Alahady 30 aogositra 2021

Alahady 29 aogositra 2021
Alahady fahadimy natokana ho an’ny Akany Fialofana eny Tangaina
« Miorena amin’ny asa tsara »
« Tiava ny fahavalonareo, manaova soa amin’ny mankahala anareo »

Ny fanompoam-pivavahana mivantana, notanterahina teto amin’ny Fitandremana F.J.K.M. Amparibe Famonjena tamin’ny 9 ora maraina, izay notarihan’ny diakona avy ao amin’ny Vaomieran’ny Aim-panahy, no taterina amintsika mpianakavin’ny finoana. Rakotonirina Tsiry no nitarika. Ny Mpitandrina Ramilison Diamondra no nitondra ny Tenin’Andriamanitra.

Ny Lioka 6 : « 27- 36 » no andin-tSoratra Masina nangalana ny hafatry ny Tompo. Ny litorjia amin’ny endriny fahatelo no narahina.

Nitondra am-bavaka ny teny hovakiana Ramahaleo Muriel, ary namaky ny Soratra Masina, Ramahaleo Zo.

Ranivoson Toky no nampianatra ny hira fanevan’ny faha 160 taonan’ny Fiangonana, mialoha ny  fanompoam-pivavahana. Nisy ny feon-javamaneno nandritra ny fidiran’ny mpitarika sy ny diakona.

FIDERANA AN’ANDRIAMANITRA

Niarahana niredona ny hira fanevan’ny 160 taona, mialoha ny famakiana ny andin-tSoratra Masina tao amin’ny Salamo 26 :1-7  « Tsarao aho, Jehovah o, fa mandeha amin’ny fahamarinako aho. Ary Jehovah no itokiako, ka tsy miahanahana aho. Diniho aho, Jehovah o, ka fantaro. Izahao toetra ny voako sy ny foko. Fa ny famindramponao no eo anoloan’ny masoko. Ary mandeha amin’ny fahamarinanao aho. Tsy mba miara-mipetraka amin’ny olon-dratsy aho. Na manan-draharaha amin’ny olom-petsy. Halako ny fiangonan’ny mpanao ratsy. Ary tsy miara-mipetraka amin’ny ratsy fanahy aho. Manasa ny tanako noho ny fahamarinako aho. Ka te-hitoetra eo akaikin’ny alitaranao, Jehovah o, mba hanao feo fiderana ka hilaza ny asanao mahagaga rehetra ».

Nohiraina ny FFPM 14 :1, 2,3 « O ! Ry tany rehetra, avia izao ». Nisy ny vavaka fiderana sy feon-javamaneno fohy.

FOTOANA HO AN’NY ANKIZY SY NY TANORA

Zoky Rakotoarisoa Tanteraka, mpampianatra K1, no nitondra ny hafatra fohy ho an’ny fianakaviamben’ny sampana Sekoly alahady. Ny andinin-tSoratra Masina ao amin’ny Kolosiana 4:5b « Hararaoty ny andro azo anaovantsoa »,no nandraisana izany hafatra izany.

Ohatra teo amin’ny fiainana andavanandro no narosony ho an’ny ankizy. Raha misy namana mpiara-mianatra dia afaka ampiana izy ireo. Ianareo no fitaovana entin’ny Tompo hanazava ny lesona. Raha misy akanjo, na boky na kilalao mbola tsara tsy ampiasaina na manana maromaro dia afaka zaraina amin’ny ankizy, na taomina ny ray aman-dreny hanome ny zaza kamboty ihany koa. Betsaka ny asa soa afaka atao. Raha izao mbola kely izao ny ankizy no manao izany,na lehibe aza dia afaka ataony foana izany.

Niarahan’ny fianakaviamben’ny Sekoly alahady niredona ny hira FF 16:2 « Ny mpianatry ny Tompo, asainy mifanompo ».

 

FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Mialoha ny famakiana ny Soratra Masina dia nanao ny vavaka mialoha ny vakiteny, Ramahaleo Muriel. Nanatanteraka ny vakiteny araka ny perikopa Ramahaleo Zo, izay hita ao amin’ny boky Fanekena Taloha II Samoela 9 :1-13 sy ny Filazantsara Lioka 6 :27-36 ary ny Epistily nosoratana ho an’ny Hebreo 10 :19-25. Noredonina ny hira FFPM 823 :1,2 « Hoderaina tokoa » taorian’izay.

TORITENY

Fampahatsiahivana ny asa tsara mifanaraka amin’ny lohahevitra fitaizam-panahy nobanjinina nandritra ny efatra alahady no nataon’ny Mpitandrina Ramilison Diamondra.

Ny finoana mihitsy no miteraka asa tsara izay mifanaraka amin’ny toetran’Andriamanitra. Misy ny toe-panahy sy toe-po entina manompo, eo ihany koa ny fahendrena, miala amin’ny lainga, manana fahatahorana an’Andriamanitra. Nitaona ho amin’ny fibebahana ny perikopa :

 • Manao ny sitrapon’Andriamanitra amin’ny fo manontolo ;
 • Fitaizana ny Fiangonana ho amin’ny famoriam-bola ;
 • Fanaovana fanatitra manome ny rehetra fa tsy ny ampahany ihany.

Mamehy ireo voalaza ireo ny hafatra androany alahady. Didim-pitiavana vaovao izay mitondra antsika amin’ny asa tsara no hafatra ho antsika anio. Ny andinin-tSoratra Masina ao amin’ny  Lioka 6 : « 27- 36 » no nanompanana ny hafatra.

Manambara ny toriteny, nataon’i Jesoa tao an-tendrombohitra tany Galilia sy ny Fanjakan’Andriamanitra, iainan’ny mino ety an-tany sahady, ny ao anatin’ny vavaka nampianarin’ny Tompo. Fampianarana ny mifono ao amin’ny zavatra niainan’i Kristy, araka ny vavaka nampianariny manao hoe : « Ny ety an-tany tahaka ny any an-danitra » no nokendren’i Lioka.

Zavatra telo no kendrena amin’ity hafatra ity :

 • Jesoa Kristy no sady Andriamanitra no olona (afaka miaina ety an-tany no any an-danitra) nefa koa Mpamonjy izy. Ampifandraisin’i Lioka ny Filazantsaran’ny asa marina sy ny asa soa. Matetika dia mirona amin’ny fifehezan-tena sy filana maro i Lioka raha manoratra.
 • Jesoa raha nampianatra dia misintona ny saintsika mpianany, isika kristiana (And 27).

Fiainana manokana mihitsy, misaraka amin’ny fanao samihafa efa misy eto amin’izao tontolo izao, no iarahana amin’i Jesoa Kristy. Fihainoana miaraka amin’ny fankatoavana izany no ilaina. Misy didim-pitiavana izay andidian’i Jesoa antsika anio.

Baiko tokana (And 27 -35) « Tiava ny fahavalonareo » : izany dia mifanaraka amin’ny toe-tsaina misy fahafoizan-tena tahaka ny manao sorona ny tena :

 • Manao soa amin’izay mankahala ny tena (Lev. 19 :17) : mamerina amintsika fa tsy tokony hankahala ny rahalahintsika isika fa mananatra kosa no setriny. Ahazoana heloka ny fankahalana. Mitafy henatra ny mankahala olona, Ny fankalahala dia tsy fiainana.
 • Fisaorana ho an’izay manenjika antsika kristiana : voarainao ny Fanjakan’Andriamanitra, ary iaino. (Matio 5 :17). Enjehina isika dia fahasambarana izany.
 • Mila mivavaka ho an’izay manisy ratsy : raha isika kristiana no mamaly faty dia very ny fifaliana mitoetra ao anatintsika sy azontsika. Izy Andriamanitra no manala ny fahoriana ataon’ny hafa amintsika. Tsy misy ny maso solon’ny maso, ary nify solon’ny nify fa dia mivavaka ho azy ireo kosa isika.
 • Ny teny « Raha » eto dia manambara fa mampiasa fepetra Jesoa : mampifanohitra ny fitiavantsika eo amin’izao tontolo izao.
 • Ny teny « lamba » sy « akanjonao » : misy heviny lehibe teo amin’ny Jiosy. Ny lamba aminy dia mifono ny vatana na toy ny « sac de couchage », milaza sy manamarika ny maha izy ilay olona.
 • Ny fomba anehoana fitiavana fahavalo : miresaka fanomezana (and.30) : na izay olona mangalatra ny an’ny tena aza, dia tsy arahina.

Ahoana ary anefa ireto mpangataka eran’ny lalana ?

Baiko eto no arahina. Araka ny fahafahana faratampony no tian’ny Tompo ho tanterahintsika.

 • Ny and.31dia milaza ny antony anaovana io sy ny tsy ahazoanao ny vokany. Raha mbola mitory ny Filazantsara ny Fiangonana, ary raha mijanona ho kristiana isika, Jesoa nampianatra ny mpianatra amin’izany fombam-piainana izany. Ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe : Ahoana no ahavitana izany marina ? Izaho tsy Jesoa ka manana fahamasinana faratampony, tsy mpitondra fivavahana, ahoana ny fihetsika asehontsika ? Moa handà avy hatrany sa hanaiky amin’ny zato isanjato ?

Raha jerena amin’ny lafiny maha olona irery ihany dia tsy vita izany. Kanefa vita izany raha miaina amin’ny lafiny fahasoavana, amin’ny fitiavana « agape ». Mahafehy ny lalana rehetra ny fitiavan’Andriamanitra, fitiavana manome zato isanjato, hatramin’ny farany, tsy fihetsehampo fa fitiavana manome mandrakariva.

Hafatra ho antsika Fiangonana, mahakasika ny fitiavana ny fahavalo :

 • Katsaho ny valim-pitia lehibe ho anao (And. 35) :
  • Tsy izay tiana ihany hotiavina fa izay tsy mendrika hotiavina. Ny mino dia manaraka ny Ray mandrakariva. Ireo ratsy fitondra ny mino no asain’ny Tompo tiaviana.
  • Tsy izay manao soa ihany no asiana soa. Tsy misy ny fanavakavahana. Asaina manao soa amin’ny olona rehetra, na izay tsy tokony hanaovana soa ihany koa (Mat.5 ; 47)

Alahady natokana ho an’ny Akany Fialofana eny Tangaina, akany mpitaiza zaza kamboty sy maditra. Raha manao soa eny isika dia izy ireo no tsy afaka hamaly soa amintsika. Mampahatsiahy ny soa nataon’i Davida tamin’i Mesoboseta. Nitady ny taranak’i Saoly i Davida, nomeny ny fananany, niray latabatra taminy ihany koa Davida ; namela heloka, santatra nomen’i Jesoa Kristy izany. « Katsaho aloha ny Fanjakan’Andriamanitra dia hanampy anao ny zavatra rehetra », fa katsaho ilay soa, dieny ety an-tany isika dia misitraka izay. Manaova soa mba ho valim-pitia lehibe. Manaova soa tsy misy fepetra.

 • Katsaho ny maha zanak’Andriamanitra anao : Zanaky ny Avo indrindra isika, kristiana manana finoana isika, zanaka dia manaraka ny Ray. Mpamindra fo ny Ray, dia aoka ho mpamindra fo koa isika. Zanak’Andriamanitra isika. Mila maneho fitiavana amin’ny alalan’ny asa tsara. Ilay fitiavana dia aseho amin’ny asa tsara. Zanak’Andriamanitra isika satria namboarin’Andriamanitra, tsy maintsy miasa tsara. Hijoroantsika vavolombelona, ohatra, ny fitiavana ny namantsika, ny fanatanterahantsika Fiangonana ny Tafika masina, mitaona antsika ho amin’izany ny Tompo.

Fehiny, tsy misy fahavalo hotiavina any an-danitra. Hiaino ary  ny Fanjakan’Andriamanitra.

Taorian’ny feon-javamaneno fohy, nanatontosa  ny vavaka setrin’ny Tenin’Andriamanitra sy fifonana ny mpitarika. Ary nohiraina ny hira FFPM 444 :1,3 : « Ry raiko feno antra ». Norenesina teo am-pitsanganana ny Teny famelan-keloka.

Niarahana noredonina ny hira FFPM 317 :1,3 : « O ry Rain’ny fahazavana tsy milentika ». Natao ny Fanekempinoana laharana voalohany. Niroso tamin’ny filazana ny raharahan’ny Fiangonana taorian’ny feon-javamaneno fohy.

RAHARAHAM-PIANGONANA

Ny Mpitantsoratra, Razafimaharo Mamy, no nanao ny tatitra. Ny andinin-tSoratra Masina IKor 3 :17b « Fa masina ny tempolin’Andriamanitra, dia ianareo izany » no nanombohany izany.  Toy izao izany :

Raharaha ivelany :

 • Alahady natokana hitondrana am-bavaka ny Akany Fialofana eny Tangaina , ny Synodam-paritany
 • 04 septambra : fanokanana trano fiangonana nitarina eny amin’ny FJKM Itaosy
 • 03 septambra : fankalazana ny faha 145 taona FJKM Antsapanimahazo.

Raharaha anatiny :

 • Fisaorana noho ny nahavitan’ny Tafika masina Bevoay sy Ambohipiara,
 • Fisaorana avy amin’ny K160 noho ny fahatontosan’ny « Randonnée » (190 ny mpandray anjara)
 • 04 septambra : lalao ara-panatanjahan-tena manomboka amin’ny 09 maraina
 • Fanolorana ny zaza Rakotobe Andrianiaiko Heaven
 • Fivoriana ankatoky ny Fandraisana
 • Mianatra ny katekomena
 • Fivoriamben’ ny mpandray Fanasan’ny Tompo amin’ny alahady herin’ny anio.

Nohiraina ny FFPM 3 :3 « Isaorana anie » ary natao ny fanoloran-jaza. Natao ny hira FFPM 788 :1 « Fahiny ianao tonga teto » ary niroso tamin’ny fanatitra.

RAKITRA SY FANOMEZANA

Ny Biraom-piangonana Andriamasinoro Tantely no namaky ny voady rehefa avy nanolotra ny andinin-tSoratra Masina ao amin’ny Salamo 100 : 4,5 « Midira eo amin’ny vavahadiny amin’ny fisaorana. Ary eo ankianjany amin’ny fiderana. Misaora Azy, mankalaza ny anarany ». Toy izao manaraka izao ny hetahetan’ny mpianakavin’ny finoana nentina teo anivon’ny Fiangonana.

Hira FFPM 107 :1 « Maniry mafy aho »

Hira FFPM 539 : 1 « Faly dia faly »

Taorian’izay, niarahan’ny Fiangonana noredonina ny hira vavaka fanolorana ny fanatitra sy fanavaozana ny fanoloran-tena FFPM 441 :1,3 « Raiso aho Tompo o ! ». Nanao ny anjara hira ny Rantsana Fanantenana sy Fialamboly.

VAVAKA FANGATAHAM-PITAHIANA

Ny Mpitandrina Ramilison Diamondra no nanatontosa ny vavaka fangataham-pitahiana ho an’ny : Fiangonana, vondrom-bavaka, Akany Fialofana eny Tangaina, tobimpifohazana, Synodam-paritany fahafolo, Fiangonana rehetra ao amin’ny synodam-paritany, tomponandraikitra, Fitandremana Amparibe, sampana sy sampan’asa ary asa, komity velona rehetra, mpianakavin’ny finoana, ; nanana vavaka hataka, fanomanana ny fidiran’ny mpianatra, andraikitra fitaizana ny taranaka, havana namonjy ny fialantsasatra, fitsaboana ireo tsy salama, miatrika ady, kamboty, ary ireo manana vavaka maro samihafa. Nofaranana tamin’ny vavaka nampianarin’ny Tompo : « Rainay izay any an-danitra » izany.

FAMARANANA NY FOTOANA

Nohiraina ny FFPM 627:1,2 « Vimbino tsara izahay ». Noredonina miaraka ny tondrozotra 2021 narahin’ny tsodrano. Notohizana tamin’ny hira FFPM 351 :1,3 « Tsy hangina re ny hoby noho ianao ry Ziona » ary nofaranana tamin’ny vavaka mangina sy ny Trinité Masina.

 

IREO TOMPON’ANJARA

Fafana : Rajaofetra Arielle

Mpitendry orga: Rajaofetra Philippe

Fanamafisam-peo : Rabemananoro Jonathan

Naka sary : Andriamampianina Faneva

Nandray an-tsoratra : Raoliarizaka Bakoly

 

Alahady 22 Aogositra 2021

Alahady 22 aogositra 2021
Alahady fahefatra, alahady faha XII manaraka ny Trinite
« MIORENA AMIN’NY ASA TSARA »

« Ny fivavahana marina dia mifamatotra amin’ny fiainana feno fahamasinana »

Ny fotoam-bavaka natrehin’ny Fiangonana mivantana tao an-tranon’Andriamanitra tamin’ny 9 ora maraina izao taterina eto izao, izay notarihin’ny diakona ao amin’ny Vaomieran’ny Aim-Panahy, Ramahery Yves. Razanamparany Clément, loholona, no nitondra ny Tenin’Andriamanitra. Ny litorjia endriny fahatelo no narahina.

Ny mpitarika ny antoko mpihira Hasin’ny Famonjena Andrianina Ony Miora no nampianatra ny hira fanevan’ny faha-160 taonan’ny Fiangonana « FA MASINA NY TEMPOLIN’ANDRIAMANITRA DIA IANAREO IZANY ». Nisy feon-javamaneno nandritra ny fidiran’ny mpitarika sy ny diakona. Nohirain’ny Fiangonana ny hira faneva.

FANOMBOHANA NY FOTOANA

Ho fiderana an’Andriamanitra sy fanomezam-boninahitra Azy dia niarahana namaky teo am-pitsanganana ny SAL. 97 : 10-12 hoe : « Ianareo izay tia an’i Jehovah, mankahalà ny ratsy ; miaro ny fanahin’ny olony masina Izy ary mamonjy azy amin’ny tanan’ny ratsy fanahy. Ny fahazavana no voafafy ho an’ny marina, ary ny fifaliana ho an’ny mahitsy fo. Mifalia amin’i Jehovah, ry olo-marina, ary miderà ny anarany masina. » Nohiraina ny FFPM 36 « Moa ho haiko tantaraina? » Nisy vavaka fiderana sy feon-javamaneno fohy.

FOTOANAN’NY ANKIZY

Ny mpampianatra Sekoly Alahady ao amin’ny K7 Randrianarisoa Ravelonandrianina no nitarika izany.

Ny tantara fohy dia miresaka momba ny raiamandreny iray, tany ambanivohitra izay nanana fahitana. Voalaza fa ho avy Jesoa ka niangona daholo ny iray tanàna, nasiana toerana voatokana ho an’i Jesoa mihitsy tao am-piangonana. Nisy saika nipetraka tao amin’ilay toerana fa voasakana. Nifarana ihany ny fotoana fa tsy tonga i Jesoa dia nanontany an’i Jesoa ilay raiamandreny hoe : « Nahoana Ianao no tsy tonga ? » Namaly azy Izy hoe «  Efa tonga teo Aho fa nosakananareo, noroahirareo mihitsy aza. Ilay lahiantitra, ilay vaviantitra, ilay zazalahy kely saika nipetraka teo amin’ilay toerana voatokana anefa no nolazainy tamin’izany.

Sanganehana sy diso fanantenana ilay raiamandreny satria tsy nampoizina ilay izy. Ny andinin-tSoratra Masina nindramina nampifandraisina amin’ny hafatra dia :  » Lazaiko aminareo marina tokoa: Araka izay efa nataonareo tamin’ny anankiray amin’ireto rahalahiko kely indrindra ireto no nataonareo tamiko  » MAT. 25 : 40. Nasaina nitsangana ny fianakaviamben’ny Sekoly Alahady nanao ny FFPM 761 : 2 « Ry Jesoa Zoky be fitia ». Nisy vavaka.

FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Noredonina avy hatrany ny hira FFPM 482 : 4 « Jehovah ô! Ianao nandinika ahy ». Nivavaka nangataka ny fahafenoan’ny Fanahy Masina ny diakona Randriamasimanana Hanta, avy ao amin’ny Vaomieran’ny Aim-panahy sy namaky ny Testamenta Taloha, raha Rasolonjanahary Fidy no namaky ny Testamenta Vaovao, araka ny perikopa voalahatra ao amin’ny MIK. 6 : 6-8 ; MAR. 12 : 41-44 ; FIL. 1 : 1-11. Nohirain’ny Fiangonana teo am-pitsanganana ny FFPM 470 : 1; 3 « Ny foko, Ry Mpamonjy». Toriteny no nanaraka izany.

TORITENY

Ny MIK. 6 : 6-8 no andinin-tSoratra Masina nanompanana ny hafatra.

Ny fijerin’Andriamanitra dia hafa mihitsy : ny tanjony dia ny hanafaka ny olona fa misy dingana tsy maintsy tanterahina amin’izany. Asa tsara no nandrasan’Andriamanitra tamin’ny zanak’Israely nefa tsy hita taratra izany ka nolavina izy ireo. Andriamanitra dia manome torolalana mandrakariva mba hananan’ny Fiangonana fieritreretana madio, hankahalana ny fahotana, hibebahana, hitoerana amin’ny fahalalana marina.

Nomena lohateny ny toriteny hoe : « NY FIVAVAHANA MARINA DIA MIFAMATOTRA AMIN’NY FIAINANA FENO FAHAMASINANA ». Mizara telo ny fampianarana.

 • Ny fanekena an’Andriamanitra sy ny fahamasinany

Ny eo amin’ny and.6 dia milaza ny hetahetan’ny vahoaka te hanatona an’Andriamanitra, izay manenina noho ny tsi-fahamendrehany manoloana ny fahamasinan’Andriamanitra. Ny fiantraikan’ny fandikana ny didin’Andriamanitra eo amin’ny fiainantsika dia fanerena ankolaka hanapa-kevitra. Inona no entintsika hanehoana fankasitrahana an’Andriamanitra ? Matetika isika no tsy mety manaiky ny fahadisoantsika fa manamarin-tena. Ny fanekena an’Andriamanitra dia fifantohana tanteraka amin’ny vavaka atao.

Eo amin’ny and.7 no ahitana fa efa fomba fanao teo amin’ny zanak’Israely ny fanatitra dorana noho ny fahatsapany ny heloka nampisaraka azy tamin’Andriamanitra. Niteny ny Tompo hoe : « Na dia manao vavaka be aza ianareo dia tsy hihaino Aho » (ISA. ; EKS. ; HEB.). Tsy nisy nahafapo Azy ny fanatitra. Maimaimpoana sy tsy misy takalony ny fisoloan’i Jesoa ny helotsika. Maro amintsika no manao raki-pisaorana sy mangata-bavaka fa mifanaraka amin’ny sitrapon’Andriamanitra ve ireny ? Izany no tokony hitandremana, na eo aza ny fahafoizana, sao mihevitra hoe ny asa atao dia tontosaina mba tsy hahatezitra an’Andriamanitra. Fifidianana ny andraiki-panompoana raisintsika. Ny fiombonana eo am-panatanterahana ny asa tandrify no ezaka ilaina. Tokony hitandrina isika mba tsy ho tafiditra anatin’ny Fiangonana ny fomban’izao tontolo izao. Ny fisehoana ivelany dia fantatr’Andriamanitra, tsy misy miafina Aminy : tiany ho Azy isika sy hahafoy tena, saina, vatana, fanahy. Ny ezaka ho amin’ny fahamasinana dia fibabohana amin’ny tsi-fahamendrehana eo amin’ny lafim-piainana rehetra.

 • Ny fivavahana marina dia miala amin’ny fitiavan-tena

Ny fiainana tonga lafatra dia tsy izay mahafinaritra ny tena no atao fa manaraka an’Andriamanitra, mahatoky. Mitaky ny finoana marina izany satria tsy natao hitoetra eto amin’izao tontolo izao ny kristiana. Mila mandini-tena isika, manaiky fa mpanota, miala amin’ny fiheveran-diso, mibebaka hahatongavana amin’ny fahamasinana.

 • Ny fivavahana marina dia manosika ny mpino hahatanteraka ny asa tsara rehetra

Mametraka mazava ny fitsipi-pitondrantena mendrika i Mika eo amin’ny and.8 : manao izay marina sy mahitsy ; tia famindrampo ; mifampitsimbina ; mahafoy ho an’ny mpiara-belona, manao asa soa ho an’ny malahelo sy tsy miandry valiny ; manetry tena ; manaja ny sitrapon’Andriamanitra ; tsy mieboebo, tsy mihevitra ny tena ho zavatra, tsy miavona. Raha miaina marina izany isika dia handray ny vokatra.

Ampianarina isika haneho firaisan-tsaina, fiombonam-piainana, hihevitra ny asan’i Jesoa teo amin’ny mahantra sy ny very zo, izay tsy ho tanteraka raha tsy amin’ny finoana irery ihany. Ny fampiorenana ny olona amin’ny asa tsara dia amin’ny famantarana ny fadiovampo, mba ho feno ny vokatry ny fahamarinana.

Ho an’Andriamanitra irery ny voninahitra ! Amen.

Nisy ny vavaka fifonana notonina sy ny fotoana fohy natokana nivavahan’ny tsirairay mangina. Nohiraina FFPM 415 : 1; 3 « Mifona Aminao izahay ». Natolotry ny mpitarika ny Teny famelan-keloka hoe : «  Aza matahotra ianao, fa efa nanavotra anao Aho ; efa niantso ny anaranao Aho, Ahy ianao… Izaho efa nandevona ny fahadisoanao tahaka ny fandevona ny zavona, ary ny fahotanao tahaka ny rahona. Koa miverena Amiko, fa efa nanavotra anao Aho… Izaho avy mba hananany fiainana, sady hananany be dia be… Fa Andriamanitra no miasa ao anatinareo na ny fikasana na ny fanaovana hahatanteraka ny sitrapony » (ISA. 43 : 1b ; ISA. 44 : 22 ; JAO. 10 : 10b ; FIL. 2 : 13). Nohiraina ny FFPM 543 : 1 ; 3 « Mihoby ny fanahiko ». Notononin’ny Fiangonana ny fanekem-pinoana niarahana tamin’ireo vavolombelona talohantsika (Lah.4). Nisy feon-javamaneno.

RAHARAHAN’NY FIANGONANA

Razafimaharo Maminirina, Biraom-piangonana, no namaky izany raharaha izany. Ny andinin-tSoratra Masina nanombohany izany dia ao amin’ny I KOR. 3: 17b. Toy izao ny asa nisongadina tsara fantarina ary hotanterahin’ny Fiangonana sy hoentiny amim-bavaka:

Raharaha ivelany

 • Nambara fa tontosa ny Synoda Lehibe nanavaozana ny Biraon’ny Mpiandraikitra Foibe FJKM hiasa mandritra ny 4 taona ;

 • Ny mpianakavin’ny finoana manana zanaka mianatra sy mikasa hividy fitaovam-pianarana ao amin’ny Librairie Antso dia afaka maka tapakila ao amin’ny Biraom-piagnonana mba hisitrahana fihenambidy.

Raharaha anatiny

Anio no farany fisoratana anarana eo amin’ny tomponandrakitra ao amin’ny komitin’ny fankalazana an’Andriamanitra noho ny faha 160 taonan’ny Fiangonana, eo an-tokotany, amin’ny hetsika « randonnée » karakarain’izy ireo : Ar 2 000 isan’olona no fandraisana anjara amin’izany. Momba ny « tournoi » eny Andohalo kosa dia Ar 1 000 no vola haloa.

Rabenandrasana Andrianina dia mbola nanentana nanamafy ny fampahafantarana voalazan’ny mpilaza vaovao.

Ny sabotsy 28 aogositra 2021, “randonnée” any Alasora Ambohijanaka: hisy lalaom-pifaliana sy sakafo hamidy, samy mitondra ny fitaovam-pihinanany kosa.

Ny sabotsy 4 septambra 2021 dia “tournoi” eo amin’ny kianjan’Andohalo manomboka amin’ny 9 ora maraina. Ireto avy no lalao hatao: foot à 7, basket à 3, pétanque.

Nambarany fa mila mifanotrona sy mifanohana ny Fiangonana, na tsy hilalao aza.

RAKITRA SY FANATITRA

Ranaivoson Jacky, Biraom-piangonana, no namaky ny voady rehefa avy nanolotra ny andinin-tSoratra Masina ao amin’ny SAL. 96: 7-8 izy. Ny hetahetan’ny mpianakavin’ny finoana nentina teo anivon’ny Fiangonana dia fisaorana an’Andriamanitra fa nahazo valim-bavaka sady nangata-bavaka ho famelan-keloka sy hananana fiadanampo ary hitahiana ny ankohonany. Ny hira nangatahiny dia “IANAO NO HERIKO”, an’ny RFF.

Ny hira vavaka fanolorana ny rakitra FFPM 432: 2 « Mandra-piavin’Ny Tompo, mivavaha » no notanterahina teo am-pitsanganana ho fanolorana ny fanatitra sy fanavaozana fanolorantena.

Nihira ny sampana Rindra Fanatanjahantena sy Fialamboly : « VELOMY NY HOBY », izay nitohy tamin’ny vavaka fangataham-pitahiana.

VAVAKA FANGATAHAM-PITAHIANA

Ny Mpitandrina Ramilison Diamondra no nitarika izany. Ny nangatahina dia ny fiainana ny hafatra avy amin’ny toriteny ka ho mpankato ny Teny ny Fiangonana sy ny fanavaozana ny fanolorantena hanaovana asa tsara. Notononina ireo mpiandraikitra foibe voafidy, indrindra ny Filoha, mba hahomby ; ny Fitandremana sy ny synodamparitany rehetra ; ny toby fifohazana ; ny sekoly FJKM mba hiorina tsara sy tsy hiova amin’ny finoana ; ireo mangata-bavaka ; ny Fiangonan’Amparibe ; ny tompondraikitra sy asa ; ny fanomanana ny hetsika « randonnée » ; ny asa fanamboarana ny trano atsimo ; ny sampana hamonjy fihaonambe na lasy ; ny manao Tafika masina hahavita ny iraka sy ho voaaro sy ho tafody soa aman-tsara. Tsy diso anjara tamin’ny tonombavaka ny marary sy ireo mpitsabo azy ; ny tra-pahoriana hionona ; ny sahirana sy very hevitra ; ny kamboty sy mpitondra tena ho voatahy ; ny isan-tokantrano hanana fiadanana sy fanambinana ; ireo namonjy fialan-tsasatra, ny fiomanana amin’ny fidiran’ny mpianatra ; ny any am-pielezana hitombo fahasoavana ; ny firenena sy ny vahoaka malagasy hiala ny toetsaina miankindoha amin’ny hafa sy hifanampy, ho afaka ny aretina sy fahantrana. Nofaranana tamin’ny « Rainay izay any an-danitra » ny vavaka fangataham-pitahiana.

FAMARANANA NY FOTOANA

Nohiraina ny FFPM 753 : 1;2 « Tiako ny miaraka Aminao, Jesoa». Notononina ny tondrozotra 2021. Natolotry ny Mpitandrina ny tsodrano. Ny andininy fahatelo amin’io hira io ihany no natao. Nipetraka ny Fiangonana, notononina ny Trinite. Nifarana tamin’ ny 10 ora sy 32 minitra ny fotoam-bavaka tao anaty feon-javamaneno.

IREO TOMPON’ANJARA

 • Nitendry: Rajaofetra Philippe & Anthonio, Rabiazamaholy Mahery, Raharinoa Fenitra Andriamamdimbiharisoa ;

 • Fafana: Razafimaharo Kanto

 • Fanamafisam-peo: Randriamahefa Tianarivony

 • Naka sary: Rakotondramboa AndryNandray an-tsoratra: Ralaiarimanana Narindra

Alahady 15 Aogositra 2021

Alahady 15 aogositra 2021

Alahady fahatelo, fitondrana am-bavaka ny « aumônerie nationale »

« MIORENA AMIN’NY ASA TSARA »

« Fa famindrampo sy fahamarinana no ho an’izay manao asa tsara » OHA 14 : 22b

RASOLONJANAHARY Fidy ao amin’ny Vaomieran’ny Aim-panahy no nitarika. Ramatoa RAMINO Vololona no nitondra ny Tenin’Andriamanitra tamin’ny Fiangonana. Ny litorjia endriny fahatelo no narahina.

Ho fiderana an’Andriamanitra sy fanomezam-boninahitra Azy dia niarahana namaky teo am-pitsanganana ny Salamo 145 : 1-7 hoe : « Hanandratra Anao aho, ry Andriamanitro Mpanjaka ô ! sy hankalaza ny Anaranao mandrakizay doria. Hankalaza Anao isan’andro aho sy hidera ny Anaranao mandrakizay doria.

Lehibe Jehovah ka tokony hoderaina indrindra ; ary tsy takatry ny saina ny fahalehibiazany. Ny taranaka rehetra samy hidera ny asanao amin’izay mandimby azy sy hanambara nya sanao lehibe. Ny lazan’ny voninahitry yn fiandriananao sy ny asanao mahagaga no hosaintsainiko. Ny herin’ny asanao mahatahotra no hotenenin’ny olona. ; ary ny fahebelibiazanao no holazaiko. Hanonona ny fahatsiarovana ny haben’ny fahatsaranao izy sy hihoby ny fahamarinanao ». Nohiraina ny FFPM 8 « Dera laza, hery haja ». Nisy vavaka fiderana.

FOTOANAN’NY ANKIZY SY NY TANORA

RAJAONARIVELO Yasmina mpampianatra Sekoly Alahady ao amin’ny K7 no nitarika izany. Nivavaka izy. Ny andinin-tSoratra Masina nindramina dia : « Ary Andriamanitra nanao hoe : Aoka ny tany hamoaka zava-manan’aina samy araka ny karazany avy, dia biby fiompy sy biby mandady na mikisaka ary bibidia, samy araka ny karazany avy ; dia nisy izany. » Ao amin’ny GEN 1 : 24. Nazavaina tamin’ny tantara fohy izany Tenin’Andriamanitra izany. Nisy ankizy maromaro tany an-tsaha nanao ankamantatra niaraka tamina rangahy be iray. Tia sôkôla ity ngahy be ity ary izay mahavaly ny ankamantatra izy dia omena izany. Teo amin’ny fanontaniana voalohany dia efa voa i dadabe satria nolazainy fa avy amin’ny atody no niforonan’ny akoho. Tamin’ny ankamantatra faharoa dia mbola voa ihany ikaky be satria nolazainy fa avy amin’ny tany no niforonan’ny hazo. Tamin’ny farany dia tezitra dadabe fa nolazaina ho diso avokoa ny valiteniny. Nazavain’ny ankizy taminy fa avy amin’Andriamanitra no niforonan’ny zavatra rehetra. Araka izany tantara fohy izany dia hita fa na aiza na aiza misy antsika dia tokony hizara ny Tenin’Andriamanitra isika.

FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Nivavaka RAZAFINDRABE John Bam. Noredonina ny FF 39 : 1 « Faniriako ». RAFIDISON Fara no namaky misesy ny perikopa voalahatra : OHA 14 : 22-27 ; LIO 18 : 18-30 ; II KOR 9 : 6-15.

TORITENY

Ny Ohabolana 14 : 22b no niompanan’ny toriteny hoe : « Famindram-po sy fahamarinana no ho an’izay manao asa tsara ».

Haseho anio ny vokatry ny asa tsara rehefa nazavaina nandritra ny alahady roa ny asa tsara sy ny olona manao asa tsara. « Famindrampo sy fahamarinana no ampanantenain’ny Tompo ho an’izay manao asa tsara ». Eo anatrehan’ny Tompo dia misy valiny avokoa ny fisasarana rehetra.

Ny famaliana ireto fanontaniana ireto dia manosika antsika hanao dingana lehibe :

 1. Manambara inona amin’ny fiainana ny famindrampo sy fahamarinana ?

Midìka ho fitiavana sy fihavanana ny famindrampo sy fahamarinana araka ny dikan-teny iombonana (DIEM) raha fanambinana no heviny ao amin’ny Baiboly katôlika. Araka izany, eo amin’ny fiainana dia manambara Fitiavana, fihavanana ary Fanambinana ny famindrampo sy fahamarinana.

 1. Inona no hevitra miavaka omen’ny Ohabolana amintsika raha miteny hoe « asa tsara » ?

Ao amin’ny Ohabolana dia misy hevitra miavaka mahakasika ny fanaovana ny asa tsara, dia ny fisainana ny hanao asa tsara. Mila mikasa sy mihevitra ny hanao asa tsara isika araka ny ao amin’ny FIL 2 : 13 hoe : « Fa Andriamanitra no miasa ao anatinareo na ny fikasana na ny fanaovana hahatanteraka ny sitrapony ». Asa tsara, asa marina, asa tsy misy hosoka sy asam-pamonjena no takiana amintsika.

« Ny vavolombelona marina mamonjy ain’olona ; fa izay mamoaka lainga dia tena fitaka » OHA 14 : 25

Miseho amin’ny endriny maro ny lainga. Misy famaritana dimy mahakasika izany azo omena :

– ny olona mamitaka, milaza zavatra tsy marina ka ny teny no amboarina hahasarika ny hihaino ;

– ny atsangana tsy aman’orana ;

– ny lainga « masina » ;

– ny tsi-fampisehoana ny marina manontolo ;

– ny lainga mihaja.

Asa tsara sy asa marina no andrasan’nyTompo amiko sy aminao.

Ho an’Andriamanitra irery ny voninahitra ! Amen.

Nisy vavaka setrin’ny toriteny sy fifonana. Notolotry ny mpitarika ny Teny famelan-keloka hoe : « Aza matahotra hianao, fa efa nanavotra anao Aho, efa niantso ny anaranao Aho, Ahy hianao… Izaho efa nandevona ny fahadisoanao tahaka ny fandevona ny zavona, ary ny fahotanao tahaka ny rahona. Koa miverena Amiko, fa efa nanavotra anao Aho… Fa efa tonga ny Zanak’olona hitady sy hamonjy ny very » (ISA 43 : 1 ; ISA 44 : 22 ; LIO 19 : 10). Nohiraina ny FFPM 141 : 2 ;5 « Efa resy izao na dia ny fasana aza ». Ho fanambaran’ny Fiangonana ny finoany dia niarahana nanonona ny fanekem-pinoana laharana fahatelo.

RAHARAHAN’NY FIANGONANA

Raharaha ivelany

Manome fihenam-bidy ho an’ny zanaky ny Fiangonana hanjifa fitaovam-pianarana ny trano fivarotam-boky ANTSO dia, izay maniry hisitraka izany fihenam-bidy izany dia mila mitondra fanamarinana.

Raharaha anatiny

 • Ny solontenan’ny Fiangonana notsofin-drano tamin’ny heriny dia manao Tafika Masina any Bevoay.

 • Ny Mpitandrina mivady dia any amin’ny Synoda Lehibe any Sambava.

 • Ny SAMPATI dia manatontosa lasy lehibe.

 • Manomboka ny asa fanorenana ny « trano atsimo » : ho fandaminana dia azo ampiasaina ny trano fidiovana ao amin’ny Akany.

 • Sabotsy 28 aogositra 2021 : kasaina hatao ny « randonnée pédestre » ao anatin’ny fankalazana an’Andriamanitra noho ny faha-160 taonan’ny Fiangonana eny Alasora, mila misoratra anarana any amin’ny komity

 • Sabotsy 4 septambra 2021 : kasaina ho tanteraka ny eny amin’ny zaridainan’Andohalo ny tontolo andro fanatanjahantena

 • Alahady 26 septambra 2021 : kasaina ho tontosa ny ny fahalalana Soratra Masina karakarain’ny Vaomieran’ny Aim-panahy.

Rehefa izay dia nandray fitenenana ny Mpitandrina RAMILISON Diamondra nisaotra Fiangonana amin’ny fanohanana ireo mpiantafika lasa any Bevoay ary nanentana mba hitondra azy ireo amim-bavaka sy ny fizotry ny Synoda Lehibe. Mila fanohanana ihany koa ny tafika masina izay ho tanterahina any Ambohipiara.

RAKITRA SY FANOMEZANA

Ireo mpianakavin’ny finoana nisaotra an’Andriamanitra fa : nahatratra tsingerintaona nahateahany sy afaka CEPE ; nahazo valim-bavaka, misaotra ny Tompo noho ny fahavitan’ny Mpitandrina RAMILISON Diamondra boky sy tohan-kevitra. Misy koa mangataka famelan-keloka sy ny fitantanan’ny Tompo ny fiainany. Ireo hira nangatahina sy nataon’ny Fiangonana dia ny : FFPM 12 : 3 « Jehovah ô ! derainay Ianao » ; FFPM 539 : 1 « Faly dia faly izahay mpanomponao » ; FF 46 « Mba tantanonao, ry Raiko ; Antema 16 « Isaoranay Jehovah Tomponay ». Natolotra teo am-pitsanganana ny rakitra tamin’ny hira vavaka FFPM 512 : 1 « He Mahatoky aho Tompo ».

Nanao anjara hira ny Sampana Tanora Kristiana, izay nitohy tamin’ny vavaka fangataham-pitahiana.

VAVAKA FANGATAHANA

Ny Mpitandrina RAMILISON Diamondra no nitarika izany. Nisaotra izy noho ny mbola afahana mangata-bavaka amin’Andriamanitra. Nisaorana ny hafatry ny toriteny fa torolalana tsara ho an’ny Fiangonana hahafahana manavao fanolorantena amin’ny fanaovana asa tsara. Nentina amim-bavaka ny fiandrasana ny valim-panadinana « baccalauréat » ; ny asan’ny Fiangonana, ny Synoda Lehibe, ny « aumônerie nationale », ny fitandremana Amparibe Famonjena sy ny rafitra mijoro rehetra ; ny Tafika Masina. Tsy diso anjara tamin’ny tonombavaka ireo sahirana, ny tsy salama, ny mana-manjo, ny mpitondratena sy kamboty ; ny tokantrano tsirairay sy ny mpanompon’Andriamanitra rehetra ; ny zanaky ny fiangonana rehetra any am-pielezana ; ny firenena malagasy mba hanana mpitondra hendry, hisian’ny filaminana ny firenenay ary ho voaaro amin’ny areti-mandringana izahay. Ao koa ireo miandrandra fiainam-baovao. Notohizana tamin’ny vavaka mangina izany vavaka izany ary nofaranana tamin’ny « Rainay izay any an-danitra ».

FAMARANANA NY FOTOANA

Nohiraina ny FFPM 545 : 1 « Endrey izany hafaliana » Notononina ny tondrozotra 2021. Natolotra ny tsodrano. Ny andininy faharoa sy fahatelo amin’ny hira farany no natao nofaranana tamin’ny Amen hiraina sy trinite. Ny feonkira fanevan’ny faha-160 taonan’ny Fiangonana dia nalefa teo am-piravana ary ny tonony kosa navoaka teo amin’ny fafana.

IREO TOMPON’ANJARA

Nitendry orga : RANAIVOSON Jacky

Nikirakira fafana : RABIAZAMAHOLY Mahery

Nikirakira fanamafisam-peo : RABIAZAMAHOLY Hery Lanto

Naka sary : RAMAHERY Hasina

Nandray an-tsoratra ny fotoana : ZANARITSIMBA Toky

Alahady 08 Aogositra 2021

ALAHADY 8 AOGOSITRA 2021

Alahady faha roa

“Miorena amin’ny asa tsara”

Miorena amin’ny asa tsara. Mbola izany lohahevitra izany no banjinina amin’izao alahady faharoa amin’ny volana aogositra izao, izay natokana koa ho alahadin’ny maritiora.

Notarihin’ireo Diakona ao anatin’ny Vaomieran’ny Aim-panahy ny fotoana. Rabiazamaholy Léa no nitarika ;

Ramahery Yves no nanao ny vavaka ary Rabearison Bakoly no nanao ny vakiteny. Ramatoa Raharijaona Bodo no nitondra ny hafatra.

FIDERANA AN’ANDRIAMANITRA

Ny Apokalypsy 15 : 3b no novakiana nentina niderana an’Andriamanitra ary rehefa izany dia natao ny hira FF 13 : « Mihirà fihiram-baovao ».

Nanao ny fisaorana sy fiderana an’Andriamanitra ny mpitarika taorian’izany.

Nambarany ny sitrapon’Andriamanitra : « Izao no ahafantarantsika fa mahalala an’Andriamanitra isika, dia ny fitandremana ny didiny. Izay manao hoe : « Fantatro izy anefa tsy mitandrina ny didiny dia mpandainga, ary ny marina tsy ao anatiny. Ary na iza na iza mitandrina ny teniny, dia tanteraka ao aminy marina tokoa ny fitiavan’Andriamantra. Izay manao sitrapon’Andriamanitra no maharitra mandrakizay ».

Natao ny hira FFPM 1 : 1, 3, 4 : « Andriananahary, masina indrindra » ary nanao ny vavaka fifonana ny mpitarika satria tsy nahatanteraka izany sitrapony izany isika. Natao ny hira FF 35 : « Ry Tomponay ô, avia » taorian’izany.

Nambara ny teny famelan-keloka ary natao ny hira FFPM 539 : 2 : « Misaora an’i Zanahary ».

Niara-nanambara ny fanekem-pinoana laharana faharoa ny rehetra ho fanaovaozana indray ny fanoloran-tena.

Nisy feon-java-maneno fohy taorian’izay.

FOTOANA HO AN’NY ANKIZY SY NY TANORA

Zoky Hasina, mpampianatra k1 no nanatanteraka ny fotoana. Ny Soratra masina nentiny anio dia ny Jaona 15 : 5b « Fa raha misaraka Amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona ». Milaza ny hoe Jesoa no voaloboka io andininy 15 io.

Ny voaloboka raha tapaka dia tsy mamoa intsony. Raha miaraka amin’ny Tompo isika dia mahavita zavatra lehibe. Naka fanoharana ny amin’ny tantaran’i Davida sy Goliata izy tamin’izany.

Davida mbola zaza dia efa nanana ny herin’Andriamanitra, ary vonona foana izy hisedra ny mafy rehetra. Dia toy izany koa isika rehetra hoy ny mpitarika.

Niara-nitsangana namerina izany ny fianakaviamben’ny Sekoly alahady ary nofaranany tamin’ny vavaka izany.

Vaovaom-piangonana

Razafimaharo Mamy, Mpitantsoratry ny Fiangonana, no nitondra ny raharaha. Anisan’ny voalaza tamin’izany ireto manaraka ireto :

 • Nahatratra 7 481 800 Ar ny rakitra, voady, fanohanana Mpitandrina ;

 • Ny zanaky ny Fiangonana Rakotondrahova Antsa dia hampiakarin-dRandria Rakotoarimalala ny sabotsy 21 aogositra 2021 ;

 • Ny zanaky ny Fiangonana Rakotoarivony Tiana dia hampiakarin-dRazanakoto Ulysse ny sabotsy 14 aogositra 2021.

 • Nodimandry ny 5 aogositra teo amin’ny faha 74 taonany Ramatoa Rasoazananaivo Clarisse Hantasoa ;

 • Nodimandry teo amin’ny faha 70 taonany Ramatoa Andrianalison Fara Perline.

 • Nanao fampahafantarana sy fanentanana ny vaomieran’ny Aimpanahy ny amin’ny rojombavaka nosoloin-dRanarison Francky tena. Hapetraka ny vata ho an’ireo olona izay maniry handray anjara amin’ny rojombavaka.

Nisy ny fanoloran-jaza taorian’ny raharaham-piangonana ka ny zaza Rakotoarivony Tiavina Raphael, zana-dRakotoarivony Mamy Tahiana sy Randimbison Manitra Valérie, izany.

Nanao fanentanana ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina taorian’izay. Nambarany fa efa manomboka ny asa ao amin’ny trano atsimo.

Hanainga amin’ny Synoda lehibe ny Mpitandrina mivady anio atoandro ary hanao fialantsasatra ihany koa. Nampahafantariny fa tokony hoentina am-bavaka izany satria zava-dehibe ho an’ny Fiangonana FJKM no hodinihina.

Hitondra am-bavaka ireo handeha amin’ny tafika masina amin’ny fotoana vavolombelona. Olona 8 : 4 lahy, 4 vavy, no handeha ary any Bevoay ny toerana. Ny 13 aogositra no hanainga izy ireo.

Niarahaba ireo tokantrano vao koa ny Mpitandrina, dia Andrianarisoa Zo Andrianina sy Andriamandimbisoa Fy.

Nisy moa ny fanolorana ny zaza RAKOTOARIVONY Tiavina Raphaël araka ny voalaza etsy ambony.

RAKITRA SY FANOMEZANA

Ralaindimby Haja, Mpitantsoratry ny vola, no nilaza ireo raki-pisaorana sy voady. 3 no nangataka ny hiran’ny RFF noho ny fiantrehina ny fanadinana amin’ny herinandro. Nisy ny hira FF 11 : 1 : « Faly aho » ; FFPM 613 : 1 : « Mpiandry lehibe » ; FF 12 : 1 « Am-pelantananao ry Raiko » ; FFPM 480 : 3 « Mamin’ny foko, ry Jesoa ô ! »

Ho fanolorana ny rakitra dia natao ny FFPM 275 : 1 : « Raisonao ry Tompo soa».

FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Natao ny FF 4 : 1 « Ry Fanahy ô ! » mialoha ny vavaka sy ny vakiteny. Ny perikopa anio moa dia ny Salamo 31 : 1 – 8, Matio 21 : 33 – 46, ary Asan’ny Apostoly 7 : 51, 8 : 1.

Natao ny hira FFPM 243 : 1, 2, 3 : « Mivory eto izahay », mialoha ny toriteny

TORITENY

Rehefa manaraka ny vakiteny isika dia afaka milaza fa asa tsara amin’ny fanarahana ny Tompo koa ny fanaovana ho maritiora.

Maritiora dia midika hoe vavolombelona eo anatrehan’Andriamanitra. Ny Asa 7 : 51, Asa 8 : 1.

Afaka homena lohahevitra hoe Stefana, vavolombeolon’ny Tompo izany satria :

 1. Sahy manambara ny Tompo amin’ny fotoan-tsarotra izy ary

 2. Ny maritiora dia vonona hiaritra fahoriana hatramin’ny fahafatesana

1 / Sahy manambara ny Tompo amin’ny fotoan-tsarotra izy

Stefana dia feno fanahy sy fahendrena, ka voafidy ho Diakona izy. Sady matahotra an’Andriamanitra izy no manaja olona.

Stefana dia efa nifanandrina tamin’ireo mpitondra fivavahana jiosy. Nasehon’i Stefana fa :

 • Maritiora izy ary milaza ny marina hatramin’ny farany

 • Sahy mijoro ho vavolombelona izy noho ny amin’ny Tompo.

Nahoana izy no sahy nanao an’izany ? Satria azony antoka ny Tompo izay miaraka aminy. Hitantsika, hoy ny mpitarika, fa toy izany koa Davida.

Davida dia maneho ny fanantenana izay ho ataon’Andriamanitra aminy.

Tokony ho toy izany isika kristiana, hanahaka an’i Davida sy Stefana. Tokony hifampirisika ny amin’ny fiheverana izay hanaovana asa tsara avy. Ao ny Tafika masina izay hotanterahintsika. Tokony olona mahatoky isika any amin’ny sampana misy antsika.

Tokony hetahetantsika ny fanavaozana ny fanoloran-tena. Nasain’ny mpitondra ny hafatra nitsangana ny Fiangonana ary nanao ny hira FFPM 645 « Ry Jesoa kapiteninay ».

2 / Maritiora dia vonona hiaritra fahoriana hatramin’ny fahafatesana

Araka ny Soratra masina, ny maritiora dia :

 • Olona miaritra fahoriana noho ny finoana maro fototra ao anatiny

 • Olona sahy mijoro ho vavolombelon’i Kristy.

Samy hita tao am Stefana avokoa izany. Fantatr’i Stefana fa rehefa voafidy ho Diakona izy dia hisy sedra ho hatrehiny.

Tao amin’ny bokin’i Matio dia milaza fa tokony ho vonona isika amin’ny fanaovana ny asaNy. Misy ireo irak’Andriamanitra ary ireo olona ireo dia tahaka ny maritiora mihitsy.

Isika irak’Andriamanitra dia tokony hanana fanantenana mandrakariva eo am-panaovana izany asa tsara izany. Tokony tsy hatahotra satria Izy Tompo miaraka amintsika. Mbola ho avy ny fotoana hanehoan’Andriamanitra izany fahalebiazany izany.

Tsy menatra ny amin’ny fitenenan-dratsy ataon’ny sasany.

Vonona isika handeha ho irak’Andriamanitra. Natao ny hira FFPM 639 : 3 « Ry miaramila, mandrosoa izao » ho fanamafisana izany hafatra izany.

Hampirisihina isika hiorina tsara satria izany no hahatanterahina ny asaNy.

Jesoa no milaza amintsika fa homba antsika mandrakariva mandra-pifaran’izao tontolo izao.

Nanao ny anjara hirany ny STAF taorian’ny toriteny.

Nanao ny vavaka fangatahana ny Mpitandrina izay nofaranana tamin’ny « Rainay izay any an-danitra ».

ASA VAVOLOMBELONA SY FAMARANANA NY FOTOANA

Nisy roa ny Asa vavolombelona dia ny fanaovana batisa sy ny fitsofan-drano ireo mpiantafika.

Natao ny hira «Teo an-tratranao Jesosy » raha namonjy ny alitara ireo zaza sy ny ray aman-dreniny. Zaza roa no natao batisa dia :

 • Razafimbelo Irinaina Abby

 • Ramananarivo Hamy

Misy kosa ny fitsofan-drano ireo mpiantafika taorian’izay.

Rehefa izany dia natao ny FF 12 : 1 « Am-pelantananao ry Raiko ».

Novakiana ny tondrozotra 2021, nomena ny tso-drano ary natao ny vavaka mangina nofaranana tamin’ny Trinite masina.

Feon-javamaneno no namaranana ny fotoana.

IREO TOMPON’ANJARA

 • Nikirakira ny fafana : RAHARIJAONA Solofonirina
 • Nikirakira ny fanamafisam-peo : RANDRIAMAHEFA Tianarivony
 • Naka ny sary : RABEMANANORO Jonathan
 • Nitendry orga : RABIAZAMAHOLY Hery Lanto & HARENTSOA Rova
 • Nandray an-tsoratra : ROBEL Hanitra

Alahady 01 Aogositra 2021

ALAHADY faha 01 AOGOSITRA 2021
MIORENA AMIN’NY ASA TSARA

ALAHADY IVOM-BOKATRY NY SAMPANA LEHILAHY KRISTIANA

“Fa asany isika, voaforona tao amin'i Kristy Jesosy mba hanao asa tsara, izay namboarin'Andriamanitra rahateo mba handehanantsika eo aminy”. Efesiana 2 :10

Anio dia alahady voalohany amin’ny volana aogositra 2021 dia  fotoana izay ibanjinana eto amin’ny sahan’ny Fiangonan’i Jesoa Kristy eto Madagasikara ny lohahevitra fitaizam-panahy vaovao manao hoe : « MIORENA AMIN’NY ASA TSARA ». Anio dia alahady faha 9 manaraka ny Trinite ary ho an’ny Fitandremana Amparibe Famonjena manokana dia natao ho fiaraha-miombom-bavaka amin’ny Sampana Lehilahy Kristiana noho ny Ivom-bokatry ny Sampana.

Ny Mpitandrina Ramilison Diamondra no nitarika ny fanompoam-pivavahana ka ny Litorjia Voalohany fampiasa eto amin’ny Fiangonana no notanterahina. Ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina no nitory ny Tenin’Andriamanitra.

FANOMBOHANA NY FANOMPOAM-PIVAVAHANA

Rehefa nanao ny Fiarahabana apostolika ny mpitarika dia nanolotra ny teny Fiderana sy Fisaorana an’Andriamanitra entin’ny Fiangonana manandratra Ilay Tsitoha tamin’ny famakiana ny Salamo faha 28 :1-7 “Hianao no antsoiko, Jehovah ô, Ry vatolampiko ô, aza manentsin-tadiny amiko; fandrao, raha mangina amiko Hianao, dia ho tahaka izay midina any an-davaka aho. Mihainoa ny feon’ny fifonako, raha mitaraina Aminao aho, raha manandratra ny tanako ho amin’ny fitoeranao masina indrindra aho. Aza atao indray manakipaka amin’ny ratsy fanahy sy ny mpanao meloka aho, fa ireny dia milaza fihavanana amin’ny namany, kanjo ratsy no ao am-pony. Manomeza azy araka ny asany sy ny faharatsian’ny ataony; eny, manomeza azy araka ny vitan’ny tànany, valio izy araka izay iendrehany. Fa tsy mihevitra ny asan’i Jehovah, na ny vitan’ny tànany, izy, dia horavan’i Jehovah izy, fa tsy haoriny. Isaorana anie Jehovah, fa efa nihaino ny feon’ny fifonako Izy. Jehovah no heriko sy ampingako; izy no nitokian’ny foko, ka voavonjy aho; dia mifaly ny foko, ka ny hirako no hiderako Azy.” Amena!

Rehefa izany dia natao ny hira Ffpm faha 18 and.1 sy 2 “Ny feonay rehetra izao”, nentina nidera ny Tompo.

VAVAKA FISAORANA SY FIDERANA

Izao no vavaka nentin’ny Fiangonana niderana sy nisaorana an’Andriamanitra tamin’ity fotoana ity:

“Ry Andriamanitra Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina ô! Tompo sy Mpahary Ianao, indreto izahay olona noforoninao, zanaka malalanao. Tafavory eto an-tranonao indray izahay amin’ity andro voalohany amin’ny herinandro ity, hilaza ny hatsaranao sy ny mba haharianao anay indray hitovy endrika amin’ilay Zanakao, ary hankalaza sy hanome voninahitra anao. Sokafy ny molotray mba hanambara fiderana Anao ny vavanay. Ianao ilay Andriamanitra tsy miova, omaly sy ho avy ary mandrakizay. Mampitoetra ny fitiavanao sy ny famindram-ponao Ianao, tsy takatry ny sainay ny fahalebiazanao. Koa izay kely hitan’ny masonay sy ren’ny sofinay amin’ny fombanao Andriamanitra, no hiankohofanay eto Aminao ankehitriny. Tsara Ianao. Ary mpanao ny tsara Ianao. Isaoranay ny fitahiana ka nitehirizanao anay nandritra iny volana lasa iny ka tamin’ny fotoana rehetra dia tsy mba navelanao ho irery izahay, teo anilanay mandrakariva Ianao nanohana, nanampy ary nampahery. Mankasitraka ry Tompo tsara noho ny amin’ireny rehetra ireny. Mankasitraka noho ny Sampana Lehilahy Kristiana izay natsanganao eto amin’ny Fiangonana. Afaka mankalaza Anao izahay

Ny sitrapon’Andriamanitra izay nambara tamin’ny Fiangonana manontolo satria notehirizinao izy ireo nandriatra ny 30 taona nitaizanao ny vahoakanao tamin’ny fanomezam-pahasoavana izay natolotrao azy. Mankasitraka Tompo noho ny amin’izany. Tohano fanahy mazoto izahay mba hahaizanay manome voninahitra Anao mandrakariva amin’ny androm-piainanay manontolo. Tohano izahay hahay hibanjina Anao, hahitanay ny herinao manavao anay, hahaizanay mampiorina ny finoanay ka hanaovana asa tsara maro. Amin’ny anaran’I Jesoa Kristy izay omem-boninahitra sy laza miaraka aminao Ray sy ny Fanahy masina. Amen”.

VAVAKA FIFONANA

Manoloana ny sitrapon’Andriamanitra dia tsy nahatanteraka izany isika koa izao no vavaka nentin’ny Fiangonana nifona sy niaiky ny fahotany teo anatrehan’Andriamanitra.

Ny hira 358 and. 3 sy 4 “He ry namako mahantra” no hira nentina nifona tamin’ny Tompo.

TENY FAMELAN-KELOKA

Izao no teny famelan-keloka noraisin’ny Fiangonana: “Avia ary hifandahatra isika, na dia tahaka ny jaky aza ny fahotanareo dia ho fotsy tahaka ny oram-panala, na dia mangatrakatraka tahaka ny sily aza dia ho tahaka ny volon’ondry fotsy. Raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky sy marina Izy ka mamela ny fahotantsika, sy manadio antsika ho afaka amin’ny tsy fahamarinana rehetra. Jesoa ilay marina, Izy no avotra noho ny fahotantsika. Amen!”

Voavela ny helokareo noho ny Anarany masina.

Ny hira 539: 2 “Faly dia faly” no noredonin’ny Fiangonana ho fisaorana ny Tompo tamin’ny famelana ny fahotana.

Ny olona voavela heloka dia sahy manambara ny finoany eo anatrehan’ny olona sy Andriamanitra koa ny Fanekem-pinoana Apostolika no nentina nanambarana izany.

FOTOANA HO AN’NY ANKIZY SY NY TANORA

Andriamatoa Rajaofetra John no nanatanteraka izany. Ny Teny araka ny 1 Timoty 3: 1b “Raha misy olona maniry ny asan’ny Mpitandrina dia maniry asa tsara izy” no nitondrana ny hafatra.

Nisy ny tantara kely nentina nanehoana izany ary avy eo dia nisy ny vavaka.

TATITRY NY ASAN’NY SLK

Andriamatoa Rakotovololona Lova Nosy no nanatanteraka izany. 2 Tim. 1: 8a “koa aza menatra ny ho vavolombelon’ny Tompo” izany no teny fanevan’ny Sampana tao anatin’ny taon-jaobily ary nentiny niarahabana ny Fiangonana.

Nanambara ny zava-kendren’ny Sampana dia ny mitaona ny lehilahy hanankina ny fiainany sy ny ankohonany amin’Andriamanitra. Mampandroso ny Fiangonana amin’ny lafiny rehetra.

Mandray andraikitra eo amin’ny sehatra misy azy.

Ireto kosa ny asa notanterahina:

Teo ny famangiana ny FJKM Antanetibe Fitiavana any Ambatomanga,

Teo ny famangiana ny Kolejy teolojika Ivato,

Ny famangiana ny Toeram-pitaizana eny Tangaina

Nisy ny fizarana fanomezana ho an’ny mpianatra Soratra Masina

Hotanterahina ny famangiana ny TOPAZA

Nanolotra fitaovam-pihinanana 50 isa ho an’ny Fiangonana ny SLK.

Nanatanteraka ny hirany ny sampana taorian’ny tatitra:”Ny Fanahin’ny hazofijaliana”.

RAHARAHAN’NY FIANGONANA

Ny Biraom-piangonana Razafimaharo Mamy no nanatanteraka izany ka ny I Kor. 3: 17b “Fa masina ny tempolin’Andriamanitra dia ianareo izany” no nentiny niarahabana ny Fiangonana.

Ity alahady ity no Ivon’ny faha 30 taonan’ny SLK.

Hisy ny fitsofan-drano ny Mpitandrina Ramilison Diamondra.

Nambaran’ny Mpitandrina fa fanombohana ny asa amin’ny trano atsimo ny zoma 06 aogositra 2021 amin’ny 9 ora maraina. Hisy ny fitondrana am-bavaka ny fanatanterahana ny asa amin’io fotoana io.

Natao ny fiarahabana ny zanaky ny Fiangonana nanatanteraka ny fanambadiany, Andriamatoa Rabenandrasana Arijaona Andrianina sy Ramatoa Ratolojanahary Arena Valisoa

Nisy ny vavaka ho azy ireo tamin’izany.

FIARAHABANA IREO NAHATRATRA NY TSIGERINTAONA

Ny Teny nentina niarahabana azy ireo dia araka ny hita ao amin’ny Zakaria 2: 9

Nisy ny rakitra nataon’ireo nahatratra ny tsingerintaona teny amin’ny alitara. Miisa 35 ireo mpianakavin’ny finoana nanatanteraka izany.

Ny Hira 808 and. 1 sy ny HF 14 and. 1 nanatanterahana ny rakitra alitara.

VOADY SY RAKI-PISAORANA

Ireto no hira nangatahan’ny mpianakavin’ny finoana: HAFA: “Tsy nomenao “; FF10: 1; FF 7:1; FF22:1; FFPM 20:1; FF 28:1

Tao ny nisaotra an’Andriamanitra noho ny fanambadiany;

Tao ny tokantrano mikasa hanatanteraka ny fanamboarana trano;

Nisy ny zanaky ny Fiangonana nahatratra ny fitsingerenan’ny taona nahaterahany;

Teo koa ny zanaky ny Fiangonana afaka fanadinana BEPC sy CEPE;

Nisy ny nisaotra an’Andriamanitra noho ny fahavitan’ny “Concert d’orgue”;

Misy ny nangata-bavaka ho famitana ny  «Mémoire de fin d’études ».

Ny hira 275: 2 « He Anao ry Tompo soa » no nanavaozana ny fanoloran-tena sy nanolorana ny rakitra.

FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Ny hira mialoha ny famakiana ny Soratra Masina dia ny FFPM 244: 1, 2: “Ry Jesoa mba henoinao”.

Ireto kosa ny perikopa izay voalahatra hovakiana androany, ny Deotoronomia. 15:7-11; Matio 6: 1-4; Efesiana 2:8-10.

Andriamatoa Rabako Ralambonirina Jean Jacques no nitari-bavaka mialoha ny famakiana ny Soratra Masina ary namaky ny Testamenta Taloha.

Ramatoa Rakotovololona Zinaha no namaky ny Testamenta Vaovao sy ny epistily.

Ny hira 163: 1, 3 no nohirain’ny Fiangonana mialoha ny toriteny.

TORITENY

Ny Mpitandrina Raharijaona no nitory ny Tenin’Andriamanitra.

Ny Teny dia araka ny Efesiana 2: 10 no nentiny nitondrana ny hafatra.

Ny Lohahevitra fitaizam-panahy vaovao amin’ity volana ity dia ny hoe “MIORENA AMIN’NY ASA TSARA”.

Tafiditra ao anatin’ny tendry mialoha roa sosona ihany koa ity teny ity.

1-NOFORON’ANDRIAMANITRA ANAO ASA TSARA ISIKA

Ny antom-pisiantsika dia ny mba hanatanterahantsika ny asa tsara.

Ny hilazana izany dia voalohany: Fiantrana ho an’ny rahalahy malahelo.

Ao anatin’ny taom-pahafahana dia famotsorana ny trosa no tanterahina.

Asa tsara, atao am-pitiavana izany mba hanafaka azy amin’ny fahasahiranany.

Rehefa tanteraka izany dia fitahiana ho an’ny Fiangonana mahatanteraka izany.

Namboarin’Andriamanitra ho amin’izany isika ka fitahiana no vokatr’izany.

Fa raha tsy tanterahina izany dia fiampangana antsika izany kanefa isika dia noforonin’Andriamanitra ahatanteraka asa tsara.

 

2 – NAMBOARINA MBA HANDEHA AMIN’IZANY ISIKA.

Ny nahatongavantsika ety ambany masoandro dia ny mba hahatonga ny fikasan’Andriamanitraa mba ho tanteraka.

a/ Hitsimbina ny namana

b/ Olona natao hanampy ny namany sy ny fianakaviana amin’ny fo tsotra tsy misy fireharehana fanentanana ho an’ny Fiangonana tokoa izany.

Amin’ity alahady ity dia manana ny mpanompon’Andriamanitra izay nahavita ny fianarany isika ary handeha hitory sy hanao ny asa tsara; koa ny fanohanana izany no takiana amin’ny Fiangonana.

Alahadin’ny Sampana SLK ity alahady ity. Manana ny teny faneva hoe aza menatra ny ho vavolombelon’ny Tompo ry lehilahy mahery. Mila fanohanana sy fanampiana izany.Izao fotoana izao ihany koa no hilana ny fanampiana ny ankizy sahirana amin’ny fanatanterahany ny fianarany.

Rehefa miaina sy mivelona amin’ny sitrapon’Andrioamanitra amin’izay nanirahany antsika isika dia tafaorina amin’Andriamanitra isika.

Ho an’Andriamanitra irery ny voninahitra.

Nanana ny anjara hirany ny Hasin’ny Famonjena : “Misy asa tsara”.

VAVAKA FANGATAHANA

Tamin’izany no nisaorana an’Andriamanitra noho ity fotoana ity. Nanehoana fa ny antom-pisian’ny Fiangonana dia ny fanaovana asa tsara.

Nisaotra an’Andriamanitra noho ny mpianakavin’ny finoana nanatanteraka ny raki-pisaorana.

ASA VAVOLOMBELONA

Fitsofan-drano sy fisaorana ny mpanompon’Andriamanitra izay nanao ny fizaran’asa teto amin’ny Fiangonana no notanterahina tamin’izany.

Ny mpanompon’Andriamanitra Ramilison Diamondra no nanehoana izany fankasitrahana izany.

Ny Teny araka ny Mpitsara 6:14 no nentina nampaherezana azy tamin’izany.

Nisy ny vavaka ho an’izany mpanompon’Andriamanita izany.

Niroso avy hatrany amin’ny fandraisana ny Fanasan’ny Tompo ny Fiangonana avy eo.

FAMARANANA NY FOTOANA

Taorian’ny fandraisana ny Fanasan’ny Tompo dia natolotra ny hafatra ary nambara ny Tondrozotra 2021 ary noraisina ny Tsodrano.

Ny Hira 176 and. 6 no namaranana izao fanompoana masina izao.

IREO TOMPON’ANJARA

Naka sary : Ramahery Hasina

Soratra: Rabako Tovohery

Fanamafisam-peo: Harentsoa Rova

Orga: Rajaofetra Philippe, Rabiazamaholy Mahery sy ny SMZM.