VATSIMPANAHY - May 2022

« Izy no ilay mpianatra izay vavolombelona manambara izany sy nanoratra izany ; ary fantatsika fa marina ny fanambarany. » Jaona 21 : 24

Perikopa :   Isaia 26 : 11-19 ;  Jaona 21: 10-25 ;  IIKorintiana 4 : 16-18

Teny farany ato anatin’ity Filazan-tsara fahaefatra no vatsy ho antsika. Milaza ilay vavolombelona marina. Misy karazany telo ny vavolombelona :

* Nahita fa tsy nino an’i Jesoa avy any Nazareta ho Kristy na Mesia.

* Nahalala fa nijanona ho mpihainohaino fotsiny ihany.

* Tonga mpianatra vavolombelona.

Ity fahatelo no raisina ho fianarana ho antsika fa izy no manana ireo toetra tokony hotahafina voambara eto amin’ny Jao.21:24. Ireto avy izany toetra filamatra izany :

** Manambara mazava ny amin’i Jesoa Kristy mba hinoana Azy ; fa Izy no Zanak’Andriamanitra : Jao.21:24a.

** Mampianatra ny momba Azy mba handraisan’ny hafa Azy ho Tompo sy Andriamanitra : Jao.21:24b.

** Eken’ny mino fa marina ny fanambarany sady mitombona ny fampianarany : Jao.21:24c.

Manambara mazava fa Jesoa no Kristy Zanak’Andriamanitra (Jao.21: 24a)

Nandritra ny telo taona niasan’ny Tompo tety an-tany dia tsy mbola tena azon’ny mpianatra sy ny olona nanodidina azy ; fa io Jesoa avy any Nazareta io no Mesia na Kristy Ilay nandrasan’ny Jiosy. Ambonin’izay, ny Kristy izay andrasany dia olombelona tahaka an-dry Davida sy ireo namany mpanjaka mamin’ny olona ety an-tany fotsiny.

Eto anefa tsy izany intsony, fa nitombo ny finoany Azy. Kristy Ilay nahavita asa mahagaga sy famantarana maro dia Mesia Zanak’Andriamanitra tsy resin’ny fahafatesana. Ny fitsanganan’ny Tompo tamin’ny maty, sy ny fiarahany fotoana fohy tamin’ny mpianatra, ary ny nahitan’ny mpianatra Azy niakatra any an-danitra dia nanova tanteraka ny finoan’ny mpianatra ny amin’i Jesoa. Andriamanitra azo ivavahana Jesoa araka ny teniny sy ny fampianarany ary ny nataony rehetra. Izany rahateo no nataon’i Jaona rehefa nanoratra ny amin’i Jesoa izy.

Rehefa nandray ny finoana an’i Jesoa Kristy ny Apostoly Paoly, dia nanambara mazava ao amin’ny IIKor.4 : 16-18, fa tsy manana fanahiana momba ny herin’ny fahafatesana intsony izy.

Rehefa tena mino isika, ry havana, dia manana fahasahiana hanao toy izany koa ; eny tokony hihoatra aza, satria mihoatra noho izy ireny ny fahalalantsika an’i Jesoa; satria hoy ny Tompo : « Sambatra kosa izay tsy nahita nefa nino » (Jao.20/29s).

Mampianatra ny momba an’i Jesoa Kristy mihitsy mba handraisan’ny olona Azy ho Tompo sy Andriamanitra : (Jao.21: 24b)

Hoy ny Apostoly Paoly : « ny finoana dia avy amin’ny toriteny ; ary  ny toriteny dia avy amin’ny tenin’i Kristy » (Rom.10:17). Ny toriteny izay ambara eto dia fizarana fahalalana atao amin’ny olona mba hinoany fa iny Jesoa Ilay avy any Nazareta iny dia Tompo sy Andriamanitra (nanoratra… Jao.21:24b).

Mitaona sy mampianatra i Jaona mba hitovy na hihoatra noho ny an’ny Apostoly ny finoantsika an’i Jesoa Kristy. Navoakany amin’ny soratra nataony ny hevitr’ireo asa sy teny manana fahefana nataon’i Jesoa tamin’ny fotoan’andro.

Manao antsoantso toy izany Isaia ato amin’ny tenim-paminaniana ho an’ny Israely sy izay mandre ny vavaka fiandrandrana an’Andriamanitra nataony (Isa.26:11-19). Mitaona ny olona hino an’Andriamanitra Mpahary sy mitondra izao rehetra izao sy ny eo aminy, ary Andriamanitra nanao fanekena tamin’ny Israely, sady mitazona izany ; ka miantso azy ireo tsy hivadibadika.

Ho antsika kristiana dia fampahafantarana antsika amin’ny alalan’ny fampianarana samihafa (toriteny, famelabelaran-kevitra, fampianarana, fiofanana, fianarana…) no tena ifotorana. Atao ireny mba hihazonantsika ny finoana, tsy hivadibadika amin’izany, fa hifikitra amin’izay efa nandraisantsika an’i Kristy sy izay efa nandraisany antsika koa.

Eken’ny mino fa marina ny fanambarany sady mitombona ny fampianarany Jao.21:24d

Hafatra ho an’ny mino ny teny farany nataon’i Jaona Apostoly eto : « fanta-tsika fa marina ny fanambarany » (Jao.21:24d). Ity fizarana fahatelo ity no sivana entina mamantatra ny tena vavolombelona marina tokoa.

* Marina ve ny fanambarany ? Milaza izany tokoa ve ny Tompo ? Asehon’ny Soratra Masina ve izany fampianarana izany ? Mifanaraka amin’ny fanahin’ny fanoratrana ny Baiboly ve ny nataony ?

* Mitombona ve ny fanazavana rehetra entiny anehoana ny heviny ? Ireo porofo samihafa arosony ve mifanaraka tsara amin’ny hafatry ny Baiboly ? Madio araka ny fitarihan’ny Fanahy Masina ve ny fomba nentiny mandresy lahatra ?

Mazava ny an’i Jaona mikasika izany hatrany am-boalohany ka hatramin’ny farany. Apostoly nanatri-maso an’i Jesoa izy. Niaraka Taminy hatrany izy rehefa handeha hitokana ny Tompo (Getsemane …). Voalaza fa izy ilay mpianatra tian’ny Tompo Jao.21:20).

Mitandrema tsara ry mpianakavin’ny finoana fa maro ireo mpaminany sandoka efa tonga eto amin’izao tontolo izao. Tsarovy fa efa miaina amin’ny andro farany isika. Miseho manerana izao tontolo izao ireo milaza tena ho Kristy na Mesia amin’ny endriny samihafa. Ao ny mitonon-tena ho iraka avy any an-danitra mitondra dinidinika hafahafa manandra-tena. Misy ny manam-pahaizana maro manolana ny Tenin’Andriamanitra hifanaraka amin’ny filan’ny nofony.

Mampitandrina, mampirisika, mampahery antsika olom-boafidin’ny Tompo ity hafatra, teny farany nataon’i Jaona ity. Izany dia mba hiorenantsika tsara ao amin’ny Tompo, amin’ny fampianarana tsy misy kilema efa natolony. Tsy hiala amin’izany, fa ho tena vavolombelon’ny fitsanganan’ny Tompo. Hazony mafy fa izay no fototry ny finoana kristiana. Ho an’Andriamanitra irery ihany ny voninahitra.  Amena.

Raharijaona Solofonirina Mpitandrina