Mpahary izao rehetra izao ny Tompo
Tsianjery : “Izy no nahariana ny zavatra rehetra; ary raha tsy Izy dia tsy nisy nahariana izao zavatra ary izao, na dia iray aza” Jaona 1:3

Fanontaniana mipetraka amintsika olombelona mazana ny manontany tena na manontany ny manodidina hoe iza tokoa moa no nahary izao zavatra àry rehetra izao. Satria dia maro ny zavatra hita na tsapa izay mampametra-panontaniana toy izany. Koa raha tsy manana an’Andriamanitra Ray sy Jesoa Kritsy Zanaka ilay ivavahana isika ary koa tsy mamaky Baiboly dia toa ho saro-baliana izany.

* Andriamanitra namorona izao rehetra izao:

Ny olona izay tsy mitoky afa-tsy amin’ny tenany dia tsy hino izany fahariana nataon’Andriamanitra izany, kanefa efa mazava ny voasoratra ao amin’ny Baiboly hatrany am-boalohany fa Izy no namorona izao rehetra izao (Gen. 2:4) ary ny ankamaroan’ireo boky ao amin’ny Soratra Masina  (Isa. 65:17-18 ; Jao. 1:3-4).

Eny, na ny zavatra rehetra tsy takatry ny saina aza dia Izy Andriamanitra no nampisy azy. Ny lanitra izay tsy azontsika olombelona takarina ary dia Izy no nahavoatra azy (Sal. 33:6; Isa. 65:17)

* I Jesoa Kristy Ilay Andriamanitra hita maso:

Sarotra ho antsika olombelona anefa ny hino ny zavatra tsy hita maso. Hain’Andriamanitra loatra izany ; koa nalefany ho antsika i Jesoa Kristy Ilay manana ny endrik’Izy Andriamanitra (Kol. 1:15) mba hahitantsika olombelona fa sady Zanak’Andriamanitra Izy no Andriamanitra (Jao. 17:21). Koa satria sitraky ny Ray no hitoeran’ny fahafenoana rehetra ao Aminy (Kol. 1:19) dia nomena fahefana Izy hanatanteraka zava-mahagaga maro mba

hinoantsika fa Izy tokoa Ilay Zanak’Andriamanitra Mpahary sy mahay manao ny zavatra rehetra. (Lio. 17:14-15 ; Mat. 14:19-21).

* Andriamanitra marina amin’ny rehetra:

Noho Izy namorona izao zavatra hita ary rehetra izao, dia tiany ho marina sy tanteraka toa Azy koa ireo zavatra noforoniny rehetra (Sal. 33:5 ; Isa. 45:13). Ary tsy voafehin’ny fotoana sy ny elanelan-tany izany (Sal. 33:11). Tsy araka ny eritreretintsika hoe izay akaiky Azy ihany fa na ireo milaza azy ho lavitra an’Andriamanitra aza dia avy aminy avokoa (Rom. 9:24-25).

Tsy mba nofihinin’i Jesoa Kristy ho azy irery izany fahamarinan’Andriamanitra izany, fa izany indrindra no nitarihany ny mpianany sy ireo mpanara-dia Azy rehetra hitoky Aminy (Jao. 17:21) ; mba hananantsika ihany koa ilay fahazavan’Andriamanitra mandrakizay (Apo. 22:5)

* Andriamanitra omem-boninahitra:

Mampitandrina antsika anefa ny Tompo fa ho ravany sy ho levoniny ireo misandoka ny anarany masina sy milaza azy ho andriamani-tsy izy (Jer. 10:11) ary koa ireo izay mandika ny didiny sy tsy manaiky hanaraka ny teniny (Gen. 2:17). Koa andeha homem-boninahitra Ilay Andriamanitra Ray Mpahary izao rehetra izao

(Apo. 4: 11) sy i Jesoa Kritsy Tompontsika ilay itoeran’ny fahafenoana rehetra ary tonga namonjy antsika (Lio. 17:18) mba hisitrahantsika ilay fiainana ao amin’ny fahazavana mandrakizay. (Jao. 1:4) Ho an’Andriamanitra irery ny voninahitra. Amena              

Ny Vaomiera Aim-Panahy