Teny Fanolorana

« Aoka isika hifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara. » Heb 10 :24
« Famindrampo sy fahamarinana no ho an’izay manao asa tsara. » Oha 14 :22

Feno haravoana sy hafaliana isika mihaona sy mitafa eto anatin’ny tranokalam-pifandraisan’ny F.J.K.M. Amparibe Famonjena. Ny tranokalam-piangonana toy izao dia entina hampitana zavatra maro momba ny Fiangonana sy ny kristiana miserasera ao anatiny.
Ny asan’ny Fiangonana dia misy dingana telo mifanao ambaratonga mba hahatanterahany ny baikon’ny Tompo hoe « … fahano àry ny ondrikeliko » (Jao.21:15). Ireto avy izany : fitoriana ny Filazantsara ho an’izay tsy mbola ao am-bala ; fitaizam-panahy rehefa tonga mikambana ho andiany iray amin’ireo efa ao am-bala ; ary fitaizam-pinoana mba ho kristiana sahy milaza hoe « … fantatro izay inoako » (2Tim.1:12d). Amin’io ambaratonga farany io dia tsy zaza amin’ny ara-panahy intsony, fa olona efa mahatratra ny ohatra ny finoana (Efe.4:13). Fomba mahomby entina mampita io baikon’i Jesoa io ny teknolojia toy izao, ka isaorana sy omem-boninahitra Andriamanitra. (…)

RAHARIJAONA Solofonirina, Mpitandrina
F.J.K.M. Amparibe Famonjena
S/P Antananarivo Andrafena (SPAA 10)

ALAHADY 04 DESAMBRA 2022

IMG_20221127_120911
IMG_20221127_085531
IMG_20221127_085703

Ny tatitry ny fanompoam-pivavahana

Alahady voalohany amin’ny volana desambra izay hibanjinana ny lohahevitra vaovao manerana ny sahan’ny FJKM hoe « AN’NY TOMPO NY FANJAKANA », ary koa alahady faharoan’ ny Advento. Andrianasy Fanja, Diakona avy ao amin’ny Vaomieran’ny Fifandraisana, no nitarika ny fotoana ary ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina no nitory ny Tenin’Andriamanitra. Amin’ny maha alahady voalohany azy, nisy ny fandraisana ny Fanasan’ny Tompo. Nisy ihany koa ny fiarahabana ireo nankalaza ny tsingerinandro nahaterahana nandritra ny volana novambra, Litorjia endriny voalohany no narahina.

PERIKOPA FJKM

DESAMBRA 2022

Lohahevitra :

«AN'NY TOMPO NY FANJAKANA »

Advento II

 • Salamo 22:22-31
 • Lioka 17:20-30
 • Apokalypsy 19:5-10

Advento III - Sampana Sekoly Alahady

 • Daniela 7:13-28
 • Lioka 19:11-28
 • Apokalypsy 11:15-19

Advento IV

 • Mika 5:1-5
 • Lioka 12:32-40
 • 1 Korintiana 15:24-28

KRISMASY – Fiantsoana – SEFALA

 • Isaia 9:1-6
 • Lioka 1:26-33
 • Apokalypsy 12:1-6

Vatsim-panahy

RAHARIJOANA Solofonirina
Mpitandrina

JONA 2022

Mampanjaka ny fahefany ny Tompo

Mitandrema mandrakariva isika kristiana raha mifanerasera amin’ny jentilisa. Tontolo efa ilaozantsika izany ka tsy azo hiverenana intsony. Aoka isika hisaina hatrany ny fiainam-baovao maha kristiana antsika ka hitondra tena mifanaraka amin’izany. Hamasino hatrany ny tenantsika araka ny maha-tempolin’Andriamanitra sy rantsam-batan’i Kristy ny mpino.

Tenin'ny Filoha

Gina Sylvie

Ry Havana,

« Arahaba, ry ilay nohasoavina, ny Tompo momba anao. » Lioka 1 :28

Izany tenin’ny anjely tamin’i Maria, voafidy ho renin’i Jesoa izany, no tononina aminao koa ho fiarahabana sy fandraisana anao mitsidika ny TRANOKALA.

Nohasoavina isika tafahaona eto, satria ny Tompo no nampiray antsika. Ny fanantenana sy ny fitiavana avy amin’Ilay Zanak’Andriamanitra anie hampitombo hatrany ny finoana, izay efa nitoetra teto anivon’ny Fitandremana nandritra ny 160 taona.

Ny fitaovan-tserasera toy izao, dia ambohi-pihaonana, koa hiezaka hatrany izahay ny hanome ny tsara ho fantatra momba ny fiainam-piangonana eto amin’ny FJKM Amparibe Famonjena, mba hahafahan’ny tsirairay miara-miombon’aina sy mandroso hatrany amin’ny asa tsara.

Ny firariako ho anao : « Hambinina anie izay tia anao ; Fiadanana anie ho ao anatin’ny mandanao ; Fanambinana anie ho ao an-dapanao.» Salamo 122:7

ANDRIANILAINA Gina

Filohan'ny Gazety sy ny Tranokala

Mahatoky izao teny izao

«Mampanjaka ny fahefany ny Tompo»

Tsianjery “ “… dia nampanaiky ny zavatra rehetra ho eo ambanin'ny tongony Izy ” Efesiana 1 : 22a

Rehefa nomena an’i Jesoa Kristy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany, mbola hanompo an’iza indray ary isika?

Mampandeha amin’ny  fahefana ny Tompo

* Matahora : Manaova hatrany izay mahitsy eo anatrehan’Andriamanitra, fa Izy dia mamaly ny mpanao ratsy rehetra amin’ny fahatezerana mirehitra tokoa. (Hab. 2: 15-17)

* Miverena : Aza manankina ny fiainanao amin’izay andriamani-tsy izy, diniho ny faharavan’ireo niodina tamin’i Jehovah, ary ianaro kosa ny finoan’ireo natoky Azy. (IITan. 13: 4-8)

* Mahadiova : Manana ny fahefana hanafaka antsika amin’ny gejan’ota sy ny aretina rehetra ny Tompo, koa rehefa voavela heloka isika dia mietre eo anatrehan’ny Voninahiny. (Mat. 9: 1-8)

FJKM Amparibe Famonjena
Fitandremana

TAFIKA MASINA FAMPIORENANA :
Ambohitompoina

Folo taona lasa izay no nanaovana Tafika Masina tao Ambohitompoina sy ny manodidina, nefa toa tsapa fa mihemotra sy mangatsiaka ny mpianakavin'ny finoana, koa andraikity ny mpiantafika no mamerina ny olona indray ao amin'i Jesoa Kristy, mamerina ny olona ao am-piangonana,mampiorina ny finoana ao amin'i Jesoa Kristy...

JOBILY
MPITANDRINA
RAMINO PAUL :
Sakafom-pifaliana

jobily faha 50 taona niasan'ny Mpitandrina Ramino Paul mivady teo amin'ny sehatry ny Fiangonana. Alahady 05 Jona 2016 - Espace Mahatehotia Ambohimarina Iavoloha.

SETA RAJAOFETRA:
5 MARTSA 1954 - 22 JONA 2020​

« Sambatra izay maty dia izay maty ao amin’ny Tompo hatramin’izao. Eny, hoy ny Fanahy, fa hitsahatra amin’izay nisasarany izy ; fa ny asany manaraka azy. » APOK 14 : 13 Nindaosin’ny fahafatesana RAJAOFETRA Seta Marcel, Filoha amperinasan’ny Gazety TARATRY NY FAMONJENA SY NY TRANONKALA ny Alatsinainy 22 jona 2020 rehefa nampindramin’ Andriamanitra antsika nahalala azy sy nifanerasera taminy nandritra ny 66 taona.

Tantaram-piangonana

SMZM
Nitendry mialoha ny fotoam-pivavahana Alahady voalohan’ny taona

Raha nanomboka ny tantaran’ny Hiram-pivavahana sy ny Fivoarany isika nandritra ny fotoana lavalava izay, dia nisy foana ny fanahy niniana, na miantsoro-mianoatra eo am-pitantarana, satria lalovan’ny foto-kevitra isan-karazany ny tantara, ka indraindray misy mampalahelo kely, indraindray misy resaka fanjanahantany, indraindray misy resaka fanjanahan-tsaina sy ny antony maro. Ary tsy mahagaga izany satria amin’ny maha tantara azy, dia misy misalovana eny hatrany izany.

 

Mikasa hanjifa ny gazety taratry ny Famonjena ve ianao ?

Azonao raisina amin'ny endriny .pdf izany.
Ahoana hoy ianao ?
Tsidio ary ito rohy ito

0
Mpitsidika isa-kerinandro
0
Isan'ny mpiangona

Ahoana kosa ny fahitan'ny tanora ny tranonkala?

"Manampy ahy amin'ny fanarahana ny fiainam-piangonana ito tranonkala ito rehefa sendra manantanteraka iraka ivelan'ny renivohitra aho"
Toky ZANAHARITSIMBA
Mpiangona
"Sehatra mafinaritra hanembonako ny mpiakavin'ny finoana ao Amparibe ito tranonkala ito na dia aty ampitan-dranomasina aza ahy"
Gerrald RANDRIANTSIMANIRY
Zanaky ny fiangonana
"Momban'ito tranonkala ito ? Manomeha ahy ny tsara fantatra rehetra sy daty tsara tsarovana ary ny sendra tsy henoko tsara ny alahady"
Jonathan RABEMANANANORO
Biraon'ny sampana
"Tsidiako fa manampy ahy tokoa hahalala tsara ny sampana hidirako ito ho ahy voa noraisina mpandray tamin'ny novambra lasa teo"
Miora NALIARISOA
Mpandray vaovao

Fa aiza tokoa moa no misy ny
FJKM Amparibe Famonjena ?