I Soa tia mianatra Sekoly Alahady sy milamina. I Lita kosa be setrasetra, tia adiady, tsy mifantoka amin’ny fianarana Sekoly Alahady. Nandeha ary niaraka nividy zavatra izy mianadahy. Diso famerim-bola ilay mpivarotra dia faly Lita, ka nandeha nitsoaka haingana niaraka tamin’ny vola. Naka vola tsy an’ny tena ka aiza haveriko, hoy Soa, fa tsy sitrapon’Andriamanitra ny maka vola tsy an’ny tena. Izany no fampianarana azon-dry zareo.

Ny hafatra : Ny zanak’Andriamanitra dia manao ny sitrapon’Andriamanitra mba tsy ho voatarika amin’ny ratsy. Mila mifantoka amin’ny fampianarana. Mila mandray an’i Jesoa marina.

Nasaina nitsangana ny fianakaviamben’ny Sekoly Alahady ary ny rehetra namerina ny Teny: “Anaka, raha taomin’ny mpanota ianao, aza manaiky”.

Taorian’izany dia natao ny hira FFPM 452:1 “Tompo ô, ovay ny foko, nofaranan’ny mpitarika tamin’ny vavaka.

FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Mialoha ny famakiana ny Soratra Masina dia niarahan’ny mpianakavin’ny finoana nohiraina ny FFPM 226 “Tompo ô, mba te hihaona”.

Ireo mpikambana ao amin’ny STK Zo no tompon’anjara nivavaka sy namaky ny Soratra Masina. Razafindramamba Andry no nanao ny vavaka mialoha ny vakiteny ary Andriambeloson Tifanny sy Rabarijaona Diamondra no namaky ny Teny voalahatra.

Ny Perikopa : Ohabolana 10:1-12 ; Jaona 20:26- 31 ; 2 Timoty 1: 6-12.

Teo am-pitsanganana no niarahan’ny Fiangonana ny FFPM 205:1-2Ny Teninao rehetra mialoha ny toriteny.

TORITENY

Niarahaba ny Fiangonana, niarahaba ny Sampana Tanora Kristiana Zokiny ny Mpitandrina Rabehatonona James. Nanao Fijoroana vavolombelona mialoha ny nitondrany ny hafatra. Misy fahagagana betsaka, hoy izy, eto amintsika FJKM nefa tsy tabatabaina. Misy ny fitsanganana amin’ny maty.

Izaho, hoy izy, tsy mba nahalala aretina izany, fa betsaka ny “accidents” efa nahazo ahy. In-dimy. Lazainy ho fanomezam-pahasoavana. Mpanoratra boky izy. 91 no isan’ny boky efa navoakany. Amin’ny alina izy no tena manoratra ka fotoana fohy dia fohy no hatoriany. Ny antoandro no matory anaty fiara, avion, sambo…

Ny loza nahazo azy farany dia nandeha nampanao “recyclage” tany Antsohihy. Tena voa mafy, tsy nantenaina ho velona intsony. Nandritra ny 8 volana tsy afaka niteny, tsy nitsangana, tsy afa-nipetraka … nefa tsy masaka ny lamosina. Nandritra izany dia nieritreritra lalina sy nanoratra : inona no mahatonga ny aretina ? no mahatonga ho tsy afaka aretina ? Nanoratra boky tantara 5 mn ho an’ny Sekoly Alahady… Nahazo valim-bavaka izy, avy tamin’ny Fiangonana, Fifohazana… Raha nivoaka ny hopitaly dia, hoy ny mpitsabo, hoe mandeha “chaise roulante” mandrakizay, nefa herinandro fotsiny taty aoriana dia afaka nandeha sy niteny. Aza mijery fahagagana atsy sy ary, hoy izy, fa ato amin’ny FJKM dia misy fahagagana.

Rehefa izay, dia noraisiny ny Teny Fanevan’ ny Tanora Zokiny, nitondrany ny hafatra.

II Tim. 3 :17: « mba ho tanteraka ny olon’Andriamanitra, ho vonona tsara ho amin’ny asa tsara rehetra.« 

Raha mba hatao toy ny hiakan’ny SAMPATI moa ?

Rehefa miantso hoe “Tanora Zokiny !”  dia ny valiny telo : “Tanora Zokiny !”  Vonona ! ; “Tanora Zokiny !”  Tanteraka ! ; “Tanora Zokiny !”  Miasa tsara !

Ny olon’Andriamanitra dia tanteraka, vonona sy miasa tsara.

Fiainantsika amin’ny fotoana rehetra izany Teny izany, amin’ny Asa fanompoana tanterahintsika.

 

 • Tanteraka tsara

Tanteraka : io no antsoin’ny teolojianina hoe “radicalité de l’Evangile”. Tsy maintsy tanteraka ianao. Izany no antom-pahavelomantsika: ny hanao ny olona ho tanteraka.

 • “Mission” ny Fiangonana.

Rehefa te ho tanteraka ianao na hahatonga olona ho tanteraka dia ataovy izay hampihaonana azy amin’i Kristy. Izany no manamboatra ny fiainantsika iray manontolo. Izay hahatonga ny olona ho amin’ny fibebahana.

Ny fibebahana dia hoe :

-Miova Andriamanitra no dikany. Manaiky ilay Andriamanitra velona;

-Manitsy ny filàna eo amin’ny fiainana satria nomen’Andriamanitra Fanahy mahery ianao hanitsy ilay filàna ao aminao;

-Manao an’i Jesoa Kristy ho ambony indrindra (priorité) eo amin’ny fiainana;

-Manongotra ny tsy izy ary mamboly ny vaovao (ny asan’ny Fanahy, ny sitrapon’Andriamanitra, soatoavina tovozina amin’ny Tenin’i Jesoa Kristy).

 • Vonona tsara (prévoyant)

Vonona na inona na inona trangan-javatra dia zakanao, tantinao.

Ahoana  no hahatonga ny olona ho vonona tsara, manana antoka (assurance), manana fahatoniana (paix) ?

Ambolena ny fahavononana hiatrika ny zavatra rehetra. Izay fahavononana izay no takian’Andriamanitra. Ety an-tany no hahitanareo fahoriana, hoy Jesoa. Ary mbola misy zavatra tsy ampoizina eto, fa avelao hitranga izay hitranga, avelao ho avy izay ho avy. Ny fanananao fiombonam-piainana amin’i Jesoa no hananao fahavononana ary io no hanananao fahatoniana sy filaminana.

 • Miasa tsara

Fotokevitry ny protestanta “réformé” dia hoe : Miasa tsara, miasa mafy. Mikendry ny voninahitr’Andriamanitra, miasa ho an’Andriamanitra.

Ny Teny ao amin’ny Apokalypsy izay fampiasa indrindra rehefa misy manjo dia hoe “Sambatra ny maty, dia izay maty ao amin’ny Tompo hatramin’izao, fa hitsahatra amin’izay nisasarany izy ; fa ny asany manaraka azy. Misy vokany andrasan’Andriamanitra aminao.

Ny finoana tsy misy tantarany, fa ny asa misy.

Ry Tanora Zokiny ! Misaotra an’Andriamanitra noho ny asan’ny Fanahy. Nanomezanareo ny Fiangonana ho fijoroana vavolombelona ity Teny Faneva ity.

Ry Tanora Zokiny ! Tanteraka tsara, vonona tsara, miasa tsara

Isika rehetra, satria olon’Andriamanitra isika, ny asantsika dia ny hitaona ny olona  ho amin’ny fahatanterahana, hitaona ny olona  ho amin’ny fahavononana, hitaona ny olona handray andraikitra hiasa tsara. Amin’izany rehetra izany ho faly aminao ny Tompo ary hiteny aminao izy hoe: “ry mpanompo tsara sady mahatoky ; nahatoky tamin’ny kely ianao, dia hotendreko ho mpanapaka ny be ; midìra amin’ny fifalian’ny tomponao.”

Ho an’Andriamanitra ny voninahitra. Amen.

VAVAKA SETRIN’NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Feon-javamaneno fohy taorian’ny toriteny ary nanao ny vavaka fifonana ny mpitarika. Nifona satria tsy nanatanteraka ny sitrapon’Andriamanitra. Menatra satria ny fahendren’ny maha olona no nentina nanaovana ny Asa. Misaotra anefa fa mamela hibebaka ny Tompo. Ny ran’i Jesoa no hanadio ary hanome ny fanahin’ny fahendrena. Mangataka mba ho olona vonona hanao ny Asa tsara rehetra.

Taorian’ny vavaka dia natao ny hira FFPM 445 : 3 :Jesoa mora fo indrindraary rehefa izany dia natolotra ny Teny famelankeloka.

TENY FAMELANKELOKA

Izao no Teny famelankeloka avy amin’ny Tompo, noraisin’ny Fiangonana:

Jeremia 31 :3: Fitiavana mandrakizay no nitiavako anao, koa izany no nampaharetako famindram-po ho anao.

Zakaria 3 :4:  Indro, efa nesoriko ny helokao, ary hampiakanjoiko akanjo fihaingoana ianao.

II Korintiana 5:21: Izay tsy nahalala ota dia efa nataony ota hamonjy antsika, mba ho tonga fahamarinan’Andriamanitra ao Aminy kosa isika.

Natao ny hira FFPM 547:1 Ry Jesoa Masoandronay.”

Nanambara ny finoany tamin’ny fanononana ny Fanekempinoana faha 4 ny Fiangonana.

Nipetraka nanao vavaka mangina tao anaty feo-javamaneno.

TATITR’ASA

Rahajanirina Michelle, Mpitantsoratry ny STKZo, no nanatanteraka izany.

Nisaotra ny Tompo izy noho ny faha 65 taonan’ny STK Zo sy ny herinandrom-bokatra.

Nanao tsiahy fohy mahakasika ny 65 taona.

Ny Teny Fanevan’ny Sampana hatramin’izay ka hatramin’izao dia ny Romana 12:11Mazotoa, fa aza malaina, ary aoka hafana fo amin’ny fanompoana ny Tompo”.

Nanao ny tatitry ny Asa aprily 2021 hatramin’ny aprily 2022.

Nanentana ny hidiran’ny mpikambana vaovao.

Rehefa vita ny tatitra dia nitsangana nanao ny hira «Andriamanitra ! He mahagaga»

 ny mpikambana rehetra.

Any ivelany

–          01 mey : Rindin-kira ao amin’ny FJKM Andrainarivo Fahasoavana, manomboka amin’ny 2ora 30, ho famaranana ny faha 45 taona naha mpamorokira an’Atoa RAKOTONIRINA Jean de Dieu. Ny RINDRAMPEO ( Hosana Ambohijatovo , Kerobima Ankatso , KT Ambatovinaky, Ny Koraita Manarintsoa ary ny Ampifitia Isotry Fitiavana ) no hanatanteraka izany.

–          07 mey : vavaka ho an’ny firenena noho ny faha 40 taona ny SAFIF Foibe. Tontolo andro ao Antsonjobe .

–          TPM Ambatonankanga : Mangataka tolotanana ireo mpiomana ho mpitandrina taona faha V andiany  SAHY ho fanampiana azy ireo amin’ny famoahana ho mpitandrina amin’ny volana Jolay . Misy ny valopy fandraisana anjara amin’izany azo raisina ao amin’ny biraon’ny Fiangonana

Eto an-toerana

–          Toa ny mahazatra ny fotoanan’ny Sampana mandritry ny herinandro

–          Nivahiny teto amintsika ny FJKM Iombivato ary nivarotra mangahazo au caramel anaty “barquette” ho fanampiana azy ireo amin’ny ezaka adidy

–          30 aprily : hetsika “tontolo andro kolontsaina sy fialamboly”  eny amin’ny Kolejy Pault Minault Androhibe, karakarain’ny Komity faha 20 taona naha talen’ny trano famoaham-boky ANTSO an’Atoa Ramahaleo Zo.

Hafatry ny Mpitandrina

Nisaotra an’Andriamanitra noho ity fotoana ity.

Nisaotra ny Birao sy ny komity 65 taona ary nitsodrano azy ireo.

Nisaotra ny Mpitandrina misotro ronono, Rabehatonona James, izay Filoha maharitra tao amin’ny Fifohazana Foibe.

RAKITRA SY FANOMEZANA

Ny Biraom-piangonana Razafindrabe John Bam no namaky ireo voady sy raki-pisaorana.

Ny hiran’ny RFF “ Ianao no heriko” ; HAFA “ Entre tes mains” ; ny hira FF39:2 ; FF 3:1 sy ny Antema 16 no nangatahin’ireo  nanao voady sy raki-pisaorana.

Ny hira FFPM 275:1 Raisonao, ry Tompo soa no notanterahina ho fanolorana ny rakitra.

ASA VAVOLOMBELONA

Natao ny hira FF 39:2 “Faniriako”.

Ny Asa Vavolombelona notanterahin’ny Fiangonana dia ny sakramentan’ny Batisa ho an’ny zaza Ratiarison Isaia Joris Edgar.

Nanatanteraka ny anjara ny Rindra Fanatanjahantena sy Fialamboly (RFF), tamin’ny alalan’ny hira: “Holy, Holy, Holy”.

 VAVAKA FANGATAHANA

Nisaotra an’Andriamanitra nanome ny finoana fa mandresy ny fahafatesana.

Nisaotra noho ny ivom-bokatry ny STK Zo sy ny fankalazana an’ Andriamanitra noho ny faha 65 taonan’ny Sampana.

Nisaotra satria nahazo hafatra lehibe sy iraka ho tanteraka sy vonona ka hiasa tsara. Nivavaka ho an’ny Fiangonana, Mpitondra Fiangonana, mpitory Filazantsara, toby masina, akany fitaizana. Nahatsiaro koa ny foibe FJKM, nitondra tamim-bavaka ny Synodamparitany rehetra. Nametraka eo am-pelantanan’ny Tompo ny zanaka am-pielezana eto an-toerana sy any ivelany. Nivavaka ho an’ny akany Topaza sy Tangaina. Nivavaka koa ho an’ny mpanompon’Andriamanitra nitondra ny hafatra sy ny ankohonany, nametraka azy eo am-pelantanan’ny Ray, mbola hahasoratra boky. Andriamanitra hitahy ny Birao sy komity ary ny mpanohana ny STKZo, hitari-dalana Izy Tompo mba ho Sampana mijoro. Mivavaka ho an’ireo SSAA ao anaty fankalazana sy ny fisotroandrononon’ny Mpitandrina. Mivavaka koa ho an’ny fiombonan’ny kristiana eto, miomana ho an’ny vokadehibe. Nahatsiaro ireo sahirana, ny tsy salama, ny mana-manjo, ny tratran’ny tsy fidiny ka voafonja, ny traboina tsy manan-kialofana, ny tratran’ny kere; izay tsy takatry ny vavaka hotsinjovina ary koa ireo manana hataka manokana. Nitondra tamim-bavaka manokana ireo nanao voady sy raki-pisaorana. Nofaranan’ny Mpitandrina tamin’ny vavaka nampianarin’ny Tompo izany.

FAMARANANA NY FOTOANA

Natao ny hira FFPM 146:1 “Anao ny dera, ry Zanaky ny Ray,

Notononina ny Tondrozotra 2022 .

Natolotra ny tsodrano

ary ny Antema 16 no hira farany ary nipetraka ny Fiangonana nanao vavaka mangina ao am-po.

Ho an’Andriamanitra irery ihany ny voninahitra.

“Amin’ny anaran’ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina.”

Amen.

IREO  TOMPON’ANJARA

Nitendry orga : Irimanana Eninkaja, Rabiazamaholy Mahery

Nikirakira fafana : Rakotonarivo Vatsy

Nikirakira fanamafisam-peo : Ramahery Yves

Naka sary : Ramahery Hasina

Nandray an-tsoratra : Rajaofetra Voahangy

 

Alahady 17 Aprily 2022

ALAHADY 17 APRILY 2022 “MANDRESY NY FAHAFATESANA NY TOMPO” ALAHADIN’NY PASKA

 » Fa isaorana anie Andriamanitra, Izay manome antsika ny fandresena amin’ny alalan’i Jesoa Kristy Tompontsika » IKorintiana 15:57-58

Fotoan-dehibe nankalazan’ny Mpino Kristiana ny Fandresen’ny Tompo androany alahady 17 aprily 2022. Ny lohahevitra banjinina sy mbola ifampitaizana eto amin’ny sahan’ny FJKM di any hoe “ Mandresy ny fahafatesana ny Tompo ”.

Andrianaivomanana Willy Johnson, Mpitandrina miana-draharaha, no nitarika ny fotoana. Ramatoa Raharijaona Bodo no nitari-bavaka mialoha ny vakiteny ary nanao ny vakiteny tao amin’ny Testamenta Taloha sy ny Testamenta Vaovao. Raharijaona Solofonirina, Mpitandrina, no nitondra ny hafatry ny Tompo.

Ny IKorintiana 15:57 no Tenin’Andriamanitra nangalana ny toriteny. Ny litorjia amin’ny endriny voalohany no nanatanterahina izao fanompoam-pivavahana izao. Azonao henoina ato ny hafatra.

FIDERANA AN’ANDRIAMANITRA

Taorian’ny feon-javamaneno fidirana sy ny fanolorana ary ny fiarahabana apostolika dia niroso tamin’ny fiderana sy ny fanomezam-boninahitra an’Andriamanitra ny Fiangonana.

Novakiana teo am-pitsanganana ny Salamo 96:1-6: “ Mihirà fihiram-baovao ho an’i Jehovah; Mihirà ho an’i Jehovah ry tany rehetra. Mihirà ho an’i Jehovah, misaora ny anarany. Lazao isan’andro isan’andro ny famonjeny mahafaly. Ambarao any amin’ny jentilisa ny voninahiny, Ary any amin’ny firenena rehetra ny fahagagana ataony. Fa lehibe Jehovah ka mendrika hoderaina indrindra, Sady mahatahotra fa ambonin’ny Andriamanitra rehetra. Fa ny andriamanitry ny firenena dia tsinontsinona; Fa Jehovah no nanao ny lanitra. Famirapiratana sy voninahitra no eo anatrehany; Hery sy fahatsaran-tarehy no ao amin’ny fitoerany masina.” Amen.

Noventesina ny hira FFPM 146:1-3 “Anao ny dera”.

Taorian’izay dia natao ny vavaka fisaorana noho ny nahafahan’ny mpianakavin’ny finoana nankalaza ny andro Paska 2022. Manompo Andriamanitra velona isika. Isaorana ihany koa ny Tompo noho ny nahafahana miara-miombom-bavaka satria roa taona misesy izao no tsy afaka niara-nankalaza izany andro Paska izany. Koa hira fiderana no nasandratra ary ny Firaisana latabatra amin’ny Tompo dia efa fandresena ho an’ ny mpino.

VAVAKA FIFONANA SY FAMELAN-KELOKA

 Fa izay rehetra naterak’Andriamanitra dia maharesy izao tontolo izao; ary ny fandresena izay enti-maharesy izao tontolo izao dia ny finoantsika « . IJaona 5:4

Nohiraina ny FFPM 142:4-5 “Tafatsangana tokoa”. Taorian’ny vavaka fifonana, ny hira FF 20 “Jeso Fitiavana” no noredonina ary narahan’ny Teny famelan-keloka izay nataon’ny mpitarika.

Fa Izy nanendry ahy tamin’ny tanany ankavanana ka nanao hoe: Aza matahotra, Izaho no Voalohany sy Farany. Dia Ilay velona, efa maty Aho, nefa, indro, velona mandrakarizay mandrakizay sady manana ny fanalahidin’ny fahafatesana sy ny fiainan-tsy hita”. Apokalypsy 1:17b-18.

Natao ny hira FFPM 141:1 Efa velona tokoa”, ary niarahana nanonona ny fanekem-pinoana laharana fahatelo. Nisy feon-javamaneno fohy tao anaty vavaka mangina.

FOTOANA HO AN’NY ANKIZY SY NY TANORA

Nohiraina ny FFPM 758:1: “ Tsarovy e! rankizy ” mialoha ny nitondran’ny mpampianatra K7 Raverombolamanana, ny hafatra fohy ho azy ireo. Ny andinin-tSoratra Masina ao amin’ny Ohabolana 22:6: “ Zaro amin’ny làlana tokony alehany ny zaza, ka rehefa antitra aza izy, dia tsy hiala amin’izany. ” no nangalana ny hafatra fohy.

Hafatra nampitaina:

–        Izao taonanareo izao rankizy sy tanora no tsara hizaranareo manao zavatra tsara.

–        Ny ratsy tsy mila ampianarina fa tonga ho azy. Ny mianatra ny tsara no mila fotoana ela.

–        Maniry ny ankizy sy ny tanora ho olom-banona ny mpanabe sy ny ray aman-dreny.

Tian’ny Tompo hamafisina amintsika amin’izao andro Paska izao ny hahatonga antsika ho tena mpandresy amin’izay endri-pahafatesana misy eo amin’ny fiainantsika. Antony lehibe mahatonga ny ray aman-dreny sy ny mpanabe tsy mikely aina mampianatra ny Tenin’Andriamanitra ny hahatonga anareo hino an’i Jesoa sy ho olom-banona araka an’Andriamanitra mandra-pahantitra anareo.

–        Ny hoe “Zaro amin’ny lalana tokony alehany” eto dia izay lalana marina nosoritan’Andriamanitra fa tsy izay heverintsika ho marina akory. Ny lalana marina dia hahatonga anareo hino an’i Kristy. Ambaran’ny Tenin’Andriamanitra fa “ I Jesoa Kristy no lalana sy fahamarinana ary fiainana ”.  

Ho fehiny, tantara mahakasika an’i Mino, ankizivavy 9 taona, no entina amintsika. Efa nozarin’i Dada sy Neny manao fotoam-bavaka isan-kariva ao an-trano i Mino. I Dada sy Neny no manao ny vavaka fangatahana amin’ny farany. Tsy mbola nahatsiaro nandray valim-bavaka tamin’ny olana iray lehibe tao amin’ny an-tokantrano anefa izy ireo, na dia efa ela aza no nangataka izany tamin’ny Tompo. Nolazain’i Dada sy Neny tamin’i Mino izany, mba hataony antom-bavaka manokana izany olana efa nivavahana ela izany. Nahavariana fa afaka andro vitsy monja dia novalian’Andriamanitra mihoatra noho izay nangatahana ilay olana lehibe nentina tamim-bavaka. Ny ankizy sy ny tanora tokoa, rehefa zatra mivavaka sy mahery mivavaka dia henoin’i Jesoa manokana. Taty aoriana dia lasa dokotera mpitsabo sy mpitory Filazantsara nikoizana tamin’ny marary i Mino.

Na dia aorian’ny fahafatesana aza dia mbola hanomanan’i Jesoa fiainana izay rehetra mino Azy.

VAOVAOMPIANGONANA

IKorintiana 15:58 “… miorena tsara, aza miova, ary mahefà be mandrakariva amin’ny asan’ny Tompo, satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin’ny Tompo”.

–        Raharaha anatiny

o   Fanatanterahana ny Voka-dehibe hataon’ny Fitandremana FJKM Amparibe Famonjena: Alahadin’ny Pentekosta.

o   Herinandrom-bokatry ny STKZo, manomboka ny alatsinainy 18 aprily.

o   Fivorian’ny Mpihevidraharaha: sabotsy 23 aprily, amin’ny 8ora maraina.

o   Ankatoky ny Fandraisana ny Fanasan’ny Tompo: alahady 24 aprily

o   Sekoly alahady, K1 hatramin’ny K10, hanao fampianarana fivoahana an-tsaha ny sabotsy 23 aprily. Toerana: Antsofinondry. Fiaingana: 7ora30 eo amin’ny Sekoly Saint-Michel Amparibe.

o   Sampana Laika, fivoriamben’ny sampana ny sabotsy 23 aprily amin’ny 10 ora, ao amin’ny Akany Rainimamonjy.

Nisy ny fifampiarahaban’ny mpianakavy ny finoana noho ny nahatratrarana ny Paska 2022, izay notarihin’ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina. Tao amin’ny andinin-tSoratra Masina Romana 8:37:  no nakana izany: “Mpandresy ao amin’i Kristy… iainantsika ry Amparibe Famonjena ”.

RAKITRA SY FANOMEZANA

Salamo 8:1: “Jehovah Tomponay o, endrey ny voninahitry ny anaranao amin’ny tany rehetra, nataonao eny amin’ny lanitra ny voninahitrao”.

Hira voady nangatahana : RFF : Ampianaro – FF 32:3 : “Aza avela hahalala” – Mialoka Aminao – RFF : Ianao no heriko.

Noredonina ny hira fanolorana ny rakitra FFPM 432:2:  “ Mandra-pihavin’ny Tompo mivavaha

FANKALAZANA NY TENIN’ ANDRIAMANITRA

Mialoha ny fankalazana ny tenin’Andriamanitra dia nohiraina ny hira FFPM 133: 1: “Efa namangy ny olony”. Nitondra amim-bavaka ny Soratra Masina sy nanao ny vakiteny, araka ny Perikopa androany, Ramatoa Raharijaona Bodo. Izany dia nalaina tao amin’ny Testamenta Taloha Isaia 25:1-9 sy Testamenta vaovao Jaona 20:1-10; IKorintiana 15:57-58.

Noredonina ny hira FFPM 164:1 “ Jesosy irery ihany ” .

TORITENY

Raharijaona Solofonirina, Mpitandrina, no nitory ny Tenin’Andriamanitra.

Ny Teny nangalana ny hafatra, nandraisana izany fitaizam-panahy izany dia avy ao amin’ny Soratra Masina IKorintiana 15:54:Ny fahafatesana noresena ka levona”.

Hafatra roa no tsoahina ao anatin’io andinin-tSoratra Masina io:

 • Finoana azo antoka :

Ny teny “noresena” eto araka ny teny grika, dia azo adika ihany koa hoe : nongotana, natelina, lany, potika, ka tsy hita intsony. Toy ny biby kely natelin’ny biby lehibe noho izany ny fahafatesana.

 • Fanantenana mafy orina

 Rehefa niseho tamin’ny mpianatra 11 lahy i Jesoa dia nanolotra sy nandray ny Fanahy Masina ireo mpianatra ireo. Velona ny fanantenana na dia efa saika niverina amin’ny asa sy ny fiainana andavanandrony aza ireo mpianatra ireo. Raha mpanohitra resy dia tsy nahita afitsoka intsony.

Voatelina ny fahafatesana, ny fahafatesana dia fahavalo goavana ary matahotra daholo ny zavaman’aina rehetra. Manomboka teo rehefa naseho ny sary hoe ny biby kely laniny biby lehibe dia natahotra daholo ny rehetra. Hoy ny tenin’ny Soratra Masina “Raha zanaka no hanafaka dia ho afaka tokoa ianareo”.

Isaia 25:8 “Hofoanany tsy hisy mandrakizay fahafatesana”. Raha tsy efa nitsangana ny Tompo dia tsy mino ny mpianatra. Ny fitsanganan’ny Tompo tamin’ny maty no fototry ny toriteny sy ny finoan’ny Kristianina. Maty maritiora daholo ireo Apostoly rehetra satria mafy ny fanenjehana. Matoa isika maharitra dia noho ny finoana.

Taorian’ny feon-javamaneno fohy dia nanao ny anjara hirany ny STK.

VAVAKA FANGATAHANA

Ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina no nanao ny vavaka fangatahana.

–        Misaotra noho ny nahafahana niara- niombom-bavaka tamin’izao Paska 2022 izao.

–        Mivavaka ho an’ireo toby masina, ireo akany fitaizana, ny isan-tokantrano, ny isam-pianakaviana ary ny faritra rehetra.

–        Mivavaka ho an’ny Foibe FJKM, ny Filoha ary ny Birao miara-miasa, mba hahatanteraka ny asa.

–        Mivavaka ho an’ny Synodamparitany rehetra ary indrindra ny Synodam-paritany andrefana.

–        Mivavaka ho an’ny toerana Antananarivo renivohitra izay sehatra iasana, ho an’ny Kristiana rehetra, ny zanaka any am-pielezana na aiza na aiza misy azy ireo. Aza avelanao ho mpianatra manadino fa mahatsiaro ny iraka ataonay izahay, ry Tompo.

–        Mivavaka ho an’ireo sahirana, ireo marary, ireo mana-manjo, ireo voafonja tsy fidiny, ireo tratran’ny kere, ireo traboina, ireo tsy manan-kialofana.

–        Mivavaka ho an’ireo mpanompo mahatsiaro ny fahasoavanao ry Tompo, ireo saika tratran’ny loza ka narovanao tamin’ny sandrinao mahery ry Tompo.

Nofaranana tamin’ny vavaka nampianarin’ny Tompo izany vavaka fangatahana izany.

FAMARANANA

Natao teo am-pitsanganana ny hira FFPM 128:1 “ Efa velona ny Tompo ” ary novakiana ny tondrozotra 2022. Natolotry ny Mpitandrina ny tsodrano. Ny andininy fahatelo amin’io hira io ihany no notohizana. Nipetraka ny Fiangonana nanao ny vavaka mangina, notononina ny Trinite masina.

Ho an’Andriamanitra irery anie ny voninahitra. Amin’ny anaran’ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.

Feon-javamaneno teo am-piravana.

FANDRAISANA NY FANASAN’NY TOMPO

Ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina sy ny Mpitandrina miana-draharaha Andrianaivomanana Willy Johnson, no nitarika ny fanompoam-pivavahana nandritra ny Fandraisana.

Ireo hira natao:

Hira FF 39:1

Antema 1

FFPM 184

FFPM 98

FFPM 107

FF 41

FFPM 310: 1

Natao ny vavaka. Notantazana ny raki-pisaorana ary nangonina ny kapoaka.

Hafatra :

« Fa na dia tsy manatrika anareo amin’ny nofo aza aho, dia manatrika anareo ihany amin’ny fanahy ka mifaly sy mijery ny filaminanareo sy ny tsi-fiovan’ny finoanareo an’i Kristy. Koa tahaka ny nandraisanareo an’i Kristy Jesoa Tompo, dia mandehana ao aminy araka izany koa, ka mamaka tsara sy miorina mafy ao aminy ary tafatoetra amin’ny finoana, toy ny efa nampianarana anareo, ka mazoto amin’ny fisaorana ». Kolosiana 2 :5-7

IREO TOMPON’ANJARA

 • Mpitendry orga: Rabiazamaholy Mahery – Rabiazamaholy Hery Lanto
 • Nikirakira fafana: Randriamasimanana Andrinavalona
 • Nikirakira fanamafisam-peo : Rakotovololona Lova
 • Naka sary: Rabemananoro Jonathan
 • Nandray an-tsoratra: Raoliarizaka Bakoly

0422Tantara

Ny hiram-pivavahana sy ny fivoarany «Fadio ny fanao ratsy rehetra» ITesaloniana 5 : 22

Lava dia lava ny fitantarana momba ny Hiram-pivavahana ao amin’ny Sampana Vokovoko Manga, ary na dia natao fanahy iniana aza ny tsy fitantarana firy ny hira voarakitra tao amin’ny Fihirana edisiona voalohany, dia tsy maintsy manao miantsoro-mianotra isika, satria mety misy manao fanadihadiana sy famakafakana any aoriana, ka tsy fantany ny ampahany tokony ho voafehiny ka dia iverenana kely izany.

Fa hoy Paoly Apostoly: “Tsy manahirana ahy ny manoratra teny averina fa mahasoa anareo izany” (Fil.3: 1b)

Fantatsika tsara fa samy nanana ny zava-pisotro mahazatra azy avy ny Misionera Anglisy avy any Angletera (izay nitondra ny Filazantsara ho antsika) sy ny Misionera Frantsay (izay firenena nanjanaka an’i Madagasikara).

Tsy ny Misionera rehetra koa anefa no voakasika amin’izany fa izay misotro zava-mahamamo ihany no misotro. Koa ny Fihirana voasoratra tamin’izany fotoana kihon-dalana nijoroan’ny Sampana Vokovoko Manga izany dia nizara telo mazava tsara:

* Tao ny hira karazany roa, dia ny Filazana ny maha zava-doza ny zava-pisotro mahamamo, ary tao koa ny fandrabirabiana na fanesoana ny mpisotro. Marihina fa ireo hira fanesoesoana aza dia maro mpankasitraka satria nataon-dry zareo hirahira izany rehefa tena mamo izy.

* Ny karazan-kira faharoa indray dia mbola nisy teny fanjanahan-tsaina ka tsy tena fitoriana ny Filazantsara, fa fanentanana kosa mba hahay mandanjalanja ka mionona fa mahazo misotro ihany fa tsy manao hadalana. Tsy mifady izany fa mahazo misotro hatrany saingy entanina mba tsy hanao hadalana.

* Ny karazan-kira fahatelo, dia tsy misalasala akory mangata-pitahiana ho an’ny firenena mpanjanaka izay tsy azo lazaina ho diso avy hatrany satria tsy maintsy manatanteraka ny iraka nanendrena azy izy ary tsy mahamenatra azy ny milaza na tsy mivantana aza fa tsy maninona akory raha misotro zava-mahamamo na mahadomelina satria mitovitovy aminay ianareo amin’izany.

Dia mampihomehy sady mahavariana ny mandinika ireo tononkira tamin’ny laharana voalohany ireo satria tsy misy fitaizana mivantana fa mampirisika hisotro ankolaka aza, hany ka lasa fifampirabirabian’ny samy mpisotro toaka aza ny tononkira (sasany) ary mifanatrika izy rehefa manao ny hirany .

Isaorana anefa Andriamanitra fa tena nisy ny fivoarana ka RAJAONARY izay nanoratra ny hira laharana faha 43 mitondra ny lohateny hoe: “RAHA JEREKO HIANAO TANY O !” (laharana faha-51 izy tamin’ny fihirana voalohany), dia tena namoaka Literatiora kristiana tokoa ao anatin’io hira io satria tena “FIFANDRESEN-DAHATRA” sarobidy no voarakitra ao anatiny, ary io hira tokana io ihany no misy izany harena sarobidy izany.

Azo anaovana fampisehoana feno io tononkira io, satria tantara mazava no raketiny, ary fitarihan-dalana ho amin’ny fiainam-pahasambarana no fiafarany. Tanjona ho amin’ny fanjakan’Andriamanitra rahatrizay ny isan’andininy ary tena tafita ny hafatry ny Filazantsara. Marina fa tsy misy resaka momba ny fifadian-toaka anatiny fa ny “FIVOARANA” feno kosa no hita eo amin’ny tonony, ary re eo amin’ny feon-kira.

Fa hoy indrindra ny isan’andininy :

“Indro mivoha ny lanitra ary

“Jesosy Tompo no miandry izao

“Ka mitsangana hiala aty

“Sao tsy tafiditra any ianao”

Koa raha tena fintinina ny “FIVOARAN’NY HIRAM-PIVAVAHANA” tao amin’ny Sampana Vokovoko Manga dia mazava toy izao:

* TSY MANOMBOKA araka ny fomban’ny Fiangonana filazatsika ankehitriny izy fa tafajoro ara-dalana fotsiny izao teo amin’ny fitondrana nisy tamin’izany fotoana izany ka nifarimbona tamin’ny fandrafetana ny Fihirana “nifanarahana” ny edisiona voalohan-dohany izay nisy ireo karazan-kira hita sy fantatsika voatanisa teo aloha ireo.

Dia nifangaro tao ny mpanoratra isan-karazany, tao ny Mpitandrina Malagasy, niaraka tamin’ny Misionera Anglisy sy Frantsay.

* Ny dingana faharoa sy fahatelo dia

mifampitohy ihany satria ny hira miisa 100 teo aloha (Edisiona ELANELANY dia lasa 140 tamin’ny taona 1974, ary niafara ho 142 tao aorian’ny Kongresy Vokovoko Manga tamin’ny taona 1981 (13 Novambra 1981)

Tafiditra rahateo ho isan’ny Sampana velona ao anivon’ny sahan’ny FJKM ny Sampana Vokovoko Manga ary nitombo kokoa ny heriny noho ny fahavitan’ny Fihirana misy Sol-Fa, na dia voafetra ihany aza ny isany.

Koa na dia hita sy tsapa aza fa NISONGADINA ny fivoaran’ny hiram-pivavahana ao amin’ny Sampana Vokovoko Manga, dia mafy ny ady ka tsy maintsy ikirizana ary nolazaina tamim-pahasahiana ny tenin’olon-kendry iray manao hoe: “RAHA TSY FOANANTSIKA NY TOAKA, DIA IZY NO HANAFOANA ANTSIKA…!”

 

Hotohizana

Rajaofetra John

0422Mahatoky

Mandresy ny fahafatesana ny Tompo

Tsianjery “ Aza  matahotra : Izaho no Voalohany  sy Farany,  dia  Ilay velona;  efa maty Aho,  nefa, indro, velona   mandrakizay  …” Apokalypsy 1: 17b-18a

Maro ny fivavahana manerana izao tontolo izao, fa ny hany mampiavaka antsika Kristiana, dia ny finoana fa efa maty Jesoa Kristy ary nitsangana sy naharesy izany fahafatesana izany.

Mpandresy ao amin’i Kristy : Jehovah no manda sy fiarovana ho an’izay rehetra mihazona ny marina, avoakany ho amin’ny fandresena mandrakariva ny olony. (Isa. 26:1-11)

Izay tena ao amin’ny Tompo marina dia tsy mba voahazon’ny fahafatesana, satria mahay mitodika amin’Ilay Tompon’ny fahavelomana izy. (Jon. 2:1-11 / Sal. 116:1-9)

Ka na mandeha mamakivaky ny aloky ny fahafatesana aza ny mino, dia tsy mba manahy akory satria fantany Ilay momba azy. (Sal. 56:1-13 / IKor. 15:54-58)

Mahazendana izao tontolo izao ny mahita ny mpino mihira fiderana anaty ady tena sarotra sy mahaketraka ny maro: satria hainy fa efa nofoanan’ny Tompo mandrakizay ny fahafatesana. (Isa. 25:1-9)

Izay omban’Andriamanitra dia efa afaka amin’ny famoizam-po rehetra, tsy misy hery hahatohitra azy intsony: manoatra noho ny mpandresy isika amin’ny alalan’Ilay tia antsika. (Rom. 8: 31-39)

Velona ao amin’i Kristy: Ny tena mpino dia mahatsapa fa ny fahavelomana azo antoka dia izay ao amin’i Jesoa Kristy irery ihany: “ary raha tsy natsangana Kristy dia foana ny toriteninay ary foana koa ny finoanareo” (Mat. 20:17-19)

Fara fahoriana indrindra izany lavitra ny tavan’Andriamanitra, midika fahafatesana izany. Ny hahazoantsika antoka ny ho velona indray dia ny fibebahana sy ny fiverenana Aminy ihany. (Jao. 13:21-30)

Endriky ny fahafatesana koa ny tsy fankatoavana ny ray aman-dreny satria fandikàna mivantana ny didin’Andriamanitra hoe: “tiava ny rainao sy ny reninao, dia ho lava andro ianao eo amin’ny tany izay omen’i Jehovah anao”. Koa raha te ho velona dia aoka ho zanaka mankato. (Oha. 10:1-12)

Izay tsy tia namana dia mpamono olona, isika anefa efa niala tamin’ny fahafatesana ho amin’ny fiainana mandrakizay, satria Kristy no velona ao anatintsika. (IJao.. 3:13-17)

Izay velona ao amin’i Kristy dia mahay manolo-tena, mahafoy hatramin’ny ainy aza raha ilaina, fa voahombo Kristy, Paska ho antsika! Ny fahafatesan’i Kristy no antoky ny fahavelomantsika, ary ny dian-kapoka taminy no nahasitranana antsika. (Jao. 20:26-31 / Jao. 12:12-19)

Kristy no santatry ny fitsanganana amin’ny maty mba ho velona mandrakizay  izay MINO Azy. Fantaro ary fa Izaho sy ianao no nomeny izany teny fikasàna izany.  Fa izay marina dia ho velon’ny finoana, koa aza mba ho isan’izay tsy mino. (Jao. 20: 26-31)

Fehiny : Isika mpino dia tokony hahatsapa fa fahafatesana no tambin’ny ota.

Antoky ny fahavelomantsika anefa ny nandresen’i Kristy ny fahafatesana, satria efa nentiny ny fahadisoantsika ary fiainana mandrakizay sy famonjena no nasetriny izany ho an’izay mino Azy. (Jao. 20:1-10 / Jao. 19:28-37)

Miorena tsara, raiso ny fandresena atolotry ny Tompo anao ka miasà sy manompoa amin-kafanam-po fa izany no fanehoantsika fahavelomam-panahy marina ao Aminy. (Apo. 3:14-22 / IKor.. 15:54-58)Ho an’Andriamanitra irery ny voninahitra, fa ho antsika mino ny fitsanganan’ny Tompo kosa ny fiadanany mandrakizay. AMENA!!!

Vaomieran’ny Aim-Panahy

Mandresy ny fahafatesana ny Tompo

VATSIMPANAHY APRILY 2022

Perikopa :   Lioka 15 : 7-11 ; Matio 6 : 1-4 ; Efesiana 2 : 8-10

« Fa asany isika, voaforona tao amin’i Kristy Jesoa mba hanao asa tsara, izay namboarin’Andriamanitra rahateo mba handehanantsika eo aminy. » Efesiana 2 : 10

Isan’ny foto-kevitra iray ao anatin’ny Tondrozotra 2022 ny fanentanana antsika mpianakavin’ny finoana eto Amparibe Famonjena ny mahakasika asa tsara ».


 Maro ny asa tsara ambaran’ny Baiboly, ka tsy àry ho voatanisa eto, fa andraisantsika santionany izao perikopa izao, dia araka ny Efes.2:10. Raha mahatsiaro tsara ianareo, dia andinin-tsoratra Masina efa Tondrozotrantsika tany aloha izy io. Raha izany, dia nantsoin’ny Tompo ho amin’ny asa tsara isika eto Amparibe Famonjena. ‘Ndao àry hohamafisina izany amin’ny alalan’ny fandraisana ireto hevitra ireto.

Noforonin’Andriamanitra hanao asa tsara isika ;

Namboarin’Andriamanitra handeha araka izany isika.

Noforonin’Andriamanitra hanao asa tsara isika eto Amparibe Famonjena

Ny antom-pisiantsika ety ambany masoandro raha ny hevitr’Andriamanitra dia ny hanao asa tsara. Asa tsara tahaka ny ahoana izany?

* Fiantrana ho an’ny rahalahy malahelo (“shemittah”, teny hebreo)

* Atao am-pitiavana izany mba hahafa-pahasahiranana azy.

Rehefa tanterahintsika izany dia fitahiana ho antsika amin’izay asa sy ny ataon’ny tanantsika rehetra.

Rehefa tsy manao izany kosa isika dia fiampangana antsika eo anatrehan’Andriamanitra ka zary tonga mibaby trosa mandrakariva  (Deo.15:7-11).

Namboarin’Andriamanitra handeha araka izany isika eto Amparibe Famonjena

Ny nahatongavantsika tety ambonin’ny tany raha ny fikasan’Andriamanitra dia hanao soa amin’ny namana.

* Ny fitsimbinana ny namana dia sitrak’Andriamanitra tokoa.

* Ny fanampiana ny havana amin’ny fo tsotra tsy misy fireharehana no tian’Andriamanitra ho voasokajy asa tsara.

Fisehoan’ny fitiavana madio sy masina ny fahalalahan-tanana amin’ny rahalahy madinika. Asan’ny Tompo mamonjy azy amin’ny sarotra izany, ka misy valim-pitia avy amin’ny Tompo tokoa. Raha mihirim-belona isika, dia mihidy ho antsika koa ny trano fitehirizan-tsoa any an-danitra sady mbola am-pamoahana ny amin’izany isika rahatrizay (Mat.6:1-4)

Hafatra

* Izany no hisian’ny loloha sy ny mpianatra Soratra Masin’ny Fokontany iadidiantsika amin’ny alalan’ny Vaomiera Asa Vavolombelona.

* Tohany amin’ny rakitra am-baravarana ny mpanompon’Andriamanitra handeha hiasa lavitra (Evanjelistra).

* Mivavaha hatrany ho an’ireny mpiara-mivavaka amintsika mangataka mba hoentina am-bavaka ireny (voady…).

* Meteza ho tanan’Andriamanitra mitsotra mamonjy ny namana amin’izay sarotra mahazo azy.

Raha izany no iainantsika, dia isika eto Amparibe Famonjena no mahatanteraka ilay ambaran’ny Soratra Masina hoe: “Aza menatra ny ho vavolombelon’ny Tompo”; sy ny vinan’ny F.J.KM. manao hoe: “Vontosy Filazantsara ny Nosy Madagasikara – Filazantsara manova ny tantara”.

* Ianareo SSAAV, indrindra izay mankalaza tsingerintaona, asa tsara hanomezam-boninahitra an’Andriamanitra no tanteraho.

* Ampio ny ankizy sy ny tanora  amin’ny fiatrehana ny fianarana sy ny fizaran’asa, fa fitsimbinanao ny hoaviny izany

* Aoka tsy ho lalim-paosy sy hihidy

poketra amin’ny asan’Andriamanitra isika. Aza mihirim-belona amin’ny ezaka rehetra ataon’ny fiangonana, satria ireny no asan’ny finoana sady maneho ny fitiavantsika ny asan’ny Tompo ary ho fisehoan’ny asan’ny Fanahy Masina ato anatintsika.

Fehiny

Ry Amparibe Famonjena, raha miaina sy mivelona amin’ny fanatanterahana ny sitrapon’Andriamanitra tokoa isika; ka manaraka ny hevitra sy ny fikasan’Andriamanitra antony nahatongavantsika eto an-tany dia isika no miorina amin’ny asa tsara. Raha tsy izany, dia mivadika amin’Andriamanitra isika, ka manohitra ny antony nahariany antsika.

Ho an’Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amena

 

Raharijaona Solofonirina Mpitandrina

Alahady 10 Aprily 2022

ALAHADY 10 APRILY 2022
“ MANDRESY NY FAHAFATESANA NY TOMPO ”

Alahadin’ny sampandrofia

Ivombokatry ny sampana Dorkasy

« Ary izany no nitsenan’ny vahoaka Azy, satria efa reny fa nanao izany famantarana izany Izy. » Jaona 12 : 18

Alahadin’ny Sampandrofia androany ary koa alahady ivombokatry ny Sampana Dorkasy eto amin’ny Fitandremana.

Ny lohahevitra banjinina eo amin’ny sahan’ny FJKM dia hoe « Mandresy ny fahafatesana ny Tompo ».

Ny Filohan’ny sampana Rakotonarivo Ramanantsoa Domoina no nitarika ny fotoana ary Ramatoa Raharijaona Bodo kosa no nitondra ny hafatra.

Ny litorjia endriny fahatelo no narahina. Azonao henoina ato ny hafatra.

FIDERANA AN’ANDRIAMANITRA.

Nisy feon-javamaneno fidirana. Rehefa izay, dia novakian’ny Fiangonana teo am-pitsanganana ny Salamo 15 hoe : « Jehovah ô, iza no hitoetra ao amin’ny tabernakelinao? iza no honina ao an-tendrombohitrao masina?

Izay mandeha tsy misy tsiny ary manao izay mahitsy, sady misaintsaina ny marina ny fony; Tsy manendrikendrika amin’ny lelany, sady tsy manisy ratsy ny sakaizany, ary tsy manao izay hahafa-baraka ny namany, Tsy manaja ny ratsy fanahy, fa manome voninahitra ny matahotra an’i Jehovah; tsy mivadika amin’ny fianianany, na dia maningotra ny tenany aza, Sady tsy mampihana ny volany, na mandray kolikoly hanameloka ny marina, izay mitandrina izany dia tsy mba hangozohozo mandrakizay». Amen.

Noredonina ny hira FFPM 151 : 1, 3 « Miakara miakara » natao tamin’ny feon’ny fifohazana ary nataon’ny mpitarika ny vavaka fisaorana izay narahana feon-javamaneno. Nitohy avy hatrany ny fotoana.

FOTOANA HO AN’NY ANKIZY SY NY TANORA

Ny mpampianatra Sekoly Alahady ao amin’ny kilasy fahafito, Randriamahefa Thierry, no nitarika izany. Niainga tao amin’ny bokin’ny Romana 8 : 28Ary fantatsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa hahasoa izay tia an’Andriamanitra, dia izay voantso araka ny fikasany rahateo”.

Tantara sy fanoharana no nentiny tamin’izany. Nisy tanora izay, hoy izy, izay tena sady mazoto amin’ny asa fitoriana no mazotoa amin’ny fianarana. Rehefa zoma hatramin’ny alatsinainy izy dia mandeha manao ny asa fitoriana ary rehefa talata hatramin’ny alakamisy kosa izy dia mianatra.

Indray andro, nirahin’ny Mpitandrina izy, toy ny mahazatra, manao ny asa fitoriana. Fanadinana izy any am-pianarana ny herinandro manaraka, ka tsy maintsy tonga maraina ny alatsinainy. Avy be nefa ny orana, ary tena tsy nisy fiara afaka nandeha mihitsy. Tsy afaka niatrika ny fanadinana izy noho izany, ka tsy nahazo ny mari-pankasitrahana hahafahana miatrika “stage”, izay tokony ho atao taorian’ny valim-panadinana.

Tena nalahelo izy ary nanapa-kevitra fa tsy handeha hanao ny asa fitoriana intsony, tsy nety tonga tany am-piangonana intsony.

Indray andro anefa, dia nisy olona iray tonga tao aminy hilaza vaovao. Nilaza io olona io fa niharan-doza ireo olona niara-nianatra taminy, izay nandeha nanao “stage” ka maty avokoa.

Tonga saina izy tamin’izany ary dia niverina nibebaka tamin’Andriamanitra. Izay hoy ilay mpitarika hoe ny zavatra rehetra dia miara-miasa hahasoa izay tia an’Andriamanitra.

Natsangana ny ankizy sy ny tanora nanao ny hira FFPM 787 : 4 “ ‘Zay mahakolokolo”. Nisy vavaka taorian’izany.

FANKALAZANA NY TENIN’ ANDRIAMANITRA

Nohiraina ny FFPM 205 : 4 “ Ny teninao rehetra ”. Razanarivelo Laure  no nanao ny vavaka fangatahana ny fahafenoan’ny Fanahy Masina ary Razafy Andrianaivo Michelle no nanatanteraka ny vakiteny. Samy mpikambana ao amin’ny Sampana Dorkasy ireo tompon’anjara ireo. Ny Perikopa : Isaia 26 : 1-11; Jaona 12 : 12-19 ; Romana 8 : 31-39.

Natao teo am-pitsanganana ny hira FFPM 314 : 4 “ Injany misy feo ” mialoha ny toriteny.

 

TORITENY

Alahadin’ny Sampandrofia ny andro anio. Ny Filazantsara araka ny Jaona 12 : 18 no nitondrana ny hafatra: “Ary izany koa no nitsenan’ny vahoaka Azy…”.

Ny hoe “Azy” dia soloina hoe Izy na i Jesoa.

Nanomboka nihasarotra ny fisehoan’i Jesoa teo amin’ny vahoaka satria misy ny fikasana hamono Azy.

Ity fiakarana any Jerosalema ity dia efa voasoratra hatry ny ela. Nomen’ny mpitoriteny lohateny moa ity anio ity, ka nataony hoe “Ny fitsenan’ny vahoaka an’i Jesoa Kristy”.

Misy hevitra roa no nitondrany sy nampitany ny hafatra :

– Nino ny famantarana nataon’i Jesoa Kristy ny vahoaka.

– Nanandratra an’i Jesoa Kristy ny vahoaka.

 1. Nino ny famantarana nataon’i Jesoa Kristy ny vahoaka

Nisy ny fahagagana nataon’i Jesoa mitory ny maha Mesia Azy ary nisy ihany koa ny fahagagana fanafahana amin’ny geja mampahory eo amin’ny fiainana. Izany rehetra izany dia mitory ny fiainan-danitra izay mitondra fiadanana zato isan-jato.Noho ireo famantarana ireo, teraka ny fihetsiky ny vahoaka nampiseho ny finoana tao anatiny.

 • Tsy natahotra ireo vahoaka ireo : na dia nisy aza ny sakana dia nahofahofany ny lambany. Ny finoana tao anatiny dia tena zava-dehibe satria nanala ny tahotra tao aminy. Izany finoany izany no nitsenany ny Tompo.
 • Nahatoky ny fahefana nananan’i Jesoa ireo vahoaka ireo : resy lahatra ireo ny amin’ny maha Mpamonjy an’i Jesoa Kristy.

Ho antsika amin’izao vaninandro izao dia ny ao amin’ny Romana 8 : 35; 38; 39 no fihetsika tokony hananantsika. Tsy tokony hisaraka amin’Andriamanitra isika, na inona na inona zavatra manjo sy mitranga.

Raha manana finoana ianao dia manana hery sy fahefana. Raiso izany finoana izany hoy ny mpitoriteny. Raha efa manana ianao dia ampitomboy. Hafa mihitsy izany finoana kristiana izany. Nanentana ireo Dorkasy ny mpitoriteny mba hanamafy izany finoana izany. Anisan’ny asa ataon’ny Dorkasy ny famangiana ireo vehivavy voafonja. Ny finoana ao anatiny no manosika sy manampy azy ireo amin’ny fanatanterahana izany.

Maro ny endrika azo hanehoana izany finoana izany hoy ny mpitoriteny.

2. Nanandratra an’i Jesoa Kristy ny vahoaka

Ny hoe fanandratana indray dia hoe fampiakarana ambony ary fankasitrahana. Rehefa nitondra zava-dehibe teo amin’ny fiainan’ny olona iray ianao dia ankasitrahany, omeny voninahitra. Matetika mpanjaka no omena izany.

Misy antony roa no nahatonga ny vahoaka hanandratra Azy.

 • Noraisiny ho toy ny mpanjaka lehibe Jesoa. Jesoa izay tonga hanafaka amin’ny fanjanahana. Ny finoana dia efa tao anatin’ireo vahoaka ireo.
 • Ilay hiaka nataon’ireo olona ireo hoe “HOSANA” dia fiantsoana fanavotana. Miantso vonjy ireo satria nanana fanantenana.

Ampandrosoy eo amin’ny tantaran’ny fiainantsika Andriamanitra. Mahereza, hoy ny mpitondra ny hafatra. Izany no fihetsiky ny olona taloha, fa mba ahoana kosa ny adidiko sy ny adidinao amin’izao?

Efa nandresy ny fahafatesana ny Tompo. Reseo ny endrim-pahafatesana eo amin’ny fiainantsika amin’ny alalan’ny fampandrosoana an’i Jesoa.

Aza miraviravy tanana, mandraisa andraikitra. Mila fibebahana eo anatrehan’Andriamanitra izao fotoana izao.

Filazantsara manova tantara, hoy isika FJKM. Herinandro masina isika izao, tongava manatrika ny fotoana ary manatreha alim-bavaka. Tano ny finoanao ary hamafiso izany.

VAVAKA NOHO NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Rehefa izay, dia nanatontosa ny vavaka setrin’ny Tenin’ Andriamanitra sy fifonana ny mpitarika.

Nisaotra noho ny Tenin’Andriamanitra. Nangataka ny Tompo mba hitari-dalana. Noho ny tsy fahatanterahan’ny anatra dia nahatsiaro menatra. Nangataka ny Tompo izy mba hahatanteraka izay andrasan’ny Tompo amin’ireo kristiana.

Natao ny hira FFPM 310 : 2Misy maro ao an-tsaha mitaraina” mialoha ny nanambarana ny famelan-keloka. Nalaina tao amin’ny Ezra 9 : 6-15 ny famelankelona nolazain’ny mpitarika.

Natao ny hira FFPM 36 : 1Moa ho haiko tantaraina” taorian’izany.

Niaraka nanonona ny fanekem-pinoana laharana faharoa ny mpianakavin’ny finoana ho fanavaozana indray izany finoana izany.

TATITR’ASAN’NY SAMPANA DORKASY

Nanao tatitry ny asa ny mpitantsoratra Radimiarilalao Eléonie. Anisan’ny voalazany tamin’izany ireto manaraka ireto :

 • Ara-panahy : Fandalinana ny Soratra Masina; fotoam-bavaka talata; fiofanan’ny tomponandraikitra; lasy tselatra; fotoana zoma hariva sy ny alatsinainy.
 • Asa vavolombelona : famangiana zokiolona sy “crèche” ao amin’ny Faculté de théologie – fanampiana ny Pasteur aumônier sy ireo vehivavy voafonja – famangiana sy fanampiana ny Toeram-Panomanana Mpitandrina ( TPM ) Ambatondrazaka.
 • Fifandraisana : nanao ny fivoriambe voalohany.
 • Fanatrehana ny fiainam-piangonana toy ny vokadehibe, ny Herinandron’ny Fanahy Masina; ny trano atsimo.

Nisy moa ny hafatra avy amin’ny Foibe izay novakiana ihany koa.

RAHARAHAM-PIANGONANA

Ny Mpitantsoratry amin’ny Biraom-Piangonana Rakotomanana Andrimbazotiana no namaky ny vaovao.

Anisan’ny voalaza tamin’ny raharaha ireto manaraka ireto :

 • Ny Fikambanana Mpampiely Baiboly dia hanatanteraka lasy any Mantasoa ny 06 hatramin’ny 08 mey 2022. Ny fandraisana anjara dia 50 000 Ar.
 • Ireo mpiomana ho Mpitandrina dia mangataka tolo-tanana amin’ny fikarakarana ny fivoahan’izy ireo.
 • Nisy ny Batisa sy asa fampaherezana taorian’ny fotoam-pivavahana.
 • Nanomboka amin’ny 3 ora anio ny Herinandro masina, izay niarahana amin’ny sampana Sekoly Alahady; Hanomboka amin’ny 6ora15 foana kosa izany manomboka amin’ny alatsinainy.
 • Hiditra amin’ny 8 ora sy 30 minitra ny fotoana amin’ny Alahady Paska 17 aprily.

Nanao fanentanana ny solontenan’ny Firaisan’ny sampana momba ny amin’ny alim-bavaka ny Zoma masina. Nanomboka ny antsam-panahy ny antokom-pihira Hasin’ny famonjena tamin’ny 6 ora sy 15 minitra ary hotohizana amin’ny Alim-pandresena, manomboka amin’ny 8 ora sy 30 minitra. Niara-nijoro teny anoloana avokoa ny Biraon’ny Firaisan’ny sampana.

Tenin’ny Mpitandrina

Nandray fitenenana ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina niarahaba ny Fiangonana, nisaotra ny tompon’anjara, niarahaba ny Dorkasy ary nanentana indrindra ny amin’ny Andro Paska.

RAKITRA SY FANOMEZANA

Ny Biraom-piangonana Razafindrabe John Bam no namaky ny voady. Ny FFPM 172 : 3 Hoderaiko lalandava” sy ny FFPM 515 : 3Tsara lova, ry Jesoa” no hira voady nangatahin’ireo mpianakavin’ny finoana.

ASA VAVOLOMBELONA

Zaza mianadahy roa no natolotry ny ray aman-dreniny ho amin’ny Sakramentan’ny Batisa : Raharinirina Camille Vanona sy Raharinirina Aro Mael.

Natao ny hira FFPM 248 : 2 « Nitondra ny zaza » ary nandroso ny fianakaviana mba hahatanteraka izany.

Rehefa vita izany dia nanao ny anjara hirany ny STAF « Raha re ».

VAVAKA FANGATAHAM-PITAHIANA

Ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina no nitarika ny vavaka fangataham-pitahiana.

Nivavaka izy ho an’ireo mpitondra Fiangonana, hahay sy hiomana amin’ny fitsenana an’i Kristy; ireo toby masina, ireo akany fitaizana mba hahay hitodi-doha amin’Andriamanitra ary hahay hitsena an’Andriamanitra eo amin’ny fiainany. Nivavaka izy ho an’ireo tomponandraikitra SPAA, izay tarihin’ny Filoha synodaly; ho an’ireo mpandraharaha; ho an’ny ARM mba hiroborobo amin’ny asa fitoriana; ho an’ny asan’ny Fiangonana izay nentina amim-bavaka mba handroso, hahefa. Nentina amim-bavaka ny Herinandro masina mba ho tontosa soa aman-tsara, ny Dorkasy mba hahavita ny asa izay iandraiketany. Ireo voafonja tsy fidiny, dia nentin’ny Mpitandrina amim-bavaka koa. Ireo izay nanao voady, izay nahazo fahasoavana ary nandray fitahiana; ireo fianakaviana izay nahazo tombon’andro dia nentin’ny Mpitandrina amim-bavaka avokoa. Nofaranana tamin’ny vavaka nampianarin’ny Tompo izany vavaka izany.

FAMARANANA NY FOTOANA

Teo amin’ny famaranana ny fotoana dia natao teo am-pitsanganana ny hira FFPM 643 : 1, 2:O! mandrosoa mba ho tena mpandresy”.

Novakiana ny tondrozotra ary nanolotra Tsodrano ny Mpitandrina. Natao ny andininy 3 tamin’ny hira FFPM 643 teo ihany.

IREO TOMPON’ANJARA

Nitendry orga : Rajaofetra Philippe sy Harentsoa Rova

Nikirakira ny fafana : Razafimaharo Kanto

Nikirakira ny fanamafisam-peo : Andriamahatana Rija /Randriamahefa Tiana

Naka sary : Raharijaona Nirina  

Nandray an-tsoratra : Robel Hanitra

Alahady 03 Aprily 2022

ALAHADY 03 APRILY 2022
“ MANDRESY NY FAHAFATESANA NY TOMPO ”
Alahady fahadimy amin’ny karemy Fandraisana ny Fanasan’ny Tompo

« Ny zanak’olona hatolotra ho amin’ireo lohan’ny mpisorona sy ny mpanora-dalàna dia hohelohina ho faty, ….ary amin’ny andro fahatelo dia hatsangana indray Izy » Matio 20 : 18b ;19b

Ny Mpitandrina miana-draharaha Andrianaivomanana Willy Johnson no nitarika ny fotoana.

Ity no alahady voalohany ibanjinan’ny FJKM  ny lohahevitra hoe « Mandresy ny fahafatesana ny Tompo ».

Ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina no nitondra ny Tenin’Andriamanitra ary ny Diakona Rajaoarisoa Herizo sy Rambeloson Mitsoa no nanatanteraka ny vavaka sy ny famakiana ny Soratra masina. Ny litorjia endriny voalohany no narahina. Azonao henoina ato ny hafatra.

FIDERANA AN’ANDRIAMANITRA

Feon-javamaneno teo am-pidirana, ary rehefa vita ny Fiarahabana Apostolika dia novakian’ny Fiangonana teo am-pitsanganana ny Salamo 121 :1-8, ho fiderana an’Andriamanitra.

Nohiraina ny FFPM 16:1, 2 « Avia ry vazantany ô » taorian’izany ary nanao ny vavaka ny mpitarika, nidera ny anaran’Andriamanitra.

Nanambara ny sitrapon’Andriamanitra izay nalaina tao amin’ny Deoteronomia 30 : 19 « Miantso ny lanitra sy ny tany aho anio ho vavolombelona aminareo fa efa nataoko teo anoloanao ny fiainana sy ny fahafatesana ary ny fitahiana sy ny fanozonana; koa mifidiana ny fiainana, mba ho velona hianao sy ny taranakao”.

Taorian’izay dia natao ny hira FFPM 203 : 1 – 2 « Ry Rainay be fitia », ary narahin’ny vavaka fifonana noho ny tsy nahatanterahina izany sitrapon’Andriamanitra izany.

Ho fiaiken-keloka dia natao ny hira FFPM 417:1 – 2 « Nandao Anao ela aho Raiko o ! ».

Nambaran’ny mpitarika ny Teny famelan-keloka izay nalaina tao amin’ny Isaia 45 : 25 ; Jaona 17: 3.

Niara-nitsangana ny Fiangonana rehefa avy nandray izany teny famelan-keloka izany ary nanatanteraka ny hira FFPM 141 : 1   « Efa resy izao ».

Ho fanavaozana ny fanoloran-tena dia niara-nanonona ny fanekem-pinoana laharana voalohany.

Nisy feon-javamaneno fohy taorian’izay.

FOTOANA HO AN’NY ANKIZY

Ny Salamo 119 : 103 « Endrey ny hamamin’ny teninao raha andramako ! Mihoatra noho ny tantely ato am-bavako aza » Misarika ny sain’ny ankizy dieny mbola kely hatraty amin’ny fianarana Sekoly Alahady mba hankamamy ny Tenin’Andriamanitra ary hisafidy ny hamaky ny Tenin’Andriamanitra, hisafidy mivavaka mandrakariva, hiaina izany amin’ny androm-piainany rehetra, mba hahafahany mandresy ny faharatsiana rehetra , ka ho mpandresy tahaka an’i Jesoa Kristy ihany koa isika.

RAHARAHAN’NY FIANGONANA

Nilaza ny raharahan’ny Fiangonana ny tompon’andraikitra Rakotomanana Andry. Anisan’ny voalazany tamin’izany ireto manaraka ireto :

 • Ny TPM Ambatonakanga dia nanao taratasy fangatahana amin’ny fiomanana ny fanatrehana ny famoahana Mpitandrina.
 • Misy ny taratasy fanasana avy amin’ny komity noho ny fankalazana an’Andriamanitra noho ny faha 20 taona niasan-dRamahaleo Zo tao amin’ny trano fivarotamboky Antso.
 • Herinandrom-bokatry ny Sampana Dorkasy ny 4 – 10 aprily, Herinandro masina ny 10 – 17 aprily ary ny 18 – 23 aprily dia herinandron’ny STKZo.

RAKITRA SY FANOMEZANA

Satria moa voalohan’ny volana ny andro dia nisy ny rakitra « anniversaire », ho an’ireo teraka volana martsa. Nasaina nitsangana izy ireo sy nentina amim-bavaka ary nanao ny rakitra tany amin’ny alitara avy eo.

Nitohy tamin’ny famakiana ny raki-pisaorana sy ny voady izany ary nanatanteraka ny fanatitra ny kristiana.

Natao ny hira FFPM 443 : 2 « Raiso ho Anao ny foko » ho fanolorana ny rakitra.

FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Ho fiomanana amin’ny fankalazana ny Tenin’Andriamanitra dia natao ny hira FFPM 177 : 1 -2  « Ry Fanahy Mpanazava ».

Natao ny vavaka mialoha ny famakiana ny Tenin’Andriamanitra ary novakiana ny perikopa anio. Izany dia nalaina tao amin’ny Jona 2: 1 – 11; Matio 20: 17 – 19; Apokalypsy 1: 17 – 20.

TORITENY

Manomboka mandinika lohahevitra vaovao isika hoy ny Mpitandrina dia ny hoe « Mandresy ny fahafatesana ny Tompo ».

Ny Matio 20 : 17 – 19 no nitondrany ny hafatra. Misy soramandry mialaza ao fa fanintelony izay no nilazan’i Jesoa ny zavatra hiaretany. Matio 16 : 21, Matio 17 : 22-29 no milaza izany hafa ka ity izany no fanintelony.

Milaza Izy fa ny zanak’olona dia mandeha araka ny Soratra Masina. Tsy resin’ny fasana ny Tompo. Ny fasana dia entina hanambarana ny fahavalo farany dia ny fahafatesana izany. Lohahevitra lehibe roa no azo alaina eto hoy ny Mpitandrina : « Nomelohina sy novonoina ho faty Izy » ary « Tsy nahazona Azy ny fasana ».

Ireo no foto-kevitra lehibe eto. Ireo no ataony hahatanteraka ny famonjena izay ho ataony.

 1. Nomelohina sy novonoina ho faty Izy
 2. Atolotra eo am-pelantanan’ny Mpitondra fivavahana Jiosy Izy

Tiany aseho fa ny Mpitondra fivavahana teo amin’ny Jiosy mihitsy no nanameloka Azy. Voaheloka araka ny Lalana jiosy Izy ary lalana mahafaty izany. Mandika ny sabata ny Tompo hoy ireo. Hita fa maneho fankahalana mihitsy izany.

Izany rehetra izany dia nihatra tamin’i Jesoa.

1. Atolotra eo am-pelatanan’ny Jentilisa Izy

Isan’ny filazana ratsy indrindra izany. Natao satria ireo dia velom-pialonana tamin’ny nataon’i Jesoa. Nataon’izy ireo ho fihomehezana Jesoa noho ny hoe « izany no olon’ny Jiosy ». Ny jentilisa no tompon-kevitra tamin’ny amin’ny famonoana an’i Jesoa.

Ny jentilisa dia olona tsy mifaninona amin’ny Jiosy ka tsy nahasahy nanohitra izany ireto Jiosy.

Handeha amin’izany lalana izany Jesoa ary efa nambarany tamin’ny mpianany izany.

2. Tsy nahazona Azy ny fasana

Na dia nomelohina sy novonoina ho faty aza Izy dia tsy nahazona Azy izany. Na ny olona, eny na ny anjely aza dia samy talanjona tamin’ny zavatra nisy. Tsy takatry ny saina ny drafitr’Andriamanitra ny amin’ny fanafahana ny olona. Eny, na i satana aza tsy nahalala izany drafitra izany, hoy ny Mpitandrina. Ny jentilisa no nataon’i satana fitaovana hamonoana an’i Jesoa.

Tsy nahazona an’i Jesoa ny fasana. Raha nijanona tao manko Izy dia toy ireny olona malaza, maty ireny. Ny fivavahana kristiana dia nijoro rehefa nitsangana tamin’ny maty ny Tompo. Izany tokoa no mampiorina ny finoana amin’ny maha kristiana antsika. Izany no mampisy lanja ny toriteny izay henointsika.

Araka izany, hita fa ny fahavalon’Andriamanitra dia tsy nahageja ilay irany, dia ilay Zanak’olona, ilay Zanak’Andriamanitra. Ny fahafenoana amin’ny maha olona sy ny maha Andriamanitra dia asehon’i Jesoa avokoa.

Ny fiainan-tsy hita dia toy ny andriamby misintona ny manan’aina rehetra. Esoriny ny aina ho afaka ary tsy miverina intsony, izay no atao hoe maty. Teto nefa dia tena nasehon’Andriamanitra mihitsy fa tena maty Izy ary resiny izany.

Vita ny fanavotana, voaloa ny trosa, afaka ny fatorana teo amin’ny fahavalon’ny ain’ny olombelona.

Tantara nasain’ny Tompo heverina ny ao amin’ny bokin’i Jona. Hita fa olona efa nanda ny fiantsoana Jona. Hita fa niaran-doza izy rehefa tsy nanaiky ny antson’ny Tompo. Rehefa nipetraka 3 andro tao an-kibon’ny trozona Jona dia niverina teny an-tany indray hanehoana fa afaka manao ny zavatra rehetra Andriamanitra.

Izany no atao dia mba hazoantsika finoana mahery, matanjaka. Im-betsaka io tantaran’i Jona no nolazain’ny Tompo. Rehefa mibebaka ianao dia afaka miverina ao anatin’ny fahavelomana indray.

Ny fahalalana fa efa resin’ny Tompo ny fahafatesana dia tokony manome hery anao iatrehana ny asan’Andriamanitra. Zava-dehibe ho antsika ny fanomezana izany filazana izany, ho toky sy fanantenana hoentina miasa.

Tsy manana fahefana hitelina sy hihazona ny ain’ny olona mino ao amin’ny Tompo intsony ny fahafatesana. Izany no fanantenantsika fa na inona miseho, na inona ady atrehina, dia ny fandresen’i Kristy no hoentintsika miady ihany koa.

Na mbola tsy tonga aza ny Paska hoy ny mpitondra ny Teny, dia tokony manana izany toe-tsaina izany isika. Sambatra izay rehetra nahita nefa mino. Mihoatra noho ny fahasambaran’i Tomasy izany ny antsika raha mino izany isika. Ny fiainantsika rehetra, ny anio, ny ampitso, dia ho fandresena hatrany hiomanantsika ny fiainana miaraka amin’ny Tompo.

Taorian’ny feon-kira fohy dia nanao ny anjara hirany ny Hasin’ny Famonjena. Ny hira « Fidionareo anio » an-dRandrianandrainy Falinirina no notanterahiny tamin’izany.

FAMARANANA NY FOTOANA

Nanao ny vavaka fangatahana ny Mpitandrina Raharijaona Solofo, izay nitondrany amim-bavaka ireo nangata-bavaka tamin’ny raki-pisaorana sy voady ary nofaranana tamin’ny vavaka Rainay izay any an-danitra izany.

Natao ny Hira FF 39 : 1 – 2 « Faniriako » ary novakiana ny tondrozotra 2022. Nanome ny tsodrano ny Mpitandrina taorian’izay. Nofaranana tamin’ny hira FFPM 625: 1 – 5 « Mpamonjy soa malala ô  »  ny fotoana, nofaranana tamin’ny Amen nohiraina.

Nitohy tamin’ny fandraisana ny Fanasan’ny Tompo ny fotoana.

FANDRAISANA NY FANASAN’NY TOMPO

Ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina sy ny Mpitandrina miza-draharaha Andrianaivomanana Willy Johnson no niara-nanatanteraka ny fotoana.

Nohiraina ny FFPM 262 : 1, 2 « Indreto izahay » teo am-piomanana.

Novakiana ny Soratra Masina, natao ny vavaka fanandratana ary ny hira fihobiana Antema 1 « Masina, Masina, Masina ».

Ireto manaraka ireto ny hira natao nandritra ny fotoana: FFPM 115 : 1, FFPM 90, FFPM 107.

Natao ny vavaka ary nohiraina mandritra ny fanantazana ny raki-pisaorana sy ny fanangonana ny kapoaka ny ANTEMA 16 « Isaoranay, isaoranay ».

 

Nanome hafatra ny Mpitandrina:

Lioka 10 : 19 « Indro, efa nomeko fahefana hanitsaka menarana sy maingoka sy handresy ny hery rehetra ananan’ny fahavalo ianareo, ka tsy hisy hampaninona anareo akory. »

Natolotra ny Tsodrano.

Ny hira « Mialoka Aminao » no natao teo am- pamaranana ny fotoana.

Nipetraka ny Mpandray ary nivavaka mangina.

“Amin’ny anaran’ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina.”

Amena.

IREO TOMPON’ANJARA

 • Nitendry orga : Rakotonarivo Hery sy Rabiazamaholy Mahery (Fenitra) ary ny SMZM
 • Nikirakira ny fafana :  Raharijaona Nantenaina
 • Nikirakira ny fanamafisam-peo : Harentsoa Rova
 • Naka sary :  Andriamampianina Faneva
 • Nandray an-tsoratra : Robel Hanitra