Alahady 16 Janoary 2022

ALAHADY 16 JANOARY 2022

“MAHARITRA TSY MIOVA NY TOMPO”

Fanompoam-pivavahana ho fisaorana an’Andriamanitra ary nitondrana amim-bavaka ny Filohan’ny FJKM

 « Miasà, miovà, mivavaha, miasà »

Dr. Irako Andriamahazosoa

Ity alahady ity dia natokan’ny FJKM ho fitondrana amim-bavaka ny Filoha, dia ny Mpitandrina Dr Irako Andriamahazosoa Ammi sy ny ankohonany ary ny taom-piasana 2022. Teny amin’ny Coliseum Antsonjombe no nanatanterahina ny fotoana ary nisy fidirana indroa, dia ny tamin’ny 7 ora sy ny tamin’ny 10 ora sy sasany maraina. Ny fidirana tamin’ny 7 ora no taterina amintsika eto. Ny nitarika ny fotoana dia ny Mpitandrina Rakotobe Rajaomanjato Dodaherisoa, mpanolotsaina ao amin’ny Birao Mpiandraikitra Foibe (BMF). Ny nitondra ny hafatra kosa dia ny Mpitandrina Andriamampianina Zaka Hary Masy, Filoha mpanampy. Nozaraina roa  izany ny synodamparitany nanatrika ny fotoana. Ny Synodamparitany Antananarivo Andrefana,  izay misy ny Fitandremana Amparibe Famonjena, sy ny SP Antananarivo Avaradrano, no niditra tamin’ny 7 ora maraina. Azonao henoina eto ny hafatry ny filoha.

FANOMBOHANA NY FOTOANA

Ho fiderana an’Andriamanitra sy ho fanomezam-boninahitra Azy dia niarahan’ny Fiangonana namaky teo am-pitsanganana ny Salamo 136 : 1-9 hoe : «1 Miderà an’ i Jehovah, fa tsara Izy; Fa mandrakizay ny famindram-pony. 2 Midera an’ Andriamanitra Avo Indrindra*; Fa mandrakizay ny famindram-pony. [Heb. Andriamanitry ny andriamanitra]. 3 Miderà ny Tompon’ny tompo; Fa mandrakizay ny famindram-pony; 4 Izy irery no Mpanao fahagagan-dehibe (Fa mandrakizay ny famindram-pony), 5 Izay nanao ny lanitra tamin’ ny fahendrena (Fa mandrakizay ny famindram-pony), 6 Izay namelatra ny tany ho ambonin’ ny rano, (Fa mandrakizay ny famindram-pony), 7 Izay nanao ireo fanazavana lehibe (Fa mandrakizay ny famindram-pony), 8 Dia ny masoandro ho mpanapaka ny andro (Fa mandrakizay ny famindram-pony), 9 Ary ny volana sy ny kintana ho mpanapaka ny alina (Fa mandrakizay ny famindram-pony) ». Nohiraina ny hira FF 13 « Mihirà fihirambaovao ».

Nisy vavaka fiderana sy fisaorana ary fanomezam-boninahitra an’Andriamanitra noho ny nahafahana niombom-bavaka, sy nahazoana fitahiana velon’aina.

Nambara ny sitrapon’Andriamanitra izay nalaina tao amin’ny Daniela 6 : 27 « Manao lalàna aho mba hangovitan’ny olona sy hatahorany eo anatrehan’Andriamanitr’ i Daniela eran’ny fanjakako rehetra; fa Izy no Andriamanitra velona sady maharitra mandrakizay; ny fanjakany haharitra hatramin’ny farany ».

Natao ny hira FFPM 445 : « Jeso mora fo indrindra » taorian’izay.

Nanao ny vavaka fifonana ny mpitarika, nangataka famelana noho ny tsy fahatanterahana izany sitrapon’Andriamanitra izany. Natao ny hira FFPM 437 : 1, 2 « Ry Jesoa Kristy Tompo ».

Nomena ny famelankeloka atolotr’Andriamanitra nalaina tao amin’ny Isaia 48 : 9-12 / Salamo 32 : 1–2.

Natao manaraka izany ny hira FF 36 : 1 «  Vahoaka sesehena ».

Niara-nanonona ny Fanekempinoana Apostolika ny rehetra ary nisy feon-javamaneno.

 

RAHARAHAN’NY FIANGONANA
Ny Mpitandrina Rakotonindrainy Jaona, Sekretera Jeneraly, no nilaza ny raharahan’ny Fiangonana. Anisan’ny voalazany tamin’izany fa misokatra ny fisoratana anarana amin’ny fanadinana ho Mpitandrina ; ny 29 janoary dia natokana ho fifadian-kanina ; hosokafana ny jobily fankalazana ny faha 25 taona ny radio Fahazavana.

RAKITRA SY FANOMEZANA
Taorian’izay dia niroso tamin’ny rakitra sy fanomezana. Nanao anjara hira moa ireo antoko mpihira nandritra izay fotoana izay. Ny hira FFPM 275 : 1, 2 « Raisonao ry Tompo soa » no natao ho fanolorana ny rakitra.

FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA
Natao avy hatrany ny hira FFPM 770 : 1, 4 « Hajain’ny saiko ».
Notanterahina ny fotoana ho an’ny ankizy sy ny tanora. Ny Mpitandrina Razakarivony Charlot, Tonian’ny Sekoly Alahady Foibe, no nanatanteraka izany. Nanao vavaka izy, ary nasaina nitsangana ireo mpikambana rehetra ao amin’ny Sampana. Ny Eksodosy 20 : 12 « Manajà ny rainao sy ny reninao mba ho maro andro hianao ao amin’ ny tany izay omen’ i Jehovah Andriamanitrao ho anao » no nentiny tamin’izany. Nambarany fa ireo ray aman-dreny dia ireo niteraka, ny mpitondra fivavahana, ny mpitondra Fanjakana ary nolazainy fa fatiantoka ny tsy fanajana an’ireny. Tantara no nentiny nanazavana izany teny izany.
Nohiraina ny hira Fifohazana 83 : 1, 5 « Ny Baiboly re » mialoha ny vavaka sy ny vakiteny.
Nivavaka nangataka ny fahafenoan’ny Fanahy Masina Randriana Voahangy, ary nanao ny vakiteny nisesy kosa ireo Tonia telo ao amin’ny Departemantan’ny Fiangonana, Sekoly ary Mpiasa sy vola ary fananana.  Ny perikopa dia ny Isaia 46 : 3-7, Jaona 8 : 52-59 ary ny Romana 11 : 25-32. Natao ny hira FFPM 163 : 1, 3 « Jesosy irery ihany » mialoha ny hafatra.

TORITENY
Ny Filoha mpanampy Andriamampianina Zaka moa no nitondra ny hafatra. Ny boky tao amin’ny Isaia 46 : 1 – 7 no nakany izany.

Andriamanitra dia tokana ihany. Mety ho maro ny karazana andriamanitra teo amin’ny Babyloniana, ka rehefa resy izy ireo dia resy ihany koa ny andriamanitra izay nivavahan’izy ireo. Ny Andriamanitry ny Israely kosa dia ilay tsy miova hatramin’izay ka hatramin’izao. Io Andriamanitra io dia miteny fa tsy ampitenenina. Izy no mibaby, mitrotro ary mitondra antsika. Ny nanjo ny zanak’Israely dia tena Andriamanitra mihitsy no nanao izany mba hahatonga saina azy ireo. Io Andriamanitry ny Israely io no Andriamanitry ny kristiana.

Nisy mpandinika vahiny, hoy ny mpitoriteny, nandalo teto Madagasikara ; Charles Renel no anarany, ary nanao fanadihadiana izy io mikasika ny Malagasy.

Ny razana hoy izy, teo amin’ny Malagasy dia ireo fianakaviana teo aloha, ireo ao am-pasana ary velona ao an- tsaina ny momba azy.

Ny andriamanitra kosa, na hoe andriananahary, dia ireo razana izay efa tsy tadidy intsony ny momba azy. Razana ihany ireo, fa efa razana lavitra.

Rehefa miteny izany hoe ho tahian’andriamanitra sy ny razana, dia tsy ilay Andriamanitry ny kristiana izany. Mitaiza antsika izany ny amin’ny finoantsika kristiana.

Io Andriamanitra io dia mitondra antsika amin’ny fampandrosoana, fifankatiavana, mandroso, manaja ny zon’olombelona.

 

ASA VAVOLOMBELONA

Teo amin’ny asa vavolombelona dia nitondra ny teny ny Birao Mpiandraikitra Foibe (BMF), ary natao ny hira FF 1 : « Mitsangana ianao ry mino ».

Nanao ny teny fiarahabana ny Filoha, ny mpisolotenan’ ny BMF. (Afaka henoina ato izany fiarahabana izany). Nitondra tononkalo ihany koa moa ho an’ny Filohan’ny FJKM.

Nandray fitenenana ny Filoha Irako Andriamahazosoa, taorian’izay. Teboka efatra no nentiny tamin’izany : Mitrakà, Miovà, Mivavaha, Miasà. Ireo no fitondran-tena tokony hananantsika mandritra ity taona 2022 ity indray.


FAMARANANA

Natao ny hira FF 23 : « Andriamanitra ô, Ry Tompo Zanahary » namaranana ny fotoana. Nomena ny tsodrano ary nirava tamim-pilaminana ireo mpiara-mivavaka tonga tao.

Alahady 09 Janoary 2022

ALAHADY 09 JANOARY 2022
“MAHARITRA TSY MIOVA NY TOMPO”

Alahady natokana ho an’ireo tompon’andraikitra sy mpanao raharaha ny Fiangonana
« Fa firenena masina ho an’i Jehovah Andriamanitrao ianao, fa ianao efa nofidin’i Jehovah Andriamanitrao ho firenena rakitra soa ho Azy mihoatra noho ny firenena rehetra ambonin’ny tany » Deotoronomia 7:6

Alahady notarihin’ny Vaomieran’ny Aim-Panahy, alahady natokan’ny fitandremana FJKM Amparibe Famonjena nitondrana am-bavaka sy niarahabana ireo tompon’andraikitra sy mpanao raharaha ny Fiangonana no tanterina izao.

Ny fotoam-bavaka natrehin’ny Fiangonana mivantana tao an-tranon’Andriamanitra tamin’ny 9 ora maraina, izay notarihin’ny diakona ao amin’ny Vaomieran’ny Aim-Panahy, Ramino Lalaina. Raharijaona Solofonirina, Mpitandrina, no nitondra ny Tenin’Andriamanitra. Ny litorjia endriny faharoa no narahina.

Nisy feon-javamaneno nandritra ny fidiran’ny mpitarika sy ny diakona. Azonao henoina eto ny hafatra.

FANOMBOHANA NY FOTOANA

Ho fiderana an’Andriamanitra sy fanomezam-boninahitra Azy dia niarahan’ny Fiangonana namaky teo am-pitsanganana ny Salamo 146 : 1-5 hoe : « Haleloia, miderà an’i Jehovah ry fanahiko. Hidera an’i Jehovah aho raha mbola miaina koa. Eny hankalaza an’Andriamanitra aho raha mbola velona koa. Aza matoky ny lehibe. Na ny zanak’olombelona izay tsy mahavonjy. Mila ny fofonainy, ka miverina ho amin’ny taniny izy. Ary amin’izany indrindra no hahafoanan’ny fikasany. Sambatra izay manana an’Andriamanitr’i Jakoba ho Mpanampy azy sady manantena an’i Jehovah Andriamaniny. » Nohiraina ny hira FFPM 171:2 « Tompo mandahatra hendry ».

 

Nisy vavaka fiderana sy fisaorana sy nanomezana voninahitra an’Andriamanitra noho ny nahafahana niombom-bavaka, nahazoana fitahiana sy velon’aina. Feon-javamaneno fohy ny nanohizana ny vavaka.

FOTOANA HO AN’NY ANKIZY SY NY TANORA

Ny mpampianatra Sekoly Alahady ao amin’ny K6, Rado Navalona no nitarika izany.

Nivavaka izy teo am-panombohana ary andinin-tSoratra Masina noraisiny dia ny Isaia 41 :10a « Aza matahotra ianao fa momba anao Aho ».

Ny tantara fohy mahakasika tovovavy kely tao anaty fiaramanidina no nangalana ny hafatra. Nikoropaka, nikotaba, nikiakiaka, kivy sy ketraka, ny mpandeha sasany tao anaty fiaramanidina taorian’ny filazan’ny mpanamory ary fampandrenesany mba hamatotra tsara ny fehikibo fiarovana fa misy « panne » teknika. Nisy kosa ny nitomany, tao kosa ny nivavaka. Ankizivavy kely iray kosa no sady tsy nikorapaka ary tsy nikotaba fa nilamina tsara. Taorian’izay dia tafapetraka tsara ilay fiara-manidina. Rangahy iray no nahatsikaritra ny filaminany sy ny fahatoniny tsara ka nanontany azy hoe « fa maninona ianao no tsy mba mikotaba toy ny olona rehetra ?», namaly ity ankizivavy kely nanao hoe « fantatro ilay mpanamory ka tsy matahotra aho, mayoky azy aho, fa ny raiko izy ».

Raha ampifandraisina amin’ny fiainantsika izany dia :

        Fiaramanidina : izao tontolo izao

        Mpanamory : Jesoa Kristy

        Mpandeha : olona rehetra toa ahy sy ianao

        Olana ara-teknika : olana isan-karazany miseho amin’ny fiainantsika

 

Hitan’ny Tompo avokoa ny olantsika rehetra, tahotra sy tebiteby sy ahiahy. Ataon’ny Tompo avokoa izay rehetra anavotany antsika.

 

Nohirain’ny fianakaviamben’ny Sekoly Alahady teo am-pitsanganana ny hira FFPM 430 :3-4 « Endrika Sariaka ».

FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Natao avy hatrany ny hira FFPM 206 :1-4 « Ny Teny Masinao ». Nivavaka nangataka ny fahafenoan’ny Fanahy Masina ny diakona Rabenandrasana John avy ao amin’ny Vaomieran’ny Aim-panahy. Razafimaharo Hanitra kosa no namaky ny Testamenta Taloha sy ny Testamenta Vaovao, araka ny perikopa voalahatra : Deoteronomia 7:6-11, Marka 12:28-34, Jakoka 1:16-21. Nohirain’ny Fiangonana teo am-pitsanganana ny hira FFPM 177 : 1-2 « Ry Fanahy Mpanazava» mialohan’ny Toriteny.

TORITENY

Ny Deoteronomia 7 :6-11 no andinin-tSoratra Masina nitondrana ny hafatra.

Miompana amin’ny lohahevitra hoe « Maharitra tsy miova ny Tompo », sy ny alahady fiarahabana ireo mpanao raharahan’ny Fiangonana.

Ny zanak’Israely hiditra tao amin’ny tany Kanana no resahana eto. Ny tany Kanana dia voalaza fa misy firenena fito matanjaka, lehibe sy mahery. Raha tsy maharesy ireo izy ireo dia tsy afaka miditra sy mandova izany tany Kanana izany. Ny teny hoe « lehibe » eto dia hilazana ny tanàna efa mandroso, manana sivilizasiona matanjaka. Raha eo amin’ny lafiny ara-tafika kosa dia efa lasa lavitra, raha manoloana sy ampitahaina ny zanak’Israely izay tsy manana na inona na inona fa hazo sy tehiny no entiny miady. Ny « mahery » kosa eto dia entina hilazana zavatra goavana, olona « géant » no hiady aminy, misy eo amin’ny efatra metatra ny halavany ary roa metatra ny sorony. Izany no olona hiady amin’ireto Israely ireto. Nampanantenaina sy nomen’i Jehovah Andriamanitra azy ireo mantsy io tany Kanana io ho lovany.

Marihina fa firenena voandevozina tany Egypta ireo handeha hanafika ny tany Kanana ireo, ary nalefa andeha hiady ary hiditra ny tany Kanana. Izay no hisintonan’Andriamanitra ireto zanak’Israely ireto hiditra ny tanana tondrahan-dronono sy tantely.

Eto dia misy ny fitsipika sy didy nasaina narahan’ireto zanak’Israely ireto mba hitarafana ny Tenin’Andriamanitra, ary ho tsarovany fa masina eo anatrehan’i Jehovah izany Israely izany.

Zavatra roa no azo tsoahina amin’ity andinin-tSoratra Masina ity :

– Fitazonan’Andriamanitra ny fanekena

– Fitandreman’Andriamanitra ny fiainianany

 

1-Fitazonanan’Andriamanitra ny fanekena eo amin’ny olona na ny firenana

  momba ny firenena Andriamanitra raha mitandrina ny fanekena nataony io firenena io,

mandringana io firenena io kosa Izy raha mitsangana ho fahavalony io firenena io,

Izany no tokony ho tsarovantsika eo anatrehany ny fanekena ataontsika raha manao voady isika. Ohatra noraisina ho mpandray ny Fanasan’ny Tompo, Diakona, afaka fanadinana….. Tadidio fa zavatra roa no miandry antsika : na isika tahin’Andriamanitra sy ombany , na isika haringany.

Asehon’Andriamanitra amin’ny alalan’ireto firenena ireto ny fitazonany ny fanekeny :

natokana sy nosarahan’Andriamanitra teo amin’izao tontolo izao izany firenena Israely izany. Masina toy izany isika, voatokan’Andriamanitra, tsy tian’Andriamanitra hifangaroharo amin’ny hafa. Rehefa manao fanekena eo anatrehan’Andriamanitra dia masina.

olona nofidin’Andriamanitra ho rakitra soa ho azy (Deoteronomia 30-31 ), maharitra hatramin’ny taranaka mifandimby (arivo mandimby), izany hoe maharitra mandrakizay, « génération » iray eo amin’ny 50taona.

Mialoha ny hidirany amin’io tany Kanana io dia asehon’Andriamanitra fa firenena nofidin’Andriamanitra ary masina izy ireo. Ary azon’ny firenena Israely tokoa ny tany.

Maharitra tsy miova ny Tompo, ilay didy napetraka tamin’ny andron’i Mosesy dia tokony ho tanterahina. Ny fanekena an’Andriamanitra dia tokony ho tanterahintsika tahaka ny nandovana ny tany Kanana. Ny didy izay napetrak’Andriamanitra eto dia : ny fitiavana Azy, sy ny fitiavana ny namana. Isika no mandova ny firenena Israely izany. Izany didy izany dia natao hitiavana amin’ny fo, ny fanahy, ary ny hery manontolo.

Ao anaty ny fandraisan-tanana ireto mpanao raharahan’ny Fiangonana ireto dia misy ny didy, ny fitsipika, ny fanekena napetraka ato anatin’ny Fiangonana . Rehefa miditra ka handray ny andraikitra ianao dia ny Tompo no nanaovanao ny fanekena. Matoa mandray izany andraikitra izany, dia tandremo ny manao kitoatoa izany raharaha izany. Raha te handova izany fiainana mandrakizay izany ianao dia manaova tahaka ny zanak’Israely niditra ny tany Kanana. Izany no antom-pisian’ny andro alahady na fotoana manokana ho azy ireo, satria zava-dehibe  amin’ny Fiangonana io asa atao io. Olona masina eo anatrehan’Andriamanitra ka Izy no hitsara anao. Andriamanitra no mamporisika hanao ny asa. Na mpiasam-panjakana na mpiasa « privé » isika, na ato anaty Fiangonana na ivelany Fiangonana dia tokony ho hita taratra ny maha kristiana.

2-Mitandrina ny fianianany Andriamanitra

Asehony amin’ny zavatra roa izay nitondrany ny firenena Israely izany :

Famonjena azy amin’ny sarotra

Famindram-pony amin’izay tiany satria mankatoa Azy

Maharitra tsy miova Andriamanitra. Ho tanterahina amiko sy aminao koa izany teniny izany. Izay no antony nandraisana ny vinan’ny FJKM hoe « Madagasikara ho an’i Kristy ary Kristy ho an’ny Madagasikara. » Ary toriana etsy sy eroa. Andriamanitra tena maneho izany tahaka ny zanak’Israely, firenena fito no roasina. Resy ireo firenena fito ireo, voaraoka, ringana teo anatrehan’ireto firenena kely ireto satria Andriamanitra no namonjy azy ireo tamin’ny sarotra.

Famindram-pon’Andriamanitra mitoetra eo amin’ny olona izay tia azy. Rehefa natoky ity firenena ity dia nandresy. Jakoba eto no resahana, ilay mpanompon’Andriamanitra nanoratra ity epistily ity. Olona masina eo anatrehan’Andriamanitra, miteny sy mamporisika nohon’ny fahitany sy ny fahalalany ny fitondran’Andriamanitra ny firenena. Mihainoa sy mankatoa ry Israely, aza mety fitahana ianareo. Mihaino sady mankato izay ambaran’Andriamanitra no andrasana amin’ny Mpino.

Alahady natokana ho an’ny mpanao raharahan’ny Fiangonana anio, Andriamanitra mitana ny fianianany, ianao kosa ahoana?

Mihainoa sy mankatoa ianareo, tanteraho tsara ny andraikitra. Ho anao izay nofidin’ny olona,  izay nantsoin’Andriamanitra, namindran’Andriamanitra fo sy novonjeny ianao, tanteraho ny fanompoanao. Hoy ny teny Soratra Masina « Fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin’ny Tompo ».

Aoka hanatanteraka tsara ny andraikitra isika, aza manilika amin’ny ry zalahy izay tsy hita mandraka androany, fa tanteraho ny fanompona amin’ny fifaliana, amin’ny fahazotoana ny asan’ny Tompo. Aoka hafana fo amin’ny fanompoana ny Tompo isika. Ny famindrampon’Andriamanitra no naha toy izao antsika.

Hafatra : izaho sy ianao nanao fanekena ho Kristiana, « Aza manadino ny fiarahantsika miangona tahaka ny fanaony sasany » (Hebreo 10:25a). Aoka isika tsy ho variana. Mitaona anao ny Tenin’Andriamanitra izay tsy nijanona tamin’ny andron’ny zanak’Israely fahiny ihany, fa hatramin’ny ankehitriny ka mandram-piverin’Andriamanitra.

Ho an’Andriamanitra irery ny voninahitra ! Amen.

Taorian’ny feon-javamaneno fohy dia nanao ny anjara hirany ny Sampana Taniketsa « Hidera ny Anarany »

 

Nanao ny vavaka fifonana ny mpitarika sy nanolotran ny Teny famelan-keloka. Notononin’ny Fiangonana ny fanekem-pinoana niarahana tamin’ireo vavolombelona talohantsika (Lah.2). Nisy feon-javamaneno.

RAHARAHAN’NY FIANGONANA

Rakotomanana Andry, Birao-mpiangonana-Mpitantsoratra, no nilaza ny raharaham-piangonana, Ny andinin-tSoratra Masina nanombohany izany dia noraisiny tao amin’ny Deoteronomia 7:9 « Koa aoka ho fantatrao fa Jehovah Andriamanitrao ihany no Andriamanitra, dia Andriamanitra mahatoky, Izay mitandrina fanekena sy famindram-po amin’izay tia Azy sy mitandrina ny didiny, hatramin’ny taranaka arivo mandimby » 

 

Toy izao ny asa tsara fantarina ary hotanterahin’ny Fiangonana sy hoentiny amim-bavaka:

·       Tanterahina anio eny amin’ny FJKM Andrainarivo ny famindrana andraikitra eo amin’ny FLM/FJKM amin’ny fitantanana ny FFPM

·       Fanaovazana ireo komity sy vaomiera ao amin’ny foibe FJKM. Izay liana ny amin’izany dia mandefa ny anarana feno  mialoha 25 janoary 2022

·       Fiarabahana sy fitondrana am-bavaka ny mpanao raharaha sy ireo manolo-tena  an-tsitrapo ny asan’ny Fiangonana androany

·       Sabotsy 15 janoary : Fivorian’ny mpihevi-draharaha amin’ny 8 ora maraina

·       Alahady 16 janoary :

        Mikatona ny Fiangonana noho ny fanompoam-pivavahana sy fangatahampitahiana ny Filoha FJKM mianakavy eny amin’ny Coliseum Antsonjombe. Amin’ny 6 ora sy sasany ny fahatongavan’ny Diakona tompon’anjara eny antoerana

        Antsam-panahy karakarain’ny komity 185 taona namonoana ny maritiora, amin’ny 5 ora hariva eto amin’ny FJKM Amparibe, handray anjara amin’izany ny antokom-pihira HAFA

·       Alahady 23 janoary : alahadin’ny firaisan’ny Sampana, fanokafana ny taom-pankalazana ho an’ny Sampana hanamarika izany mandritra ity taona 2022 ity : STK, STKZo, Gazety Taratry ny Famonjena, Sampan’Asa Fitoriana ny Filazantsara, Komity fankalazana ny fisotroan-drononon’ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina izay hiasa mandritra ny roa taona

·       Fanentanana ny Fiangonana hivavaka, hanaja ireo fepetra ara-pahasalamana : ny elanelana 1 metatra, hanao aro-vava orona, hanasa tanana amin’ny rano sy savony

RAKITRA SY FANOMEZANA

Razafindraibe Bam, Biraom-piangonana, no namaky ny tatitry ny Vokadehibe voaray sy ny voady rehefa avy nanolotra ny andinin-tSoratra Masina ao amin’ny Salamo 44 :1

– Hira FF 53:3 « Havaoziko ny voadiko », noho ny nahatrarana ny taona vaovao 2022, ny fifankahitany  Ray amandreny sy ny zanaka.

Hira fanolorana ny rakitra FFPM 441 : 3 « Raiso ny fahaizako » no notanterahina teo am-pitsanganana ho fanolorana ny fanatitra sy fanavaozana fanolorantena.

ASA VAVOLOMBELONA

Fiarahabana ireo tompon’andraikitra sy ny mpanao raharahan’ny Fiangonana.

Ho fandraisan-tanana azy ireo dia nilahatra nandalo teny amin’ny alitara rehefa voaantso tsirairay ny anarana sy ny andraikitra ka notolorana valopy misy ny teny fiarahabana sy « calendrier » tetikandro 2022

VAVAKA FANGATAHAM-PITAHIANA

Ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina no nitarika izany. Nentina am-bavaka ny fanompoam-pivavahana ho amin’ny firaisan’ny Sampana, ny fanompoam-pivavahana hatao eny amin’ny Coliseum Antsonjombe, ireo nahavita sy mbola handray anjara amin’ny voka-dehibe, ireo nangataka vavaka noho ny tsy fahasalamana, ireo mpanompo nanana havana nodimandry, nentina am-bavaka ireo manana hataka manokana rehetra, ny fihaonan’ny ray amandreny sy ny zanaka. Nofaranana tamin’ny « Rainay izay any an-danitra » niara-notononina izany.

 

FAMARANANA NY FOTOANA

Nohiraina ny hira FFPM 462 :1 « Eo an-tananao ry Raiko ». Notononina ny tondrozotra 2022. Natolotry ny Mpitandrina ny tsodrano. Ny hira FFPM 347 « Derao Andriamanitra » no hira namaranana ny fotoana.  Nipetraka ny Fiangonana ary notononina ny Trinite.

IREO TOMPON’ANJARA

·  Nitendry orga: Rajaofetra Philippe sy Rajaofetra Anthonio (mpiofana ho mpitendry orga)

·       Nikirakira ny fafana:  Rakotondramboa Andry

·      Nikirakira ny fanamafisam-peo: Ramahery Yves, Rabiazamaholy Hery Lanto

·       Naka sary:  Andriamampianina Faneva

·       Nandray an-tsoratra: Raoliarizaka Bakoly

 

Alahady 02 janoary 2022

ALAHADY 02 JANOARY 2022
“MAHARITRA TSY MIOVA NY TOMPO”

Alahadin’ny taom-baovao EPIFANIA
Fiarahabana ny Mpitandrina mivady sy Ramatoa Ramino
Fiarahabana ireo zokiolona 70 taona no mihoatra

Alahady voalohany amin’ny taona 2022 ity alahady ity, hiainana ny lohahevitra vaovao eo amin’ny sahan’ny FJKM, hoe « Maharitra tsy miova ny Tompo ».

Notarihan-dRtoa Raharijaona Bodo ny fotoana ary ny Mpitandrina Rakotonindrainy Jaona, Sekretera Jeneralin’ny FJKM, no nitondra ny hafatra.

Litorjia endriny fahatelo no notanterahana.

Ny fanompoam-pivavahana niditra tamin’ny 10 ora no taterina eto.

FIDERANA AN’ANDRIAMANITRA

Taorian’ny feon-javamaneno fidirana sy ny fiarahabana apostolika (Apokalypsy 1 : 4b-5) dia niarahaba ny Mpitandrina Rakotonindrainy Jaona  ny mpitarika milaloahan’ny namakian’ny Fiangonana teo am-pitsanganana ny Salamo 34 : 1-10, ho fiderana an’Andriamanitra.

Natao ny hira FFPM 746 : 1,2,3 “Mifalia ry sakaiza !” taorian’izany, ary nanao ny vavaka fisaorana sy fiderana ny mpitarika.

Niantso an’Andriamanitra, Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina ; Andriamanitra hatrizay ary ho mandrakizay. Nisaotra an’Andriamanitra nahafahana misitraka izao alahady voalohany amin’ny taona izao, nisaotra an’Andriamanitra izay mitana ny Teny fanekeny. Vaovao isan’andro ny famindram-pon’Andriamanitra amin’izao andro faha roa izao, mahatsiaro fa zava-tsoa no atolotr’

Andriamanitra izay tsy miova sy tsy mivadika.

Nangataka ny fiasan’ny Fanahy Masina hameno ny fo amam-panahy. Miantoraka mba hitondran’Andriamanitra ny fiainana manontolo mandritra ny 365 andro

Feon-javamaneno fohy no nanohizana ny vavaka.

FOTOANA HOAN'NY ANKIZY SY NY TANORA

Rakotondramboa Saholy, mpampianatra ao amin’ny K10B, no nanatanteraka izany.

Nivavaka izy teo am-piandohana.

Nizy zavatra nampisehony teny an-tananay ary nanontany izy hoe “Inona ity ?”  Finday no teny an-tanany. Samy mahay tsara ny mikirakira finday ny betsaka ; ankoatra ny antso sy SMS dia misy “applications” maro. Raha tsy misy “batterie” ny finday dia tsy misy hilana azy. Isaka koa raha tsy misy an’i Jesoa Kristy dia tsy misy hilana azy. Izay rehetra mino an’i Jesoa ka manana Azy dia tena zava-dehibe fa zanak’Andriamanitra.

Jesoa dia tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Tsy mila “batterie” ilaina fenoina isan’andro. Isika dia ohatran’ny finday,  ka raha tsy manana an’i Jesoa Kristy dia tsy mandeha.

Hoy Jesoa ao amin’ny Jaona 15:5Izaho no voaloboka, ianareo no sampan.Izay miray amiko, ary Izaho aminy, dia mamoa be izy; fa raha misaraka Amiko kosa ianareo, dia tsy mahay manao na Inona na inona”.

Mila fifandraisana amin’i Jesoa isan’andro amin’ny alalan’ny fiainam-bavaka isika. Ainga vaovao ny miaraka amin’i Jesoa ka tsy ho “low bat” fa manovo hery ao Aminy isan’andro. Ny fifandraisam-pitiavana isan’andro amin’ny Tompo no hahavitana zavatra araka ny sitrapon’Andriamanitra.

Nitsangana ny fianakaviam-ben’ny Sampana Sekoly Alahady nanao ny hira FFPM 452 : 1,4 “Tompo ô ! Ovay ny foko ary namarana tamin’ny vavaka ny tompon’anjara, nanamafy ny fangatahana mba hananana fifandraisana amin’i Jesoa isan’andro.

FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Natao avy hatrany ny hira FFPM 150 : 1,3 “He! Tsara ny fonenanao, mialoha ny vakiteny.

Randriamasimanana Hanta no nivavaka  mialoha ny famakiana ny Soratra Masina, nangataka ny Fanhy Masina, ary Rasolonjanahary Fidy no namaky misesy ny perikopa voalahatra. Samy Diakona ao amin’ny Vaomiera Asa Vavolombelona ireo tompon’anjara ireo.

Ny perikopa : Isaia 41 : 1 – 7 ; Matio 14 : 24- 36 ; 1 Jaona 1 : 5 – 10

Natao ny hira FFPM 451: 1,2 “Tompo ô! Tsy takatry ny saiko” mialoha ny toriteny.

TORITENY

Teo am-pandraisana fitenenana ny Sekretera Jeneralin’ny FJKM dia niarahaba  ny Mpitandrina mivady, ny Birao, ny Loholona, ny Diakona, ny Mpandray, ny katekomena, ny Fiangonana nomen’i Jesoa taona vaovao. Ary nivavaka, nisaotra an’i Jesoa hahafahana hiaino ny Teniny.

Nangatahany nosokafana ny Soratra Masina ao amin’ny Isaia 41 : 1-7 hanarahana ny hafatra.

Ny Bokin’i Isaia dia misy boky 66 ; ny Baiboly mizara roa : Testamenta Taloha sy Testamenta Vaovao. Ny Testamenta Taloha misy boky 39 : ao ny fahariana ary ao koa ny fahatezeran’Andriamanitra.

Ny Isaia 1-39 dia milaza izany fahatezeran’Andriamanitra izany ary ny Famonjen’Andriamanitra dia hita ao aminy toko 40-66.

Na tao anatin’ny fahababona aza ny vahoakan’Andriamanitra dia tao Andriamanitra no niasa, no niteny, nilaza fa na amin’ny fotoana na tsy amin’ny fotoana dia tsy miova Andriamanitra. Tsy azo ferana ny asan’Andriamanitra eo amin’ny fiainantsika. Tsy voafetran’ny toerana, tsy voafetran’ny taona, tsy voafetran’ny fahefan’izao tontolo izao fa Andriamanitra maharitra tsy miova Izy.

Zavatra roa lehibe no ampitain’Andriamanitra amintsika eto :

  • Andriamanitra mamonjy antsika (and 1-3)
  • Andriamanitra miasa eo amin’ny fianantsika (and 4-7)

1) Andriamanitra mamonjy antsika (and 1-3)

Ny hevitry ny teny hoe Isaia dia milaza hoe “Jehovah mamonjy”. Amin’ny fomba ahoana izany ? Mamaly an’izany ny Soratra Masina : Mangina hihaino ahy ianareo, ry nosy” Isaia 41 : 1

Ny dikan’ny hoe “mangina” : “aza valiana intsony, aza toerina intsony izay zavatra lazaiko aminareo fa mihainoa ianareo” hoy Andriamanitra. Mia rereka isika, reraky ny fahotana sy ny adim-pianana isika nefa rehefa mahare ny Tenin’Andriamanitra dia mia matanjaka indray, mitombo hery. “ary aoka handroso hery ny firenena” Isaia 41 : 1. Andriamanitra tsy miova fa isika ovain’ny Tenin’Andriamanitra.

Andriamanitra no miantso anao, manasa anao (toa ny fanasana amin’ny fapakarambady, fanasana amin’ny fifaliana). Miantso amin’ny fahasoavana izay milaza hoe izao no fahamarinana hitondran’Andriamanitra anao. “Invitation” no dikany, fiantsona amin’ny fitahiana eto. Fa “convocation” no azonao raha mafy loha ianao.

Fibebahana no hiantson’Andriamanitra anao mba hiova ny toe-tsainao, hiova ny fonao. Asan’ny Fanahy Masina eo amintsika tsirairay avy izany. Rehefa tena ao anatin’ny famonjen’Andriamanitra isika dia mitombo hery satria voavela heloka.

Mitarika amin’ny fiadanana Andriamanitra. Hoy ny Isaia 41 : 3 : “Mipaoka ireo izy ka mandroso soa aman-tsara any amin’izay lalana tsy mbola nodiavin’ny tongony.” Ny teny hoe « soa aman-tsara » dia milaza hoe “fiadanana”. Tahaka izany i Abrahama, lalana tsy mbola nalehany akory no nitondran’Andriamanitra azy ; tahak’izany I Noa, zavatra tsy mbola nataony akory ny nampanaovin’Andriamanitra azy. Amin’izao fotoana, Jesoa Kristy izay lalana sy fahamarinana ary fiainana no mitondra anao amin’ny fiadanana. Na ny sainao, na ny fanahinao, ny fiainanao manontolo omen’Andriamanitra famonjena, izany no tarihan’ny Tompo anao.

Ireo antso ataon’i Jesoa amintsika :

Antso 1 : ampy ho antsika Jesoa. Aza ampiana, aza analana. Famonjena tokana ny nataon’i Jesoa teo amin’ny hazofjaliana

Antso 2 : ampitomboy ny fahanginana, henoy ny Tenin’Andriamanitra, aoka hihaona  amin’ny Tompo ianao fa mitabataba izao tontolo izao ka saortra ny mavaka hoe feon’iza izany.

Antso 3 : Aza matahotra an’izao tontolo izao, aza matahotra ilay ratsy mapihorohoro. Eny, manoloana izao valan’aretina izao dia ilaina ny miaro-tena, ilaina ny fitasaboana, ilaina ny fepetra ara-pahasalamana fa tsy izany no mahatonga antsika hatahotra hijoro vavolombelona akory. Efa resan’ny Tompo ny fahavalo farany dia ny fahafatesana fa tarihan’ny Tompo ho amin’ny fiadanana ianao. Fa na sabatra aza tonga vovoka, fa na zana-tsipika aza tonga tahaka ny mololo satria Andriamanitra tompon’ny fahefana rehetra no mitantana anao, mampahery anao. Torio ny Filazantsara.

Antontan’isa nomen’ny Firenena Mikambana :

.Faran’ny taona 2021 : 88 tapitrisa ny isan’ny Malagasy

.2030 : hitombo avo roa heny ny Malagasy, hi amaro ny tanora

.2050 : hitombo be ny Malagasy ka ho isan’ny firenena be mponina indrindra era-tanyeo

.2100 : ho 99 tapitrisa eo ny Malagasy .

Mangetaheta sy noana ny olona fa ny azo antoka hahazoana famonjena dia ny Tenin’Andriamanitra irery ihany, ka torio ny Filazantsara izay hanan’ny olona fiainam-baovao indray, fahariana vaovao indray, hahatsapana fa Andriamanitra mitondra ho amin’ny famonjena.

 Aza manahy ny amin’izay hitondran’i Jesoa anao na dia tsy fantatrao akory aza. Tsy fantatrao ny rahampitso, tsy fantatrao ny rehefa avy eo fa ny anjaranao dia minoa an’i Jesoa izay mitondra anao ho amin’ny fiadanana. Aza matahotra na inona na inona tenenin’ny olona, aza manahy na inona na inona renao fa ny anjaranao dia ny mifikitra tsara amin’ny Teny fikasana nomen’ny Tompo : Mamonjy antsika Andriamanitra

2) Andriamanitra miasa eo amin’ny fianantsika (and 4-7)

“Iza moa no nanao sy nahavita izany, sady miantso ny taranaka maro hatramin’ny taloha? Izaho Jehovah no voalohany, ary hatramin’ny farany dia mbola Izaho ihany no Izy.”  Isaia 41 : 4

Misy teny miverimberina eo amin’ny and 4 :  “Iza moa no nanao sy nahavita izany Midika izany hoe miasa Andriamanitra eo amin’ny fiainantsika. Asa hisehoan’ny voninahitr’Andriamanitra eo amin’ny fiainantsika izany. Ao anaty fahababona, ao anaty fijaliana, aretina, fahoriana , ady mangotraka sy fizahan-toetra…dia Andriamanitra maneho ny Asany mahagaga. Saingy rehefa nahazo soa ianao dia adinonao  ny mihaona amin’Andriamanitra. Ny Asa avy amin’Andriamanitra anefa dia Asa hahafahanao manana faharetana ary mahatratra ny tanjona apetrak’Andriamanitra eo amin’ny fiainanao.

Ny dikan’ny teny hoe fahotana, ankoatran’ny hoe faharatsiana, dia hoe tsy tratranao ny tanjona napetraky ny Tompo teo amin’ny fiainanao. Fa rehefa miasa ao anatintsika ny Fanahy Masina, miasa ao anatintsika Andriamanitra dia izay no hahatrarana ny tanjona, mihaotra ny tanjona izay heverinao akory aza. Izany no hitenenan’i Jesoa tamin’ny mpianatra manao hoe “Izay mino ahy, ny Asa ataoko no ataony koa, hanao Asa lehibe noho izany aza izy satria Izaho mankany amin’ny Ray”

Manarak’izany, manao Asa hahafahanao mampahery ny hafa ianao. Ary koa Asa hahafahan’ny hafa mahazo hery mandrakariva. “Samy nanampy ny namany avy izy rehetra, ary samy nilaza tamin’ny rahalahiny avy hoe: Matokia.Isaia 41 : 6. Rehefa manao Asan’Andriamanitra ianao dia mampahery ny hafa ianao ary misy fiombonana hahatsapanao mihitsy hoe tena miaraka amin’Andriamanitra.

Inona ny antson’i Jesoa eo amin’ny fiainantsika ?

Antso 1 : Aza manahy ny hoaninao, aza manahy ny hotafianao, aza manahy izay hosotroinao fa katsao aloha ny Fanjakan’Andriamanitra sy ny fahamarinany dia hanmpy anao ny zavatra rehetra.

Ny anjaranao, na inona na inona zava-mitranga maneran-tany, dia ny miazona an’i Jesoa.

Misy firehana telo maneran-tany amin’izao fotoana izao : Tena tia mivavaka ny olona ; Maro ny fivavahana mitranga ; Manomboka mihidy ny varavarana mankany amin’i Jesoa.

Ny anjaranao : katsoa aloha ny Fanjakan’Andriamanitra, izany no manokatra ny varavaran’ny lanitra omen’ny Tompo ho anao isan’andro.

Antso 2 : “Be ny vokatra fa ny mpiasa no vitsy”. Manana asa ny Tompo.

Betsaka no very asa vokatr’ity valan’aretina ity. Fa an’Andriamanitra ny fahefana ety an-tany sy any an-danitra. An’Andriamanitra ny vokatra, an’Andriamanitra ny asa. Ny anjaranao dia ny mangataka amin’ny Tompo hoe “Omeo asa aho Tompo ô !” fa homeny ianao. Misy afaka mijoro vavolombelona ny amin’izany.

Hafatr’i Jesoa :

-Ampaherezo ny hafa fa aza zatra manakiana. Izany no mampiavaka ny zanak’Andriamanitra

-Aza matahotra, aza manahy, aza kivy na dia mandalo zava-tsarotra aza ianao ka tsy fantatrao akory izay hitondran’i Jesoa anao. Mandrosoa hatrany fa izany no hitondran’i Jesoa anao hanananao famonjena sy fahasoavana.

Ny hafatry ny Tompo omeny anao : Tena mivavaka, tena mivavaka, tena mivavaka ; kanefa koa : tena miasa, tena miasa, tena miasa ; ho anareo zanaka, zandry raha mbola mianatra ianareo : tena mianatra, tena mianatra, tena mianatra. Fa Andriamanitra maneho ny Fitiavany antsika rehefa tena matoky Azy isika.

Ny tanan’Andriamanitra lehibe noho ny tananao, ny fikasan’Andriamanitra lehibe noho ny fikasanao, ny tanjon’Andriamanitra lehibe noho ny tanjonao. Ny anjaranao di any manaiky hiara-hiasa amin’ny Tompo ary mino Azy fa Izy no Tompo sy Mpamonjy anao manome anao fifaliana sy fiadanana fa tsy miova Andriamanitra.

Fehiny :

Maharitra sy tsy miova ny Tompo satria Andriamanitra mamonjy antsika. Hoy ny Soratra Masina hoe : “Aza matahotra ianao, fa momba anao Aho; Ary aza miherikerika foana, fa Izaho no Andriamanitrao; Mampahery anao Aho sady mamonjy anao; Eny, mitantana anao amin’ny tanana ankavanan’ny fahamarinako Aho Isaia 41 : 10

Maharitri tsy miova ny Tompo satria Andriamanitra miasa foana eo amin’ny fiainantsika. Hoy ny Soratra Masina : “miasà amin’ny tahotra ny ny hovitra hahatanteraka ny famonjena anareo. Fa Andriamanitra no miasa ao anatinareo na ny fikasana na ny fanaovana hahatanteraka ny sitrapony.Filipiana 2:12-13

Ho an’Andriamanitra ny voninahitra.

Feon-javamaneno fohy taorian’ny toriteny.

VAVAKA FIFONANA

Tsy nahatanteraka sitrapon’Andriamanitra isika raha araka ny hafatra nentin’ny mpanompony.

Tia antsika ny Tompo ary miala nenina manome ny sitrapony, mampahatsiahy fa tonga hamonjy Izy. Mifona isika satria matetika maniasia, tsy vonona mihaino ny feon’ny Tompo fa ny tabatan’izao tontolo izao no mandrebireby. Teny manova, mampahatanjaka, mampandresy, mampahery ny Tenin’Andriamanitra. Mpanota tsy mendrika isika fa sari-tahotra, mivadibadika.

Soa fa teo Jesoa izay tsy miova, manomana lalam-pamonjena ho an’ny zanaka adala.

Nangataka tamin’ny Tompo mba handray ny vavaka mangina fifonana sy fibebahana amin’izao taom-baovao izao. Jesoa efa nanolotra ny ainy mba hasahiantsika manao izao vavaka izao.

Natao ny hira FFPM 750: 3,4,5 “Marobe ny ratsy vita”.

TENY FAMELAN-KELOKA

Mamindra fo sy miantra Jehovah, Mahari-po sady be famindram-po.” (Sal 103 : 8)

Ny famelan-keloka atolotry ny Tompo :

Fitiavana mandrakizay no nitaivako anareo, koa izany no nampaharetako famindrampo ho anareo. Na dia mandra-pahantitrareo aza, dia tsy miova Aho, ary mandra-pahafotsivolonareo, dia Izaho ihany no hisahirana mitondra anareo. Izaho no nanao, ka Izaho ihany no hitrotro, eny, izaho no hitondra sy hanafaka. ” (Jeremia 31 :3 ; Isaia 46 :4)

Sambatra ny olona izay voavela ny helony sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy isain’i Jehovah heloka, ary tsy misy fitaka ny fanahiny.” (Salamo 32:1-2)

Rehefa avy nandray ny Teny famelan-keloka dia nitsangana nano ny hira FFPM 545: 1,3 “Endrey izany hafaliana, avy eo dia niara-nanonona ny Fanekem-pinoana apostolika.

 Narahina feon-javamaneno fohy izany

Nanao ny anjara hirany ny Sampana Taniketsa (STAF) : « Tsy miova fitia »

VAOVAOM-PIANGONANA

« Amparibe Famonjena :  Mifankatiava tsara, Hazony mafy ny finoana, Mahefa be amin’ny asan’ny Tompo »

Rakotomanana Andry, Biraom-piangonana Mpitantsoratra, no nilaza ny raharaham-piangonana.

Ny Teny nentiny teo ampanombohana : “Matokia , fa Izaho ihany, aza matahotra. ” (Matio 14:27)

Ireto manaraka ireto ny vaovao nisongadina :

Avy any ivelany

-Foibe FJKM : Fanompoam-pivavahana eny Antsonjobe ny alahady 16 janoary 2022.

Fitrotrona am-bavaka ny Filohan’ny FJKM sy ny ankohonany sy ny taom-piasana;

In-droa ny fidirana : amin’ny 7 ora sy sasany sy amin’ny 10 ora

-Komity fankalazana ny faha 185 taona namonona maritiora : Hetsika FJKM, antsa-panahy lehibe ny alahady 16 janoary amin’ny 5 ora hariva, eto Amparibe Famonjena

Anatiny

-Izao alahady taom-baovao izao :

.Fiarahabana ny Mpitandrina mivady sy Ramatoa Ramino ary fiarahabana ihany koa ireo zoky olona feno 70 taona no miakatra.

.Rakitra “anniversaire” eny amin’ny alitra, tanterahan’ireo nahatratra ny tsingerin’andro nahaterahany tamin’ny volana desambra

-9 janoary  : Fitondrana am-bavaka ireo tomponandraikitra rehetra eto amin’ny Fiangonana. Fidirana iray ihany. Hisy Asa sy Fampaherezana

-16 janoary : mikatona ny Fiangonana noho ny fanompoam-pivavahana ho tanteraha eny Antsonjobe

-23 janoary : alahadin’ny firaisan’ny Sampana. Fotoana fanokafana ny taom-pankalazan’ireo Rafitra (STK, STKZo, AFF, Gazety Taratry ny Famonjena). Fitsofandrano ny Komity sy ny Birao “Fisotron-dronono ny Mpitandrina”

 Nandray fitenenana ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina :

Nanamafy ny fisaorana ho an’ny Sekretera Jeneralin’ny FJKM

Nanao fanentanana ny amin’ny fitrotrona am-bavaka ny fanompoam-pivavahana hatao eny Antsonjobe ny 16 janoary.

Nanao fanentanana ho tanteraka ny Vina sy Tondrozotra mandritra ity taona 2022 ity

Nanao ny fifampiarahabana ny Fiangonana noho ny taom-baovao.

Ny andin-tSoratra Masina ao amin’ny Romana 12:12a  no nifampiarahabana : “mifalia amin’ny fanantenana …” Miteny izany amin’ny olona eo akaikiny ary miteny ny anaran’ilay olona.

Tamin’ny famaranana dia nampitsangana ny mpianakavin’ny finoana ny Mpitandrina ary niteny hoe : “Ry Amparibe Famonjena, mifalia amin’ny fanantenana”

FIARAHABANA IREO NAHATRATRA NY TSINGERIN’ANDRO NAHATERAHANY

Nasain’ny Mpitandrina nitsangana ireo teraka volana desambra.

Sady niarahaba no nirary soa sy mirahaba nahatratra ny taona.

Ny Salamo 21 : 3 no andinin-tSoratra Masina natolotra azy ireo Fa notsenainao fitahiana soa izy; teo an-dohany nasianao satro-boninahitra tena volamena.

Nitondra  am-bavaka azy ireo ny Fiangonana.

Ny hira HF 12  Feno toky no nohiraina mandritra ny nanaovan’izy ireo ny fanatitra teny amin’ny alitara.

23 ny isan’reo nanatrika ny fotoana tamin’ny 10 ora ary 36 tamin’ny 7 ora. Nitotaly 59 izany.

RAKITRA SY FANOMEZANA

RANAIVOSON Jacky, Mpitambolam-piangonana, no namaky ireo voady sy raki-pisaorana. “Fa efa miseho ny fahasoavan’Andriamanitra, izay famonjena ny olona rehetraTitosy 2:11

Novakiany ireo Voka-dehibe voaray mialohan’ny fanompoam-pivavahana niditra tamin’ny 10 ora. Hatreto dia nahatratra 23 439 000 Ar no voaray, ary mbola mandray hatrany mandritra ity volana janoary manontolo ity. Ireo Voady sy Raki-pisaorana : Fisaorana noho ny taona lasa  ary fangatahana vavaka avy amin’ny Fiangonana ho salama sy noho ny asa very ; Fisaorana noho ny fitsingerenan’ny andro nahaterahana ;

Fisaorana noho ny fahafahana nandalo teto an-tanindrazana  ary fangatahana vavaka mba ho tafody somantsara. Ireo hira nangatahana : FFPM 164:1 ary ny FFPM 107:1 sy A16 natao tamin’ny Fandraisana ny Fanasan’ny Tompo.

Natao teo am-pitsanganana ny hira  FFPM 752:1 “O Ry Jesosy , ny anaranao” ho fanolorana ny rakitra, nofaranana tamin’ny Amena nohiraina.

ASA VAVOLOMBELONA

Roa ny Asa Vavolombelona notanterahana tamin’ity fotoana ity :

  • Fiarahabana ireo zokiolona 70 taona no mihoatra

Nangatahan’ny Mpitandrina  hitsangana ireo zokiolona.

95 taona ny zokiny indrindra

Ny Tenin’ny Soratra Masina nomena azy ireo : “Na dia mandra-pahantitrareo aza, dia tsy miova Aho,Isa 46 : 4a

Rehefa vita ny fiarahabana azy ireo dia nanao ny hira FFPM 460 : 3 “Ny fitondrany soa”

  • Fiarahabana ny Mpitandrina mivady sy Ramatoa Ramino

Niroso teny amin’ny alitara ny Mpitandrina mivady sy Ramatoa Ramino sy ny Birao-piangonana.

nanodidina ny alitara kosa ireo solo-tenan’ny Rafitra rehetra.

Razafimaharo Mamy no nitondra ny teny fiarahabana ary Rakotomanana Andry  no nitondra am-bavaka. Samy Biraom-piangonana mpitantsoratra izy ireo. Nitsangana ny Fiangonana nandritra ny vavaka. Avy eo dia nilahatra daholo naneho ny marika hita maso.

Nanao ny teny fisaorana sy fankasitrahana ho an’ny Rafitra sy ny Fiangonana ny Mpitandrina Raharijaona. Ary nanao hafatra sy fanentanana izy hoe faha roa amin’ny faran’ny amperin’asa izao ary koa ny faniriany dia ho tanteraka ny Vina sy ny Tondrozotra fa raha tomombana sy lavorary izany dia manana fiainana lavorary ho an’ny Tompo.

VAVAKA FANGATAHAM-PITAHIANA

Ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina no nanohy ny fotoana tamin’ny vavaka fanfatahana.

Nidera an’Andriamanitra noho ny hafatra azo sy ny taona vaovao. Nivavaka ho an’ny Tomponandraikitra rehetra eo amin’ny sahan’ny FJKM, tsy adinoina Amparibe Famonjena. Nivavaka ho an’ny mpivavaka mifanatri-tava sy ny tsy mifanatri-rava, ny any Am-pielezana, ho an’ireo zokiolona izay harena sarobidy ho an’ny Fiangonana. Nitondra am-bavaka ny fiomanana sy fanatanterahana ny fanompoam-pivavahana hatao eny Antsonjobe, ny tetikasan’ny Fiangonana, ho an’ireo izay hanao jobily sy fankalazana. Nametraka ny zavatra rehetra amin’ny Tompo fa fikasana ihany ny an’ny olombelona. Nivavaka ho an’ireo sahirana sy marary, ho an’ireo nanao rakipisaorana sy voady masina.

Nofaranana tamin’ny vavaka nampianarin’ny Tompo niara-notononina izany.

Ary nisy feon-javamena fohy.

FAMARANANA NY FOTOANA

Nitsangana ny Fiangonana nanao ny hira FFPM 747: 1,2,3  “Haleloia! Sambasamba! ary novakiana ny tondrozotra 2022.

“Mifankatiava araka ny fifankatiavan’ny mpirahalahy, mitariha lalana amin’ny fifanomezam-boninahitra, araka ny olomboafidin’Andriamanitra sady masina no malala” (Rom 12:10, Kol 3:12b) “Samia misikina fanetre-tena ka mifanompoa fa Andriamanitra manohitra ny miavonavona fa manome fahasoavana ny manetry tena koa” 1 Pet 5:5b.

Natolotra ny Tsodrano

Natao ny hira “Mialoka Aminao” nofaranana tamin’ny Amena nohiraina ary nipetraka ny Fiangonana nanao vavaka mangina.

“Amin’ny anaran’ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina.”

Amena.

FANDRAISANA NY FANASAN’NY TOMPO

Nitohy tamin’ny fandraisana ny Fanasan’ny Tompo ny fotoana.

Nohiraina ny hira FF 53 : 1 Havaoziko ilay voady” teo am-piomanana. Novakina ny Soratra Masina, natao ny vavaka fanandratana ary ny hira fihobiana Antema 1 “Masina, Masina”. Ireto manaraka ireto ny hira natao nandritra ny fotoana: FFPM 115 : 1, FFPM 90, FFPM 107.

Natao ny vavaka ary nohiraina mandritra ny fanatazana ny Raki-pisaorana sy fanangonana ny kapoaka ny Antema 16.

Hafatra: “Andriamanitra no aro sy hery ho antsika; Mpamonjy mora azo indrindra amin’ny fahoriana Izy. Koa izany no tsy hatahorantsika, na dia ho levona aza ny tany, na mifindra ho ao anatin’ny ranomasina aza ny tendrombohitra.” Salamo 46 : 1-2

Natolotry ny Mpitandrina ny Tsodrano ary natao ny hira FFPM 338 “Arovy aho Tomponofaranana tamin’ny Amena nohiraina sy vavaka mangina.

“Amin’ny anaran’ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina.”

Amena.

IREO TOMPON’ANJARA

  • Nitendry orga : Rabiazamaholy Mahery (mpiofana ho mpitendry orga) sy ny SMZM
  • Nikirakira ny fafana : Rabako Tovo
  • Nikirakira ny fanamafisam-peo : Andriamahefa Tina
  • Naka ny sary : Rakotondramboa Andry
  • Nandray an-tsoratra : Rajaofetra Voahangy