Mamaly ny faharatsiana ny Tompo

Jao.6/65 : « Ary hoy Jesoa : Izany no nilazako taminareo fa tsy misy olona mahay manatona Ahy raha tsy nomen’ny Ray azy izany”

Perikopa : 2Tan.34/29-33 ;  Jao.6/60-71 ;  Heb.6/13-20

Ny fisehoan’ny fisarahan-kevitra roa mazava tsara tahaka izao hita eto izao  no fitrangan’ilay fampianaram-pinoana hoe « Tendry mialoha roa sosona ». Ireto no fanontaniana mipoitra avy hatrany: Fa inona no mahatonga ny olona mandray ka mahalala ny fampianaran’i Jesoa ho anjarany? Ary inona kosa no mahatonga ny olona tsy mahazo ka tafintohina rehefa mihaino izany? Ny valin’izany fanontaniana izany dia efa nambaran’ny Tompo eto amin’ny Jao.6/65 ihany.

 • Nomen’ny Ray azy izany

Vao avy nanao fahagagana sy famantarana tamin’ny famahanana olona tsy omby dimy arivo lahy ny Tompo, dia nampianatra ny amin’ny mofonaina. Manondro ny tenany izy amin’izany. Indro indray Izy milaza hoe, ny olona mahay manatona Azy sy mety mihaino ary mahazo izay lazainy dia:

 • Taomin’ny Ray izy hanatona an’i Jesoa. Mba hahita sy handre izay lazainy (and.44).
 • Ampianarin’ny Ray izy hahalala ny zava-miafin’ny finoana satria fanahy sy fiainana izany (and.63).
 • Afaka mandray ny votoatin’ny fampianarany. Fantany fa Jesoa no Ilay Masin’ Andriamanitra (and.69).

Mahagaga tokoa izany, fa na tamin’ny andron’i Josia mpanjaka aza dia efa nahatsinjovana izany hevitra izany (ny teny hoe Josia dia teny iray fianakaviana amin’ny Jesoa). Josia vao valo taona niainana dia tonga mpanjaka. Izy no namerina ny firenen’Israely nanompo an’i Jehovah. Nanana ny Fanahin’Andriamanitra niasa tao aminy izy, ka nahalala ny tokony hatao rehetra (2Tan.34/29-33). Tamin’ny faha-20 taonany no nanaovany fanadiovana an’i Joda sy Jerosalema (2Tan.34/3e). Zaza nandray fanjakana izy kanefa naharitra 31 taona ny nanjakany sady nahatafaverina an’i Joda sy Jerosalema amin’ny fanompoana an’i Jehovah Andriamanitra velona izy. Josia mpanjaka fahamarinan’ilay hoe: “Nomen’ny Ray azy izany”.

 

 • Tsy nomen’ny Ray azy ireo izany

Vao avy notenen’i Jesoa mafy ireo vahoaka nitady sy nanaraka Azy, raha vao nanontany ny faharetan’ny nahatongavan’i Jesoa (and.25-34). Fantatra araka ny fitantaran’i Jaona sy ny tenin’i Jesoa voasoratra eto fa:

 • Tia ny tenany mihoatra noho ny fitiavana an’Andriamanitra izy ireo. Ny kibony no andriamaniny (Fil.3/19).
 • Tsy mihevitra ny tena hino an’i Jesoa izyireo, fa tsy mihaino na mifantoka akory amin’ny fampianaran’ny Tompo na ny fony na ny sainy na ny fanahiny (and.41-59).
 • Tsy te-hiala amin’ny finoan-drazany izy ireo, hany ka sarotra taminy ny nandray ny fampianaran’i Jesoa. Tsy azony dia tezitra sy tafintohina izy ireo (and.60-64).

Ireto olona nanaraka sy nitady an’i Jesoa ireto no fahamarinan’ilay hoe: “Tsy nomen’ny Ray azy ireo izany”.

Mampieritreritra antsika ity tenin’i Jesoa sy ny filazan’i Jaona ato amin’ny Filazantsara nosoratany ity ny amin’ny tendry mialoha roa sosona. Nefa toa tokony hampiorina tsara ny finoantsika an’Andriamanitra noho ny teny fanambarany ny Tenany.

Aoka ny finoantsika hifantoka sy hitoetra tsara amin’ny fandraisana ny Tenin’Andriamanitra ohatra an’i Abrahama izay nandray ny teny fikasan’Andriamanitra. Andriamanitra tokoa dia mitazona ny teny fanekena nataony; sady manatanteraka izany amin’ny fotoana izay sitrany (Heb.6/13-20).

Raiso ho finoana lalimpaka ho anao izany ry Amparibe mba hitazonanao ny Famonjena.

Ho an’Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amena.

RAHARIJAONA Solofonirina Mpitandrina

 

NY EPISTILY HO AN’NY ROMANA

SY NY TENDRY MIALOHA ROA SOSONA

Lesona VIII: Rom.8/1-13 ( Tohiny )

 

Famintinana fohy ny fanazavana teo aloha. Mbola ao anatin’ny fizarana I amin’ny epistily (Rom.1/18-8/39): Ny famonjena amin’ny finoana. Miditra amin’ny zafim-pizarana III farany. Ireto no nohazavaina tamin’izany: Ny toetra tonga hananan’ny mino – Porofo ny maha-an’i Kristy ny mino – Toro-marika hitoetra ao amin’ny vokatry ny fandresena.

Nisy tamintsika mpianakavin’ny finoana no nanana fanontaniana ka omena valiny izao.

 

VALIM-PANONTANIANA

 • Fanazavana ny teny hoe: “Ao amin’i Kristy” Rom.8/2

Milaza hevitra telo izy io farafahakeliny:

 • Toerana misy ;
 • Ny hevim-panahy fonosiny ;
 • Ny tombontsoa omeny.

 

 1. Toerana misy:

Misy tontolo roa maneho fanjakana roa samihafa: Fanjakan’ny mazava sy ny fankajan’ny maizina – tontolo eo ambany fanapahan’ny maizina sy ny tontolon’ny mazava mandray an’i Jesoa ho Tompon’ny fiainany.

Ny olona ao amin’i Kristy dia olona afaka tao amin’ny fanjakan’ny aizina teo aloha ary efa tafiditra sy voafindra ao amin’ny fanjakan’ny mazava afaka tamin’ny fatoran’ilay maizina sy ratsy ary fahavalon’Andriamanitra teo aloha.

Amin’izany ny mino dia ifandroritan’ireo fanjakana roa ireo raha mbola eto an-tany. Ny vatana  izay mbola mitondra ny nofo ota  sy ny fanahy voavonjy noho ny finoana. Ny mahavelom-panantenana anefadia izao: efa misy vokatry ny fandresena iainan’io olona mino io  na dia misy ady atrehiny hatrany aza.

 

 1. Ny hevim-panahiny fonosiny

Misy ireto efatra ireto aroso araka ny ambaran’i Paoly apostoly ao amin’ireo epistily nosoratany.

 • Milaza ny asam-pamonjena nataon’Andriamanitra tao amin’i Kristy io (Rom.3/24; 2Kor.5/19; Kol.1/15-20…)
 • Maneho ny fananana firaisana lalina amin’i Kristy izany. Toy ny fanaovana grefy.
 • Vatan’i Kristy ny Fiangonana, ka sady ao amin’i Kristy izy no itoeran’i Kristy.
 • Manambara ny fanavaozana itambaran’ny fahamarinana sy fanamasinana izy io.

 

 • Raha fehezina izy rehetra, dia voafaokan’ny teny hoe: ny olona mandray sy mahazo ny fahasoavana avy amin’Andriamanitra no voatondro, fa ao amin’i Kristy noho ny asan’ny Fanahy Masina, ka ninoany ny asam-pamonjena nataon’Andriamanitra tao amin’i Kristy:

N.B. Efa nohazavaina tamin’ny Fampianaram-pinoana, gazety Tafa, volana Aogositra 2020 – Aprily 2021 izany; ary io azo hamintinana azy.

 

 1. Ny tombontsoa omeny

Manana sata vaovao ao amin’Andriamanitra isika fa tonga zanaka voatsangan’Andriamanitra ao amin’i Kristy sady mpiara-mandova Aminy ny fanjakan’Andriamanitra sy ny fiainana mandrakizay.

 

 • Ny teny hoe: “Araka ny nofo” dia hita eo amin’ny Rom.8/4,5,6,7,8. Voalaza fa ny nofo mifanohitra amin’ny Fanahy eo amin’ny and.9. Ao amin’ny Gal.5/19-25, ny apostoly Paoly dia milaza ny momba ny Fanahy sy ny amin’ny nofo eo amin’ny fiainan’ny olona.

Ny tendry mialoha roa sosona

Ny lesonaVIII manontolo, dia mitarika ny saintsika hiditra sy hamantatra ny tombon-dahin’izay voatendrin’Andriamanitra ho ao amin’i Kristy. Sady sava lalana no fanazavana sahady izany no ambara eto amin’ity toko ity. Izany dia mba hahazoana mialoha ilay hevitra tena izy ao amin’ny toko manaraka.

Ho an’Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amena.

RAHARIJAONA Solofonirina Mpitandrina