Alahady 26 Aprily 2020

ALAHADY 26 APRILY 2020

Vavolombelon'ny fitsanganan'ny Tompo ny mino"
Alahady nisokafan'ny Fiangonana voalohany ao anatin'ny fahamehana ara-pahasalamana.

« Izy no ilay mpianatra izay vavolombelona manambara izany sy nanoratra izany; ary fantatsika fa marina ny fanambarany » (Jaona 21:24)

Izao alahady izao no nivondronan’ny mpianakavin’ny finoana am-bavaka indray eto anivon’ny   trano Fiangonana, ao anatin’ny vanim-potoan’ny fahamehana ara-pahasalamana, ka nisokafan’ny Fiangonana voalohany  nanaovana fanompoam-pivavahana manaja ireo fepetra napetraky ny fitondram-panjakana.  

Ny Mpitandrina miana-draharaha Razafinarivo Andriantsilavo Nofy no nitarika ny fotoana ary ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina no nitory ny tenin’Andriamanitra. Rtoa Raharijaona Bodoharisoa kosa no nitari-bavaka sy namaky ny tenin’ny Soratra masina.

Mbola mibanjina ny lohahevitra hoe  » « Vavolombelon’ny fitsanganan’ny Tompo ny mino »  isika ary ny litorjia amin’ny  endriny faharoa no nanatanterahana ny fanompoam-pivavahana.  

FIDERANA AN'ANDRIAMANITRA

Salamo 118 : 24-29 no niaraha-namaky ho fiderana sy fanomezam-boninahitra an’Andriamanitra « Ity no andro nataon’i Jehovah; Hifaly sy ho ravoravo amin’izao isika.  Mifona aminao aho, Jehovah ô, vonjeo è! Mifona aminao aho, Jehovah ô, ambino è! Hotahina anie izay avy amin’ny anaran’i Jehovah; Avy ao an-tranon’i Jehovah no itsofanay rano anareo. Andriamanitra Jehovah ka nampahazava antsika; Rohizo kofehy ny fanati-piravoravoana na dia hatreo amin’ny tandroky ny alitara aza. Andriamanitro Hianao, ka hidera Anao aho; Eny, Andriamanitro, ka hanandratra Anao aho.  Miderà an’i Jehovah, fa tsara Izy; Eny, mandrakizay ny famindram-pony. »

Natao ny hira Ffpm 142 : 1, 3 « Tafatsangana tokoa  » avy eo

VAVAKA FISAORANA SY FIDERANA AN'ANDRIAMANITRA

Raha nanao ny vavaka fiderana sy fisaorana ny mpitarika dia nanambara fa Andriamanitra dia  any amin’ny avo indrindra nefa tia sy mijery  antsika  ety ambany masoandro, miahy ny fiainanantsika  isan’andro isan’andro. Izany no Andriamanitra deraina satria noho ny Aminy no maha-toy izao antsika. Nisaotra izy fa afaka nihombom-bavaka indray eto anivon’izao Fiangonana vavahadin’ny lanitra izao. Nisaotra izy fa fitiavan-dehibe tokoa izany . Mino ny fanatrehan’Andriamanitra izy , mino ny famenoiny amin’ny alalan’ny Fanahy Masina ary noho ny amin’izany fanatrehany izany no ahatsapana ny fahadisoana  ary ifonana eo anatrehany . Manantona anao amin’ny fo mibebaka tokoa izahay, hoy ny mpitarika, satria manoloana ny fahatsaranao, ny  fitiavanao sy fahamasinanao  dia tsy mendrika na dia ny hanatrika Anao akory aza izahay . Noho izany fitiavanao izany, nomenao noho ny amin’i Jesoa Kristy izao, hoy izy, dia indro izahay ankehitriny mandray ny famelan-keloka  avy Aminao. Vory izahay hanatanteraka ny asa fanompoana Anao ka ho feno ny voninahitrao izay rehetra ho tanterahinay  amin’ny anarantsonao Jesoa Tomponay . Amena

Nohiraina ny hira Ffpm 133 : 2,3,5  » Efa mamangy ny olony « 

VAVAKA FISAORANA SY FIDERANA

Izao no vavaka  fiderana  sady fihaiken-keloka nataon’ny Fiangonana :

“Ry Tompo Andrimanitray o! Andriamanitra be fitiavana sy be indrafo Ianao.Maharim-po sady be famindram-po sy fahamarinana. Indreto izahay ! Midera sy manome Voninahitra ny Anaranao, ary mankalaza Anao, noho ny tombon’andro izay natolotrao anay , fa na dia eo aza izao vanim-potoana sarotra sy manahirana izao, mbola ao anatin’ny fihoboana an-trano ny mpianakavin’ny finoana  dia nomenao tombon’andro, velona tra-mpamonjena  ka afaka miara-miombona amin’izao fanompoam-pivavahana  izao. Tompo o! Isaoranay Anao izay rehetra nitondranao ny fihainanay. Isaoranay Anao, ny fitehirizanao anay tsy ho isan’izay lasa nodimandry ka mampalahelo ny fiarahamonina fa nomenao tombon’andro hiaraka hanome Voninahitra Anao . Na izany aza anefa Tompo o! Dia tsaroanay ny fahalemenay sy ny tsy fahatanterahanay, izay hitalahoanay Aminao fatratratra, ary anehoanay ny fihaikenay ny helokay eo anatrehanao, ka hifonanay eo amin’izay rehetra vitanay ka tsy mifanaraka amin’ny sitraponao. Tompo o! Aza mamela ny fahadisoanay aharitra eo anatrehanao  ary aza manisa ny fahalemenay sy ny tsy fahatanterahanay fa zovy moa izahay no afaka hifandahatra Aminao?. Izany indrindra no ahatsiarovanay fa Andriamanitra tsy miova Ianao, omaly sy anio ary mandrakizay fa ny fo torotoro sy ny fanahy  mangorakoraka tsy mba ataonao tsinontsinona . Izany famindramponao izany Tompo o! No hanantenanay fa hamela heloka Ianao, eny!, mamela heloka isanandro Ianao, ilay Tompo Andriamanitra ivavahanay. Raiso ny vavakay mba handraisanay ny famindramponao, iainanay sy ivelomanay amin’izay tombonandro mbola omenao anay . Misaotra Tompo Amen!”

FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA.

Niroso tamin’ny fankalazana ny Tenin’Andriamanitra avy eo ka Rtoa Raharijaona Bodoharisoa no nivaka mialoha ny vakiteny.  Tao amin’izany vavaka izany dia nisaotra an’Andriamanitra izy noho ny fitehirizany antsika ao anatin’ny famindrapony ka maha-toy izao antsika tsirairay avy. Mandalo zava-tsoratra ity firenena ity, eny izao tontolo izao mihitsy aza,   hoy ny mpivavaka, kanefa tsapanay ny tana-maherinao  ka izany indrindra no isaoranay Anao, hifalianay  fa ny fanekenao dia tehirizinao anay  Fiangonanao, ho an’izay mahatoky Anao. Faly izahay miara-mivavaka satria hafa loatra ny aty amin’ny Tempolinao Masina fa na mivavaka aza izahay isam-pianakaviana any an-tokantrano dia tsapanay fa ny eto an-tranonao dia miavaka. Izany no hifalianay manana izao fotoana izao. Na dia vitsy aza izahay dia tsapanay fa eto afovoanay Ianao  ary ny Fanahinao Masina dia miasa aminay rehetra.  Raha handre ny teninao izahay ankehitriny, hoy izy, raha handre ny toriteny izay mampangetaheta anay dia nangataka Anao miasà amin’ny alalan’ny Teninao fa izany dia fiainanay, manana ny hery sy ny fahefana rehetra, hanamarina anay, hananay ny fiainana mandrakizay . Amin’ny anaran’i Jesoa lohan’ny Fiangonana no nangatahina izany. Amena.       

Novakiana avy eo ny Tenin’ny Soratra Masina ka ny Perikoka ity alahady ity dia ny Isaia 26:11-19, Jaona 21:20-25, II Korint. 4: 16-18.  

Ny hira Ffpm 242 and. 1,5 « Misaotra Anao  ‘zahay  ry Ray »   no nohiraina mialoha ny toriteny.

TORITENY

Nasain’ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina nitsangana ary niara novakiana ny Jaona 21:24 « Izy no ilay mpianatra izay vavolombelona manambara izany sy nanoratra izany; ary fantatsika fa marina ny fanambarany. ».

Izany Teny izany no nangalany ny hafatra sy ny fampaherezana.

Raha izaho sy ianao afaka manatrika ka hoe ity no andro voalohany hisokafan’ny fiangonana, ao anatin’izao teo-javatra misy manerana ny tany sy eto amin’ny firenentsika dia misaora manokana ny Tompo hoe izahay izany no mpianakavin’ny finoana natokanao hivavaka ao anatin’ny fiangonana raha vao nisokatra ny fiangonana. Voafetra ny isan’ny olona mivavaka. Famerana hitandrovana ny aintsika sy ny fahasalamantsika izany, efa fantatsika izany.

Noho ny fandaminana kosa ka raha vao afaka nisokatra ny trano fiangonana dia ireo manana andraikitra aloha no miara miombona tahaka ny fanehona ara-pomba ara-dalana eo anivon’ny fiangonana fa misokatra ny fiangonana. Notsongaina aloha satria isika dia tomponandraikitra voalohany anaty Vaomiera, Sampana, Sampan’Asa, Asa…

Ity andin-tSoratra Masina ity dia teny farany nataon’i Jaona ho famaranana ny Filazantsarany izay filazana ny momba ny vavolombelon’ny fitsanganan’ny Tompo.

Misy karazany telo ny vavolombelon’ny fitsanganan’ny Tompo :

 • – Nahita fa tsy nino an’i jesoa ho kristy na mesia ary nitaona ny olona tsy hino.
 • – Nahalala fa nijanona ho mpihainohaino fotsiny ihany
 • – Tonga mpianatra vavolombelona mihitsy (io no ambaran’ny and. 24)
 • Io faha 3  no hafatra ho raisina satria izay no tena vavolom-belon’ny fitsanganan’ny Tompo

Hafatra telo no raisina amin’izany

1- Manambara mazava ny amin’i Jesoa Kristy fa Izy no zanak’Andriamanitra (and. 24a)

Jesoa dia mahavita asa mahagaga nefa mbola tsy tena nitoetra tsara tamin’ny finoana ny mpianatra. Fa rehefa nitsangana Jesoa dia Petera, izay nandaha in-telo, dia nanaiky fa iny no Kristy. Ny fitsanganan’i Jesoa tamin’ny maty dia nitondra hery vaovao, fijery vaovao ka tena nampijoro ho vavolombelona marina.

Paoly Apostoly dia nahita sy nahalala an’i Jesoa Kristy ka izany no nanambarany ny tenany fa Apostoly izy. Nijoro mihitsy izy fa manana an’i Krsity. Hita ao amin’ny 2 Korintiana 4:16-18 zany.

Manana izany fahasahiana sy fahaizana ary zoto-po izany ve ianao ? Izany no tian’i Paoly ho tahafintsika.

Sambatra izay tsy nahita nefa nino hoy Jesoa. Izaho sy ianao izany. Avy niaina ny Herinandro Masina isika. Getsemane dia mifamatotra amin’ny fiainan’i Kristy : famihazana oliva ho menaka izany hoe Getsemane. Ny fiainan’i Jesoa tao Getsemane dia nofihazana toa ny olive ho lasa fahasoavana ho an’izay mino. Tena niaritra ny fangirifiriana mafy teo amin’ny hazofijaliana i Jesoa.

2- Mampianatra ny momba an’i Jesoa Kristy mihitsy, mba handraisana Azy ho Tompo sy Andriamanitra (and. 24b)

Ilay nanoratra dia mampita ny fahalalana. I Jaona tsy nanoratra raha tsy tany amin’ny farany, mba hametrahany fampianarana mitombona fa Jesoa Kristy no Tompo, Jesoa Kristy no Andriamanitra.

Taorinan’izay izy vao nanoratra ny Filazantsarany. Miavaka satria ao no mampibaribary ny maha Andriamanitra an’i Jesoa. “Izaho sy ny Ray dia iray ihany” (Jaona 10:30) Teny nalaoky ny vavan’i Jesoa Kristy izany. Ao ihany koa no ahitana an’i Tomasy izay nanao fanekena hoe “Tompoko sy Andriamanitro” (Jaona 20:28). Maneho miarihary ny maha Tompo sy Andriamanitra an’i Jesoa, izany no fijoroana vavolombelona.

Eto Amparibe Famonjena dia mampianatra antsika ny tenin’Andriamanitra mba ho mpianatry ny Tompo tokoa isika.

3 - Eken’ny mino fa marina ny fanambarana sady mitombona ny fampianarana (and. 24d)

Marina ny fanambaran’i Jaona ny momba an’i Jesoa. Be mantsy ny fanambarana atao amin’ny onjam-peo isankarazany milaza hoe aty sy aty Kristy. Ny an’i Jaona dia marina ny fanambarany ary mifanaraka amin’ny Soratra Masina.

Mifanaraka amin’ny Soratra Masina ve ny fanazavana  omen’ireny manao fanambarana samihafa ireny ? Ny antony nanoratan’i Jaona ity filazantsara ity dia satria misy mpaminany sandoka.

 

Izany rehetra izany no hanafarana anao anio fa maro ireo miseho ho manampahaizana sy manampahalalana milaza fa nisehon’i Jesoa.

Efa ho avy Jesoa. Miaina ao antin’ny vanimpotoanan’ny farany isika ; satana dia tena mamitaka, ary olom-boafidy mihitsy no tiany finganina sy fitahany, hifandroitany mba ho azy. Anaty vanimpotoana toa izao dia hilazana fa hipoitra avokoa izay fampianarana samihafa hafahafa ka hafarana ny amin’izany isika.

 

Raha te ho vavolombelona marina dia miezaha ho tahakan’i Jaona : Mahay manambara marina fa Jesoa no Tompo sy Andriamanitra, mitarika ny hafa ho mpianatra  miteny sy milaza ny momba an’i Jesoa ary eken’ny rehetra fa marina izany fanambarana sy fampianarana izany sady mitombona noho ny asan’ny Fanahy Masina izay mitarika.

Aza matahotra ianareo, hoy ny Tompo, fa amin’ny fotoana hiatrehanareo ady sarotra dia ny Fanahin’ny Mpananatra ho ao anatinareo ka hiasa hitenenanareo izay tokony hambaranareo eo anatrehan’izany rehetra izany.

Ho an’Adriamanitra irery ihany anie ny voninahitra.

 

VAVAKA SETRIN'NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Ny Mpitandrina Razafinarivo Andriantsilavo Nofy no nanatanteraka ny vavaka setrin’ny tenin’Andriamanitra.  Hoy izy tamin’izany hoe:  nasongadina fa misy vavolombelona karazany 3 nahita ny fitsangananao : tao ireo tsy nino ary nitaona ny hafa tsy hino, tao ny mahalala fa mihainohaino fotsiny ihanyary tao ny nampita ka tonga mpianatra vavolombelona  nanoratra mahakasika Anao Jesoa Kristy. Nomenao anay anio ny toetra tokony hanananay mba hanaamo mpianatra valombelon’ny Tompo tokoa izahay hanambara mazava ny momba anao Jesoa Kristy mba inoan’n y hafa fa Ianao tokoa no Zanak’Andriamanitra. Nambara koa fa marina ny momba Anao ary tokony ampitaina fa Ianao no Tompo sy Mpamonjy anay. Mamgataka izahay mba hanananay fahazotoana hanambara ny momba Anao sy hampianatra sy hampiely  izany. Mangataka ho tohizanay izany, hampianatra ny  maha mpamonjy anao, rehefa hihaona amin’ny havana dia aoka mba hizara izahay momba an’i Jesoa Kristy. Aoka ho toetranay sy ho fiainanay izany.   

Niaraha-nanonona teo am-pitsanganana avy eo ny fanekem-pinoana Apostolika.

RAHARAHAN'NY FIANGONANA

Ny mpitantsoratry ny Fiangonana Razafimaharo Mamy no nanambara ny tsara ho fantatra vitsivitsy  ho an’ny tompon’andraikitra manatrika ny fotoana.

 • – Ny fanompoam-pivavahana tamin’ny alalan’ny Facebook  sy ny tranonkalan’ny Fiangonana dia nanomboka ny alahady 22 Marsa ary  hatramin’ity anio ity ary nankasitrahana ny Gazety  Taratry ny Famonjena sy ny Tranonkala ary ny teknisiana nampaina ny Fiangonana izany fanompoam-pivavahana izany. Ho ezahina ny ampita izany araka izay mety mandra-piverin’ny fotoana amin’ny ara-dalàna.
 • Ny Fiangonana dia nandray anjara fanampiana hatrany tamin ireo izay nila izany dia  mpianatra Soratra Masina, nomena vatsy iray volana, ny  mpianatra mpitandrina eo amin’ny Seminera Fjkm 3 izay
 • tsy afaka namonjy ny toerana niaviany dia  nomena fanampiana, toy izay ny Toby Antambohimena ho fikarakarana ireo marary  tsaboina eny an-toerana.
 • Ho antsika rafitra dia afaka manao  fivoriana na fanompoam-pivavahana fa manaraka ny fepetra hatrany ary mampahafantatra ny Mpitandrina
 • – Momba ny fanompoam-pivavahana amin’ny herinandro dia nasaina  mba tsy hanatrika intsony ny tompon’andraikitra  efa nanatrika ankehitriny fa hanasa kosa ireo hafa. Ny fotoana amin’ny heriny dia ny Sabotsy amin’ny 7 sy 9 ora ary ny Alahady amin4ny 7ora, 9ora ary 11 ora.  
 • – Aorian’ny fanompoam-pivavahana dia nasaina mba hody avy hatrany ny mpiara-mivavaka fa tsy hijanona eo an-tokontanim-piangonana.
 • – Nambara avy eo ny filazan-manjo voaray.

FANENTANAN'NY MPITANDRINA

 • Nanao fanentanana ny Mpitandrina Raharijaona avy eo ary natomboka tamin’ny fifampiarahabana izany satria fotoana ela no tsy nifankahitana ka toy ny fotoan-dehibe iray ity ka tokony hifampiarahabana. Ny teny fifampiarahabana dia ny hoe  » Fa ny fahasoavan’Andriamanitra no naha-toy izao ahy » ka ny tanana ankavia avonkina atao eo amin’ny tratra ary ny tanana ankavana mikopakopaka.  Nifampitodika ny rehetra nanao izany.
 • – Nisaotra an’Andriamanitra izy avy eo noho ny valim bavaka satria efa afaka manatanteraka fanompoam-pivavahana ary am-piangonana.
 • – Nisaotra tamin’ny  fandraisana anjara amin’ny  Facebook  saria misy ny fiombonana sy firaisan-kina na tsy mifanatri-tava aza.
 • – Aoka hifampitaiza anaiky tsara amin’ny namantsika hanaiky hatrany ny fandaminana amin’ny fanompoam-pivavahana.  
 • – Tsarovy hatrany ny mitondra am-bavaka ny fiangonana Fjkm sy ny firenena
 • – Nanamafy izy momba ny fandaminana amin’ny fanompoam-pivavahana amin’ny Sabotsy sy Alahady ka misy hatrany ny fanatitra tanterahina. Aorian’ny fotoana amin’ny 11 ora dia hisy ny fianarana katekomena.  

RAKITRA SY FANOMEZANA

Natao tao anatin’ny feon-kira izany sy ny hira faha-141 « Efa resy ziao na dia ny fasana aza »

Ny hira fanolorana ny rakitra dia ny hira Ffpm 432  and. 2« Mandrapiavin’ny Tompo« 

VAVAKA FANGATAHANA

Notanterahin’ny Mpitandrina Raharijaona izany. Nisaotra izy fa nisokatra ny Fiangonana ka tonga eto amin’izao toerana voaomana hanatanterahana fanompoam-pivavahana izao. Nivavaka ho an’ny Fiangonana , ny mpitondra fivavahana, ny mpitory  Filazantsara, ho an’ny mpianakavin’ny finoana eto amin’ity fitandremana ity, misy izay,  noho ny fandaminana dia misy no tafajanona any an-trano, ho an’ny STK Zokiny, misaotra noho ny fandaharana efa vita ka nalefa mandritra izao fanompoam-pivavahana izao. Nentiny am-bavaka ny fanompoam-pivavahana izay ho tanterahina amin’ny herinandro io sy ny fampianarana katekomena. Apetraka  feno eo am -pelatananao, hoy izy,  ny firenanay, manomboka any amin’ny  mpitodra fanjakana, ny filoham-pirenena sy ny mpiara-miasa amin’ny rehetra hatrany amin’ny fokontany, hanome azy fahendrena tsara , ho an’ireo mpitsabo miezaka mafy ho amin’ny fiarovana ny ain’ny olona , ho an’ny mpitandro filaminana hanana fahendrena hatrany mba hirindra sy milamina ny fiainan’ny vahoaka ka tsy hisy hanararaotra, ho an’ny vahoaka malagasy rehetra sy ny vahiny, indrindra ny fiahiana azy : fahasalamana , fisakafoanany, ka hiaro azy tsy ho tratran’izao aretina izao, ary izay tratra dia ho sitrana soa aman-tsara. Mivavaka ho an’ny sahirana, marary,, mana-manjo, ireo manana ataka manokana, mivavaka ho amin’ny fikasanay rehetr, mba hirindra sy hilamina tsara. Nofaranana tamin’ny vavaka nampianarin’ny Tompo izany

FAMARANANA NY FOTOANA.

Ny hira Ffpm 173: 3 «  Hosana fa sambatra izahay mpanomponao » no nohiraina mialohan’ny nanononana ny tondronzotra sy nanolorana ny tsodrano. Ny hira Ffpm 734 and. 1,2 « Zanahary ô, tahio ny tanindrazanay » no namaranana ny tapany voalohany amin’ny fanompoam-pivavahana.

Nisy  ny fandraisana ny Fanasan’ny Tompo avy eo .

IREO TOMPON’ANJARA:

Nandray an-tsoratra :   Voahangy sy Seta Rajaofetra – Sary sy feo : Rova Harentsoa – Andry Rakotondramboa – Seta Rajaofetra .

Alahady 19 Aprily 2020

ALAHADY 19 APRILY 2020

Alahadin'ny Dorkasy
Vavolombelon'ny fitsanganan'ny Tompo ny mino"

Dia nanokatra ny sain'ireo Izy hahalala ny Soratra Masina...” Lioka 24:44-49

Mbola mandia ity volana Aprily ity isika mpianakavin’ny finoana ankehitriny  ary ity no alahady manaraka ny fankalazantsika ny PASKA izay nanehoana fa  velona ny Tompo ary nandresy ny fahafatesana Izy. Isaorantsika ny Tompo fa miasa amin’ny fomba maro Izy ka tsy mahasakana ny fiombonam-po amam-panahintsika, hiombom-bavaka ny fisarahan-toerana sy tsy fahafahana mivavaka any amin’ny trano Fiangonana, noho izao toe-javatra lalovan’ny Firenena ankehitriny izao. Mbola  ny Lohahevitra  hoe : “VAVOLOMBELON’NY FITSANGANAN’NY TOMPO NY MINO”  no mbanjinintsika ankehitriny.

Ity alahady ity  ihany koa no alahadin’ny sampana DORKASY ka hiombonantsika amam-panahy amin’izany sampana izany.Araka izay voalaza tetsy ambony dia fanompoam-pivavahana hampitaina amin’ny alalan’ny teknolojian’ny fifandraisan-davitra no nampiasaina ka izany dia azontsika arahina ao anatin’ny pejin’ny facebook ‘ ny Fitandremana FJKM Amparibe Famonjena.Ny mpitandrina RAHARIJAONA Solofonirina no nitarika ny fanompoam-pivavahana . Ny mpitandrina RAZAFINARIVO ANDRIANTSILAVINA Nofy, izay manao ny fizaran’asany eto amin’ny fitandremana kosa, no nitory ny tenin’Andriamanitra.

FANOMBOHAN’NY FANOMPOAM-PIVAVAHANA

Ny litorjia faharoa fampiasa eto amin’ny sahan’ny FJKM no nitondrana izao fanompoam-pivavahana izao. Taorian’ny fiarahabana Apostolika nataon’ny mpitarika dia ny tenin’ny Soratra Masina  araka izay hita ao amin’ny SALAMO faha 44 and. 4-8 no noraisina ho fiderana sy fisaorana an’Andriamanitra. : “ Hianao dia Hianao no Mpanjakako, Andriamanitra ô; Mandidia famonjena ho an’i Jakoba. Hianao no hanosehanay ny fahavalonay; ny anaranao no hanitsahanay izay mitsangana hamely anay. Fa tsy ny tsipikako no itokiako, ary ny sabatro tsy hahavonjy ahy. Fa namonjy anay tamin’ny fahavalonay Hianao, ary ny nankahala anay dia nataonao menatra. Andriamanitra no ankalazainay mandrakariva; ary ny anaranao no hoderainay mandrakizay.”  Amen !

Ny hira FFPM 142 and. 1, 2 “Tafatsangana tokoa” no niarahan’ny Fiangonana niredona sy niray fo tamin’ny fanombohana izao fanompoana masina izao.

VAVAKA FISAORANA SY FIDERANA

Izao no vavaka  fiderana  sady fihaiken-keloka nataon’ny Fiangonana :

“Ry Tompo Andrimanitray o! Andriamanitra be fitiavana sy be indrafo Ianao.Maharim-po sady be famindram-po sy fahamarinana. Indreto izahay ! Midera sy manome Voninahitra ny Anaranao, ary mankalaza Anao, noho ny tombon’andro izay natolotrao anay , fa na dia eo aza izao vanim-potoana sarotra sy manahirana izao, mbola ao anatin’ny fihoboana an-trano ny mpianakavin’ny finoana  dia nomenao tombon’andro, velona tra-mpamonjena  ka afaka miara-miombona amin’izao fanompoam-pivavahana  izao. Tompo o! Isaoranay Anao izay rehetra nitondranao ny fihainanay. Isaoranay Anao, ny fitehirizanao anay tsy ho isan’izay lasa nodimandry ka mampalahelo ny fiarahamonina fa nomenao tombon’andro hiaraka hanome Voninahitra Anao . Na izany aza anefa Tompo o! Dia tsaroanay ny fahalemenay sy ny tsy fahatanterahanay, izay hitalahoanay Aminao fatratratra, ary anehoanay ny fihaikenay ny helokay eo anatrehanao, ka hifonanay eo amin’izay rehetra vitanay ka tsy mifanaraka amin’ny sitraponao. Tompo o! Aza mamela ny fahadisoanay aharitra eo anatrehanao  ary aza manisa ny fahalemenay sy ny tsy fahatanterahanay fa zovy moa izahay no afaka hifandahatra Aminao?. Izany indrindra no ahatsiarovanay fa Andriamanitra tsy miova Ianao, omaly sy anio ary mandrakizay fa ny fo torotoro sy ny fanahy  mangorakoraka tsy mba ataonao tsinontsinona . Izany famindramponao izany Tompo o! No hanantenanay fa hamela heloka Ianao, eny!, mamela heloka isanandro Ianao, ilay Tompo Andriamanitra ivavahanay. Raiso ny vavakay mba handraisanay ny famindramponao, iainanay sy ivelomanay amin’izay tombonandro mbola omenao anay . Misaotra Tompo Amen!”,

 

FOTOANA HO AN’NY SEKOLY ALAHADY

Natanterahana ny fotoana ho an’ny Sekoly Alahady i Zoky Mahaly. Nanao vavaka izy aloha ka nisaotra ny Tompo noho ny fotoana nomeny. Nangataka  taminy  ny hanokafany ny fon’ny Fiangonana mba handraisana ny hafatra.

Ny hafatra dia nalaina araka ny bokin’ny Matio 5: 14 “Ianareo no fahazavan’izao tontolo izao”. Nisy ny tantara kely namehezana ny hafatra izay mitantara ny fiainan’ny ankohonana misy an’i Koto efa-mianaka. I Koto, ilay malaina indrindra amin’ny fankanesana any am-piangonana, nefa rehefa nahita ilay jiro iray tao am-piangonana izay tsy nirehitra izy,  fa ny jiro hafa kosa , samy nirehitra tsara avokoa dia nody ny sainy ka noheveriny fa manambara ny momba azy mihitsy io jiro iray tsy nirehitra io. Taorian’izany dia nibebaka izy ka lasa nazoto nanompo ny Tompo .

Izao ary no hafatra: Mba hampirehitra ny jirontsika dia mila mibebaka isika; Mandray an’i Jesoa ao am-po amin’ny fiainantsika mandrakariva. Fa rehefa mirehitra kosa ny jirontsika dia ireto no vokany : mazava ny tenantsika , mamirapiratra ka mizara hazavana ho an’ny hafa. Teo am-pamaranana dia natao ny Hira faha 480 and. 3 “Aoka ny foko sy ny sainao”.

Mialoha ny fankalazana ny Tenin’Andriamanitra  dia nisy ny hira natolotry ny Sampana Tanora Kristiana ho fandraisana anjara ao anatin’izao fanompoam-pivavahana izao.

FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA.

Mialoha ny famakiana ny Soratra Masina dia nitari-bavaka  Ratoa RAHARINTSALAMA Hanta , mpikambana ao amin’ny Dorkasy ary izy ihany no namaky manontolo ny perikopa izay voalahatra hovakiana amin’ity fotoana ity.Ireto no perikopa androany :  Daniela 12 : 1-3 / Lioka 24:44-49 / Asa 2:29-36

Ny hira FF 5 and. 1,2 “Izaho no fananganana ny maty”  no natolotra ho hiraintsika  fiangonana isan-tokantrano sy ankohonana mialoha ny hafatry ny toriteny.

TORITENY

Ny mpitandrina RAZAFINARIVO ANDRIANTSILAVINA Nofy, no nitory ny tenin’Andriamanitra. Rehefa avy nanolotra fiarahabana sy  ny fahasoavan’ny Tompo ho an’ny Fiangonana izy dia nitaona ny fiangonana mba hanokatra ny filazantsara araka ny Lioka 24:44-49  fa  izany rahateo no hitondrana ny hafatra.

Mandia ny herinandro manaraka ny fankalazantsika ny Paska isika ankehitriny. Paska izay nandresen’i Jesoa Kristy ny fahafatesana. Ny toriteny anio dia miompana indrindra amin’ny fampianarana farany nataon’ny Tompo , mialoha ny nampiakarana Azy any an-danitra. Ny lohahevitra hojerena ary dia ny hoe : “ NY VAVOLOMBELONA MARINA, NAHITA NY FITSANGANAN’NY TOMPO”. Hisy zanakevitra telo no ndeha hojerena araka izany:

1- IREO IZAY NOSOKAFAN’I KRISTY NY SAINY, HAHALALA NY SORATRA MASINA. (and. 45)

Ny fanokafana ny saina dia asan’Andriamanitra feno . Eo amin’izay sakana mety tsy ahafahantsika mahatakatra ny Soratra Masina dia Izy Kristy mihitsy no manala izany. Eto ny Tompo dia toy ny manome fahefana ireo mpianatra mba  ahatakarany izay voambaran’ny Soratra Masina  dia izay voambara momba an’i Kristy(and. 46-47).

Ahoana ny hoe: “Mahalala ny Soratra Masina” ? Isika eto amin’ny Fitandremana FJKM Amparibe Famonjena izao, dia efa nampianarina ka mahalala ny momba ny Tendry Mialoha Roa Sosona na ny “double prédestination” . Araka izany, na samy mamaky ny Soratra Masina aza dia misy ny mahalala fa misy kosa tsy mba nahalala toa ireo fariseo sy ny Mpanora-dalàna izay namaky mandrakariva ny Soratra Masina nefa tsy nahalala akory ny momba an’i Jesoa Kristy.

Ny mahalala dia tsy mijanona fotsiny amin’ny fahaizana ilay andinin-tsoratra masina fa:

 • Mahazo tsara izay tondroin’ny Soratra Masina dia i Jesoa Kristy
 • Hendry ka manaraka izay voalazan’ny Soratra Masina
 • Mametraka ho laharam-pahamehana ao amin’ny fiainany, izay voalazan’ny Soratra Masina.

Ho antsika Fiangonana Reformé dia mametraka mandrakariva ny hoe SOLA SCRIPTURA sy ny hoe TOTA SCRIPTURA izay midika fa ny Soratra Masina irery ihany ary ny Soratra Masina Manontolo no hifotoran’ny fampianarana sy ny foto-pinoana.

Ho fampiharana dia aoka isika hiaina ny fahalalana tsara ny Soratra Masina, Tsy ho voavilivilin’ny fampianarana samihafa  ary amin’izany dia hamirapiratra tahaka ny kintana isika .

2- IREO IZAY MITORY AN’I KRISTY AMIN’NY ALALAN’NY FIBEBAHANA SY NY FAMELAN-KELOKA (and. 47)

Ny hoe mitory amin’ny anaran’i Kristy dia miteny na manambara zavatra amin’ny anaran’i Kristy. Misolo-tena an’i Kristy ka miteny amin’ny Anarany.Ny vontoantin’ny hafatra amin’izany dia ny fibebahana sy ny famelan-keloka. Manome dika vaovao ny asa fitoriana i Kristy eto. Raha mamaky ny Lioka 4: 18-19 (Isaia 61:1,2) dia Fitoriana ny Fibebahana sy ny Famelan-keloka amin’ny Anaran’i Jesoa Kristy no hataon’ny Mpianatra.Ny fanatanterahana izany dia mandalo ary tsy maintsy miainga eo amin’i Jesoa Kristy ny asa atao amin’ny Fitoriana Fibebahana sy famelan-keloka.

Ho fampiharaha :Ny Fibebahana sy ny famelankeloka izany dia atao amin’ny anaran’i Jesoa Kristy ihany.

3- IREO MITAFY HERY AVY AMIN’NY AVO INDRINDRA

Ny hoe mitafy Hery dia rakofan’ny Fanahy Masina ka tsy ny olona  intsony no miasa fa ilay Fanahy Masina mandrakotra ny olona no miasa feno eo aminy , hiasa ho an’Andriamanitra. Tsy misy asa azo atao ho an’Andriamanitra izany raha tsy voatafin’ny Fanahy Masina isika. Andriamanitra no manome ny Fanahy Masina ho an’ny Mpianatra. Ny fanomezana ilay Hery na ny Fanahy Masina dia asan’Andriamanitra feno. Tsy hery kely izany fa ny Hery faratampony mihitsy no omena ny Fiangonana.

Marina ary ny filazana fa ny vavolombelona marina mahita ny fitsangana’ny Tompo dia ireo mitafy hery avy amin’ny avo indrindra. Ny Fanahy Masina izay miasa ao anatin’ny olona no manosika azy hiasa ho an’Andriamanitra.

Raha fintinina ary dia Asan’ny Fanahy Masina no mahatonga antsika hisokatra ka hahalala ny soratra masina ka ahafantarantsika an’i Kristy. Ny Fanahy masina no mahatonga antsika hampibebaka sy hibebaka  sy hamela heloka sy hampamela heloka ny hafa.Ny Fanahy Masina no hery ahafahantsika manao ny asan’Andriamanitra.

Ho an’Andriamanitra irery ny Voninahitra. Amen!

Taorian’ny toriteny dia nanolotra ny anjara hirany ny Hasin’ny Famonjena tamin’ny hira mitondra ny lohateny hoe : “Eh! Haleloia Deraiko” ary avy eo dia nanao ny vavaka noho ny tenin’Andriamanitra ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina.

VAVAKA NOHO NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Izao no vontoatin’izany  :“ Ry Tompo Andriamanitray o! Isaoranay ianao fa Andriamanitra tia dia tia anay tokoa. Ny fitiavanao dia mialoha isanandro ny fitiavanay Anao. Faly izahay fa na dia mijanona aty an-trano aza dia afaka mandre ny teninao. Isaoranay Ianao amin’ny fampianarana atolotrao.Nampahafantarinao anay fa misy hafatra izay tianao hampitaina ho an’ny olona izay nosokafanao ny sainy mba ahalala ny soratra masina ary tsapanay fa miantraika mivantana aminay izany. Ho an’ireo izay mitory amin’ny anaranao Jesoa Kristy, ny fibebahana sy ny famelan-keloka, dia manentana anay mba hitsangana sy ahatontosa ny asanao izany. Ho an’ireo izay mitafy ny hery avy any amin’ny avo indrindra dia manampy anay izany,  ahanananay toky sy fanantenana fa tokony ho tanterakay ny hafatrao sy ny iraka ampanaovinao ny Fiangonana. Indreto izahay faly sy ravo, ka mametraka eo am-pelatananao ny ahatontosanay izany hafatrao  izany entanay mamakivaky ity herinandro vaovao ity. Meteza hiasa ao anatinay, noho ny herin’ny fanahinao masina mba hijoroanay vavolombelon’ny fitsangananao tamin’ny maty fa efa nadresy Ianao ary ny fandresenao dia efa natolotrao ho an’izay rehetra mino Anao. Amin’ny anaranao Jesoa izay velona no sady lohan’ny Fiangonana no anaovanay ny vavakay . Amen!”

ASA VAVOLOMBELONA

Ny Mpitandrina RAHARIJAONA Solofonirina no nanatanteraka izany ka hafatra no nambarany fa rehefa mivoa ny fiangonana aorian’izao fihoboana izao dia hisy ny Fiarahan’ny Fiangonana , mandray ny Fanasan’ny Tompo.

Ho fifampaherezana dia noraisina ny filazantsara araka ny Lioka 8: 39 : “Modia ihany any an-tranonao, ka ambarao ny zavatra lehibe nataon’Andriamanitra taminao. Dia nandeha izy ka nitory eran’ny tanàna izay zavatra lehibe nataon’i Jesosy taminy.”

Amin’izao fotoana hijanonana an-trano izao dia aoka isika hiezaka hifampizara amin’ny ao an-trano ny zavadehibe nataon’ny Tompo tamintsika.Rehefa afaka mandeha amin’izay kosa isika dia torio any ivelany izany.

VAVAKA FANGATAHANA

Mialoha ny nanatanterahana izany dia natao ny hira 146 and. 1  “Anao ny dera ry Zanaky ny Ray”.

Izao no famintinana izany vavaka izany : “Misaotra ny Tompo  noho ny fanomanana sy ny fahatanterahan’izao fanompoam-pivavahana  izao. Raiso Tompo ny vavaka asandratray. Ho voky ny zava-tsoa avy amin’ny teninao anie izahay, ho an’ny olona rehetra ary ho an’ny olona manontolo. Mitondra am-bavaka ny mpitondra fiangonana rehetra. Mivavaka ho an’ny mpianakavin’ny finoana eto amin’ny Fitandremana mba ho voaharo amin’ny areti-mandoza. Mivavaka ho an’ny asan’Andriamanitra izay tanterahin’ny Fiangonana. Misy mantsy ireo asa izay tsy tontosa  na voadingana noho izao toejavatra mihatra izao. Mivavaka ho an’ny Firenena sy ny ambaratongam-mpitondra rehetra, ka mba ho voafehy ny aretina. Mivavaka ho an’ny mpitsabo, ny mpitandro filaminana, ireo sahirana, ny marary sy ny mana-manjo. Izany vavaka izany dia apetraka eo aminao Tompo ary hatambatray amin’ilay vavaka nampianarinao.” Amen

FAMARANANA NY FOTOANA.

Taorian’ny vavaka fangatahana dia natao ny fanekem-pinoana Apostolika izay iraisantsika amin’ny Fiangonana manerana izao tontolo izao. Natao ny hira FFPM 141 :1,4 “Efa resy izao na dia ny fasana aza”. Natao ny famakiana ny Tondrozotra ary taorian’ny fanambarana izany no natolotra ny Tsodrano.

Nofaranana tamin’ny fihirana ny hira FF 41 “Jesoa no mpanavotra”  Izao fanompoam-pivavahana izao ary natao ny vavaka mangina nofaranana tamin’ny trinité masina.

IREO TOMPON’ANJARA:

Soratra :  Tovohery Rabako – Sary sy feo : Rova Harentsoa – Seta Rajaofetra –

2020-04-19-16
2020-04-19-25
2020-04-19-26

Alahady 12 Aprily 2020

Alahady 12 Aprily 2020 - Alahady Paska

"Vavolombelon'ny fitsanganan'ny Tompo ny mino"
"Vavolombelon'ny fandresen'ny Tompo ny mino"

« Rehefa afaka izany, dia niseho tamin'ny iraika ambin'ny folo lahy Jesosy, raha nipetraka nihinana ireo; ary izy nanome tsiny azy noho ny tsi-finoany sy ny hamafin'ny fony, satria tsy ninoany ireo efa nahita Azy, rehefa nitsangana Izy» (Marka 16:14)

Isaorana ny Tompo ny mbola hahazoana manatanteraka ny fanompoam-pivavahana amin’ny alalan’ny horonan-tsary, hifandraisana amin’ny mpianakavin’ny finoana, noho ny tsy mbola hahafahana manatanteraka izany ao amin’ny trano Fiangonana. Izao Alahady Paska izao dia mbola hibanjinatsika ny lohahevitra hoe  » Vavolombelon’ny fitsanganan’ny Tompo ny mino« .Ny Mpitandrina  Razafinarivo Andriatsilavina Nofy, Mpitandrina miana-draharaha eto amin’ny fitandremana no nitarika ny fanompoam-pivavahana, Rtoa Raharijaona Rasetamanana Bodoarisoa no nivavaka sy namaky ny Tenin’ny Soratra Masina ary ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina no nitory ny Tenin’Andriamanitra. Ny litorjia amin’ny endriny voalohany no narahina.

FIDERANA SY FISAORANA AN’ANDRIAMANITRA

Taorian’ny fiarahabana Apostolika dia nasain’ny mpitarika nosokafana eo ambany maso  ny Salamo 113 sy ny hira Ffpm 146 and. 1-2 « Anao ny dera » ary novakiana ho fiderana an’Andriamanitra izany tenin’ny Soratra Masina izany : « Haleloia. Miderà, ianareo mpanompon’i Jehovah, Miderà ny anaran’i Jehovah. Isaorana anie ny anaran’i Jehovah hatramin’izao ka ho mandrakizay. Hatramin’ny fiposahan’ny masoandro ka hatramin’ny filentehany no hoderaina anie ny anaran’i Jehovah. Avo ambonin’ny jentilisa Jehovah; ambonin’ny lanitra ny voninahiny.  Iza no tahaka an’i Jehovah Andriamanitsika, Izay mipetraka any amin’ny avo, nefa miondrika mijery ny any an-danitra sy ny ety an-tany?  Manangana ny malahelo hiala amin’ny vovoka Izy ary manandratra ny mahantra ho afaka eo amin’ny zezika,  Mba hametraka azy ho naman’ny mpanapaka ny olony.  Mampitoetra tsara ny momba Izy, Fa mahatonga azy ho renin-jaza mifaly. Haleloia. »

Natao ny hira Ffpm 146 and. 1, 2 « Anao ny dera ry Zanaky ny Ray« 

VAVAKA FIDERANA

Niombona tamin’ny vavaka fiderana taorian’izay ary tao amin’izany no nilazany hoe « Ry Andriamanitra Ray , Zanaka ary Fanahy Masina ô, midera Anao izahay satria noho ny Aminao no nahazoana izao androm-pamonjena izao dia ity Paska 2020 izao. Misaotra Anao noho ny fitantananao ny fiainanay  ka indro izahay ankehitriny, n’aiza n’aiza misy anay mielipatrana eran’izao tontolo izao,  manaraka izao fanompoana masina izao. Aoka Ianao hampihombona anay Aminao Fanahy Masina ka izay rehetra tanterahanay dia ho voninahitry ny anaranao irery ihany. Amin’ny anaranao Kristy Izay naharesy ny fahafatesanana sady nanome anay ny famonjena no anaovanay ny vavakay. Amena« 

SITRAPON'ANDRIAMANITRA

Ny sitrapon’Andriamanitra izay nanasany antsika hihaino izany dia noraisiny tao amin’ny I Tesaloniana 5 and. 9 -10 ary and.5-6, « Fa Andriamanitra tsy nanendry antsika ho amin’ny fahatezerana, fa mba hahazo famonjena amin’ny alalan’i Jesosy Kristy Tompontsika, 

Izay maty hamonjy antsika, mba hiara-belona aminy isika, na mahatsiaro na matory. Fa ianareo rehetra dia zanaky ny mazava sy zanaky ny andro; tsy an’ny alina na an’ny maizina isika. Koa dia aza mba matory toy ny sasany isika, fa aoka hiambina ka hahonon-tena. »

Nohiraina ny hira Ffpm 133: and.1,2,3 « Efa namangy ny olony  » avy eo.

FIAIKEN-KELOKA

Manoloana ny sitrapon’Andriamanitra dia mahatsiaro tsy tanteraka isika ka nanasa ny mpitarika  hiombona amin’izao  vavaka izao. »  Misaotra Anao izahay ry Tompo Andriamanitra ô fa nambara taminay tokoa ny sitraponao  izay manambara fa ny famonjena dia avy amin’ny alalanao Kristy , Ianao izay maty hamonjy anay ka nahatonga anay hiala amin’ny maizina ka tsy zanaky ny maizina sy ny alina intsony izahay fa zanaky ny andro sy ny mazava. Koa ao anatin’izany dia tianao izahay ny hiambina sy hahonon-tena kanefa tsy izany no fiainanay matetika fa toa hahelihelin’ny rivotra eny izahay, toa tsy manaiky hianteherana ka tsy mahavita manonon-tena akory aza. Noho izany indrindra no hifonanay Aminao. Mamelà ny helokay Jesoa Kristy ary mamindrà fo aminay ka mba ho fantatray fa eo Ianao Izay mahitsy sy marina . Mamelà ny helokay noho ny amin’i Jesoa Kristy Tomponay. Amena. »

Notanterahana ny hira ao amin’ny Fihirana Fanampiny 22 « Tsy mendrika ahy mpanompo » hanamafisana izany fifonana izany.     

FAMELAN-KELOKA

Ny teny famelan-keloka natolotry ny Tompo dia ny ao amin’ny Romana 5 and. 10-11 « Fa raha fony mbola fahavalo aza isika no nampihavanina tamin’Andriamanitra tamin’ny nahafatesan’ny Zanany, mainka ny hamonjena antsika amin’ny fahavelomany ankehitriny, rehefa nampihavanina. Ary tsy izany ihany koa, fa mifaly amin’Andriamanitra isika amin’ny alalan’i Jesosy Kristy Tompontsika, Izay nahazoantsika ny fihavanana ankehitriny. » Voavela ny helokao noho ny anarany masina, miderà ny Tompo. Amena.

Ny hira Ffpm 26 and.1 no  natao avy eo  » Tsy misy reharehako »

Ny fanekem-pinoana natao taorian’izay dia ny fanekem-pinoana Apostolika laharana voalohany.  

FANKALAZANA NY TENIN'ANDRIAMANITRA

Ny hira ao amin’ny fihirana Fanampiny 5 and.1,2 no nohiraina « Izaho no fananganana ny maty » mialoha ny vavaka sy ny vaki-teny.

Ny teny novakiana dia araka ny Perikopa Fjkm voalahatra dia ny Joba 19: 25-29, Marka 16 : 9-20 ary  I Koritiana 15: 12-23. Mialohan’ izay dia nanao ny vavaka Rtoa Raharijaona Rasetamanana Bodoarisoa. Nisaotra an’Andriamanitra izy noho ity andro lehibe Paska 2020 nomena ny Fiangonana sy ny vahoaka kristiana rehetra ity. Velona Ianao Jesoa, hoy izy, nandresy ny fahavalo rehetra fa izany no fototry ny finoanay ary izany fahavelomana mandrakizay izany no hifalianay. Nisaotra izy noho ny fifaliana azo amin’izao fotoana nomen’ny Tompo izao, na dia tsy afaka mankany am-piangonana aza, nefa hahafahana miara-mivavaka, miara-mihira, miara-mandre ny Teny ary miara-mandre ny toriteny. Izany no nangatahiny ny fiasan’ny Fanahy Masina mba hahatonga ny Teny ho tonga amin’ny kristiana rehetra hampitombo  finoana azy ireo, hijoroany vavolombelon’ ny fitsangananan’ny Tompo amin’ny maty. Aoka ny Teny, hoy izy,  hampahery sy hampandresy ny tsirairay hahafantaran’izao tontolo izao ny maha-kristiana zanaka natsangan’Andriamanitra tao amin’i Jesoa Kristy azy ireny. Nisaotra an’Andriamanitra izy amin’ny zavatra rehetra.  

Ny hira FFPM 141 1,2 « Efa resy izao na dia ny fasana aza » no nohiraina mialoha ny toriteny.

TORITENY

Andro farany amin’ny Herinandro Masina ity alahady ity, andro farany amin’ny fanarahantsika ny hazofijalian’ny Tompo. Ity andro ity no antsoina hoe PASKA, Paska kristiana. « VAVOLOMBELON’NY FITSANGANAN’NY TOMPO NY MINO » no lohahevitra iainantsika mandritra izao volana aprily izao, ary ny lohahevitra raisina ao anatin’izao Paska izao dia manao hoe « VAVOLOMBELON’NY FANDRESEN’NY TOMPO NY MINO ».

Ny Marka 16 : 9-20 no nangalan’ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina ny hafatra. Mandalo ny vanim-potoana farany isika izao, hoy izy, araka ny hita ao amin’ny  2 Timoty 3 : 1 « Fa aoka ho fantatrao izao: fa any am-parany any dia hisy andro mahory. ». Ka mandalo izany isika izao, koa mila fiaretana sy fitokiana marina amin’ny Tenin’Andriamanitra amin’ny zavatra rehetra ary manatanteraka amim-pahazotoana ny asa fanompoana ny Tompo.

Noho ity aretina « Coronavirus » ity dia tsy afaka miombom-bavaka any an-trano fiangonana isika ary tsy afaka manatanteraka ny Fandraisana ny Fanasan’ny Tompo tahaka ny amin’ny fotoana mahazatra. Eto amin’ny Facebook izany isika no manatanteraka ny fanompoam-pivavahana sy mifampahery raha mbola miditra amin’ny 14 andro manaraka indray, nefa tsy ataontsika kristiana mahakivy izany. Izao fotoana izao no mampiseho ny sitrapon’Andriamanitra mahagaga ka iainantsika ny lohahevitra fifampitaizam-panahy hoe « VAVOLOMBELON’NY FANDRESEN’NY TOMPO NY MINO » izay hafatra Paska ho antsika. Velona ny Tompo ka resy ny fahafatesana ; velona ny Tompo ka resy ny tahotra. Izany no hifampaherezana.

Velona ny Tompo ka resy ny fahafatesana

Rehefa tafiditra tao amin’ny fiainan’i Adama sy Eva ny fahotana dia tonga ny fahafatesana izay nahazo ny taranaka rehetra nifandimby. Lasa rava hatramin’ny fifandraisan’ny olombelona tamin’Andriamanitra. Rava hatramin’ilay endrik’Andriamanitra entiny. Ary nanjaka tao aminy ny fahavalo rehetra teo amin’ny fiainany, izany dia hatramin’izao ka mandra-piverin’ny Tompo amin-kery sy voninahitra.

Koa ny fitsangananan’ny Tompo tamin’ny maty dia mitondra vokatra, fiainana vaovao ho an’ny mino.

– Resy ny fahafatesana, miaraka amin’izany resy koa ny fahotana. Voalaza ao amin’ny Genesisy 3 :10 fa io fahotana io no atao hoe tahotra tonga tao anatin’ny olona ka nisian’ny fisarahana tamin’ Andriamanitra. Ao amin’ny Romana 6 : 23 dia milaza Paoly Apostoly fa ny fahafatesana no tambin’ny ota. Ka resy io fahafatesana io, resiny izany ny ota.

– Resy ny fahefan’ny tany sy izay rehetra eo aminy, indrindra ny mpifehy ny tany rehetra (fakam-panahy faha telo) Ny fitsanganan’i Jesoa Kristy tamin’ny maty dia nandresena tanteraka izany fahefan’ny tany izany.

– Resy ny hery ratsy rehetra. Nanome ny fahefana ny mpianany Jesoa Kristy rehefa nitsangana tamin’ny maty. Hita ao amin’ny Matio 28 :18-20 hoe  « Efa nomena Ahy ny fahefana rehetra any an-danitra sy etỳ an-tany; … », ary ato amin’ity Marka 16 ity dia ahitana ihany koa ny fahefana nomen’ny Tompo ny mpianatra hanatanteraka izany asa masina izany, haneho ny fandresena ny hery ratsy rehetra na hihinana zava-mahafaty aza.

Efa nahatsinjo izany fotoana lehibe izany i Joba : « …fantatro fa velona ny Mpanavotra ahy, ka hitsangana any am-parany eo ambonin’ ny vovoka Izy ». (Joba 19 :25-29)

Ny fitsanganana no finoana fototra tànan’ny kristiana satria  fandresena ny fahafatesana izany

Tsy karazana « fiction » akory ny Soratra Masina fa tena Tenin’Andriamanitra. Izany ny mahatonga ny fivavahana kristiana mandeha araka ny Soratra Masina. Ny Tenin’Andriamanitra maneho ny faharesen’ny fahafatesana ary izany no ankalazaintsika. Izany no hifampitaizantsika ka hananana ny vinan’ny FJKM sy ny vinan’ny Fitandremana. « Vontosy Filazantsara ny Nosy Madagasikara », izany ny vinan’ny FJKM mba handrenesan’ny malagasy rehetra ny Tenin’Andriamanitra,ka hahalala fa naharesy ny fahafatesana Jesoa Kristy.

Ny eto amin’ny FJKM Amparibe Famonjena dia fifampitaizana ao anatin’ny vinantsika ny amin’ny hoe ny kristiana dia hahatazona tsara, hifikitra amin’ny finoana izay efa nananany ka ho isan’ny olom-boavonjy fa manana ny fanahin’i Kristy  miasa ao anatiny ;  mifankatia, izay no marika fa mpianatr’i Kristy ka izany no hifanentanantsika ary aseho eo amin’izao tontolo fa miaina ny famonjen’ny Tompo isika ; ary miasa amin’ny fazotoana eo amin’ny fanompoana an’Andriamanitra sy ny fanarahana an’i Kristy. Tena ilaintsika izany amin’izao fotoana izao, indrindra ny hanamafisantsika ny finoantsika na dia any an-trano aza no mihiboka ankehitriny. Io fihibohana io dia handiniantsika tena sy hanamafisantsika ny fanolorantsika tena ho an’ Andriamanitra, ary hanatevenantsika ilay fiainam-pandresena ananantsika satria efa resin’ny Tompo ny fahafatesana

Velona ny Tompo ka resy ny tahotra

Hita ao amin’ny Genesisy 3 :10 fa paikadin’ny satana faratampony sady voalohany hamelezany ny olombelona io tahotra io. Rehefa nihinana ny voankazo vorara i Adama sy Eva dia ny tahotra no tonga aloha tao aminy ka nampisaraka azy tamin’Andriamanitra. Raha niantso an’i Adama Andriamanitra dia nihery izy satria natahotra fa nitanjaka. Tena mamely ny fo sy ny saina amam-panahin’ny olona ny tahotra. Tena fanaon’ satana izany ka nahatonga azy ho anjely lavo, anjely nahetry mpikomy tamin’Andriamanitra ka izany koa no tiany ho fiainan’ny olombelona. Ny fitaka sy lainga ary baiko omen’satana io dia mbola iainantsika hatramin’izao. Mila mitandrina sy mandinika isika, mila misaina tsara fa miaina ny andro farany isika izao. Miasa mafy mihitsy izao satana, mampiasa olona hatrany anaty sy ivelan’ny fiangonana mikasika izany.

Zavatra telo no hisehoan’ny fandresena ny tahotra :

 • -velona ny Tompo ka resy ny tahotra
 • Fahatokiana fa Jesoa no Mesia
 • Fanekena ho irany

Nahatsapa i Paoly Apostoly fa ny fitsangan’i Jesoa Kristy tamin’ny maty no tena fototra lehibe ny amin’ny atao hoe fivavahana kristiana. Ao amin’ny 2 Korintiana 15 :12-23 dia miresaka mikasika izany, mba tsy hiainan’ny olona ao anaty ny gejan’ny fahotana, na ao anaty fatahorana an’satana no mamatotra antsika. Jesoa Kristy no manafaka antsika ary ny Fanahy Masiny no hanambarana sy hilazana fa rehefa mandray izany finoana izany isika dia manana io tombokase io dia ny Fanahy Masina. Ary izay manana izay tombokase izay dia ny Fanahy Masina izay tia olom-pandresy tahaka an’i Jesoa Krsity.

Tena manamarika ny fiainan’izao tontolo izao sy ny fiainan’ny Fiangonanan izao vanim-potona izao : tsy mbola nisy izany tsy nahafahana namonjy Fiangonana izany. Tsy eto Amparibe Famonjena fotsiny, na eto Madagasikara ihany fa manerana izao tontolo izao mihitsy, noho ny fihibohana. Mahatsiaro isika fa tokony hanao asa fanompoana, tokony hanao adidy nefa tsy afa-manaotra. Tena asan’ny Fanahy Masina ny manetsika izany. Mangetaheta ny handray ny Fanasan’ny Tompo ny kristiana. Zava-dehibe tokoa ny firaisantsika sy fiombonantsika latabatra amin’ny Tompo, ary isika dia ampianarin’ny Tompo ny zavatra rehetra. Koa miandrasa ny fampianaran’ny Tompo fa ho tonga amintsika hatrany izany. Ny andrasan’ny Tompo amintsika dia ny fananantsika faharetana tsy hatahotra ny fampihorohoron’satana. Nisy fotoana nahatsapana sy nahitana fa somary vitsivitsy ny mpiara-mivavaka tao am-piangonana, bangabanga ny toerana. Misy mety tsy nahafaly na nanahirana tao na mikasika ny Mpitandrina, na ny Diakona, na ny mpiray sampana, na ny mpiara mivavaka. Ankehitriny anefa noho ny tonga ny tsy fahafahan’ny fiangonana misokatra dia mahatsiaro mangetaheta te-hivavaka. Miara miasa ny zavatra rehetra. Ampianarin’ny Fanahy Masina isika amin’izao fihibohana izao : ianao ve tena manana ny finoana kristiana ? Ny finoana fa velona ny Tompo ka maharesy ny tahotra sy ny forongony rehetra rehetra ; velona ny Tompo ka maharesy ny fahafatesana. Mitoetra marina amin’izany ve ianao ? Izany no mahatonga antsika io mangetaheta io hoe fa maninona no tsy tokony atao ny ohatr’izao na ezahana tanterahana ny tahaka izao ? Io hetaheta io dia hatsiarovanao fa misy Fanahy Masina miasa hatrany any an-tokatrano any ka ny fahitanao fa ampian’Andriamanitra ny Fiangonana mampiasa itony teknolojy moderna itony no manetsika ilay fanenenana nihetsika tao anatin’ny fonao ka nahatonga ny fanairana satria ilain’ny fiainanao izany.

Ity no toriteny Paska. Fotoana izay tena manamarika ny fiainana satria ao anatin’ny andro Paska no tsy mandeha mivavaka sy tsy afaka miombona latabtra amin’ny Tompo fa mihiboka any an-trano manaraka fanompoam-pivavahana. Efa zava-dehibe izany fa ampio. Misy toro-hevitra ireto :

Ataovy lisitra izay tena nampangetaheta anao sy tianao atao ho an’ny Tompo ao amin’izao fotoana izao ;

– Soraty avokoa ny fanirianao rehetra ka heverina fa hamerenana aminao ny fiainam-panahinao ka hoatran’ny nisy fahabangana naterak’izany tsy fahafahana niara niombom-bavaka ;

– Manaova voady amin’izany voatanisa rehetra izany ho an’ny Tompo, hefao ny adidinao tsy hefa, ataovy ny fanompoana tsy tanteraka ary mihezaha manao fanoloran-tena vaovao ho an’ny Tompo.

Raha tontosa sy lavorary ary tanterakao izany dia izany indrindra no fijoroanao ho vavolombelon’ny Tompo noho ny fitsanganany ary izany no fahatanterahan’ny hijoroantsika vavolombelon’ny Tompo noho ny fandreseny.

Ho aminao mandrakariva anie ny fahasoavan’i Jesoa Kristy sy ny fiadanany ary ny voninahitra dia ho an’Andriamanitra irery ihany.

Amena.

VAVAKA FANGATAHANA

Nisaotra sy nankatelina an’Andriamanitra ny Mpitandrina Raharijaona  fa raha te-hijoro ho vavolombelon’ny fitsanganan’ny Tompo isika dia nomena sakafom-panahy sahaza sy tandrify ary fampaherezana  entina mijoro,  hahafahana manatanteraka ny adidy aman-draikitra amin’ny maha-kristiana. Velona tokoa ny Tompo, hoy izy,  ka resy ny fahafatesana, resy ny tahotra ka izany no mahatonga antsika manatona Azy ka mangataka Aminy. Nivavaka izy ho an’ny Fiangonana, ho an’ny mpitondra Fiangonana, ho an’ny mpitory ny Filazantsara  rehetra hahavita ny adidiny, ho an’ny kristiana rehetra eto Amparibe Famonjena mba tsy hiova ny finoany, ho an’ny mpino manerana ny tany, ho an’ny ondry izay nania.

Nivavaka izy ho an’ny faniriana sy fikasana rehetra an’izay nanaraka izao làlan’ny hazo fijaliana izao  mba ho efa tokoa amin’ny fanantanterahana ny voady masina amin’Andriamanitra amin’ny fotoana hahatontosa izany.

Nentiny am-bavaka ny mpino rehetra mangetaheta ny hahalevona ny herin’izao valan’aretina Corona virus izao. Nentiny am-bavaka koa ny mpitondra fanjakana rehetra, ireo tompon’andraikitra ara-pahasalamana, ny mpitandro filaminana. Nivavaka izy ho an’ny sahirana, ny marary, ny mana-manjo, ny voan’ny tsindry hazo lena. Ankinina eo am-pelatanan’ny Tompo izy rehetra ireny hoy ny vavaka nataony. Nakambana tamin’ny vavaka nampianarin’ny Tompo izao vavaka fangatahana izao. Amena.  

ASA VAVOLOMBELONA:

Ny Salamo 138: 1-3   no novakian’ny Mpitandrina Raharijaona « Hidera Anao amin’ny foko rehetra aho; Eo anatrehan’ireo andriamanitra no hankalazako Anao. Hivavaka manandrify ny tempolinao masina aho Ka hidera ny anaranao noho ny famindram-ponao sy ny fahamarinanao; Fa efa nomenao voninahitra ny teninao ho ambonin’ny anaranao rehetra.

Tamin’ny andro nitarainako dia namaly ahy Hianao; Nomenao fahasahiana aho ka nisy hery ny fanahiko. ».  Mahatsiaro izany tonon-kiram-bavaka nataon’i Davida izany isika, nampitodika ny fo amam-panahin’ny Israely hifantoka mandrakariva amin’Andriamanitra. Toy izany ny nataon’ny firenen’Israely rehefa lasa babo tany Babylona izy ka tsy afaka nanatanteraka ny atao rehetra amin’ny fanompoam-pivavahana ao amin’ny Tempoly masina . Hitantsika tokoa izany izao. Mifampahery isika, hoy ny Mpitandrina, satria mihatra amintsika koa izany amin’ny tsy fahafahantsika manatanteraka ny fanompoam-pivavahana ao am-piangonana.

Ny hafatra ho antsika sy hifampaherezana dia ny fihezantsika mihombona am-panahy hahatsiaro ny fiombonana latabatra amin’ny Tompo ao an-trano, mivavaka mametraka eo am-pelatanan’Andriamanitra io fotoana io.

Nivavaka ny Mpitandrina nisaotra amin’ny fahafahana mihombona amin’ny alàlan’izao fitaovam-pifandraisana izao, amin’ny fahatsiarovana am-panahy amin’ny fihombonana latabatra amin’ny Tompo isaky ny fotoanan’ny fandraisana ary indrindra ny Paska tahaka izao. Henoy ny vavakay, hoy izy, ka ny hetahetanay dia raiso ao an-dapan’ny fahamasinanao, hahatanteraka ny fanirianay.

Notsahivin’ny Mpitandrina ny Teny fanorenana izany Sakrameta masina izany sy ny Teny fanamasinana. Novakiany ny Teny ao amin’ny Isaia 55:1-2« He! ianareo rehetra izay mangetaheta, mankanesa amin’ny rano! Ary ianareo izay tsy manam-bola, avia, mividia, ka homàna! Eny, avia, mividia divay sy ronono, nefa tsy amim-bola, na amin-karena. Nahoana ianareo no mandany vola amin’izay tsy hanina, ary ny vokatry ny fisasaranareo amin’izay tsy mahavoky? Mihainoa dia mihainoa Ahy, ka hano izay tsara, dia aoka hiravoravo amin’ny matavy ny fanahinareo. »  Ary izy rehetra dia nisotro ny fosotrom-panahy iray ihany.

Natolony an’Andriamanitra ny dera sy ny laza ary voninahitra ary nangataka izy ny ampitoerina amintsika rehetra ny fiadanan-tsaina , fiadam-po ary fiadanam-panahy.  

FAMARANANA NY FOTOANA

Ny hira FFPM 173 : 1,5 « Hosana, hosana ho Anao anie » no natao avy eo  dia notononina ny tondrozotra ary natolotry ny Mptandrina Raharijaona ny tsodrano.Ny hira ao amin’ny Fihirana Fanampiny  41 « Jesoa no mpanavotra ahy » no namaranana ny fotoana.

Ho an’Andriamanitra irery ny voninahitra ! Amin’ny anaran’ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina.

Amena.

Naka sy nandrindra ny horonan-tsary : Harentsoa Rova sy Raharijaona Nirina

Nandray an-tsoratra : Rajaofetra Voahangy sy Seta

Alahady 05 Aprily 2020

ALAHADY 05 APRILY 2020

Alahady Fandraisana ary Alahadin'ny Sampan-drofia

" Vavolombelon'ny Fitsanganan'ny Tompo ny Mino".
"Vavolombelon’ny Fahefan’ny Tompo Ny Mino » Marka 11 :1-11.

« Ary izay nandeha teo alohany sy izay nanaraka teo aoriany dia samy niantso hoe: Hosana! Isaorana anie Izay avy amin'ny anaran'i Jehovah! » (Marka 11:9)

Alahady voalohany amin’ity volana aprily izao ary raha ny fiainan’ny Fiangonana dia alahady fandraisana ny fanasan’ny Tompo ary mandray lohahevitra vaovao isika eto amin’ny sahan’ny Fjkm dia ny hoe « Vavolombelon’ny fitsanganan’ny Tompo ny mino« .  Alahadin’ny sampan-drofia koa anio ary alahady fahatelo iarahantsika isan-tokantrano manaraka ny fanompoam-pivavahana amin’ny alalan’ny horonan-tsary  ao amin’ny pejy facebook ‘ny Fiangonana. Rtoa Raharijaona Rasetamanana Bodoarisoa  no nitarika ny fotoana,  izay nanaraka ny  litorjia amin’ny endriny faharoa, ary ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina no nitory ny tenin’Andriamanitra.

FIDERANA SY FISAORANA AN'ANDRIAMANITRA

Asaina ary isika Fiangonana Amparibe Famonjena « mahatahiry ny finoana, mifankatia ary miasa amin’ny fahazotoana  » hidera sy hanome voninahitra an’Andriamanitra amin’ny alalan’ny  Salamo  47 and. 1-2;5-7  « Mitehafa tanana, ry firenena rehetra; mihobia ho an’Andriamanitra.  Fa Jehovah no avo indrindra ka tokony hatahorana; Mpanjaka lehibe ambonin’ny tany rehetra Izy. Efa niakatra tamin’ny fihobiana Andriamanitra, Jehovah niakatra tamin’ny fitsofana ny anjomara. Mankalazà an’Andriamanitra, eny mankalazà; mankalazà ny Mpanjakantsika, eny, mankalazà. Fa Mpanjaka amin’ny tany rehetra Andriamanitra; mahaiza mankalaza tsara ianareo. »

Asaina  isika hiredona ny hira Ffpm 18: 1  « Ny feonay rehetra izao« .

VAVAKA FIDERANA SY FISAORANA

Tao amin’ny vavaka fiderana dia niantso an’Andriamanitra Ray Zanaka ary Fanahy Masina ny mpitarika, Izy izay mitahiry ny fanekeny, ny fahasoavany sy famindrampony  amin’ny zanany izay efa nofidiany sy nantsoiny tamin’ny anarany.  Midera Anao izahay , hoy  izy, misaotra, mankalaza ary manome voninahitra Anao  fa Ianao no Mpanjakanay hatrizay. Tena tsinontsinona sy bitika izahay  raha mandinika ny fiainanay zanak’olombelona, tsy mahay na inona na inona, tsy mahavita akory  mitondra ny fiainanay manoloana ny zava-tsarotra lalovan’ny firenena  ankehitriny. Izany no hahatsapanay ny maha-tsinontsinona anay ary mampiarihary ny hery sy fahefana ary fahalebiazanao Andriamanitra Izay mitondra ny fiainanay zanak’olombelona ary izany indrindra no hanomezanay voninahitra Anao hatrany hatrany. Misaotra Anao izahay, hoy izy, afaka manatanteraka izao fanompoam-pivavahana izao, misaotra hatrany  fa tsy diso ny teninao sy ny zava-tsoa avy Aminao fa manana ilay anjara tsara efa nomaninao ho an’ny zanakao Ianao. Ankasitrao, hoy izy,  izao fotoana tanterahina izao . Fanahy Masina ô, miaraha aminay hatrany hatrany,  ho anay mitondra izao fotoana izao, ho an’ny kristiana rehetra any amin’ny isan-tokatrano any, hanafana sy hampifaly anay ary hanome hery izao fotoana izao hahatonga anay hitombo amin’ny finoanay ka hahatonga anay hijoro ho vavolombelon’ny anaranao, dia ny vavolombelon’ny fitsangananao tamin’ny maty izany. Manetry tena izahay, mamelà ny helokay, mamindrà fo aminay, mibebaka Aminao izahay amin’izay fahotana sy fahalemenay, ny nataonay sy izay rehetra tsy tsaroanay akory, avelao ny fahotanay. Ataovy manana anjara amin’ny rà nalatsakao tao Kalvaria izahay mba hahatonga anay ho olona voavela heloka. Raisinay amin’ny finoana sy fanantenana izany famelan-keloka sy famindram-po  atolotrao anay izany . Misaotra Anao amin’ny  fitiavanao, ny fanatrehanao sy amin’ny zavatra rehetra. Amin’ny anaran’i Jesoa  Lohan’ny Fiangonana no nanaovana izao vavaka izao. Amena.

DIMY MINITRAN’NY SEKOLY ALAHADY

« Ary noho izany, dia raiso avokoa ny fiadian’ Andriamanitra, mba hahazoanareo hanohitra amin’ ny andro mahory; … » Efesiana 6 :13a

Io no adinin-tSoratra Masina noraisin’ny mpitarika Razafindrasata Abel ka naverina niarahana namaky. Misedra zavatra sarotra ny firenena amin’izao vanim-potoana diavintsika izao, hoy izy. Ary tsy eto Antananarivo na Madagasikara ihany fa eran’izao tontolo izao mihitsy. Miatrika ady isika izao ary Andriamanitra tsy mijery antsika irery fa manome fitaovana entina hanohitra izany fahavalo manafika ny firenena izany, indrindra ny kristiana.

Miisa enina ireo fitaovana entin’Andriamanitra hiadiana amin’izany ratsy izany. Ny tenin’Andriamanitra dia miteny amintsika hoe « Raiso avokoa ny fiadian’Andriamanitra mba hahazoanareo hanohitra amin’ny andro mahory »

 • Ny fahamarinana sy ny rariny : miaina amin’io isika, izay ny fomba fampiasana azy
 • Ny fahavononam-panahy : entina mandeha na aiza na aiza misy antsika
 • Ny finoana : tazomina mafy ny finoana hiatrehana ny andro mahory
 • Ny famonjena : raisintsika avy amin’ny alalan’i Jesoa Kristy
 • Ny tenin’Andriamanitra : ampiasaina entina hanohitra ilay ratsy
 • Ny vavaka : ampiasaina amin’ny fomba rehetra mba hahatonga antsika maharitra amin’ny ady izay atrehantsika

Teo am-pamaranana dia naverina novakiana indray ny Efesiana 6 :13a ary nivavaka nisaotra an’Andriamanitra fa na dia miaina ao anatin’ny fahoriana aza dia mbola omeny fitaovana, omeny hery hafahana miatrika, manohitra ny loza mananontanina ka noho izany vonona hijoro mba ho mpanompo mahasoa ary ho mendrika amin’ny asa tsara rehetra. Amena

Ny hira Ffpm 808 :1 « Eo an-tratanao Jesoa » no natao avy eo.

FANKALAZANA NY TENIN’ ANDRIAMANITRA

Ny hira ao amin’ny fihirana fanampiny 34 and.1,2,3 « Tompo malala  » no natao.  Raharijaona Valiha no nitari-bavaka sy namaky ny Testamenta Taloha ary Raharijaona Nantenaina no namaky ny Testamenta Vaovao. Ny Perikopa  androany dia ny  Salamo 118:24-29, Jaona 12:12-19 ary Apokalipsy 15:1-4.  Tao amin’ny vavaka natao no nankasitrahana an’Andriamanitra amin’ny fitiavany sy famindram-pony  nitaona hamaky ny Teny. Tianao izahay , hoy ny mpivavaka, matoa mbola omenao ny Teninao mampahafantatra ny sitraponao. Fa na dia mbola hiaran’izao valan’aretina izao aza ny firenena  dia eo ny Teninao mampahery anay. Nangatahiny ny Fanahy Masina hanazava ny Teny. Natao amin’ny anaran’i Jesoa izany vavaka izany.

Ny Fihirana Fanampiny faha-2, and.1, 3 « He manolo-tena« no nohiraina  mialoha ny toriteny.

TORITENY

Alahady voalohany amin’ny Herinandro Masina ity alahady ity, hoy ny Mpitandrina, fanarahantsika ny hazofijalian’ny Tompo ary fidiranana amin’ny lohahevitra vaovao, volana aprily, izay manao hoe « VAVOLOMBELON’NY FITSANGANAN’NY TOMPO NY MINO ». Ary koa, alahadin’ny Sampandrofia  nomena ny lohahevitra hoe « VAVOLOMBELON’NY FAHEFAN’NY TOMPO NY MINO » izay raisina ao amin’ny Marka 11 :1-11.

HOSANA ! izany teny izany no misongadina ao amin’io Filazantsara io. Mifono hevitra lalina izany teny izany satria midika hoe mila vonjy isika. Ary rehefa miaraka amin’ny teny hoe ISAORANA dia maneho ihany koa fanandratana sy fihezahana hampiseho ny maha izy azy ilay hiantefan’ny teny izay atao. Jesoa avy any Nazareta no hiantefan’izany teny izany. Antony anankiroa no nihorakorahan’ny vahoaka hoe HOSANA sy ISAORANA dia Jesoa ilay Mpanjakan’ny fanafahana sy Jesoa ilay Mpanjakan’ny fiadanana.

Jesoa ilay mpanjakan’ny fanafahana

Eto dia manambara hevitra fahariana izay teny hoe fanafahana izany. Koa izay hiantefan’izany dia nohariana indray ary nandray fanavaozana fiainana ao amin’ny Tompo. Fanafahana satria afaka amin’izay mamatotra ny olona ny mino, afaka koa amin’ny fahefana mangeja ary afaka amin’ny tarazo ratsy nifandovana.  Ny olona omen’ny Tompo ity fanafahana ity dia tena tonga olom-baovao. Hoy i Paoly hoe « Koa raha misy olona ao amin’i Kristy dia olom-baovao izy ; efa lasa ny zavatra taloha, indreo fa tonga vaovao ireo » (2 Korintiana 5 :17)

 

Ao amin’ny bokin’ny Apokalypsy 15 :1-4, Perikopa izay novakiana, dia manambara ny hiran’ireo olona naharesy afaka tamin’ny biby sy ny sarin’ny biby. Nihira ny fihiran’ny olona izay navotan’ny Tompo, fihirana nataon’i Mosesy izany. Notontosain’ny zanak’ondry koa io. Koa io izany no fihiran’ny mpandresy, fihiran’ny manana fiainam-baovao. Fanandratana ny fahefan’Andriamanitra no aseho anatin’ity boky ity

Amin’izao zavatra misy eto amin’izao tontolo izao ity dia aoka isika mino ho sahy miantehatra amin’ny fahefan’ i Jesoa Kristy ilay Mpandresy, Ilay Andriamanitra manambara ny fanafahana.

Mafy tokoa izany tsy fahafahana mandeha mivavaka any an-trano fiangonana izany fa voatery mihiboka an-trano nefa alahady ny andro, indrindra amin’izao alahady fandraisana izao, tsy afaka miray latabatra amin’ny Tompo. Mangataka amin’ny Tompo isika ny hadevonany ity aretina « Coronavirus » ity, ho tahaka ny nanafahany ny zanak’Israely tany Egypta amin’izao fotoana hiomanana amin’ny Paska izao. Io fihibohana io no heverina ho fanafahana mampisinda izany. Mangataka vonjy amin’ny Tompo mba tsy ho kivy amin’izao fotoana izao.

Mpanjakan’ny fiadanana ny Tompontsika

Ireto avy ny hevitra fonosin’zany fiadanana izany : fandriam-pahalemana, feno fahasambarana, lavitry ny tebiteby rehetra.

Mitondra fitahiana ho an’ny olony Jesoa. Mizara fahasoavana ho an’izay mino sy manatona Azy Izy ary manome fitsaharana ho an’izay matoky izany maha Mpanjakan’ny fiadanana Azy izany. Mifalia sy miravoravoa amin’izao isika, hoy ny mpanao Salamo raha vakiana ny Salamo 118 : 24-29. Nidera ny fahatsaran’Andriamanitra ny mpanao Salamo noho ny famindram-pon’Andriamanitra izay maharitra mandrakizay ho an’ny olony. Aoka isika mba ho tena vavolombelon’ny fahefan’Andriamanitra mihitsy :

Mivavaha ka aza mitsahatra ; minoa ny asan’ny Fanahy Masina izay maharesy ny fahavalo rehetra. Io Fanahy Masina io no miasa ao anatin’ny mino ka mahatonga azy hahatana mafy ny finoany ka hahajoro ho vavolombelon’ny Tompo hatramin’ny farany.

Vavolombelona tamin’ny fitsangananny Tompo tamin’ny maty isika. Zava-dehibe izany satria efa nanaiky azy isika ; resiny ny fahafatesana, resiny ny fahavalo rehetra ka eo ampelatanany ny fahefana rehetra hatrany an-danitra ka hatraty an-tany. Na ny fahoriana ety an-tany aza dia efa fantatry ny Tompo ka efa noreseny ka natolony ny Fiangonana izany fandresena izany. Koa amin’ny zavatra rehetra dia aoka isika hatoky sy hanaiky ny fahefan’ny Tompo miasa ao amintsika. Tena Mpanjakan’ny fanafahana Andriamanitra, Mpanjakan’ny fiadanana afaka manome antsika ny zavatra rehetra ho an’izay tiany.

Ho an’Andriamanitra ny voninahitra.

Ny hiran’ny Hasin’ny Famonjena « Jesoa Tokinay » no norenesina  taorian’ny toriteny.  

VAVAKA FANGATAHANA

Ny Mpitandrina Raharijaona no nanatanteraka izany nisaorany an’Andriamanitra manome ny Teny mamelombelona ny fo sy ny saina ary ny fanahy mba hijoroana ho vavolombelon’ny fitsanganan’ny Tompo tamin’ny maty nanehoany ny fandreseny . Hoy izy:   Ianao tokoa Tompo o  no mpanjakan’ny fahafahana sy  ny fiadanana, ataovy velona ao anatinay izany hiainanay ary ho atokisanay. Mahatsiaro tsy mendrika izahay eo anatrehan’izany Teny izany. Na dia nomena fahafahana sy fiadanana aza izahay dia tebitebintsaina mandrakariva no hiainanay,  indrindra ao anatin’izao vanim-potoana izao. Mangataka ny famindram-po, ny famelan-keloka, fa tsy mahatoky ny fahefanao  ka miarihary ny tsy fahatanterahanay, ny fanaovanay izay tsy mendrika eo anatrehanao ka mampalahelo Anao.  Ifonanay izany.

Tsy mba mivadika amin’ny Teninao Ianao Andriamanitra o, mijery ny olonao mandrakariva fa izahay mangorakoraka dia tsy mba ataonao tsinotsinona.Izany no  anantenanay ny famelan-keloka avy Aminao. Nivavaka izy ho an’ny Fiangonana, ny mpitondra Fiangonana, ny mpitory Filazantsara, ny kristiana rehetra eto amin’ny Fjkm Amparibe Famonjena, izay rehetra manaraka izao fanompoam-pivavahana izao, ny kristiana rehetra manerana ny Nosy fa na ny tsy kristiana aza. Nentiny am-bavaka ny fanombohana ny herinandro masina  na dia ao anatin’ny fihibohana aza izany. Aoka hitombo finoana sy fanantenana amin’ny fiadiana an’ity areti-mandoza ity , mba ho resy tanteraka anie, ny marary mba ho sitrana.  Nivavaka izy mba hahazo  vaha-olana ny sahirana, handray fampiononana ny azom-pahoriana, hahazo valiny izay manana hataka manokana. Nofaranana tamin’ny vavaka nampianarin’ny Tompo izany.     

FANEKEM-PINOANA

Nasain’ ny mpitarika ny fotoana avy eo hijoro ho vavolombelon’ny  Tompo isika  avy nandre ny Tenin’Andriamanitra  ka hiara hanonona ny fanekem-pinoana Apostolika laharana 1.

ASA VAVOLOMBELONA

Nambaran’ny Mpitandrina Raharijaona fa zava-dehibe eo amin’ny  fiainan’ny Fiangonana indrindra ho an’ny mpandray ny Fanasan’ny Tompo ny miray latabatra amin’ny Tompo isaky ny andro fandraisana. Tsy afaka manatanteraka izany aty am-piangonana anefa isika satria samy mbola mihoboka any an-tokantrano ankehitriny noho izao antony iarahantsika mahalala izao. Izao ny Tenin’ny Soratra Masina izay mahakasika izany fihombonana sy firaisana latabatra amin’ny Tompo izany « ary isika rehetra dia efa nampisotroina ny Fanahy iray »  1 Kor.12:13. Raha nanambara izany ny Apostoly Paoly dia zava-dehibe teo amin’ny fiainan’ny Kristiana hatramin’izay izany firaisana latabatra amin’ny Tompo izany. Manomana ny fo amam-panahintsika izany na dia tsy eo anatrehantsika aza izany mofo manambara ny tenan’i Kristy  sy ny divay manambara ny ràn’i Kristy.

« He! ianareo rehetra izay mangetaheta, mankanesa amin’ny rano! Ary ianareo izay tsy manam-bola, avia, mividia, ka homàna! Eny, avia, mividia divay sy ronono, nefa tsy amim-bola, na amin-karena.  Nahoana ianareo no mandany vola amin’izay tsy hanina, ary ny vokatry ny fisasaranareo amin’izay tsy mahavoky? Mihainoa dia mihainoa Ahy, ka hano izay tsara, dia aoka hiravoravo amin’ny matavy ny fanahinareo. » (Isaia 55:1-2)

Vavaka voalohany:

Nivavaka ny Mpitandrina ka niantso ny Tompo, tompon’ny finoana sady mpanefa azy, tompon’ny Sakramentan’ny  Fanasana , mahafantatra ny hetaheta ny amin’ny fihombonana sy firaisana amin’ny Tompo, izay mampiray ihany koa  ny samy kristiana ho tena iray ao amin’i Kristy. Indreto izahay, hoy izy, mivavaka  Aminao, na dia tsy afaka manatanteraka izany aza, dia mametraka feno eo am-pelatananao ny hahatsiarovana ny halebiazan’izany fandraisana anjara amin’ny Fanasana izany, mba tsy ho kivy, eny tsy hanadino an’izany mihitsy aza,  fa hanao izany ho zava-dehibe eo amin’ny fiainanay. Ataovy tsapanay, hoy izy,  fa  manasa anay isan’andro Ianao fa fanehoanao aminay fa eto aminay mandrakariva Ianao. Nentiny am-bavaka ireo mpitondra fanjakana, manomboka amin’ny Filoham-pirenena hatraty amin’ny fokontany, hijery sy hitsinjo azy ireo indrindra amin’ny fiadiana amin’izao valan’aretina izao, hanome azy fahendrena sy fahatoniana, tanjaka sy  hery ary fahasalamana, finiavana sy fitiavana ny vahoaka Malagasy. Nivavaka izy ho an’ny mpiasan’ny fahasalamana tsy ankanavaka, nangataka ny fanampiana azy amin’ny ezaka rehetra hataony hahalevona izao valan’aretina izao, ho an’ny marary mba ho sitrana soa aman-tsara, ho  an’izay mbola tsy voa, samy hahay hiaro ny tenany amin’ny fahamalinana samihafa.  Nentiny am-bavaka ny ezaka rehetra mbola hatao ao anatin’izao fihibohana izao, ho eo amin’ny Tompo mandrakariva anie ny fianantsika. Nisaotra ny Tompo izy nanome ny fotoana tahaka izao.    

Vavaka faharoa:

Nanohy ny ranom-bavaka Rtoa Raharijaona Rasetamanana Bodoarisoa nitondra ny vahoaka Malagasy manontolo eo am-pelatanan’Andriamanitra ary ny vahoaka kristiana.  Tsy hitsahatra izahay, hoy izy, misaotra Anao satria ny famindram-ponao no tsy mahalana  ritra anay . Na dia tsy afaka mivavaka any am-piangonana aza izahay dia manana fotoana sy ny fitaovana toy izao  hahafahana mihombona amin’ny vavaka ka mankasitraka Anao izahay.  Fantatra fa manana   ny hevitrao Ianao ho an’ity Madagasikara ity, ho an’ny Malagasy sy ho anay vahoaka kristiana. Aoka izahay tsy ho varimbariana foana ka manadino ny mivavaka miantoraka Aminao, hahay hanararaotra izao fotoana omenao izao hahatonga anay handini-tena mandrakariva. 

Tehirizo eo ambany fahasoavanao ny fiainanay, hoy izy, ampitomboy ny finoanay . Misaotra anao fa arovanao ny Malagasy ary mangataka mba tsy sanatria hisy matin’izany aretina izany, angatahinay ny fahasitranan’ny marary, hiasa ny fanafody. Misaotra Anao nanome ny Teninao ary tehirizo eo anatrehanao ny fiainanay  mba ho vavolombelonao hatrany izahay  mandray ny valim-bavaka avy Aminao sy mitondra ny fandresenao Kristy. Izany vavaka izany, hoy izy,  dia angatahinay ho an’ny zanaky ny Fiangonana n’aiza n’aiza misy azy, hatrany am-pitandranomasina any, fa fantatray fa tsy hanary anay mandrakizay Ianao.  Mihainoa ny vavakay, mamalia anay araka ny fanaonao. Nangatahiny amin’ny anaran’i Jesoa izanyvavaka izany. Amena.

FAMARANANA NY FOTOANA

Ny hira ffpm 427: 1,3 « Ho vavolombelonao  » no nasaina nohiraina avy eo dia notononina ny tondrozotra avy eo ary natolotra ny tsodrano. Nofaranana tamin’ny trinité masina sy ny vavaka mangina.  

IREO TOMPON’ANJARA:

 • Nitarika ny fotoana: Rtoa Raharijaona Rasetamanana Bodoarisoa
 • Dimy minitran’ny Sekoly Alahady: Razafindrasata Abel
 • Vavaka mialoha ny vakiteny: Raharijaona Valiha
 • Vakiteny: Raharijaona Valiha sy Raharijaona Nantenaina
 • Nitory ny teny: Ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina

Naka sy nandrindra ny horonan-tsary : Harentsoa Rova sy Raharijaona Nirina

Nandray an-tsoratra Rajaofetra Voahangy sy Seta. Naka ny sary :Rajaofetra Seta sy Ranaivoson Joël