Ny hiram-pivavahana sy ny fivoarany

«Fadio ny fanao ratsy rehetra»
ITesaloniana 5 : 22

Tsy mitovy ary tsy mety sahala amin’ny hira ao anatin’ny fihirana fanampiny ny hira ao anatin’ny fihiranan’ny Sampana Vokovoko Manga. Araka ny efa voalazantsika tamin’ny laharana teo aloha rehetra, dia sampana eken’ny besinimaro ny Sampana Vokovoko Manga, saingy tsy idirany fotsiny.

Nahoana ary ? Satria tsy vitsy amin’ny mpianakavin’ny finoana no mbola misotro na dia tsy isan’andro aza, mainka moa izay hoe : “hihira ny hiran’ny Sampana Vokovoko Manga no hatao mandrakariva !”

Rehefa nohavaozina anefa ny boki-kira fihirana Vokovoko Manga, edisiona taona 1981, dia ho gaga isika raha mahita fa tena sangan’asa literatiora kristiana tonga lafatra no voarakitra ao, ary Mpitandrina nanana ny lazany sy ny fanomezam-pahasoavana manokana no nanoratra ny tononkira rehetra ao anatiny.

Roa ihany sisa ny Misionera nanao tononkira tafiditra ao anatin’ny fihirana Vokovoko Manga, dia Mlle Evans sy Rev W. E Cousins fa ny sisa koa dia Mpitandrina sy Mpanakanto kristiana nanana ny maha izy azy tao anatin’ny Sampana Vokovoko Manga avokoa.

Ho lava ny tantara raha ireo hira 142 rehetra no hotantaraina, satria tena samy manana ny maha izy azy avokoa izy rehetra, nefa hosinganina manokana izay tena miavaka sy manana ny akony mivantana amin’ny fiainana kristiana, satria tena manana tanjona mazava amin’ny ady atao, fa mampirisika kosa, hisotroana ny rano madio, araka ny hira laharana faha 8 manao hoe : “Hé! Ny hasoan’ny rano eny Ankaratra” (8) nosoratan-dRAZANAKA.

Tantara an-kira milanto sady mirindra ny hira laharana faha 37, “Dada, ry Dada malala, modia” izay tena sentom-pon’ny vady aman-janaka kanto tokoa, mitrotro am-bavaka ny raim-pianakaviana voafatotry ny zava-pisotro mahamamo, ka maha fadiranovana ny ankohonana.

Ny tena mahafinaritra amin’izao fahavitan’ny fihirana taona 1981 izao, dia ny fitovian’ny feon-kira amin’ny hira iraisam-pirenena efa iainantsika ao amin’ny fihirana FFPM rahateo, ka tsy sahirana ny vahoaka kristiana amin’ny fikaloana azy. Toy izany izao ny hira VVM laharana faha 59 izay mitovy feo amin’ny hira laharana faha 611.

Ny tokonkira dia mitondra ny lohateny hoe : “He, misy manda mafy iray” izay nifandrimbonan’ny mpanoratra telo dia JBD Rakotondranisa sy Ramarolahy Jaona Nirina ary Ndretsa Rakotobe. Koa raha vakina izany ny tononkira izany dia fampaherezana tonga lafatra tokoa no ambarany. Fa hoy ny andininy voalohany :

“He misy manda mafy iray

Hianihintsika izao

Ka miomana mba handray

NY fiadianao

Mamikitra mamahatra

Ireo mpitana azy ao

Ka miomana fatratra

Hanafaka azy ireo”

Hitantsika araka izany, fa tsy tokonkira fandrabirabiana ny mpisotro toaka tahaka izay voarakitra tany amin’ny fihirana voalohany akory, no iainantsika ao amin’ny Sampana Vokovoko Manga ankehitriny, fa tena hira nivoatra, ary tena manaraka ny foto-pisainana miady amin-panajana sy amim-pitiavana hanafaka ny hafa tokoa Raha heverina manokana indray ny tononkiram-bavaka voarakitra ao amin’ny fihirana Vokovoko Manga laharana faha 86, izay nosoratan’Atoa Ramasitera Théodore mitondra ny lohateny hoe : “Mifona aminao, mivalo re!” sy ny laharana faha 87 mitondra ny lohateny hoe : “Ny mason’i Jehovah tsy takona aminay”, dia hotsapantsika fa vavaka fitalahoana irariana ny soa ho an’ny hafa izany.

Ary ity farany ity aza, dia tononkira norantovina avy ao amin’ny Soratra Masina avokoa dia ny ndininy faharoa avy amin’ny Eksodosy 13 : 21 sy Jeremia 16 : 17 ary ny andininy fahatelo avy ao amin’ny Isaia 6 : 3 sy Apokalpsy 7 : 11 – 12.

Fa tena ara-bakiteny ny fivoaran’ny hiram-pivavahana raha ny hira laharana faha 122 ao amin’ny fihirana Vokovoko Manga no heverina. Lasa tafiditra ao amin’ny fihirana FFPM laharana faha 355 izy ankehitriny dia ilay mitondra ny lohateny hoe : “Ry namako mahantra”

Izao no tantarany izay tsara ho fantatry ny mpianakavin’ny finoana ankehitriny: feon-kira vahiny izy io, izay noforonin’i W. H DOANE (1832 – 1915), fa nasian’Andrianaivoravelona (Rainy) tonony izay nohiraina tamin’ny fanorenana ny “Fikambanan’ny vehivavy mpifady toaka”, tao amin’ny Sekoly Gilpin (Ampandrana) tamin’ny faha 6 febroary 1893.

Ny teny ho “Toaka” no novain’ny komitin’ny fihirana taty aoriana, ka nataony hoe “OTA”, fa ny voarakitra ao anatin’ny fihirana Vokovoko Manga dia tsy mbola miova akory.

Andrianaivoravelona tenany no nitarika ny fivoriana tamin’io andro fanokafana io, ary natrehin’ny manam-pahefana fahizay. Toy izao no voarakitra ao anaty tononkira :

1- Ry namako mahantra, manaram-po izao,

Ny toaka no mandratra, sao simba ianao

Izay anao rehetra, ho lasa avokoa

Fa tsy mba misy fetra, ho levona avokoa.

 

2- Ny Tompo malahelo, tsy foiny ianao

Ny feo mamelovelo, mibitsika aminao

Onena anao ny fony, ka mitaraina hoe:

“ny toaka ajanony, mba ajanony re!”

Mbola hotohizana

Rajaofetra John