TENIN’NY MPITANDRINA

TENY FANOLORANA TRANOKALA

Ry havana malala ao amin’ny Tompo :

« Aoka isika hifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara. » (Hebreo10 :24)

« Famindrampo sy fahamarinana no ho an’izay manao asa tsara. » (Ohabolana 14 :22)

Feno haravoana sy hafaliana isika mihaona sy mitafa eto anatin’ny tranokalam-pifandraisan’ny F.J.K.M. Amparibe Famonjena. Ny tranokalam-piangonana toy izao dia entina hampitana zavatra maro momba ny Fiangonana sy ny kristiana miserasera ao anatiny.

Ny asan’ny Fiangonana dia misy dingana telo mifanao ambaratonga mba hahatanterahany ny baikon’ny Tompo hoe « … fahano àry ny ondrikeliko » (Jao.21:15). Ireto avy izany : fitoriana ny Filazantsara ho an’izay tsy mbola ao am-bala ; fitaizam-panahy rehefa tonga mikambana ho andiany iray amin’ireo efa ao am-bala ; ary fitaizam-pinoana mba ho kristiana sahy milaza hoe « … fantatro izay inoako » (2Tim.1:12d). Amin’io ambaratonga farany io dia tsy zaza amin’ny ara-panahy intsony, fa olona efa mahatratra ny ohatra ny finoana (Efe.4:13). Fomba mahomby entina mampita io baikon’i Jesoa io ny teknolojia toy izao, ka isaorana sy omem-boninahitra Andriamanitra.

Tenan’i Kristy ety ambany masoandro ny Fiangonana ka mila mijoro vavolombelona amin’ny sehatra rehetra. Ilaina ny mifampitaiza sy mifanabe indrindra rehefa manana fitaovan-tserasera tahaka izao. Ny tanjona kendrena amin’izany dia ny hahatonga ny olona rehetra hanolo-tena ho an’ny Tompo, ho tonga amin’ny fanavaozana ny saina, miezaka mamantatra ny sitrapon’Andriamanitra, ka hikatsaka  izay tsara sy marina ary ankasitrahan’ny Tompo (Rom.2:1,2).

Vokatra ara-panahy maro no azonao rantovina rehefa mitsidika ny tranokala; satria ianao dia tafiditra amin’ny dingana iray izay notanisaina teo ireo. Ankoatra ny fahafantaranao ny vaovaon’ny Fiangonana sy ny hafatra ary fanentanana isan-karazany, dia irinay koa ianao handray zava-tsoa maro sesehena. Enga anie ho mpiara-monina mifanasoa isika ka mandray sy miorina ary mizara ny zava-tsoa sy ny tsara azontsika tamin’ny fiantranoana tato amin’ny tranokalan’ny Fiangonana.

Miarahaba anao àry  manokatra izao tranokala izao, sady misaotra koa anao mitsidika. Manantena izahay fa ho be zava-mahaliana anao ato, ka hahatonga anao hamangivangy matetika, fa tianay havana izany. Hahita ny tsara sy marina ary masina ankasitrahan’Andriamanitra ato ianao, sady hisy fiovam-piainana mendrika ny maha kristiana anao ny vokatry ny fitsidihana nataonao.  Farany : « Mahereza ka mahefà ; ary Jehovah anie homba izay tsara »  (2Tan.19:11).

Ho an’Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amena.

RAHARIJAONA Solofonirina, Mpitandrina
F.J.K.M. Amparibe Famonjena
S/P Antananarivo Andrafena (SPAA 10)

Alahady 27 Desambra 2020

ALAHADY 27 DESAMBRA 2020
“MANAIKY AN’I JESOA MESIA NY MINO”

Alahady farany amin’ny taona 2020 Alahady Fiantsoana Alahady fitondrana am-bavaka ny Fikambanan’ny Diakona sy ny Loholona

« ary indro Aho manendry anao izao andro anio izao hanam-pahefana amin’ ny firenena sy ny fanjakana hanongotra sy hanjera sy handrava sy handrodana ary hanorina sy hamboly. » Jeremia 1:10

Alahady natokan’ny Fiangonana eto Amparibe Famonjena hitondrana am-bavaka ny Fikambanan’ny Diakona sy ny Loholona ity alahady manaraka ny Krismasy ity ary alahady mamarana ny lohahevitra hoe “Manaiky an’i Jesoa Mesia ny mino”, izay nobanjinina nandritra ny volana desambra.

Ny fanompoam-pivavahana niditra tamin’ny 10 ora no taterina eto izao. Ny Diakona RAJOHARISON Hanta Oliva no nitarika ny fotoana; litorjia endriny fahatelo no notanterahana.

Ny Loholona RABAKO Jean Jacques no nitari-bavaka mialoha ny namakiany ny Perikopa voalahatra tao amin’ny Testamenta Taloha ary ny Loholona RABAKO Hantavololona no nanohy ny vakiteny tao amin’ny Testamenta Vaovao.

Ny Mpitandrina misotro ronono ROBEL Bruno Gabriel, zanaky ny eto amin’ny FJKM Amparibe Famonjena ihany, no nitory ny Tenin’Andriamanitra. 

FIDERANA AN’ANDRIAMANITRA

Niara-novakiana teo am-pitsanganana ny Salamo 99:1-5 ho fiderana an’Andriamanitra.

Taorian’izany dia noredonina ny hira FFPM 78:1-2 3 “Be ny voninahitrao Jesoa Kristy Tompo”.

Nanao ny vavaka fiderana ny mpitarika, nidera ny anaran’Andriamanitra, Izay tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay, manome fiadanana, naniraka ny Zanany Lahy Tokana.

Misaotra noho ny fitantatany nandritra ny taona 2020 na dia nandia fotoan-tsarotra aza.

Misaotra tamin’ny Teny rehetra noraisaina nandritra ny taona.

Nisy feon-javamaneno fohy avy eo.

FOTOANA HO AN’NY ANKIZY SY NY TANORA

RABODOVOLOLONA Lydie, mpampianatra ao amin’ny kilasy faha 4 no nitondra ny hafatra. Ny Tenin’Andriamanitra noraisiny tamin’izany dia ny Jaona 16: 33b“Atỳ amin’ izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana; nefa matokia; Izaho efa naharesy izao tontolo izao.” 

Tantaran’i Vao sy i Soa, mpiara-mianatra Sekoly Alahady, no nataony: i Vao dia mazoto mivavaka, fa i Soa kosa dia kamo. Noresahan’ i Vao tamin’i Soa izany hoe Fanjakan’ny lanitra ary nilaza i Vao fa ho eny an-tampon’ny lanitra ry zareo.

Tena te hahita izany Fanjakan’ny Lanitra izany i Soa satria mahatsiaro mijaly, leo ny eto an-tany. Ny vavaka  “Rainay izay any an-danitra” no nataon’izy roa vavy ka rehefa tonga teo amin’ilay hoe “ety an-tany tahaka ny any an-danitra”, tonga dia nanezaka i Vao nanao hoe “Amena”.

Taitra be i Soa ka nanontany raha tonga ry zareo. Eny hoy i Vao. Tonga ahoana, hoy i Soa, nefa tsy nihetsika teo akory ange isika e. Dia hoy i Vao hoe “Ka efa hoe: ety an-tany tahaka ny any an-danitra”. Diso fanantenana sy nalahelo i Soa.

Hafatra: ety an-tany dia be fahoriana ka mila mivavaka, mangataka amin’Andriamanitra amin’ny zavatra rehetra; ankinina Aminy ny zavatra rehetra

Natao ny hira FFPM 761:1 “Ry Jesoa, Zoky be fitia!”

FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Natao avy hatrany ny hira FFPM: 68:3 “Be ny lazanao, ry Tompo” mialoha ny vakiteny.

Novakiana misesy ny perikopa voalahatra. Nivavaka mialoha ny vakiteny ary notohizan’ny tompon’anjara avy hatrany tamin’ny famakiana ny Jeremia 1:4-10. Nitohy ny famakiana ny Perikopa: Matio 4:12-17; Romana 11: 7-15.

Vita izany dia natao teo am-pitsanganana ny hira FFPM 67:4 “He, arahaba”  mialoha ny toriteny.

TORITENY

Nivavaka ny Mpitandrina ROBEL Bruno mialoha ny nitoriany ny Tenin’Andriamanitra.

Niarahaba ny FDL sy ny Fiangonana amin’izao alahady faran’ny taona izao, nefa alahady Krismasy no filaza azy. Mbola misy fofompofona Krismasy. 

Jeremia dia Boky vakiana rehefa misy fanokanana Mpiandry sy Mpitandrina ; fa hataontsika ho an’ny kristiana rehetra izany fiantsoana izany. Ny kristiana dia olona nahiliky ny fiarahamonina, voahenjika mandrakariva, tsy tiana na tsy hanehoana fitiavana, indraindray very tsy hita tsy antsoina fa manelingelina amin’ny korana… Izany dia tsapa eo amin’ny fiainan’i Jeremia. Ny herin’ny Tenin’Andriamanitra no manomana antsika sy manolotra ny lalana diavintsika.

Maniry ny vary dia miara-maniry eny ny ahi-dratsy sy ny tsiparifary. Nantsoina isika hanongotra izany ratsy izany. Raha mpanaraka an’i Kristy ianao dia misy hery sy fahasahiana  hanesorana izany ratsy izany. Esorina hatramin’ny fakany mihitsy. Marary izany. Raha eo amin’ny fianakaviana no misy izany ratsy ongotana izany, dia tena marary. Io no andrasan’Andriamanitra amintsika tena kristiana, mba hahatanteraka ny famonjena.

Handrodana sy hanjera 

Rindrina matevina ny faharatsiana. Ka ny kristiana no antsoina handrodana izany rindrina izany. Tsy foto-kevitra ihany fa foto-pisainana mifanohitra amin’ny sitrapon’Andriamanitra no ilaina harodana. 

Hanangana ny hoavy

« Mission messianique du christianisme » : Iraka ho amin’ny fanohizana ny asan’ny Mesia. Ho ahy sy ho anao izany. Nantsoin’Andriamanitra hanatanteraka izany ianao satria simban’ny faharatsiana (tsy fahamarinana, samy maka ho azy…) Antsoin’Andriamanitra hamorona firahalahiana vaovao tena hanjakan’ny fitiavana, fitiavana ny namana tahaka ny tena. Antsoin’Andriamanitra hanangana fomba fijery vaovao. Izaho sy ianao mihitsy no mandray andraikitra

Hamboly, rehefa vita ny fananganana

Hamboly fahamarinana, firaisan-kina, fitiavana (Fiangonana, fianakaviana, tanindrazana)

Ny zokiolona dia raiamandreny hajaina: hamboly ho an’ny ankohonana, fianakaviana, taranaka.

Ho an’Andriamanitra irery ihany ny voninahitra.

Feon-javamameno fohy taorian’ny toriteny ary nanao ny vavaka fifonana ny mpitarika. 

Tsy mendrika ny atao hoe zanak’Andriamanitra isika fa tsy nahatanteraka ny Teniny, koa mifona. 

Olona tokony handrodana ny ratsy sy hanangana ary hamboly.

Ampianaro izahay Tompo hanana fahasahiana hijoro amin’ny maha kristiana. 

Vita izany dia nohiraina ny hira: FF 33: 1-3 “Inty aho Jesoa”

Natolotra ny Teny famelan-keloka: “eny fa na dia mampahory aza Izy, dia mbola hiantra ihany araka ny haben’ny famindrampony” “Hataoko ahoana e no fahafoy anao, ry Efraima, na ho fanolotra anao ry Israely” “Fiainana mandrakizay no omen’Andriamanitra antsika ary ao amin’ny Zanany izany fiainana izany”

Natao ny hira: FFPM 428: 1 “Reko izao ry Tompo” mialoha ny nanononana ny Fanekem-pinoana kristiana laharana faha 4.

Nisy feon-javamaneno fohy ary nanatanteraka ny anjara hirany ny Sampana Taninketsa

VAOVAOM-PIANGONANA

RAKOTOMANANA Andry no nanatanteraka izany.

Niarahaba manokana ny Diakona sy Loholona izy teo am-piandohana.

Avy any ivelany

Hafatra avy amin’ny SEFALA 

Alahadin’ny SEFALA sy ny fiantsoana anio

Fanohizana ny fanoratana boky lesona

Fanavaozana ny fitsipika fototra sy fitsipika anatiny

Faha 10 taonan’ny Tale nasionaly SEFALA

Foibe FJKM 

1 janoary 2021: Fanompoam-pivavahana tarihan’ny FFP eto amin’ny FJKM Amparibe Famonjena. Ho raisina hatao rakitsary ny talata 29 desambra maraina. Hanana anjara hira amin’io ny RFF sy ny Hasin’ny Famonjena

Poste d’évangélisation Manerinerina

29 desambra 2020 : Faha 10 taona maha Mpitandrina an-dRamatoa RAMINOARINOSY Ny Ilo Jihy 

Raharaha anatiny

Ny Biraon’ny FDL no miandraikitra ny fanompoam-pivavahana manontolo androany.

Manohy ny famakiana sy fianarana ny boky nosorotan’ny apostoly Jaona. Mifarana amin’ity herinandro ity ny famakiana ny Epistily faha 3 nosoratan’i Jaona. Vita ny famakiana ny Filazantsaran’i Jaona manontolo sy ny Epistilin’i Jaona rehetra fa mitohy anefa ny fampianarana, fanazavana io Epistily io (sabotsy maraina).

Ny ankatoky ny fandraisana ny Fanasan’ny Tompo dia tanterahana eo anelanelan’ny fanompoam-pivavahana roa.

Hisy fanompoam-pivavahana ny 1 janoary amin’ny 8 ora maraina noho ny taom-baovao.

AFF: tany amin’ny FJKM Anjanamasina ny 26 desambra. 22 no mpiantafika; 68 ny tokantrano voavangy sy voatsidika.

Misy “écussons” 150 avy any amin’ny SPAAndrefana, Fanevan’ny faha 50 taona, hanaovana mandritra ny taona 2021.

Antso ho an’ny mpaka sary ho fiaraha-miasa amin’ny Fiangonana sy ny Tranokala

Komity fankalazana ny faha 160 taonan’ny Fiangonana: fandraisana Teny faneva hatramin’ny 3 janoary.

TATITRY NY ASA FDL taona 2019-2020

Ny Diakona RAZAFIMAHARO Hanitra no nanatanteraka izany

Rehefa vita ny tatitra dia nanao ny hira “Handeha ho irakao” ny FDL

RAKITRA SY FANOMEZANA

RALAINDIMBY Haja, Biraom-piangonana no namaky ireo voady sy raki-pisaorana nataon’ny mpianakavin’ny finoana

Tsingerintaona fanambadiana, fisondrotana teo amin’ny asa, fahazoana taranaka …

Nahatratra 30 093 300 Ar ny vokadehibe voaray hatreto.

Natao ny FF 7:1 “Tsy hainay ny hangina”

Natolotra teo am-pitsanganana tamin’ny alalan’ny hira vavaka FFPM 45: 4 “Ry Tomponay mandraisa”, ny rakitra ho fanavaozana ny fanolorantena.

ASA VAVOLOMBELONA

Ny voalohany dia ny fizarana valisoa ho an’ireo mendrika tamin’ny fahalalana Soratra Masina 

« Omeo fahalalana aho mba hitandrina ny lalànao;… » (Salamo 119:34a) Izany no Teny nentin’ny VAP 

Namarana izany ny Mpitandrina, nitondra am-bavaka, nisaotra sy nidera ary nangata-pitahiana.

Ny faharoa dia ny famakiana ny anaran’ireo nodimandry nandritra ny taona 2020

Nisy feon-javamaneno dia notohizana tamin’ny vavaka fangatahana.

VAVAKA FANGATAHAM-PITAHIANA

Ny Mpitandriana RAHARIJAONA Solofonirina no nanao ny vavaka fangatahana.

Mitondra am-bavaka ny Fiangonana, ny mpitory Filazantsara, ny FDL, raiamandreny mpitari-dalana. Apetraka eo am-pelatanan’Andriamanitra ireo katekomena sy ireo vao hiditra mba hahavita hatramin’ny farany. Mivavaka ho an’ireo hiditra ao amin’ny SEFALA na ireo efa mianatra, tsy hisy ho latsaka fa hahavita ny fianarana avokoa.

Misaotra noho ny vokadehibe fa na sarotra aza dia nahatratra ny tanjona izay nosoritana ny Fiangonana. Ireo sahirana, marary, mana-manjo, very asa, tratran’ ny kere: Ianao hijery sy hitsimbina azy ireo ry Tompo.

Eo am-pelatananao ireo izay manana hataka manokana. Ianao hamaly vavaka. Ireo nanao raki-pisaorana sy nanao voady masina, homba azy ireo hatrany Ianao, hankinina aminao Izy ireo.

Fantatrao ny hetahetanay ka Ianao hamaly vavaka. Akambanay izany amin’ny vavaka nampianarinao.

FAMARANANA NY FOTOANA

Nataon’ny Fiangonana ny hira FFPM 615: 1 “Ry Jehovah, Ray mahery”, novakiana ny tondrozotra 2020 ; natolotra ny tsodrano, nohiraina ny hira FFPM 64:1-3 “Injany hiran-danitra” nofaranana tamin’ny Amena hiraina, nisy vavaka mangina ary ny “Trinité”.

IREO TOMPON’ANJARA

∙ Nikirakira ny fafana : RATIARISON Joris

∙ Nikirakira ny fanamafisam-peo: HARENTSOA Rova

∙  Naka ny sary: RABEMANANORO Jonathan 

∙ Nitendry orga: RABIAZAMAHOLY Herilanto

∙ Nandray an-tsoratra : RAJAOFETRA Voahangy

Zoma 25 Desambra 2020

Zoma faha-25 Desambra 2020

Andro Krismasy

"Manaiky an’i Jesoa Mesia, ny mino"

Zoma 25 desambra 2020. Andro Krismasy hankalazana indray ny nahaterahan’ny Mpamonjy. Andro voatokana  ihany koa ho fanateram-bokatry ny Fiangonana Amparibe famonjena. Andro lehibe ny fotoana anio noho izany, satria dia fotoana lehibe roa sosona no notanterahina. 

Litorjia amin’ny endriny faharoa no nitondrana ny fotoana ary ny Mpitandrina miana-draharaha, RAMILISON Diamondra, no nitarika sy nitondra ny hafatra. Ramatoa RAHARIJAONA Bodo no nanao ny vavaka sy namaky ny Soratra masina. Mbola mandinika ny lohahevitra « Manaiky an’i Jesoa Mesia ny mino » isika. 

FANOMBOHANA NY FOTOANA

Ny Sampana Mpiangaly Zava-Maneno no niandraikitra ny fotoana iray manontolo. Taorian’ny feon-java-maneno, dia niantso sy nidera an’Andriamanitra ny mpitarika, ary natao ny hira FFPM 67 : 1, 2, 3, izay narahiny vavaka avy eo.

FAMAKIANA NY SORATRA MASINA

Nasiana feon-java-maneno fohy ary natao ny hira FFPM 71 : 2, 3 ho fiomanana amin’ny vavaka sy ny vakiteny. Ny perikopa anio moa dia ny Isaia 11 :1-10, Matio 2 : 6-12 ; Galatiana 4 : 1-7 ka ramatoa RAHARIJAONA Bodo no namaky izany.

Natao ny hira FFPM 65 : 1, 2 mialoha ny hafatra.

TORITENY

Fety lehibe ny Krismasy ary matetika dia toa adino ny maha Krismasy azy, fa toa lasa fahazarana fotsiny ihany. Toa zavatry ny tany no ankalazaina, hoy ny Mpitandrina. 

Ny Filazantsara araka ny Matio manambara ny « Krismasin’ny Magy » no nitondrany ny hafatra. Misy toe-tsaina sy hafatra azo raisina ao, hoy izy. 

Misy toe-po telo samihafa voalaza eto. Samy toe-tsaina avy amin’ny olona ireo. 

Misy mahalala hoe Krismasy nefa tsy miraharaha.

 • Ny mpisorona sy ny mpanora-dalana

Nahafantatra izy ireo nefa tsy miraharaha. Nahalala izy ireo fa Kristy no teraka ary hitondra famonjena ho azy, nefa tsy niraharaha izy ireo. Izay ilay voalaza ao amin’ny Jaona 1 : 11 « Tonga tany amin’ny azy ihany Izy, fa ny azy tsy nandray Azy ». 

 • Heroda

Misy indray ireo olona izay mamono ny drafi-pamonjen’Andriamanitra. Heroda no tiana ambara eto. Heroda moa dia olona tia voninahitra ka rehefa nilaza taminy ny magy, fa misy mpanjaka teraka fa tsy avy aminy izany, dia nitsangana avy hatrany izy, ho fahavalon’izany mpanjaka vao teraka izany. 

 • Ny magy

Ireo indray nifaly fa tonga ny Mpamonjy, nahita fahasoavana tsy manam-paharoa. Ireo magy dia mpanjaka ary mampifandray ny zava-misy eny an-danitra sy ny ety an-tany. Niavaka ny fihetsik’izy ireo, satria fantany fa mpanjaka no teraka. 

Taomina isika mba handray ny vaovao mahafaly toy ny magy. Eo amin’ny andininy faha 11 : « Ary rehefa tafiditra tao an-trano … ».  Mila manaiky marina ho Mesia an’i Jesoa isika. Esory ny momba anao ka maneke an’i Jesoa. Niala tamin’ny toerana maha mpanjaka azy ireo magy, ka niondrika teo amin’i Jesoa. Mila manao toy izany isika. Mila mahafoy ny fananana, ny momba antsika rehetra, ny fanjakan’ny tany, izay vao afaka manatona an’i Jesoa. Sakano izay mahavery anao. 

Fiadanana no tadiavintsika eto amin’izao fiainana izao. Raha mikatsaka izany isika dia mila miankohoka amin’i Jesoa ary mila manolotra Azy izay aty amintsika. Izay no fihaonana tsara indrindra tadiavin’ny Tompo, avy ao anatintsika. 

Ekeo marina ho Mesia i Jesoa, ary asio heviny sy tanjona ny lalanao. Toy ireto magy izay nandeha toerana lavitra dia lavitra, mba hanatratra ny tanjona izay napetrany dia ny hiankohoka eo anatrehan’ny mpanjaka izay hitany. 

Mila mametraka tanjona isika eo amin’ny fiainana. Kintana no nisy, narahin’ireo magy fa ny antsika koa dia Jesoa Kristy mihitsy no lalana sy tanjona mipetraka. Ekeo ny fitarihan’Andriamanitra ny fiainanao. 

Ankehitriny dia ny dadabe noely sy ny fety ivelany no havoitra mba hanakonana izany tena andro Krismasy izany. 

Mila manaiky Azy ho Mesia isika ary aoka hazoto hanolotra ho Azy izay tokony ho Azy. 

Ny fiankohofana dia finoana sy fanekena Azy ho Mpanjaka. Nitondra zava-manitra ireo, nitondra miora. Ny miora dia fanosotra ny fatin’ireo Andriamanjaka. Eto dia mampiseho sahady fa ho faty Jesoa izay teraka. Isika ihany koa dia taomina hazoto hanolotra izay tsara indrindra ho an’ny Tompo. Mety fanoloran-tena izany, mety fananana izany. Izy Tompo mahita ny momba antsika tsirairay avy. 

Ny tena zava-dehibe andrasany amintsika dia ny haterahantsika indray, mba ho ao amin’ny Tompo. Tsy mitovy amin’ny krismasin’izao tontolo izao ny antsika, samy mifaly isika fa isika kosa manana tanjona dia ny mba ho teraka ho vaovao indray.

Taorian’ny hafatra dia nandray anjara hira ny STK. Nanao ny vavaka noho ny Tenin’Andriamanitra ny mpitarika ary niaraha-nanonona ny vavaka fanekem-pinoana ho fanamafisana indray ny fanoloran-tena. 

FIFAMPIARAHABANA KRISMASY

Taorian’ny feon-java-maneno dia nanao ny fifampiarahabana notarihan’ny mpitandrina RAHARIJAONA Solofonirina. Nalaina avy ao amin’ny Isaia 11 : 2a : « Ary ny fanahin’i Jehovah hitoetra; dia ny fanahin’ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina, ny fanahin’ny fanoloran-tsaina sy ny faherezana, ny fanahin’ny fahalalana sy ny fahatahorana an’i Jehovah. »

RAKITRA SY FANOMEZANA

Rehefa izany dia niroso tamin’ny rakitra, ny famakiana ireo nanatanteraka voady sy raki-pisaorana ary ihany koa ireo nanao vokadehibe. Amin’ny maha vokadehibe moa, dia rakitra manodidina no notanterahina. Nifandimby nanatanteraka ny hira ny RFF sy ny STK ary ny SMZM nandritra izany.  

Natao ho fanoloran-tena sy fanolorana ny rakitra ny hira FFPM 75 :3.

FAMARANANA NY FOTOANA

Taorian’ny feon-java-maneno dia niroso tamin’ny vavaka fangatahana ny fitahian’Andrimanitra ny Mpitandrina. 

Notohizana avy hatrany  tamin’ny fandraisana ny Fanasan’ny Tompo. Rehefa vita izany dia nanome hafatra fohy ny Mpitandrina : « Eny, Tompoko, mino aho fa Ianao no Kristy, Zanak’Andriamanitra, Ilay ho tonga amin’izao tontolo izao.” Jaona 11:27

Natao ny hira FFPM 81: 1 – 4 mialoha ny famakiana ny tondrozotra sy nanomezana ny tsodrano ary ny hira FFPM 67 : 4 no namaranana ny fotoana. 

IREO TOMPON’ANJARA 

 • Fafana : Rabako Tovo
 • Fanamafisam-peo: Randriamahefa Tinarivony
 • Mpitendry: Ny Sampana Mpiangaly zava-maneno
 • Naka sary : Ramahery Hasina
 • Nandray an-tsoratra : Robel Hanitra

Alahady 20 Desambra 2020

Alahady faha-20 Desambra 2020

ALAHADY NATOKANA AM-BAVAKA NY FIKAMBANAN’NY MPITORY FILAZANTSARA VITA FIOFANANA (FMFF)

"Manaiky an’i Jesoa Mesia, ny mino"

Fotoana ivon’ny herinandrom-bokatry ny Fikambanan’ny mpitory Filazantsara vita fiofanana androany alahady 20 desambra 2020. Mbola ny lohahevitra  » Manaiky an’I jesoa Mesia ny Mino » no banjinina amin’izao volana desambra izao.
Fotoana natokan’ny Sampana Tanora Zokiny nitondrana am-bavaka sy hanomezana valisoa ireo zanaky ny Fiangonana afa-panadinana ara-panjakana sy nahavita fianarana teo anivon’ny SEFALA, SETELA, SEMI ary miomana ho Mpitandrina.

Ny fotoana faharoa tamin’ny 10 ora no taterina amintsika izao. Rakotovololona Lova no nitarika ny fotoana. Razanamparany Clément, Katekista, no nitondra ny hafatry ny Tompo. Tompon’anjara hafa kosa,  no nitari-bavaka mialoha ny vakiteny. Razafy Andrianaivo Michèle, Diakona no nanao ny vakiteny ao amin’ny Testamenta Taloha. Nisy Diakona nanohy ny vakiteny tao amin’ny Testamenta Vaovao.

Ny Salamo 2:7-12 no Tenin’Andriamanitra nangalana ny toriteny. Ny litorjia amin’ny endriny fahaefatra no nanatanterahina izao fanompoam-pivavahana izao.

FIARAHABANA APOSTOLIKA

Taorian’ny feon-javamaneno fidirana sy ny fanolorana sy ny fiarahabana apostolika dia niroso tamin’ny fiderana sy ny fanomezam-boninahitra an’Andriamanitra.

FIDERANA AN’ANDRIAMANITRA

Novakiana teo am-pitsanganana ny Efesiana 1:3-6Isaorana anie Andriamanitra, Rain’i Jesoa Kristy Tompontsika, Izay nitahy antsika tao amin’i Kristy amin’ny fitahiam-panahy rehetra any an-danitra, araka ny nifidianany antsika tao aminy, fony tsy mbola ary ny fanorenana an’izao tontolo izao, mba ho masina sady tsy misy tsiny eo anatrehany isika, rehefa notendreny rahateo amin’ny fitiavana isika mba ho Azy amin’ny fananganan’anaka amin’ny alalan’i Jesoa Kristy, araka izay ankasitrahan’ny fony, ho fiderana ny voninahitry ny fahasoavany, izay nanasoavany antsika maimam-poana ao amin’ny Malala .”

Nohiraina ny Hira FFPM 447:1-2-3 “Ianao ry Kristy Tompo”.

FIAIKEN-KELOKA

Taorian’izay dia natao ny vavaka fisaorana sy fifonana. Noho Ilay Andriamanitra Ray, Izay nanome voninahitra sy fanajana. Misaotra noho ny nanehoana fanajana sy fankatoavana, fitiavana, mitarika anay amin’ny fanatonana Anao. Manavao ny fanekena, fanoloran-tena izahay, hanompo anao. Mangataka ny Fanahy Masina mba hampifantoka amin’ny fanompoam-pivavahana.

FOTOANA HOAN'NY ANKIZY SY NY TANORA​

Zoky Rabako Miora, Mpampianatra K4, no nitondra ny fotoana natokana ho an’ny ankizy sy ny tanora. 

Matio 1:21a “Ka hiteraka Zazalahy izy, ary ny anarany hataonao ho JESOSY, fa Izy no hamonjy ny olony ho afaka amin’ny fahotany” no andinin-tSoratra Masina nakana ny hafatra fohy.
Nohazavaina ny andinin-tSoratra masina ary ny hafatra nakana lesona tamin’izany:

Iza moa Jesoa na ny Mesia: raha ny dikany amin’ny teny grika dia Jehovah no Mpamonjy. Amin’ny teny Hebreo kosa, Jehovah ilay Mpanjaka voahosotra hanatanteraka ny fikasan’Andriamanitra. 
Inona ary ny fikasan’ Andriamanitra?

Nidina tety an-tany ho tonga nofo Andriamanitra ary hamonjy izao tontolo izao, hanafaka antsika amin’ny fahotana satria tsy misy tiany ho very ety an-tany. Tiany ho voavonjy ny fanahintsika ary handova ny fiainana mandrakizay isika.

Hankalaza ny Noely isika amin’ny zoma 25 desambra, aoka tsy atao ho fandalovana ny fiainantsika izany fankalazana ny Noely izany, fa aoka ho atao ato am-pontsika. Ny fahatongavan’i Mesia ety ambonin’ny tany dia hamonjy ahy sy ianao, ary ho tanteraka ny fikasan’Andriamanitra.

Taorian’ny hafatra nataon’ny Zoky Rabako Miora dia nohirainy fianakaviamben’ny Sekoly Alahady ny FFPM 71:2 “Mifalia! Mifalia”.

FANKALAZANA NY TENIN'ANDRIAMANITRA

Araka ny Perikopa androany, mialoha ny vakiteny, dia natao ny vavaka.

Namaky ny Testamenta Taloha, Razafy Andrianaivo Michèle tao amin’ny Salamo 2:7-12. 

Ary ny diakona tompon’anjara hafa ny Testamenta vaovao Matio 1:18-25 sy Hebreo 1:8-12. 

Nohiraina ny Hira FFPM 71:1-3-4 “Mihainoa! Mihainoa” 

TORITENY

Razanamparany Clément, katekista, no nitory ny Tenin’Andriamanitra. 

Ny teny nangalàna ny hafatra dia avy ao amin’ny Soratra Masina ao amin’ny Salamo 2:7-12, izay milaza ny faminanian’i Davida ny amin’ny fiavian’i Kristy. 

Hamafisiny ao amin’ny Asa Apo 4:25, voalaza amin’izany fa hiseho ny fanoherana ataon’ny firenena maro izay mitsipaka ny fahefan’ity milisy ity sy ny andriamanitra izay nametraka azy.

Ho maro ny fanjakana no hanampy tosika sy haneho fanoherana, hiverina amin’ny vahoaka ny fitiavan-tena sy ny fieboeboana.

Hanapaka ny fifandraisana amin’Andriamanitra ny mpanjaka sy ny zanak’Andriana:

 • Zava-poana anefa izany rehetra izany satria hihomehezan’Andriamanitra (And 4)
 • Mampitandrina ireo amin’ny fahaviniran’Andriamanitra ka mampangorohoro azy amin’ny fahatezerany (And.5)
 • Tsy misy tian’Andriamanitra ho very ny olona, ka dia nanokatra lalana ahazoan’ny olona mitodika sy miverina aminy Andriamanitra. Miditra an-tsehatra Izy mampahafantara ny tendriny amin’ny alalan’i Jesoa Kristy ho fanehoan’ny heriny. 
 • Tsy nanaisotra ny fahasoavany Izy. Jesoa Kristy no Mesia, iraka nalefan’Andriamanitra hitondra ny vesatra samihafa mianjady amin’ny mpino. Izy no famonjena ho an’izay rehetra manaiky azy ho Mesia.

 

Andriamanitra dia manome toromarika, manambara ny torolalana tsy maintsy tanterahina raha te ho velona ihany koa ny olona.

Adalana sy tsy fieritreretana, mivoana amin’ny tsy izy tanteraka ny fanoherana atao amin’Andriamanitra. Tsofiny rano koa ireo mametraka fitokisana Aminy. Ireo zavatra roa mifanohitra ireo no hitondrana ny vatsim-panahy ho antsika.

 

Fiaretana na fijaliana sy ny fahombiazan’olona manaiky an’i Jesoa ho Mesia 

 • Fijaliana arahina fahombiazana

Manamarika na lakolosy ampitain’Andriamanitra fa misy farany ny fiainana ety an-tany. Fiaretan’ny olona manaiky an’i Jesoa. Tsy maintsy miaritra ny mpino satria nahoana?

Raha mbola eto an-tany dia maro ny dingana sy zavatra mihatra tsy maintsy atrehina: famaizana, fakam-panahy ataon’ny satana sy ny endri-javatra maro samihafa miseho eto amin’ny fiainana, na mety fizahana toetran’Andriamanitra. 

 

Tsy maintsy tonga ny andro farany, andron’ny fanatontoloana izao na ny “mondialisation”. Misy ihany koa ny fanapahan-kevitra iraisam-pirenena toy ny fanekena ny firaisana eo amin’ny samy mitovy fananahana. Maneho ny endrika fanoherana an’Andriamanitra izany.

 

And 10-11: Andriamanitra dia mampitandrina hatrany 

And 7: Minoa anatra ianareo ry mpitsara ny tany “zanako ianao, izao no niteraka anao androany”

And 8: Andriamanitra nanome ny fahefana rehetra: “omeko lova jentilisa….”

 

Ho avy ny Tompo hitondra fiadanana, mbola fanasana sy fialana nenina no ataony ho an’ny olombelona rehetra hilefitra, hanaiky fa Jesoa no ilay Mesia. Tsy misy afaka miala isika na dia iray aza. Miaina ao anaty tontolo tsy mitoetra, mihozongozona isika, tsy maharitra. Mbola manome “sursis” ho anao Andriamanitra, indrindra ianao milaza ho mpino amin’izao fotoana fahatsiarovana ny nahatongavan’ny Mpamonjy izao. 

Raha tsy mibebaka isika fa mikiry amin’ny fanao ratsy hatrany dia tsy maintsy hihatra aminao, amiko ny didy fanamelohana amin’ny fotoana tsy fantatra, tsy ampoizina. 

Sarisary mpifanantonana sy fifandraisana no misy eo amin’ny samy olona, vetivety dia mijoro, vetivety dia rava. Ny fahefana politika feno fihatsarambelatsihy, ny soa toavina ara-moraly na ara-pinoana dia mivoatra ary miovaova araka ny firehana misy sy mijoro eo amin’ny fiarahamonina. 

Ao anatiny fiovaovana izay mandrafitra ny fiainan’ny fiarahamonina, isika olombelona na isika milaza ho kristiana aza dia tsy mahita izay asiana ny tenantsika, toa mahatsiaro latsaka an’elanenany, tsy mahajoro akory.

Fanontaniana manitikitika tsy ahitam-baliny:

 • Mijery ny fahoriantsika ve Andriamanitra sa mitazam-potsiny?
 • Endrika manao ahoana tokoa no nanaovana ity olona ity, avy aiza no nipoirany?
 • Inona no atao hoe fiainana?

 

Zava-miafina, mistery ny fahafatesana sy ny tahotra aterak’izany. Mihazakazaka manao fikarohana ny “psychologue”, ny filozofy, ny siantifika, tsy mahita ny valiny.  Midona amin’ny rindrina hatrany. Fa ianao kosa mba manao ahoana: manahy ny hoavinao ve ianao manoloana izany rehetra izany. Tsy foto-pisainana, tsy ezaka atao, tsy fahalalana no mitarika ny olona hanaiky an’i Kristy.fa asan’Andriamanitra ao anatintsika izany.

 

Ry fiangonana, ry mpitory Filazantsara namana, ho ahy sy ianao, misy fototra tsy azo hozongozonina ao dia Jesoa Kristy. Tsy misy mahay fanorenana hafa afa-tsy Jesoa Kristy(Kor I. 11). Tsy tokony ho kivy na hiraviravy tanana ny mpino. Raha mijery ny tantaran’i Davida Mpanjaka izay nisedra olana maro, tsy nivadika tamin’Andriamanitra ary nitalaho mba tsy ho tafarotsaka tao anatiny fandrika maro satria tsapany ny fahalemeny. (Sal 141 :3-4)

 

Isika matetika mahatsiaro voagejan’ny manodidina eo anatrehany fahasarotana ankehitriny. Mila miharitra sy maharitra isika. Mahazo vahana ny fandrebirebena sy fanambakana ataon’ny sasany. Fitiavan-tenan’ny olona no miteraka toetra te hifehy ny hafa hahatongavana amin’ny tombotsoa manokana. Ataony daholo ny fanomezan-toky, fandresen-dahatra manintona samihafa. Ary mety ho tonga amin’ny fandrahonana henjana raha miraikiraiky.

Mety ho voasarika ka halaviriny fahatokiana an’Andriamanitra ve ka ho resin’ny tahotr’olona ny mpino? Mety ho azon’ny fakam-panahy hitady vahaolana amin’ny fomba fanaon’ny olombelona ve: mandainga, miray tsikombakomba amin’izao tontolo izao sa hampangiana ny eritreritra ve izy.

 

Isika no afaka mamaly izany: tompon-tsafidy izaho sy ianao.

 

Eo no mampiavaka ny olona manaiky an’i Jesoa ho Mesia, ka na inona na inona karazana sedra dia mahay mitodika mitalaho amin’Andriamanitra hihazona azy tsy hilentika. 

 

Ny hafatra tiana hampitaina (And 7): manompoa an’i Jehovah amin’ny fahatahorana. 

 

Mitazona ny teniny hatrany Andriamanitra. (Toriteny 1:9). Tokana ny fototry ny finoana dia Jesoa Kristy. Izy no famonjeny sy vahaolana ho an’ny olona rehetra tamin’ny nanekeny ho sorona teo amin’ny hazo-fijaliana. Aza mitady fanohanana ivelany Kristy. (Apo 1:17-18)


 • Fahasambarana sy fahombiazana no setrin’ny fanekena an’i Jesoa ho Mesia

Efa planin’ Andriamanitra hatramin’ny ela ny hamonjy ny olona rehetra. Tsy manery an’iza na iza Izy fa miala nenina ary entitra ka mampitandrina ny olona mandrakariva. Tsy misy tiany ho very isika ary te hamonjy antsika Andriamanitra ka izany no nanomezany ny zanany dia i Jesoa Kristy hanjaka sy hametraka ny fahefany eto amin’izao tontolo izao (And7-8). Fotoana fampieritreretana antsika mialoha ny fitsenanana ny Noely izao, fa mampitodika ho amin’ny fitsenana amin’ny heriny sy ny voninahiny (And 12) eny amin’y rahony lanitra.

 

Ny fahatongavan’ny Mesia dia fampieritreretana ny olona ny amin’ny famonjena tian’Andriamanitra ankasitrahany. Ahafahany manatanteraka izany, dia tonga olona i Jesoa Kristy, tsy manana fahotana Izy, fa Andriamanitra. Velona mandrakizay (heb 7:25) ary manao fifonana ho antsika. Koa raha mandalo zavatra sarotra ny Tompo niady ho ahy sy ianao, dia isika no nioty ny vokatra, raha manaiky isika fa Izy no Mesia. Atolory an’Andriamanitra ny porofom-pitiavana. (Matio 1:20).

 

Tahaka ny hita amin’ny fiainana andavanandro: dokotera sy ny mpisolo vava (avocat) no tsy tokony hanafenana ny marina. Satria ataony ahoana ny hitsabo sy hiaro ny olona raha tsy mazava aminy ny mikasika ilay olona. Voafetra anefa ny mety ho vitan’ny olona. Fa Andriamanitra kosa tsy voafetra fa manana ny fomba hamonjeny ahy sy ianao. Izy irery no vahaolana.  

 

(Lioka 17: 26), nilaza tamin’i Noa Andriamanitra momba ny fikasany fa hamotika ny olona ambonin’ny tany, fa izao tontolo izao kosa dia nanohy ny fiainana mahazatra, niliba tamin’izay heveriny fahafinaretana. Ny sambo fiara kosa eto dia vavolombelony fitsarana, niroso ary naka ny bikany isan’andro tsy nisy famantarana fa ho avy ny safo-drano. Maro tamin’ny olo-kendry no nandrabiraby an’i Noa. Tonga ny safo-drano ka izay tsy tao dia maty avokoa. 

I Noa dia sarin’ ilay mpanjaka niantso ny olona hiditra no iraka hanambara ny marina, taratr’i Kirtsy izay nilaza ny fiadanana. Miantso ahy sy ianao Jesoa Kristy hanatona Azy. Mino an’Andriamanitra ohatran’i Noa ve ianao sa mandà sy mitsipaka tahaka izao tontolo izao. Mahatsapa fa voaro tahaka an’i Noa ve ianao?

VAVAKA FIFONANA SY FAMELAN-KELOKA

Taorian’ny toriteny sy ny feon-javamaneno fohy dia natao ny vavaka fifonana.
Nohiraina ny Hira FFPM 412:1-4 “Jehovah Tompo, o!” 
Ny teny famelan-keloka dia notononina.

Taorian’ny teny famelan-keloka dia nohiraina ny FF 36:1-2  “Mifalia”, narahana ny fanekem-pinoana laharana fahaefatra sy ny vavaka mangina. Nanao ny anjara hirany ny STK.

VAOVAOM-PIANGONANA

Ny mpitantsoratra Razafimaharo Mamy no nanao ny filazan-draharaha. Toy izao manaraka izao ny vaovaom-piangonana hampitaina amin’ny mpianakavy ny finoana:

 • Raharaha ivelany :

29 desambra 2020: ny foibe FJKM dia manao fanompoam-pivavahana eto amin’ny fitandremana FJKM Amparibe, manomboka amin’ny 09ora maraina, izay alefa ny 01 janoary 2021. Mandray anjara hira ny HAFA.

 • Raharaha anatiny :
  • Manomboka amin’ny 06ora hariva ny herinandro sambatra
  • 25 desambra: ivom-bokatry ny fiangonana. Misy ny rakitra alitara. Fidirana indroa: 7ora sy 10ora. Nisy ny fanentanana ara-pahasalamana sy ny isan’ny mpiangona izay tsy maintsy arahina
  • 27 desambra: alahadin’ny fikambanan’ny Loholona sy ny Diakona

                    Fizarana valisoa ho an’ireo nandray anjara tamin’ny Soratra Masina

 • Gazety sy tranokala: manentana ireo mpianakavy ny finoana izay liana amin’ny fakana sary sy video. Hisy ny fampiofanana.
 • Fisaorana avy amin’ny Sampana Sekoly Alahady izay niara-niombom-bavaka tamin’ny herinam-bokatra
 • 26 desambra: hanao tafika masina ny AFF

  Novakiana ny tatitry ny fikambanan’ny mpitory Filazantsara vita fiofanana (FMFF) taorian’ny raharam-piangonana.

RAKITRA SY FANOMEZANA

Ny biraon’ny fiangonana no namaky ny voady sy ny raki-pisaorana

Hira nangatahana 

FF 14: 3 “Jesoa, Apetraka aminao

FFPM 461:1 “Aoka ho an’Andriamanitra” 

 

Natao nandritra ny fanati-pisaorana ny Hira FFPM 75:3:” Dera sy Laza no atolotray”

ASA-VAVOLOMBELONA

Fitondrana am-bavaka sy fanomezana valisoa notanterahin’ny Sampana tanora Zokiny ho an’ireo zanaky ny Fiangonana afa-panadinana ara-panjakana, SETELA, SEFALA, SEMI…. ary ireo mpianatra miomana ho Mpitandrina.

VAVAKA FANGATAHAM-PITAHIANA

Natao ny vavaka fangatahina:
 
Fiangonana, mpitory ny Filazantsara, toby masina, kristianina eto amin’ny Fitandremana anaovana ny asa fanompoana (7ora sy 10ora), fikambanan’ny mpitory Filazantsara vita fiofanana, birao Mpitantana, komity, mpikambana,
mpiomana sy manomboka hiditra katekomena;
voka-dehiben’ny Fiangonana sy ireo mbola tsy nandray anjara sahirana, marary, mana-manjo
ireo manana hataka manokana, ireo nanefa ny voady sy raki-pisaorana
Taorian’ny vavaka fangatahana nataon’ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina izay nofaranana tamin’ny vavaka nampianarin’ny Tompo sy ny Hira FFPM 73:1 “Indro Zazakely”
Notononina ny tonjozotra 2020. Taorian’ny tso-drano dia noredonina ny Hira FFPM 73:2: “Zaza nantenaina”.

IREO TOMPON’ANJARA 

 • Fafana : Rabako Tovo
 • Fanamafisam-peo: Randriamahefa Tinarivony
 • Mpitendry orgue: Rajaofetra Philippe
 • Naka sary : Andriamampianina Faneva
 • Nandray an-tsoratra : Raoliarizaka Bakoly

Alahady 13 desambra 2020

Alahady faha-13 Desambra 2020

IVOM-BOKATRY NY SAMPANA SEKOLY ALAHADY

« Manaiky an’i Jesoa Mesia ny mino »
« Koa mahereza ianareo, fa aza miraviravy tanana ; fa hisy valim-pitia tokoa ny hataonareo » II TAN 15 : 7

Ny fotoam-bavaka faharoa tamin’ny 10 ora maraina izao noraisina an-tsoratra izao.

Alahadin’ny ny sampana Sekoly Alahady « Antoky ny famonjena » androany. RAZAFINDRAMAMBA Andry no nitarika ny litorjia. RAHARIJAONA Solofonirina, Mpitandrina no nitondra ny hafatry ny Tompo tamin’ny Fiangonana. Ny litorjia amin’ny endriny faharoa no narahana.

FIDERANA AN'ANDRIAMANITRA

Taorian’ny feon-javamaneno fidirana sy teny fampidirana dia nisy fiarahabana apostolika. Nataon’ny Fiangonana teo am-pitsanganana ny famakiana ny SALAMO 8. Noredonina ny hira FFPM 780 : 1-2 “ HE DERA LAZA HERY “ary nataon’ny mpitarika ny vavaka fisaorana izay narahana feon-javamaneno sy vavaka mangina. Nitohy avy hatrany tamin’ny 5 minitran’ny ankizy ny fotoana.

FOTOANA HOAN'NY ANKIZY SY NY TANORA​

RABEARINORO Jocelyn, mpampianatra ao amin’ny K7 no nitarika izany.
Ny andinin-tSoratra Masina nakana ny hafatra dia ao amin’ny JAO1 : 41b hoe :
« efa nahita ny Mesia izahay »
– Iza no atao hoe Mesia ? misy fononteny ao amin’ny Baiboly hoe Kristy
– Efa nahita ny Mesia ve ianao ? tsy iza izany ny Tenin’Andriamanitra satria Jesoa Kristy ilay Teny tonga nofo. Raha mianatra Sekoly Alahady isika dia mahita ilay Mesia
– Inona no hataonao rehefa nahita ny Mesia ? manaraka Azy isika, mankato ny Teny izay voalazan’i Jesoa Kristy (ohatra : « Tiava ny namanao tahaka ny tenanao »). Ny hira FFPM 73 :2 « Indro zazakely zanak’i Maria » no nataon’ny fianakaviamben’ny Sampana Sekoly Alahady teo am-pitsanganana dia nisy vavaka. Nanaraka izany ny fankalazana ny Tenin’Andriamanitra.

FANKALAZANA NY TENIN'ANDRIAMANITRA

Nohiraina ny FFPM 71 : 1-4 « MIHAINOA, MIHAINOA ». Ny vavaka fangatahana ny fahafenoan’ny Fanahy Masina dia notontosain’ ANDRIAMAHERY Hanitra, mpampianatra ao amin’ny K2 sy namaky ny EZE 3 : 1-3. Ny MAT 11 : 25-30 sy II TIM 3 : 14-17 kosa dia RAKOTOZAFY Onimalala, mpampianatra ao amin’ny K2 no namaky izany. Natao ny hira FFPM 68 :1 « RE TOKOA NY FEON’ANJELY » mialoha ny toriteny.

TORITENY

Araka ny fangatahan’ny Sekoly Alahady manokana noho ny ivon’ny herinandrom-bokany dia naompana ny toriteny tamin’ny tondozotra 2020-2021 sy ny vina mandritra ny taom-piasana 2019-2023 hita ao amin’ny II TAN 15 :7 sy SAL144 : 12.

1. Ny tokony ho fiainan’ny Sekoly Alahady miaraka amin’ny vahoakan’Andriamanitra

Ny tarigetra sy fanambin’ny sampana ho fitaomana ny olona hianatra Sekoly Alahady dia famoahana olona maha-te ho tia. Rehefa revo tanteraka tao anaty fanompoan-tsampy ny fanjakan’i Joda izay dia niezaka namerina azy mba hanana Andriamanitra hivavahana ny mpanjaka nony nahazo teny faminaniana. Taomina isika mba hatohatoky an’Andriamanitra izay ivavahantsika. Sarotra ny nitaona sy namerina ny ankizy hianatra Sekoly Alahady. 480 no ankizy nizarana loka aninkeo tamin’ny fotoam-bavaka tamin’ny 7 ora. Ny olona tsy miraviravy tanana dia :

 1. mino ny herin’ny Tsitoha izaymahavita ny zavatra rehetra tsy takatry ny rehetra ;
 2. manantena ny fitantanany izay azo antenaina ho tonga ho amin’ny fahombiazana sy fahasoavana mandrakariva, nivoaka tamin’ny fitahiana mahatetrika
 3. manaiky ny sitrapony : Izy no mitondra antsika ho amin’ny zavatra mampandroso hahatonga antsika tsy ho voan’ny zava-dratsy, afaka ny hakiviana sy famoizampo. Manao ahoana ny ray aman-dreny, mpampianatra, mpianatra, zanaky ny Fiangonana rehefa hiverina hanao ny asa fanompoana ?

2. Nody ventiny ny rano nantsakaina

Nahazo faherezana ny firenen’i Joda rehefa niverina tamin’ Andriamanitra ary ravoravo sy tretrika ny mpanjaka. Misy valimpitia azontsika ho amin’ny izay natao rehetra : fitahiana, fifaliana, fahombiazana. Tsy miraviravy tanana na amin’ny mora na amin’ny sarotra ka :

– tonga nisy ny fahazotoana, afaka ny nanelingelina

– tonga ny fahavononana

– tonga vanona mahate-ho tia.

Tsy ho an’ny mpianatra ihany izany fa ny mpampianatra ihany koa. Izay no anentanana ny Fiangonana hanohana sy hitondra amim-bavaka sy hampahery azy ireo. Hanaiky an’i Jesoa anie isika hitory finoana sy fanantenana ary fitiavana !

Ho an’Andriamanitra irery ny voninahitra ! Amen.

 

Nisy feon-javamaneno fohy. Rehefa izay dia nanatontosa ny vavaka setrin’ny Tenin’ Andriamanitra sy fifonana ny mpitarika, izay narahin’ny fanononana ny fanekem-pinoana nikeanina (Lah. II) natao teo am-pitsanganana. Nisy feon-javamaneno fohy.

TATITRY NY SAMPANA

Ny tatitry ny asan’ny sampana dia notontosain-dRABENASOLO Landy, mpitantsoratra. RAZAFINDRASATA Abel, Filoha no namaky ny hafatra avy any amin’ny Sekoly Alahady Foibe FJKM. Ny raharaham-piangonana no nambara taorian’izay.

RAHARAN'NY FIANGONANA

RAKOTOMANANA Andry no nanatanteraka izany. Novakiany ny andinin-tSoratra Masina ao amin’ny II TIM 3 : 15 nanombohana ny filazan-draharaha. Toy izao manaraka izao no santionan’ny asa ilaina fantarina, tadidiana, entina amim-bavaka sy hotanterahin’ny Fiangonana : 

 • Hanomboka hianatra anio tolakandro amin’ny 2 ora sy fahefany ny katekomena andiany vaovao
 • Efa miverina ny fotoam-bavaka zomà amin’ny 6 ora sy fahefany hariva
 • Herinandron’ny fikambanan’ny mpitory Filazantsara manomboka ny 14 desambra 2020
 • Antsan-kiran’ny Taninketsa ny zomà 18 desambra 2020 amin’ny 6 ora hariva
 • Fivorian’ny mpihevi-draharaha ny sabotsy 19 desambra 2020 amin’ny 8 ora maraina
 • Vaomieran’ny tranokala hivory ny alahady 20 desambra 2020 amin’ny 8 ora sy sasany maraina ao amin’ny efitry ny Gazety
 • Fizarana valisoa karakarain’ny STK Zo, androany no fara-fisoratana anarana
 • Izay zokiolona feno 70 taona harahabaina amin’ny taombaovao dia entanina hisoratra anarana ao amin’ny Biraom-Piangonana

  Nandray fitenenana ny Filohan’ny Firaisan’ny sampana RATIARISON Joris nanentana momba ny fotoana amin’ny 24 desambra 2020 amin’ny 5 ora sy sasany hariva, hetsika nampitondraina ny lohateny hoe : « Noely hafa kely ; ambarao ny fahalehibiazany ». Nitohy tamin’ny fanatitra ny fotoana.

RAKITRA & FANOMEZANA

Nandritra ny fanatazana ny fanatitra nanaovan’ny Fiangonana ny hira FFPM 67 “AVIA, RY MINO “ dia novakian-dRAZAFINDRABE John Bam ny voka-dehibe taorian’ny nanomezana andinin-tSoratra Masina ao amin’ny SAL 8 : 3-4. Ar 8 900 000 no fitambaran’ny vola voaray androany. Natolotra teo am-pitsanganana tamin’ny alalan’ny hira vavaka fanavaozana ny fanolorantena ny FFPM 512 : 5 « HE MAHATOKY AHO TOMPO » ny fanatitra. Nisy feon-javamaneno dia notohizana tamin’ny asa sy fampaherezana ny fotoana.

VAVAKA FANGATAHAM-PITAHIANA

RAHARIJAONA Solofonirina, Mpitandrina no nitarika ny vavaka fangataham-pitahiana. Voatonona ny asan’ny sampana, sampanasa, asa, indrindra ny fianakaviamben’ny Sekoly Alahady Antoky ny Famonjena noho ny herinandro natokana ho azy amin’ity taona ity ; ny mpianakavin’ny finoana eto amin’ny fitandremana ao anatin’ny fanatanterahana voka-dehibe ; ny olona manana fahasahiranana, tsy salama, manana hataka manokana. Nofaranana tamin’ny “Rainay izay any an-danitra…” ny vavaka.

FAMARANANA NY FOTOANA

Natao avy hatrany ny hira FFPM 489 : 1 « TENA SAMBATRA SY MAHATE-HO TIA ». Novakiana ny tondrozotra 2020 ; natolotra ny tsodrano, nohiraina ny hira FFPM 480 : 2 « MAMIN’NY FOKO, RY JESOA ». nofaranana tamin’ny Amen hiraina, nisy vavaka mangina sy trinité. Nirava ny Fiangonana tamin’ny 11 ora sy 37 minitra tao anaty feon-javamaneno.

NY TOMPON’ANJARA

Mpitendry : RABIAZAMAHOLY Hery Lanto

Niandraikitra ny fafana : RAJAOFETRA Arielle

Nikirakira ny fanamafisam-peo : RAMAHERY Yves

Naka sary : RAMAHERY Hasina

Nandray an-tsoratra : RALAIARIMANANA Narindra

Alahady 06 Desambra 2020

Alahady faha-06 Desambra 2020

Alahady voalohany ibanjinana ny lohahevitra « Manaiky an’i Jesoa Mesia ny mino »

Mihobia ho an’i Jehovah amin’ny fifaliana, …. Fa maharitra mandrakizay ny fiderana Azy ». Alahady 6 Desambra 2020. Alahady faharoa manaraka ny advento ary alahady voalohany hibanjinantsika ny lohahevitra hoe  « Manaiky an’i Jesoa Mesia ny mino ». Andro lehibe eo amin’ny fiainan’ny Fiangonana satria dia ivon’ny jobily fankalazana ny faha 50 taona ny sampana Hasin’ny famonjena. Sampana velona eto anivon’ny Fiangonana niorina ny 17 May 1970. Ny filohan’ny sampana Atoa Robel Hanitra, no nitarika ny fotoana, ny filohan’ny komity 50 taona, Atoa Rabemila Mamy no nanao ny vakiteny ary ny mpanolotsaina eo anivon’ny komity 50 taona, Atoa Razafy Ianja kosa no nanao ny vavaka. Nanao ny tantara ho an’ny ankizy sy ny tatitry ny sampana dia ireo mpitantsoratry ny sampana, Rtoa Rahajarizafy Bakoly sy Rtoa Rambeloson Mitsoa. Litorjia amin’ny endriny faharoa no nitondrana ny fotoana.
Tena nampihetsipo ny fotoana anio satria dia niara-niombombavaka tao avokoa ireo mpikambana Hasin’ny Famonjena tranainy izay tena maro dia maro tokoa.

FIDERANA AN'ANDRIAMANITRA

Vao vita ny feonkira fidirana dia nanao ny hira « Mihobia ho an’i Jehovah » (Ranaivo Ranairovelo) ireo mpikambana ankehitriny miaraka amin’ireo tranainy ireo.

Novaikiana ny Salamo 100 ;111 ;9-10 ho fiderana an’Andriamanitra.
Rehefa izany dia natao ny hiran’ny finoana 33 « O Ingao ny hirampifaliana » (Ramilison Paul). Natao ny vavaka fisaorana sy fiderana.

Ny feonjava-maneno avy hatrany taorian’izany.

FOTOANA HOAN'NY ANKIZY SY NY TANORA

Nitondra ny fotoana ho an’ny ankizy ny tompon’andraikitra. Ny teny tao amin’ny Oha 17 :17a « Izay tia tokoa dia tia amin’ny andro rehetra » no teny nozaraina. Nitondra tantara kely izy tamin’izany. Natao ny hira Ffpm 790 : 1 ary nofaranany tamin’ny vavaka.

FANKALAZANA NY TENIN'ANDRIAMANITRA

Natao ny hira FFPM 244 : 1, 2, 4 mialoha ny vavaka sy vakiteny. Ny perikopa anio moa dia ny Genesisy 49 : 8-10, Matio 1 : 1-17, I Korintiana 12 : 1-3.
Natao ny hira « Handeha ho irakao » (Rabako Ralambonirina Jean Jacques) mialoha ny toriteny.

TORITENY

Ny teny faneva « Manompoa an’i Jehovah amin’ny fifaliana ….fa maharitra mandrakizay ny fiderana Azy » Salamo 100 :2a ; Sal 111 :10b.

Ity teny faneva ity no novelabelarin’ny mpitandrina tamin’ny hafatra izany nentiny.
Salamo faha100 dia fiderana ankapobeny. Nanao fanatitra ho fiderana ireo noho ny fanambinan’Andriamanitra.

Ny salamo faha111 kosa dia Salamo Haleloia lehibe. Amin’ny fotoandehibe dia tsy maintsy vakiana ity Salamo faha 111 ity.

Salamo manabara ny haja sy voninahitra ihany koa ity faha 111 ity. Nozarain’ny mpitandrina roa ny hafatra : mitory amin’ny fifaliana

1.  Mitory amin’ny fifaliana
Ny olona mitory amin’ny fifaliana dia olona efa nanaiky an’i Jesoa ho tompon’ny fiainany ka manaiky mba hizara izany. Raha eritreretina izany dia afaka sintomina ireto manaraka ireto :
    a. Olona manolo-tena hanompo no mitory amin’ny fifaliana. Mahatsapa ny fitiavan’Andriamantira ireo olona ireo ka dia manolo-tena izy.
    b. Manda-tena mihitsy hampandroso ny fanjakan’Andriamanitra. Eo no anehoana ny fankasitrahana an’Andriamanitra.

Tsy mora ny mitory amin’ny fifaliana fa mila fandava-tena sy fanolora-tena mba hanaovana ny asa masina.
Ny toriteny an-kira no atao. Ny hira izay atao dia sady ahavoa ny fo ary koa ny saina. Ny feon’ny hira dia mandona ny fo ary ny tonony dia mamelombelona ny saina.
Vao misy mamoron-kira dia efa fitoriana sahady izay.
Fanambaram-pinoana ampahibemaso koa izay manao asa fitoriana izany. Fijoroana vavolombelona izany asa atao izany. Rehefa miaino manko ny olona dia jereny avokoa ny zavatra rehetra.
Fijoroana vavolombelona ankira koa izany fanaovana toriteny an-kira io.
Rehefa nandinika ny tantaran’ny Fiangonan ny mpitandrina tao anatin’ny 50 taona lasa ao amin’ny mpikambana, dia nilaza fa 1/8 dia diakona avokoa, ¼ dia biraon’ny Fiangonana. Tiana ambara dia isan’ny fikambanana mitaiza olona handray andraikitra izany sampana izany.

2. Maharitra amin’ny fanompoana
Izay matoky ny famonjeNy no afaka aharitra amin’izany fanompoana izany. Ny olona izay maharitra dia manana antoka ny amin’ny famonjen’i Kristy.
Ny olona maharitra dia mahasedra ny zavatra rehetra ka omen’ny Tompo fahaiza-manao enti-manompo. Izay mino dia mandray hery.
Ny olona maharitra dia vonona hiatrika izay zavatra mitranga. NY olona mandroso amin’izany dia izay mahatahotra an’Andriamanitra ka vonona hankato Azy. Raha izany no tanjona ao anatin’ny antoko mpihira dia tanteraka izany.
Hanadinana anao io fiharetanao io ka fotoanany izao raha toa ka hiovanao. Tokony atao fiainana izany asa fanompoana izany mba ahafahana manatanteraka ireo voalaza ireo.
Raha manaiky an’i Jesoa isika dia nino ny hafatra sy ny tenin’Andriamanitra isika. Tanteraho amin’ny zoto ny asa mba hisian’ny fifaliana mba ho tanteraka ny fifaliana ara ny nolazain’i Paoly.

VAVAKA FIFONANA

Nanao ny vavaka setrin’ny ny tenin’Andriamanitra ny mpitarika taorian’izay. Ary ho fanavaozana ny fanolorantena dia niaraka nanonona ny fanekempinoana laharana voalohany ny mpianakavin’ny finoana.
Tokony manao ny asa sy adidy rehetra isika, atao amin’ny fifaliana ary mba aharitra mandrakizay.
Nisy ny feonjavamaneno taorian’izay.

TATITRY NY SAMPANA

Niroso tamin’ny tatitry ny sampana ny tompon’andraikitra. Asa nanomboka ny tapaky ny taona 2019 hatramin’izao fotoana izao no nolazaina. Niendrika tononkalo mo no nitondrana izany tatitra izany ka anisan’ny voalaza ny fanokafana ny faha 50 taona ny desambra 2019, ny fiarahabana tratry ny taona ary antsampanahy PAska izay nalefa tamin’ny pejy facebook ny Hasin’ny Famonjena sy ny Fiangonana.
Nanao ny hira « Rojompiderana » (Robel Hanitra) ny mpikambana Hasin’ny famonjena taorian’izany.

RAHARAN'NY FIANGONANA

Niroso avy hatrany tamin’ny raharahan’ny Fiangonana ka Atoa Razafimaharo Mamy no nitondra izany. Anisan’ny voalazany tamin’izany ireto manaraka ireto :
    • Voka-dehibe ny eto amin’ny fitandremantsika amin’ity volana ity ary ny 25 Desambra no ivony
    • Fotoana ho an’ny Sekoly Alahady ny amin’ny herinandro 07/12 hatramin’ny 13 Desambra 2020.
    • Fizarana loka ho an’ireo afaka fanadinana ny Alahady 20 Desambra
    • Ny Alahady 27 Desambra no alahdy ho an’ny FDL
Nanampy fanentanana moa ny mpitandrina momba ilay voka-dehibe ny Fiangonana amin’ity taona 20020 ity.

RAKITRA & FANOMEZANA

Niroso tamin’ny famakiana ireo voady ary koa fanaovana ny rakitra. Rehefa izany dia natao ny hira Ffpm 545 : 1 ho fanolorana ny rakitra.

ASA VAVOLOMBELONA

Nitsinjara ho maromaro ny asa vavolombelona tamin’ity fotoana jobily volamena ny Hasin’ny famonjena ity.
Nanomboka tamin’ny fijoroana ho vavolombelona izany. Atoa Rambeloson Jeannot no nanomboka izany. Izy moa dia anisan’ireo mpikambana mbola velona, ary mbola manatevina ny mpikambana ankehitriny, nandrafitra ny Hasin’ny famonjena tamin’ny nitsanganany tamin’ny taona 1970. Nilaza tantara ny amin’ny noforonan’ny sampana izy.
Atoa Andrianilaina Andrianasolo no nandray ny fitenenana nanaraka azy. Izy dia nanonona ireo olona izay nomena mari-pahatsiarovana tamin’ity jobily ity. Tao anatin’izany dia nomena « certificat » fahatsiarovana ireo :

 • nandrafitra ny sampana voalohany ka mbola velona, niisa 27 izy ireo.
    • Tsangambato ara-panahy napetraky ny sampana : dia ny sampana taniketsa, ny mpitandrina Ramilison Diamondra, ny mpitandrina Raharilavitra Roland, ny mpitandrina Sam Chuen Jacques Bruno
    • Ny filoha nifandimby izay niisa 8
    • Ireo rehetra namoronkira miisa 17
Nomena valisoa koa ireo izay nandray anjara tamin’ny fifaninana hira faneva sy ny saripamantarana 50 taona. Tamin’ny hira faneva, ny nahazo ny voalohany dia Atoa Irimanana Emilson Enikaja, ny faharoa dia Aoa RAzafindrabe John Bam sy Rafaralahidimy Liva ary ny fahatelo kosa dia Rajaofetra John. Teo amin’ny sary famantarana kosa nahazo laharana voalohany mitovy Atoa Andriamizakason Toky Axel sy Rasolofosoandraibe Miora Pamela. Natambatra ho iray moa ny sary famantarana nataon’izy ireo.
Taorian’ny fanolorana certificat dia niroso tamin’ny fitokanana ny takela-bato fahatsiarovana ny jobily faha 50 taona ary nanaraka izany dia natolotra ihany koa ny tsangambato « piano ».
Notendrena voalohany izany « piano » izany rehefa avy natolotra ary rehefa izany dia nanao ny hira faneva faha 50 taona ny sampana.
Nanao ny teny fisaorana ny filohan’ny komity ary nisaotra sy nanolotra fahatsiarovana ho an’ny mpitandrina Raharijaona Solofonirina ihany koa.
Nanao ny vavaka fangatahana ny mpitandrina taorian’izay ary niomana amin’ny fandraisana ny fanasan’ny Tompo.

Tao anaty fotoampivavahana moa ny fandraisana ny fanasan’ny Tompo.
Famaranana
Rehefa avy nanome ny hafatra ny mpitandrina dia natao ny hiran’ny finoana « Haleloia, mihira fihirambaovao » (Rabary). Novakiana ny tondrozotra, nomena ny tsodrano, ary natao ny hira Ffpm 79 namaranana ny fotoana.
Nizara mofomamy ho an’ireo mpivavaka rehetra tao moa ny Hasin’ny Famonjena.

IREO TOMPON’ANJARA:
Mpanao fafana: Solofo RAKOTOSEHENO
Mpikirakira fanamafisam-peo: Yves RAMAHERY
Naka ny Sary: Hasina RAMAHERY / Joël RANAIVOSON
Mpandray an-tsoratra: Hanitra ROBEL