Takelaka voalohany

ALAHADY 29 NOVAMBRA 2020

IMG_5155
IMG_5206
IMG_5255

Ny tatitry ny fanompoam-pivavahana

«Miandrandra famonjena ny mino »
Alahady farany ibanjinana ny lohahevitra “Miandrandra Famonjena ny mino” RAJAOFETRA Philipe no nitarika ny fotoana. Ny Mpitandrina miza-draharaha Pasteur Diamondra no nitory ny tenin’Andriamanitra. Ny vaomieran’ny aim-panahy no tompon’andraikitra tamin’ny fanatontosana ny fanompoam-pivavahana. Ny Litorjia tamin’ny endriny fahatelo no nanatontosana ny fanompoam-pivavahana. Ny Salamo 121 no tenin’Andriamanitra nisongadina.

PERIKOPA FJKM

Novambra 2020

Lohahevitra :

«Miandrandra famonjena ny mino »

Gen 32. 4 - 13

Mat 9. 27 - 31

Asa 16. 6 - 10

Sal 130. 1 - 8

Lio 12. 35 - 40

Tit 2. 11 - 15

2Mpa 19. 14 - 19

Mat 20. 29 - 34

Asa 3. 1 - 8

2Tan 14. 10 - 14

Mar 7. 24 - 30

Fil 3. 17 - 21

Sal 121. 1 - 8

Lio 21. 25 - 28

Rom 8. 18 - 25

Vatsim-panahy

RAHARIJOANA Solofonirina
Mpitandrina

JOLAY 2020

Ambarao ny fahafahana ao amin'ny Tompo

Misy anarana maro ilazana ny Fanahy Masina ato amin’ny Soratra Masina: Iray amin’ireny ity antsoina hoe: Mpananatra ity. Ato amin’ny Filazantsara nosoratan’i Jaona irery ihany no ahitana Azy, ary Jesoa mihitsy no manonona izany anarana izany.

Tenin'ny Filoha

SR

Ry mpianakavin’ny finoana mpitsidika ny Tranonkala,
Mahatsapa ny fahafenoan’ny fahasoavan’Andriamanitra isika amin’ny nitondrany ny fiainantsika nandritra iny taona lasa iny ary ny ahatratrarantsika izao taona vaovao izao. 

Heniky ny hafaliana isika mifampiarahaba ary ho anay manokana dia feno izany hafaliana izany miarahaba anareo mpamaky ny Gazety Taratry ny Famonjena sy mpitsidika ny Tranonkala tafahoana indray eto amin’ity sehatra ity ary hiaraka hamakivaky izao taona vaovao izao. Mirary indrindra ny fahasovan’ny Tompo hirotsaka aminareo mandrakariva ka ho feno ny fitahiany ianareo amin’ny androm-piainanareo rehetra. Hanafy hery anareo hatrany anie Izy sy hivimbina anareo amin’izay fikasana tsara rehetra ho sahaninareo mandritra izao taona vaovao izao.

Seta Rajaofetra

Filohan'ny Gazety sy ny Tranonkala

Seta Rajaofetra

15 Martsa 1954 - 22 Jona 2020

« Sambatra izay maty dia izay maty ao amin’ny Tompo hatramin’izao. Eny, hoy ny Fanahy, fa hitsahatra amin’izay nisasarany izy ; fa ny asany manaraka azy. » APOK 14 : 13
Nindaosin’ny fahafatesana RAJAOFETRA Seta Marcel, Filoha amperinasan’ny Gazety TARATRY NY FAMONJENA SY NY TRANONKALA ny Alatsinainy 22 jona 2020 rehefa nampindramin’ Andriamanitra antsika nahalala azy sy nifanerasera taminy nandritra ny 66 taona.

Mahatoky izao teny izao

«AMBARAO NY FAHAFAHANA ao amin'ny Tompo»

Tsianjery : “Dia nandeha izy ka nitory eran’ ny tanàna izay zavatra lehibe nataon’ i Jesosy taminy.” (Lioka 8: 39b)

Efa tanterak’i Kristy ny fanafahana antsika tamin’ny asam-pamonjena lehibe namoizany ny ainy teo amin’ny hazofijaliana. Isika anefa ve tena te ho afaka amin’ny gadra rehetra mamatotra antsika?

Koa raha ny Zanaka no hanafaka anareo, dia ho afaka tokoa ianareo». (Jao 8:36)

Andriamanitra manafaka ny olony : Faharavoravoana mandrakizay no hanaraka izay nohafahan’i Jehovah. Eny hifaly tokoa amin’izany izy satria fantany ary ambarany mandrakariva ny nanavotana azy tamin’ny fomba mahagaga.(Isa 51:9-11). Ny fanafahan’Andriamanitra dia izay mampiala antsika tamin’ny fahaverezana fahiny ho amin’ny fiainam-baovao hanjakan’ny fitahiana mahatretrika. Mahatoky tokoa Izy ka manome fiadanana tsy manam-petra  ho an’izay manaiky hangoniny ao am-balany. (Jer 31:10-14).

FJKM Amparibe Famonjena
Fitandremana

TAFIKA MASINA FAMPIORENANA :
Ambohitompoina

Folo taona lasa izay no nanaovana Tafika Masina tao Ambohitompoina sy ny manodidina, nefa toa tsapa fa mihemotra sy mangatsiaka ny mpianakavin'ny finoana, koa andraikity ny mpiantafika no mamerina ny olona indray ao amin'i Jesoa Kristy, mamerina ny olona ao am-piangonana,mampiorina ny finoana ao amin'i Jesoa Kristy...

JOBILY
MPITANDRINA
RAMINO PAUL :
Sakafom-pifaliana

jobily faha 50 taona niasan'ny Mpitandrina Ramino Paul mivady teo amin'ny sehatry ny Fiangonana. Alahady 05 Jona 2016 - Espace Mahatehotia Ambohimarina Iavoloha.

Tantaram-piangonana

SMZM
Nitendry mialoha ny fotoam-pivavahana Alahady voalohan’ny taona

Raha jerena eo amin’ny takila voalohany amin’ny fihirana nivoaka tamin’ny taona 1894,  hita fa efa fanontana “fanimpolony” izany, izany hoe raha natonta isan-taona ohatra, efa tany amin’ny taona 1884 tany ho any izany no nivoaka io fihirana io.

Mazava araka izany fa vokatry ny fisalovanan’ny Mpitandrina ANDRIAMBELO, no nipoiran’ny komity nandrindra ny Fihirana voalohany. Mampisaotra an’Andriamanitra izany satria, tena fandraisana andraikitra lehibe teo amin’ny fivoaran’ny “hiram-pivavahana” izany, ho voninahitr’Andriamanitra.

Mikasa hanjifa ny gazety taratry ny Famonjena ve ianao ?

Azonao raisina amin'ny endriny .pdf izany.
Ahoana hoy ianao ?
Tsidio ary ito rohy ito

0
Mpitsidika isa-kerinandro
0
Isan'ny mpiangona

Ahoana kosa ny fahitan'ny tanora ny tranonkala?

"Manampy ahy amin'ny fanarahana ny fiainam-piangonana ito tranonkala ito rehefa sendra manantanteraka iraka ivelan'ny renivohitra aho"
Toky ZANAHARITSIMBA
Mpiangona
"Sehatra mafinaritra hanembonako ny mpiakavin'ny finoana ao Amparibe ito tranonkala ito na dia aty ampitan-dranomasina aza ahy"
Gerrald RANDRIANTSIMANIRY
Zanaky ny fiangonana
"Momban'ito tranonkala ito ? Manomeha ahy ny tsara fantatra rehetra sy daty tsara tsarovana ary ny sendra tsy henoko tsara ny alahady"
Jonathan RABEMANANANORO
Biraon'ny sampana
"Tsidiako fa manampy ahy tokoa hahalala tsara ny sampana hidirako ito ho ahy voa noraisina mpandray tamin'ny novambra lasa teo"
Miora NALIARISOA
Mpandray vaovao

Fa aiza tokoa moa no misy ny
FJKM Amparibe Famonjena ?