Alahady 29 Novambra 2020

Alahady faha-29 Novambra 2020

Alahady farany ibanjinana ny lohahevitra “Miandrandra Famonjena ny mino”

RAJAOFETRA Philipe no nitarika ny fotoana. Ny Mpitandrina miza-draharaha Pasteur Diamondra no nitory ny tenin’Andriamanitra.

Ny vaomieran’ny aim-panahy no tompon’andraikitra tamin’ny fanatontosana ny fanompoam-pivavahana.

Ny Litorjia tamin’ny endriny fahatelo no nanatontosana ny fanompoam-pivavahana.

Ny Salamo 121 no tenin’Andriamanitra nisongadina.

FANOMBOHANA NY FOTOANA:

Ny Salamo 113,1-3 no niarahana namaky ho fiderana an’Andriamanitra.

tahorian’izay dia niarahana niredona ny FFPM 438, 1-3

VAVAKA

Ry Rainay izay any an-danitra ô,! Midera sy misaotra ary manome voninahitra anao izahay amin’ity anio ity raha tafahaona eto an-tranonao noho ny fitiavanao anay ka afaka miombona amin’izaofanompoam-pivavahana izao. Ny fahaxsoavanao no naha toa izao anay ka izany indrindra no hideranay anao Mpahary sy Mpamorona anay. Misaotra Anao izahay Tompo noho ny fitiavanao anay ka nitehirizanao anay nandritry ny herinandro lasa iny; koa raha tafavory eto izahay noho ny Anaranao, dia mangataka ny hanatrehanao izao fanompoam-pivavahana tanterahinay izao; Aoka ny fanahinao Masina hiasa manan-kery aty aminay hahaizanay manolotra ny tenanay ho Anao. Dia hahazo aim-panahy vaovao tokoa izahay ho entinay mamakivaky ny fiainanay ary hitombo finoana. Ka izay rehetra ataonay anie dia isehoan’ny voninahitrao ary ho hanitra ankasitrahana eo anatrehanao. Ataonay ny vavakay amin’ny anaran’I Jesoa Kristy Mpamonjy anay. Amen

FOTOANA HOAN'NY ANKIZY SY NY TANORA

Jesoa ô, misaotra Anao izahay noho ny fotoana rehetra atolotrao anay. Tolory ny Fanahinao Masina izahay ahafahanay mandray ny  fampianarana mahasoa avy aminao.

Ny Jakoba 3,14b no nangalana ny hafatry ny Tompo “Aza mirehereha na mandainga manohitra ny marina”

Mihevi-tena ny ho endry sy marina ny olona rehefa avy nanovo ny fahalalan’izao tontolo izao. Izany dia miteraka fireharehana, fitaka, fanaratsiana, ary fahotana sy fikorontanana.

Ny toe-panahy araka an’Andriamanitra azo avy amin’ny fitarihan’ny Fanahy Masina dia mitarika any amin’ny fahamarinana. Izany toetra mendrika izany dia mitondra amin’ny fitahiana sy famonjena.

AZony sy fikiro ny fahendren’Andriamanitra fa aza mikaroka ny fahendren’izao tontolo izao manàna ny toetran’Andriamanitramanao ny marina sy tsy tia mandainga.

Tahorian’ny hafatra fohy dia nohiraina ny FFPM 452,1 narahana vavaka

VAVAKA

Tompo ô, Saotra dera laza ary voninahitra no atolotray Anao noho izao fotoana izao. Arotsay aminay ny Fanahinao Masina ahafahan’ny mpanomponao manambara aminay izay sitrakao ary ho tafita soa aman-tsara aty aminay anie ny teninao ka itoetra aty anatinay Amen.

SORATRA MASINA

Salamo 121,1-8
Lioka 21,25-28
Romana 8,18-25
Nialoha ny toriteny dia niarahana niredona ny FFPM 636,1-2

TORITENY

Ny Salamo 121 no nangalana ny toriteny.


Ny Salamo 121 dia Salamo fiakarana izay ventesin’ny zanak’Israely rehefa hanao fivahinianana Masina any Jerosalema.


Mamakivaky lalan-tsarotra ireto zanak’Israely ireto rehefa hamonjy ny tendrombohitr’I Ziona satria sarotra ny lalana noho ny alaviran’ny lalana izay mahavizana ampian’ny tanin’andro izay mandoro.

Ankoatr’izay dia hodidinin’ny vohitry ny fahavalon’ny zanak’Andriamanitra ny lalana diaviny. Ireto fahavalo ireto dia ikohizana amin’ny fanomoan-tsampy.

Manoloana izany fahasarotabna izany dia mipetraka ny fanontaniana manao hoe “Avy aiza ny famonjena ny Israely manoloana ireo fahavalo marobe.

Avy amin’I Jehovah ny famonjena ny olony.

Andriamanitra no naharty izao tontolo izao ary mikarakara ny asan’ny tanany Izy. Mitoetra mandrakizay ny Tompo ary mitana ny fanekeny amintsika. Miara monina amintsika Izy ary Izy no rain’I Jesoa Kristy izay Mpamonjy antsika.

Ny tendrombohitr’i Ziona moa dia avo. Eny am-pandehanana dia mahatazana ity Tempolin’Andriamanitra ity ireto mpanao fivahinianana masina ireto ka na dia sarotra azan y lalana dia mamelona ny fanantenany ny fahatazanany ny tendrombohitr’I Ziona. 

Mitaona antsika hibanjina ny bfamonjen’Andriamanitra ity Salamo ity.

Raha tojo fahasarotana ianao dia aza mandeha amin’ny lalan-diso fa mitrakà ka tadiavo ny Tompo.

Tsy mba mila fohazina sahala amin’ireo andriamanin-kafa ny Tompontsika fa mitsinjo antsika mandrakariva Izy.

Eto Madagasikara dia anisan’ny mampihoro-koditra ny mosavy. Tsy mandaitra amintsika kristiana ireny satria fahavalo efa resy ireny. Tsy maintsy misy ny fitandremana atao toy ny fandehanana milamina sy fanaovana fanosorana fanafody fiarovana amin’ny hain’andro rehefa mandeha tadidio anefa fa  Andriamanitra irery ihany no fiarovana azo antoka.

Nanomboka tany am-bohoka ka mandram-pahatonga antsika any amin’ny fanjakan’Andriamanitra dia Andriamanitra no mitanana antsika.

Maneke an’Andriamanitra amin’ny alehanao rehetra, Izy no Mpiaro anao mba tsy ho tafintohina. Mandram-pahatapitr’izao tontolo izao dia miaro antsika ny Tompo. 

Andrandrao ny famonjen’Andriamanitra fa izay eo an-tanany dia tsy misy maharombaka.

VAVAKA FIFONANA

Menatra izahay raha nandre ny teninao teo Andriamanitra ô! Fa izay nifanipaka tamin’ny sitraponao mihitsy no vitanay; teo imolotra fotsiny ihany mantsy no nanekenay an’I Jesoa Kristy Zanakao ho Mesia Mpamonjy sy Mpanavotra anay ary Mpanalalana anay Aminao. Na ny fahefany na ny teniny dia samy efa nolavinay avokoa. Nataonay tsinontsinona ihany ko any rà nalatsany teo amin’ny Hazo Fijalian ho fanadiovana anay amin’ny fahotana ka mbola ny ratsy hatrany no ifikiranay; 

Mifona Aminao izahay ankehitriny ary mangataka ny haùelanao ny helokay;
Nofaranana tamin’ny vavaka mangina sy fifonana izany vavaka izany.

Tahorian’ny vavaka  dia nohiraina ny FFPM512,1-2

FAMELAN-KELOKA

“Ampaherezonao ny tanana miraviravy, ary hatanjao ny lohalika malemy; lazao amin’izay reraka am-po hoe: Mahereza,aza matahotra, indro Anriamanitra ho avy ka hamonjy anareo.

Dia ampahiratina ny mason’ny jamba,ary hampaladina ny sofin’ny marennina; dia hitsambikina tahaka ny diera ny mandringa. Aryhihoby ny lelan’ny moana. Fa hiboiboika any an’efitra ny rano; ary hisyrenirano avy any amin’ny tany karankaina.”

Voavelany helokareo noho ny anarany masina; Haleloia. Amen

Sambatra ny olona izay voavela ny helony sy voasarona ny fahotany; Sambatra ny olona izay tsy isain’i Jehovah heloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen

FANEKEM-PINOANA

Ho fanambarana ny finoan’ny mpianakavin’ny Tompo dia niarahana nanonona ny Fanekem-pinoana laharana voalohany ary tao arinan’izay dia nanao ny anjara hirany ny STK

FILAZAN-DRAHARAHA

Manomboka ny Alatsinainy 30 Novambra ny erinandrom-bokatry ny antoko mpihira Hasin’ny Famonjena. Tokanana amin’io andro io ny tsangam-bato faha 50 taonan’ny Hasin’ny Famonjena.

Ny alahady 6 Novambra no ivom-bokatra ka toa izao manaraka izaony fandaharam-potoana mandritra ity erinandro ity:

Ny lohahevitra banjinina amin’izany dia “ FIANGONANA MANAO AHOANA NO ILAIN’NY FIRENENA MANOLOANA NY RIVOTRA MARO MITSOKA” ka mandritry ny erinandrom-bokatra dia hisy ireto famelabelaran-kevitra ireto ho karakarain’ny sampana

Alatsinainy 30 Novambra 17h45 “Hasin’ny Famonjena manao ahoana no ilain’ny firenena manoloana ny rivotra maro mitsoka”

Talata 01 Desambra 17h45 “Kristiana manao ahoana no ilain’ny firenena manoloana ny rivotra maro mitsoka”
Alarobia 02 Desambra 17h45 “Tompon’Andraikitra manao ahoana no ilain’ny firenena manoloana ny rivotra maro mitsoka”
Lakamisy 03 Desambra 17h45 “Mpitondra firenena sy mpitondra fivavahana manao ahoana no ilain’ny firenena manoloana ny rivotra maro mitsoka”
Ny zoma ariva amin’ny 17h45 kosa dia hisy ny fanompoam-pivavahana.
Ny Sabotsy 05 Novambra amin’ny 6 ora maraina kosa dia hisy ny maraim-baovao.
Ny Alahady 06 Desambra tolakandro kosa dia hisy ny antsan-kira.
Ho mariky ny fiarahana mifaly dia ho tontosaina ny 21 Febroary any amin’ny espace “Yandi By-pass” ny fiaraha-misakafo.
Ny Sabotsy ariva dia tsy miova ny fotoanan’ny mpitaiza tanora (SAMPATI, TANINKETSA)
Ny Alahady ariva kosa no fotoam-pivorian’ny STK
Nentanina ny mpianakavin’ny finoana manoloana ny fanomezan-tanana ho fanampiana nireo tratry ny Kere any Atsimo
Nentanina ny mpanompon’Andriamanitra nandre ny antson’ny Tompo hianatra Katekomena manomboka ny 13 Desambra 2020
Nampahafantarina ny fiangonana ny toetry ny vola tamin’ny erinandro
Nisy ny filazana fiantsoana fanambadiana

RAKITRA & FANOMEZANA

Nisy nangataka vavaka fisaorana noho ny fahavitan’ny fianarana
Notononina ihany koa ny voka-dehibe.


Hira: Ny FFPM 306,1 no nohiraina nandritry ny fanatazan-drakitra
Ny FFPM 356,5 kosa no natao tamin’ny fanolorana ny rakitra

Atolotray Anao ry Tompo ny voninahitra noho ny famonjenao. Misaotra noho ny fitiavanao anay. 

Entinay am-bavaka Aminao ny FJKM, ny Sinoda lehibe izay ho tontosaina ny volana Aogositra 2021, ny Sinodam-paritany ny fitandremana tsirairay syn y olana sedrainy, ny Mpitandrina, ny Evanjelistra, ary ireo rehetra izay manao ny asanao. Entinay am-bavaka Aminao ny Kere any atsimo. 

Afanao ny mpianakavin’ny Tompo amin’ny finoana sy ny fanoloran-tena. Entinay am-bavaka ny ankohonana tsirairay, ny marary,ny firenenay manoloana ny olana sedrainy. Isaoranay Ianao noho ny fahavitan’ny fianaran’ny mpanomponao. 

Izany vavaka izany dia farananay amin’ilay vavaka nampianarin’ny Tompo …

Talohan’ny fanononana ny tondrozotra sy ny nanolorana ny tso-drano dia nohiraina ny FFPM 748,1 ary tahorian’ny tsodrano dia nohiraina ny FFPM748,3.

IREO TOMPON’ANJARA:
Mpanao fafana: Andry RAKOTONDRAMBOA
Mpikirakira fanamafisam-peo: Rova HARENTSOA
Naka ny Sary: Lovatiana Josian
Mpandray an-tsoratra: ZANAHARITSIMBA Toky Noely Tiana

Alahady 22 novambra 2020

Alahady 22 Novambra 2020

MIANDRANDRA FAMONJENA NY MINO

Alahadin’ny ZANAKA AM-PIELEZANA

“Ary Asa nitaraina tamin'i Jehovah Andriamaniny ka nanao hoe: Jehovah ô, tsy misy afa-tsy Hianao no mahavonjy ny tsy manan-kery, raha iadian'ny maro izy, ka vonjeo izahay” . 2Tantara 14: 10

Arahabaina etoana  isika mpianakavin’ny  Finoana nahatratra indray ity andro androany ity ahafahantsika midera sy manompo ny Tompo eto an-tranony. Ny fotoana androany dia natokana indrindra ho fiaraha-miombom-bavaka amin’ny Zanaka Ampielezana . Natao indrindra izany ho fitondrana am-bavaka azy ireo ary natao ho andro fanateram-bokatra ihany koa izany . Ny fotoana androany ihany koa dia natokana ho Alahadin’ny Komitim-pirenena miady amin’ny sida eo anivon’ny FJKM. Anio dia mbola ao anatin’ny  fibanjinana ny lohahevitra hoe : “ MIANDRANDRA FAMONJENA NY MINO” isika.

Ny litorjia faharoa fampiasa eto anivon’ny FJKM no notanterahina.

Amin’ny maha Alahadin’ny Zanaka am-pielezana ny andro androany  dia izy ireo no niandraikitra manontolo ny fitarihana ny fanompoam-pivavahana .

Ramatoa  RAJAONARISON Sahondra no nitarika ny fanompoam-pivavahana.

Ny Mpitandrina miana-draharaha eto amin’ny Fitandremana kosa  izay tsy iza fa ny zanaky ny Fiangonana dia Ramatoa RAMILISON Diamondra Mpitandrina no nitory ny tenin’Andriamanitra

FIDERANA SY FISAORANA AN’ANDRIAMANITRA

Ny Salamo faha 100 no nentin’ny Fiangonana nidera sy nankalaza an’Andriamanitra  : Mihobia ho an’i Jehovah, ry tany rehetra.

Manompoa an’i Jehovah amin’ny fifaliana; Mankanesa eo anatrehany amin’ny fihobiana.

Aoka ho fantatrareo fa Jehovah no Andriamanitra; Izy no nanao antsika, ary Azy isika, Dia olony sy ondry fiandriny. Midira eo amin’ny vavahadiny amin’ny fisaorana, Ary eo an-kianjany amin’ny fiderana; Misaora Azy, mankalazà ny anarany,

Fa tsara Jehovah; Mandrakizay ny famindram-pony, Ary mihatra amin’ny taranaka fara mandimby ny fahamarinany.Amen”

 

Ny hira faha 24 and. 1,5  : “Ny Lanitrao ao ambony ao” .no noredonin’ny Fiangonana avy eo.

VAVAKA FIDERANA

Teo amin’ny vavaka Fideràna no nanehoan’ny mpitarika  izao fideràna izao : “Ry Andriamanitra Raiany ô! Rainay amin’ny alalan’i Jesoa Kristy Ianao, misaotra sy midera ary mankalaza ny Anaranao masina izahay fa noho ny fitiavanao manana amby ampy dia mbola omenao tombon’andro fahafelomana ka feno fifaliana tafahoana aamin’ireto ray amandreny sy namana ary havana eto Amparibe Famonjena. Misaotra Anao satria fitsapana lalina sy navaivay no niainanay nandriatry ny volana maromaro, tao ireo narary ary nahazo fanasitranana , ao ireo mbola tsaboina ary nisy mihitsy ireo namoy ny ainy, fiainana tsy maintsy lalovanay izany ary efa hanefenao anay isan’andro ny ahazakay izany.  Tsy miafona Aminao anefa ny tsy fahatanterahanay koa menatra sy mangaihay izahay miseho eo anatrehanao koa raiso Tompo ny  fifonanay mpanomponao, mamelà ny helokay fa izany no efitra mampisaraka anay Aminao. Diovy izahay mba ho afaka heloka ka tsy hangozohozo fa hatoky Anao tsy amin’ahiahy ary ho vavolombelona sy ho fianarana ho an’ny hafa manodidina anay. Hanahaka Anao Kristy amin’ny asa tsara apetrakao aminay tsirairay avy fa izany no ahazoanay antoka sy iandrandranay famonjena avy Aminao. Amin’ny Anaranao Jesoa Krsity no hanandratanay ny vavaka. Amen

FOTOANA HOAN'NY ANKIZY SY NY TANORA

I zoky Onimalala RAKOTOZAFY mpampianatra ao amin’ny Kilasy faha 2 no nanatanteraka izany .

Ny hafatra dia araka ny  EKSODOSY  20:12  Manaja ny rainao sy ny reninao mba ho maro andro ianao ao amin’ny tany izay omen’i Jehovah Andriamanitrao ho anao

Izy dia nanentana ny ankizy sy ny Mpianakavin’ny finoana mba hanaja ny ray aman-dreny ary nisy ny tantara kely nentina nanohanana izany dia ny nitantaran’ I Jesoa Krsity teo amin’ny fahazazany .

Rehefa izany dia nitsangana avokoa ny fianakaviam-be ny Sampana Sekoly Alahady namerina ny tenin’ny Soratra Masina natao ho tadidy amin’ity herinandro ity ary nisy ny vavaka nisaorana an’Andriamanitra noho ny teny, ny fangatahana fitahiana ho an’ny ray aman-dreny .

SORATRA MASINA

Mialoha izany dia natao ny hira 205 :  1,4 “ Ny teninao rehetra” ary mbola nisy ny vavaka ho an’ny tenin’Andriamanitra .

Ny mpikambana ao amin’ny Zanaka Am-pieleezana  no nanatanteraka ny famakiana ny Soratra Masina sy Nitari-bavaka mialoha ny famakiana izany ka RAZAFINDRALAMBO Andrinirina no nitari-bavaka , RANDRIAMANANA Toky Tsitohaina no namaky ny Testamenta Taloha , RAKOTONIRAINY Josie no namaky ny Filazantsara ary RABAONARISON Andry no namaky ny epistily.

Ireto ny  PERIKOPA : 2 Tantara  14: 10-14 / Marka 7 : 24-30 / Filipiana 3  : 17- 21

 

Mialoha ny toriteny dia nohirain’ny Fiangonana teo am-pitsanganana ny hira  786 : 1,4  “Tenao Jehovah izay Ianaranay”

TORITENY

Ny mpitandrina miana-draharaha RAMILISON Diamondra no nitory ny tenin’Andriamanitra ka ny boky araka ny 2 Tantara 14: 10-14 no nitondrana ny hafatra.
Araka ny lohahevitra izay mbanjinina amin’iy volana ity dia azo hambara fa ny olona rehetra dia samy misedra ady sarotra avokoa ka samy mitady sy miandrandra famonjena avokoa.
Ho antsika Kristiana dia mazava fa miandrandra famonjena avy amin’ny Tompo isika. Tsy mandeha ho azy anefa izany fa andeha isika haka lesona amin’ny nataon’I Asa mpanjaka araka izay voalaza amin’ity perikopa voalahatra anio ity.

I Asa dia mpanasitrana no heviny. Izy no mpanjaka fahatelo teo amin’ny firenen’I Joda. Nandrava ny karazana sampy teo amin’ny Joda izy ary nandry fahizay ny taniny.

Raha nihatrana hiady tamin’ny firenena Ethyopiana izy dia nahatsapa I Asa fa tsy mifandanja ny hery teo  amin’ny sy ny fahavalony fa lavitra dia lavitra ny elanelana misy eo amin’ny isan’ny miaramilany sy ny mpifanandrina aminy. Teo anatrehan’izany dia nanankina ny heriny tamin’ny Fivavahana tamin’Andriamanitra I Asa ka izany no nanavotra azy.

Inona ary no lesona raisintsika amin’izany ?

 

 • NY KRISTIANA MIANDRANDRA FAMONJENA DIA MIANTSO VONJY AMIN’NY TOMPO (and 10a)

Raha nikasa ny hanafika azy ny ethyopiana dia tsy nisalasala izy nitady vonjy tamin’Andriamanitra.

Tamin’ny finoana tanteraka an’Andriamanitra no ninoany fa Andriamanitra dia mahavonjy azy na dia vitsy an’isa manoloana ny fahavalony aza izy.

Andriamanitra irery ihany no mahavonjy antsika manoloana ny ady sarotra.

Ny fiatorahantsika amin’ny Tompo dia miteraka fitahiana ho an’ny olona hafa ihany koa .

Ho antsika ary dia ahoana kosa no ataontsika manoloana ny fisedrana mahamay andalovantsika.

Moa va hitady vonjy amin’olona isika sa hitady vonjy amin’Andriamanitra. Tsy  misy mahadiso ny mitady vonjy amin’ny olona fa ny tokony atao voalohany dia ny miantoraka amin’ny Tompo sy mitady vonjy amin’ny Tompo. Mazava izay voalaza ao amin’ny salamo faha 120.

Aza misalasala fa sahia mitaraina amin’ny Tompo fa hamaly antsika izy, toa ilay vehivavy tsy nitsahatra nangataka tamin’ny Tompo satria narary ny zanany .

 

 • NY KRISTIANA MIANDRANDRA FAMONJENA DIA MIANKINA SY MANDEHA AMIN’NY ANARAN’NY TOMPO

I Asa dia nandeha sy niankina tamin’I Jehovah (and. 10b). Nino izy fa azo hiankinana ny anaran’I Jehovah, Mahery ny anaran’I Jehovah izay hivavahany. Toe-panahy tokony hananantsika izany toe-panahy izany dia ny mandeha amin’ny anaran’I Jehovah . Aoka isika tsy hiantehatra amin’ny herintsika na ny fahefantsika na ny fahaizantsika fa aoka isika andeha amin’ny anaran’I Jehovah ary manamafy izany ny tantaran’I Davida sy Goliata, maneho fa I Davida dia tsy nandeha tamin’ny heriny fa nandeha amin’ny anaran’I Jehovah ary dia nandresy an’I Goliata izy.

Ho antsika ary dia omen’ny Tompo ny vahaolana , miankina Aminy ary aza mandeha amin’ny herin’ny tena fa mandehana amin’ny anaran’I Jehovah fa sambatra izay olona mialoka amin’I Jehovah (Sal 34: 9)

Ho an’Andriamanitra irery ny voninahitra.

Taorian’ny toriteny dia  nanatanteraka ny anjara hirany ny RFF

HIRA RFF  : “Gaga” hira izay noforonin’I George Andriamanantena.

FANEKEM-PINOANA

Ny fanekem-pinoana faha efatra fanaon’ny Fiangonan’I Jesoa Kristy eto Madagasikara  no notanterahan’ny Fiangonana.

RAHARAHAN’NY FIANGONANA

Rtoa RAKOTOMANANA Andrimbazotiana no nanatanteraka izany ka ny Salamo faha 70 : 4 no nentiny niarahaba ny Fiangonana sady nanonona ny fiadanan’ny Tompo fa indrindra ho an’ny Zanaka am-pielezana.

 • Nambarany fa ity Alahady ity dia alahady natokana hitondrana am-bavaka ny Zanaka Ampihelezana.
 • Hofaranana anio ao Antsahamanitra ny fankalazana ny faha 200 taonan’ny sekoly FJKM. Hotanterahana anio ihany ko ny fanirahana ireo mpampianatra sy mpitandrina nivoaka tamin’ny toeram-panomanana.
 • Hisy ny ankatoky ny fandraisana amin’ny herin’ny anio
 • Nanao antso ny BP ho fanampiana ireo tratry ny Kere any atsimo ka nanentana ny Fiangonana hanolotra izay foiny . hisy ny rakitra am-baravarana ho famenon’ izany amin’ny herin’ny anio.
 • Hanatanteraka ny fivoriambe faharoa ny sampan’asa AFF rahampitso Alatsinainy 23 nov. 2020 amin’ny 6 ora hariva .
 • Hanatanteraka famelabelaran-kevitra ny Hasin’ny Famonjena manomboka ny Alatsinainy faha 30 Novambra ka hatramin’ny Alahady faha 6 Desambra izao ao anatin’ny fankalazana an’Andriamanitra noho ny faha 50 niorenany

Nisy ny fanentanana notanterahan’ny Vaomieran’ny Vola  mahakasika indrindra ny  iray volan’ny voka-dehibe ka Ramatoa RABEMASO Mialisoa no nanatanteraka izany. Manomboka anio izany vokadehibe izany ka mifarana ny Alahady 27 Desambra 2020. Ny ivony dia ny andro krismasy 25 desambra 2020.

NY MPITANDRINA

Raha nandray fitenenana kosa ny mpitandrina dia niarahaba ny Fiangonana. Niantso ny mpianakavin’ny Finoana ho amin’ny fidirana ho KATEKOMENA

Nisy zanaky ny Fiangonana niroso tamin’ny fanambadiana Kristiana dia : Atoa  RAMANIRAKA Nomena sy Rtoa RANDRIAMIHAJA Malalatiana izay nohamasinina teto amin’ny Fiangonana.

Nisy ny fanoloran-jaza dia ny zaza RAMILISON Antsa Ny Aro teraka ny 29 Ok 2020 teto Antananarivo , zanak’I RAMILISON Fanomezana sy Rajaona Vola Harinala

VOADY SY RAKI-PISAORANA

Teo amin’izany no nanatanterahan’ireto mpianakavin’ny finoana ny voadiny sy ny fisaorana an’Andriamanitra  araka ireto manaraka ireto

 • Tao ny nahazo fara sy dimby ary nahatanteraka ny fanoloran-jaza
 • Tao ny nagata-bavaka noho ny zanany hanatanteraka fanadinana
 • Nisy ny nisaotra ny Tompo noho ny fahafana ny fanadinana Baccalauréat
 • Teo ihany koa ny nisaotra ny Tompo noho ny fitantanany fiainany
 • Fianakaviana iray nisaotra an’Andriamanitra noho ny Fitiavany.

Ireo Hira natao : 476 /2 – 20 /1 -FF14 /2- 248 /1

FANOLORANA NY RAKITRA :

Taorian’ny fanononana ireo voady sy raki-pisaorana dia  niroso tamin’ny rakitra ny Fiangonana.

Ny hira  441 : 3 “Raiso ny fahaizako” no notanterahina ho fanolorana ny rakitra sy fanavaozana ny fanoloran-tena ho an’ny Tompo.

VAVAKA FANGATAHANA

Tao anatin’ny vavaka fangatahana no nanambaràn’ny Mpitandrina RAMILISON Diamondra ny fangatahana ny Tompo ny mety mahasoa ny fianan’ny vahoakan’Andriamanitra.

Mametraka am-bavaka ny FJKM, ny synoda lehibe , hitondra fanavaozana sy ny fihavaozann’ny Fiangonana.

Nivavaka ho an’ny KPMS

Nivavaka ho an’ny marary rehetra na ara-batana na ara tsaina na ara-panahy

Nivavaka ho an’ny Zanaka Ampihelezana, tsy hanadinony ny fampianarana ary hijoro vavolomebona ho an’ny Tompo.

Nivavaka ho an’ny Mpitandrina syn y rafitra izay misy eto anivon’ny Fiangonana.

Nivavaka ho an’ny asa sy ny ezaka maro toa ny vokadehibe.

Nivavaka ho an’ny Mpianakavin’ny Finoana rehetra.

Nivavaka ho an’ireo izay nanolotra ny raki-pisaorany sy nanatanteraka ny voadiny teo amin’ny Tompo.

Nivavaka ho an’ireo tratry ny kere any an-tsimo.

 

Taorian’izany dia niroso tamin’ny fanatanterahana ny Fandraisana ny Fanasan’ny Tompo ny Fiangonana ka ny Mpitandrina RAMILISON Diamondra ihany no nitantana izany niaraka tamin’ireo Diakona ao amin’ny vaomieran’ny Vola.

FAMARANANA NY FOTOANA

Mialohan’ny namaranana ny fotoana dia niroso tamin’ny Fandraisana ny Fanasan’ny Tompo isika notarihin’ny Mpitandrina miana-draharaha.


Natao ny FFPM 543 and 1 dia novakiana ny tondrozotra 2020 ary taorian’izany no nametrahana ny Tsodrano.

Ny hira namaranana ny fotoana dia ny FFPM 351 : 1

IREO TOMPON’ANJARA

Mpitendry Orga : RAJAOFETRA John

Fafana : RAKOTOSEHENO Solofo

Sary : RABEMANANORO Jonathan

Feo : RAMAHERY Hasina

Soratra : Rabako Tovohery

Fanamafisam-peo : RAMAHERY Yves

Alahady 15 Novambra 2020

Alahady 15 Novambra 2020
“ MIANDRANDRA FAMONJENA NY MINO "

Ivom-bokatry ny SAMPATI

Ny fotoana faharoa tamin’ny 10 ora no tanterina amintsika izao. Razarasoa Josie (SIHOTSY Tabia) no nitarika ny fotoana. Razafiarisoa Tiana, Mpitandrina no nitondra ny hafatry ny Tompo. Rasoanarivo Koloina no nitari-bavaka sy nanao ny vakiteny ao amin’ny Testamenta Taloha. Rakotomavo Mirana sy Radimimanana Rivo Itokiana (FILOALA Milefitra) no nanohy ny vakiteny tao amin’ny Testamenta vaovao.
 

Ny Matio 20:29-34 no tenin’Andriamanitra nangalana ny toriteny. Ny litorjia amin’ny endriny fahatelo no nanatanterahina izao fanompoam-pivavahana izao.

Fotoana ivon’ny herinandrom-bokatrany SAMPATI androany alahady 15 novambra 2020. Mbola ny lohahevitra  » Miandrandra famonjena ny mino » no banjinina amin’izao volana Novambra izao.

FIARAHABANA APOSTOLIKA

Taorian’ny feon-javamaneno fidirana sy ny fanolorana sy ny fiarahabana apostolika dia niroso tamin’ny fiderana sy ny fanomezam-boninahitra an’Andriamanitra.

FIDERANA AN’ANDRIAMANITRA

Novakiana teo am-pitsanganana ny Salamo 121:1-2” Manopy ny masoko ho amin’ny tendrombohitra aho; Avy aiza y famonjena ahy? Ny famonjena ahy dia avy amin’I Jehovah, Mpanao ny lanitra sy ny tany.”.
Eks 15: 2 “Jehovah no heriko sy fiderako, fa efa famonjena ahy Izy; izao no Andriamanitrao, ka hankalaza Azy aho, dia Andriamanitry ny razako, ka hanandratra Azy aho.”

Nohiraina ny hira FFPM 194:1-4 “ Andriananahary o”. Taorian’izay dia natao ny vavaka fisaorana sy fifonana narahana feon-javamaneno fohy.

VAVAKA FISAORANA SY FIDERANA

Natao ny vavaka fisaorana sy fiderana an’Andriamanitra noho nahafahana midera sy misaotra an’Andriamanitra noho ny nahatrarana izao fotoana izao sy ny fitantanany ny ivom-bokatry SAMPATI.

FOTOANA HO AN'NY ANKIZY SY NY TANORA

Zoky Andrianarivo Jaosoa, Mpampianatra K2, no nitondra ny fotoana natokana ho an’ny ankizy sy ny tanora.
Matio 24:44 “Koa miomana kosa hianareo; fa amin’izay ora tsy ampoizinareo no hihavian’ny Zanak’olona” no andinin-tSoratra Masina nakana ny hafatra fohy.

Nohazavaina ny andinin-tSoratra masina ary ny hafatra nakana lesona tamin’izany :
    • Voavolavola sy voasedra tamin’ny tenin’Andriamanitra isika
    • Aoka ho vonona lalandava isika, tsy ho rendremana
    • Mankatoa an’I dada sy neny, zoky ary zandry
    • Izay ao amin’ny kristy dia Mpandresy
    • Aoka tsy ho resin’ny tampoka isika

Taorian’ny hafatra sy vavaka nataon’ny Zoky Andrianarivo Jaosoa dia nohiraina ny FFPM 190:1 “Ry Fanahy Mpanazava”.

FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Nanao ny vavaka mialoha ny vakiteny ary namaky ny Testamenta Taloha, Rasoanarivo Koloina araka ny Perikopa androany tao amin’ny 2Mpa 19: 14-19.
Rakotomavo Mirana kosa no namaky ny Testamenta vaovao Matio 20: 29-34 ary Radimimanana Rivo Itokiana no namarana ny vakiteny Asa 3: 1-8.

Nohiraina ny hira FFPM 357: 3 “Ry mpanota! Henoy izao”

TORITENY

Razafiarisoa Tiana Mpitandrina no nitory ny tenin’Andriamanitra.

Ny teny nangalàna ny hafatra dia avy ao amin’ny tenin’ny Soratra Masina ao amin’ny Matio 20:29-34

Ny tantar’ireo jamba roa lahy nipetraka teo amoron-dalana no nanatsoahana ny hafatra nandritra ny toriteny.
    • Ny olona mahay manararaotra  ny fandalovan’I Jesoa Kristy dia olona mahay mangataka, mahazo famindram-po sy famelan-keloka.
Hafatra :
Mahaiza manararaotra ny fandalovan’I Jesoa Kristy ao aminao. Mangataha famindram-po sy famelan- famelankeloka fa izy manana izay hiheverany  ny momba antsika. Mandondona ao am-ponao Izy. Aza variana mangataka.
Misy anefa ny olana indrindray, fa ny mino ihany no mifanenjika sy manakana ny fandrosoana

    • Ny olona dia mahafantatra sy mahalala ny fiainam-panahy
Rehefa hainao ny laharam-pahamehana ao aminao dia manaiky hiantrano ao aminao Jesoa.

    • Matio 20:33 :”Tompoko ô, ny mba hampahiratana ny masonay”
Zavatra maro samihafa ny mifamahofaho eo amin’ny fiainantsika indraindray ka diso fangataka isika.
Rehefa mandray fitahiana sy valim-bavaka dia mahereza manaraka an’I Jesoa

. Ny hafatra amin’ity Alahady natokana an’ny SAMPATI ity androany :
    • Rehefa mijoro dia tena mijoro tsy voelingelina
    • Asa masina no niantsoan’iTompo anao
    • Ny olona mandray fitahiana dia Jesoa no miantso
    • Rehefa mandray ny valim-bavaka dia mandroso

Zavatra telo no tsy azo ijanonana :
    • Aza mijanona amin’ny toerana nahombiazana
    • Aza mijanona amin’ny toerana nahalavoana fa mitsangana, mijoro, mandehana
    • Aza mijanona amin’ny toerana misy anao ankehitriny, fa mandehana, miroso lalina kokoa ara-panahy

VAVAKA FIFONANANA SY FAMELAN-KELOKA

Taorian’ny toriteny sy ny feon-javamaneno fohy dia natao ny vavaka fifonana.

Nohiraina ny FFPM 462:5 “Eny, Raiko! Mba valio”


Ny teny famelan-keloka notononina dia nalaina tao amin’ny » Isaia 62:11 :”Indro, Jehovah efa nanambara hatrany amin’ny faran’izao tontolo izao nanao hoe : Lazao amin’i Ziona zanakavavy. Indro, avy ny famonjena anao. Indro, ny valim-pitia hatolony dia ao aminy. Ary ny valin’asa homeny dia eo anoloany.”
Lioka 19:9 :”Ary hoy Jesosy taminy : Anio no tonga eto amin’ity trano ity ny famonjena, fa izy dia zanak’Abrahama koa”.

Taorian’ny teny famelan-keloka dia nohiraina ny FFPM 109:3, narahana ny fanekem-pinoana laharana fahatelo sy ny vavaka mangina.

Nisy ny feon-javamaneno fohy, novakiana ny raharam-piangonana taorian’ny tatitry ny sampana nataon’ny Razanajatovo Ravakiniony sy ny hira noredonin’ny SAMPATI.


 

VAOVAOM-PIANGONANA

Ny mpitantsoratra Rakotomanana Andry no nanao ny filazan-draharaha. Toy izao manaraka izao ny vaovaom-piangonana hampitaina amin’ny mpianakavy ny finoana :
    • Raharaha ivelany :    • Raharaha anatiny :Nisy feon-javamaneno fohy taorian’ny vaovaom-piangonana

RAKITRA SY FANOMEZANA

Hira nangatahan’ireo nanao voady sy raki-pisaorana : 2:1 – 753:1 – Misaotra anao zahay

Natao nandritra ny fanati-pisaorana ny hira FFPM 275:1-2 :”Raisonao ry Tomposoa”

ASA VAVOLOMBELONA

Fitsofandrano  ireo Mpiandraikitra ho amin’ny taom-panabeazana 2020-2021. Ireo mpanabe natolotra dia nosokajiana ho mpiandraikitra ao amin’ny fanabeazana zazavavy sy fanabeazana zazalahy.

VAVAKA FANGATAHAM-PITAHIANA

Taorian’ny vavaka fangatahana nataon’ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina izay nofaranana tamin’ny vavaka nampianarin’ny Tompo.

  • Nitarika ny fotoana: Razarasoa Josie (SIHOTSY Tabia)
    • Nitari-bavaka sy namaky ny Teny Soratra Masina (TT) : Rasoanarivo Koloina
    • Namaky  Teny Soratra Masina (TV) : Rakotomavo Mirana sy Radimimanana Rivo Itokiana (FILOALA Milefitra)
    • Nitory ny teny: Razafiarisoa Tiana, Mpitandrina
    • Namaky ny raharaham-piangonana: Rakotomanana Andry
    • Diakona tompon’anjara : vaomieran’ny vola
    • Fafana : Arielle
    • Fanamafisam-peo: Rabiazamaholy Hery Lanto
    • Mpitendry orgue: Rajaofetra Philippe John
    • Naka sary : Rakotondramboa Andry
    • Nandray an-tsoratra : Raoliarizaka Bakoly

Alahady 08 Novambra 2020

Alahady 08 Novambra 2020
“ MIANDRANDRA FAMONJENA NY MINO "

Ivom-bokatry ny Gazety Taratry ny Famonjena sy ny Tranonkala

Ny fotoam-bavaka faharoa tamin’ny 10 ora maraina izao noraisina an-tsoratra izao.

Alahadin’ny Gazety Taratry ny Famonjena sy ny Tranonkala. Solofo RAKOTOSEHENO no nitarika ny litorjia. ANDRIANILAINA Six, Loholona no nitondra ny hafatry ny Tompo tamin’ny Fiangonana.
 
Ny litorjia amin’ny endriny faharoa no narahana.

FIDERANA AN’ANDRIAMANITRA

Taorian’ny feon-javamaneno fidirana sy teny fampidirana dia nisy fiarahabana apostolika. Nataon’ny Fiangonana teo am-pitsanganana ny famakiana ny SALAMO 98:1-4.
Noredonina ny hira FFPM 16 : 1-2 “ AVIA, RY VAZAN-TANY O! ” ary nataon’ny mpitarika ny vavaka fisaorana izay narahana feon-javamaneno sy vavaka mangina.
Nitohy avy hatrany tamin’ny 5 minitran’ny ankizy ny fotoana.

 

5 MINITRAN’NY SEKOLY ALAHADY

ANDRIAMBELOSON Tiffany, mpampianatra ao amin’ny K8 no nitarika izany.  Nanao vavaka avy hatrany ny mampampianatra ho fangatahana ny Fanahy Masina

Ny andinin-tSoratra Masina nakana ny hafatra dia hoe :  » Mifankazara amin’I Tsitoha ianao dia hiadana” Job 22:21a  .

Tantaran’i Martha sy Maria no nentina nanaovana fanoharana teto. Raha nandray vahiny i Martha nisy fotoana dia variana nanao raharaha izy ary i Maria kosa dia nihaino amin’i Jesoa.

Isika ihany koa dia tokony anao izany, mihaino an’ i Jesoa amin’ny alalan’ny famakiana ny baiboly sy fihainoana ny tenin’Andriamanitra.

Natsangana ny ankizy sy tanora ka naverina novakiana ny JOB 22:21 a ary natao ny hira ny FFPM 808: 2 “ EO AN-TRATRANAO JESOSY ”.

. Nanaraka ny fotoanan’ny Sekoly Alahady ny fankalazana ny Tenin’Andriamanitra.

FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Nohiraina ny FFPM 210: 1 « ZAVA-TSOA TOKOA NY FITSIPAKAO ». ZANAHARITSIMBA Toky no nanatanteraka ny vavaka fangatahana ny fahafenoan’ny Fanahy Masina.
Namaky ny Testamenta Taloha SAL 130 : 1 – 8 kosa RAKOTONDRAMBOA Andry
Namaky ny Testamenta Vaovao LIO 12 : 35 – 40 ; TIT 2 : 11 – 15 kosa RAOLIARIZAKA Bakoly
Natao ny hira FFPM 190 : 1-2 ” RY FANAHY MPANAZAVA “ mialoha ny toriteny.

TORITENY

 » Miandrandra famonjena ny mino  » io no tena fanolorana nentina nitondra ny toriteny.

Nahoana no miandrandra izany ny mino, satria voageja izy (fiaraha-monina feno herisetra sy habibiana). Ny vahaolana amin’izany nefa dia ny Baiboly ihany.

Ny fandinihana ny Baiboly no ahitantsika ny valin’ny olana rehetra mianjady amintsika, ao avokoa no ahitana ny vokatry ny fikarohana rehetra ary porofon’izany no hanambaràna fa ny boky siantifika feno sy malaza indrindra ankehitriny dia ny baiboly amin’ny alalan’ny Genesisy (famoronana an’izao tontolo izao)

 

Ny teny hoe miandrandra dia mifono hevitra roa dia :
1) Miandrandra mijery ny lanitra
2)Miandrandra amin’ny lafiny tsy hita maso

Io heviny faharoa io no sahaza antsika Kristianina dia ny miandrandra ny famonjena, satria ny Andriamanitsika dia Andriamanitra velona.

Ho an’Andriamanitra irery ny voninahitra! Amen.

Nisy feon-javamaneno fohy. Rehefa izay dia nanatontosa ny anjara hirany ny Sampana Taninketsa.

Rehefa vita izany dia nanao ny vavaka setrin’ny Tenin’ Andriamanitra sy fifonana ny mpitarika, izay narahin’ny fanononana ny fanekem-pinoana niarahana tamin’ireo vavolombelona talohantsika (Lah. II) natao teo am-pitsanganana. Nisy feon-javamaneno fohy.

TATITRA

Ny tatitry ny asan’ny sampana dia notontosain’i RALAIARIMANANA Narindra.

Nanamarika
ny fiainan'ny Gazety sy Tranonkala manokana ny fodiamandrin'ny mpikambana 3
izay tena nanana ny maha-izy azy sy andraikitra lehibe :

- 22 jona 2020 : RAJAOFETRA Seta, Loholona, izay Filoha nandritra ny taona maro, mpitarika tena nazoto sy niezaka nanao ny asany rehetra tamin'ny fony sy heriny ary fahaizany manontolo, tia nifandray tamin'olona, sariaka, vantam-piteny

- 15 jolay 2020 : RAKOTONDRAMBOA Jean, Diakona taloha, mpiandry, mpanoratra ao amin'ny pejy natokana ho an'ny mpivady sy ny an'ny AFF, tia filaminana, mpanabe, nampiavaka azy ny fampifandraisana ny fomba fiainan'ny Fiangonana amin'ny voasoratra ao amin'ny Baiboly.

- 16 jolay 2020 : RAJAONARISON Solange, Loholona, mpandinibola, birao teo aloha, olona tsotra be, nalefaka, nanetry tena mandrakariva.

 

Na mafy aza ny fiatrehana ny fahabangana dia hotsarovanay ny
fiaraha-miasa tamin'izy ireo izay nampandroso.

 
Rehefa vita izany dia nataon'ny sampana teo am-pitsanganana ny hira FF 24 : " Mahereza ! Ny Tompo momba anao "

 

 

RAHARAHAM-PIANGONANA

 • RAZAFINDRABE John Bam no nanatanteraka izany. Novakiany ny andinin-tSoratra Masina ao amin’ny Mat 24 : 42 nanombohana ny filazan-draharaha. Toy izao manaraka izao no santionan’ny asa ilaina fantarina, tadidiana, entina amim-bavaka sy hotanterahin’ny Fiangonana :

ASA IVELANY
Avy amin’ny foibe FJKM : Fanasana amin’ireto fotoan-dehibe manaraka ireto
Sabotsy 14 Nov @ 15h : fitokanana ny Chapelle vaovao any amin’ny TPM Ivato sy fanolorana ny fanalahindin’ny trano ho mariky ny faha50 taona ny FJKM
Alahady 15 Nov @15h : Fanompoam-pivavahana fanolorana ireo prezida synodaly, Tale
Tonian’ny sampan’asa sy asa izay vao avy notendren’ny mpiandraikitra foibe izay ato ao amin’ny FJKM Andrianarivo Fahasoavana
Alahady 22 Nov @08h: Fanompoam-pivavahana fitokanana sekoly tekinika sy toerana fitsaboana eny Fihaonana Ankazobe.

 

ASA ANATINY
• Alahady natokana ho an’ny RFF sy ny Gazety TAFA sy ny Tranonkala ny Alahady anio ;
• Alahady 22 Novambra: iarahana amin’ny zanaka am-pielezana Amparibe Famonjena ary hisy ny fandraisana ny fanasan’ny Tompo ;
• Tsy hisy fandraisana fanasan’ny Tompo ny 25 novambra ;
• Ar 3.839.000 no vola niditra nandritra iny herinandro iny ;
• Fiantsoana fanambadiana : Andriamorasata Anja Nambinina sy Andrianary Ravaka Malalatiana Asabotsy 21 Novambra ao amin’ny FJKM Ambatomena ;

Nitohy tamin’ny fanatitra ny fotoana.

FANATI-PISAORANA

Natao mialoha ny fanononana ny voady ny hira FFPM 307 « IZA NO HANOMPO AN’JESOA SOA?
RANAIVOSON Jacky no namaky ny voady taorian’ny nanomezana andinin-tSoratra Masina ao amin’ny SAL 37 : 3-4. Nisy ireo nisaotra sy nangata-bavaka : misaotra an’Andriamanitra nohon’ny asa fivelomana natolotra azy, tokantrano iray nohon’ny andraikitra iray izay vao noraisiny, mangataka vavaka mba hahazo rariny amin’ny fitsaràna.

Natolotra teo am-pitsanganana tamin’ny alalan’ny hira vavaka fanavaozana ny fanolorantena ny FFPM 645 : 4  » JESOSY KAPITENY  » ny fanatitra.

Nisy feon-javamaneno dia notohizana tamin’ny asa vavolombelona ny fotoana.

 

ASA VAVOLOMBELONA : FANDRAISAN-TANANA NY TOMPON'ANDRAIKITRA

Nantsoina tsirariray ireo tompon’andraikitra vaovao ka niroso teny amin’ny alitara ho raisin-tanana sy ho atolotra ny fiangonana amin’ny adidy sy andraikitra izay miandry azy ireo :

Filoha : ANDRIANILAINA Gina
Tonian’ny Gazety : RAKOTOSEHENO Solofo
Tonian’ny Tranonkala : RABEMANANORO Jonathan

Mpitantsoratry ny Vola : ANDRIAMAHATANA Rado

Mpanolotsaina : RANAIVOSON Haja
Ny Mpandinibola faharoa dia RAOLIARIZAKA Bakoly.

Tsy miova ny Birao hafa ankoatra ireo. Nanatontosa vavaka ny mpitandrina ho fitsofan-drano azy ireo.

 

VAVAKA FANGATAHAM-PITAHIANA

Nisaorana an’Andriamanitra ny fahatontosan’ny fotoana rehetra androany. Nisaorana an’Andriamanitra noho ny Teniny. Nentina amim-bavaka ireo mpanompon’Andriamanitra izay vao notsofina rano teo ; fitondrana am-bavaka ny nitory teny androany ; ho an’ny fiangonana sy ireo mpitondra azy rehetra, mba hampandroso izany fanjakan’Andriamanaitra izany ; vavaka ho any fiangonana FJKM na ny any ivelany na ny eto an-toerana amin’ny fivorian’ny mpiandraikitra foibe ; vavaka ho an’ny FJKM Amparibe sy ireo mpivavaka ao aminy, ny any ampielezana na ny eto an-toerana mba ho eo ambanin’ny fiahian’Andriamanitra mandrakariva;  vavaka ho an’ny Gazety Taratry ny Famonjena sy ny Tranonkala ; ny malagasy manoloana ny kere any atsimon’ny Nosy ; Vavaka amin’izao fidiran’ny mpianatra izao ; Nofaranana tamin’ny “Rainay izay any an-danitra…” ny vavaka fangataham-pitahiana.

FAMARANANA NY FOTOANA

Natao avy hatrany ny hira FFPM 753 : 1 «  TIAKO NY HIARAKA AMINAO JESOA ». Novakiana ny tondrozotra 2020 ; natolotra ny tsodrano, nohiraina ny hira FFPM 753 :  4 nofaranana tamin’ny Amen hiraina, nisy vavaka mangina sy trinité.

Nirava ny Fiangonana tao anaty feon-javamaneno.

Mpitendry : RAJAOFETRA John

Niandraikitra ny fafana : RATIARISON Joris

Nikirakira ny fanamafisam-peo : HARENTSOA Rova

Diakona : Vaomieran’ny Asa Vavolombelona sy Vaomieran’ny vola (rakitra sy varavarana)

Naka sary : RAHARIJAONA Solofonirina

Nandray an-tsoratra : RANAIVOSON Joël

Alahady 08 Novambra 2020

Alahady 08 Novambra 2020
“ MIANDRANDRA FAMONJENA NY MINO "

Ivom-bokatry ny Gazety Taratry ny Famonjena sy ny Tranonkala

Ny fotoam-bavaka faharoa tamin’ny 10 ora maraina izao noraisina an-tsoratra izao.

Alahadin’ny Gazety Taratry ny Famonjena sy ny Tranonkala. Solofo RAKOTOSEHENO no nitarika ny litorjia. ANDRIANILAINA Six, Loholona no nitondra ny hafatry ny Tompo tamin’ny Fiangonana.
 
Ny litorjia amin’ny endriny faharoa no narahana.

FIDERANA AN’ANDRIAMANITRA

Taorian’ny feon-javamaneno fidirana sy teny fampidirana dia nisy fiarahabana apostolika. Nataon’ny Fiangonana teo am-pitsanganana ny famakiana ny SALAMO 98:1-4.
Noredonina ny hira FFPM 16 : 1-2 “ AVIA, RY VAZAN-TANY O! ” ary nataon’ny mpitarika ny vavaka fisaorana izay narahana feon-javamaneno sy vavaka mangina.
Nitohy avy hatrany tamin’ny 5 minitran’ny ankizy ny fotoana.

 

5 MINITRAN’NY SEKOLY ALAHADY

ANDRIAMBELOSON Tiffany, mpampianatra ao amin’ny K8 no nitarika izany.  Nanao vavaka avy hatrany ny mampampianatra ho fangatahana ny Fanahy Masina

Ny andinin-tSoratra Masina nakana ny hafatra dia hoe :  » Mifankazara amin’I Tsitoha ianao dia hiadana” Job 22:21a  .

Tantaran’i Martha sy Maria no nentina nanaovana fanoharana teto. Raha nandray vahiny i Martha nisy fotoana dia variana nanao raharaha izy ary i Maria kosa dia nihaino amin’i Jesoa.

Isika ihany koa dia tokony anao izany, mihaino an’ i Jesoa amin’ny alalan’ny famakiana ny baiboly sy fihainoana ny tenin’Andriamanitra.

Natsangana ny ankizy sy tanora ka naverina novakiana ny JOB 22:21 a ary natao ny hira ny FFPM 808: 2 “ EO AN-TRATRANAO JESOSY ”.

. Nanaraka ny fotoanan’ny Sekoly Alahady ny fankalazana ny Tenin’Andriamanitra.

FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Nohiraina ny FFPM 210: 1 « ZAVA-TSOA TOKOA NY FITSIPAKAO ». ZANAHARITSIMBA Toky no nanatanteraka ny vavaka fangatahana ny fahafenoan’ny Fanahy Masina.
Namaky ny Testamenta Taloha SAL 130 : 1 – 8 kosa RAKOTONDRAMBOA Andry
Namaky ny Testamenta Vaovao LIO 12 : 35 – 40 ; TIT 2 : 11 – 15 kosa RAOLIARIZAKA Bakoly
Natao ny hira FFPM 190 : 1-2 ” RY FANAHY MPANAZAVA “ mialoha ny toriteny.

TORITENY

 » Miandrandra famonjena ny mino  » io no tena fanolorana nentina nitondra ny toriteny.

Nahoana no miandrandra izany ny mino, satria voageja izy (fiaraha-monina feno herisetra sy habibiana). Ny vahaolana amin’izany nefa dia ny Baiboly ihany.

Ny fandinihana ny Baiboly no ahitantsika ny valin’ny olana rehetra mianjady amintsika, ao avokoa no ahitana ny vokatry ny fikarohana rehetra ary porofon’izany no hanambaràna fa ny boky siantifika feno sy malaza indrindra ankehitriny dia ny baiboly amin’ny alalan’ny Genesisy (famoronana an’izao tontolo izao)

 

Ny teny hoe miandrandra dia mifono hevitra roa dia :
1) Miandrandra mijery ny lanitra
2)Miandrandra amin’ny lafiny tsy hita maso

Io heviny faharoa io no sahaza antsika Kristianina dia ny miandrandra ny famonjena, satria ny Andriamanitsika dia Andriamanitra velona.

Ho an’Andriamanitra irery ny voninahitra! Amen.

Nisy feon-javamaneno fohy. Rehefa izay dia nanatontosa ny anjara hirany ny Sampana Taninketsa.

Rehefa vita izany dia nanao ny vavaka setrin’ny Tenin’ Andriamanitra sy fifonana ny mpitarika, izay narahin’ny fanononana ny fanekem-pinoana niarahana tamin’ireo vavolombelona talohantsika (Lah. II) natao teo am-pitsanganana. Nisy feon-javamaneno fohy.

TATITRA

Ny tatitry ny asan’ny sampana dia notontosain’i RALAIARIMANANA Narindra.

Nanamarika
ny fiainan'ny Gazety sy Tranonkala manokana ny fodiamandrin'ny mpikambana 3
izay tena nanana ny maha-izy azy sy andraikitra lehibe :

- 22 jona 2020 : RAJAOFETRA Seta, Loholona, izay Filoha nandritra ny taona maro, mpitarika tena nazoto sy niezaka nanao ny asany rehetra tamin'ny fony sy heriny ary fahaizany manontolo, tia nifandray tamin'olona, sariaka, vantam-piteny

- 15 jolay 2020 : RAKOTONDRAMBOA Jean, Diakona taloha, mpiandry, mpanoratra ao amin'ny pejy natokana ho an'ny mpivady sy ny an'ny AFF, tia filaminana, mpanabe, nampiavaka azy ny fampifandraisana ny fomba fiainan'ny Fiangonana amin'ny voasoratra ao amin'ny Baiboly.

- 16 jolay 2020 : RAJAONARISON Solange, Loholona, mpandinibola, birao teo aloha, olona tsotra be, nalefaka, nanetry tena mandrakariva.

 

Na mafy aza ny fiatrehana ny fahabangana dia hotsarovanay ny
fiaraha-miasa tamin'izy ireo izay nampandroso.

 
Rehefa vita izany dia nataon'ny sampana teo am-pitsanganana ny hira FF 24 : " Mahereza ! Ny Tompo momba anao "

 

 

RAHARAHAM-PIANGONANA

 • RAZAFINDRABE John Bam no nanatanteraka izany. Novakiany ny andinin-tSoratra Masina ao amin’ny Mat 24 : 42 nanombohana ny filazan-draharaha. Toy izao manaraka izao no santionan’ny asa ilaina fantarina, tadidiana, entina amim-bavaka sy hotanterahin’ny Fiangonana :

ASA IVELANY
Avy amin’ny foibe FJKM : Fanasana amin’ireto fotoan-dehibe manaraka ireto
Sabotsy 14 Nov @ 15h : fitokanana ny Chapelle vaovao any amin’ny TPM Ivato sy fanolorana ny fanalahindin’ny trano ho mariky ny faha50 taona ny FJKM
Alahady 15 Nov @15h : Fanompoam-pivavahana fanolorana ireo prezida synodaly, Tale
Tonian’ny sampan’asa sy asa izay vao avy notendren’ny mpiandraikitra foibe izay ato ao amin’ny FJKM Andrianarivo Fahasoavana
Alahady 22 Nov @08h: Fanompoam-pivavahana fitokanana sekoly tekinika sy toerana fitsaboana eny Fihaonana Ankazobe.

 

ASA ANATINY
• Alahady natokana ho an’ny RFF sy ny Gazety TAFA sy ny Tranonkala ny Alahady anio ;
• Alahady 22 Novambra: iarahana amin’ny zanaka am-pielezana Amparibe Famonjena ary hisy ny fandraisana ny fanasan’ny Tompo ;
• Tsy hisy fandraisana fanasan’ny Tompo ny 25 novambra ;
• Ar 3.839.000 no vola niditra nandritra iny herinandro iny ;
• Fiantsoana fanambadiana : Andriamorasata Anja Nambinina sy Andrianary Ravaka Malalatiana Asabotsy 21 Novambra ao amin’ny FJKM Ambatomena ;

Nitohy tamin’ny fanatitra ny fotoana.

FANATI-PISAORANA

Natao mialoha ny fanononana ny voady ny hira FFPM 307 « IZA NO HANOMPO AN’JESOA SOA?
RANAIVOSON Jacky no namaky ny voady taorian’ny nanomezana andinin-tSoratra Masina ao amin’ny SAL 37 : 3-4. Nisy ireo nisaotra sy nangata-bavaka : misaotra an’Andriamanitra nohon’ny asa fivelomana natolotra azy, tokantrano iray nohon’ny andraikitra iray izay vao noraisiny, mangataka vavaka mba hahazo rariny amin’ny fitsaràna.

Natolotra teo am-pitsanganana tamin’ny alalan’ny hira vavaka fanavaozana ny fanolorantena ny FFPM 645 : 4  » JESOSY KAPITENY  » ny fanatitra.

Nisy feon-javamaneno dia notohizana tamin’ny asa vavolombelona ny fotoana.

 

ASA VAVOLOMBELONA : FANDRAISAN-TANANA NY TOMPON'ANDRAIKITRA

Nantsoina tsirariray ireo tompon’andraikitra vaovao ka niroso teny amin’ny alitara ho raisin-tanana sy ho atolotra ny fiangonana amin’ny adidy sy andraikitra izay miandry azy ireo :

Filoha : ANDRIANILAINA Gina
Tonian’ny Gazety : RAKOTOSEHENO Solofo
Tonian’ny Tranonkala : RABEMANANORO Jonathan

Mpitantsoratry ny Vola : ANDRIAMAHATANA Rado

Mpanolotsaina : RANAIVOSON Haja
Ny Mpandinibola faharoa dia RAOLIARIZAKA Bakoly.

Tsy miova ny Birao hafa ankoatra ireo. Nanatontosa vavaka ny mpitandrina ho fitsofan-drano azy ireo.

 

VAVAKA FANGATAHAM-PITAHIANA

Nisaorana an’Andriamanitra ny fahatontosan’ny fotoana rehetra androany. Nisaorana an’Andriamanitra noho ny Teniny. Nentina amim-bavaka ireo mpanompon’Andriamanitra izay vao notsofina rano teo ; fitondrana am-bavaka ny nitory teny androany ; ho an’ny fiangonana sy ireo mpitondra azy rehetra, mba hampandroso izany fanjakan’Andriamanaitra izany ; vavaka ho any fiangonana FJKM na ny any ivelany na ny eto an-toerana amin’ny fivorian’ny mpiandraikitra foibe ; vavaka ho an’ny FJKM Amparibe sy ireo mpivavaka ao aminy, ny any ampielezana na ny eto an-toerana mba ho eo ambanin’ny fiahian’Andriamanitra mandrakariva;  vavaka ho an’ny Gazety Taratry ny Famonjena sy ny Tranonkala ; ny malagasy manoloana ny kere any atsimon’ny Nosy ; Vavaka amin’izao fidiran’ny mpianatra izao ; Nofaranana tamin’ny “Rainay izay any an-danitra…” ny vavaka fangataham-pitahiana.

FAMARANANA NY FOTOANA

Natao avy hatrany ny hira FFPM 753 : 1 «  TIAKO NY HIARAKA AMINAO JESOA ». Novakiana ny tondrozotra 2020 ; natolotra ny tsodrano, nohiraina ny hira FFPM 753 :  4 nofaranana tamin’ny Amen hiraina, nisy vavaka mangina sy trinité.

Nirava ny Fiangonana tao anaty feon-javamaneno.

Mpitendry : RAJAOFETRA John

Niandraikitra ny fafana : RATIARISON Joris

Nikirakira ny fanamafisam-peo : HARENTSOA Rova

Diakona : Vaomieran’ny Asa Vavolombelona sy Vaomieran’ny vola (rakitra sy varavarana)

Naka sary : RAHARIJAONA Solofonirina

Nandray an-tsoratra : RANAIVOSON Joël

01 Novambra 2020

ALAHADY 01 NOVAMBRA 2020

" Miandrandra famonjena ny mino"

Ny fotoana faharoa tamin’ny 10 ora no tanterina amintsika izao. Raharijaona Solofonirina Mpitandrina eto amin’ny fitandremana FJKM Amparibe Famonjena no nitarika ny fotoana sy nitondra ny hafatry ny Tompo ary Ramatoa Raharijaona Bodo no nanatanteraka ny vavaka sy nanao ny vakiteny.
Ny Matio 9:29b no tenin’Andriamanitra nangalana ny toriteny. Ny litorjia amin’ny endriny faharoa no nanatanterahina izao fanompoam-pivavahana izao.

Fotoana miavaka ny androany Alahady 01 novambra 2020 satria fotoana natokana handraisana ireo katekomena andiany MIJORO. Ary ny lohahevitra izay banjinina amin’izao volana Novambra izao dia ny hoe  » Miandrandra famonjena ny mino ».

FIDERANA AN’ ANDRIAMANITRA

Ho fiderana sy fanomezam-boninahitra an’Andriamanitra, taorian’ny feon-javamaneno fidirana, ny fanolorana sy ny fiarahabana apostolika dia novakiana teo am-pitsanganana ny Salamo 33:18-22« Indro ny mason’I Jehovah mitsinjo izay matahotra Azy, dia izay manantena ny famindrampony. Mba hanafaka ny fanahiny amin’ny fahafatesana sy hamelona azy, raha misy mosary. Ny fanahintsika miandry an’i Jehovah. Famonjena antsika sy ampingatsiaka Izy. Fa izy no ifalian’ny fontsika. Satria ny anarany masina no itokiantsika. Jehovah ô, aoka ny famindramponao hitoetra aminay. Araka ny anantenanay Anao”.

Nohiraina ny hira FFPM 167:1-3 « Tompo o! Mba te hihaona ». Taorian’izay dia natao ny vavaka fisaorana sy fifonana narahana feon-javamaneno fohy dia niroso tamin’ny vavaka sy famakiana ny teny Soratra Masina.

FANKALAZANA NY TENIN’ ANDRIAMANITRA

Araka ny Perikopa androany dia nanao ny vavaka sy vakiteny  tao amin’ny Genesisy 32:4-13 –  Matio 9: 27-31 ; Asa 16 : 6-10 Ramatoa Raharijaona Bodo. 

 

Taorian’izay dia nohiraina ny hira FFPM 226 “Tompo o! Mba te hihaona”

TORITENY

Ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina no nitory ny tenin’Andriamanitra.Ny andinin-tsoratra masina nangalana ny hafatra dia ao amin’ny bokin’ny Matio 9:29b: Tongava aminareo araka ny finoanareo”.

Ny lohahevitra hifampitaizana mandritra ity vola vaovao ity dia ny hoe : Miandrandra famonjena ny mino”. Ary ny hafatra hasongadina ato amin’ny andinin-tsoratra masina dia ny fanehoany Jesoa ny fahagagana sy famantarana maro anehoany ny maha Mesia Azy. Manomboka eo amin’ny Matio faha 8 ka hatramin’ny faha 9 dia im-polo no nanehoan’i Jesoa Kristy ny fahagagana sy fahamantarana ny maha Mesia azy. Ao ny fanasitranana ary eo ihany koa ny fahagagana lehibe izay nataony samihafa.
Nanomboka teo dia niely ny lazan’I Tompo.

Ka na ireto jamba roa lahy ireto azy izay niandrandra famonjena, rehefa nandre izy fa nandalo ny Tompo, iny Jesoa, dia nihorakoraka ny olona ary fantany fa nandalo eo aminy tokoa Jesoa dia mba nanao antso izy mirahalahy. Ary rehefa nahita azy Jesoa ka nizaha toetra ny finoany dia nambarany fa tena manana finoana tokoa izy roa lahy.
Tsy niteny na inona na inona Jesoa ka rehefa izany dia niditra tao antranony izy roa lahy. Ary izy roa lahy niandrandra amin’ny finoana izay atao hoe famonjena. Ary nanaraka sady niditra tao amin’ny trano izay nidirany Tompo ihany koa izy roa lahy. Ka nahatonga ny Tompo niteny hoe : Tongava aminareo araka ny finoanareo.

Asehony Tompo amin’ny perikopa eto fa azahoana valim-pangatahana atao ny finoana izay ananantsika. Jesoa miteny matetika fa “Na inona na inona angatahinareo ka ataonareo amin’ny finoana dia ho azonareo amin’ny finoana izany.”

1- Aseho eto ny kalitaon’ny finoana an’Andriamanitra (qualité).

Misy tokoa ve ny kalitao ny finoana?
Ary ny kalitaon’ny finoana eto dia hita ary andrasana. Ary izay no ahazoana ny valiny fangatahana izay ataony.
Manao ahoana ary ny kalitao finoana. Araka ny voalaza dia Izy miaralahy jamba dia efa nangataka tamin’ny Jesoa teny an-dalana, ary ny faharoa dia efa nanontany ihany koa Jesoa hoe manana finoana ve ianareo ary mino ve ianaoreo fa mahavita izany Aho. Dia efa nanaiky izy roa lahy ary izy ireo nitsofoka tao antrano mbola naneho izany fagatahana izany
Zavatra roa no miseho amin’izany :
– Haingana dia mivaly ny fangatahana sy ny vavaka izay atao.
– Maharitra eo amin’ny fiainana fa tsy mandalo na miserana ihany.

Hitany Jesoa teo tamin’ny fiainan’ireo jamba izany ka nahatonga Azy nilaza hoe mandehana araka ny finoanareo dia nahiratra izy ireo satria nokitihany Jesoa ny masony.

Izany no andrasany tompo amintsika. Ary hitenenany mandrakariva fa raha miandrandra famonjena isika, dia afaka manome araka ny kalitaon’ny finoantsika Izy.


Izay no angalatsika lesona, misy mantsy ny atao hoe Jakobisme. Avy amin’ny teny Hebreo Jakoba. Ny dikany eto dia hafetsifetsena hahatafavoaka gorobaka. Amin’ny hafetsifestena, i Jakoba dia izany mihintsy. Noteneny Jesoa izy hoe mandeha mody any amin’ny tanindrazanao misy anao. Fantany tsara ny hatezerany rahalahiny Esao sy ny fahatahorany fa hamono azy ny rahalahiny.
Inona no nataony :
– Lasa izy naniraka olona hiresaka amin’ny Esao izany hoe hitondra dinidinika diplomatika.
Manetry tena diplomatika izy satria nolazainy fa ny tompo dia ny rahalahiny ary izy no mpanompo izay tsy fomba teo amin’ny Hebreo izany.
– Ny hevitra faharoa hitany dia mbola nitondra olona 400 Esao. Nieritrerita izy fa ho potika indray. Ka andeha ho zaraiko roa ny antoko, dia rehefa enjehina iry dia mitsoaka ireto.

Mbola tafavoaka gorobaka amin’ny hafetsena ihany Jakoba. Rehefa niverina tamin’ny finoana ny amin’ny tenin’i Jehovah izy dia nifamihina sy mifampiarahabana tamin’ny Esao indray.
20 taona no nisarahany izy mirahalahy. mbola tsy levona ihany anefa ny Jakobisme. Fa eto amin’ity fotoana farany izay nentiny taloha ity rehefa miverina amin’ny finoana misy kalitao amin’ny nandrasan’I Tompo. (Gen 32-33) dia miravona ny zava-drehetra, haingana ny valiny ary maharitra izany.

Izaho sy ianao ihany koa dia manana andraikitra sy adidy, ny fiangonana, ny fiaraha-monina , ny firenena, dia manana an’ity finoana ity, ka ny kalitao andrasan’I Tompo amintsika dia hitaona izany ary miandrandra famonjena, fa ho haingana ny valimbavaka. Haharitra eo amin’ny fiainana fa tsy miserana fotsiny.

Ho antsika manana fotoana manokana hahatsiarovana Jobily, fankalazana an’Andriamanitra, nisy ny areti-mandoza manerana izao tontolo izao ary Madagasikara, nisy tsy nahavita na inona na inona, misy ihany koa ny zavatra mampalahelo, ankoatra izany misy mpitandrina hisotro ronono amin’ity taona ity, tsy misy hetsika azo atao kanefa Pasitera handeha retraite amin’ny volana desambra, afaka iray volana nefa niaraka amam-polo taonany tamin’ireto fiangonana ireto
Manàna finoana misy kalitao izay azo heverina fa hitondra fahombiazana.

Ho an’ny Katekomena, raha tena miandrandra famonjena amin’ny Tompo ka tena andiany MIJORO, ny hira “Tsy mana-tahotra” ny finoantsika fa ny tahotra tsy misy fitiavana, ary raha tsy misy fitiavana tsy misy handrandraina amin’ny Tompo akory. Ny finoana dia tokony tsy misy tahotra satria izany no fahavoazana nahatonga an’I Adama niafina tao amin’ny saha Edena. Voaraoka tao aminy saha edena adama. Izaho sy ianao mety ho tratra izany koa.

Eto asehony Tompo fa misy kalitao izany finoana izany. Heveriny Tompo izany fa tokony hananana. Raisina eo amin’ny vavaka sy hataka, izay ataonao, ny matoky an’Andriamanitra dia matoky ny teniny, dia izay ihany.
Rehefa izay dia tsy tahaka any Jakoba izany fa omen’I Tompo maimam-poana ary hanigana sy maharitra izany fahasoavana atolotry ny tompo.


2- Mifamatra amin’ny finoanao ny vokatra azonao, ny valiny omeny tompo aminao (quantité)

Izay no nahatonga ny Tompo hilaza hoe “Tongava aminareo..”. Raha kely ny finoana adia kely koa ny quantité.

Eto dia mety hiteny hanakampo hoe, aiza kosa e! fa ny Tompo ve tsy mahalala izay omena ahy? Ahoana ary ny fatrany ny fionana no tsy atao mitovy amin’izay eritretreretinao izany.

– Asehony Tompo fa rehefa nangataka izy roa lahy dia noheveriny fa mahavita izany ny Tompo. Hoy izy y roalahy “Eny tompoko”. Eo no ahitana ny fatrany finoan’izy roa lahy. Ary nahatongava izany valim-bavaka izany ary nandraisany fitahiana niatrehany any Jesoa izany. Raha ny fatra dia tanteraka araka izay iriany zavatra ho azonao. Araka ny fatrany finoanao. Indraindray misy olona mieritreritra raha omeny Tompo an’izao aho dia ahoana re?.

Raha ny fatrany finoana dia tanteraka araka izay irinao ny zavatra ho azonao araka ny fatrany ny finoana.
Ny faniriana ngezabe, kanefa ny finoana kely. Raha ny fatrany finoana no refesina, izay no mahatonga ny tsy azontsika. Misy miteny hoe otran’ny manaloka ahy ity tendrombohitra ity isa-maraina, tsy misy masoandro miditra.
Ny Tompo miteny hoe :”Na dia manampinoana aza ianareo ka na dia kely noho ny voatsinampy atsingidino any andranomasina any io andeha any. Tonga ny maraina mbola teo ihany ny tendrombohitra. Efa nampoiziko fa tsy hiala eo io, ahoana moa no ahafahako manozona io tendrembohitra io hitsingidina ary. Fatrany ny finoana, tsy tanteraka satria tsy nisy finoana.

Tanteraka araka izay irinao izay anagatahinao ka omen’I Tompo anao.

– Sahaza ny hetahetanao ny ataony Tompo aminao amin’izany valim-bavaka atolony izany. Mety sy tsy mety mendrika eo anatrehan’ny vavaka ataonao.
Misy ny olona mahazo valim-bavaka fa tsy sahaza satria tsy tao amin’izany niriany. Misaora ny Tompo. Misy ihany koa olona mahazo fa tsy sahaza, tsy mankasitraka ary tsy misaotra , satria tsy ao amin’izay ilainy ary tsy mifanaraka, tsy ao amin’ilay iriny. Diso fangataka, ary ny fatrany finoana tsy mifanaraka aminy zavatra angatahina akory.

Na ny Apostoly aza mba niharan’izany koa (Asa 16). Nieritreritra I Paoly fa isaky ny mande izy ao anatiny vavaka ataony dia sakany Fanahy Masina, farany dia nipetraka ary nahita fahitana. Ny dikany aza mihetsiketsika fa miandrasa sy miandry ny asan’Andriamanitra tiany hitondrany anao ka ampiasany anao. Tena Makedonia izany no tokony handehanana.

Ho antsika izay miharitra fahorianan,tahotra, fahasahiranana, ary mba te ho tafavoaka amin’izany, aoka ny fatrany finoantsika tahaka izay ataontsika ary raha mangataka dia ataovy sahala amin’ny fatrany finoana izany. Io fahasahiranana mahavery hevitra io dia hainy Tompo ny mamaha ny fahasahiranana izany. Rehefa sahy ny mitondra izany eo anatrehan’I Tompo, na dia fiainantsika manokana dia hitantsika ny valimbavaka.

Amin’izao vanim-potona iainantsika izao, misy ny very asa, ento eo anatrehany Tompo,fa ny Tompo mahay mamaly araka ny habeny indrafo sy araka ny fatrany finoanao.
Toy izany ny katekomena andiany MIJORO, sao tratra izany koa isika, maro ny mbola masiaka lavitra noho izay nolalovanao tamin’ny fiofanana, ny fakam-panahy aorian’ny fandraisana fanasan’ny tompo. Maninona ranona mpivavaka tsara lasa mpandray fanasany tompo tsy hita mihitsy, ny olona mpiofana , mpiomana nandritra ny fiofanana rehefa lasa mpandray dia lasa mangatsiaka ary tsy hita aoriany fandraisana azy. Lasa fialan-tsiny sy fakampanahy tsy andehanana mivavaka ny fihibohana na dia tsy marefo aza.
Misy Diakona, tsy mipoitra mihitsy, misy Loholona, ary misy Mpiandry.tratra izany koa. Mafy io ary mila resena. Miandrandra famonjena, arakaraky ny fihatsaran’ny kalitao ny finoana ary rehefa mihatsaratsara ny kalitao ary mitobo hatrany hatrany ny fatrany finoana. Ianareo 43 mianadahy rehefa tonga ny fotoana no ho Diakona rahampitso.

Izaho sy ianao mpandray ny fanasan’ny Tompo, Diakona, Loholona, Mpiandry, Tompon’andraikitra ao amin’ny sampana, isika mpiara-mivavaka, miteny aminao isan’ndro ny Tompo; fiandrandratsika famonjena “Tongava aminareo arak any finoanareo”.

Taorian’ny feon-javamaneno sy ny vavaka fifonana izay narahana ny fanekem-pinoana kristianina sy ny vavaka mangina dia noredonina ny hira FF 2:1-4 “He manolo-tena”.

Nisy feon-javamaneno fohy, novakiana ny raharam-piangonana.

VAOVAOM-PIANGONANA

Novakiana ny andinin-tsoratra masina Salamo 40:16 no nanombohana ny filazan-draharaha. Toy izao manaraka izao ny vaovaom-piangonana hampitaina amin’ny mpianakavy ny finoana :
• Alahady ny reformasionona anio
• Nohamafisina ny fepetra ara-pahasalamana eto amin’ny fitandremana
• Foibe FJKM :
o Fitondrana aam-bavaka sy fanampina ny mpiray tanindrazana, noho ny fisian’ny kere any amin’ny faritra atsimo ny nosy. Aterina ao amin’ny foibe ny fanomezana atolotra amin’izany
o Asabotsy 19 desambra : Fambolen-kazo izay atao any Ambatolampy
o Hitondra am-bavaka ny fiomanana synoda lehibe

• Asabotsy 07 novambra : fanasana noho ny fankalazana ny faha 130 taona FJKM Ambohitrinibe Fahazavana sy fitokanana ny akany fahazavana amin’ny 09ora sy sasany
• Nisy ny fiarahana mandray ny fanasany tompo ho an’ny rehetra manatrika ny fanompoam-pivavahana sy ny Rakitra tsingeritaona teraka volana oktobra
• Alatsinainy 02 novambra : hitondrana am-bavaka ny asan’ny Gazety Taratry ny famonjena sy ny Rantsana Fanantenana sy Fialamboly iarahana amin’ny AFF amin’ny 06ora hariva
• Asabotsy 07 novambra : maraim-baovao arahana ny fotoanany RFF
• Alahady 08 novambra : alahadim-bokatry ny Gazety taratry ny famonjena sy ny RFF
• Alahady 15 novambra : alahadim-bokatry ny SAMPATI
• Alahady 29 novambra : alahady ny Zanaka ampielezana sady fanombohana iray volan’ny voka-dehibe eto amin’ny fitandremana
• Toetry ny vola :
o Rakitra 1: 576 500 Ar
o Rakitra 2 sy fiaraha miasa amin’ny Fifohazana : 622 600 Ar
o Valopy vokatry ny fifohazana : 533 000 Ar
o Raki-pisaorana sy voady :60 000 Ar
o Adidy : 910 000
 Totaly : 2 702 100 Ar
• Fiantsoana Fanambadiana :
o Ramaniraka Nomena Arisaotra Lala sy Randriamihaja Malalatiana – Zoma 20 novambra amin’ny 10 ora – FJKM Amparibe Famonjena
o Andriamorasata Anja Nambinina sy Andrianary Ravaka.Malalatiana – Asabotsy 21 novambra amin’ny 09h30 – FJKM Ambatomena
• Sampan’asa
o Gazety taratry ny famonjena sy ny tranok’ala :
 Efa nivoaka ny gazety volana novambra
 Alatsinainy 02 novambra : amin’ny 06 ora hariva iarahana amin’ny AFF
 Asabotsy 07 novambra : fivoriany komity – AG – fanavaozana tompon’andraikitra – fiaraha miala hetaheta
 Alahady 08 novambra amin’ny 10 ora: fotoambavaka tarihan’ny sampana
o Laika :
 Asabotsy 07 novambra : AG faharoa amin’ny 02ora sy sasany, ho fanomanana dia antsoina ny komity hivory ny alatsinainy amin’ny 05 ora sy sasany eto amin’ny fiangonana
o Dorkasy : misy ny asa sy fampaherezana iarahana amin’ny sampana fifohazana ny Talata amin’ny 02ora
o Sekoly alahady : Asabotsy 14 novambra :
 fivoriany komity rehetra amin’ny 02ora sy sasany
 aorian’izay dia antsoina ny Mpikambana rehetra – Mpianatra K7 no miakatra – Mpampianatra – Ray amandreny sy ny sakaizan’ny sekoly alahady hanatrika ny AG
o vaomieran’ny vola :
 talata 04 novambra : antsoina ny mpikambana – diakona – loholona – solontena sampana amin’ny 06 ora hariva
 alahady 08 novambra : farany fanaterana fiche technique ao amin’ny vaomiera ny vola. miaraka amin’ny adiresy mailaka

• Fisaorana avy amin’ny katekomena MIJORO : Mpitandrina mivady, Mpitandrina mianadraharana, mpampianatra rehetra, fiangonana manontolo ary nanolotra veram-pandraisana sy écran plat

RAKITRA TSINGERITAONA

Taorian’ny famakiana ny andinin-tsoratra masina ho an’ireo nahatratra ny tsingeritaona , Hebreo 13:5b “Izaho tsy handao anao mihintsy na hahafoy anao akory”, dia nanao ny fanatitra teny amin’ny alitara izy ireo.

RAKITRA SY FANOMEZANA

Natao nandritra ny fanati-pisaorana ny hira Antema 5 “ Indro ny aron’ny mandanao” – FFPM 471 “ He sambatra aho Jeso” – HF 12 “Feno Toky”

Ny FFPM 441:3 « Raiso ny fahaizako» no nohiraina ho fanolorana ny fanatitra.

VAVAKA FANGATAHAM-PITAHIANA

Taorian’ny vavaka fangatahana nataon’ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina izay nofaranana tamin’ny vavaka nampianarin’ny Tompo, dia nanao ny hirany ny Hasin’ny Famonjena.

FANDRAISANA IREO KATEKOMENA

Noredonina ny hira FFPM 446 “Atolotro Anao ny tenako, Ry Raiko” ary niroso tamin’ny fanokanana ireo katekomena “MIJORO” ho mpandray fanasan’ny Tompo.

Taorian’ny fanokanana sy ny vavaka dia nohirain’ireo Katekomena vaovao ny hira “Tsy mana-tahotra ny fitiavana”.

FAMARANANA NY FOTOANA

Nohiraina ny FFPM 753:1-3 “Tiako ny miaraka aminao ary niarahana nanonona ny tondrozotra 2020. Natolotra ny tsodrano ary noredonina ny hira FFPM 625 :5 « Ry Jeso tsy miova » nofaranana tamin’ny Amen. Nisy vavaka mangina sy trinité ary feon-javamaneno.

FANDRAISANA NY FANASAN’NY TOMPO

Hira FFPM 417 : 1-2
Antema 1
Hira FFPM 109:1-3
Vavaka fanetre-tena

Hira FFPM 262 : 1-2-3
Hira FFPM 107:1-2-3
Raki-pisaorana HF : 29
Hafatra sy tso-drano
Hira 295

IREO TOMPON’ANJARA
• Fafana : Raharijaona Rasetamanana Solofonirina
• Fanamafisam-peo:Randriamahefa Tinarivony
• Mpitendry orgue: Irimanana Eninkaja
• Naka ny sary: Rabemananoro Jonathan
• Nandray an-tsoratra:Raoliarizaka Bakoly