Manavao ny Fanahy Masina

Tsianjery : “Koa raha hianareo, na dia ratsy aza, mahalala hanome zava-tsoa ho an’ny  zanakareo, tsy mainka va ny Ray, Izay any an-danitra, no hanome ny Fanahy Masina ho an’izay mangataka aminy?” Lioka 11:13

Andriamanitra dia Fanahy

Raha vao avy nandray ny famonjena nomen’i Jesoa Kristy antsika isika tamin’ny fankalazana ny Paska, dia mbola fanomezana sarobidy ihany koa no mbola omen’Andriamanitra antsika amin’ny  nomezany antsika maimaim-poana ny Fanahy Masina noho ny fitiavany antsika (Tit. 3:4-5). Avy amin’Andriamanitra ny Fanahy (Isa. 3:15), satria Izy dia Fanahy (Jao. 4:24) koa mangataka amintsika olona mino Izy ny hivavaka amin’ny Fanahy Masina sy ny fahamarinana (Jao. 4:23)

 

Iza no misitraka ny Fanahy Masina ?

Jesoa Kritsy Ilay manao batisa amin’ny Fanahy Masina ho famonjena sy fiombonantsika aminy (Mar. 1:8) no mifidy ny olony ary manome fahendrena azy hahavita asa sy zavatra tsara (Eks. 35 : 31) (Déo.34:9). Tsy lany ritra ny fitiavan’i Kristy antsika, ka raha mangataka aminy isika dia omeny maimaim-poana antsika izay mino Azy ny Fanahy Masina (Jao. 3:34) (Lio. 11:13). Io Fanahy Masina io no mampiray antsika amin’Andriamanitra ary izay rehetra mino izany dia manana ny Fanahy Masina ao aminy (Jao. 7:39). Ary izay rehetra manana ny Fanahy Masina sy mandray azy dia mitovy, toa iray ihany, eo imason’Andriamanitra (Kol. 3:11), n’inona n’inona firazanany na fihaviany na izay mampiavaka azy. Satria Aminy dia izay matoky sy mino an’i Jesoa Kristy ihany no Azy (Kol. 3:11). Noho izany isika rehetra mpanara-dia ny Tompo ka mikatsaka ny fiainana any an-danitra dia mila manana ny Fanahy Masina (Kol. 3:1-2) satria ny vokatry ny fanahy dia fahamarinana izay mitondra any amin’ny fiadanana sy fahatokiana mandrakizay (Isa. 3:17)

Manavao ary manova ny Fanahy Masina

Araka izany dia Izy Tompo mihitsy no efa mitarika antsika olony hitoetra ao amin’ny Fanahy Masina mba hananantsika ilay fiainana sy toe-po ary toe-tsaina araka an’Andriamanitra (Gal. 5:22-23). Izy no mandidy sy maniraka ny Fanahiny hanavao ny olona mpanara-dia Azy (Sal. 104:30). Ilay Fanahy Masina omeny antsika no manova ny ratsy ho tsara ao amintsika (Isa. 3:16). Lazainy amintsika mantsy fa izay manana ny Fanahin’Andriamanitra dia mahavita zavatra tsy takatry ny saintsika olombelona (Eze. 37:1) (Gen. 5:24). Eny mahavita zava-mahagaga tokoa (Asa. 9:6). satria ny mamelona ny efa maty koa aza dia vitan’ny Fanahin’Andriamanitra (Eze. 37:14). Ka ny olona araka ny Fanahy Masina  dia mahafantatra ny zavatra rehetra amin’ny fahendrena, satria manana ny sain’i Kristy (IKor.2: 15, 16).

Fehiny

Fantatsika mpanara-dia an’i Kristy fa tsy mbola manana ny Fanahy Masina isika, raha tsy mandray an’i Jesoa Kristy  niditra tamin’ny voninahiny (Jao. 7:39). Izy efa nitso-drano ahy sy anao ka nanome antsika izany Fanahy Masina izany (Lio. 24:50-51). Aoka ary tsy hisy hanakana antsika tsy handray izany. Mahatoky Izy, fa ny Fanahin’Izy Tompo no mampifaly antsika. (Sal. 104:34). Dia ho an’Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen!

                                                                                         Ny Vaomieran’ny Aim-Panahy