Alahady 25 Aprily 2021

ALAHADY 25 APRILY 2021
ALAHADY IVOM-BOKATRY SAMPANA TANORA KRISTIANA ZOKINY

"Mampiorina ny mino ny fanavotan’i Kristy"

Fotoana ivon’ny herinandrom-bokatry ny Sampana Tanora Kristiana Zokiny androany alahady 25 aprily 2021. Ny andin-tSoratra Masina nentin’ny STK Zokiny ho teny faneva dia ny Romana 12:11 “Mazotoa, fa aza malaina, ary aoka hafana fo amin’ny fanompoana ny Tompo”. Alahady fahatelo manaraka ny Paska ity alahady ity, izay hamaranana ny lohahevitra fitaizam-panahy « Mampiorina ny mino ny fanavotan’i Kristy». RAZAFINDRAMBOA Vololona, Diakona, Filohan’ny Sampana Kristiana Tanora Zokiny, no nitarika ny fanompoam-pivavahana.
RAMILISON Diamondra, Mpitandrina miana-draharaha, no nitondra ny hafatry ny Tompo. RAKOTOVAO Hanta, Diakona, no nitari-bavaka mialoha ny vakiteny ary nanao ny vakiteny tao amin’ny Testamenta Taloha sy ny Testamenta Vaovao.

Ny 1Jaona 2:1-2 no Tenin’Andriamanitra nangalana ny toriteny. Ny litorjia amin’ny endriny voalohany no nanatanterahina izao fanompoam-pivavahana izao.

FIARAHABANA APOSTOLIKA

Taorian’ny feon-javamaneno sy ny fanolorana ary ny fiarahabana apostolika dia niroso tamin’ny fiderana sy ny fanomezam-boninahitra an’Andriamanitra ny fotoana.

Novakina teo am-pitsanganana ny Salamo faha 103:1-8.” Misaora an’i Jehovah ry fanahiko; ary izay rehetra ato anatiko, misaora ny anarany masina. Misaora an’i Jehovah, ry fanahiko; ary aza misy hadinoina ny fitahiany rehetra. Izay mamela ny helokao rehetra. Izay manasitrana ny aretinao rehetra. Izay manavotra ny ainao tsy hidina any an-davaka, Izay manarona famindram-po sy fiantrana anao, Izay mahavoky soa ny vavanao. Ny fahatanoranao mody indray toy ny an’ny voromahery. Jehovah manao fahamarinana sy fitsarana amin’izay rehetra ampahoriana. Efa nampahafantatra an’i Mosesy ny lalan-kalehany Izy. Ny zanak’Israely nampahafantariny ny asany. Mamindra fo sy miantra Jehovah, mahari-po sady be famindrampo.”

Nohiraina FFPM faha 171:1 “Jeso, Mpanjaka malaza”.

Taorian’izay dia natao ny vavaka fisaorana noho ny nahafahana midera sy mankalaza an’Andriamanitra tamin’ny andro anio ity sy noho ny soa rehetra izay nomeny. Mangataka amin’Ilay Ray Tsitoha koa mba hofenoiny ny Fanahy Masina.

VAVAKA FIFONANA SY FAMELAN-KELOKA

Nohiraina ny FFPM faha 354:1 “Ny Mpamonjy no mitady”. Taorian’ny vavaka fifonana, ny hira FF 35:1 no noredonina ary narahan’ny Teny famelan-keloka izay nataon’ny mpitarika.

Nohiraina FFPM faha 539:2 “Faly dia Faly”, ary niarahana nanonona ny fanekem-pinoana laharana fahaefatra. Nisy feon-javamaneno fohy tao anaty vavaka mangina.

FANKALAZANA NY TENIN’ ANDRIAMANITRA

Mialoha ny fankalazana ny Tenin’Andriamanitra dia nohiraina ny FFPM faha 190: 1 “Ry Fanahy Mpanazava”. Nitondra am-bavaka ny Soratra Masina sy nanao ny vakiteny RAKOTOVAO Hanta, araka ny Perikopa androany, izay hita ao amin’ny Testamenta Taloha: Ohabolana 22:4-6, sy Testamenta vaovao: Matio 18:10-14, sy I Jaona 2:1-2.

Nohiraina ny FFPM faha 226 “Tompo ô! Mba te hihaona”.

TORITENY

Ny Teny nangalana ny hafatra dia avy ao amin’ny Epistily 1Jaona 2:1 sy 2, izay misy fifandraisany betsaka amin’izay hita ao amin’ny Filazantsara nosoratan’i Jaona. Lohahevitra mitovy no hita ao;

            –   Filazantsara: manavoitra ny Tenin’i Jesoa sy ny fiainan’i Jesoa Kristy;

            – Epistily: fitaomana sy fampianarana ny foto-pinoana nentin’i Jesoa, ho hita eo amin’ny fiainantsika zanak’Andriamanitra.

Misy fizarana telo ity Epistily ity. 

Ao amin’ny fizarana voalohany no misy ny anjarantsika: miresaka ny mason-tsivana momba ny fiombonan’ny mino amin’Andriamanitra. Ny mpino dia raisina ho isan’ny manana anjara ao amin’ny fahazavan’Andriamanitra. Mandeha amin’ny mazava, afaka amin’ny ota noho ny fanavotana nataon’i Jesoa teo amin’ny hazofijaliana, izay efa vita indray mandeha sady tanteraka ary tsy miverina intsony.

 

Hafatra roa no horaisintsika amin’izany:

 • 1: “Anaka, izany zavatra izany no soratako aminareo mba tsy hanotanareo. Ary raha misy manota, dia manana solovava ao amin’ny Ray isika, dia Jesoa Kristy, Ilay Marina”:

Jesoa no Ilay mpanafaka eo amin’ny fiainantsika. Misy teny na hevitra telo manambara izany:

 • Anaka: manambara ny andraisana ny olona ho zanak’Andriamanitra, fitenin’ny mpampianatra amin’ny mpianany satria mandray azy tahaka ny zanany izy, misy fifamatoram-piainana mihitsy koa ao anatin’izany. Fomba ilazan’ny Mpitandrina ny zanany ara-panahy, mba ho fampaherezana sy fampirisihana azy ireo hitoetra tsara amin’ny finoana.

Hitantsika fa nantsoin’Andriamanitra hoe anaka isika ankehitriny. Navahan’Andriamanitra ho zanany isika, nataony ho olona araka ny fon’Andriamanitra isika. Nosafidiany manokana ka maha saropiaro Azy. Nametraka fahatokisana tamintsika Izy, ka nomeny antsika ny fahafahana tamin’ny alalan’i Jesoa hahazoantsika misitraka izany maha zanak’Andriamanitra izany.

 

Vokany, mitantana ny fiainantsika Izy sy izay rehetra mahakasika antsika mba tsy ho eo ambany fahefan’ny satana intsony. Kanefa, misy ny te haka ny toeran’ny Tompo ary miala amin’ny toerana maha zanaka azy. Nanao izay zava-doza tamin’Andriamanitra. Efa nantsoina ho amin’ny fahafahana isika. Efa naorina ao amin’i Jesoa, Ilay Fehizoro indrindra ny finoanao. Mitandrema ary aza mandoto, aza manimba, na manary tena tsy ho zanak’Andriamanitra, fa efa namoy ny ainy ho anao Kristy, ary mpiray lova Aminy ianao.

 

 • Solovava: Raisintsika amin’ny fiteny hoe “avocat”; mpanampy, mpampahery, olona miara-dalana aminao mandrakariva, mahafantatra ny mety sy ny tsy mety atao. Antsoina ihany koa hoe mpananatra, (bokin’ny Filazantsara). I Jesoa Kristy no Solovava ho an’ny mino eo anatrehan’Andriamanitra, raha tojo fahalemana izy ka manota. Mpisolovava antsika Jesoa satria amin’ny fiainana kristiana, tsy ilaozana ota isika. Misy karazana ota izay tsy heverintsika akory ary tsy hifonantsika eo imason’Andriamanitra.

Efa nangataka an’i Jesoa hisolo vava anao ve ianao ao amin’Andriamanitra?

Izany dia atao amin’ny fibebahana marina sy fiaiken-keloka ka mahafoy ny fahotana. Ho antsika kristiana, Mpisolo vava antsika Jesoa. Olona antsoina hanampy sy hanafaka amin’ny fahalemena Izy. Hamafisina fa Izy Ilay marina, mitsara marina, maneho ny marina ny fiainany sy ny fitondrany soa ny fiainany ho antsika.

 

 • Ilay marina

Ny anjarantsika dia manolotra sy mametraka ny fiainantsika feno sy tanteraka eo am-pelantan’Ilay Mpisolo vava antsika. Sahia miankin-doha tanteraka Aminy isika. Raha latsaka amin’ny ota dia mitodiha any amin’Ilay Mpisolovava. Izy no Ilay marina, tsy hitsara fa hanafaka no ataony ho antsika. Hery sy antoka lehibe ho antsika izay mino izany. Sahia mandeha lalina miaraka amin’ ny Tompo, fa amin’izany no ahitanao ny voninahitr’Andriamanitra sy ny fahagagana ataony eo amin’ny fiainanao. Hahatsapana fa voadio tahaka an’i Jesoa Kristy Ilay Madio ianao.

 

 • And2.: Mampivoitra an’i Jesoa ho avotra eo amin’ny fiainantsika
 • “Avotra”: voambolana fampiasa eo amin’ny fisoronana.

Fihetsika nataon’i Jesoa an-tsitrapo teo amin’ny hazofijaliana, tahaka ny mpisolo vaikan’ny famaizana. Izy no tokony hampihatra amintsika mpanota araka izay nataontsika teo anatrehan’Andriamanitra nentiny Jesoa Kristy.

Ankehitriny, ataon’i Jesoa Kristy eo anatrehan’Andriamanitra izany amin’izao fotoana iainantsika izao. Ho antsika mpanota mibebaka marina, manana anjara ao anatiny izany avotra nataon’i Jesoa Kristy izany isika.

Misy vokany tsara ary mahasoa eo amin’ny olona izany satria sambatra izay olona ao amin’i Kristy, avotra izy, ny Tompo Jesoa mamonjy ny olona amin’ny fahatezeran’Andriamanitra.

Ny fomba fanavotany dia ny nanolorany ny tenany. Mila fanavotana isika, mila vonjena amin’ny hafitsoky ny ota isika.  Isika mamokatra ota satria ny fahafatesana no tambin’ny ota. Velona Jesoa Kristy, tsy irery ny Kristiana fa ombany mandrakariva na amin’ny fiainana na amin’ny fahafatesana, na amin’ny mora na amin’ny sarotra. Kristy no avotra, Kristy no lohan’ny Fiangonana. Izy no mitarika antsika sy ny sampana ao aminy, ka mandresy ny Fiangonana na lazaina fa malemy aza ankehitriny. Sambatra ny olona mandray anjara feno ao amin’ny Fiangonana. Ka isika miombona amin’ny alalan’izao fanompoam-pivavahana izao dia mbola Fiangonana.

 

 • Ny Fanahy Masina no fanomezana sarobidy indrindra, sady mpanome ny soa sy ny tsara indrindra ho antsika, mahalala antsika kokoa noho ny fahafantarantsika ny tenantsika, ny momba antsika. Izy no mahalavorary ny vavaka amin’Andriamanitra Ray antsika, mahalavorary ilay avotra nomen’i Jesoa mba hanadio antsika, manoro ny tokony atao sy hotenenina. Raha maniry izany isika dia Izy no manome hery.

 

 • Misy fifaneraserana tokony hokarakaraintsika zanak’Andriamanitra dia ny fifaneraserana amin’i Jesoa sy ny fankatoavana Azy, mahatonga ny olombelona ho olom-baovao. Tokony ho katsahintsika fatratra andro aman’alina izany. Mahavaivay ny fahoriana misy, miaina izany isika ankehitriny, isika Fiangonana. Mampahery antsika ny Tompo. Izay mahay mifanerasera sy mahay mankatoa Azy dia tonga olom-baovao. Ao anatin’izany no hisitrahantsika ny maha zanak’Andriamanitra. Ny zavatra rehetra miara-miasa hahasoa antsika zanany.

Miantehera Aminy. Efa nomena antsika maimaim-poana izany avotra izany dia raiso maimaim-poana ary ataovy ho zavatra sarobidy eo amin’ny fiainantsika. Ny fananana izany no mahatonga antsika ho olom-boavonjy sy afa-keloka. Tsarovy fa ny fonao no ahitan’ny Tompo fa miankina Aminy ianao na tsia. Tsarovy ny saotra sy dera an’Andriamanitra noho ny avotra marobe nataony taminao.

FAMARANANA NY FOTOANA

Taorian’ny toriteny sy ny feon-javamaneno fohy dia nitondra am-bavaka ny Fiangonana, ny TOPAZA FJKM, ny Fitandremana FJKM Amparibe, ny Sampana ary ny sampan’asa, ny mpianakavin’ny finoana, STK Zokiny, ny Mpitandrina miana-draharaha RAMILISON Diamondra, ary nofaranana tamin’ny vavaka nampianarin’ny Tompo.

Notononina ny tondrozotra 2020. Taorian’ny tsodrano dia noredonina ny hira FFPM 338 “Arovy aho Tompo”.

Ireo Tompon'anjara:

Nitendry Orga: RABIAZAMAHOLY Hery Lanto

Nandray an-tsoratra: RAOLIARIZAKA Bakoly

Naka ny sary sy rakitsary ary nikirakira ny fanamafisam-peo: HARENTSOA Rova

Alahady 18 Aprily 2021

ALAHADY 18 APRILY 2021

Alahady fahatelo
Alahady faharoa manaraka ny Paska

“MAMPIORINA NY MINO NY FANAVOTAN’I KRISTY”

Alahady faharoa manaraka ny Paska ity alahady ity, mbola hibanjinana ny lohahevitra eo amin’ny sahan’ny FJKM, hoe « Mampiorina ny mino ny fanavotan’i Kristy ».
RASOLONJANAHARY Fidy, Diakona, ao amin’ny Vaomieran’ny Aim-Panahy, no nitarika ny fotoana ary ny Mpitandrina RAKOTOMALALA Finaritra no nitondra ny hafatra. Litorjia endriny faharoa no notanterahana.
Ny fanompoam-pivavahana niditra tamin’ny 7 ora maraina no hotaterina eto.

FIDERANA AN’ANDRIAMANITRA

Feon-javamaneno no teo am-pidirana. Rehefa vita ny fiarahabana apostolika ho fanomanana ny fo amam-panahy, dia novakin’ny Fiangonana teo am-pitsanganana ny Salamo 95: 1-7a, ho fiderana an’Andriamanitra.
Nohiraina ny hira FF 45 « Hira fiderana » taorian’izany ary nanao ny vavaka ny mpitarika. Nidera sy nanome voninahitra an’Andriamanitra. Nisaotra Azy fa tsy noho ny herin’ny tena fa noho ny halehiben’ny fitahiany sy ny fitiavany ary ny famindram-pony no hiombonam-po amam-panahy hiderana Azy. Tsy mendrika, ka mangataka famindram-po sy famelan-keloka. Mangataka ny hanamasinany ny fotoana, mangataka ny herin’ny Fanahy Masina hitomboana amin’ny fahamasinana mba hifanaraka amin’ny sitrapony sy ho endriky ny famirapiratan’ny voninahitr’Andriamanitra izao fotoana izao.
Feon-javamaneno fohy no nanohizana ny vavaka.

FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Natao avy hatrany ny hira FFPM 177: 3-4 « Ry Fanahy Mpanazava! » mialoha ny vakiteny. RANDRIAMASIMANANA Mamisoa Haja no nanolotra ny perikopa voalahatra ao amin’ny Testamenta Taloha : Isaia 48 : 11-22 sy Testamenta Vaovao : Marka 10 : 41-45 ary ny Hebreo 2 : 14-18, izay novakina misesy. Nivavaka izy mialoha izany. RANDRIAMASIMANANA Norosoa no namaky ny Soratra Masina. Samy Diakona ao amin’ny Vaomieran’ny Vola ireo tompon’anjara ireo.
Natao teo am-pitsanganana ny hira FFPM 382: 1-2 « Ry olo-matory ô! Mba mifohaza » mialoha ny toriteny.

TORITENY

Mampiorina ny mino ny fanavotan’ny Tompo
Ny Epistily ho an’ny Hebreo no nangalan’ny Mpitandrina RAKOTOMALALA Finaritra ny hafatra.
Hita tamin’izany fa:
-Jesoa Kristy, Ilay Mpisoronabe manavotra ireo meloka,
-Jesoa Kristy, Ilay Mpisoronabe mamonjy izay alaim-panahy.
Im-pito ambin’ny folo no miverina ny teny hoe “Mpisoronabe” ao amin’ny Bokin’ny Hebreo. Ny atao hoe Mpisorona dia olon’Andriamanitra nofidiny manokana ho mpanelanelana amin’ny olona.

Ao amin’ny Testamenta Taloha, ny Mpisorona dia ao anatina taranaka voafidy, dia taranak’i Arona ihany, izay afaka mampifandray ny olona amin’Andriamanitra. Masina noho izany ny Mpisorana, izy ihany no afaka mikarakara ny sorona, afaka mandray ny fanatitra.izay omen’ny olona. Jesoa Krisy no afaka miditra ao amin’ny Tempoly Masina indrindra. Hoy Andriamanitra hoe: “Izy Ilay Mpisoronabe”. Izy no afaka mampifandray antsika amin’Andriamanitra.

Jesoa Kristy, Ilay Mpisoronabe manavotra izay meloka (Hebreo 2:17)

Rehefa mitondra fanatitra fa nanota dia ny Mpisorona no manao ny fombafomba rehetra hanalana ny fahotana. Rehefa mpanota isika dia tsy tafavoaka ao anatin’ny heloka, ka mila an’i Jesoa hanavotra antsika. Jesoa Kristy no fanatitra hanalana ny fahotana ao amintsika, noho ny ràny mba hahafahantsika hifandray amin’Andriamanitra.

Amin’izao vanim-potoana izao dia mifanalavitra ny fifandraisantsika amin’Andriamanitra ka mila an’i Jesoa Kristy isika izay nanolotra ny ainy, ny ràny mba hahafahantsika mifandray amin’Andriamanitra. Hita ao amin’ny Jeremia 31 hoe: “ny fahotany sy ny helony dia tsy ho tsarovako intsony noho ny ilay rà nilatsaka”. Hofafan’Andriamanitra ny heloka sy ny fahotana nataontsika.

Tsy vitantsika amin’ny herintsika samy irery ny fifandraisantsika amin’Andriamanitra fa mila an’i Jesoa Kristy isika. Mitebiteby isika amin’izao fotoana izao. Raha vao marary dia mitaintaina. Tsy manana fiadanam-po, fiadanana na ara-panahy na ara-batana. Ilay Mpisoronabe hanafaka antsika amin’izany fitaintainana izany sy hampifandray antsika amin’Andriamanitra.

Miantso antsika izao Teny izao mba hiverenantsika, hifandraisantsika amin’Andriamanitra.

Jesoa Kristy, Ilay Mpisoronabe mamonjy ireo izay alaim-panahy (Hebreo 2:18)

Jesoa Kristy, talohan’ny nanombohany ny asany dia nalain’ny devoly fanahy. Ny voalohany dia nasain’ny devoly novainy ho sakafo ny vato. Toa izany isika, ny fakam-panahintsika dia ny sakafo, tena laharam-pahamehana. Fa Izy kosa namaly ka nanao hoe: « Voasoratra hoe: Tsy ny mofo ihany no hiveloman’ny olona, fa ny teny rehetra izay aloaky ny vavan’Andriamanitra” (Deo. 8. 3). Ny Tenin’Andriamanitra no nandresen’i Jesoa izany Ny Tenin’Andriamanitra dia manome hery. Tsy tantara fotsiny ao amin’ny Baiboly izany.

Ny Tompo mampanantena fa homeny hery ianao. Hoatra ilay renim-pianakaviana nomeny diloilo. Fantatr’Andriamanitra izay ilainao. Na tsy misy aza dia Andriamanitra miaro ny zanany.  “Ny zanako sy ny asan’ny tanako dia aoka ho adidiko ihany” (Isaia 45:11b). Ka maninona no miahiahy? Tsy matoky ve ianao fa zanak’Andriamanitra?

Ny fakam-panahy faharoa nataon’ny devoly an’i Jesoa dia ny fahefana. Ny olombelona tia manana fahefana. Fantatr’i Jesoa izany. Misy izany any am-piasana, any an-tokantrano amin’ny lafiny isan-karazany ka manjary tsy manam-potoana intsony hifandraisana amin’Andriamanitra fa sahirana. Mila an’i Jesoa hanavotra antsika amin’ny fakam-panahy eo amin’ny fiainana, amin’izay rehetra mampisaraka antsika amin’Andriamantra. Mila vonjena isika.

Maro samy hafa ny endriky ny fakam-panahy. Ohatra: tsy matoky dokotera, tsy atokisana ny fanafody, henoina daholo izay lazain’ny olona … Amin’ny maha kristiana dia Jesoa Kristy no ilaina voalohany. Izy no hamonjy amin’ny fakam-panahy.

Inona ny ady lalovanao amin’izao fotoana izao ankoatra ny Covid? Ny ady manakorontana ny fiainanao ka hilanao Mpisoronabe, mba hiverenana amin’Andriamanitra?

Mila mifandray be be kokoa amin’Andriamanitra isika.

Jesoa Kristy dia manafaka amin’ny heloka ka mila manatona Azy, mibebaka hanafahany amin’ny fahotana. Jesoa Kristy mamonjy ao anatin’ny fakam-panahy, izay alaim-panahy. Miantso Izy ankehitriny, mampanantena fa mamonjy.

Mila mifandray tsara amin’Andriamanitra isika hahafantarantsika ny tena sitrapony, koa mila manatona an’i Jesoa Kristy Ilay Mpisoronabe.

Ho an’Andriamanitra ny voninahitra.

Feon-javamaneno fohy taorian’ny toriteny.

VAVAKA NOHO NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Misaotra ny Tompo noho ny Teny nampitondrainy ny Mpanompony. Jesoa Kristy nanao sorona ny tenany hisolo heloka teo amin’ny hazofijalia na, mba hananana antoka amin’ny fiainana mandrakizay, mba hivelomana ka handinihana tena, manoloana ny sorona nataony, mba hirosoana be be kokoa amin’ny fanolorantena. Izany Teny izany no entina hiatrehana izao herinandro vaovao izao, ka tsy hanana fanahiana satria manana an’i Jesoa, ka ho Mpandresy

FANEKEM-PINOANA

Niarahan’ny Fiangonana nanonona, teo am-pitsanganana, ny Fanekem-pinoana laharana faha 2 ho fanehoana ny fitiavan’Andriamanitra sy hijoroana ho vavolombelona.
Vita izany dia nipetraka, nivavaka mangina tao anatin’ny feo-javamaneno.

VAOVAOM-PIANGONANA

« Amparibe Famonjena : Mahatahiry ny finoana, Mifankatia, Miasa amin’ny fahazotoana »

RAZAFIMAHARO Maminirina, Mpitantsoratry ny Fiangonana no nanatanteraka izany. Teo am-panombohana dia novakiny ny andinin-tSoratra Masina ao amin’ny I Kor. 17: 3b « fa masina ny tempolin’Andriamanitra, dia ianareo izany. »

Toy izao manaraka izao no santionan’ny ilaina fantarina:

 

*Fandaminana vaovao manomboka ny alahady 25 aprily: manoloana ny fivoaran’ny aretina covid-19 eto Madagasikara, taorian’ny fakan-kevitra teo amin’ny Mpihevidraharaha ny sabotsy 17 aprily:

-hisokatra ny Fiangonana ary manatanteraka ny asa fanompoany ny tsirairay araka izay azony atao ary mifampitsinjo hatrany amin’ny ara-pahasalamana,

-fanompoam-pivavahana tokana ny alahady, amin’ny 7 ora sy sasany, tsy maharitra mihoatra ny adin’ny iray sy sasany. Tsy misy intsony ny amin’ny 10 ora

-halefa mivantana ao amin’ny Facebook ny fanompoam-pivavahana

-haato ny fivoriana misy fiaraha-misakafo sy mety hanalana aro-vava maharitra (hetsika fanatanjahan-tena, hira)

-misy ny fanompoam-pivavahana zoma hariva, aroso amin’ny 5ora sy sasany ny fotoana

*Fepetra ara-pahasalamana ato am-piangonana

-ferana ho 100 ny olona manatrika fanompoam-pivavahana na fivoriana

-hajaina hatrany ny elanelana 2 metatra ary tsy azo esorina mihitsy ny aro-vava

-tsy manatona ny Fiangonana ireo mbola mararin’ny Covid, na en convalescence, na nifangaro tamin’ny olona voan’ny covid-19; toy izany koa ireo mikohaka, na ny voan’ny sery, na ny mafana hoditra,

-fanasana tanana amin’ny “gel” mialoha sy aorian’ny rakitra sy mialoha ny fandraisana ny Fanasan’ny Tompo,

-rarahana ranom-panafody ny Fiangonana mialoha sy aorian’ny fanompoam-pivavahana

*Fandaminana mahakasika ny fiainam-piangonana

-fahoriana voamarina fa tsy covid-19: azo atao ny fanompoam-pivavahana fampaherezana aty am-piangonana, manaraka ny fepetra,

-mpianatra Soratra Masina: apetraka amin’ny Vaomieran’ny Asa Vavolombelona ny fitsinjovana azy ireo,

-fianarana Sekoly Alahady: miato. Manentana ny mpianatra sy ny ray aman-dreny hanao ny famerenana amin’ny alalan’ny boky lesona

-Asa fampaherezan’ny Fifohazana: ny Birao SAFIF mijery ny fepetra ara-pahasalamana ho an’ny Mpiandry manatanteraka ny Asa.

 

Raharaha eto an-toerana

Fivorian’ny Mpandray ny Fanasan’ny Tompo: alahady 25 aprily aorian’ny fanompoam-pivavahana

RAKITRA SY FANOMEZANA

Ny hira FF10 « Mivavaka aho satria » no nohiraina nandritra ny fanantazana ny rakitra. Diakona ao amin’ny Vaomieran’ny Fananana no tompon’anjara nananty rakitra. Ny hira « Misaotra Anao ‘zahay» no hira vavaka natao teo am-pitsanganana ho fanavaozana ny fanoloran-tena sy fanolorana ny rakitra. Nofaranana tamin’ny “Amena”.

VAVAKA FANGATAHAM-PITAHIANA

Ny Mpitandrina RAKOTOMALALA Finaritra no nanao ny vavaka fangatahana.
Nisaotra an’Andriamanitra izy noho ny fitantanany ny fiainan’ny tsirairay. Nangataka ny fanampian’Andriamanitra mba tsy hialana Aminy. Mba hijery ny tokantrano, mba hampitomboany ny fifandraisana Aminy.
Nivavaka ho an’ireo marary ny covid19 sy aretina maro samy hafa. Jesoa no mpanasitrana koa mangataka ny fanasitranana Aminy. Ao ireo fianakaviana reraka mikarakara marary, manana havana maty, koa mangataka ny homen’i Jesoa hery. Nangataka fitahiana ho an’ireo dokotera sy mpiasan’ny fahasalamana. Mba hiakin-doha amin’Andriamanitra izy ireo fa tsy amin’ny fahaizany. Nitondra am-bavaka ny mpianatra izy tapaka ny fianarana. Jesoa mahay ny zavatra rehetra sy mahay mandamina ny zavatra rehetra.
Nitondra am-bavaka ho an’ny fiveloman’ny tsirairay, mijery ny raim-pianakaviana sy ny renim-pianakaviana, hanome ny sahaza ny tokantrano tsirairay avy.
Nitondra am-bavaka ho an’ny kristiana rehetra ato amin’ny Fitandremana. Nangataka vonjy amin’ny fitaintainana, tebiteby, alahelo.
Nisaotra an’Andriamanitra ny amin’ireo efa sitrana. Nisaotra koa amin’ny valim-bavaka rehetra na ny nangatahana na tsia.
Izany vavaka izany dia Amin’ny anaran’i Jesoa izany nampianatra nivavaka hoe:
“Rainay Izay any an-danitra”

FAMARANANA NY FOTOANA

Natao teo am-pitsanganana ny hira FFPM 435: 4 « Mafy re ny ady, maro be no voa » ary novakina ny tondrozotra 2021.
Natolotra ny tsodrano
Nohiraina ny FFPM 632: 1 sy 5 « Ampianaro aho, Tompo, mba hiambina! », nofaranana tamin’ny Amena nohiraina.
Nipetraka ny Fiangonana nanao vavaka mangina.
Ho an’Andriamanitra irery anie ny voninahitra!
Amin’ny anaran’ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina.
Mandehana amin’ny fifalian’ny Tomponao
Amena.
Feon-javamaneno teo am-piravana.

Ireo tompon'anjara :

 • Nikirakira ny fafana : RABIAZAMAHOLY Mahery
 • Nikirakira ny fanamafisam-peo sy naka ny horonan-tsary ary sary : HARENTSOA Rova
 • Nitendry orga: RAJAOFETRA Philippe
 • Nandray an-tsoratra : RAJAOFETRA Voahangy

Alahady 11 Aprily 2021

Alahady 11 aprily 2021

Alahady ivom-bokatry ny Sampana Dorkasy eran’ny sahan’ny FJKM

« Mampiorina ny mino ny fanavotan’i Kristy. »

Alahady faharoa ibanjinana ny lohahevitra fitaizam-panahy mandritra ny volana aprily manao hoe: « Mampiorina ny mino ny fanavotan’i Kristy. »
RAHARITSALAMA Hantanirina, Diakona sampana Dorkasy no nitarika ny fotoana.
Ny Mpitandrina RAZAFINDRAKOTOFANJARIVELO Perle kosa no nitory ny Tenin’Andriamanitra.
Ny Litorjia amin’ny endriny faharoa no nentina nanatontosa ny fanompoam-pivavahana tamin’ny fito ora.

FANOMBOHANA NY FOTOANA

Ny Salamo 29: 1-2 no novakina hoentin-manome voninahitra an’Andriamanitra. Noventesina ny hira FFPM 146: 1 sy 2 avy eo.

VAVAKA

Natolotra ny Tompo ny saotra sy ny dera ary ny laza noho ny fitiavany sy ny mbola fitahiany. Nangatahana ny Fanahy Masina hanatrika ny fotoana mba hitondra fihavaozana ho an’ny mpianakavin’ny finoana sy ho voninahitry ny Tompo.

FAMAKIANA NY VAKITENY

Nohiraina ny FFPM 142: 1 sy faha 4 mialoha ny vakiteny.
Vavaka: RAKOTONDRAMBOA Mirana no nanao ny vavaka mialoha ny vakiteny. Saotra, dera, laza ary voninahitra no natolotra ny Tompo, ary nangatahana ny Fanahy Masina hampitoetra ny Teny ao am-pon’ny tsirairay.
Tenin’Andriamanitra:  Hanitra RAKOTONDRAMBOA Hanitra, Diakona no namaky ny Teny. Izany dia nalaina tao amin’ny:             

 • Rota 4: 1-2;
 • Lioka 24: 15-24;
 • Efesiana 5: 1-2

TORITENY

Ny Mpitandrina RAZAFINDRAKOTOFANJARIVELO Perle no nitory ny Tenin’Andriamanitra.
Nohiraina ny FFPM141: 1 sy 4 mialoha izany. Natomboka tamin’ny Fiarahabana Apostolika ny toriteny. Ny Lioka 24:13-24 kosa no nangalana azy.
Araka ny lohahevitra banjinintsika, ny teny hoe: mampiorina dia midika ho fananganana zavatra izay mety ho vaovao na fanarenana ny simba.
Niandrandra fanantenana ny mpianatry ny Tompo noho ny fampianarany sy ny fahagagana nataony. Rehefa voahombo sy maty ny Tompo dia diso fanantenana izy ireo.

Niseho tamin’ny endriny maro izany fahakiviana izany, ary tonga hatramin’ny tsy finoany ny fanambaran’ireo vehivavy nahita ny fasana foana, ary efa tafatsangana i Kristy. Na teo aza anefa izany dia nampiseho tamin’ny mpianany i Jesoa fa velona Izy, ary niaraka tamin’izy ireo indray ka nanangana ny fanantenany.
Isika dia mitovy amin’ireo. Manantena ny Tompo isika kanefa indraindray dia tsy mifanaraka amin’izay antenaintsika ny zava-miseho. Ohatra amin’izany ny zava-misy ankehitriny. Nangataka isika hahafoana ny Covid-19, kanefa vao mainka mirongatra ny aretina. Kivy ny zanak’olombelona. Ao anatin’ny fahakiviantsika anefa no hanehoan’ny Tompo amintsika fa velona Izy, Hahatonga antsika ho mpandresy dia mila mino sy mahatoky ny Tenin’andriamanitra isika. Aoka tsy ny olana no hobanjinintsika fa ny Tenin’Andriamanitra ka hahatonga antsika hanangana fanantenana sy hampitombo ny finoantsika, tahaka ireo vehivavy nanambara ny fitsanganan’ny Tompo. Ny vehivavy no nahita voalohany ny fitsanganan’ny Tompo, satria izy ireo dia mavitrika amin’ny fampielezana vaovao. Ianareo vehivavy, ambarao ny Filazantsara. Aoka ho mpilaza vaovao mahafaly sahala ireo vehivavy nahita ny fasan’i Jesoa foana isika.
Noho ny fitiavany antsika dia nanolotra ny Zanany ho antsika ny Tompo, tahaka izany koa i Kristy, noho ny fitiavany ny Rainy sy ny zanak’olombelona dia natolony ny ainy ho fanavotana antsika. Zanaka nirian’Andriamanitra isika. Aoka isika handeha amin’ny fitiavana ka hanary ny toetra ratsy taloha. Na dia nihiboka tany am-ponja aza i Paoly dia mbola nahavita nampahery ny Kristiana handeha araka ny fitiavana. Na dia ao anaty fiarahamonina tsy tia fahamarinana sy mora tezitra aza isika, dia tokony hahery hampiseho toetra feno fitiavana. Aoka ho teny tsara sy feno fahasoavana no hivoaka ny vavantsika ary hahay hamela heloka sy hiaiky heloka isika.  Mandehana amin’ny mazava, manaova ny tsara. Takin’ny Tompo ny fanehoantsika ny finoantsika. Aza mibanjina ny olana fa mahatokia sy minoa ny Tenin’Andriamanitra. Asehoy fa na misy aza ny olana dia mahay maneho fitiavana ianao.
Mampiavaka ny Dorkasy ny fanaovany asa soa. Aoka ianareo tsy hahery amin’ny teny fotsiny ihany fa amin’ny asa ihany koa dia ny asa soa izany.
Ny Fanahy Masina anie hanangana ny fanantenana sy ny finoana ao anatinareo sy hampitobaka ny fitiavan’Andriamanitra ao anatinareo.
Teo am-pamaranana dia nirary Paska feno fahasoavana ho an’ny Mpianakavin’ny Tompo ny Mpitandrina.

Vavaka setry ny Toriteny

Nisaorana ny Tompo noho ny Teniny sy ny fitiavany izay mandresy ny fahafatesana sy mitondra fanantenana. Nangatahana Izy hampiorina ny finoan’ny mpanompony sy hampifikitra azy ireo amin’ny Teniny.

FANEKEM-PINOANA

Niarahana nanonona ny Fanekem-pinoana faharoa ho fijoroana vavolombelona.  Rehefa izay dia i RADIMIARILALAO Eléonie koa no nitondra ny tatitry ny sampana Dorkasy nandritran’izay erintaona izay.

RAHARAHAM-PIANGONANA

Nambara ireo raharaha anatiny sy ivelany.
NY RAHARAHA IVELANY :
Nambara ireo fandraisana anjara tamin’ny hetsika rehetra teto amin’ny Fiangonana toy ny fotoam-bavaka isaka ny talata, ny alahady Mpitandrina.
Nampahafantarina ny Fiangonana ny fanohanan’ny sampana ny fampiofanana Mpitandrina.
Tsy adino ny fanatanterahana ny asa soa toy ny fanohanana ny toeram-pitsaboana, ny fitsidihana toby fitaizana ankizy, ny fanampiana ireo voafonja vehivavy eny Antanimora.
Notaterina ny fanarahan’ny sampana fiofanana sy ny fandraisany anjara tamin’ireo hetsika tany ivelany.

 

Amin’ny alalan’ny valopim-bokatra no hanatanterahana ny vokatra. Noho ny hamehana ara-pahasalamana dia voafetra ihany ny tontosa.

NY RAHARAHA ANATINY :
Namafisina ny fampahatsiahivana mahakasika ny fisorohana ny Covid-19. Efa miverina misokatra ny trano fiangonana ary manaja ny fepetra fisorohana ny aretina. Mivory ny Mpihevi-draharaha ny sabotsy izao amin’ny 8 ora.

Hafatry ny Mpitandrina RAHARIJAONA Solofonirina

Ny Efesiana 5: 1-2 no nentin’ny Mpitandrina ampaherezana ny Sampana Dorkasy sy ny Mpino, tamin’ny endriny rakitsary izay nalefa teo amin’ny fafana. Aoka isika hoy izy, hanahaka an’Andriamanitra sy handeha amin’ny fitiavana ary nirary soa ho an’ny Sampana Dorkasy hahatontosa ny asany ny Mpitandrina.

RAKITRA SY NY FANOMEZANA

Feon’orga no nentina nanatontosa ny fanatazan-drakitra. Nohiraina avy eo ny FFPM 441:1 sy 3 ho fanolorana ny rakitra.

VAVAKA FANGATAHANA

Nisaorana ny Tompo noho ny fanolorany ny tenany ho avotra ho an’ny mpanota. Nentina am-bavaka ny mpianakavin’ny finoana, ny namana sy ny havana ary ny Mpitandrina sy ny ankohonany. Nentina am-bavaka ny FJKM, ny firenena, ny Mpitondra ary ny vahoaka mba handresy ny Covid-19. Nofaranana tamin’Ilay vavaka nampianarin’ny Tompo izany.

ASA VAVOLOMBELONA

Notokana tamin’izany ny fanamiana vaovao an’ny Sampana Dorkasy.
Vavaka: Nisaorana ny Tompo noho ny fotoana nahafahana nanatanteraka ny fanokanana ny fanamiana. Nentina am-bavaka izany fanamiana izany mba hanome voninahitra ny Tompo ny fisalorana azy.
Nentina am-bavaka ihany koa ny mpikambana hanome voninahitra ny Tompo.
Nisy ny fandraisana ny Fanasan’ny Tompo taorian’ny fanompoam-pivavahana.

FAMARANANA NY FOTOANA

Nohiraina ny FFPM 133: 1 sy 5 ary novakina ny Tondrozotra mialohan’ny natoloran’ny Mpitandrina ny Tsodrano.

IREO TOMPON’ANJARA:


Nikirakira fafana: RAZAFIMAHARO Kanto,  RABIAZAMAHOLY Mahery
Naka ny rakitsary: HARENTSOA Rova
Nitendry orga: RANAIVOSON Jacky
Nandray an-tsoratra: ZANAHARITSIMBA Toky Noely Tiana

Alahady 04 Aprily 2021

FOTOAM-PIVAVAHANA ALAHADY FAHA 4 APRILY

ALAHADIN’NY PASKA

Mampiorina ny mino ny fanavotan’i Kristy. Tanteraka tamin’ity andro Paska ity izany fanavotan’i Kristy izany. Resiny ny fahafatesana ka nitsangana tamin’ny maty Izy.
« Jesoa Kristy ilay Mpanavotra ». Izany no lohahevitra napetraka hobanjinin’ny Fitandremantsika amin’ity anio ity. Ny Biraon’ny Fiangonana no niandraikitra ny fanatanterahana ny fotoana. RAZAFINDRABE John Bam, Mpanolotsaina, no nitarika ny fotoana. RALAINDIMBY Haja, Mpitantsoratry ny vola, no nanao ny vavaka sy ny vakiteny. Ny Mpitandrina RAMILISON Diamondra no nitondra ny hafatra.

FIARAHABANA APOSTOLIKA

Novakiana ny Salamo 46 : 1-3, ho fiderana an’Andriamanitra : « Andriamanitra no aro sy hery ho antsika; Mpamonjy mora azo indrindra amin’ny fahoriana Izy, Koa izany no tsy hatahorantsika, na dia ho levona aza ny tany, na mifindra ho ao anatin’ny ranomasina aza ny tendrombohitra, Na mirohondrohona sy misamboaravoara aza ny onjany, ka mihorohoro ny tendrombohitra noho ny fisafoakany ».
Taorian’ny hira 142 : 1, 2, 3 : « Tafatsangana tokoa », dia nanao ny vavaka fisaorana sy fiderana an’Andriamanitra ny mpitarika. Misaotra ny Tompo noho ny fahasoavana noraisina isan’andro, ary nangataka ny fahafenoan’ny Fanahy Masina.

Noventesina ny hira FFPM 141 : 1, 2 : « Efa resy izao ». Feonkira fohy no taorian’izay.

VAVAKA SY VAKITENY

RALAINDIMBY Haja no nanao ny vavaka sy vakiteny.

Ny perikopa anio dia ny

 • Hosea 13 : 14 – 15
 • Matio 28 : 1 – 10
 • Galatiana 3 : 10 – 14.

  Natao ny hira Ffpm 526 : 1, mialoha ny toriteny.

TORITENY

Niarahaba ny mpianakavin’ny finoana ny Mpitandrina nitondra ny hafatra. Andro Paska dia ahatsiarovana ny nitsanganan’i Jesoa Kristy tamin’ny maty. Ny Filazantsara araka ny Matio no nitondrany ny hafatra. Ity bokin’i Matio ity dia misy fizarana 6 lehibe ka ao amin’ny fizarana fahaenina farany no misy ity perikopa ity. Misy zana-pizarana 5 izy io ary fizarana fahadimy no misy azy. Ny Matio 28 dia misy fotokevitra 3 ny amin’ny fitsanganan’i Jesoa, ny amin’ny didiny sy ny fampielezana ny Filazantsara.
Ny mampiavaka ity Matio ity, mihoatra noho ny hafa, dia ny andininy fahavalo. Azo omena lohahevitra hoe « Ny olona mahazo ny hafatry ny Paska » izany hoy ny Mpitandrina.
Ireo olona ireo dia nandao ny toerany noho ny faharesena. Eo amin’ny andininy faha 8a. Ny mandao dia ny mpianatra, izay nahalala ny vaovao. Maria Magdalena sy ilay ilay Maria iray izy ireo. Niala faingana izy ireo, nandositra. Azo lazaina fa nandao ny toerana izay tsy nisy an’i Jesoa izy ireo.
Ny hafatry ny Paska dia tsy miova hatramin’izay dia ny ilay hoe : « Jesoa nohombona teo amin’ny hazo- fijaliana, nitsangana tamin’ny maty tamin’ny andro fahatelo ».
Tokony mampiorina ny fiainan’ny Kristiana ny andro Paska raha jerena. Ireo mpianatra ireto dia nihaino izay nolazain’ny anjely.
Namantatra hoe marina ve izany fanambarana izany, tonga ny hafaliana ary niala faingana ny toerana. Rehefa fantany fa mitombona ny teny izay nolazain’ny anjely, dia nino izy ireo. Mila mahay mihaino isika mba hiasan’i Jesoa eo amin’ny fiainantsika.
Ny toerana faharesena ambara eto dia ny fasana. Izany nefa amintsika dia milaza fahafatesana. Matetika isika dia manangana fasana kely any anatintsika any. Mety ahazoana voninahitra sy harena izany, nefa mety tsy ho mendrika eo anatrehan’ny Tompo.
Ny faharoa, raha tonga teo ny mpianatra dia nisy ny horohorontany. Izany dia milaza fahafatesana ihany koa. Rehefa misy izany dia miendrika faharesena. Rehefa tojo sarotra isika dia tsy mahajery intsony ny famonjen’i Jesoa Kristy.
Nisy koa ny fatahoran’ny mpiambina. Tonga tahaka ny maty ilay mpiambina noho ilay tahotra tao anatiny. Tahotra nahafaty mihitsy izany. In-365 ao anaty Baiboly no misy ny teny hoe « Aza matahotra ». Mitovy amin’ny taona iray, izany hoe tsy tokony hatahotra isika isan’andro isan’andro. Marobe ny toerana misy faharesena eo amin’ny fiainana. Tsy tokony hijanona amin’ny toerana tsy misy an’i Jesoa isika.
Faharesena ny tsy finoana ny fitsanganan’i Jesoa Kristy tamin’ny maty. Tokony hitaona ny hafa isika ho amin’ny Tompo. Mbola faharesena ihany koa ny tsy fangalantsika ny safidy tsy hiaraka amin’ny Tompo. Ny olona manaiky hisafidy an’i jesoa, dia manaiky ny hitondra ny hazofijaliana. Tokony hibebaka isika, hanala izay ratsy amin’ny fiainantsika. Nanome ohatra ny Mpitandrina : Eritrereto hoe misy olona mipetraka amin’ny trano fasana, izany hoe, ny olona rehetra ao dia mpimamo, mpiteny ratsy, ….
Sao mbola misy an’izany any ? Tokony hafahan’ny Tompo izany.
Ho aiza tokoa moa isika raha tsy miala amin’izany ? Tokony mibanjina ilay toerana feno fiadanana, fiainana finaritra isika. Tokony manolo-tena isika rehefa tafahoana amin’ny Tompo. Tokony miankohoka isika ahafantarana fa afaka tamin’ny fiainana mangidy isika ; tonga amin’ny fiainana vaovao.
Ny olona mahazo ny hafatry ny Paska dia maika hilaza ny vaovao mahafaly (8b). Maika hilaza ny vaovao mahafaly ho an’ny mpianatra namany ireo. Tahotra mahavelona no nisy tao amin’ireo mpianatra. Ireto avy ireo vaovao mahafaly :
– Tsy ato am-pasana Jesoa : Tsy razana ny Tompo fa Andriamanitra velona ; – Tsy tany amin’ny maty no itadiavana azy fa any amin’ny velona indray ; – Efa nitsangana Izy Tompo ary tena velona. Fandresena ho an’izay mino izany ; – Efa nolazain’i Jesoa Kristy in-telo izany hafatra izany, fa tsy nilentika tao an-tsain’ireo mpianatra.
Tokony hanavao ny fomba fisainana isika, tsy hanao toy ireo mpianatra raha efa nambaran’ny Tompo ny zavatra hitranga, nefa tsy nety nino ireo.
Ekentsika ve izany vaovao mahafaly izany ? Ireo mantsy no entintsika hanao ny hazakazaky ny fiainana indray. Tokony hizara izany amin’ny hafa isika. Mbola maro manko no mila mandre izany. Manana antoka ny amin’ny fiainana mandrakizay isika, raha toa ka manaraka Azy ? Manaiky ny hizara izany. Tsy misy ny làlana hafa ankoatra an’i Jesoa ahazoana famonjena sy ahazoana ny fiainana mandrakizay. Tokony hihazakazaka, toy ireto mpianatra ireto isika, mba hilaza izany vaovao mahafaly izany.
Ny fanavaozana lehibe andrasan’ny Tompo amitsika dia ny mba ho maika hilaza ny vaovao mahafaly.
Nisy feonkira namarana izay hafatra nentin’ny Mpitandrina izay.

Nanatanteraka ny Vavaka fifonana sy ny vavaka fanoloran-tena ny mpitarika taorian’izay ary nofaranany tamin’ny fanonona ny Fanekempinoana laharana voalohany izany.

TENY FIARAHABANA NOHO NY ANDRO PASKA

Nanao ny fiarahabana noho ny andro Paska ny Mpitandrina RAMILISON Diamondra. Faly noho ny fahatratrarana izao andro Paska. Ny Romana 5 : 1, 6, 8 no natambatra hifampiarahabana. Nanentana ny amin’ny fifampiarahaban’ny ao an-tokantrano ny tsirairay. Ny miarahaba milaza hoe « Mifalia amin’ny alalan’i Jesoa Tompontsika ». Ilay arabaina kosa hilaza « Dia hiara-belona Aminy isika. »

VAVAKA FANGATAHANA SY FAMARANANA NY FOTOANA

Ny Mpitandrina no nanao izany. Noentina am-bavaka ny fiainan’ny Fiangonan’Amparibe, ny an’ny FJKM. Ho Paska hitondra fanavaozana lehibe eo amin’ny fiainam-panompoan’ny tsirairay avy anie.
Noentina am-bavaka ireo mpianakavin’ny finoana tsy salama rehetra, manaraka fitsaboana, ireo izay azom-pahoriana. Noentina am-bavaka ny asa fivelomana, ny fianaran’ny ankizy, ny ao an-tokantrano mba hahitana fifaliana ary hiara-belona rehefa tonga ny fotoana hiavian’ny Tompo. Noentina am-bavaka ny asan’ny Fiangonana izay mbola marobe no miandry.
Nisy ny vavaka mangina ary nofaranana tamin’ny « Rainay Izay any an-danitra ».

Natao ny hira 133 : 1 « Efa namangy ny olony ». Notononina ny tondrozotra ary natolotra ny tsodrano.
Nofaranana tamin’ny hira Ffpm 146 : 1 ny fotoana.
Ireo Tompon'anjara:

Nandray an-tsoratra: ROBEL Hanitra

Naka ny sary sy rakitsary: HARENTSOA Rova

SVM Avril 2021

FJKM Amparibe Famonjena
Sampana Vokovoko Manga sy Rantsana Fanantenana

" Fa isika tsy mba naman'izay mihemotra" Hebreo 10 : 39a

Ny alahady 21 febroary 2021 teo dia nisy ny antsam-piderana izay niarahana tamin’i Mialy RAKOTOMAMONJY sy NY KORAITA ho fanakalazana an’andriamanitra noho ny faha 30 taona ny SAMPANA VOKOVOKO MANGA SY RANTSANA FANANTENANA. Nisy ihany koa ny fandraisana anjara izay nataon’ireo ankizy sy tanora beazina ato amin’ny Rantsana Fanatenana mba hifady sy handa sahady ny zava-maha- domelina sy zava-mahamamo amin’izao androm-pahazazany sy fahatanorany izao, ka hahatonga azy ireo hahasahy hijoro vavaolombelona ho an’i Jesoa Kristy.


Ny hetsika moa dia tsy rindrakira fe rindrakira fotsiny fa natao hitoriana ny filazantsara ka andritra izany dia nisy ny fitoriana fa tempolin’Andriamnanitra ny tenantsika ary noharian’Andrimanitra ho tsara tahaka azy isika ka noho izany indrindra dia tsy tokony hopotehintsika amin’ireo karazam-pahotana maro samihafa.
Nandritra ny fiarahana niredona ny hiran’ireo mpihira, Mialy RAKOTOMAMONJY tamin’ny « TIAKO LOATRA » sy ny « IZAHO MATOKY ANAO »an’i NY KORAITA ary ireo hira maro be samihafa dia nanovy hery sy fifaliana ny rehetra ka sady voky ny fanahy no faly ny fo sy ny saina.
Najaina fatratra hatrany ny fepetra ara-pahasalamana nadritra io fotoana io.


Isaoranay etoana ny Ray aman-dreny Mpitandrina mivady sy ny Biraom-piangonana, ny sampana sy sampan’asa rehetra sy ny mpiandraikitra ny fafana izay nitondra anay am-bavaka sy nifanome tanàna ary nifarimbona tamin’ny fanatontosana ny hetsika ; ary ianareo mpianakavin’ny finoana tsy an-kanavaka tamin’ny fanotronana anay. Andriamanitra manan-karem-pahasoavana anie hamaly fitia anareo.
Ho tohin’ny fankalazana, dia manasa anareo mpianakavin’ny finoana rehetra izahay ho tonga hanatrika ny fifampizarana izay hotanterahinay ny asabotsy 24 aprily 2021 amin’ny 9 ora maraina eto amin’ny tanànan’ny fiangonana. Zoky Seheno Rajaomaria no hitondra ny famelabelaran-kevitra araka ny lohahevitra hoe : « Miady amin’ny fihemorana ara-panahy ».
Ho an’Andriamanitra irery ny voninahitra.