Mandresy ny fahafatesana ny Tompo

Tsianjery “ Aza  matahotra : Izaho no Voalohany  sy Farany,  dia  Ilay velona;  efa maty Aho,  nefa, indro, velona   mandrakizay  …” Apokalypsy 1: 17b-18a

Maro ny fivavahana manerana izao tontolo izao, fa ny hany mampiavaka antsika Kristiana, dia ny finoana fa efa maty Jesoa Kristy ary nitsangana sy naharesy izany fahafatesana izany.

Mpandresy ao amin’i Kristy : Jehovah no manda sy fiarovana ho an’izay rehetra mihazona ny marina, avoakany ho amin’ny fandresena mandrakariva ny olony. (Isa. 26:1-11)

Izay tena ao amin’ny Tompo marina dia tsy mba voahazon’ny fahafatesana, satria mahay mitodika amin’Ilay Tompon’ny fahavelomana izy. (Jon. 2:1-11 / Sal. 116:1-9)

Ka na mandeha mamakivaky ny aloky ny fahafatesana aza ny mino, dia tsy mba manahy akory satria fantany Ilay momba azy. (Sal. 56:1-13 / IKor. 15:54-58)

Mahazendana izao tontolo izao ny mahita ny mpino mihira fiderana anaty ady tena sarotra sy mahaketraka ny maro: satria hainy fa efa nofoanan’ny Tompo mandrakizay ny fahafatesana. (Isa. 25:1-9)

Izay omban’Andriamanitra dia efa afaka amin’ny famoizam-po rehetra, tsy misy hery hahatohitra azy intsony: manoatra noho ny mpandresy isika amin’ny alalan’Ilay tia antsika. (Rom. 8: 31-39)

Velona ao amin’i Kristy: Ny tena mpino dia mahatsapa fa ny fahavelomana azo antoka dia izay ao amin’i Jesoa Kristy irery ihany: “ary raha tsy natsangana Kristy dia foana ny toriteninay ary foana koa ny finoanareo” (Mat. 20:17-19)

Fara fahoriana indrindra izany lavitra ny tavan’Andriamanitra, midika fahafatesana izany. Ny hahazoantsika antoka ny ho velona indray dia ny fibebahana sy ny fiverenana Aminy ihany. (Jao. 13:21-30)

Endriky ny fahafatesana koa ny tsy fankatoavana ny ray aman-dreny satria fandikàna mivantana ny didin’Andriamanitra hoe: “tiava ny rainao sy ny reninao, dia ho lava andro ianao eo amin’ny tany izay omen’i Jehovah anao”. Koa raha te ho velona dia aoka ho zanaka mankato. (Oha. 10:1-12)

Izay tsy tia namana dia mpamono olona, isika anefa efa niala tamin’ny fahafatesana ho amin’ny fiainana mandrakizay, satria Kristy no velona ao anatintsika. (IJao.. 3:13-17)

Izay velona ao amin’i Kristy dia mahay manolo-tena, mahafoy hatramin’ny ainy aza raha ilaina, fa voahombo Kristy, Paska ho antsika! Ny fahafatesan’i Kristy no antoky ny fahavelomantsika, ary ny dian-kapoka taminy no nahasitranana antsika. (Jao. 20:26-31 / Jao. 12:12-19)

Kristy no santatry ny fitsanganana amin’ny maty mba ho velona mandrakizay  izay MINO Azy. Fantaro ary fa Izaho sy ianao no nomeny izany teny fikasàna izany.  Fa izay marina dia ho velon’ny finoana, koa aza mba ho isan’izay tsy mino. (Jao. 20: 26-31)

Fehiny : Isika mpino dia tokony hahatsapa fa fahafatesana no tambin’ny ota.

Antoky ny fahavelomantsika anefa ny nandresen’i Kristy ny fahafatesana, satria efa nentiny ny fahadisoantsika ary fiainana mandrakizay sy famonjena no nasetriny izany ho an’izay mino Azy. (Jao. 20:1-10 / Jao. 19:28-37)

Miorena tsara, raiso ny fandresena atolotry ny Tompo anao ka miasà sy manompoa amin-kafanam-po fa izany no fanehoantsika fahavelomam-panahy marina ao Aminy. (Apo. 3:14-22 / IKor.. 15:54-58)Ho an’Andriamanitra irery ny voninahitra, fa ho antsika mino ny fitsanganan’ny Tompo kosa ny fiadanany mandrakizay. AMENA!!!

Vaomieran’ny Aim-Panahy